ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)"

Transcript

1 1 ΕΛΟΤ ΤΠ Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 2 ΕΛΟΤ ΤΠ Διάστρωση σκυροδέματος 3 ΕΛΟΤ ΤΠ Συντήρηση σκυροδέματος 4 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 5 ΕΛΟΤ ΤΠ Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 6 ΕΛΟΤ ΤΠ Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 7 ΕΛΟΤ ΤΠ Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 8 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 9 ΕΛΟΤ ΤΠ Προένταση σκυροδέματος 10 ΕΛΟΤ ΤΠ Ικριώματα 11 ΕΛΟΤ ΤΠ Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 12 ΕΛΟΤ ΤΠ Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος 13 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 14 ΕΛΟΤ ΤΠ Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 15 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 16 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 17 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 18 ΕΛΟΤ ΤΠ Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 19 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανάπτυξη Εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 20 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 21 ΕΛΟΤ ΤΠ Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 22 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταβατικά επιχώματα 23 ΕΛΟΤ ΤΠ Οπλισμένα επιχώματα 24 ΕΛΟΤ ΤΠ Επένδυση πρανών πλήρωση νησίδων με φυτική γή 25 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 26 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 27 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθόκτιστοι τοίχοι 29 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοίχοι από οπτόπλινθους Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 30 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 31 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση αρμών κτιρίων 32 ΕΛΟΤ ΤΠ Επικεραμώσεις στεγών 33 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 34 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις 36 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 37 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 38 ΕΛΟΤ ΤΠ Θερμομονώσεις δωμάτων

2 39 ΕΛΟΤ ΤΠ Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 40 ΕΛΟΤ ΤΠ Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 41 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 43 ΕΛΟΤ ΤΠ Ξύλινα κολλητά δάπεδα Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα 44 ΕΛΟΤ ΤΠ Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 45 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 46 ΕΛΟΤ ΤΠ Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων 47 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα με μοκέτα 48 ΕΛΟΤ ΤΠ Βινυλικά δάπεδα 49 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπερυψωμένα δάπεδα 50 ΕΛΟΤ ΤΠ Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 51 ΕΛΟΤ ΤΠ Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 52 ΕΛΟΤ ΤΠ Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 53 ΕΛΟΤ ΤΠ Ξύλινα κουφώματα 54 ΕΛΟΤ ΤΠ Σιδηρά κουφώματα 55 ΕΛΟΤ ΤΠ Κουφώματα Αλουμινίου 56 ΕΛΟΤ ΤΠ Κουφώματα από συνθετικά υλικά 57 ΕΛΟΤ ΤΠ Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 58 ΕΛΟΤ ΤΠ Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 59 ΕΛΟΤ ΤΠ Πυράντοχοι υαλοπίνακες Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα 60 ΕΛΟΤ ΤΠ Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 61 ΕΛΟΤ ΤΠ Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 62 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 63 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 64 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 65 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 66 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 67 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 68 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 69 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου 70 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής

3 75 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 76 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 77 ΕΛΟΤ ΤΠ Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 78 ΕΛΟΤ ΤΠ Υδραυλικοί υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 79 ΕΛΟΤ ΤΠ Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 80 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 81 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 82 ΕΛΟΤ ΤΠ Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 83 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Πυροσβεστικές φωλεές Στόμια ελέγχου καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 85 ΕΛΟΤ ΤΠ Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 86 ΕΛΟΤ ΤΠ Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 87 ΕΛΟΤ ΤΠ Πυροσβεστικοί σταθμοί 88 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 89 ΕΛΟΤ ΤΠ Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 90 ΕΛΟΤ ΤΠ Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 91 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση Χαλύβδινων Λεβήτων 92 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 93 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 94 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 95 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλαστικά κανάλια καλωδίων 96 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγωγοί καλώδια διανομής ενέργειας 97 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 98 ΕΛΟΤ ΤΠ Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 99 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 100 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 101 ΕΛΟΤ ΤΠ Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου 102 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους 103 ΕΛΟΤ ΤΠ Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 104 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί συστολο διαστολής γεφυρών 105 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες 106 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 107 ΕΛΟΤ ΤΠ Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 108 ΕΛΟΤ ΤΠ Κράσπεδα, ρείθρα & τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 109 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλακοστρώσεις Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 110 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιρρυπαντική επάλειψη 111 ΕΛΟΤ ΤΠ Ηχοπετάσματα οδών 112 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών 113 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής εκροής αυτών

4 114 ΕΛΟΤ ΤΠ Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 115 ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 116 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 118 ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 119 ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 120 ΕΛΟΤ ΤΠ Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 121 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης 122 ΕΛΟΤ ΤΠ Ασφαλτική προεπάλειψη 123 ΕΛΟΤ ΤΠ Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 124 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 125 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη 126 ΕΛΟΤ ΤΠ Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 127 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 130 ΕΛΟΤ ΤΠ Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 131 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανακλαστήρες οδοστρώματος 132 ΕΛΟΤ ΤΠ Οριοδείκτες οδού 133 ΕΛΟΤ ΤΠ Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών 134 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 135 ΕΛΟΤ ΤΠ Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ) 136 ΕΛΟΤ ΤΠ Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 137 ΕΛΟΤ ΤΠ Μόνιμη περίφραξη οδών 138 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποδομή οδοφωτισμού 139 ΕΛΟΤ ΤΠ Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 140 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 141 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 142 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 143 ΕΛΟΤ ΤΠ Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης 144 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου 145 ΕΛΟΤ ΤΠ Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 146 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου 147 ΕΛΟΤ ΤΠ Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 148 ΕΛΟΤ ΤΠ Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης 149 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών Γεωμετρικές ανοχές

5 Τυπικές διατομές 150 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 151 ΕΛΟΤ ΤΠ Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 152 ΕΛΟΤ ΤΠ Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα 153 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς 154 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων 158 ΕΛΟΤ ΤΠ Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) 159 ΕΛΟΤ ΤΠ Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 160 ΕΛΟΤ ΤΠ : 2009 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 161 ΕΛΟΤ ΤΠ Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 162 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 164 ΕΛΟΤ ΤΠ Αναγόμωση συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών 165 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 166 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 167 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» 168 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) 169 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) 170 ΕΛΟΤ ΤΠ Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 171 ΕΛΟΤ ΤΠ Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής 172 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 173 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 174 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 175 ΕΛΟΤ ΤΠ Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 176 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 178 ΕΛΟΤ ΤΠ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 179 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 180 ΕΛΟΤ ΤΠ Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

6 181 ΕΛΟΤ ΤΠ Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 182 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 183 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα 184 ΕΛΟΤ ΤΠ Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 185 ΕΛΟΤ ΤΠ Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 186 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 187 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 188 ΕΛΟΤ ΤΠ Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 189 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 190 ΕΛΟΤ ΤΠ Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 191 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 192 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 193 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 194 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 195 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 197 ΕΛΟΤ ΤΠ Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 198 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 199 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 200 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u PVC 201 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u PVC 202 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW GRP) 203 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου 204 ΕΛΟΤ ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 205 ΕΛΟΤ ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 206 ΕΛΟΤ ΤΠ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 207 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιπληγματικές βαλβίδες 208 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαλβίδες εισαγωγής εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 209 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρδευτικοί κρουνοί 210 ΕΛΟΤ ΤΠ Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 211 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 212 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 213 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα 214 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένα Φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα 215 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 216 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές

7 217 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 218 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 219 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαθμίδες φρεατίων 220 ΕΛΟΤ ΤΠ Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης ΕΛΟΤ ΤΠ Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 222 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων 223 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 224 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 225 ΕΛΟΤ ΤΠ Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 226 ΕΛΟΤ ΤΠ Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 227 ΕΛΟΤ ΤΠ Αεριοφυλάκια αντλιοστασίων 228 ΕΛΟΤ ΤΠ Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 229 ΕΛΟΤ ΤΠ Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 230 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων 231 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 232 ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 233 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 234 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλήσεις Βορβόρου Λυμάτων 235 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points 236 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 237 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών 238 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά 239 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 240 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων 241 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 242 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 243 ΕΛΟΤ ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου 244 ΕΛΟΤ ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων 245 ΕΛΟΤ ΤΠ Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 246 ΕΛΟΤ ΤΠ Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 247 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθόρριπος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 248 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων 249 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή 250 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή 251 ΕΛΟΤ ΤΠ Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών 252 ΕΛΟΤ ΤΠ Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 253 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 254 ΕΛΟΤ ΤΠ Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

8 255 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 256 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 257 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 258 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 259 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 260 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 261 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση 263 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων 264 ΕΛΟΤ ΤΠ Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 265 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων 266 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα 267 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 268 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος 269 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων 270 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλωτοί Προβλήτες/Κυματοθραύστες 271 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 272 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 273 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 274 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) 275 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Καθιστικά υπαίθριων χώρων 277 ΕΛΟΤ ΤΠ Κάδοι απορριμμάτων 278 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξοπλισμός παιδικής χαράς 279 ΕΛΟΤ ΤΠ Φυτεύσεις δέντρων θάμνων Μέτρα Υγείας Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων 280 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 281 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 282 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 283 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 284 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 285 ΕΛΟΤ ΤΠ Κορμοδέματα κορμοπλέγματα κλαδοδέματα ξυλοφράκτες κλαδοπλέγματα 286 ΕΛΟΤ ΤΠ Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 287 ΕΛΟΤ ΤΠ Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών 288 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων θάμνων 289 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποστύλωση δένδρων 290 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 291 ΕΛΟΤ ΤΠ Άρδευση φυτών 292 ΕΛΟΤ ΤΠ Άρδευση χλοοτάπητα Φυτών εδαφοκάλυψης Χλοοτάπητα πρανών

9 293 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρήση λιπασμάτων 294 ΕΛΟΤ ΤΠ Κλάδεμα δένδρων 295 ΕΛΟΤ ΤΠ Κλάδεμα θάμνων 296 ΕΛΟΤ ΤΠ Κούρεμα χλοοτάπητα 297 ΕΛΟΤ ΤΠ Φυτοπροστασία 298 ΕΛΟΤ ΤΠ Καταπολέμηση ζιζανίων 299 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός χώρων πρασίνου 300 ΕΛΟΤ ΤΠ Βελτίωση χλοοτάπητα 301 ΕΛΟΤ ΤΠ Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων 302 ΕΛΟΤ ΤΠ Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάμνων 303 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 304 ΕΛΟΤ ΤΠ Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 305 ΕΛΟΤ ΤΠ Πάσσαλοι δι εκσκαφής (έγχυτοι) 306 ΕΛΟΤ ΤΠ Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) 307 ΕΛΟΤ ΤΠ Μικροπάσσαλοι 308 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες 309 ΕΛΟΤ ΤΠ Διαφραγματικοί τοίχοι 310 ΕΛΟΤ ΤΠ Προεντεταμένες αγκυρώσεις 311 ΕΛΟΤ ΤΠ Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 312 ΕΛΟΤ ΤΠ Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 313 ΕΛΟΤ ΤΠ Δονητική συμπύκνωση εδαφών 314 ΕΛΟΤ ΤΠ Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 315 ΕΛΟΤ ΤΠ Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 316 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενεματώσεις εδάφους 317 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 318 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 319 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 320 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 321 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 322 ΕΛΟΤ ΤΠ Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων 323 ΕΛΟΤ ΤΠ Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων 324 ΕΛΟΤ ΤΠ : ΕΛΟΤ ΤΠ Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων 326 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων 327 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 328 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ)

10 330 ΕΛΟΤ ΤΠ Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) 331 ΕΛΟΤ ΤΠ Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) 332 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) 333 ΕΛΟΤ ΤΠ Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr) 334 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) 335 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) 336 ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου 337 ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 338 ΕΛΟΤ ΤΠ Μικροπάσσαλοι σηράγγων 339 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων 340 ΕΛΟΤ ΤΠ Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων από έγχυτο επί τόπου Σκυρόδεμα 341 ΕΛΟΤ ΤΠ Μόνιμη Επένδυση με Προκατασκευασμένα Στοιχεία από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 342 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 343 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Τσιμεντενέσεις σηράγγων Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ 346 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων 347 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων 348 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων 349 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων 350 ΕΛΟΤ ΤΠ Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 351 ΕΛΟΤ ΤΠ Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 352 ΕΛΟΤ ΤΠ Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 353 ΕΛΟΤ ΤΠ Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα 354 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 358 ΕΛΟΤ ΤΠ Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 359 ΕΛΟΤ ΤΠ Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 360 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 361 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικα Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά

11 363 ΕΛΟΤ ΤΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 364 ΕΛΟΤ ΤΠ Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 365 ΕΛΟΤ ΤΠ Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 366 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 367 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 371 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 372 ΕΛΟΤ ΤΠ Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών 373 ΕΛΟΤ ΤΠ Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) 374 ΕΛΟΤ ΤΠ Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) 375 ΕΛΟΤ ΤΠ Κλισιόμετρα 376 ΕΛΟΤ ΤΠ Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) 377 ΕΛΟΤ ΤΠ Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων 378 ΕΛΟΤ ΤΠ Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 379 ΕΛΟΤ ΤΠ Υδραυλικά Καθιζησίμετρα 380 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 381 ΕΛΟΤ ΤΠ Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 382 ΕΛΟΤ ΤΠ Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) 383 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 384 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα μέτρησης διαρροών 385 ΕΛΟΤ ΤΠ Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 386 ΕΛΟΤ ΤΠ Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 387 ΕΛΟΤ ΤΠ Σταθερά μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 388 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους 389 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης 390 ΕΛΟΤ ΤΠ Τερματικός οικίσκος οργάνων 391 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 392 ΕΛΟΤ ΤΠ Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών ενισχύσεων 393 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού 394 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού 395 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού

12 397 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 400 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους 401 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους 402 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) Ενίσχυση αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 404 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών 405 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων 406 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 408 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 409 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 410 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 411 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα Ενισχύσεις αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος 415 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 416 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας 417 ΕΛΟΤ ΤΠ Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας 418 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 419 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 420 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους 421 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων 422 ΕΛΟΤ ΤΠ Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 423 ΕΛΟΤ ΤΠ Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής 424 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος 425 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας 426 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 427 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου

13 σκυροδέματος 428 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό 429 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης 430 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών 431 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 432 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα 433 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 434 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 435 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 436 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 437 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος 438 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 439 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 440 ΕΛΟΤ ΤΠ Μέτρα υγείας ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις καθαιρέσεις Επεξεργασία καταλόγου : Κυριάκος Καρύδης-16/08/2012

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας EnergyRes 09 Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E. 20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII.1 ΓΕΝΙΚΑ Όσα ακολουθούν σε αυτό Κεφάλαιο, αφορούν κυρίως νέα μικρά κτίρια σε οικισμούς ή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΜSc, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ1402 Φ. ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ PHD, ΜSc, Εκπ/κός ΠΕ1406 Μαθητές Εκπαιδευτικοί Υγεία & Ασφάλεια στο σχολείο i. Το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 11 ΦΕΒ. 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ Αναστασία Τουφεγγοπούλου Υπ. Διδάκτορας Το ποδήλατο, αντιπροσωπεύοντας πλέον σημαντικά ποσοστά των αστικών μετακινήσεων και δεδομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Α. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού

Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατμηματικό μάθημα: Περιβάλλον & Ανάπτυξη Μάιος 2005 Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού Αλεξάνδρα Κατσίρη & Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αγία Παρασκευή, 30 03 2010 Αριθ. Πρωτ. 1167/30 3 2010 Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σχετικά με τις ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Υπερδιετούς

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα

Εγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα CENTRO DE LAS REGIONES EUROMEDITERRANEAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (C.R.E.M.A.) Εγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Interreg III B Archimed PROJECT TITLE: «Nέες μορφές χωρικής διακυβέρνησης για

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας χρήστης μιας PDH μισθωμένης γραμμής χρησιμοποιεί μια συσκευή πρόσβασης που υλοποιεί τη στοίβα ΑΤΜ/Ε1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός (σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα Δημοσιεύθηκε: 13 Saturday November @ GTB Standard Time Θεματική Ενότητα: Υγεία Η πρόληψη αποσκοπεί στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ή εξελικτικής επιδείνωσης νόσου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ.Ε. 3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο: β, σελ. 28 30 Δ.Ε. 7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»: γ, σελ. 68 70 Δ.Ε. 9. Αρχή και πορεία του κόσμου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ «Διερεύνηση της σχέσης του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των διαταραχών εμμηνορρυσίας με την εργασία και την ποιότητα ζωής των γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες». ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005 88 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχιλλέας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχιλλέας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αχιλλέας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Γεωργό Οικονομολόγος Λέκτορας Διοίκησης Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Θέμα: Ιδιωτικοποίηση, απορρύθμιση της αγοράς και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Πρωτοβουλίες της αυτό ρυθμιζόμενης αγοράς με προοπτικές ανάπτυξης ή μια ατυχής στρατηγική στόχευση; Σύνταξη: Tσιρώνης Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory MSL

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory MSL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Management Science Laboratory MSL Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης MSL

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

α) Περιγράψτε την δομή και λειτουργία της, με αναφορά σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

α) Περιγράψτε την δομή και λειτουργία της, με αναφορά σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θέμα: «Διοίκηση μέσω στόχων» θεωρείται η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων και αναμενόμενων επιδόσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. α) Περιγράψτε την δομή

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των :

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : Aρ. Σύμβ. 1211 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : 1. Ευριπίδη Στεφάνου Πρύτανη και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 241/29 7 2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με το αρθρ.3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Ανθρώπινος σκελετός

Κεφάλαιο 1 ο Ανθρώπινος σκελετός Κεφάλαιο 1 ο Ανθρώπινος σκελετός 1.1 Εισαγωγή στη Βιολογία των Οστών Νωρίς στην αύξηση του ανθρώπινου γονιμοποιημένου ωαρίου τα διαιρούμενα κύτταρα σχηματίζουν τρεις διακριτές περιοχές, τα οποία στα ενήλικα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης(Αλεξανδρούπολη) 3 Αναστασοπούλου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 9 Ο Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ GREECE & SOUTH EASTERN EUROPE Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων 1. - Εισαγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων Θ. Π. Τάσιος Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (α) εν υπάρχει πολιτισµός χωρίς Τεχνολογία, και λίγες είναι οι θρησκείες

Διαβάστε περισσότερα

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ]

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] 009 [Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 1. Εισαγωγή... 9 1.1. Βασικές αρχές των δικτύων... 10 1.1.1. Πολυπλεξία...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 IOYNΙΟΣ 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Επιστημ. Υπεύθυνος: Καθηγ. Β. Κουϊκόγλου Τηλ. : 28210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 4 2.2. ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 2.3. ΠΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική. Αναστασίας Ζιούτα

Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική. Αναστασίας Ζιούτα Αριθµητικός Υπολογισµός του Ηλεκτρικού Πεδίου Ραδιοσυχνοτήτων στην Κοσµητική Ιατρική υπό Αναστασίας Ζιούτα Διπλωµατική Εργασία για το Π.Μ.Σ. Υπολογιστική Φυσική του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2011 Περίληψη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΠΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ 01-013 Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΣΕ καί ΔΑ (ἡ τελευταία γιά κάθε κατηγορία ρύθμιση) καί ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (βλ. καί την τελευταία σελίδα) ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ (ἰσχύουσες, λήξασες καί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Ν. Καπράνος Δ. Ροντογιάννη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη ιατρική είναι άρρηκτα δεμένη με την επαναστατική εξέλιξη της μοριακής βιολογίας. Με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ðñùô. 2851 áñéèì. áèçíçóé ôç 7ῃ Αὐγούστου 2001 äéåêð. 1257 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 56 Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές

Κεφάλαιο 56 Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές Κεφάλαιο 56 Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές Γ. Πανάγος 985 ΛΕΥΚΟΒΟΡΙΝΗ Συνώνυμα: Calcium Folinate, Citrovorum factor, Φυλλινικό ασβέστιο, LEUCOVO RIN Vials

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Διοίκησης-Λήψη αποφάσεων - Β Σταδίου

Οργάνωση Διοίκησης-Λήψη αποφάσεων - Β Σταδίου Οργάνωση Διοίκησης-Λήψη αποφάσεων - Β Σταδίου Η πιθανότητα ενοποίησης των δύο φάσεων του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μας οδηγεί εφεξής στην περιοδική δημοσίευση σημαντικών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης»

«Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης» ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης» Το Πρόγραμμα «Κινητή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης» χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης; Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μακεδονικός Ολυμπος (ΜΟ) από τη Νεολιθική ως και την Πρωτο Υποπρωτογεωμετρική Εποχή

Ο Μακεδονικός Ολυμπος (ΜΟ) από τη Νεολιθική ως και την Πρωτο Υποπρωτογεωμετρική Εποχή effie Σελίδα 1 14/8/2009 Ο Μακεδονικός Ολυμπος (ΜΟ) από τη Νεολιθική ως και την Πρωτο Υποπρωτογεωμετρική Εποχή Εφη Πουλάκη Παντερμαλή, 2009 Πριν από 30 χρόνια περίπου, η περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Επισκόπηση Κεφαλαίου

Διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Επισκόπηση Κεφαλαίου 1. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Επισκόπηση Κεφαλαίου Ποιότητα Καινοτομία Ικανοποίηση πελάτη Έλεγχος 10 Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική Η Connaught Electronics Ltd (CEL) εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Ποια είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην οικονομία και πως λειτουργούν αυτά; Ποια είναι η δυσκολία στη χρήση αυτών των εργαλείων όταν δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΑ) (FORMAL TECHNICAL REVIEWS) Η ΤΤΑ είναι μια δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου.

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Το είδος αυτό της θεραπείας αποτελεί μέρος της φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2221 30 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι κών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία

Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Μ. Ι. Μπαλαφούτα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοθεραπείας, η εξωτερικής δέσμης (Ε ΑΚΘ) ή τηλεθεραπεία και η εσωτερική η οποία υποδιαιρείται στην των κλειστών ραδιενεργών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα