ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ"

Transcript

1 ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ Μάρτιοσ 2014

2

3 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΘΜΑΧΩΝ ΤΟ ΕΓΟ SEAP-PLUS Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΕΙΦΟΟ ΕΝΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ Ο ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΘΣ ΑΡΟΓΑΦΘΣ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΡΟ ΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΕΝΕΓΕΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΚΘ ΕΝΕΓΕΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ & ΤΙΤΟΓΕΝΘ ΤΟΜΕΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΕΝΕΓΕΙΑ ΘΕΜΙΚΘ ΕΝΕΓΕΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΙΟ ΞΥΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΡΟ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ CO ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ... 27

4 8.1.1 ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΠΝΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΕΥΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΡΟΛΙΤΩΝ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΘΝ ΕΕΥΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΙΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΟΓΕΝΘ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΘ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΘ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΘ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΘ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΘ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ

5 11.5 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΑΣΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΡΘΓΕΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΡΕ ΔΑΣΘ ΑΡΕ ΔΑΣΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΕΚΡΟΜΡΩΝ CO 2 ΕΩΣ ΤΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ... 96

6 ΡΙΝΑΚΕΣ Ρίνακασ 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ & Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ ηωισ... 5 Ρίνακασ 2: Τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO Ρίνακασ 3: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια... 5 Ρίνακασ 4: Αρικμόσ και ιςχφσ λαμπτιρων... 5 Ρίνακασ 5: Συντελεςτισ μετατροπισ όγκου πετρελαίου ςε ενζργεια... 6 Ρίνακασ 6: Κατανάλωςθ πετρελαίου και Φ.Α. ςε δθμοτικά κτίρια... 7 Ρίνακασ 7: Δθμοτικά πετρελαιοκίνθτα οχιματα Ρίνακασ 8: Δθμοτικά βενηινοκίνθτα οχιματα Ρίνακασ 9: Συντελεςτζσ μετατροπισ όγκου καυςίμων ςε ενζργεια Ρίνακασ 10: Κατανάλωςθ καυςίμου και ενζργειασ από δθμοτικά οχιματα (2010) Ρίνακασ 11: Κατανάλωςθ καυςίμου και ενζργειασ από ιδιωτικά οχιματα (2010) Ρίνακασ 12: Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν Ρίνακασ 13: Ενεργειακζσ καταναλϊςεισ κατοικιϊν του δείγματοσ Ρίνακασ 14: Ερωτιςεισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ οικιακοφ τομζα Ρίνακασ 15: Μζγεκοσ και λειτουργία επιχειριςεων τθσ ζρευνασ Ρίνακασ 16: Ενεργειακζσ καταναλϊςεισ επιχειριςεων Διμου Ρεντζλθσ Ρίνακασ 17: Ερωτιςεισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ τριτογενι τομζα Ρίνακασ 18: Εκτίμθςθ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτα κτίρια του Διμου Ρεντζλθσ Ρίνακασ 19: Δθμοτικά κτίρια που προτείνονται για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων Ρίνακασ 20: Ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελοσ και κόςτοσ των δράςεων του Σχεδίου Δράςθσ Ρίνακασ 21: Συνολικι μείωςθ εκπομπϊν ςτο Διμο Ρίνακασ 22: Οργανωτικι Δομι Ρίνακασ 23: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια... 97

7 ΕΙΚΟΝΕΣ Εικόνα 1: Εκπομπζσ CO 2 Διμου Ρεντζλθσ ανά τομζα... 1 Εικόνα 2 Θζςθ Διμου Ρεντζλθσ... 1 Εικόνα 3 Ροςοςτό απαςχόλθςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτον Διμο Ρεντζλθσ... 2 Εικόνα 4: Σχολεία του Διμου Ρεντζλθσ... 3 Εικόνα 5: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ανά είδοσ καφςιμου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα Εικόνα 6: Εκπομπζσ CO 2 Διμου Ρεντζλθσ ανά τομζα Εικόνα 7: Εκπομπζσ CO 2 ςτον Διμο Ρεντζλθσ ανά τομζα και δραςτθριότθτα Εικόνα 8: Εκπομπζσ CO 2 Διμου Ρεντζλθσ ανά δθμοτικό τομζα δραςτθριότθτασ Εικόνα 9: Θλικιακι κατανομι των πολιτϊν που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο Εικόνα 10: Επίπεδο εκπαίδευςθσ πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα Εικόνα 11: Τφποσ κατοικίασ Εικόνα 12: Αρικμόσ διαμεριςμάτων κτιρίου Εικόνα 13: Προφοι κτιρίου Εικόνα 14: Αρικμόσ ατόμων ανά νοικοκυριό Εικόνα 15: Κλείνετε τα φϊτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περιςςότερο από δφο λεπτά; Εικόνα 16: Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι; Εικόνα 17: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε; Εικόνα 18: Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό; Εικόνα 19: Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; Εικόνα 20: Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα καυςτιρα; Εικόνα 21: Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; Εικόνα 22: Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; Εικόνα 23: υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; Εικόνα 24: Κλείνετε τον κλιματιςμό ςτα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνκρωποι; Εικόνα 25: Κλείνετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το φωσ του ιλιου το καλοκαίρι; Εικόνα 26: Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να διευκολφνετε το φωσ του ιλιου το χειμϊνα; Εικόνα 27: Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; Εικόνα 28: Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; Εικόνα 29: Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); Εικόνα 30: Φροντίηετε να κλείνετε εγκαίρωσ τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα;... 35

8 Εικόνα 31: Ζχετε θλιακό κερμοςίφωνα; Εικόνα 32: Ελζγχετε αν θ κατςαρόλα που μαγειρεφετε, είναι ίδιου μεγζκουσ με το μάτι τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ που χρθςιμοποιείται; Εικόνα 33: Πταν γίνεται χριςθ του πλυντθρίου ςτο ςπίτι ςασ, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίςει θ λειτουργία του; Εικόνα 34: Ροια είναι θ ςυνθκζςτερθ κερμοκραςία πλφςθσ ςτο πλυντιριό ςασ; Εικόνα 35: Κλείνετε τα φϊτα ςε χϊρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται; Εικόνα 36: Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; Εικόνα 37: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε; Εικόνα 38: Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό; Εικόνα 39: Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ; Εικόνα 40: Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; Εικόνα 41: υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; Εικόνα 42: Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; Εικόνα 43: Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; Εικόνα 44: Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); Εικόνα 45: Χρθςιμοποιείτε θλεκτρικό κερμοςίφωνα; Εικόνα 46: Εφαρμόηετε ςτθν επιχείρθςθ κάποιο ςφςτθμα/ πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; Εικόνα 47: Ζχετε οργανϊςει/ ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ; Εικόνα 48: Υπάρχουν ςτθν επιχείρθςθ ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; Εικόνα 49:Υ Είςτε διατεκειμζνοι να λάβετε ςτο άμεςο μζλλον μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; Εικόνα 50: Στόχοσ ΣΔΑΕ για μείωςθ εκπομπϊν CO 2 ςτον Διμο Ρεντζλθσ ανά τομζα δραςτθριότθτασ Εικόνα 51: Μείωςθ εκπομπϊν CO 2 ανά τομζα δραςτθριότθτασ του Διμου... 93

9 ΤΝΟΧΗ Ανταποκρινόμενοσ ςτο κάλεςμα των Δθμάρχων τθσ Ευρϊπθσ να υπερβοφν τον ςτόχο μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα κατά 20% ζωσ το 2020, ο Διμοσ Ρεντζλθσ υπζγραψε το Σφμφωνο των Δθμάρχων ςτισ 11 Μαρτίου 2013 και ξεκίνθςε να υλοποιεί τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό. Από τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ για το ζτοσ 2010 και για τουσ τομείσ που ςυμπεριλιφκθςαν ςτο, οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO 2 ) εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ υπολογίηονται ςε τόνουσ ετθςίωσ. Ο ελάχιςτοσ ςτόχοσ που κζτει ο Διμοσ είναι θ μείωςθ αυτϊν των εκπομπϊν κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το ζτοσ 2020, ιτοι κατά τόνοι CO 2. Διμοσ; 3,2% Μεταφορζσ; 28,1% Τριτογενισ τομζασ; 19,4% Οικιακόσ τομζασ; 49,3% Εικόνα 1: Εκπομπζσ CO 2 Διμου Ρεντζλθσ ανά τομζα Ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 αναμζνεται να επιτευχκεί από τον ςυνδυαςμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εγκατάςταςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) εντόσ των ορίων του Διμου. Το Σχζδιο Δράςθσ που καταρτίςτθκε προβλζπει τισ παρακάτω δράςεισ και μζτρα μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ: Δθμοτικόσ τομζασ Επικεϊρθςθ κτιρίων του Διμου, ενεργειακι πιςτοποίθςι τουσ και προμελζτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια Υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια - Ρρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ I & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και Ευρωπαϊκά προγράμματα Επεμβάςεισ ςτο Διαςχολικό ακλθτικό κζντρο και ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο Μελιςςίων Εφαρμογι ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια Εφαρμογι προγράμματοσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων των κτιρίων Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια ελίδα 1

10 Μελζτθ και Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν / ΑΡΕ ςε δθμοτικά κτίρια Αντικατάςταςθ λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ Επιμόρφωςθ τμιματοσ προμθκειϊν για πράςινεσ προμικειεσ και χριςθ περιβαλλοντικϊν προδιαγραφϊν για προϊόντα που καταναλϊνουν ενζργεια Οικιακόσ και Σριτογενισ τομζασ Μεταφορζσ Δθμιουργία άτυπθσ δομισ με εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου και δθμιουργία υποςζλιδοσ για το Σφμφωνο των Δθμάρχων και τισ Δράςεισ του Διμου Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων / Δράςεισ διανομισ λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τα οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ μθδενικοφ, χαμθλοφ και μζςου κόςτουσ Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και προϊκθςθ εκνικϊν προγραμμάτων Ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των εμπλεκόμενων φορζων τθσ πόλθσ και προϊκθςθ ΑΡΕ Δενδροφφτευςθ του Ρεντελικοφ όρουσ Χριςθ υψθλότερων μιγμάτων βιοκαυςίμου από δθμοτικά οχιματα Αντικατάςταςθ δθμοτικϊν οχθμάτων με οχιματα φυςικοφ αερίου και υβριδικά ι θλεκτρικά οχιματα Υιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ οδθγϊν δθμοτικϊν οχθμάτων ςτθν οικολογικι οδιγθςθ Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ δράςεων για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του δθμοτικοφ ςτόλου Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν του Διμου Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και υλοποίθςθ προβλεπόμενων ζργων / παρεμβάςεων Ρροϊκθςθ βιοκαυςίμων ςε εκνικό επίπεδο Οι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ αναμζνονται από τομείσ ςτουσ οποίουσ ο Διμοσ δεν ζχει άμεςθ επιρροι, όπωσ τισ ιδιωτικζσ μεταφορζσ και τον οικιακό και τριτογενι τομζασ. Για το λόγο αυτό, θ επίτευξθ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 κα αποτελζςει αντικείμενο ςτενισ παρακολοφκθςθσ. Ο Διμοσ κα εξετάηει διαρκϊσ τθν εφαρμογι των περιγραφόμενων αλλά και νζων μζτρων ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα. Ραράλλθλα, ο Διμοσ κα εφαρμόηει ςταδιακά τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ τομείσ άμεςθσ αρμοδιότθτασ του (δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ, δθμοτικόσ ςτόλοσ οχθμάτων, δθμοτικόσ φωτιςμόσ) ϊςτε να αποτελζςει πρότυπο τόςο για τουσ δθμότεσ όςο και για τον τριτογενι τομζα. ελίδα 2

11 1 ΕΙΑΓΨΓΗ 1.1 ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΥΨΝΟ ΣΨΝ ΔΗΜΑΡΦΨΝ Θ αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου είναι από τισ άμεςεσ αιτίεσ τθσ ανόδου τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ και των ανθςυχθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει δεςμευκεί να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα αυτό, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ε.Ε. το 2008 ενζκρινε αρικμό μζτρων για τθν ενζργεια και το κλίμα 1, κζτοντασ ωσ βαςικό ςτόχο τθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20% ζωσ το 2020, ςε ςχζςθ με το 1990, και τθν αφξθςθ του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο 20% τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ε.Ε. ζωσ το Οι Τοπικζσ Αρχζσ κεωρείται ότι μποροφν να διαδραματίςουν ζνα κρίςιμο ρόλο ςτθν μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ δεδομζνου ότι το 80% τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και εκπομπϊν CO2 ςτθν Ευρϊπθ ςχετίηονται με αςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ Ε.Ε. ανζπτυξε τθν πρωτοβουλία του «Συμφϊνου των Δθμάρχων» 2 προκειμζνου να ενκαρρφνει και να υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν υλοποίθςθ αειφόρων ενεργειακϊν πολιτικϊν. Τον Μάρτιο του 2011, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακοίνωςε ζνα Νζο Σχζδιο για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ 3 κακϊσ εκτιμάται ότι ο ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 20% ζωσ το 2020 δε κα επιτευχκεί. Ζτςι, εκφράηεται θ ανάγκθ να γίνουν εντατικότερεσ οι προςπάκειεσ για εξοικονόμθςθ, ενϊ επιβεβαιϊνεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ωσ «παράδειγμα εξοικονόμθςθσ» για τουσ πολίτεσ και τουσ επαγγελματίεσ. Σε αυτό το Σχζδιο αναφζρεται ρθτά θ ςθμαςία που ζχει αποκτιςει το Σφμφωνο των Δθμάρχων για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και προαναγγζλλεται θ επζκταςθ των πρωτοβουλιϊν τθσ Ε.Ε., ςε επίπεδο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ϊςτε να ενιςχυκοφν τα ποςοτικά αποτελζςματα για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οι Διμαρχοι τθσ Ευρϊπθσ, κατά τθν υπογραφι του Συμφϊνου, δεςμεφονται εκελοντικά να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ Ε.Ε. για το 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ CO2 ςτισ επικράτειεσ τουσ κατά τουλάχιςτον 20%, μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ «Σχεδίου Δράςθσ για τθ Αειφόρο Ενζργεια» ςτουσ τομείσ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν εντολι τουσ. Οι ουςιαςτικζσ δεςμεφςεισ ενόσ Διμου που ςυμμετζχει ςτο Σφμφωνο είναι θ: Ρροετοιμαςία τθσ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ CO2, με καταγραφι των ενεργειακϊν καταναλϊςεων εντόσ των ορίων του Διμου, είτε άμεςων, με τθν καφςθ εντόσ του Διμου, ι ζμμεςων, με τθν κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ που παράγεται εκτόσ του Διμου 1 Βι. ζτεηηθά COM(2008) 30 ηειηθό, Αλαθοίλωζε ηες Δπηηροπής προς ηο Δσρωπαϊθό Κοηλοβούιηο, ηο Σσκβούιηο, ηελ Δσρωπαϊθή Οηθολοκηθή θαη Κοηλωληθή Δπηηροπή θαη ηελ Δπηηροπή ηωλ Περηθερεηώλ, «Γύο θορές ηο 20 έως ηο 2020: Η θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε εσθαηρία ηες Δσρώπες» 2 3 COM(2011) 109 ηειηθό, Στέδηο γηα ηελ ελεργεηαθή απόδοζε, 2011, 08/ 03/ 2011 ελίδα 1

12 Ρροετοιμαςία του Σχεδίου Δράςθσ για τθ Αειφόρο Ενζργεια, το οποίο πρζπει να υποβλθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν επίςθμθ υπογραφι του Συμφϊνου των Δθμάρχων Υλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων για τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2, ειδικά ςτουσ τομείσ ευκφνθσ του Διμου (δθμοτικά κτίρια, φωτιςμόσ, οχιματα, προμικειεσ, κλπ.) Ανάλθψθ των απαραίτθτων δράςεων για τθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτο Διμο Υποβολι ζκκεςθσ πεπραγμζνων, τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του Σχεδίου Δράςθσ, για αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και εξακρίβωςθ των αποτελεςμάτων. Θ πρωτοβουλία του Συμφϊνου των Δθμάρχων αποτελεί τθν ευκαιρία να ςυνδυαςτοφν όλεσ οι προςπάκειεσ και επιδιϊξεισ ενόσ Διμου κάτω από ζνα κοινό πρόγραμμα δράςθσ, και μάλιςτα ςε ςυνεργαςία με αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ από όλθ τθν Ευρϊπθ, υπό τθν αιγίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στο Σφμφωνο, μζχρι ςτιγμισ (Δεκζμβρθσ 2013) ςυμμετζχουν πάνω από Διμοι από τθν Ευρϊπθ, μεταξφ των οποίων 88 Διμοι από τθν Ελλάδα ΣΟ ΕΡΓΟ SEAP-PLUS Το ζργο «Adding to SEAP more participants, more content across Europe SEAP-PLUS» (SEAP-PLUS), ζνα ευρωπαϊκό ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από το Ρρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ» (IEE/11/978/SI ), ζχει ωσ ςτόχο τθν δυναμικι προϊκθςθ τθσ πρωτοβουλίασ του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςε ζντεκα Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ζργο SEAP-PLUS ςυνειςφζρει ςτθν επιτυχι εφαρμογι του Συμφϊνου των Δθμάρχων: Ρροωκϊντασ τθν πρωτοβουλία του Συμφϊνου των Δθμάρχων μζςω τθσ προςχϊρθςθσ ςε αυτό περιςςότερων τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν είτε ωσ Υπογράφοντεσ είτε ωσ Δομζσ Υποςτιριξθσ αντίςτοιχα Υποςτθρίηοντασ τθν εκπόνθςθ και υποβολι περιςςότερων και πιο ποιοτικϊν Σχεδίων Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 4 ελίδα 2

13 Διευκολφνοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ των τοπικϊν αρχϊν, των περιφερειακϊν αρχϊν και των παρόχων ενζργειασ Υποςτθρίηοντασ τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ μεταξφ ζμπειρων και λιγότερο ζμπειρων περιφερειακϊν φορζων Ρροωκϊντασ τθν ενςωμάτωςθ των Σχεδίων Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια ςτισ περιφερειακζσ πολιτικζσ Ενιςχφοντασ τθ χριςθ Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και χρθματοδοτικϊν εργαλείων (όπωσ το ELENA, το JESSICA, τα Διαρκρωτικά Ταμεία, κτλ) από τισ τοπικζσ αρχζσ Ενθμερϊνοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερεσ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ και παρόχουσ ενζργειασ Στο ζργο Επικεφαλισ Συντονιςτισ Εταίροσ είναι το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΤΕΕ), και ςυμμετζχουν επίςθσ θ εταιρεία ΕΡΤΑ A.E. Σφμβουλοι- Μελετθτζσ Ρεριβαλλοντικϊν Ζργων, θ Ρεριφζρεια Λιγουρίασ και θ Επαρχία Κονςζντςασ από τθν Ιταλία, ο Διεκνισ Οργανιςμόσ ICLEI, το Διεκνζσ Δίκτυο για τθν Ρροςταςία του Κλίματοσ Climate Alliance (τοπικό γραφείο Αυςτρίασ), θ Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ τθσ Βαρκελϊνθσ, θ Ζνωςθ Διμων ουμανίασ, το Ενεργειακό Γραφείο Διμων τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ τθσ Λετονίασ, το Ενεργειακό Γραφείο τθσ Ρεριφζρειασ Pomurje τθσ Σλοβενίασ, ο Διμοσ Jokkmokk ςε ςυνεργαςία με το Ρεριφερειακό Ενεργειακό Nenet ςτθ Σουθδία και το Ενεργειακό Γραφείο Κφπρου. Στο πλαίςιο του ζργου, το ΤΕΕ ζγινε «Εκνικόσ Συντονιςτισ» του Συμφϊνου (Covenant National Coordinator) και μαηί με τθν ΕΡΤΑ παρζχει υποςτιριξθ ςε Διμουσ τθσ χϊρασ, ςτο πλαίςιο του Συμφϊνου των Δθμάρχων. Ο Διμοσ Ρεντζλθσ είναι ζνασ από τουσ Διμουσ ςτθν Ελλάδα που επωφελείται από το ζργο SEAP-PLUS. 1.3 Ο ΣΟΦΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ Στο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα , ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει κακορίςει τθν ςτρατθγικι και τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του. Θ διατφπωςθ τθσ αποςτολισ και του οράματοσ του Διμου, ζχει ςκοπό να εξαςφαλίςει πωσ όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εςωτερικά και εξωτερικά του Διμου, ζχουν τθν ίδια αντίλθψθ για το που βρίςκεται ςιμερα ο Διμοσ και πολφ περιςςότερο για το ποια κατεφκυνςθ κα ακολουκιςει και που ςκοπεφει να φκάςει ςτο άμεςο μζλλον. Επιπρόςκετα, τόςο θ αποςτολι, όςο και το όραμα, βοθκοφν ςτον κακοριςμό των προτεραιοτιτων του, ςτοιχείο κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν πορεία του Διμου. Από το περιεχόμενο του άρκρου 75 Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ), προκφπτει ξεκάκαρα θ Διλωςθ τθσ Αποςτολισ του Διμου: «Αποςτολι του Διμου Πεντζλθσ είναι θ Διεφκυνςθ και Ρφκμιςθ όλων των Σοπικϊν Τποκζςεων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Επικουρικότθτασ και τθσ Εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία του Περιβάλλοντοσ, τθν Ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ Ποιότθτασ Ζωισ τθσ Σοπικισ Κοινωνίασ» ελίδα 3

14 Θ Διλωςθ του Οράματοσ του Διμου Ρεντζλθσ ζχει διατυπωκεί ωσ εξισ: «Όραμά μασ είναι να γίνει ο Διμοσ Πεντζλθσ, ςτο ςφνολό του, ζνασ νοικοκυρεμζνοσ Διμοσ και το Πεντελικό Προάςτιο κατεξοχιν αμιγοφσ κατοικίασ με λειτουργίεσ δθμοτικζσ, που κα υπθρετοφν τον Πολίτθ, κα ςτθρίηουν τον άνκρωπο και κα ςζβονται το περιβάλλον και το δθμόςιο χριμα.» Οι Αξίεσ του Διμου είναι αυτζσ οι οποίεσ τον κακοδθγοφν διαρκϊσ κατά τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του κακϊσ επίςθσ και ςτο ταξίδι τθσ επίτευξθσ του Οράματοσ. Πλεσ οι ςτρατθγικζσ και οι δράςεισ ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ είναι ςφμφωνεσ με τισ αδιαπραγμάτευτεσ Αξίεσ του Διμου Ρεντζλθσ οι οποίεσ και αναφζρονται παρακάτω: Θ γενικι ςτρατθγικι του Διμου παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο ο Διμοσ κα εκπλθρϊςει τθν αποςτολι του και να επιτφχει το Πραμά του και είναι ςε ςυμφωνία με τισ Αξίεσ του Διμου. «Η Οικονομικι εξυγίανςθ και θ Διοικθτικι αναςυγκρότθςθ των Τπθρεςιϊν του Διμου προκειμζνου να αποτελζςουν εμβατιριο προςφοράσ ςτον άνκρωπο και ςτο περιβάλλον και ςτθν Προςταςία, Ανάδειξθ και Προϊκθςθ του Φυςικοφ Πλοφτου τθσ περιοχισ του Διμου και ενίςχυςθ των υποςτθρικτικϊν υποδομϊν κακϊσ και υπθρεςιϊν για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν των κατοίκων.» Θ ςτρατθγικι του Διμου Ρεντζλθσ ζχει διαμορφωκεί μζςω των γενικϊν ςτόχων και πολιτικϊν δράςθσ οι οποίοι ζχουν ομαδοποιθκεί ςε άξονεσ και μζτρα. Από τουσ τζςςερισ (4) άξονεσ προτεραιότθτασ, ο Άξονασ 1 αφορά ςτθν Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ & Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ. Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου Άξονα ςυμπεριλαμβάνονται μζτρα και δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν μζςα από τθν βελτίωςθ των τοπικϊν υποδομϊν. Επίςθσ ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ - δαςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. Αναλυτικότερα, ο ςυγκεκριμζνοσ άξονασ περιζχει δράςεισ που αφοροφν κζματα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ επίςθσ κζματα κακαριότθτασ και των νεκροταφείων. Ραράλλθλα, περιλαμβάνεται το ςφνολο των δράςεων που αφορά τθν βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου και τθν βελτίωςθ των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν. Επιπρόςκετα, εμπεριζχονται δράςεισ αναφορικά με τθν ολοκλιρωςθ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπλαςθσ των υφιςτάμενων τοπικϊν υποδομϊν. ελίδα 4

15 Μζτρα 1.1.:Ρροςταςία και διαχείριςθ φυςικϊν πόρων 1.2: Υποδομζσ περιβάλλοντοσ και δθμόςιασ υγείασ 1.3:Οικιςτικι και Ρολεοδομικι Ανάπτυξθ 1.4: Υποδομζσ προςβαςιμότθτασ και κινθτικότθτασ 1.5: Αςφάλεια- Ρολιτικι Ρροςταςία Γενικοί Στόχοι 1. Ρροςταςία και αναδάςωςθ του Ρεντελικοφ όρουσ 2. Ρροςταςία των φυςικϊν πόρων από κάκε μορφισ ρφπανςθ 3. Ρροςταςία και Ανάδειξθ των ρεμάτων τθσ περιοχισ του Διμου 4. Ρροςταςία και ανάδειξθ των πάςθσ φφςθσ χϊρων πραςίνου εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ 5. Χαρτογράφθςθ και ανάδειξθ των δαςικϊν μονοπατιϊν και χϊρων δαςικισ αναψυχισ. 6. Αξιοποίθςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 7. Διαμόρφωςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν 1. Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ 2. Βελτίωςθ-επζκταςθ δικτφων φδρευςθσ- αποχζτευςθσ 3. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ αποκομιδισ των απορριμμάτων 4. Ρροϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ κομποςτοποίθςθσ των απορριμμάτων 5. Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων 6. Ρροϊκθςθ τθσ διαλογισ των απορριμμάτων ςτθν πθγι. 1. Ανακεωριςεισ ΓΡΣ και πολεοδομικϊν ςχεδίων Δ.Ε. Μελιςςίων & Ν. Ρεντζλθσ 2. Ζγκριςθ ΓΡΣ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ρεντζλθσ 3. Επεκτάςεισ ςχεδίου πόλθσ 4. Ρεριφροφρθςθ τθσ τιρθςθσ των χριςεων γισ και προςταςία των περιοχϊν αμιγοφσ κατοικίασ. 5. Επίλυςθ δαςικϊν κεμάτων Δθμ. Κοινοτιτων Ρεντζλθσ και Ν. Ρεντζλθσ 6. Ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κτθματολογίου ςτισ Δ.Ε. Ρεντζλθσ και Ν. Ρεντζλθσ. 7. Αξιοποίθςθ περιοχϊν για τθ δθμιουργία κοινόχρθςτων & κοινωφελϊν χϊρων 8. Σφνταξθ προκαταρκτικϊν προτάςεων ανάπλαςθσ οικιςτικϊν ςυνόλων 1. Βελτίωςθ δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου 2. Βελτίωςθ των ςυγκοινωνιακϊν ςυνδζςεων και υποδομϊν 3. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων κυκλοφορίασ αποτροπι διαμπερϊν κινιςεων διαμζςου περιοχϊν κατοικίασ 4. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςτάκμευςθσ 5. Βελτίωςθ ςυνκθκϊν οδικισ αςφάλειασ 6. Ενκάρρυνςθ χριςθσ ποδθλάτων 1. Βελτίωςθ ικανότθτασ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν 2. Ανάπτυξθ υποδομϊν πολιτικισ προςταςίασ 3. Αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ των οδϊν και των κοινόχρθςτων χϊρων 4. Ανάπτυξθ- Εκςυγχρονιςμό του εξοπλιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρίνακασ 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ & Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ ηωισ Επίςθσ, ο Άξονασ 4: Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ & τθσ Οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου, περιλαμβάνει μζτρο για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων του Διμου. ελίδα 5

16 Ο Διμοσ Ρεντζλθσ, ςε ςυνζχεια των αποφάςεων και δράςεων που ζχει υιοκετιςει για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και αειφόρο ανάπτυξθ υπζγραψε το Σφμφωνο των Δθμάρχων ςτισ 11 Μαρτίου 2013 και ξεκίνθςε να υλοποιεί τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό. Με τθν υπογραφι του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ του παρόντοσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια ο Διμοσ επιδιϊκει ςυνολικά να: Συνειςφζρει ςτθν προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ μζςω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 εντόσ των ορίων του Επιδείξει τθν προςιλωςι του ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ορκολογικι χριςθ των πόρων Ενκαρρφνει τθν ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν Βελτιϊςει τθν εικόνα τθσ πόλθσ Αποκομίςει (και εξαςφαλίςει για τουσ πολίτεσ) οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ από τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ και τθν χριςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. Αποκτιςει πρόςβαςθ ςε εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ Βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, μετακίνθςθσ και εργαςίασ εντόσ του Διμου Ρροςαρμοςτεί πιο εφκολα και αποτελεςματικά με το ςυνεχϊσ ανανεοφμενο εκνικό και ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο που δίνει αυξθμζνθ βαρφτθτα ςε κζματα ενζργειασ και περιβάλλοντοσ Αποκομίςει οφζλθ από τθν ςυνεργαςία με άλλουσ διμουσ που ςυμμετζχουν ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων ι τουσ φορείσ που το ςτθρίηουν. 1.4 ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΥΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Το (ΣΔΑΕ) είναι ζνα βαςικό ζγγραφο που παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο ο Διμοσ κα εκπλθρϊςει τθ δζςμευςι του ζωσ το ζτοσ Θ Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων που εκπζμπουν διοξείδιο του άνκρακα (CO 2 ) ςτθν περιοχι του Διμου. Το Σχζδιο Δράςθσ χρθςιμοποιεί τα αποτελζςματα τθσ Απογραφισ για να προςδιορίςει τουσ βζλτιςτουσ τομείσ δράςθσ και να κακορίςει ςυγκεκριμζνα μζτρα που ςκοπεφει να υλοποιιςει ο Διμοσ ϊςτε να μειωκοφν οι εκπομπζσ CO 2. Στο παρόν Σχζδιο Δράςθσ περιγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον Διμο Ρεντζλθσ και τα μζτρα που κα υλοποιθκοφν μζχρι το 2020 ϊςτε ο Διμοσ να επιτφχει τον ςτόχο μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 που ζκεςε. Κακϊσ το Σχζδιο Δράςθσ ζχει τθν μορφι ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου, εκτόσ των ςτόχων και των τεχνικϊν μζςων για τθν επίτευξι τουσ, περιλαμβάνει και: Τισ υπθρεςίεσ που αναμζνεται να αναλάβουν τον ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ κάκε δράςθσ Τθν πικανι πθγι χρθματοδότθςθσ ελίδα 6

17 Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου και επαλικευςθσ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων Ο ςτόχοσ που κζτει το παρόν Σχζδιο Δράςθσ είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν CO 2, από τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του Διμου, κατά 20% ζωσ το 2020 από τα επίπεδα του Ο ςτόχοσ του 20% αναμζνεται να επιμεριςτεί ςε κάκε τομζα του Σχεδίου, ϊςτε να οριςτοφν οι επιμζρουσ ςτόχοι του Σχεδίου Δράςθσ: 38% μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ δραςτθριότθτεσ (κτίρια, εγκαταςτάςεισ και οχιματα) ζωσ το 2020, από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 15% μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα ζωσ το 2020, από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 21% μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ ζωσ το % μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 από Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ Το Σχζδιο Δράςθσ του Διμου Ρεντζλθσ ζχει ςυνταχκεί με βάςθ τον Οδθγό του Συμφϊνου των Δθμάρχων 5, που παρζχει λεπτομερείσ, βιμα προσ βιμα, προτάςεισ για τθ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ μιασ ςτρατθγικισ για τθν ενζργεια και το κλίμα ςε τοπικό επίπεδο, από τθν αρχικι πολιτικι δζςμευςθ ωσ τθν εφαρμογι. 5 GUIDEBOOK - "HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP)" by the Covenant of Mayors Office on behalf of Directorate-General for Energy of the European Commission ελίδα 7

18 2 Ο ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Ο Διμοσ Ρεντζλθσ βρίςκεται ςτο ανατολικό τμιμα του Βορείου Τομζα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Ζχει ςυνολικι ζκταςθ περίπου ςτρζμματα και βρίςκεται βορειοανατολικά του κζντρου τθσ Ακινασ. Εικόνα 2 Θζςθ Διμου Ρεντζλθσ Ο Διμοσ Ρεντζλθσ δθμιουργικθκε τθν 1 θ Ιανουαρίου 2011 με βάςθ τον ν.3852/2010 "Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ" από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων Διμων Ρεντζλθσ, Νζασ Ρεντζλθσ και των Μελιςςίων. Θ ζδρα του Διμου Ρεντζλθσ είναι ςτα Μελίςςια και ο νζοσ Καλλικρατικόσ Διμοσ αποτελείται από τρεισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ, ιτοι τθν Δ.Κ. Μελιςςίων, τθν Δ.Κ. Νζασ Ρεντζλθσ και τθν Δ.Κ. Ρεντζλθσ. Σφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011, ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει μόνιμο πλθκυςμό Θ οικονομικι δραςτθριότθτα του Διμου φζρει τα χαρακτθριςτικά τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ακινασ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ απαςχολείται με τθν δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τισ επιςκευζσ, τθν διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, τισ μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ, τθν υγεία και κοινωνικι μζριμνα και τθν εκπαίδευςθ. ελίδα 1

19 Δημόζια διοίκηζη και άμσνα, σποτρεωηική κοινωνική αζθάλιζη. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιζκεσή ασηοκινήηων, οτημάηων, μοηοζσκλεηών και ειδών αηομικής και οικιακής τρήζης. Διατείριζη ακίνηηης περιοσζίας, εκμιζθώζεις και επιτειρημαηικές δραζηηριόηηηες. Μεηαποιηηικές βιομητανίες. Υγεία και κοινωνική μέριμνα. Εκπαίδεσζη. Καηαζκεσές. Μεηαθορές, αποθήκεσζη και επικοινωνίες. Δήλωζαν αζαθώς ή δε δήλωζαν 10% 11% 12% 10% 8% 7% 6% 6% 18% 5% 4% 4% Ενδιάμεζοι τρημαηοπιζηωηικοί οργανιζμοί. Δραζηηριόηηηες παροτής σπηρεζιών Νέοι 17% 39% 3% 1% 1% Ξενοδοτεία και εζηιαηόρια. Ιδιωηικά νοικοκσριά ποσ απαζτολούν οικιακό προζωπικό. Παροτή ηλεκηρικού ρεύμαηος, θσζικού αερίοσ και νερού. Γεωργία, κηηνοηροθία, θήρα, δαζοκομία. Εικόνα 3 Ροςοςτό απαςχόλθςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτον Διμο Ρεντζλθσ ελίδα 2

20 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΕΚΠΟΜΠΨΝ Στο κεφάλαιο αυτό προςδιορίηεται θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ των εκπομπϊν διοξειδίου το άνκρακα (CO 2 ), που είναι ςφμφωνθ με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων. 6 Σθμειϊνεται ότι ςτο παρόν Σχζδιο Δράςησ ζχουν υπολογιςτεί μόνο οι εκπομπζσ CO 2 εντόσ των ορίων του Διμου και αφοροφν ςτισ εκπομπζσ λόγω τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ των ορίων του Διμου, είτε άμεςθσ, με τθν χριςθ καυςίμων εντόσ του Διμου, ι ζμμεςθσ, με τθν κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ που παράγεται εκτόσ του Διμου. Τα γεωγραφικά όρια του Διμου Ρεντζλθσ ορίηονται από το πρόγραμμα Καλλικράτθσ. Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν χρθςιμοποιικθκαν οι τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπών που προτείνονται ςτισ Οδθγίεσ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι (IPCC) Ειδικά για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν από τθν κατανάλωςθ πετρελαίου κίνθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ο διορκωμζνοσ ςυντελεςτισ ςτον οποίο ζχει ςυνυπολογιςτεί το ποςοςτό βιοντίηελ κατά το ζτοσ αναφοράσ: F diesel new = PCD * F diesel + PBD * 0 όπου: F diesel new : διορκωμζνοσ ςυντελεςτισ, PCD: ποςοςτό ςυμβατικοφ πετρελαίου κίνθςθσ, F diesel : τυπικόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν πετρελαίου κίνθςθσ και PBD: ποςοςτό βιοντίηελ. Σφμφωνα με τα επίςθμα εκνικά ςτοιχεία, για το 2010 οι μεταβλθτζσ παίρνουν τισ τιμζσ: PCD = 93,5%, F diesel = 0,267, PBD = 6,5%. Σφμφωνα με τα παραπάνω, για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν CO 2 του Διμου Ρεντζλθσ χρθςιμοποιικθκαν οι ςυντελεςτζσ: Καφςιμθ φλθ Τυπικόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν (tco 2 /MWh) Θλεκτριςμόσ 1,149 Βενηίνθ 0,249 Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 0,250 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 0,267 Ξφλο 0,302 Φυςικό αζριο 0,202 Ρίνακασ 2: Τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO 2 Ωσ ζτοσ αναφοράσ για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν και τθν ςφνταξθ του Σχεδίου Δράςθσ του Διμου Ρεντζλθσ, ελλείψει ςτοιχείων για προθγοφμενα ζτθ, επιλζχκθκε το Το ςυνολικό μζγεκοσ εκπομπϊν (ανκρακικό αποτφπωμα ) του Διμου Ρεντζλθσ προκφπτει από τθν 6 Οδθγόσ «Ρωσ να αναπτφξετε ζνα Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)» του Συμφϊνου των Δθμάρχων από το Γραφείο Συμφϊνου των Δθμάρχων για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ενζργειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ελίδα 1

21 κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και καυςίμων ςτουσ παρακάτω τομείσ: Δθμοτικά κτίρια και υποδομζσ. Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ Δθμοτικά οχιματα Οικιακόσ τομζασ Τριτογενισ τομζασ Ιδιωτικά οχιματα και μεταφορζσ. Στθν ςυνζχεια παρουςιάηεται αναλυτικά θ κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα και χριςθ. ελίδα 2

22 4 ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ από τα δθμοτικά κτίρια και τισ υποδομζσ του Διμου Ρεντζλθσ. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι ενζργεια, το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο, και αφορά ςτουσ εξισ τομείσ: Δθμοτικά κτίρια, ςχολικά κτίρια και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικόσ φωτιςμόσ 4.1 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ Ο Διμοσ Ρεντζλθσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ πολλϊν κτιρίων και κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων. Συνολικά ο Διμοσ διαχειρίηεται 25 κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, τεχνικϊν υπθρεςιϊν κ.α. και 22 ςχολικζσ μονάδεσ. Εικόνα 4: Σχολεία του Διμου Ρεντζλθσ Τα κτίρια αυτά παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί, μαηί με τθν ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για το ζτοσ 2010, ςφμφωνα με τα τιμολόγια θλεκτρικισ ενζργειασ: ελίδα 3

23 Α/Α ΚΤΙΙΟ EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ KWh 1 1 ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΟΝΙΤΣΘΣ-ΣΡΑΤΘΣ) ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΟΝΙΤΣΘΣ) ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ- ΚΟΝΙΤΣΘΣ) ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ- ΣΡΑΤΘΣ) ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο - 5 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΖΛΘΣ ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ Α.Ρ.Χ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ) Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ( ΚΤΙΙΟ ΔΘΜΟΥ) ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΕΝΟΙΚΙΑΗΟΜΕΝΟ) ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΘΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΓΘΡΕΔΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (1 θσ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΕΡ) ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΔΥΡΟ) ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΝΤΙΚΟ) ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) ΑΡΟΘΘΚΘ 1 Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ελίδα 4

24 Α/Α ΚΤΙΙΟ EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ KWh 39 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΜΕΓΑΟ ΔΟΥΚΙΣΣΘΣ ΡΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΑΡΘ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1533 Ρίνακασ 3: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια Θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια του διμου Ρεντζλθσ για το ζτοσ 2010 ιταν KWh. Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανζσ ότι 4 κτίρια, το Διαςχολικό Ακλθτικό Κζντρο, το Κλειςτό Γυμναςτιριο Μελιςςίων, το Ρολιτιςτικό κζντρο Μελιςςίων και το Δθμαρχείο του Διμου ςτα Μελίςςια, είναι υπεφκυνα για το 42% περίπου τθσ ςυνολικισ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΨΣΙΜΟ Ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει πραγματοποιιςει αποτφπωςθ των ςτθλϊν δθμοτικοφ φωτιςμοφ και ψθφιακι απεικόνιςθ ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ διαδικτυακισ εφαρμογισ ςτθν ιςτοςελίδα του διμου, όπου ο κάκε δθμότθσ κα μπορεί να δθλϊνει τθν προβλθματικι λειτουργία ςυγκεκριμζνου φωτιςτικοφ. Συνολικά ςτο Διμο Ρεντζλθσ υπάρχουν 5,291 φωτιςτικά και κατά το ζτοσ αναφοράσ για τον Δθμοτικό φωτιςμό χρθςιμοποιοφνταν ο παρακάτω ςυνδυαςμόσ λαμπτιρων: ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΡΤΘΑ ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΡΤΘΑ W ΑΙΘΜΟΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ Ατμϊν Na 70 9 Ατμϊν Na Ατμϊν Hg Ατμϊν Hg Μεικτοφ Φωτιςμοφ Ρίνακασ 4: Αρικμόσ και ιςχφσ λαμπτιρων Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του δικτφου δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςτο διμο Ρεντζλθσ είναι 761 KW. Στα φωτιςτικά με λαμπτιρα τφπου εκκζνωςθσ αερίων υπολογίηεται ωσ ιςχφσ θ ονομαςτικι του λαμπτιρα επαυξθμζνθ (10%) με τθν κατανάλωςθ ιςχφοσ για τα όργανα ζναυςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι λαμπτιρεσ αυτοί λειτουργοφν κατά μζςο όρο 11 ϊρεσ ανά θμζρα, θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Διμο Ρεντζλθσ για τον δθμοτικό φωτιςμό το ζτοσ 2010 ιταν KWh. ελίδα 5

25 4.2 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ Στα κτίρια που διαχειρίηεται, λειτουργεί και ςυντθρεί ο Διμοσ Ρεντζλθσ, χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμο για κζρμανςθ και παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ το πετρζλαιο και το Φυςικό Αζριο. Το 2010 ςε 40 κτίρια χρθςιμοποιικθκε πετρζλαιο και ςε 5 κτίρια Φυςικό Αζριο. Αναμζνεται θ ςταδιακι ςφνδεςθ περιςςοτζρων κτιρίων με το Φυςικό Αζριο (εξαρτάται κυρίωσ από τθν επζκταςθ του ενεργοφ δικτφου διανομισ φυςικοφ αερίου). Ακολουκϊντασ τον Οδθγό του Συμφϊνου των Δθμάρχων για τθν εκπόνθςθ ΣΔΑΕ, γίνεται θ παραδοχι ότι ςτο τζλοσ κάκε περιόδου κζρμανςθσ (Μάιοσ) οι ετιςιεσ παραδόςεισ πετρελαίου ιςοφνται με τθν ετιςια κατανάλωςθ πετρελαίου. Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε ενζργεια χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ (IPCC 2006) που προτείνεται ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων. Καφςιμο Συντελεςτισ μετατροπισ Ρετρζλαιο (kwh/lt) 10,0 Ρίνακασ 5: Συντελεςτισ μετατροπισ όγκου πετρελαίου ςε ενζργεια Στον πίνακα που ακολουκεί αναγράφονται οι καταναλϊςεισ πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ςτα Δθμοτικά κτίρια για το ζτοσ Α/ Α ΚΤΙΙΟ EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ lt EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ KWh 1 1 ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΟΝΙΤΣΘΣ-ΣΡΑΤΘΣ) ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΟΝΙΤΣΘΣ) ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΘΣ) ο - 6 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ-ΣΡΑΤΘΣ) ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο - 5 ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΖΛΘΣ ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ Φ.Α. KWh ελίδα 6

26 Α/ Α ΚΤΙΙΟ EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ lt EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ KWh 16 ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ Φ.Α. KWh 21 Α.Ρ.Χ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ) Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ( ΚΤΙΙΟ ΔΘΜΟΥ) ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑΗΟΜΕΝΟ) ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΘΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΓΘΡΕΔΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ) 28 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (1 θσ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΕΡ) 32 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΔΥΡΟ) 33 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΝΤΙΚΟ) ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) ΑΡΟΘΘΚΘ 1 Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 37 ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΑΡΘ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΜΕΓΑΟ ΔΟΥΚΙΣΣΘΣ ΡΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΚΑΡΘ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ΣΥΝΟΛΟ Ρίνακασ 6: Κατανάλωςθ πετρελαίου και Φ.Α. ςε δθμοτικά κτίρια ελίδα 7

27 Είναι εμφανζσ ότι το 70% περίπου τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου γίνεται από τα ςχολικά ςυγκροτιματα ενϊ παράλλθλα μεγάλοι καταναλωτζσ Φυςικοφ Αερίου είναι το Διαςχολικό Ακλθτικό κζντρο και το Κλειςτό Γυμναςτιριο Μελιςςίων. Ο αρικμόσ των ςυνδεδεμζνων με το δίκτυο Φ.Α. κτιρίων είναι πολφ μικρόσ, καταναλϊνουν όμωσ το 60% περίπου τθσ ςυνολικισ κερμικισ ενζργειασ. ελίδα 8

28 5 ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ & ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ Ο οικιακόσ τομζασ κακϊσ και ο τριτογενισ τομζασ ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτο ενεργειακό αποτφπωμα του Διμου Ρεντζλθσ. Για τθν εκτίμθςθ των εκπομπϊν από τουσ δφο αυτοφσ τομείσ εντόσ του Διμου χρθςιμοποιικθκαν, κατά περίπτωςθ, ςτοιχεία από τουσ κφριουσ παρόχουσ ενζργειασ (ΔΕΘ, Εταιρεία Ραροχισ Αερίου), και ςτοιχεία ι ςτατιςτικά από άλλεσ πθγζσ (ΥΡΕΚΑ, Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι - ΕΛ.ΣΤΑΤ. κ.α.). 5.1 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τθ ΔΕΘ. Ζτςι, προκφπτει ότι ςτο Διμο Ρεντζλθσ θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα το ζτοσ 2010 ιταν KWh, ενϊ θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο τριτογενι τομζα που δραςτθριοποιείται εντόσ των ορίων του Διμου ιταν KWh. Ζωσ το τζλοσ του 2010, εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ είχαν ενεργοποιθκεί 4 φωτοβολταϊκά ςυςτιματα του ειδικοφ προγράμματοσ «Φωτοβολταϊκά ςτισ Στζγεσ» (ςτοιχεία από το αρχείο αιτιςεων τθσ ΔΕΔΔΘΕ). Θ ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονάδεσ αυτζσ εκτιμάται ςτισ kwh. 5.2 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου του οικιακοφ και τριτογενι τομζα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το εκνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν ενζργεια του ΥΡΕΚΑ (Ενεργειακό Ιςοηφγιο του 2010), ςε ςυνδυαςμό με τισ εκτιμιςεισ για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Από τα παραπάνω προκφπτει ότι για το Διμο Ρεντζλθσ θ κατανάλωςθ πετρελαίου ςτον οικιακό τομζα το ζτοσ 2010 ιταν KWh και για τον τριτογενι KWh ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου του οικιακοφ και τριτογενι (πλθν βιομθχανίασ) τομζα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τθν Εταιρεία Ραροχισ Αερίου για τον αρικμό ενεργϊν ςυνδζςεων και τισ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου που καταναλϊκθκαν εντόσ του Ζτςι, κατά το ζτοσ αναφοράσ, εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ εκτιμάται ότι ςτον οικιακό τομζα καταναλϊκθκαν ΚWh και ςτον τριτογενι τομζα ΚWh. Τα παραπάνω μεγζκθ είναι πολφ μικρά ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του πετρελαίου κυρίωσ ςτον οικιακό τομζα και αυτό οφείλεται ςτθν περιοριςμζνθ επζκταςθ του δικτφου Φυςικοφ Αερίου ςτο Διμο τθσ Ρεντζλθσ. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηει τθν κατανομι τθσ κατανάλωςθσ ελίδα 9

29 πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα ςτον Διμο Ρεντζλθσ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΘΕΜΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Επιςθμαίνεται ότι το 81% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ καυςίμου για παραγωγι κερμικισ ενζργειασ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα προζρχεται από το πετρζλαιο. Φ.Α 19% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 81% Εικόνα 5: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ανά είδοσ καφςιμου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα Θ κατανάλωςθ LPG ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα και αντίςτοιχα θ ςυμμετοχι του ςτθν εκπομπι CO 2, εκτιμάται ωσ αμελθτζα ΞΤΛΟ Στο Διμο Ρεντζλθσ είναι αυξθμζνθ θ κατανάλωςθ ξφλου ςτον οικιακό τομζα για κζρμανςθ ςε ςχζςθ με άλλουσ διμουσ τθσ Αττικισ, ενϊ αυξάνεται ςυνεχϊσ και θ χριςθ βιομάηασ ςε μορφι Pellets. Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τισ πωλιςεισ ξφλου και Pellets από τον εμπορικό ςφλλογο ι άλλο φορζα οπότε για τθν εκτίμθςθ τθσ κατανάλωςθσ ξφλου για κζρμανςθ ςτον οικιακό τομζα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το εκνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν ενζργεια του ΥΡΕΚΑ (Ενεργειακό Ιςοηφγιο του 2010) και οι εκτιμιςεισ για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Από αυτά, προκφπτει ότι για το Διμο Ρεντζλθσ το ζτοσ 2010 κατανάλωςθ ξφλου ςτον οικιακό τομζα ιταν kwh. θ ελίδα 10

30 6 ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ Για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ καυςίμων ςτον τομζα των οδικϊν μεταφορϊν ςτο Διμο Ρεντζλθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ θ χριςθ των οχθμάτων του Διμου και θ χριςθ ιδιωτικϊν οχθμάτων από τουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ του Διμου. Για τθν εκτίμθςθ των εκπομπϊν από τα οχιματα του Διμου χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του Διμου ενϊ για τα ιδιωτικά οχιματα χρθςιμοποιικθκαν ςτατιςτικά ςτοιχεία από άλλεσ πθγζσ (περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ). 6.1 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ Ο Διμοσ Ρεντζλθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του διατθρεί ςτόλο οχθμάτων. Το πλικοσ, ο τφποσ και θ παλαιότθτα των οχθμάτων που χρθςιμοποιεί ο Διμοσ δίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ανά είδοσ καυςίμου κακϊσ και τα διανυκζντα χιλιόμετρα. Α. Με καφςιμο Ρετρζλαιο ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2010 ΧΘΣΘ ΜΑΚΑ ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΑ ΣΕ ΖΝΑ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ NISSAN 20/12/ ΦΟΤ.ΑΡΟ/Ο ΑΝΑΚ/ΣΘ ΡΕΣΣΑ MERCEDES 20/6/ ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ NISSAN 6/10/ ΦΟΤΘΓΟ ΥΔΟΦΟΟ ATECO MERCEDES 14/5/ Μ. ΕΓΟΥ ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 29/1/ ΦΟΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MERCEDES 10/2/ ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ MERCEDES 22/2/ ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ MAN 21/2/ ΦΟΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΑΓΘ MERCEDES 22/2/ ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ MAN 28/9/ ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΡΕΣΣΑ MERCEDES 5/1/ ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΡΕΣΣΑ MERCEDES 5/1/ Μ.Ε ΦΟΤΩΤΘΣ J.C.B. 13/10/ ,6 14 Μ. ΕΓΟΥ ΣΑΩΘΟ OLYMBIC BOSCHUNG 22/12/ ,6 15 VAN NISSAN 5/6/ ΦΟΤ.ΑΝΑΚ/ΣΘ ΡΕΣΣΑ MERCEDES 20/4/ ΦΟΤ.ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ MERCEDES Μ.ΕΓΟΥ ΣΑΩΘΟ BIOSTRADA BIOSTRADA 17/3/ ΦΟΤ.ΑΡΟ/ΦΟΟ ΡΕΣΣΑ MERCEDES 6/11/ ΦΟΤ.ΑΝΑΚ/ΣΘ ΡΕΣΣΑ IVECO 1/6/ ΦΟΤ.ΑΡΟ/Ο ΡΕΣΣΑ ISUZU 13/11/ ΥΔΟΦΟΑ FORD 23/2/ ελίδα 11

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2010 ΧΘΣΘ ΜΑΚΑ ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΑ ΣΕ ΖΝΑ ΕΤΟΣ 23 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ MITSUBISHI 24/8/ ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ MITSUBISHI 24/8/ ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ MITSUBISHI 19/5/ ΦΟΤΩΤΘΣ BOB-CAT 9/12/ Μ.ΕΓΟΥ ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 27/10/ ΦΟΤΘΓΟ ΥΔΟΦΟΟ MERCEDES 2/3/ ΛΕΩΦΟΕΙΟ FORD ΦΟΤΘΓΟ SNO WAY ,4 31 ΦΟΤΘΓΟ DAF ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ GRECA MAZDA ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ GRECA MAZDA ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ [MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES ΥΔΟΦΟΟ MERCEDES ΥΔΟΦΟΟ MERCEDES ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ MERCEDES ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ MERCEDES ,5 45 JEEP 4x4 MERCEDES ΡΥΟΣΒ. ΟΧΘΜΑ STEYER ΦΟΤΘΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ MAN ΒΥΤΙΟ MERCEDES JCB JCB ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES (ΓΟΥΟΥΝΑ) ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ MERCEDES - UNIMOG ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ MERCEDES - UNIMOG ΛΕΩΦΟΕΙΟ MERCEDES ΛΕΩΦΟΕΙΟ MERCEDES ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ NISSAN NAVARA Ρίνακασ 7: Δθμοτικά πετρελαιοκίνθτα οχιματα ελίδα 12

32 Β. Με καφςιμο βενηίνθ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2010 ΧΘΣΘ ΜΑΚΑ ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΑ ΣΕ ΖΝΑ ΕΤΟΣ 1 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ PICK-UP NISSAN 12/3/ ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ PICK-UP NISSAN 12/3/ ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ PICK-UP NISSAN 13/3/ ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ PEUGEΟT 15/10/ ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ BMW 14/10/ MHXANAKI KAWASAKI 8/1/ MHXANAKI KAWASAKI 8/1/ MHXANAKI KAWASAKI 8/1/ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ ALTO SUZUKI 21/5/ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ ALTO SUZUKI 21/5/ ΜΘΧΑΝΑΚΙ ΤΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 22/6/ ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ FIAT 28/6/ ΜΘΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 30/6/ ΜΘΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 30/6/ ΜΘΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 30/6/ ΕΡΙΒ. IX TOYOTA AYGO ΦΟΤΘΓΟ ΝΙΣΣΑΝ ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΑ ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ MITSUBISHI ΜΘΧΑΝΑΚΙ - ΡΑΡΙ HONDA ΜΘΧΑΝΑΚΙ ΤΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 13/5/ Ρίνακασ 8: Δθμοτικά βενηινοκίνθτα οχιματα Για τα οχιματα του Διμου ζχει γίνει θ παραδοχι ότι διανφουν το ςφνολο των χιλιομζτρων τουσ εντόσ των ορίων του Διμου. Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε ενζργεια ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι ςυντελεςτζσ (IPCC 2006) που προτείνονται ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων: Καφςιμο Συντελεςτισ μετατροπισ (kwh/lt) Βενηίνθ 9,2 Ρετρζλαιο 10,0 Ρίνακασ 9: Συντελεςτζσ μετατροπισ όγκου καυςίμων ςε ενζργεια Στον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι καταναλϊςεισ καυςίμου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου, και οι υπολογιηόμενεσ καταναλϊςεισ ενζργειασ ελίδα 13

33 για το ζτοσ αναφοράσ. Αρικμόσ οχθμάτων Τφποσ καυςίμου Κατανάλωςθ (lt) Κατανάλωςθ (KWh) 59 Ρετρζλαιο Βενηίνθ Ρίνακασ 10: Κατανάλωςθ καυςίμου και ενζργειασ από δθμοτικά οχιματα (2010) Ππωσ είναι αναμενόμενο, τα οχιματα που εξυπθρετοφν τθν υπθρεςία κακαριότθτασ είναι ο μεγαλφτεροσ καταναλωτισ καυςίμων απορροφϊντασ το 65% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ πετρελαίου κίνθςθσ του Διμου Ρεντζλθσ, 6.2 ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων από τισ μεταφορζσ με ιδιωτικά οχιματα χρθςιμοποιικθκε θ μεκοδολογία που προκφπτει από τισ οδθγίεσ του EMEP/EEA με εκνικά και περιφερειακά ςτοιχεία για τον τφπο και τον αρικμό των οχθμάτων που κυκλοφοροφν (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), το καφςιμο που χρθςιμοποιοφν ανά τφπο, τθν μζςθ απόςταςθ που διανφουν ετθςίωσ ανά τφπο κακϊσ και το ποςοςτό μζςθσ απόςταςθσ ανά τφπο οδικοφ δικτφου και τφπο οχιματοσ. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι εκτιμιςεισ για τθν κατανάλωςθ καυςίμων και αντίςτοιχα ενζργειασ, από ιδιωτικά οχιματα εντόσ του Διμου: Τφποσ οχθμάτων Συνολικι κατανάλωςθ (lt) Συνολικι κατανάλωςθ (KWh) Ρετρελαιοκίνθτα Βενηινοκίνθτα Ρίνακασ 11: Κατανάλωςθ καυςίμου και ενζργειασ από ιδιωτικά οχιματα (2010) ελίδα 14

34 7 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΨΝ ΕΚΠΟΜΠΨΝ CO2 Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα και τφπο, κακϊσ και οι εκπομπζσ CO 2 που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: Κατανάλωςθ ενζργειασ Κατανάλωςθ (kwh) Συντελεςτισ (tco 2 /MWh) Εκπομπζσ CO 2 (tco 2 ) Δθμοτικά κτίρια (θ/ε) , Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (θ/ε) , Οικιακόσ τομζασ (θ/ε) , Τριτογενισ τομζασ (θ/ε) , Δθμοτικά κτίρια (πετρζλαιο) , Οικιακόσ τομζασ (πετρζλαιο) , Τριτογενισ τομζασ (πετρζλαιο) , Δθμοτικά οχιματα (πετρζλαιο) , Ιδιωτικά οχιματα (πετρζλαιο) , Δθμοτικά οχιματα (βενηίνθ) , Ιδιωτικά οχιματα (βενηίνθ) , Δθμοτικά κτίρια (φ/α) , Οικιακόσ τομζασ (φ/α) , Τριτογενισ τομζασ (φ/α) , Οικιακόσ τομζασ (ξφλο) , Σφνολο Ρίνακασ 12: Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν Στον Διμο Ρεντζλθσ το ζτοσ 2010 υπολογίςτθκαν ότι οι ςυνολικζσ εκπομπζσ CO 2 ανζρχονται ςε τόνουσ. Θ ςχετικι ςυνειςφορά του κάκε τομζα ςτισ εκπομπζσ CO 2 αναλφεται ωσ εξισ: Διμοσ; 3,2% Μεταφορζσ; 28,1% Τριτογενισ τομζασ; 19,4% Οικιακόσ τομζασ; 49,3% Εικόνα 6: Εκπομπζσ CO 2 Διμου Ρεντζλθσ ανά τομζα Θ ςχετικι ςυνειςφορά κάκε τομζα, κακϊσ και δραςτθριότθτασ, ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα. Θ ςθμαντικι ςυνειςφορά του οικιακοφ τομζα ςτο ςφνολο των ελίδα 15

35 εκπομπϊν είναι εμφανισ. Ιδιωτικά οχιματα (πετρζλαιο); 5,0% Δθμοτικά οχιματα (βενηίνθ); 0,01% Δθμοτικά κτίρια (φ/α); 0,2% Οικιακόσ τομζασ (φ/α); 1,3% Τριτογενισ τομζασ (φ/α); 0,6% Δθμοτικά οχιματα (πετρζλαιο); 0,2% Τριτογενισ τομζασ (πετρζλαιο); 0,6% Ιδιωτικά οχιματα (βενηίνθ); 23,1% Οικιακόσ τομζασ (ξφλο); 3,5% Δθμοτικά κτίρια (θ/ε); 0,9% Οικιακόσ τομζασ (πετρζλαιο); 9,9% Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (θ/ε); 1,8% Τριτογενισ τομζασ (θ/ε); 18,2% Οικιακόσ τομζασ (θ/ε); 34,7% Δθμοτικά κτίρια (πετρζλαιο); 0,2% Εικόνα 7: Εκπομπζσ CO 2 ςτον Διμο Ρεντζλθσ ανά τομζα και δραςτθριότθτα Ειδικά για τισ δθμοτικζσ καταναλϊςεισ, θ ςυνειςφορά κάκε τομζα ςτισ ςυνολικζσ δθμοτικζσ εκπομπζσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Δθμοτικόσ φωτιςμόσ είναι υπεφκυνοσ για το 57% των εκπομπϊν του Δθμοτικοφ τομζα. Δθμοτικά οχιματα (βενηίνθ) 0,4% Δθμοτικά κτίρια (πετρζλαιο) 5,2% Δθμοτικά οχιματα (πετρζλαιο) 5,9% Δθμοτικά κτίρια (φ/α) 4,8% Δθμοτικά κτίρια (θ/ε) 26,8% Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (θ/ε) 56,8% Εικόνα 8: Εκπομπζσ CO 2 Διμου Ρεντζλθσ ανά δθμοτικό τομζα δραςτθριότθτασ ελίδα 16

36 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΨΝ ΚΑΣΟΙΚΨΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Θ ενεργειακι ςυμπεριφορά των κατοίκων όπωσ εκφράηεται ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τουσ κακϊσ και των επαγγελματιϊν του τριτογενι τομζα κατά τθν κακθμερινι λειτουργία των επιχειριςεων τουσ, επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό το μζγεκοσ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ του Διμου και αποτελεί πεδίο ζντονθσ δράςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Ο Διμοσ Ρεντζλθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφνταξθσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια, πραγματοποίθςε ζρευνα για τον προςδιοριςμό τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των κατοίκων και επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των ορίων του Διμου με ςτόχο να: Εδραιϊςει ζνα δίαυλο επικοινωνίασ με τουσ δθμότεσ και τουσ επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ για τα κζματα ενεργειακισ και κλιματικισ πολιτικισ ςε επίπεδο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ρροςδιορίςει τον βακμό ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και πωσ αυτόσ μεταβάλλεται ανάλογα με τθν θλικία, τθν παιδείασ και τθν επαγγελματικι ιδιότθτα. Οργανϊςει ςτοχευμζνεσ μελλοντικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ειδικά ςτον τομζα τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε κτίρια. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ ςχεδιάςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο για κάκε τομζα, τον οικιακό και τον τριτογενι τομζα. Τα ερωτθματολόγια διανεμικθκαν τον Ιοφνιο του 2013 και διευκρινίςτθκε ότι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι ανϊνυμα και εμπιςτευτικά, κακϊσ και ότι θ ςυμπλιρωςι των ερωτθματολόγιων είναι προαιρετικι. Ο Διμοσ Ρεντζλθσ δίνοντασ μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ νζασ γενιάσ, ξεκινϊντασ από τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ, αποφάςιςε θ διανομι των ερωτθματολογίων που αφοροφν ςτον οικιακό τομζα να γίνει, με τθ ςυνδρομι των διδαςκόντων, μζςω των μακθτϊν ςτουσ γονείσ. Με αυτό τον τρόπο ζγινε μια πρϊτθ επαφι με τα παιδία του Διμου, για να εξαςφαλιςτεί θ μελλοντικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ Δράςεισ του Διμου για τθν Αειφόρο ανάπτυξθ και τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ. Τα ερωτθματολόγια για τον τριτογενι τομζα διανεμικθκαν και ςυλλζχτθκαν πόρτα-πόρτα ςε εκπροςϊπουσ του εμπορικοφ τομζα τθσ πόλθσ. Συνολικά διανεμικθκαν 1200 ερωτθματολόγια, από τα οποία ςυλλζχκθκαν 92 ςυμπλθρωμζνα, παράγοντασ άμεςα το πρϊτο ςυμπζραςμα για τθν αναγκαιότθτα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν ςε ότι αφορά τα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τισ ςχετικζσ δράςεισ του Διμου. Σθμειϊνεται ότι, αφενόσ οι πολίτεσ και επαγγελματίεσ του Διμου κλικθκαν να απαντιςουν με ειλικρίνεια και ςτο μζτρο του εφικτοφ, και αφετζρου θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερωτθματολογίων ζγινε χωρίσ να αμφιςβθτείται αυτό το γεγονόσ. Επίςθσ, ο Διμοσ Ρεντζλθσ ςτο πλαίςιο τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθν εξοικονόμθςθ ελίδα 17

37 ενζργειασ αλλά και τθσ εκτίμθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων που κα ςχεδιάςει, ανάρτθςε ςτθν ιςτοςελίδα του πρόςκλθςθ ςτουσ δθμότεσ για τθν ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα και τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Ο κάκε δθμότθσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο είτε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςε μορφι web application ι να το κατεβάςει ςτον υπολογιςτι του ςε επεξεργάςιμθ μορφι και να το αποςτείλει ςυμπλθρωμζνο μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ διαδικαςία αυτι είναι ανοικτι χρονικά και αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν εξοικείωςθ των δθμοτϊν ςτα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μζςω των δράςεων του Διμου. Ακολουκοφν εικόνεσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου ςχετικά με το ερωτθματολόγιο ςτο πλαίςιο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. ελίδα 18

38 ελίδα 19

39 ελίδα 20

40 ελίδα 21

41 Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται τα δφο ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιικθκαν, ςτο πλαίςιο τθσ ςφνταξθσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια: ελίδα 22

42 ελίδα 23

43 ελίδα 24

44 ελίδα 25

45 ελίδα 26

46 8.1 ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν και αφοροφν ςτον οικιακό τομζα. Τα αποτελζςματα παρζχουν πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, τα χαρακτθριςτικά των κατοικιϊν, τισ καταναλϊςεισ καυςίμου που χρθςιμοποιοφν για κζρμανςθ και τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των πολιτϊν ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ οικίασ τουσ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΤΜΜΕΣΕΦΌΝΣΨΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ Θ διανομι των ερωτθματολογίων μζςω των μακθτϊν των Δθμοτικϊν ςχολείων είχε ωσ αναμενόμενο αποτζλεςμα θ πλειοψθφία των πολιτϊν που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα ν α ανικει ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ και Εικόνα 9: Θλικιακι κατανομι των πολιτϊν που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο Το επίπεδο εκπαίδευςθσ των ςυμμετεχόντων ιταν πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ ςε ποςοςτό 55% και με τίτλο Master/PhD ςε ποςοςτό 21% το οποίο είναι υψθλότερο από τθν γενικι κοινωνικι και οικονομικι διαςτρωμάτωςθ των κατοίκων του Διμου Ρεντζλθσ: Εικόνα 10: Επίπεδο εκπαίδευςθσ πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. ελίδα 27

47 8.1.2 ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΨΕΨΝ Το 49% των κατοίκων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα διαμζνει ςε διαμζριςμα και το 33% ςε μονοκατοικία. Οι κατοικίεσ των πολιτϊν που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: Εικόνα 11: Τφποσ κατοικίασ Εικόνα 12: Αρικμόσ διαμεριςμάτων κτιρίου Εικόνα 13: Προφοι κτιρίου Εικόνα 14: Αρικμόσ ατόμων ανά νοικοκυριό ελίδα 28

48 Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται ςτοιχεία για το μζγεκοσ και τισ καταναλϊςεισ ςε καφςιμο 7 των κατοικιϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα: Μζγεκοσ Αρικμόσ ερωτθματολογίων με ςυμπλθρωμζνο το αντίςτοιχο πεδίο Τιμι (Μ.Ο.) Επιφάνεια κατοικίασ 63 (88,7%) 138 m 2 Αρικμόσ δωματίων κατοικίασ 64 (90,1%) 4,1 δωμάτια Ζτοσ καταςκευισ 58 (81,7%) 1993 Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ 43 (60,6%) 6301 kwh Ετιςιο κόςτοσ θλεκτριςμοφ 34 (47,9%) Ετιςια κατανάλωςθ πετρελαίου Λίτρα Ετιςιο κόςτοσ πετρελαίου Ετιςια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου - - Ετιςιο κόςτοσ φυςικοφ αερίου Ετιςιο κόςτοσ άλλου καυςίμου (ξφλο) Ρίνακασ 13: Ενεργειακζσ καταναλϊςεισ κατοικιϊν του δείγματοσ Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του δείγματοσ των κατοικιϊν είναι καταςκευαςμζνεσ τθν τελευταία εικοςαετία μετά τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ κερμομόνωςθσ, οι οποίεσ καταναλϊνουν ετθςίωσ περίπου 140 KWh /m ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΠΟΛΙΣΨΝ Το τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου που ςυμπλιρωςαν οι πολίτεσ του Διμου αφορά ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά τουσ, ϊςτε να προςεγγιςτεί θ αποδοτικότθτα των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και να ςχεδιαςτοφν καλφτερα οι μελλοντικζσ παρεμβάςεισ του Διμου ϊςτε οι πολίτεσ να ενθμερωκοφν και να ςυμμετζχουν ςτθν κοινι προςπάκεια για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ακολουκοφν οι ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των πολιτϊν και θ γραφικι απεικόνιςθ των απαντιςεων. Αρικμόσ Ερϊτθςθ Φωτιςμόσ 1 Κλείνετε τα φϊτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περιςςότερο από δφο λεπτά; 2 Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι; 3 Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε; 7 Σθμειϊνεται ότι κάποια ερωτθματολόγια είχαν ςυμπλθρωμζνο μόνο το κόςτοσ ενζργειασ (θλεκτρικι ενζργεια, πετρζλαιο, φυςικό αζριο), κάποια άλλα μόνο τθν ποςότθτα (kwh, lt, kg) ενϊ ςε κάποια ιταν ςυμπλθρωμζνα και τα δφο πεδία. Ζτςι, για πθγι ενζργειασ, το κόςτοσ (ςε επίπεδο ερωτθματολογίου ι μικροφ δείγματοσ) δεν ςχετίηεται απαραίτθτα με τθν ποςότθτα. ελίδα 29

49 Αρικμόσ 4 Ερϊτθςθ Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό; Θζρμανςθ Κλιματιςμόσ 5 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; 6 Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα καυςτιρα; 7 Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; 8 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; 9 υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; 10 Κλείνετε τον κλιματιςμό ςτα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνκρωποι; Κλείνετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το φωσ του ιλιου το καλοκαίρι; Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να διευκολφνετε το φωσ του ιλιου το χειμϊνα; Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; 14 Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; 15 Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); 16 Φροντίηετε να κλείνετε εγκαίρωσ τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα; 17 Ζχετε θλιακό κερμοςίφωνα; Ελζγχετε αν θ κατςαρόλα που μαγειρεφετε, είναι ίδιου μεγζκουσ με το μάτι τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ που χρθςιμοποιείται; Πταν γίνεται χριςθ του πλυντθρίου ςτο ςπίτι ςασ, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίςει θ λειτουργία του; 20 Ροια είναι θ ςυνθκζςτερθ κερμοκραςία πλφςθσ ςτο πλυντιριό ςασ; Ρίνακασ 14: Ερωτιςεισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ οικιακοφ τομζα Εικόνα 15: Κλείνετε τα φϊτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περιςςότερο από δφο λεπτά; ελίδα 30

50 Εικόνα 16: Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι; 0% 1-25% 26-50% 51-75% % Δ/Α 27% 11% 7% 13% 25% 17% Εικόνα 17: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε; Εικόνα 18: Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό; ελίδα 31

51 Εικόνα 19: Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; Εικόνα 20: Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα καυςτιρα; Εικόνα 21: Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; ελίδα 32

52 Εικόνα 22: Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; Εικόνα 23: υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; Εικόνα 24: Κλείνετε τον κλιματιςμό ςτα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνκρωποι; ελίδα 33

53 Εικόνα 25: Κλείνετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το φωσ του ιλιου το καλοκαίρι; ΝΑΙ ΌΧΙ Δ/Α 100% Εικόνα 26: Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να διευκολφνετε το φωσ του ιλιου το χειμϊνα; Εικόνα 27: Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; ελίδα 34

54 A+ A B C D E F G H Δ/Α 34% 3% 14% 49% Εικόνα 28: Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; Εικόνα 29: Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); Εικόνα 30: Φροντίηετε να κλείνετε εγκαίρωσ τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα; ελίδα 35

55 Εικόνα 31: Ζχετε θλιακό κερμοςίφωνα; Εικόνα 32: Ελζγχετε αν θ κατςαρόλα που μαγειρεφετε, είναι ίδιου μεγζκουσ με το μάτι τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ που χρθςιμοποιείται; Εικόνα 33: Πταν γίνεται χριςθ του πλυντθρίου ςτο ςπίτι ςασ, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίςει θ λειτουργία του; ελίδα 36

56 Εικόνα 34: Ροια είναι θ ςυνθκζςτερθ κερμοκραςία πλφςθσ ςτο πλυντιριό ςασ; Ππωσ φαίνεται από τα παραπάνω γραφιματα οι πολίτεσ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ είναι αρκετά ενθμερωμζνοι όςον αφορά τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, εφαρμόηοντασ διάφορα μζτρα μθδενικοφ κόςτουσ που μποροφν να επιφζρουν μία ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μία αντίςτοιχθ εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ λογαριαςμοφσ ενζργειασ. Ραρ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ανάγκθ για περαιτζρω ενθμζρωςθ, ειδικά αν λθφκεί υπόψθ ότι το επίπεδο εκπαίδευςθσ των ςυμμετεχόντων ιταν υψθλότερο από τθν γενικι κοινωνικι και οικονομικι διαςτρωμάτωςθ των κατοίκων του Διμου Ρεντζλθσ. Ο Διμοσ μπορεί να οργανϊςει δράςεισ ενθμζρωςθσ / εκπαίδευςθσ, πιλοτικζσ εφαρμογζσ και χρθματοδοτιςεισ προκειμζνου να μειωκοφν οι εκπομπζσ CO 2 ςτον οικιακό τομζα. Μελετϊντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μποροφμε να δοφμε ότι: Θ πλειοψθφία των κατοικιϊν δεν ζχει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ. Σχεδόν 1 ςτουσ 2 πολίτεσ δεν γνωρίηουν τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ τθσ κατοικίασ όπου διαμζνουν. Υπάρχει μεγάλθ δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ ςτοιχείων κατανάλωςθσ ςτον οικιακό τομζα μζςω ενθμζρωςθσ και εφαρμογισ πιλοτικϊν προγραμμάτων. Ο μζςοσ όροσ χρονολογίασ καταςκευισ των κτιρίων είναι το ζτοσ 1993 με μζςθ επιφάνεια 133 m2 και ςυνολικι μζςθ ετιςια κατανάλωςθ 140KWh/m2. Επομζνωσ, υπάρχει δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για κζρμανςθ, ψφξθ και παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό κατοικιϊν, από τθν εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςτο κζλυφοσ και τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ. Ρερίπου 1 ςτουσ 5 πολίτεσ αφινει τα φϊτα ανοιχτά ςε δωμάτια που δεν χρθςιμοποιεί και δεν χρθςιμοποιεί λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Συνεπϊσ, θ ενεργειακι ςυμπεριφορά των δθμοτϊν και οι επιλογζσ αγοράσ λαμπτιρων μποροφν να βελτιωκοφν. Μόνο 1 ςτουσ 5 πολίτεσ δθλϊνει ότι το καλοκαίρι ρυκμίηει τον κερμοςτάτθ ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ των 25 :C, ενϊ το 40% ρυκμίηει τον κερμοςτάτθ ςε κερμοκραςία μικρότερθ των 25 :C,. Θ ιδανικι κερμοκραςία είναι 25 :C. 1 ςτουσ 10 πολίτεσ δεν λαμβάνει υπόψθ του τθν ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν κατά ελίδα 37

57 τθν αγορά τουσ και από αυτοφσ που απάντθςαν κετικά το 34% δεν απάντθςε ι δεν γνωρίηει τθν ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν που αγόραςε πρόςφατα. 1 ςτουσ 2 πολίτεσ αφινει τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ ςε κατάςταςθ αναμονισ ι αγνοεί το κζμα. Επίςθσ οι 40 :C, 60 :C, 90 :C είναι οι ςυνθκζςτερεσ κερμοκραςίεσ πλφςθσ ςτο πλυντιριό για το 65%, 17 και 3% των δθμοτϊν αντίςτοιχα. Συνεπϊσ, θ ενεργειακι ςυμπεριφορά των δθμοτϊν όςον αφορά τθν χριςθ ςυςκευϊν μποροφν να βελτιωκοφν ςθμαντικά. 1 ςτισ 2 κατοικίεσ δεν ζχει θλιακό κερμοςίφωνα ι αγνοεί το ηιτθμα παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. Επομζνωσ, υπάρχει δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό κατοικιϊν από τθν εγκατάςταςθ θλιακοφ κερμοςίφωνα. 8.2 ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν και αφοροφν ςτον τριτογενι τομζα ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ Οι επαγγελματίεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ζχουν εμπορικζσ επιχειριςεισ / καταςτιματα από τισ οποίεσ ζνα μικρό ποςοςτό αξιοποιεί αυτοτελι κτίρια. Στον επόμενο πίνακα ςυγκεντρϊνονται τα, κατά μζςο όρο, ςτοιχεία για το μζγεκοσ του κτιρίου και τθν λειτουργία των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Μζγεκοσ Αρικμόσ ερωτθματολογίων με ςυμπλθρωμζνο το αντίςτοιχο πεδίο Τιμι (Μ.Ο.) Ζτθ λειτουργίασ 17 (81%) 10,3 ζτθ Μζςο εμβαδόν εγκατάςταςθσ 19 (90%) 124 m2 Αρικμόσ εργαηομζνων/ υπαλλιλων 15 (71%) 4,5 Αρικμόσ πελατϊν 11 (50%) 117 Μζςο ετιςιο ωράριο 16 (76%) 2885 ϊρεσ Ρίνακασ 15: Μζγεκοσ και λειτουργία επιχειριςεων τθσ ζρευνασ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΕΨΝ Οι ετιςιεσ καταναλϊςεισ ςε θλεκτρικι ενζργεια των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δίνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Σε λιγότερο από το 5% των απαντιςεων δόκθκαν ςτοιχεία κατανάλωςθσ πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου. ελίδα 38

58 Μζγεκοσ 8 Αρικμόσ ερωτθματολογίων με ςυμπλθρωμζνο το αντίςτοιχο πεδίο Τιμι (Μ.Ο.) Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ 15(71%) kwh Ετιςιο κόςτοσ θλεκτριςμοφ 8 (38%) Ρίνακασ 16: Ενεργειακζσ καταναλϊςεισ επιχειριςεων Διμου Ρεντζλθσ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ Το τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου που ςυμπλιρωςαν οι επιχειρθματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμου αφορά ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά τουσ, ϊςτε να προςεγγιςτεί θ αποδοτικότθτα των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και να ςχεδιαςτοφν καλφτερα οι μελλοντικζσ επεμβάςεισ του Διμου ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν κοινι προςπάκεια για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ακολουκοφν οι ερωτιςεισ που αφοροφν τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των επιχειριςεων και θ γραφικι απεικόνιςθ των απαντιςεων. Αρικμόσ Ερϊτθςθ Φωτιςμόσ 1 Κλείνετε τα φϊτα ςε χϊρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται; 2 Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; 3 4 Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε; Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό; Θζρμανςθ - Κλιματιςμόσ 5 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; 6 Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ; 7 Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; 8 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; 9 υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; Συςκευζσ Συςτιματα 13 Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; 14 Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; 15 Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); 8 Σεκεηώλεηαη όηη θάποηα ερωηεκαηοιόγηα είταλ ζσκπιερωκέλο κόλο ηο θόζηος ελέργεηας (ειεθηρηθή ελέργεηα, πεηρέιαηο, θσζηθό αέρηο), θάποηα άιια κόλο ηελ ποζόηεηα (kwh, lt, ) ελώ ζε θάποηα ήηαλ ζσκπιερωκέλα θαη ηα δύο πεδία. Έηζη, γηα πεγή ελέργεηας, ηο θόζηος (ζε επίπεδο ερωηεκαηοιογίοσ ή κηθρού δείγκαηος) δελ ζτεηίδεηαη απαραίηεηα κε ηελ ποζόηεηα. ελίδα 39

59 Αρικμόσ 16 Χρθςιμοποιείτε θλεκτρικό κερμοςίφωνα; 17 Ζχετε κάποια άλλθ εγκατάςταςθ ΑΡΕ; Ερϊτθςθ 18 Αν ναι, τι ποςοςτό του φορτίου (θλεκτρικό/ κερμικό) καλφπτει; Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Εφαρμόηετε ςτθν επιχείρθςθ κάποιο ςφςτθμα/ πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; Ζχετε οργανϊςει/ ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ; 21 Υπάρχουν ςτθν επιχείρθςθ ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 22 Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, ςυνοπτικά, τα πιο ςθμαντικά από αυτά; 23 Λάβατε πρόςφατα κάποια μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 24 Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, ςυνοπτικά, τα πιο ςθμαντικά από αυτά; 25 Είςτε διατεκειμζνοι να λάβετε ςτο άμεςο μζλλον μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 26 Αν ναι, τι φψουσ επζνδυςθ υπολογίηετε να κάνετε (ςε ευρϊ); 27 Ροια κίνθτρα κεωρείτε ότι πρζπει να δοκοφν ςτον τριτογενι τομζα για τθν προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; Ρίνακασ 17: Ερωτιςεισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ τριτογενι τομζα Εικόνα 35: Κλείνετε τα φϊτα ςε χϊρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται; ελίδα 40

60 Εικόνα 36: Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; Εικόνα 37: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε; Εικόνα 38: Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό; ελίδα 41

61 ΝΑΙ 5% 19% ΌΧΙ 76% Όχι αυτονομία Δ/Α Εικόνα 39: Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ; Εικόνα 40: Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; Εικόνα 41: υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; ελίδα 42

62 Εικόνα 42: Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; 47% 10% 43% A+ A B C D E F G H Δ/Α Εικόνα 43: Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; Εικόνα 44: Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); ελίδα 43

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Ανθή Χαραλάμποσς Ενεργειακό Γραφείο Κσπρίων Πολιτών 2 Ιαλνπαξίνπ 2014 Γήκνο Λεπθωζίαο 2 1 ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΧΩΝ (Covenant of Mayors) Τι είναι το Σφμφωνο των Δθμάρχων;

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΧΘΜΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ Τομζασ ΛΛ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ. Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ για ηην Αειθόπο Ενέπγεια για ηο Δήμο Αποκοπώνος. Παναγιϊτα Κωνςτάντιου. Επιβλζπων: Λωάννθσ Ψαρράσ

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ. Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ για ηην Αειθόπο Ενέπγεια για ηο Δήμο Αποκοπώνος. Παναγιϊτα Κωνςτάντιου. Επιβλζπων: Λωάννθσ Ψαρράσ Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ για ηην Αειθόπο Ενέπγεια για ηο Δήμο Αποκοπώνος ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ Παναγιϊτα Κωνςτάντιου Επιβλζπων: Λωάννθσ Ψαρράσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Ακινα, Λοφλιοσ 2013 Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Λάρνακασ φμφωνο των Δθμάρχων Περιεχόμενα

Διμοσ Λάρνακασ φμφωνο των Δθμάρχων Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Το Σφμφωνο των Δθμάρχων... 7 1.1 Ειςαγωγι... 7 1.2 Ζνταξθ ενόσ Διμου ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων... 7 1.3 Δεςμεφςεισ από τθν υπογραφι του Σφμφωνου των Δθμάρχων... 7 1.4 Δομζσ υποςτιριξθσ του

Διαβάστε περισσότερα

Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν

Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ. Ακινα, Δεκζμβριοσ Σφμφωνα με τθν παρ.2 του Άρκρου 24 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ. Ακινα, Δεκζμβριοσ Σφμφωνα με τθν παρ.2 του Άρκρου 24 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Ακινα, Δεκζμβριοσ 2014 Σφμφωνα με τθν παρ.2 του Άρκρου 24 τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ ΡΚΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΖΝΩΝ Ρρόλογοσ... 7 Ειςαγωγι... 9 Αναςκόπθςθ εκνικϊν ςτόχων ενεργειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα