EDC ELECT/ ELECT The European Localisation Exchange Centre. Restricted D Report. Final WP1 LRC. Reinhard Schäler.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EDC-52005 ELECT/27644. ELECT The European Localisation Exchange Centre. Restricted D1.1-1. Report. Final WP1 LRC. Reinhard Schäler."

Transcript

1 Project ref. no. Project title EDC ELECT/27644 ELECT The European Localisation Exchange Centre Deliverable status Restricted Contractual date of delivery Month 24, January 2004 Actual date of delivery Month 24, January 2004 Deliverable number Deliverable title Type Status & version D1.1-1 ELECT Expert Workshop Abstracts Report Final Number of pages WP contributing to the deliverable WP / Task responsible Author(s) EC Project Officer Keywords Abstract (for dissemination) WP1 LRC Reinhard Schäler Erwin Valentini ELECT, expert, workshop, proceedings, abstracts Absracts of the proceedings for the ELECT Expert Workshops

2 Executive Summary This document contains abstracts of the proceedings for the ELECT Expert Workshops. It contains details of: The Expert Workshop on the Development of global web sites (internationalisation), held on 06 September 2003, in Atlanta, Georgia (USA). The Expert Workshop on the Localisation of econtent and web sites including crosscultural aspects, held on 16 October 2003, in Seattle, Washington (USA). It contains information on the two workshops in five languages, Czech, English, German, Spanish and Greek It contains profile information on the attendees of these workshops and information on the issues raised and solutions discussed at the workshops. ELECT 2 EDC ELECT/27644

3 Expert workshop: Development of global web sites (internationalisation) 06 September 2003, Atlanta (Georgia, USA) The ELECT expert workshop on the international development of digital content took place in connection with the 24 th Internationalization and Unicode Conference. The participants were Richard Ishida and Martin Dürst. Richard Ishida is based in the United Kingdom. He works for the World Wide Web Consortium and is the team contact for the Internationalization Working Group. He is chair and team contact for the GEO task force (Guidelines, Education and Outreach). He is also the co-chair of the Internationalization & Unicode Conference, and on the board of the International Conference on Usability and Internationalization. Martin Dürst joined the W3C Team at Keio University (Japan), SFC, in December 1997 to work on Internationalization. He is now a Visiting Scientist at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory for Computer Science (LCS). Prior to joining W3C, he was at the University of Zurich, Department of Computer Science, and has been an active participant within the HTML and CSS Working Groups as an invited expert on internationalization. A number of issues were highlighted and solutions discussed during this workshop, amongst them: The representation of text encoding and the general move towards Unicode The problem of the so-called tag soup and the move towards style sheets The support of non-western typography in CSS The support of right-to-left scripts in an HTML environment A detailed report of this workshop will be made available by ELECT. Expert workshop: Localisation of econtent and web sites including cross-cultural aspects 16 October 2003, Seattle (Washington, USA) The ELECT expert workshop on the localisation of digital content took place during the Localisation World Conference, in cooperation with The Institute of Localisation Professionals (TILP). The workshop was attended by 27 localisation experts from different countries. Participants had different backgrounds, from commercial to academic, from technical to applied. The session was introduced by a number of brief position statements: Pedro Gómez, Director Business Solutions, Bowne Global Solutions, on Localisation Technology Teddy Bengtsson, CEO, Idea Factory Languages Inc., on the Business case for Localisation Nancy A. Locke, Université de Montréal, on Career Development and Certification Keiran Dunne, Kent State University, on Terminology and Language Resources During the discussions following these position statements, a number of contributors highlighted the fact that the localisation industry is maturing. Many localisation tasks are now well understood and can be approached using standard processes and technologies. At the same time, forward looking research and development groups are working on future technologies, for example in standardised translation web services and standard localisation file formats. Business aspects of localisation are also better understood. Industry-wide groups are developing standard metrics to measure the costs of localisation with a view to produce a model for the calculation of return of investment in localisation. A detailed report of this workshop will be made available by ELECT. ELECT 3 EDC ELECT/27644

4 Abstracts - Czech Odborný seminář: Vývoj globálních webových serverů (internacionalizace) 6. září 2003, Atlanta (Georgia, USA) Odborný seminář ELECT o mezinárodním vývoji digitálního obsahu se uskutečnil v souvislosti s 24. zasedáním Konference o internacionalizaci a kódování Unicode. Zúčastnili se jej Richard Ishida a Martin Dürst. Richard Ishida pochází z Velké Británie. Pracuje pro organizaci World Wide Web Consortium a je kontaktní osobou skupiny Internationalization Working Group. Je také předsedou a kontaktní osobou pracovní skupiny GEO (Guidelines, Education and Outreach), místopředsedou Konference o internacionalizaci a kódování Unicode a členem rady Mezinárodní konference o použitelnosti a internacionalizaci. Martin Dürst se k týmu W3C připojil na univerzitě v japonském Keio v prosinci 1997 s cílem pracovat na internacionalizaci. Nyní hostuje jako vědecký pracovník v laboratoři počítačových věd (LCS) na univerzitě MIT (Massachusetts Institute of Technology). Před připojením k W3C působil na katedře počítačových věd univerzity v Curychu a jako přizvaný odborník se aktivně účastnil činnosti pracovních skupin zabývajících se formáty HTML a CSS. Seminář se zabýval různými problémy a jejich možnými řešeními, jako například následujícími: Reprezentace textu a obecný příklon ke kódování Unicode Problém tzv. značkové polévky (tag soup) a přechod na předlohy se styly Podpora nezápadní typografie ve formátu CSS Podpora pravolevých skriptů v prostředí HTML Podrobná zpráva o tomto semináři bude k dispozici v rámci projektu ELECT. Odborný seminář: Lokalizace elektronického obsahu a webových serverů s ohledem na mezikulturní hlediska 16. října 2003, Seattle (Washington, USA) Odborný seminář projektu ELECT k lokalizaci digitálního obsahu se konal v průběhu Světové lokalizační konference ve spolupráci s Institutem lokalizačních profesionálů (TILP). Semináře se zúčastnilo 27 odborníků na lokalizaci z různých zemí. Účastníci pocházeli z různých prostředí, od komerčního po akademické a od technického k aplikovanému. Součástí semináře bylo několik stručných příspěvků o aktuální situaci: Pedro Gómez, ředitel pro firemní řešení, Bowne Global Solutions, k technologiím lokalizace Teddy Bengtsson, výkonný ředitel, Idea Factory Languages Inc., k obchodním aspektům lokalizace Nancy A. Locke, Université de Montréal, k profesnímu vývoji a certifikaci Keiran Dunne, Kent State University, k jazykovým a terminologickým prostředkům V průběhu diskuse, která po těchto příspěvcích následovala, zdůraznilo několik účastníků skutečnost, že odvětví lokalizace vstupuje do fáze dospělosti. Většina úkolů souvisejících s lokalizací je nyní správně chápána a lze je provádět s využitím standardních postupů a technologií. Výzkumné a vývojové skupiny přitom současně hledí vpřed a pracují na budoucích technologiích, jako jsou například standardizované překladové webové služby a standardní formáty lokalizačních souborů. Lépe chápány jsou také obchodní aspekty lokalizace. Pracovní skupiny s celoodvětvovým záběrem vyvíjejí standardní metriky pro hodnocení nákladů na lokalizaci s výhledem na vytvoření modelu pro výpočet návratnosti investic do lokalizace. Podrobná zpráva o tomto semináři bude k dispozici v rámci projektu ELECT. ELECT 4 EDC ELECT/27644

5 Abstracts - German Expertenworkshop: Entwicklung globaler Websites (Internationalisierung) 6. September 2003, Atlanta (Georgia, USA) Der ELECT-Expertenworkshop zur internationalen Entwicklung digitaler Inhalte wurde im Rahmen der 24. Internationalisierungs- und Unicode-Konferenz abgehalten. Am Workshop beteiligt waren Richard Ishida und Martin Dürst. Richard Ishida aus Großbritannien arbeitet für das World Wide Web-Konsortium (W3C). Neben seiner Rolle als Ansprechpartner für die Arbeitsgruppe Internationalisierung hat er auch die Position des Vorsitzenden und Ansprechpartners der GEO-Arbeitsgruppe inne (GEO steht für Guidelines, Education and Outreach). Darüber hinaus ist er stellvertretender Vorsitzender der Internationalisierungs- und Unicode-Konferenz sowie Vorstandsmitglied der Konferenz für Praxistauglichkeit und Internationalisierung. Martin Dürst nahm im Dezember 1997 seine Arbeit im W3C-Team der Keio-Universität (Japan) auf, wobei er seinen Schwerpunkt auf die Internationalisierung legte. Derzeit ist er Gastwissenschaftler am Laboratory for Computer Science (LCS) des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vor seinem Beitritt zum W3C war er am Institut für Informatik der Universität Zürich tätig und wirkte als Gastexperte für Internationalisierung aktiv in den HTML- und CSS-Arbeitsgruppen mit. Während des Workshops wurden verschiedene Themen beleuchtet und mögliche Lösungen diskutiert, u. a.: Darstellung von Textcodierungen und allgemeiner Trend zu Unicode Problem des so genannten Tagsalats und Trend zu Stylesheets Unterstützung nicht westlicher Typografien in CSS Unterstützung linksläufiger Schriften in einer HTML-Umgebung Ein detaillierter Bericht über den Workshop wird demnächst von ELECT zur Verfügung gestellt. Expertenworkshop: Lokalisierung von econtent und Websites unter besonderer Berücksichtigung interkultureller Aspekte 16. Oktober 2003, Seattle (Washington, USA) Der ELECT-Expertenworkshop zur Lokalisierung digitaler Inhalte fand im Rahmen der internationalen Lokalisierungskonferenz in Zusammenarbeit mit dem TILP (The Institute of Localisation Professionals) statt. Der Workshop wurde von 27 Lokalisierungsexperten verschiedener Nationalitäten und mit unterschiedlichem Hintergrund (aus Wirtschaft und Forschung, Theorie und Praxis) besucht. Die Sitzung wurde mit einer Reihe kurzer Stellungnahmen eingeleitet: Pedro Gómez, Director Business Solutions, Bowne Global Solutions, zur Lokalisierungstechnologie Teddy Bengtsson, CEO, Idea Factory Languages Inc., zu wirtschaftlichen Aspekten der Lokalisierung Nancy A. Locke, Université de Montréal, zu karrierefördernden Maßnahmen und Zertifizierung Keiran Dunne, Kent State University, zu Arbeitsmitteln im Bereich Terminologie und Sprache Bei den im Anschluss stattfindenden Diskussionen wiesen mehrere Teilnehmer darauf hin, dass sich die Lokalisierungsbranche entwickelt hat. Viele Lokalisierungsaufgaben sind inzwischen Routine geworden und können mithilfe von Standardprozessen und -technologien abgewickelt werden. Gleichzeitig arbeiten Forschungs- und Entwicklungsteams vorausschauend an neuen Technologien, z. B. an standardisierten Onlineübersetzungsdiensten und Standarddateiformaten für die Lokalisierung. Auch die wirtschaftlichen Aspekte der Lokalisierung werden jetzt besser verstanden. Branchenweit sind Teams mit der Definition von Standardmessgrößen zur Berechnung der Lokalisierungskosten ELECT 5 EDC ELECT/27644

6 befasst, um ein Modell für die Ermittlung der Kapitalrendite im Bereich der Lokalisierung zu entwickeln. Ein detaillierter Bericht über den Workshop wird demnächst von ELECT zur Verfügung gestellt. ELECT 6 EDC ELECT/27644

7 Abstracts - Greek Ηµερίδα για εµπειρογνώµονες µε θέµα: Ανάπτυξη παγκόσµιων δικτυακών τοποθεσιών (διεθνοποίηση) 6 Σεπτεµβρίου 2003, Ατλάντα (Τζόρζια, ΗΠΑ) Στο πλαίσιο του 24 ου Συνεδρίου ιεθνοποίησης και Unicode, πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα ELECT για εµπειρογνώµονες µε θέµα την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτήν συµµετείχαν οι Richard Ishida και Martin Durst. Ο Richard Ishida έχει έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο και εργάζεται για την Κοινοπραξία του Παγκόσµιου ικτυακού Ιστού (W3C), ενώ είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας για την Οµάδα εργασίας διεθνοποίησης. Επίσης, διατελεί χρέη προέδρου και είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της οµάδας κρούσης GEO (Κατευθυντήριες γραµµές, Εκπαίδευση και Προσιτότητα). Επίσης, είναι αντιπρόεδρος του Συνεδρίου ιεθνοποίησης και Unicode και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ιεθνούς Συνεδρίου για τη Χρηστικότητα και τη ιεθνοποίηση. Ο Martin Durst έγινε µέλος της Οµάδας W3C στο Πανεπιστήµιο του Keio (Ιαπωνία), SFC, το εκέµβριο του 1997 µε σκοπό να ασχοληθεί µε τη ιεθνοποίηση. Αυτό τον καιρό είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών (LCS). Πριν γίνει µέλος της W3C, ήταν στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών και είναι ενεργό µέλος των Οµάδων εργασίας HTML και CSS ως προσκεκληµένος ειδικός στη διεθνοποίηση. Στο πλαίσιο της ηµερίδας επισηµάνθηκαν κάποια θέµατα και ακολούθησε συζήτηση για τις λύσεις. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια από αυτά: Η παρουσίαση της κωδικοποίησης κειµένου και η στροφή προς το Unicode Το πρόβληµα της λεγόµενης tag soup (το µπέρδεµα µε τις ετικέτες) και η στροφή προς τη χρήση φύλλων στυλ (style sheets) Η υποστήριξη της µη δυτικής τυπογραφίας σε CSS Η υποστήριξη γραφής από τα δεξιά προς τα αριστερά σε περιβάλλον HTML Πρακτικά της ηµερίδας αυτής πρόκειται να διατεθούν από το ELECT. Ηµερίδα για εξειδικευµένους επαγγελµατίες µε θέµα: Προσαρµογή του ηλεκτρονικού περιεχοµένου και των δικτυακών τοποθεσιών στα τοπικά δεδοµένα, περιλαµβανοµένων των διαπολιτισµικών πτυχών 16 Οκτωβρίου 2003, Σηάτλ (Ουάσιγκτον, ΗΠΑ) Στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Συνεδρίου για τη ιεθνοποίηση και σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επαγγελµατιών στην Προσαρµογή στα τοπικά δεδοµένα (TILP), διεξήχθη η ηµερίδα του ELECT για εµπειρογνώµονες µε θέµα τη διεθνοποίηση του ψηφιακού περιεχοµένου. Την ηµερίδα παρακολούθησαν 27 ειδικοί στη γλωσσική προσαρµογή από διάφορες χώρες. Οι συµµετέχοντες είχαν διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο - από εµπορικό µέχρι ακαδηµαϊκό και από τεχνικό µέχρι εφαρµοσµένο. Η ηµερίδα ξεκίνησε µε τις σύντοµες τοποθετήσεις των παρακάτω ειδικών: Pedro Gomez, διευθυντής της Business Solutions, Bowne Global Solutions για την Τεχνολογία της Γλωσσικής προσαρµογής Teddy Bengtsson, Γενικός διευθυντής της Idea Factory Languages Inc. για γλωσσική προσαρµογή από επιχειρηµατική σκοπιά Nancy A. Locke, Πανεπιστήµιο του Μόντρεαλ για την ανάπτυξη καριέρας και την πιστοποίηση Keiran Dunne, Πανεπιστήµιο του Kent για την ορολογία και τους γλωσσικούς πόρους Κατά τη συζήτηση που εκτυλίχθηκε µετά τις παραπάνω τοποθετήσεις, ένα ποσοστό των οµιλούντων επεσήµαναν το γεγονός ότι η βιοµηχανία της γλωσσικής προσαρµογής ωριµάζει. Πολλές εργασίες γλωσσικής προσαρµογής γίνονται πλέον κατανοητές και µπορούν να εκτελεστούν µε τη χρήση τυποποιηµένων διεργασιών και τεχνολογιών. ELECT 7 EDC ELECT/27644

8 Παράλληλα, οξυδερκείς ερευνητές και οµάδες ανάπτυξης εργάζονται εντατικά πάνω στις µελλοντικές τεχνολογίες, όπως πχ. τις δικτυακές υπηρεσίες τυποποίησης της µετάφρασης και τα τυποποιηµένα φορµάτ αρχείων γλωσσικής προσαρµογής. Επίσης, οι επιχειρηµατικές πτυχές της γλωσσικής προσαρµογής έχουν γίνει πιο κατανοητές. Οµάδες µε πρόσβαση σε όλο το φάσµα της βιοµηχανίας αναπτύσσουν τυποποιηµένους τρόπους µέτρησης του κόστους της γλωσσικής προσαρµογής µε σκοπό την επινόηση ενός τύπου για τον υπολογισµό της απόδοσης της επένδυσης στη γλωσσική προσαρµογή. Πρακτικά της ηµερίδας αυτής πρόκειται να διατεθούν από το ELECT. ELECT 8 EDC ELECT/27644

9 Abstracts - Spanish Taller de expertos: desarrollo de páginas web globales (internacionalización) 6 de septiembre de 2003, Atlanta (Georgia, EE.UU.) El taller de expertos de ELECT (Centro europeo de intercambio en localización) sobre el desarrollo internacional de contenidos digitales se celebró al amparo de la 24 th Internationalization and Unicode Conference. Participaron en él Richard Ishida y Martin Dürst. Richard Ishida vive en el Reino Unido. Trabaja en el World Wide Web Consortium y es el contacto de equipo para el Internationalization Working Group (Grupo de trabajo sobre internacionalización). Es el presidente y contacto de equipo para el grupo de trabajo GEO (Guidelines, Education and Outreach; Directivas, educación y alcance). Además, copreside la Internationalization & Unicode Conference (Conferencia de Unicode e internacionalización) y forma parte de la junta directiva de la International Conference on Usability and Internationalization (Conferencia internacional sobre facilidad de uso e internacionalización). En diciembre de 1977, Martin Dürst se unió al Equipo W3C desde la Universidad de Keio (Japón), SFC, para trabajar en el campo de la internacionalización. Actualmente es científico visitante en el Laboratorio de Ciencias Informáticas (LCS, Laboratory for Computer Science) del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Antes de unirse al W3C (World Wide Web Consortium), estuvo en el Departamento de ciencias informáticas de la Universidad de Zurich y ha participado activamente, como experto invitado en internacionalización, en los grupos de trabajo sobre HTML (Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto) y CSS (Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada). En este taller se resaltaron diversos problemas, planteándose un debate sobre las soluciones; entre ellas: La representación de la codificación de texto y el impulso general hacia Unicode El problema de la llamada sopa de etiquetas y el movimiento hacia las hojas de estilo La compatibilidad de la tipografía no occidental en CSS La compatibilidad con las escrituras que van de derecha a izquierda en el entorno HTML ELECT proporcionará un informe detallado de este taller. Taller de expertos: localización de contenido digital y de páginas web, incluyendo los aspectos transculturales 16 de octubre de 2003, Seattle (Washington, EE.UU.) El taller de expertos de ELECT (Centro europeo de intercambio en localización) sobre la localización de contenido digital se celebró durante la Conferencia Mundial de Localización, en cooperación con el Instituto de localizadores profesionales (TILP). Asistieron al taller 27 expertos en localización procedentes de diversos países. Los antecedentes de los participantes eran diversos, de los comerciales a los académicos, de los conocimientos técnicos a los aplicados. Como introducción a la sesión se realizaron varias tomas de posición breves: Pedro Gómez, Director de Business Solutions, Bowne Global Solutions, sobre tecnologías de la localización Teddy Bengtsson, CEO de Idea Factory Languages Inc., sobre la situación de la empresa ante la localización Nancy A. Locke, de la Universidad de Montreal, sobre el desarrollo profesional y las certificaciones Keiran Dunne, de la Universidad Estatal de Kent, sobre terminología y recursos lingüísticos En los debates que siguieron a esas tomas de posición, varios de los participantes pusieron de relieve el hecho de que el sector de la localización está en una fase de maduración. Actualmente existe una buena comprensión de muchas tareas de localización, que pueden abordarse con tecnologías y procesos estándar. ELECT 9 EDC ELECT/27644

10 Al mismo tiempo, grupos de desarrollo e investigación trabajan en las tecnologías del futuro, por ejemplo en servicios web de traducción normalizada y en formatos normalizados de archivos de localización. También ha mejorado la comprensión de los aspectos empresariales de la localización. En todo el sector hay grupos dedicados al desarrollo de métricas que permitan prever los costes de la localización, con la idea de obtener un modelo de cálculo del rendimiento de la inversión en localización. ELECT proporcionará un informe detallado de este taller. ELECT 10 EDC ELECT/27644

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Συγκέπρωαη στοιχείων - επιμέλεια: Μαρία Δουκάτα, sylvestro j@yahoo.gr Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2009 ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΒΕΠ Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Τσιμπόγλου, Δ/ντη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos LIST OF PUBLICATIONS George Psacharopoulos A. BOOKS 2 B. MONOGRAPHS 3 C. CHAPTERS IN EDITED WORKS 5 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES 9 E. JOURNAL SPECIAL ISSUES GUEST EDITOR 11 F. JOURNAL ARTICLES 11 G. TELEVISION

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006 Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006 Ν. 3(lll)/2006 Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter)

Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter) Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter) Ιανουάριος Απρίλιος 2012 January April 2012 http://www.edrase.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ Σελ. 2 ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ Σελ. 5 CONTENTS PAST EVENTS Page 10 FUTURE EVENTS Page 13 EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK Τα Νέα 38 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 38 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επικαιρότητα - Πολιτικός Μηχανικός 3 - Όλη η Ελλάδα σε 50 βήματα 3 Τι άλλο κάνουν οι Γιαπωνέζοι

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 375 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Μάρκος Δενδρινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ* ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ *Με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό Συνοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα