σέδιο Γιδαζκαλίαρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σέδιο Γιδαζκαλίαρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας»"

Transcript

1 σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας» Γημιοςπγόρ: Εσή Σζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ζρόρξσκα, πκθσληθή κνπζηθή, θαηεγνξίεο κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο. ύνδεζη με ηοςρ άξονερ ηος ΑΠ.: Γεξιόηηηερ εκηέλεζηρ: ηξαγνύδη, ξπζκηθή θαη νξγαληθή ζπλνδεία. Γπαζηηπιόηηηερ μοςζικήρ δημιοςπγίαρ: ζύλζεζε ιόγνπ, παίμηκν ξόινπ. Γεξιόηηηερ αξιολόγηζηρ: εθαξκνγή ηεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ζε αθξόαζε θαη αζθήζεηο δηάθξηζεο θαη δηάηαμεο ησλ νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. ύνδεζη με ηο ΓΔΠΠ.: ην πξνηεηλόκελν ζρέδην καζήκαηνο πξνζθέξεηαη θαη γηα δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο κε άιια καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Α) Γλώζζα- Λογοηεσνία: ζπγγξαθή ζρεηηθώλ θεηκέλσλ από ηα παηδηά κε ζέκα ηελ εκπεηξία ηνπο από ηελ παξαθνινύζεζε ε ηελ αθξόαζε κηαο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο Β) Δικαζηικά Καλλιηεσνικά: παξαγσγή εηθαζηηθώλ έξγσλ κε αθνξκή ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ από ηε ζπκθσληθή νξρήζηξα. Γ) Ιζηοπία-Γεωγπαθία: ε εμέιημε ησλ νξγάλσλ ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν, ε ζπκθσληθή νξρήζηξα σο πνιηηηζηηθό θαηλόκελν ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Σάξη ζηελ νπνία ην εθαξκόζηεθε: Α Γπκλαζίνπ Γιάπκεια Μαθήμαηορ: δύν δηδαθηηθέο ώξεο

2 κοπόρ & ηόσοι ηηρ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Γενικόρ κοπόρ: Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα όξγαλα ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο. Δπιμέποςρ ηόσοι: Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηώθεηαη : Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ εηθόλα, ηελ νξγάλσζε θαη ην άθνπζκα κηαο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαηάζζνπλ ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ζηηο νκάδεο πνπ αλήθνπλ. Να γλσξίζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο θαη ηα ερνρξώκαηά ηνπο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξόαζεο ( Οδεγό Αθξόαζεο). Να εξκελεύζνπλ κε ην ηξαγνύδη κηα κεισδία ζπκθσληθήο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. Να ζπλνδεύζνπλ ηελ αληίζηνηρε κεισδία κε ερεξέο θηλήζεηο ή ρξήζε θξνπζηώλ νξγάλσλ. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην ιόγν, γξάθνληαο δηθνύο ηνπο ζηίρνπο πάλσ ζηε βαζηθή κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ ζπκθσληθήο κνπζηθήο. Να αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ξόιν ηεο ζπκθσληθήο κνπζηθήο κέζα ζε έλα θιίκα ραξάο, ζπλεξγαζίαο, θαη νκαδηθόηεηαο. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Τλικοηεσνική Τποδομή DVD1: Βεληακίλ Μπξίηηελ, Θέκα από ην έξγν «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα», DVD2: Β. Μπξίηηελ, Θέκα από ην έξγν «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα ηξαγνύδη DVD3: Έγρνξδα, DVD4: Ξύιηλα πλεπζηά, DVD5: Υάιθηλα πλεπζηά, DVD6:Κξνπζηά (ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηα όξγαλα ηεο Οξρήζηξαο) CD - Μπξίηηελ, Θέκα από ην έξγν «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα», track1 (νξγαληθό), track2 (θσλεηηθό) Οδεγόο Αθξόαζεο - Βεληακίλ Μπξίηηελ, Θέκα από ην έξγν «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» ρέδην ελνξρήζηξσζεο ηνπ Θέκαηνο «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» dvd player, cd player, κνπζηθά όξγαλα ( θξνπζηά C. Orff). Μεθοδολογία. Σν κάζεκα εζηηάδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη ζπκκεηνρηθή κάζεζε. Οη καζεηέο/-ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ εμνηθεηώλνληαη κε ηα όξγαλα ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ θπξίσο ηηο ςπρνθηλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο όπσο: ηελ ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξόαζε, ην ηξαγνύδη, ηελ θίλεζε, ηε ξπζκηθή θαη νξγαληθή εθηέιεζε, ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο.

3 Διζαγωγή - Αθόπμηζη: Ο εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηνπο καζεηέο ηνπ λα παξαηεξήζνπλ ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πόλη θαη ην μοςζικό ζύνολο πνπ βιέπνπλ. ηε ζπλέρεηα έλαο καζεηήο δηαβάδεη ην παξαθάησ θείκελν: «Θεζζαινλίθε Πόιε ησλ κεγάισλ αλαδεηήζεσλ, ζηαπξνδξόκη Γύζεο θαη Αλαηνιήο, ιηκάλη θαη αγθαιηά, αθεηεξία θαη όξακα ηαμηδηνύ Ζ παξαιία ηεο, εηθόλα πάληα καγηθή γηα θάζε επηζθέπηε ηεο Ζ πόιε ζήκεξα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηα θαη θηλεηηθή. Μηα βνή απξνζδηόξηζηε θπξηαξρεί επί ώξεο. Άλζξσπνη πνπ βηάδνληαη θαη ηξέρνπλ δηαξθώο αιιά άμαθλα ηα πξόζσπα ηνπο θσηίδνληαη ζαλ από καγηθό άγγηγκα. Κάηη ηνπο θάλεη λα ζηακαηήζνπλ. Δίλαη κηα γιπθύηεηα πνπ ηνπο θάλεη λα αηζζαλζνύλ πνιύ όκνξθα θαη λα μεράζνπλ γηα ιίγν ηα πξνβιήκαηά ηνπο! Κάηη πνπ ηνπο ζπκίδεη πσο απηόο ν θόζκνο πεξηθιείεη κηα απίζηεπηε νκνξθηά! Μεισδίεο γεκίδνπλ ηνλ αέξα παληνύ γύξσ ηνπο Ζ Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο παίδεη κνπζηθή απηή ηε κέξα ζην ιηκάλη! Παίδεη Mozart, Beethoven, Britten κνπζηθή πνπ έρεη γξαθηεί πξηλ 200 πεξίπνπ ρξόληα, αιιά θαη ζύγρξνλε κνπζηθή πνπ είλαη παγθνζκίσο γλσζηή θαη αγαπεηή. Ζ νκάδα ησλ κνπζηθώλ ζέιεη λα δείμεη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο πόιεο όηη ε θιαζζηθή κνπζηθή εθθξάδεη παγθόζκηεο δηαζηάζεηο, είλαη νκνξθηά πνπ απεπζύλεηαη πξνο όινπο καο, αξθεί κόλν λα ζειήζνπκε λα ηελ αθνύζνπκε! Αξθεί λα αλνίμνπκε ηηο κπζηηθέο γσληέο ηεο θαληαζίαο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηε ραξά κηαο πινύζηαο κνπζηθήο εκπεηξίαο κε πξσηόγλσξεο ζπγθηλήζεηο! Όηαλ ε κνπζηθή ηειεηώλεη, νη άλζξσπνη ρεηξνθξνηνύλ γηα αξθεηά ιεπηά! Θέινπλ λα εθθξάζνπλ ηε ραξά ηνπο θαη ηηο επραξηζηίεο ηνπο ζηνπο κνπζηθνύο ηεο Κ.Ο.Θ. Αιιά εζείο ηη γλσξίδεηε γηα απηή ηελ Οξρήζηξα;» Ο εθπαηδεπηηθόο ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζπλαπιία ηεο Κ.Ο.Θ. θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγεί κηα αλάινγε κνπζηθή εκπεηξία. ηε ζπλέρεηα δεηάεη από ηα παηδηά λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ όξν πκθσληθή Οξρήζηξα. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ ςμθωνική Οπσήζηπα ή αιιηώο ε Οπσήζηπα ςμθωνικήρ Μοςζικήρ είλαη έλα κεγάιν νξγαληθό κνπζηθό ζύλνιν (πεξίπνπ όξγαλα), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπκθσληθήο κνπζηθήο ή όπεξαο. ηελ πκθσληθή Οξρήζηξα ζπλεζίδνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δηαρσξηζκνύ ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε έγρνξδα, πλεπζηά θαη θξνπζηά, όπνπ ηα πλεπζηά δηαθξίλνληαη ζε μύιηλα θαη ράιθηλα. Ζ Κπαηική Οπσήζηπα Θεζζαλονίκηρ (Κ.Ο.Θ.) είλαη έλα από ηα δύν ζεκαληηθόηεξα ζπκθσληθά ζρήκαηα ηεο Διιάδαο, καδί κε ηελ Κπαηική Οπσήζηπα Αθηνών (Κ.Ο.Α.)

4 Ανάπηςξη Δμπέδωζη Γπαζηηπιόηηηα 1 η - πποβολή DVD: Βενιαμίν Μπρίηηεν, «Οδηγός ηων Νέων για ηην Ορτήζηρα» ή «Θέμα και Παραλλαγές ζε ένα θέμα ηοσ Χένρσ Πέρζελ» (απόζπαζμα με ηο Θέμα ηοσ έργοσ) Σα παηδηά παξαθνινπζνύλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαπάλσ κνπζηθνύ έξγνπ από ηελ Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ ππό ηε Γηεύζπλζε ηνπ Simon Rattle. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηεο πξνβνιήο λα θσηίδνληαη θάζε θνξά ηα θαηάιιεια κε ηε κνπζηθή ηκήκαηα ηεο Οξρήζηξαο θαη ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζηα ξνύρα ησλ κνπζηθώλ, βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ πην άκεζα ηελ δηαθνξεηηθή νκάδα ησλ νξγάλσλ πνπ αθνύλ. Ο εθπαηδεπηηθόο πξνεγνπκέλσο έρεη δώζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηνλ ζπλζέηε. Σν 1945 ην Βξεηαληθό Τπνπξγείν Παηδείαο αλάζεζε ζηνλ Άγγιν ζπλζέηε Βεληακίλ Μπξίηηελ λα ζπλζέζεη έλα κνπζηθό έξγν γηα έλα θηλεκαηνγξαθηθό ληνθηκαληέξ: Τα όργανα ηης Ορτήζηρας, γηα εθθσλεηή θαη νξρήζηξα, ην νπνίν ζα πεξηέγξαθε ηε ρξήζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο νξρήζηξαο θαη ζα εηζήγαγε ηνπο λένπο ζηνλ θόζκν ηεο ζπκθσληθήο κνπζηθήο. Ο Μπξίηηελ απνθάζηζε λα ζπλζέζεη έλα Θέμα και Παραλλαγές, όπνπ ε θάζε παξαιιαγή ζα απεηθόληδε θαη κηα δηαθνξεηηθή νηθνγέλεηα νξγάλσλ: ηηο νηθνγέλεηεο ησλ μύιηλσλ θαη ράιθηλσλ πλεπζηώλ, ησλ εγρόξδσλ θαη ησλ θξνπζηώλ. Ο ζπλζέηεο επέιεμε ζαλ ζέκα δει. σο θύξηα κεισδία ηνπ έξγνπ ηνπ, κηα ελεξγεηηθή θαη ηδηαίηεξα ξπζκηθή κεισδία ελόο ζεκαληηθνύ Άγγινπ ζπλζέηε ηνπ 17 νπ αηώλα, ηνπ Υέλξπ Πέξζει ( ).Ζ ηαηλία παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1946 από ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Λίβεξπνπι. Βενιαμίν Μππίηηεν ( ). Γελλήζεθα ην 1913 ζην άθνιθ ηεο Αγγιίαο. Ζ εκέξα ηεο γέλλεζήο κνπ, 22 Ννεκβξίνπ, Ημέρα ηης Αγίας Καικιλίας κηα κέξα πνπ ηηκά ηελ Αγία Καηθηιία, σο πξνζηάηηδα ηεο κνπζηθήο - ήηαλ θαιόο νησλόο γηα ηε ζηαδηνδξνκία κνπ ζαλ ζπλζέηε, πηαλίζηα θαη Γηεπζπληή Οξρήζηξαο. πνύδαζα αξρηθά πηάλν θαη βηόια θαη ζηε ζπλέρεηα ζύλζεζε ζην Βαζηιηθό Κνιιέγην Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ όπνπ θέξδηζα δηάθνξα βξαβεία γηα ηηο ζπλζέζεηο κνπ. ηε δηάξθεηα ηεο 63ρξνλεο δσήο κνπ ζπλέζεζα νξρεζηηθά θαη ρνξσδηαθά έξγα, κνπζηθή δσκαηίνπ θαη 14 όπεξεο. Οη θίινη κνπ κε ζεσξνύζαλ άλζξσπν κε έληνλεο πεπνηζήζεηο. Ο πόιεκνο γηα κέλα ήηαλ έλαο αλνξζόδνμνο ηξόπνο γηα λα ιύλνπλ νη άλζξσπνη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Σν 1961 ζπλέζεζα ην Ρέθβηεκ ηνπ Πνιέκνπ γηα λα απνδώζσ θόξν ηηκήο ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ράζεθαλ ζηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν! Σν 1946 ζπλέζεζα ηε κνπζηθή γηα κηα ηαηλία κε ζθνπό λα γλσξίζσ ζηνπο λένπο ηα δηάθνξα όξγαλα πνπ απνηεινύλ κηα νξρήζηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Αλαθάιπςε θαη ζπ πόζα δηαθνξεηηθά όξγαλα ερνύλ ζην έξγν κνπ Οδηγός για ηην Ορτήζηρα! Γπαζηηπιόηηηα 2 η - Ακπόαζη: Β. Μππίηηεν, «Οδηγός ηων Νέων για ηην Ορτήζηρα»/ Οδηγόρ Ακπόαζηρ, cd track 1 Σα παηδηά αθνύλ ην Θέκα από ην έξγν ηνπ Μπξίηηελ, θαη παξαθνινπζνύλ ηαπηόρξνλα ηνλ Οδεγό Αθξόαζεο.

5 Οδηγός Ακρόαζης «Οδηγός ηων Νέων για ηην Ορτήζηρα» Βενιαμίν Μπρίηηεν Ακούγεηε όλη η Οπσήζηπα ςμθωνική Οπσήζηπα - tutti Ξύλινα πνεςζηά Υάλκινα πνεςζηά Έγσοπδα Κποςζηά Γπαζηηπιόηηηα 3 η Σπαγούδι κίνηζη. Ακολοςθεί η θωνηηική επμηνεία ηος μοςζικού θέμαηορ ππώηα από ηον εκπαιδεςηικό και ζηη ζςνέσεια από ηα παιδιά (cd1- track 2) Σξαγνπδήζηε ηελ θύξηα κεισδία ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ: ςμθωνική Οπσήζηπα - tutti

6 Γπαζηηπιόηηηα 3 η Σπαγούδι κίνηζη. Ακολοςθεί η θωνηηική επμηνεία ηος Μοςζικού Θέμαηορ ππώηα από ηον εκπαιδεςηικό και ζηη ζςνέσεια από ηα παιδιά cd: track 2, (Φσλεηηθό ύλνιν Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ). Σξαγνπδήζηε ηελ θύξηα κεισδία ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ: «Οδηγός ηων Νέων για ηην Ορτήζηρα» - Θέμα Σηίτοι: Ζωή Τζιλίκη 1. Σα όπγανα αρ γνωπίζοςμε παιδιά 2. Σα ξύλινα αο αθνύζνπκε παηδηά ηα έγρνξδα, ηα πλεπζηά, μύιηλα θαη ράιθηλα, ηα ξπζκηθά ηα θξνπζηά, όια καδί δπλαηά, είλ ε Μνπζηθή πνπ παίδεη ε Οξρήζηξα ε πκθσληθή! ηα θιάνπηα ηα ςειά, ηα όκπνε η απαιά, ηα θιαξηλέηα γιπθά, θη όια ηα θαγθόηα, ρακειά ερνύλ θη απ όια πην βαζηά! 3. Σα σάλκινα αο αθνύζνπκε παηδηά 4. Σα έγσοπδα παηδηά αθνύζηε θόξλα, ηξνκπόληα πνιιά, ηνύκπεο καδί ζηε ζεηξά θη όιεο νη ηξνκπέηεο ιακπεξά ερνύλ θαη δπλαηά! ερνύλ κεισδηθά, θνληξακπάζα, βηνιηά, βηόιεο, ηζέια, παί δνπλ θν - θηά! 5. 1,2, κποςζηά είλαη πην ξπζκηθά 1,2, θξνπζηά είλαη πην δπλαηά 1,2 θαη πακ, 1,2 θαη πακ 1,2, θαη πακ θαη πακ.. Σα όπγανα αρ ακούζοςμε παιδιά ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ν εθπαηδεπηηθόο δεηάεη από ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ νξγάλσλ, ρσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία. Παξάιιεια κε ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ρσξίζεη ηελ ηάμε ζε 4 νκάδεο θαηεγνξίεο κνπζηθώλ νξγάλσλ (έγρνξδα, μύιηλα πλεπζηά, ράιθηλα πλεπζηά θαη θξνπζηά) θαη λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο ηνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, όηαλ ηξαγνπδνύλ, παίδνληαο ην ξόιν ηνπ κνπζηθνύ ηεο νξρήζηξαο. Γπαζηηπιόηηηα 4 η : οπγανική εκηέλεζη «Οδηγόρ ηων Νέων για ηην Οπσήζηπα» ηε ζπλέρεηα ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο νκάδεο (π.ρ. ηξίγσλα - μπιάθηα ή θαζεηίλεο - ληέθηα) ή αλ δελ ππάξρνπλ κνπζηθά όξγαλα, νη καζεηέο θαινύληαη κε ερεξέο θηλήζεηο (δάρηπια - παιακάθηα ρηύπεκα ζηνπο κεξνύο) λα ζπλνδεύζνπλ ξπζκηθά ην πξνεγνύκελν κνπζηθό απόζπαζκα (νξρεζηξηθή εθηέιεζε).

7 Δνοπσήζηπωζη: Θέκα από ην έξγν «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα». Α ομάδα Β ομάδα Γ ομάδα Γπαζηηπιόηηηα 5 η : Γημιοςπγικέρ επγαζίερ. α) Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο, θαινύληαη λα γξάςνπλ ζηίρνπο πάλσ ζηε βαζηθή κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ (α ζηξνθή) β) Γίλνληαη νη ζρεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηε δηάηαμε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ κηαο ζύγρξνλεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο. Ο εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο ζηα παηδηά γηα λα κάζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. Σν γξάθεκα απεηθνλίδεη ηε δηάηαμε ησλ κνπζηθώλ ηεο Κ.Ο.Θ. ζηηο δηάθνξεο νκάδεο νξγάλσλ.

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Σν κάζεκα ηεο κνπζηθήο είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία ςπρνζσκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηώλ. Ζ αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσηηθή δειαδή λα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ζα ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά δίλνληαο ζην καζεηή πνιιέο επθαηξίεο λα εθδειώζεη ηηο εθθξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αμηνιόγεζε δηεξεπλάηαη ε αληίιεςε ησλ καζεηώλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ κνπζηθώλ ελλνηώλ, όπσο ζπκθσληθή νξρήζηξα, ζπκθσληθή κνπζηθή, θαηεγνξίεο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ε αθνπζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ζηηο αθξνάζεηο δηάθξηζε κνπζηθώλ νξγάλσλ αλά θαηεγνξία, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηέιεζεο ελόο ηξαγνπδηνύ θαη ηεο νξγαληθήο ηνπ ζπλνδείαο κε θξνπζηά θαη ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπο θαηά ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο (ζύλζεζε ιόγνπ). ελίδα επγαζιών 1) ηο παπακάηω ζσήμα: ζπκπιεξώζηε ηα θελά κε ηηο νλνκαζίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμή ηνπο ζην παξαθάησ παξάδεηγκα:

9 2) ςμπληπώζηε ηα κενά ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ επιλέγονηαρ ηη ζωζηή απάνηηζη από ηιρ λέξειρ ζηην παπένθεζη: (Οδηγός ζηην Ορτήζηρα για Νέοσς, Κροσζηά, Ορτήζηρα, Κ.Ο.Α, Χένρσ Πέρζελ, Ξύλινα, Κ.Ο.Θ, Έγτορδα, Ορτήζηρα, Χάλκινα.) 1. Σα δπν κεγαιύηεξα κνπζηθά ζρήκαηα ζπκθσληθήο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα είλαη: θαη 2. Ο Μπξίηηελ επέιεμε κηα κεισδία ηνπ γηα λα ζπλζέζεη ην έξγν ηνπ 3. εκεηώζηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ όπσο αθξηβώο παξνπζηάδνληαη ζην Θέκα ηεο κνπζηθήο ηνπ Μπξίηηελ: ) Αναθέπεηε ηην καηηγοπία ζηην οποία ανήκοςν ηα παπακάηω μοςζικά όπγανα.

10 Δπγαζία για ηο ζπίηι: Να επηζθεθζείηε ην δηθηπαθό ηόπν θαη λα αθνύζεηε ηα ερεηηθά παξαδείγκαηα από θάζε κνπζηθό όξγαλν ηεο νξρήζηξαο. ηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξώζηε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ ζηελ παξαθάησ άζθεζε: 1. Κ 2. Φ.. 3. Ο.. 4.Φ 1. Κ. 2.Σ 3. Σ. 4. Σ 1.Β 2. Β 3. Β 4. Κ 1. Σ Ξ 3. Κ. Ονομάζηε ηο Μοςζικό ύνολο:.

11

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» ρέδηo Γηδαζθαιίαο Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» Γεκηνπξγόο: Εσή Σζηιίθε Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: Ζ εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα