ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

2 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Βασική απαίτηση των εργαστηρίων διακριβώσεων και δοκιµών είναι η διακρίβωση των οργάνων εργασίας τους µε όργανα καλύτερης ακρίβειας ή µε πρότυπα τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται και πάλι σε µια ή περισσότερες διαδικασίες διακρίβωσης, µε εθνικά πρότυπα, όπως εκείνα που τηρούνται σ ένα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Αυτή η ικανότητα συσχετισµού µετρήσεων µε τα κατάλληλα πρότυπα µετρήσεων, ακολουθώντας µια αδιάσπαστη αλυσίδα διακριβώσεων, αναφέρεται ως ιχνηλασιµότητα µετρήσεων. 1.2 Οι επίσηµες απαιτήσεις του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης Ε.ΣΥ.. για την ιχνηλασιµότητα µετρήσεων καθορίζονται σε συµφωνία µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (µόνον για ιατρικά εργαστήρια) και την οδηγία ILAC P10:01/2013. Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις και οδηγίες για τους τρόπους επίτευξης της ιχνηλασιµότητας. Τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών που υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.. αίτηση για διαπίστευση, πρέπει να ικανοποιούν όλες αυτές τις απαιτήσεις πριν τους χορηγηθεί διαπίστευση από το Ε.ΣΥ Το Ε.ΣΥ.. απαιτεί όπως όλες οι µετρήσεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή διενέργεια µιας διακρίβωσης ή δοκιµής είναι ιχνηλάσιµες, όπου η έννοια της ιχνηλασιµότητας είναι εφαρµόσιµη στην πράξη, στις µονάδες του συστήµατος SI (Systeme international d unites), στην υλοποίηση µιάς φυσικής σταθεράς, σε άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο, ή σε υλικό αναφοράς, πιστοποιηµένο ή µη. Ο τρόπος εφαρµογής της εν λόγω πολιτικής εξειδικεύεται στο κεφ. 2. Αυτή η απαίτηση ιχνηλασιµότητας ισχύει για οποιεσδήποτε µετρήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή της δοκιµής ή την εγκυρότητά του. 1.4 Σε µερικούς τοµείς δοκιµών, όπως για παράδειγµα των χηµικών, µικροβιολογικών και ιατροδικαστικών, γίνεται χρήση υλικών αναφοράς ως προτύπων µετρήσεων αναφοράς. Το Ε.ΣΥ.. απαιτεί, όπου είναι δυνατόν, αυτά τα υλικά αναφοράς είναι ιχνηλάσιµα σε εθνικά πρότυπα µετρήσεων ή σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς και έχουν παραχθεί µε τεχνικώς έγκυρο τρόπο. Η εξειδίκευση της εν λόγω πολιτικής παρατίθεται στην παρ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 Εργαστήρια διακριβώσεων Κατάλληλα εξωτερικά εργαστήρια διακριβώσεων για τη παροχή ιχνηλασιµότητας είναι τα εξής : 1) Εθνικό Εργαστήριο Μετρολογίας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες κατάλληλες για τη σκοπούµενη χρήση, οι οποίες καλύπτονται από τη συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης CIPM MRA. Οι υπηρεσίες αυτές παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

4 (Appendix C) της βάσης δεδοµένων BIPM KCDB, η οποία παρέχει επίσης πληροφορίες για το εύρος και την αβεβαιότητα, για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία ή 2) ιαπιστευµένο εργαστήριο διακριβώσεων, µε Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ) κατάλληλο για τη σκοπούµενη χρήση, από το ΕΣΥ ή άλλον φορέα διαπίστευσης ο οποίος συµµετέχει στη συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης της ILAC, ή σε τοπικές συµφωνίες που αναγνωρίζονται από την ILAC ή 3α) Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες κατάλληλες για τη σκοπούµενη χρήση, αλλά δεν καλύπτεται από τη συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης CIPM MRA. ή 3β) Εργαστήριο διακριβώσεων του οποίου οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες για τη σκοπούµενη χρήση, αλλά δεν είναι διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ή άλλον φορέα διαπίστευσης ο οποίος συµµετέχει στη συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης της ILAC ή σε τοπικές συµφωνίες που αναγνωρίζονται από την ILAC Οι δυνατότητες 3α) και 3β) επιλέγονται µόνον εφόσον δεν είναι διαθέσιµες οι επιλογές 1) και 2), είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επίσης, στην περίπτωση επιλογής των 3α) και 3β), το υπό αξιολόγηση εργαστήριο πρέπει να τεκµηριώσει τη συµµόρφωση του εργαστηρίου που παρέχει τις υπηρεσίες διακρίβωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας του ΕΣΥ. Ενδεικτικά κριτήρια τεκµηρίωσης περιλαµβάνουν (οι αριθµοί στις παρενθέσεις αναφέρονται σε παρ. και εδάφια του ISO : 2005) : ιακρίβωση των προτύπων του εργαστηρίου σύµφωνα µε τις περιπτώσεις (1) και (2) της παρ που προαναφέρθηκαν (5.6.1) Αποτελέσµατα συµµετοχής σε προγράµµατα διεργαστηριακής ικανότητας (5.9.1) Καταλληλότητα εξοπλισµού και περιβαλλοντικές συνθήκες (5.5.1 & 5.3) Αρχεία επικύρωσης; µεθόδων διακρίβωσης (5.4.5) ιαδικασίες για την εκτίµηση της αβεβαιότητας (5.4.6) Αποτελέσµατα ελέγχου ποιότητας (5.9) Τεχνική επάρκεια του προσωπικού (5.2) Εξωτερικές επιθεωρήσεις του εργαστηρίου (4.6.4 και 4.14) Τα περιεχόµενα του πιστοποιητικού διακρίβωσης ( 5.10) Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω, ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια αξιολόγησης του εργαστηρίου που παρέχει τις υπηρεσίες διακριβώσεων από το υπό αξιολόγηση εργαστήριο (αξιολόγηση δευτέρου µέρους), αντίστοιχης εκείνης την οποία θα πραγµατοποιούσε ένας φορέας διαπίστευσης, για την αξιολόγηση της τεχνικής του επάρκειας Όταν δεν είναι δυνατή η διακρίβωση ως προς τις µονάδες του συστήµατος SI, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των µετρήσεων, το εργαστήριο µπορεί να εφαρµόσει τις ενδεδειγµένες µεθόδους, µεταξύ των προβλεποµένων στο εδάφιο του ISO : 2005 (χρήση πιστοποιηµένων προτύπων υλικών αναφοράς, καθορισµένων µεθόδων, συναινετικών προτύπων κλπ). Ωστόσο η δυνατότητα αυτή είναι αποδεκτή, µόνον εφόσον αποκλειστούν οι ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

5 επιλογές 1) έως 3) του εδαφίου Η τεκµηρίωση της εφαρµογής των εν λόγω µεθόδων, θα αποτελεί αντικείµενο αξιολόγησης από το Ε.ΣΥ Εργαστήρια δοκιµών (Για διαπίστευση σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO :2005 και ISO : 2012) Για διακριβώσεις που µε βάση το ισοζύγιο αβεβαιότητας της µέτρησης, συνεισφέρουν σηµαντικά στην τελική αβεβαιότητα της µέτρησης, ισχύουν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις διασφάλισης ιχνηλασιµότητας που προαναφέρθηκαν, για εργαστήρια διακριβώσεων Εάν το εργαστήριο επιθυµεί να εξαιρέσει τη διακρίβωση τµήµατος εξοπλισµού, οφείλει να τεκµηριώσει ότι η συνεισφορά της αντίστοιχης αβεβαιότητας, στην τελική αβεβαιότητα της µέτρησης είναι αµελητέα (µη «κρίσιµη» διακρίβωση) Στην περίπτωση της διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύουν οι απαιτήσεις της παρ του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189: Χρήση υλικών αναφοράς (Reference Materials RM) και πιστοποιηµένων υλικών αναφοράς (Certfied Reference Materials CRM) (Για διαπίστευση σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO : 2005 και ISO : 2012) H τιµή αναφοράς ενός RM δεν θεωρείται κατά τεκµήριο, ιχνηλάσιµη, ωστόσο η χρήση ενός CRM διασφαλίζει (εξ ορισµού) την ιχνηλασιµότητα στις αντίστοιχες µονάδες του συστήµατος SI Η πολιτική του ΕΣΥ, όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα των υλικών, τα οποία παρέχονται από Παραγωγούς Υλικών Αναφοράς (ΠΥΑ), αποτυπώνεται στα εξής : Η τιµή αναφοράς ενός CRM, το οποίο παράγεται από Εθνικό Μετρολογικό Ινστιτούτο και περιλαµβάνεται στη βάση δεδοµένων BIPΜ KCDB, ή παράγεται από διαπιστευµένο, κατά ISO Guide 34 : 2009, ΠΥΑ, στα πλαίσια του ΕΠΕ του, θεωρείται ότι είναι µετρολογικά ιχνηλάσιµη. Τιµές αναφοράς CRM, οι οποίες καλύπτονται από αντίστοιχες καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων JCTLM, θεωρούνται επίσης µετρολογικά ιχνηλάσιµες. Για τα RM και CRM τα οποία παράγονται από λοιπούς ΠΥΑ και δεν εµπίπτουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες, µπορούν να θεωρηθούν ως κρίσιµα αναλώσιµα υλικά για την ποιότητα των διενεργουµένων δοκιµών και το εργαστήριο πρέπει να τεκµηριώσει ότι κάθε χρησιµοποιούµενο RM και CRM είναι κατάλληλο για τη σκοπούµενη χρήση (εδάφιο προτύπου ISO : 2005). ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

6 2.3.3 Περαιτέρω πληροφορίες ή συµβουλές, είτε για τους φορείς οι οποίοι παρέχουν ιχνηλάσιµες διακριβώσεις, είτε για την καταλληλότητα των υλικών αναφοράς, µπορούν να ληφθούν από το Ε.ΣΥ.. 3. Εσωτερικές διακριβώσεις εξοπλισµού δοκιµών Τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών δύνανται να διακριβώνουν εσωτερικά τον µετρητικό τους εξοπλισµό. Η εν λόγω δραστηριότητα υπόκειται σε όλες τι αντίστοιχες προδιαγραφές και απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. για εργαστήρια διακριβώσεων και αξιολογείται από το φορέα, ως εάν το εργαστήριο διαπιστεύετο ως φορέας παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών. 4. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟ ΕΙΧΘΕΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 4.1 Αναγνωρίζεται ότι για µερικά είδη µετρήσεων, η ιχνηλασιµότητα ως προς τα εθνικά και διεθνή πρότυπα δεν µπορεί να εδραιωθεί ή να αποδειχθεί µε ευκολία. Ένα παράδειγµα είναι οι µετρήσεις των πολύπλοκων ιδιοτήτων υλικών όπως τα χαρακτηριστικά της υφής και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των χαρτιών, των υφασµάτων και των νηµάτων. Ακόµα και στην περίπτωση πολύπλοκων φυσικών ιδιοτήτων ή περίπλοκου εξοπλισµού, όπου δεν είναι εφικτή η επίτευξη πλήρους ιχνηλασιµότητας, είναι πολλές φορές δυνατό να διακρίνει κανείς είτε µεµονωµένες παραµέτρους της µέτρησης, είτε µέρη του εξοπλισµού όπου η ιχνηλασιµότητα είναι εφικτή και σηµαντική. Το Ε.ΣΥ.. συνήθως παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το τι αρµόζει για την κάθε δεδοµένη κατάσταση. 4.2 Σε περιπτώσεις όπου για µετρήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή δοκιµής, η ιχνηλασιµότητα στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα δεν είναι εφικτή, τα εργαστήρια πρέπει να είναι προετοιµασµένα να παρέχουν εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία για το συσχετισµό των αποτελεσµάτων τους. Αυτό µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, µε τη συµµετοχή σε ένα κατάλληλο πρόγραµµα δοκιµών ικανότητας, διεργαστηριακών συγκρίσεων ή µε τη διενέργεια διακριβώσεων/δοκιµών ελέγχου σε δείγµατα επιθεώρησης ή σε υλικά τα οποία παρέχονται από αξιόπιστους εξωτερικούς φορείς. ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων» (2005) [2] EN ISO «Medical laboratories - Requirements for quality and competence «(2012) [3] ILAC P10 «ILAC Policy on the traceability of measurement results» (2013) [4] EA-4/02 M «Evaluation of the uncertainty of measurement In calibration», EURAMET (2013) [5] JCGM 100 «Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement», BIPM (2008) πρώην GUM 1995 µε µικρές τροποποιήσεις ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/ /7

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥ Π Ι/02/02/16-1-2014 1/16 ΕΣΥ Π Ι Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ LPR. TI.

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ LPR. TI. ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Specific rules for the certification of competent persons with respect to periodical

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απάνθισµα στοιχείων εφαρµογής των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 στις ξενοδοχειακές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα