Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

2 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πάγια πρακτική των εργαστηρίων σε διάφορους τοµείς διακρίβωσης και δοκιµών είναι η διακρίβωση των οργάνων εργασίας τους µε όργανα µεγαλύτερης ακρίβειας ή µε πρότυπα τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται και πάλι σε µια ή περισσότερες διαδικασίες διακρίβωσης, µε εθνικά πρότυπα, όπως εκείνα που τηρούνται σ ένα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Αυτή η ικανότητα συσχετισµού µετρήσεων µε τα κατάλληλα πρότυπα µετρήσεων, ακολουθώντας µια αδιάσπαστη αλυσίδα διακριβώσεων, αναφέρεται ως ιχνηλασιµότητα µετρήσεων. Το εθνικό δίκτυο εργαστηρίων, έχοντας στην κορυφή του ένα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το οποίο καθιστά δυνατή την επίτευξη της ιχνηλασιµότητας µετρήσεων, αποτελεί το εθνικό σύστηµα µετρήσεων µιας χώρας. 1.2 Οι επίσηµες απαιτήσεις της Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης AE (Ε.ΣΥ..) για την ιχνηλασιµότητα µετρήσεων παρατίθενται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και στην Κατευθυντήρια Οδηγία ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ, Συστήµατα Μέτρησης και ιακρίβωσης. Τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών που υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.. αίτηση για διαπίστευση, πρέπει να ικανοποιούν όλες αυτές τις απαιτήσεις πριν τους χορηγηθεί διαπίστευση από το ΕΣ. 1.3 Περιληπτικά οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. έχουν ως εξής: (α) Όλες οι µετρήσεις, που είναι αναγκαίες για τη σωστή διενέργεια µιας διακρίβωσης ή δοκιµής, των οποίων η ακρίβεια µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ακρίβεια ή την εγκυρότητα των εν λόγω διακριβώσεων ή δοκιµών, πρέπει να είναι ιχνηλάσιµες, όπου η έννοια της ιχνηλασιµότητας είναι εφαρµόσιµη στην πράξη, µέσω µιας αδιάσπαστης αλυσίδας διακριβώσεων, ως προς τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα µετρήσεων ή σε σχέση µε ένα πιστοποιηµένο υλικό αναφοράς, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 και στο Τµήµα 5 του παρόντος εγγράφου. (β) Η κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας διεξάγεται σύµφωνα µε τις κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αυστηρές ανάλογα µε την κάθε περίπτωση (βλ. παράγραφο 2.2). (γ) Τα εργαστήρια παρέχουν επίσηµη τεκµηριωµένη διαβεβαίωση ότι οι πιο πάνω απαιτήσεις (α) και (β) έχουν ικανοποιηθεί, συνήθως µε τη διενέργεια διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, καθώς και των προτύπων µετρήσεων, από ένα εργαστήριο του Ελληνικού εθνικού συστήµατος µετρήσεων, ή από το εθνικό σύστηµα µετρήσεων µιας χώρας η οποία έχει υπογράψει την Πολυµερή Συµφωνία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ιαπίστευση (European Accreditation - EA), εξαιρουµένων των περιπτώσεων της ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

4 παραγράφου 6, µε τη χρήση κατά περίπτωση πιστοποιηµένων υλικών αναφοράς και την απόκτηση επισήµων πιστοποιητικών από τα εργαστήρια τα οποία τα προµηθεύουν (βλ. Τµήµα 3.1). (δ) Όλα τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τα οποία εκδίδονται από ένα διαπιστευµένο εργαστήριο περιέχουν µια δήλωση σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων, τα επίπεδα αβεβαιότητας και εµπιστοσύνης. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το πώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. για τον υπολογισµό και την αναφορά της αβεβαιότητας των µετρήσεων στα πιστοποιητικά διακρίβωσης παρέχονται στο Κείµενο της EA, ΕΑ-4/02 (πρώην EAL-R2). 1.4 Σε µερικούς τοµείς δοκιµών, όπως για παράδειγµα στους τοµείς της χηµικής και ιατροδικαστικής ανάλυσης, γίνεται µεγάλη χρήση των υλικών αναφοράς ως πρότυπα µετρήσεων αναφοράς. Το Ε.ΣΥ.. απαιτεί όπως, όπου είναι δυνατόν, αυτά τα υλικά αναφοράς είναι ιχνηλάσιµα σε εθνικά πρότυπα µετρήσεων ή σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς και έχουν παραχθεί µε τεχνικώς έγκυρο τρόπο. 1.5 Στο θέµα της ιχνηλασιµότητας, το παρόν έγγραφο παρέχει µόνο γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για εργαστήρια και αξιολογητές σχετικά µε την εφαρµογή των απαιτήσεων του Ε.ΣΥ... Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας του Ε.ΣΥ.. σε εξειδικευµένους τοµείς µετρήσεων και δοκιµών και µε τον τρόπο ικανοποίησής τους, παρέχονται σε άλλες συναφείς δηµοσιεύσεις του Ε.ΣΥ.. και της EA. ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

5 2. ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2.1 Η ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων είναι απαραίτητη προκειµένου να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα των διαφόρων µετρήσεων και να έχει κάποιο νόηµα ο προσδιορισµός της αβεβαιότητας των µετρήσεων. Το Ε.ΣΥ.. απαιτεί όπως όλες οι µετρήσεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή διενέργεια µιας διακρίβωσης ή δοκιµής είναι ιχνηλάσιµες, όπου η έννοια της ιχνηλασιµότητας είναι εφαρµόσιµη στην πράξη, στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα µετρήσεων ή, όταν χρησιµοποιούνται υλικά αναφοράς, στα εθνικά ή διεθνή υλικά αναφοράς. Αυτή η απαίτηση ιχνηλασιµότητας ισχύει για οποιεσδήποτε µετρήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή της δοκιµής ή την εγκυρότητά του, συµπεριλαµβανοµένων και επικουρικών ή δευτερευουσών µετρήσεων. Παραδείγµατος χάριν, στη µέτρηση της ηλεκτρεγερτικής δύναµης προτύπων στοιχείων, τόσο η µέτρηση της εσωτερικής αντίστασης του στοιχείου όσο και η µέτρηση της θερµοκρασίας του λουτρού ελαίου που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι ιχνηλάσιµη στα εθνικά πρότυπα. Κατά τον ίδιο τρόπο, στις δοκιµές κύβων σκυροδέµατος ως προς το πρότυπο BS 1881, τόσο η διακρίβωση του φορτίου της µηχανής δοκιµής συµπίεσης, όσο και οι µετρήσεις για τον καθορισµό του βάρους του κύβου πρέπει να είναι ιχνηλάσιµη στα εθνικά πρότυπα. 2.2 Προκειµένου η απαίτηση ιχνηλασιµότητας του Ε.ΣΥ.. να πετύχει το σκοπό της, πρέπει όχι µόνο να υπάρχει µια αδιάσπαστη αλυσίδα διακριβώσεων, αλλά η κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας θα πρέπει να διενεργείται µε τεχνικώς σωστό και ασφαλή τρόπο. Το προσωπικό, ο εξοπλισµός / τα υλικά αναφοράς, το περιβάλλον και οι διαδικασίες που εµπλέκονται στη διακρίβωση πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή για το συγκεκριµένο έργο και να ελέγχονται. Οι ακριβείς τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για κάθε δεδοµένη διακρίβωση εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγµα την ακρίβεια που επιδιώκεται στην διακρίβωση, τη φύση του εξοπλισµού / των υλικών αναφοράς που χρησιµοποιούνται και τη χρήση στην οποία πρόκειται να υποβληθεί ο διακριβωµένος εξοπλισµός. 2.3 Στα περισσότερα είδη διακριβώσεων ή δοκιµών είναι αναγκαίο οι διακριβώσεις να διενεργούνται σύµφωνα µε αρκετά αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακρίβωσης. Έτσι, η διακρίβωση µιας µηχανής δοκιµής υλικών, ως προς ένα δακτύλιο δοκιµής ή µια δυναµοκυψέλη, πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε µια καθιερωµένη διαδικασία, από κατάλληλα καταρτισµένους και έµπειρους χειριστές. 2.4 Για πιο απλά είδη µετρήσεων (ή για δευτερεύουσες µετρήσεις των οποίων η ακρίβεια δεν επηρεάζει σηµαντικά το αποτέλεσµα ή την εγκυρότητά του), οι τεχνικές απαιτήσεις στο κατώτερο άκρο της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας µπορεί να µην είναι τόσο αυστηρές. Για παράδειγµα, στις δοκιµές µετάδοσης φλόγας, το χρονόµετρο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος (που αποτελεί την κυρίως µέτρηση στην περίπτωση αυτή) µπορεί ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

6 εύλογα να διακριβωθεί από προσωπικό που το υποβάλλει σε δοκιµές ως προς τα σήµατα εκποµπής χρόνου. 2.5 Το Ε.ΣΥ.. παρέχει ειδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά µε το τι είναι ορθό και πρέπον για µεµονωµένες περιπτώσεις όταν είναι αναγκαίο. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3.1 Εξωτερικές διακριβώσεις Προκειµένου τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων και δοκιµών να είναι αξιόπιστα, πρέπει να υπάρχει επίσηµη διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι όροι των παραγράφων 2.1 και 2.2 του παρόντος εγγράφου. Κατά συνέπεια, οι µετρήσεις πρέπει να είναι ιχνηλάσιµες στα εθνικά πρότυπα ή εθνικά/ διεθνή υλικά αναφοράς, µέσω µιας αλυσίδας διακριβώσεων, χρησιµοποιώντας συνήθως ένα εργαστήριο του εθνικού συστήµατος µετρήσεων. Θα πρέπει επίσης να έχουν ικανοποιηθεί οι κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις για κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας Για πολλές µετρήσεις, το Ε.ΣΥ.. συνήθως απαιτεί όπως τα εργαστήρια διακρίβωσης παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση ιχνηλασιµότητας, έχοντας διακριβώσει τον εξοπλισµό τους σε ένα εργαστήριο στο οποίο τηρείται το σχετικό εθνικό πρότυπο ή µέσω ενός εργαστηρίου το οποίο έχει οριστεί από το Ε.ΣΥ.. για το σκοπό αυτό. Ένα καθορισµένο εργαστήριο µπορεί να είναι ένα εργαστήριο διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.., το οποίο θεωρείται ικανό να παρέχει ιχνηλάσιµες διακριβώσεις µε τα κατάλληλα επίπεδα αβεβαιότητας ή ένα εργαστήριο το οποίο έχει αναγνωριστεί για το σκοπό αυτό µέσω Πολυµερούς Συµφωνίας της EA. (εξαιρουµένων των περιπτώσεων της παραγράφου 6 ) Τα εργαστήρια δοκιµών αναµένεται συνήθως να παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση ιχνηλασιµότητας, µε τη διενέργεια της διακρίβωσης του εξοπλισµού δοκιµών τους από ένα εργαστήριο το οποίο κατέχει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.. ή διαπίστευση κάποιου φορέα διαπίστευσης εργαστηρίων ο οποίος έχει υπογράψει την Πολυµερή Συµφωνία της EA. Για ορισµένες εξειδικευµένες ή ιδιαίτερης ακρίβειας διακριβώσεις, µπορεί τα εργαστήρια δοκιµών να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες εργαστηρίων στα οποία τηρείται το εθνικό πρότυπο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Περαιτέρω πληροφορίες ή συµβουλές, είτε σχετικά µε τους φορείς στους οποίους µπορεί κανείς να απευθυνθεί για ιχνηλάσιµες διακριβώσεις, είτε σχετικά µε τη χρήση των υλικών αναφοράς, µπορούν να ληφθούν από το Ε.ΣΥ... ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

7 3.2 Πιστοποιητικά διακρίβωσης για εξωτερικές διακριβώσεις Στις περιπτώσεις όπου ένα εργαστήριο απαιτεί από εξωτερικούς φορείς την ιχνηλασιµότητα για τον δικό του εξοπλισµό δοκιµών ή τα δικά του πρότυπα αναφοράς, το πιστοποιητικό διακρίβωσης πρέπει να είναι τέτοιου είδους ώστε να παρέχει τη διασφάλιση αυτής της ιχνηλασιµότητας. Ένα πιστοποιητικό διακρίβωσης το οποίο φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. ή το λογότυπο ισοδύναµου οργανισµού, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους και της παρούσας έκδοσης, θα παρέχει εγγύηση επαρκούς ιχνηλασιµότητας. Σε περίπτωση που τα Πιστοποιητικά ιακρίβωσης δεν φέρουν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. ή το λογότυπο άλλου Φορέα ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης, το Εργαστήριο οκιµών πρέπει να ζητάει και να θέτει στη διάθεση της Οµάδας Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. το Πιστοποιητικό ιακρίβωσης της προτύπου συσκευής µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω διακρίβωση και το οποίο απαραιτήτως πρέπει να φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. ή άλλου Φορέα ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης ή η διακρίβωση της προτύπου συσκευής να έχει πραγµατοποιηθεί από Εθνικό Οργανισµό ιακρίβωσης. Εάν δεν διατίθενται στην Οµάδα Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. τα εν λόγω στοιχεία, το Πιστοποιητικό ιακρίβωσης που δεν φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. ή άλλου Φορέα ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης δεν γίνεται αποδεκτό. Ωστόσο θα εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, το εργαστήριο που λαµβάνει το πιστοποιητικό διακρίβωσης, να επαληθεύει ότι η έκταση και η ακρίβεια της διακρίβωσης είναι επαρκείς για τις ανάγκες του. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται µε την απαίτηση διενέργειας µιας διακρίβωσης, η οποία αποδεικνύει τη συµµόρφωση προς δηµοσιευµένη προδιαγραφή του εξοπλισµού. Σε µερικές περιπτώσεις, θα πρέπει µαζί µε την εντολή διακρίβωσης να δοθούν στο εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια της διακρίβωσης και ειδικές οδηγίες σχετικά µε την έκταση της διακρίβωσης. Ένα εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει λάβει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.., συνιστάται να εκδίδει µόνο πιστοποιητικά διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. ή άλλου Φορέα ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης, για τις µετρήσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο διαπιστευµένων ικανοτήτων του. Εντούτοις, πολλά εργαστήρια δεν έχουν λάβει διαπίστευση για όλες τις δραστηριότητες διακρίβωσής τους. Ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται εσωτερικά από το ίδιο το εργαστήριο, δεν παρέχει επαρκή διασφάλιση αξιολογητές του ΕΣ. ιχνηλασιµότητας και συνήθως δεν είναι αποδεκτό από τους Επισηµαίνεται ότι, ένα εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει λάβει διαπίστευση, πρέπει να εκδίδει µόνο πιστοποιητικά διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης για τις µετρήσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο διαπιστευµένων ικανοτήτων του. Το Ε.ΣΥ.. επίσης αποδέχεται Πιστοποιητικά ιακρίβωσης που έχουν εκδοθεί από Εθνικό Φορέα Μετρολογίας, µέλους του MRA Τα εργαστήρια δοκιµών πρέπει επίσης να εξακριβώνουν κατά πόσον η επίδοση ενός οργάνου δεν εµπίπτει στις προδιαγραµµένες απαιτήσεις κατά το χρόνο της διακρίβωσης. Πρέπει να καταχωρούν σε αρχείο τις ανωµαλίες αυτές και να ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

8 λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ειδοποιήσουν οποιουσδήποτε πελάτες του εργαστηρίου των οποίων η εργασία έχει επηρεαστεί. 3.3 Εσωτερικές διακριβώσεις εξοπλισµού δοκιµών Στις περιπτώσεις όπου η διακρίβωση του εξοπλισµού δοκιµών είναι από τεχνικής απόψεως απλή, τα εργαστήρια δοκιµών δύνανται να διακριβώνουν το δικό τους εξοπλισµό δοκιµών, µε την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την ικανότητά τους και να δείξουν ότι η διακρίβωση διενεργείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και της Κατευθυντήριας Οδηγίας ΚΟ1- ΚΡΙΤΕ. Πρέπει να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα πρότυπα µετρήσεων αναφοράς, τα οποία έχουν διακριβωθεί από εργαστήριο εθνικού συστήµατος µετρήσεων και η διαδικασία πρέπει να τεκµηριώνεται εγγράφως. Στις περιπτώσεις όπου το εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιήσει ως πρότυπο µετρήσεων ένα υλικό αναφοράς, πρέπει να εξασφαλίσει ότι το υλικό έχει παραχθεί και χαρακτηρισθεί µε τεχνικώς έγκυρο τρόπο. Το πιστοποιητικό πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να παρέχει απόδειξη ιχνηλασιµότητας σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα µετρήσεων ή σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς. Η χρήση οργανισµών οι οποίοι για την παραγωγή υλικών αναφοράς, λειτουργούν µε βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000, οι οποίοι επίσης εκτελούν τις δραστηριότητες ανάλυσης ή δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, θα αποτελούσε διαβεβαίωση της ποιότητας των υλικών αναφοράς Στις περιπτώσεις όπου διενεργούνται διακριβώσεις εντός του εργαστηρίου, οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. θα επιδιώξουν διασφάλιση της εσωτερικής ιχνηλασιµότητας του εργαστηρίου εξετάζοντας το σύστηµα διακρίβωσης του εργαστηρίου και την ικανότητα του εργαστηρίου να εκτελεί τις κατάλληλες µετρήσεις. Οι αξιολογητές θα εξετάσουν την καταλληλότητα οποιωνδήποτε προτύπων / υλικών µέτρησης, τα οποία µπορεί να τηρούνται στο εργαστήριο και την ικανότητα του εργαστηρίου να διακριβώνει τα όργανα εργασίας του µε αυτά τα πρότυπα/ υλικά µετρήσεως. Οι αξιολογητές θα µελετήσουν, µεταξύ άλλων, την επάρκεια του προγράµµατος επαναδιακρίβωσης του εργαστηρίου, λαµβάνοντας υπόψη τα αρχεία των προηγουµένων διακριβώσεων που έχουν διενεργηθεί στα εν λόγω όργανα µετρήσεως, καθώς και οποιεσδήποτε υπάρχουσες επίσηµες συστάσεις, όπως για παράδειγµα εκείνες που θεσπίζονται σε πρότυπες προδιαγραφές ή παρέχονται από εξειδικευµένους φορείς ή τους κατασκευαστές του εξοπλισµού. 4. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΧΘΕΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 4.1 Αναγνωρίζεται ότι για µερικά είδη µετρήσεων, η ιχνηλασιµότητα ως προς τα εθνικά πρότυπα δεν µπορεί να εδραιωθεί ή να αποδειχθεί µε ευκολία. Ένα παράδειγµα είναι οι µετρήσεις των πολύπλοκων ιδιοτήτων υλικών όπως τα χαρακτηριστικά της υφής και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των χαρτιών, των υφασµάτων και των νηµάτων. Ακόµα και στην περίπτωση πολύπλοκων φυσικών ιδιοτήτων ή περίπλοκου εξοπλισµού, όπου δεν είναι εφικτή η επίτευξη ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

9 πλήρους ιχνηλασιµότητας, είναι πολλές φορές δυνατό να διακρίνει κανείς είτε µεµονωµένες παραµέτρους της µέτρησης, είτε µέρη του εξοπλισµού όπου η ιχνηλασιµότητα είναι εφικτή και σηµαντική. Το Ε.ΣΥ.. συνήθως παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το τι αρµόζει για την κάθε δεδοµένη κατάσταση. 4.2 Σε περιπτώσεις όπου για µετρήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή δοκιµής, η ιχνηλασιµότητα στα εθνικά πρότυπα δεν είναι εφικτή, τα εργαστήρια πρέπει να είναι προετοιµασµένα να παρέχουν εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία για το συσχετισµό των αποτελεσµάτων τους. Αυτό µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, µε τη συµµετοχή σε ένα κατάλληλο πρόγραµµα δοκιµών ικανότητας, διεργαστηριακών συγκρίσεων ή µε τη διενέργεια διακριβώσεων/δοκιµών ελέγχου σε δείγµατα επιθεώρησης ή σε υλικά τα οποία παρέχονται από αξιόπιστους εξωτερικούς φορείς. 4.3 Για ορισµένες δοκιµές, η µη επίτευξη ιχνηλασιµότητας, σε κάποιο στάδιο των µετρήσεων ή της διεργασίας δοκιµών, ενδέχεται να έχει µικρότερη επίπτωση στην ακρίβεια ή στην εγκυρότητα του αποτελέσµατος διακρίβωσης ή δοκιµών από, για παράδειγµα, την απόδοση του χειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές, το Ε.ΣΥ.. µπορεί να απαιτήσει από όλα τα εργαστήρια τα οποία έχουν λάβει διαπίστευση για αυτού του είδους τις δοκιµές, πρόγραµµα δοκιµών ικανότητας. να λάβουν µέρος σε ένα 5. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 5.1 Το Ε.ΣΥ.. απαιτεί όπως τα εργαστήρια αποδεικνύουν την ιχνηλασιµότητα των µετρήσεών τους στα ελληνικά εθνικά πρότυπα µετρήσεων και στα εθνικά πρότυπα µετρήσεων άλλων χωρών. 5.2 Για ορισµένες διακριβώσεις, η ιχνηλασιµότητα ίσως να πρέπει να επιτευχθεί µε κάποιο πρότυπο µετρήσεως εκτός Ελλάδας. Στις περιπτώσεις αυτές, το Ε.ΣΥ.. κατά κανόνα παρέχει συµβουλές επί των προτύπων τα οποία µπορούν να αναγνωριστούν. Συνήθως, αυτά είναι πρότυπα τα οποία διατηρούνται σε άλλα εθνικά εργαστήρια προτύπων ή πρότυπα που παρέχονται από εργαστήρια τα οποία έχουν διαπιστευτεί από υπογράφοντες την Πολυµερή Συµφωνία της EA. 5.3 Για ορισµένες µετρήσεις δοκιµών, η ιχνηλασιµότητα στα εθνικά πρότυπα µετρήσεων άλλων χωρών είναι επίσης αποδεκτή. Αυτού του είδους η ιχνηλασιµότητα επιτρέπεται, για παράδειγµα, όταν πραγµατοποιούνται συγκεκριµένες δοκιµές ή είδη δοκιµών σύµφωνα µε µια τεχνική προδιαγραφή η οποία απαιτεί ιχνηλασιµότητα ως προς τα εθνικά πρότυπα µετρήσεων της χώρας στην οποία έχει δηµοσιευτεί η προδιαγραφή. 5.4 Όταν, υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις, ένα εργαστήριο δοκιµών επιλέξει την εδραίωση της ιχνηλασιµότητας των µετρήσεών του ως προς ένα εθνικό πρότυπο µετρήσεων που τηρείται εκτός Ελλάδας, τα εργαστήρια διακρίβωσης ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

10 της εν λόγω χώρας πιθανόν να συµµετέχουν στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας. Πρέπει να δοθεί επαρκής διασφάλιση σε ότι αφορά τις διακριβώσεις που διενεργούν τα εργαστήρια αυτά. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που εκδίδονται από ένα εργαστήριο διακρίβωσης εκτός Ελλάδας, µπορεί να θεωρηθούν ότι παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση, αν επιτευχθεί συµφωνία αναγνώρισης αυτών των πιστοποιητικών από το Ε.ΣΥ... Για παράδειγµα, οι συµµετέχοντες σε µια Συµφωνία EUROMET ή στην Πολυµερή Συµφωνία της EA για εργαστήρια διακρίβωσης, προσφέρουν όλοι υπηρεσίες διακρίβωσης, των οποίων τα πιστοποιητικά, υπό κανονικές συνθήκες γίνονται αποδεκτά από το Ε.ΣΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6.1 Προσωρινά και µέχρις υπάρξεως επαρκούς αριθµού ιαπιστευµένων Εργαστηρίων στη χώρα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µη ιαπιστευµένα Εργαστήρια ιακριβώσεων µε τις προϋποθέσεις που ακολουθούν: 6.2 Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες διακρίβωσης µη διαπιστευµένων εργαστηρίων, εφόσον δεν υπάρχει στη χώρα Εργαστήριο ιακριβώσεων διαπιστευµένο στον τοµέα ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαστήρια αυτά έχουν αξιολογηθεί ως προς την τεχνική τους επάρκεια, την καταλληλότητα του εξοπλισµού και την εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας. 6.3 Ένα υπό αξιολόγηση εργαστήριο, το οποίο ζητάει διαπίστευση, και χρησιµοποιεί υπηρεσίες µη διαπιστευµένου εργαστηρίου διακρίβωσης θα πρέπει να έχει το ίδιο αξιολογήσει, και γραπτώς τεκµηριώσει, την καταλληλότητα του µη διαπιστευµένου εργαστηρίου διακρίβωσης. Τα παραπάνω θα πρέπει να τα θέτει υπόψη των αξιολογητών του Ε.ΣΥ.., οι οποίοι µε την σειρά τους θα τα αξιολογούν, προκειµένου να πειστούν για την καταλληλότητα του εξοπλισµού, την επάρκεια του προσωπικού και την ιχνηλασιµότητα του µη διαπιστευµένου εργαστηρίου διακρίβωσης. 6.4 Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα έγκυρα πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισµού για τα ζητούµενα µεγέθη µε αβεβαιότητες. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι δυνατό να συµβάλλει στην κατεύθυνση της εκτίµησης της αξιοπιστίας του εργαστηρίου όπως : ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, αναφορά στη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, έγγραφα στοιχεία της εν χρόνω αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών του εργαστηρίου, συµµετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακές συγκρίσεις για το ζητούµενο µέγεθος, ερωτηµατολόγιο που αφορά στην τήρηση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα των µετρήσεων, εκπαίδευση του προσωπικού κλπ. 6.5 Αν οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. δεν πειστούν από τα παραπάνω, θα µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή του ΕΙΜ., µελών άλλων Τεχνικών Επιτροπών του Ε.ΣΥ.. ή ακόµα και εµπειρογνωµόνων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. 6.6 Η έκταση και το βάθος της αξιολόγησης ενός µη διαπιστευµένου φορέα παροχής υπηρεσιών διακρίβωσης θα πρέπει να είναι συνάρτηση της σηµαντικότητας των µετρήσεων διακριβώσεων που θα συσχετιστούν µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η σηµαντικότητα αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη ειδικότερα στην περίπτωση ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

11 εργαστηρίων διακρίβωσης, τα οποία χρησιµοποιούν µη διαπιστευµένες υπηρεσίες διακρίβωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εργαστήρια διακρίβωσης αλλά και οι αξιολογητές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην αξιολόγηση του µη διαπιστευµένου προµηθευτή υπηρεσιών διακρίβωσης και να απαιτούν απαρέγκλιτα το σύνολο των πληροφοριών που µπορούν να τεκµηριώσουν την ύπαρξη των καταλλήλων υποδοµών, την τεχνική επάρκεια και την ιχνηλασιµότητα του προµηθευτή. ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/ /11

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) 5.5.1. Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετροτεχνικό Εργαστήριο. Άσκηση 6 η

Μετροτεχνικό Εργαστήριο. Άσκηση 6 η Μετροτεχνικό Εργαστήριο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Μετροτεχνικό Εργαστήριο Άσκηση 6 η Δομή παρουσίασης 1. Έννοιες & Ορισμοί 2. Πηγές Αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1) 5.10.1. Γενικά Τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής ή σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ ISO/IEC 17043 Διαπίστευση του Εργαστηρίου Εξωτερικού - Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2010 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση. Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση. Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (standardization) Δημιουργία κάποιου προτύπου που θέτει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία σε ιαπιστευµένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Σύστηµα LIMS. Κωνσταντίνος Παπανώτας Κτηνίατρος Μικροβιολόγος. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.. Τεχνικός ιευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Γενικά. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΜΕΘΟΔΩΝ (1) 5.4.1. Γενικά Το Εργαστήριο πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 3: Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ένα πρότυπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 04.09.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίων

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίων Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίων Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τι είναι διαπίστευση και γιατί επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/02/06/21.11.2013 1/7 ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 30-04-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 21-11-2013 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9: ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 9 ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9: ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ -

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.13.1 Γενικά (1) ISO 17025 4.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (1) 4.13.1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Συντονιστής Αξιολογητής Τεχνικός. Α. Προσωπικά στοιχεία Αιτητή Επώνυμο: Όνομα: Ημ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Συντονιστής Αξιολογητής Τεχνικός. Α. Προσωπικά στοιχεία Αιτητή Επώνυμο: Όνομα: Ημ. CYPRUS ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF QUALITY CYPRUS ACCREDITATION BODY ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Συντονιστής Αξιολογητής Τεχνικός Αξιολογητής Εμπειρογνώμονας Πρότυπο: Προς τον Κυπριακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις. Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις. Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ανακοίνωση Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει για δεύτερη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές

Διαβάστε περισσότερα