Φζαιηθνί εζηέξεο θαη δηζθαηλόιε Α ζε πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φζαιηθνί εζηέξεο θαη δηζθαηλόιε Α ζε πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα"

Transcript

1 Φζαιηθνί εζηέξεο θαη δηζθαηλόιε Α ζε πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα Γξ. Διέλε Ισάλλνπ-Καθνύξε Αλώηεξε Υεκηθόο εκείν Δπαθήο κε ηελ ΔFSA Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο Διάλεξη ζηο Σςνέδπιο Βιολόγων 20/3/2010, Ινζηιηούηο Γενεηικήρ και Νεςπολογίαρ, Λεςκωζία

2 1. Εισαγωγή Σπρλά γηλόκαζηε δέθηεο ζπγθξνπόκελσλ ή θαη αιιειναλαηξνύκελσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο παξνπζίαο θάπνησλ ηνμηθώλ νπζηώλ ζηα ηξόθηκα θ.α. θαηαλαισηηθά αγαζά θαη ηεο πγείαο καο. Eπίζεο, πιεξνθνξνύκαζηε όηη ζε έλα ηξόθηκν ρξεζηκνπνηήζεθε κηα λέα ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή, παξαζθεπή ή ζπζθεπαζία ηνπ ε νπνία καο δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ. Mε ηε ξνή ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ, ν θαηαλαισηήο αηζζάλεηαη ζύγρπζε γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο θ.α. επηινγέο/ ζπλήζεηεο ηνπ θαη όηη νη επηινγέο ηνπ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο. Kη απηό, γηαηί νη θίλδπλνη είλαη αζαθείο θαη δελ κπνξεί ν ίδηνο λα ηνπο δηαθξίλεη.

3 Η αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ή ησλ πιηθώλ κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ή άιισλ αγαζώλ ζηα νπνία εξρόκαζηε εκείο ή ηα παηδηά καο ζε επαθή, αληηκεησπίδεη ζπλερώο λέεο πξνθιήζεηο θαη αλαδπόκελνπο θηλδύλνπο ιόγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ/ λέσλ νπζηώλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο & ηνπ αλνηθηνύ εκπνξίνπ. Έηζη κε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, ρηιηάδεο λέεο ρεκηθέο νπζίεο παξαζθεπάδνληαη θάζε ρξόλν, νη νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνηθηιία εθαξκνγώλ θαη λέσλ πιηθώλ από ηε βηνκεραλία, γηα πνηθηιία πξντόλησλ, όπσο πιηθά ζε επαθή κε ηξόθηκα, θαιιπληηθά, πθάζκαηα, παηρλίδηα θ.α. Οη πην πάλσ ρεκηθέο νπζίεο θαηαιήγνπλ ζην πεξηβάιινλ όηαλ όια ηα πην πάλσ πξντόληα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηειηθά απνξξηθζνύλ ζην πεξηβάιινλ θαη έηζη κνιύλνπλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα!

4 Βηνκεραληθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αέξηα Αέξαο Βξόρηλν λεξό Κπθινθνξηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο Σηεξεά Υγξά Δδαθνο Δδαθνο Γεσξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δπηθαλεηαθά θαη Υπόγεηα λεξά Ιδήκαηα Θαιάζζηα λεξά Πιαγθηόλ Πόζηκν λεξό Άιγε - Πιαγθηόλ ρ. 1 Ιδήκαηα ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΗ ΣΡΟΦΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΡΤΠΑΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Τα βέιε δείρλνπλ ηνπο ηξόπνπο (κνλνπάηηα) κε ηνπο νπνίνπο επηβαξύλνληαη ηα ηξόθηκα κε ρεκηθέο νπζίεο (θπζηθέο ή αλζξσπνγελήο) πνπ ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο ηξνθήο, ηνπ λεξνύ πνπ παίξλεη θαη ηνπ αέξα πνπ αλαπλέεη.

5 2. Ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο Φζαιηθνί εζηέξεο- δηζθαηλόιε Α Παξαδείγκαηα νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαη ρξεζηκνπνηνύληαη κε πεξηνξηζκνύο ή απαγνξεύζεηο ηώξα, γηαηί γίλακε «πην ζνθνί» γηα απηέο είλαη θαη κηα ηάμεο νπζηώλ γλσζηώλ σο ελδνθξηληθώλ δηαηαξαθηώλ. Τέηνηεο είλαη νη θζαιηθνί εζηέξεο, ε δηζθαηλόιε Α, ην DDT, δηνμίλεο,pcbs θ.α. Oη θζαιηθνί εζηέξεο θαη ε δηζθαηλόιε Α ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο π.ρ. Σε πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, θαιιπληηθώλ, πιαζηηθά παηγλίδηα, θ.α. Τη είλαη θαη πσο δξνπλ νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο;

6 Δλδνθξηληθόο δηαηαξάθηεοendocrine disrupter/tor Δίλαη κηα εμσγελήο νπζία ή κίγκα νπζηώλ πνπ αιιάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ελδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο, κε ζπλέπεηα λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ελόο νξγαληζκνύ ή ησλ απνγόλσλ ηνπ. Μηκνύληαη ηηο νξκόλεο ησλ αλζξώπσλ θ.α. εκβίσλ όλησλ ηδηαίηεξα ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα θαη ηηο νξκόλεο αλαπαξαγσγήο. Τν ελδνθξηληθό ζύζηεκα είλαη έλα πνιύπινθν δίθηπν αδέλσλ, νξκνλώλ θαη ππνδνρέσλ. Παξέρεη ηελ βαζηθή επηθνηλσλία θαη έιεγρν κεηαμύ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζώκαηνο όπσο ε αλαπαξαγσγή, ε αλνζία, ν κεηαβνιηζκόο θαη ε ζπκπεξηθνξά.

7

8 Ση κπνξεί λα επεξεάδνπλ νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο? ηελ άγξηα δσή, έδεημαλ όηη πξνθαινύλ αλσκαιίεο θαη εμαζζελεκέλε αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ζε νξηζκέλα είδε, κε ζπλδεόκελεο αιιαγέο ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηνλ ζθειεηό. π.ρ. κέρξη αξξελνπνίεζε ησλ ζειπθώλ ζαιάζζησλ καιαθίσλ. ηνπο αλζξώπνπο, νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο έρνπλ πξνηαζεί σο ππεύζπλνη γηα εκθαλείο αιινηώζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ άλζξσπν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ: κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, απμεκέλεο ζπρλόηεηεο ηνπ αξηζκνύ αξξέλσλ παηδηώλ πνπ γελληνύληαη κε δπζκνξθίεο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, απμεκέλεο ζπρλόηεηεο νξηζκέλσλ ηύπσλ θαξθίλνπ πνπ είλαη γλσζηό όηη είλαη επαίζζεηνη ζηελ παξνπζία νξκνλώλ, Πην ακθηιεγόκελα, έρνπλ ζπλδεζεί κε δηαηαξαρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. ζηεηξόηεηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, απνβνιέο θ.α.

9 Σηξαηεγηθή ΔΔ γηα ελδνθξ. Γηαηαξάθηεο ( ΔΓ) Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνύιην θαη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1999, ζρεηηθά κε θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνπο ελδνθξηληθνύο δηαηαξάθηεο. [COM (1999) 706 ηειηθό ]. Βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο Πξνθύιαμεο Σν θαηλόκελν ησλ ελδνθξηληθώλ δηαηαξαθηώλ δελ είλαη λέν. Ωζηόζν, πξνζθάησο ιόγσ ΜΜΔ άξρηζε λα απαζρνιεί ζνβαξά ην θνηλό. Απαηηνύληαη κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ ύπνπησλ νπζηώλ. Παξόιν πνπ ελαπνκέλεη λα εθηειεζηεί ζεκαληηθόο όγθνο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Βξαρππξόζεζκα κέηξα Καηάξηηζε θαηαιόγνπ πξνηεξαηόηεηαο νπζηώλ πξνο αμηνιόγεζε Πξόθεηηαη γηα θαηάινγν νπζηώλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα («θαηάινγνο πξνηεξαηόηεηαο ΔΓ») Έγηλαλ δηάθνξεο δξάζεηο όπνπ αμηνινγήζεθαλ /γνύληαη πνιιέο νπζίεο, απαγνξεύνληαη ή πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπο Σν 2007, έγηλε ε ηξίηε αλαζεώξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο SEC (2007)1635

10 Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency Ο Καλνληζκόο απηόο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: Yςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη λα ζεζκνζεηεί ηελ θπθινθνξία ησλ νπζηώλ, ππό θαζαξή κνξθή, ζε παξαζθεπάζκαηα θαη αληηθείκελα. κε ζηόρν ηελ επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο! πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κε ακεξόιεπην ηξόπν, είηε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ είηε δηεζλώο ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο δεζκεύζεηο ηεο Κνηλόηεηαο. Ύπνπηνη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηνλ REACH σο νπζίεο ηζνδύλακεο αλεζπρίαο κε Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic ( CMR) agents, νη νπνίεο ππόθεηληαη ζηηο πην απζηεξέο απαηηήζεηο αδηνδόηεζεο ή πιήξνπο απαγόξεπζεο!

11 3. Φζαιηθνί εζηέξεο Φζαιηθνί εζηέξεο ζε πιηθά ζε επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα Οη θζαιηθνί εζηέξεο είλαη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είηε σο πιαζηηθνπνηεηέο είηε σο κέζν ηερληθήο ππνζηήξημεο από ηε βηνκεραλία πιαζηηθώλ (PVC) γηα θαηαζθεπή πιηθώλ ζε επαθή κε ηξόθηκα, παηδηθώλ παηγληδηώλ, αληηθεηκέλσλ παηδηθήο θξνληίδαο, δνρείσλ γηα θαιιπληηθά, αζθώλ γηα θύιαμε αίκαηνο θ.α. Οξηζκέλνη θζαιηθνί εζηέξεο (ζπγθεθξηκέλα 6: DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP) έρνπλ απνδεηρζεί όηη εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο ζηελ πγεία ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ δηόηη είλαη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε: -Οδεγία (2005/84/ΔΚ) πνπ ππάγεηαη ζηνλ Καλνληζκό REACH θαη απαγνξεύεη, ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε ησλ πην πάλσ νπζηώλ ζε παηδηθά παηγλίδηα ή αληηθείκελα θξνληίδαο παηδηώλ. -Οδεγία (2007/19/ΔΚ) πνπ ηξνπ. ηελ 2002/72/ΔΚ πνπ ζέηεη απζηεξνύο πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε (5 από ηνπο πην πάλσ) ζε πιαζηηθά πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα. ηελ Κύπξν δηελεξγνύληαη έιεγρνη θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα πην πάλσ.

12 Φζαιηθνί εζηέξεο Πλήρης ονομασία Βρατσγραφία di-(n-butyl)-phthalate DBP CH 3 [CH 2 ] 3 CH 3 [CH 2 ] 3 di-(n-octyl)-phthalate DNOP CH 3 [CH 2 ] 7 CH 3 [CH 2 ] 7 di-(2-ethyl-hexyl) phthalate ή di-octylphthalate di-(isonony)l-phthalate di-(isodecyl)-phthalate DEHP ή DOP DINP DIDP R' CH 3 [CH 2 ] 3 CH(C 2 H 5 )CH 2 CH (CH 3 ) 2 CHCH(CH 3 )CH(CH 3 ) [CH 2 ] 3 R'' CH 3 [CH 2 ] 3 CH(C 2 H 5 )CH 2 CH 3 [CH ] 3 CH(CH 3 )CH(CH 3)CH -* CH 3 [CH 2 ] * n-butyl-benzyl-phthalate BBP CH 3 [CH 2 ] 3 C 6 H 5 CH 2 -

13 3.1 Φζαιηθνί εζηέξεο- Έιεγρνο ζε πιηθά ζε επαθή κε ηξόθηκα Στο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) από το 1992 ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τγεηνλ. Τπεξεζίεο ελζγχεται: Ποικιλία υλικϊν για επαφι με τρόφιμα, πλαςτικά, κεραμικά, μεταλλικά, αντικολλθτικά, όπωσ: μαγειρικά ςκεφθ, φλιτηάνια, πιάτα, κονςζρβεσ, ςακοφλια, μεμβράνεσ, κιλαςτρα κ. α. επιτόπια και ειςαγόμενα. Ελζγχονται για τθν αςφάλεια τουσ για τθν μετανάςτευςθ ουςιϊν από το υλικό προσ το τρόφιμο, ζτςι ελζγχονται και οι φκαλικοί εςτζρεσ και θ διςφαινόλθ Α.

14 Έλεγχοσ υλικϊν ςε επαφι με τρόφιμα γηα θζαιηθνύο εζηέξεο Διέρζεθαλ : 19 πιαζηηθά παξεκβύζκαηα κεηαιιηθώλ θαπαθηώλ γπάιηλσλ κπνπθαιηώλ γηα θζαιηθνύο εζηέξεο (Reg. (EC) No 372/2007& Dir. 2002/72/EC). -3 πιαζηηθά παξεκβύζκαηα περιείχαν 0,38% DIDP(SML 2,5mg/kg) 20.9% θαη 21.3% DEHP θαη ήηαλ εθηόο νξίσλ θαη απνξξίθζεθαλ (SML 1,5mg/kg) αλαθνίλσζε RASFF από ηεο Υγ. Τπεξ. 62 εμφιαλωμζνα παιδικά νερά ςε πλαςτικά δοχεία από πολυαιθυλζνιο ( HDPE, PET) διαφόρων παρτίδων 4 εμπορ. Επωνυμιών - ςε αυτά προςδιορίςτθκαν : VOCs ( ναφκαλίνιο, ξυλζνιο, τολουόλιο, βενηόλιο) βενηοφαινόνθ ( μg/l) και DEHP ( μg/l), - πολλά είχαν κακι οςμι και γεφςθ Μερικά απορρίφκθκαν βάςει Καν. 178/2002 αρκρ.14 λόγω ψθλοφ DEHP! (for187 μg/l, 1,5L water consumption/day, 10kg b.w. baby, has daily intake=0.028 mg/kg b.w./day> TDI(WHO)=0,025 mg/kg b.w./day).

15 3.2 Έιεγρνο Φζαιηθώλ εζηέξσλ ζε πιαζηηθά παηδηθά παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο Σν πξόγξακκα δηελεξγήζεθε από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. Σα παηδηθά παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο θαηαζθεπάδνληαη από δηάθνξα πιηθά π.ρ. πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή. ε απηά ηα πιηθά, θπξίσο από Πνιπβηλπινρισξίδην ( PVC), ρξεζηκνπνηνύληαη σο πιαζηηθνπνηεηέο θζαιηθνί εζηέξεο ( DBP, BBP, DEHP, DEHP, DNOP, DINP θαη DIDP).

16 Απνηειέζκαηα Φζαιηθώλ εζηέξσλ Δμεηάζηεθαλ 28 δείγκαηα όπσο: θνύθιεο, δσάθηα, κπάιεο, ηζαληνύιεο, θαζεηίλεο,ζαιηαξίζηξεο θαη καζεηηθά νδνληνθπΐαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη : 16 πξντόληα από ηα 28 (57%) θξίζεθαλ επηθίλδπλα! Καη ιήθζεθαλ ηα θαηάιιεια κέηξα απόζπξζεο, απν ην Τκ. Δπηζ.Δξγ. θαη αλαθνηλώζεσλ ζην RAPEX ηεο Δ.Δ. Οη ηηκέο ζε θζαιηθνύο ησλ δεηγκάησλ απηώλ θπκαίλνληαλ κέρξη θαη 300 θνξέο εθηόο νξίνπ γηα : - ην DEHP από ,6% θαηά κάδα πιηθνύ, -ην DINP από %, -ηνλ DBP 0,2-6,4 %, H λνκνζεζία ζέηεη σο όξην 0.1 % θαηά κάδα πιηθνύ. Τα πεξηζζόηεξα δείγκαηα είραλ σο πιηθό θαηαζθεπήο πνιπβηλπινρισξίδην (PVC) ή ζπκπνιπκεξή ηνπ θαη πξνέξρνληαλ από Τξίηεο Φώξεο (Κίλα, Τατβάλ θ.α.).

17 2. Γηζθαηλόιε Α Η δηζθαηλόιε Α ( ΒPA) είλαη έλα κνλνκεξέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή πνιπκεξώλ πιαζηηθώλ δνρείσλ γηα ηξόθηκα, κπνπθαιώλ λεξνύ, κπηκπεξώλ θ.α. από πνιπθαξβνληθό εζηέξα (PC) θαη ζηηο επνμπ-ξεηίλεο πνπ θαιύπηνπλ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα κεηαιιηθώλ θνλζεξβώλ. Δίλαη ελδνθξηληθόο δηαηαξάθηεο Η Δ.Δ. εμέδσζε Οδεγία 2002/72/ΔΚ πνπ ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηελ ρξήζε θαη ζηα όξηα κεηαλάζηεπζεο νπζηώλ ζηα ηξόθηκα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΒPA Σην ΓΥΚ ειέγρνληαη από ην 2003, δεηγκαηνιεςίεο απν Υγ. Υπεξεζίεο Υπ. Υγείαο.

18 2. Γηζθαηλόιε Α (BPA ζπλέρεηα) Από ην 2003, ειέρζεζαλ γηα BPA 111 δείγκαηα κπηκπεξώλ δηαθόξσλ κάξθσλ, πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ θαη πεξηεθηώλ λεξνύ από PC θαη κεηαιιηθέο θνλζέξβεο κε εζσηεξηθό επίρξηζκα επνμπξεηίλεο. Tα απνηειέζκαηα γηα ηα κπηκπεξά (53 δείγκαηα ) είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθά είραλ όια κε αληρλεύζηκεο ζπγθεληξώζεηο κεηαλάζηεπζεο BPA < 15 κg/l(sml=0, 6 mg/kg, Οδεγία 2002/72/EC). Γηα όια ηα άιια δείγκαηα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ< κg/l ή κg/kg, πνιύ ηθαλνπνηεηηθά!

19 Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ Γηζθαηλόιε Α ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ ( ΔFSA) εμέδσζε δύν γλσκνδνηήζεηο ην 2006 θαη ην 2008, γλσκνδνηήζεηο θαη ην FDA ησλ ΗΠΑ. όκσο ελόςεη ηεο πξόζθαηεο απαγόξεπζεο από ηνλ Καλαδά ησλ κπηκπεξώλ από PC, ελόςεη λέσλ δεδνκέλσλ ή ΔFSA μαλακειεηά ην όιν ζέκα. Press Releases & News Stories EFSA. News Story 2 February Bisphenol A update: EFSA calls meeting and invites contributions from Member States( 26/3/2010).

20 Σπκπεξάζκαηα Γηζθαηλόιε Α Από όηη παξαηεξνύκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ δηζθαηλόιε Α ζηελ Κύπξν είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθά ( κε αληρλεύζηκεο ζπγθεληξώζεηο κεηαλάζηεπζεο) γηα ηα εμεηαζζέληα δείγκαηα Υιηθώλ ζε επαθή κε ηξόθηκα(υσδτ). H αλεζπρία όκσο έγθεηηαη θαη γηα ηηο πνιύ κηθξέο δόζεηο< Οξίνπ Αλίρλεπζεο βηνζπζζώξεπζε ζηνλ άλζξσπν/ παηδηά... Φζαιηθνί εζηέξεο Όζν αθνξά ηνπο θζαιηθνύο εζηέξεο ηα ΥΣΔΤ είλαη ζρεδόλ ηθαλνπνηεηηθά. Όκσο όζν αθνξά ηα παηδηθά παηγλίδηα ηδηαίηεξα από ηξίηεο ρώξεο ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιύ αλεζπρεηηθά! 1 ζηα 2 δείγκαηα εθηόο νξίσλ θαη ζε πνιύ κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο κέρξη θαη 300 θνξέο κεγαιύηεξεο ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο θαζηζηώληαο ηελ ρξήζε ηνπο από ηα παηδηά εμαηξεηηθά επηθίλδπλε! H αλεζπρία επηπιένλ έγθεηηαη θαη ζηε βηνζπζζώξεπζε ζηνλ άλζξσπν/ παηδηά/ έκβξπα κέζσ ηξνθήο, λεξνύ... κόιπλζεο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο & νηθνζπζηήκαηνο από ηελ απόξξηςε ηέηνησλ πιηθώλ ζην πεξηβάιινλ! Αλάγθε ζπλερνύο επαγξύπλεζεο θαη εληαηηθνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ!

21 Δπίινγνο Οη πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πιηθώλ ζε επαθή κε απηά, ησλ παηδηθώλ παηγληδηώλ, άιισλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη πνιιέο! Λόγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ/ λέσλ νπζηώλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο & ηνπ αλνηθηνύ εκπνξίνπ θαη ηεο κε ύπαξμεο ζπλόξσλ ζηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Mε απηή ηελ δηάιεμε πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε κηα πην ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ησλ θζαιηθώλ εζηέξσλ θαη ηεο δηζθαηλόιεο Α. Βεβαίσο δελ παξαβιέπεηαη αιιά επηζεκαίλεηαη ε ζπιινγηθή επζύλε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ παξαγσγώλ/ βηνκεράλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαθόξσλ πξντόλησλ, κέζσ ησλ ειέγρσλ θαη απηνειέγρσλ πνπ δηελεξγνύλ αληίζηνηρα. ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Τεο Jane Muncke, PhD Emhart Glass Μάηνο 2009 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ Η ρξήζε απαγνξεπκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα