Γιαηί αςηό πος έκανε ηο ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και Ανηιεπιζηημονικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαηί αςηό πος έκανε ηο ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και Ανηιεπιζηημονικό"

Transcript

1 Γιαηί αςηό πος έκανε ηο ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και Ανηιεπιζηημονικό

2 Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β? για ηο πεπιβάλλον 1) Απεμάξηεζε από νξπθηά θαύζηκα 2) Μείσζε εθπνκπώλ CO2 3) Καζαξή ελέξγεηα ρσξίο πεξηβαιινληηθνύο ξύπνπο (ξύπαλζε αηκόζθαηξαο, πδάησλ θιπ) 4) Παξαγσγή ξεύκαηνο από ηνλ Ήιην, κηα αλεμάληιεηε θαη αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο

3 Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β? για ηο κπάηορ 1) Δλέξγεηα ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην 2) Σπκκόξθσζε κε Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη απαιιαγή από πξόζηηκα 3) Παξαγσγή θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ζε ώξεο αηρκήο όπνπ άιινηε γίλνληαλ εηζαγσγή ελέξγεηαο κε πςειό θόζηνο 4) Γηάζπαξηε θαηαλνκή κε απνηέιεζκα λα εμηζνξξνπείηαη ην ζύζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο

4 Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β? για ηην κοινυνία 1) Δίλαη δηθαίσκα θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ πνιηηώλθαηαλαισηώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από ΑΠΔ θαη λα ηελ ζπκςεθίδνπλ κε δίθαηνπο όξνπο 2) Τν όθεινο ζπκπιεξώλεη ην εηζόδεκα πνιιώλ λνηθνθπξηώλ θαη ζηεξίδεη εππαζείο νκάδεο 3) Τν όθεινο απηό κνηξάδεηαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηεξίδεηαη ε θαηαλάισζε

5 Με ποιο μησανιζμό και γιαηί? Feed In Tariff (FIT): ππνρξεσηηθή αγνξά από ΓΔΗ ζε ζπγθεθξηκέλεο / εγγπεκέλεο ηηκέο (.. Σύκβαζεο..!!!). Γεξκαλία, Ιαπσλία θαη άιιεο πξνεγκέλεο ρώξεο απηόλ ρξεζηκνπνίεζαλ θαζόηη ν πην απνηειεζκαηηθόο. Με ηελ εθαξκνγή FIT κεραληζκνύ επηδησθόηαλ ε αλάπηπμε/εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΦΒ. Ο ζηόρνο επεηεύρζε θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ νηθηαθώλ ΦΒ.

6 Σι ςποζσόηαν ηο ΤΠΕΚΑ με ηο Ειδικό Ππόγπαμμα ανάπηςξηρ Οικιακών Φ/Β? Τα Οηθηαθά Φ/Β δελ ζπληζηνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε αλάιεςε ξίζθνπ. Έρνπλ θπξίσο θνηλσληθό ραξαθηήξα θαη ελίζρπζεο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο. Δπαηζζεηνπνηνύλ θη εμνηθεηώλνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηελ Πξάζηλε ελέξγεηα έηζη ώζηε λα δηαρπζεί ε αληίιεςε απηή ζηελ θνηλσλία. Δγγπεκέλεο Τηκέο ζε βάζνο 25 εηώλ. Με ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή. Σην ρνξό κπήθαλ θαη νη Τξάπεδεο. Σύκβαζε ηελ νπνία ην ΥΠΔΚΑ ηελ πξόηεηλε.

7 Σι έκανε ηελικά ηο ΤΠΕΚΑ με ηο Νόμο 4254? Παπαβίαζε κνλνκεξώο θαη δπζκελέζηαηα Υπνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο. Καηάξγεζε ηελ Σιμαπιθμική Αναπποζαπμογή. Γελ πήξε ηε ζπλαίλεζε θαλελόο παξά κόλν ηνπ..σπδφ!!! Δλνρνπνηεί ηα Οηθηαθά Φ/Β γηα ην έιιεηκκα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ γηα ηηο ΑΠΔ. Αςηοκπιηική, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ πνπζελά. Τνπλαληίνλ ζεσξεί όηη έζσζε θαη ηε ρώξα!! Μηα νιηγνζέιηδε Έθζεζε ζηελ νπνία βαζίζηεθε γηα λα θνπξέςεη ηηο ηηκέο έρεη πιεζώξα ανακπιβειών θαη κεζνδνινγηθώλ ανεπαπκειών.

8 Αςηή η ζςμπεπιθοπά ηηρ Ηγεζίαρ ΤΠΕΚΑ: - Δληζρύεη ηελ Αμοιβαία Εμπιζηοζύνη κεηαμύ Κξάηνπο θαη Πνιηηώλ? Όηαλ αθνύκε «Με ηην Εγγύηζη ηος Ελληνικού Κπάηοςρ» ηη λα ζθεθηόκαζηε?? - Γείρλεη λα ζέβεηαη ύνηαγμα και Νόμοςρ? - Απμάλεη ηελ Αξιοπιζηία ηεο Πνιηηηθήο θαη Τερλνθξαηηθήο Ηγεζίαο ηνπ ΥΠΔΚΑ? - Δληζρύεη ην Επενδςηικό κλίμα? - Δληζρύεη ηελ έλλνηα ηνπ κπάηοςρ δικαίος, όηαλ κε ηόζν κέλνο θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ησλ Οηθηαθώλ Φ/Β πνπ ζπκκεηέρνπλ μόλιρ ζηο 5-7% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ?

9 Γιαηί ηο ΤΠΕΚΑ θηαίει? - Γηόηη ην Φπζηθό Αέξην (Φ.Α.) ην ζεώξεζε ΑΠΕ. Γηαηί ην θόζηνο ηνπ λα κπαίλεη ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό? - Γηόηη ην 60% ηνπ Σέλοςρ ΑΠΕ/ΕΣΜΕΑΡ πεγαίλεη πξνο μονάδερ Φ.Α. (κειέηε ΙΟΒΔ 07/2011)? Αλ ήζειε λα ηηο επηδνηεί γηαηί δελ δεκηνπξγνύζε μερσξηζηό ινγαξηαζκό? -Σπγθεθξηκέλα απηέο νη κνλάδεο εηζέπξαμαλ επηπιένλ ην 2012 ην πνζό ησλ 320 εθαη., πνζό κεγαιύηεξν θαη από ην έιιεηκκα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ΑΠΔ ην 2012 πνπ ήηαλ 146,6 εθαη.. Με άιια ιόγηα εμνκνηώλεηαη ε θαζαξή κε ηε ξππνγόλν ελέξγεηα θαη ελνρνπνηείηαη ε θαζαξή.

10 Γιαηί ηο ΤΠΕΚΑ θηαίει? -Γηόηη ην ΥΠΔΚΑ δελ πήξε έγκαιπα μέηπα και μαρ παγίδεςζε Γηαηί δελ θαζόξηζε ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθόηεηα αλά θαηεγνξία ΑΠΔ, αλά κέγεζνο θαη αλά έηνο? Πνηνο επέηξεςε κε πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ε πνιηηηθή ηεο αλάπηπμεο ΑΠΔ θαη Φ/Β λα γίλεη Διληνξάλην θαη Business? - Καηά ηε γλώκε ηνπ ΥΠΔΚΑ πνην ην Οικονομικό Οθελορ / Κόζηορ (Cost Benefit Analysis) ησλ Οηθηαθώλ ΦΒ? Πξνζνρή.!! Όρη ην ηακεηαθό.!!

11 Σι ζημαίνει αν επιηπέτοςμε να ζςνεσιζηεί αςηή η ζςμπεπιθοπά ηος ΤΠΕΚΑ? - Αθόκε δπζκελέζηεξε κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ καο ζην κέιινλ. -Αλνρή θαη Γηθαίσζε Αληηζπληαγκαηηθώλ / Παξάλνκσλ πξαθηηθώλ. -Αλνρή θαη Γηθαίσζε ζην Ψέκα θαη ζηελ Απάηε. - Αλνρή θαη Γηθαίσζε ζε εθαξκνγή κε επηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ. - Αλνρή θαη Γηθαίσζε λα καο αληηκεησπίδνπλ ζαλ «Ιζαγελείο». - Αλνρή θαη Γηθαίσζε ηα ζθόπηκα ιάζε ηνπ ΥΠΔΚΑ λα ηα πιεξώλνπκε εκείο εθ ησλ πζηέξσλ θαη κνλνκεξώο. - Δδξαίσζε λννηξνπίαο όηη θάζε Υπνπξγόο / Υθππνπξγόο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αγλνώληαο θαη πεξηθξνλώληαο ρηιηάδεο ζπκπνιίηεο. Αιήζεηα, πνπ ινγνδνηνύλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο? Τέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά, ζα ήηαλ αλεθηή ζε άιιε ρώξα?

12 Φίλερ και Φίλοι, ηι κάνοςμε εμείρ? 1) Γλσζηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ πξνβιήκαηνο 2) Μαδηθή θηλεηνπνίεζε 3) Πνιηηηθή πίεζε 4) Ννκηθόο αγώλαο

13 Σαο επραξηζηώ

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Ημεπίδα Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ Φωηοβοληαϊκήρ Δνέπγειαρ ζηην Δςπώπη Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Η Μνλάδα Απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ιεηηνπξγεί λόκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 12/04/2013 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΔΡΑ: Άνηερζεν 6 και Μωραΐηη 90, 115 25 Αθήνα ηει.:213-214 8317-8, Fax: 210-6777238 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηηο Κπθιάδεο-Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» Νάμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN

Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 7 Ιουνίου 2011 Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN Πράζινος Τδρασλικός Ανελκσζηήρας H KLEEMANN, εζηηάδνληαο ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαζώο θαη ζηελ παξνρή πξντόλησλ βέιηηζηεο πνηόηεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ

ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ CASE STUDY ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ Διαχείριςη Κρίςησ Απολύςεισ Engagement ηνπ Γηάλλε Κνπηζνπκάξε - Managing Partner, inwards Εηζαγσγή: Κάζε ζύζηεκα (νξγαληζκόο, ρώξα, νηθνγέλεηα ή εηαηξεία) ραξαθηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηε Γσδεθάλεζν: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» - Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα