VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ"

Transcript

1 VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι και τα υλικά επέμβασης είναι ίδια ή παρόμοια με αυτά που εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις βλαβών (π.χ. λόγω σεισμού). Γι αυτόν τον λόγο, στο κείμενο που ακολουθεί, παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των μεθόδων, και ακολουθεί η παραπομπή στα αντίστοιχα κεφάλαια της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας («Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό», ΕΜΠ 1978 [1], «Άρση επικινδυνοτήτων, προσωρινές υποστυλώσεις αντιστηρίξεις», ΟΑΣΠ 2000 [2], «Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια», ΟΑΣΠ 2001 [3], «Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές», ΙΟΚ 2008 [4]). VI.1 ΓΕΝΙΚΑ Παραλλήλως με τις δομητικές επεμβάσεις, κατά τις επόμενες παραγράφους, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα καί για τα εξής : (α) Βελτίωση της πυραντίστασης (δομικής), κατά τα προτεινόμενα στο Κεφάλαιο VII του παρόντος Πρακτικού Οδηγού (β) Βελτίωση της ανθεκτικότητας στον χρόνο, ιδίως αν παρατηρούνται σχετικές έντονες φθορές από φυσικοχημικά αίτια, και (γ) Βελτίωση της αντίστασης στον σεισμό, στο μέτρο του αναγκαίου και εφικτού (π.χ. άρση μή κανονικότητας, όχι «βαριές» ή/και «ασύμμετρες» επεμβάσεις, όχι υπερβολές, ιδιαίτερη μέριμνα για κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς). Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις τεχνικές ενδεχομένως δεν είναι αποδεκτές ή θεωρούνται «δραστικές» και συνιστάται να αποφεύγονται στην περίπτωση ιστορικών κτιρίων. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοείται το υπέδαφος και η θεμελίωση, τα διπλανά κτίρια, και οι ενδεχόμενες άλλες αιτίες φθορών / βλαβών. VI.2 ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ Για λόγους άρσης της επικινδυνότητας μετά από μια έντονη πυρκαγιά, ενδέχεται να είναι αναγκαία η εφαρμογή ορισμένων μέτρων άμεσης επέμβασης, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από τον τύπο και την χρήση του δομήματος, τις βλάβες που παρουσιάζονται, τον διαθέσιμο εξοπλισμό κ.λπ.. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 200

2 Τα κυριότερα άμεσα μέτρα επέμβασης μετά από πυρκαγιά είναι τα ακόλουθα: Υποστυλώσεις (πολύ συχνά υποχρεωτικώς). Αντιστηρίξεις (ενδεχομένως). Καθαιρέσεις στοιχείων (μισο καμμένων, επικρεμάμενων, επικίνδυνων), φυσικά μετά την επείγουσα καταγραφή και αποτύπωσή τους. Ακόμη, ενδέχεται να χρειαστεί η προσωρινή κάλυψη δωμάτων, στεγών κ.λπ. που κάηκαν, έτσι ώστε να περιοριστούν οι πιθανές δευτερογενείς βλάβες και οι πρόσθετες φθορές, από βροχές κ.λπ.. VI.2.1 Υποστυλώσεις Υποστύλωση συνιστάται σε δομήματα τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες στα κατακόρυφα κυρίως στοιχεία τους (θραύση υποστυλωμάτων, σοβαρή ρηγμάτωση φερόντων τοίχων κ.λπ.), αλλά και σε οριζόντια στοιχεία (δοκοί, πλάκες, στέγες κ.λπ.), σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει κίνδυνος τοπικής κατάρρευσης ή μή ασφαλούς εκτέλεσης των σκοπούμενων επεμβάσεων. Βλ. αναλυτικότερα στην ενότητα Α3.1 του [1], και στην Εισαγωγή του [2]. Με την υποστύλωση επιτυγχάνεται : Ανακούφιση των βλαμμένων κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από τα φορτία τους, μέσω κατάλληλα τοποθετημένων πρόσθετων προσωρινών στοιχείων. Μείωση του κινδύνου κατάρρευσης του κτιρίου, έστω τοπικής. Προφύλαξη των βλαμμένων στοιχείων του δομήματος από φαινόμενα ερπυσμού, στο διάστημα που μεσολαβεί από την πυρκαγιά μέχρι την οριστική επέμβαση. Μερική μεταφορά φορτίων σε άλλα στοιχεία του δομήματος που δεν έχουν αστοχήσει. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 201

3 VI Βασικές απαιτήσεις υποστυλώσεων Η υποστύλωση πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση (20 30cm) από το βλαμμένο κατακόρυφο στοιχείο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην μεταγενέστερη εκτέλεση της εργασίας επισκευής, ενίσχυσης ή αντικατάστασης του στοιχείου. Βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Α3.1 του [1] και IV του [2]. Δίνεται προτεραιότητα στην υποστύλωση των κατακόρυφων στοιχείων του φορέα που υπέστησαν βλάβη, καθώς και στην υποστύλωση στεγών, πλακών, δοκών κ.λπ. με έντονα βέλη κάμψεως. Η υποστύλωση πρέπει να γίνεται κατ αρχήν στον όροφο όπου βρίσκονται τα βλαμμένα κατακόρυφα στοιχεία. Πάντως, συνιστάται ιδιαίτερα η υποστύλωση σε περισσότερους ή και σε όλους τους ορόφους, καθώς αφενός οδηγεί σε ευνοϊκότερη κατανομή των φορτίων του βλαμμένου στοιχείου, και αφετέρου μετριάζει την διατμητική καταπόνηση στις διατομές τ τ εκατέρωθεν του στοιχείου. Η καλή σφήνωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής υποστύλωσης. Οι σφήνες (συνήθως ξύλινες) πρέπει να στερεώνονται ισχυρώς, και να εξασφαλίζεται η μή χαλάρωσή τους. Στην περίπτωση που απαιτούνται επεμβάσεις σε περισσότερα από ένα στοιχεία, πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία: κατάλληλη υποστύλωση όλων των βλαμμένων στοιχείων, επισκευή/ενίσχυση ενός στοιχείου, απομάκρυνση της προσωρινής υποστύλωσής του και (μετά από έλεγχο) σταδιακή επισκευή/ενίσχυση του επόμενου στοιχείου κ.ο.κ.. Σχήμα VI.1 Υποστύλωμα ή φέρουσα τοιχοποιία για επισκευή/ενίσχυση ή για αντικατάσταση (υποστύλωση σε πολλούς ορόφους). [1] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 202

4 Στην περίπτωση που υπάρχει υπόγειο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην μεταφορά των φορτίων της προσωρινής υποστυλώσεως στο έδαφος (πιθανώς είναι αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας). Σχήμα VI.2 Λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, εξαιτίας των οριζόντιων ωθήσεων στην κατακόρυφη παρειά του υπογείου. [1] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 203

5 VI Μέθοδοι υποστυλώσεως Ανάλογα με τα διατιθέμενα μέσα, την σοβαρότητα της βλάβης και το μέγεθος του έργου, επιλέγεται μία από τις ακόλουθες μεθόδους υποστυλώσεως: (α) Υποστύλωση με την βοήθεια βιομηχανικών ικριωμάτων: Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση ελαφρών βλαβών και για παραλαβή μικρών κατακόρυφων φορτίων, ή σε περίπτωση ανακουφίσεως καμπτόμενων στοιχείων (δοκών ή πλακών, στεγών κ.λπ.). Τα χαλύβδινα αυτά ικριώματα συναρμολογούνται ανά δύο σε πύργους με την χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων (με τρόπο απλό και γρήγορο από ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό), και σε συνδυασμό με ξύλινα λατάκια χρησιμοποιούνται σαν τυποποιημένα στοιχεία στις υποστυλώσεις. Για τις μεθόδους υποστυλώσεως βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Α3.2 και Α3.5 του [1], καθώς και V.1 του [2]. Για τις μεθόδους σφηνώσεως βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Α3.3 του [1] και VI του [2]. Σχήμα VI.3 Βιομηχανικά χαλύβδινα ικριώματα. [1] (β) Υποστύλωση με την βοήθεια κορμών δέντρων: Πρόκειται για μια εύκολη και ταχεία μέθοδο υποστύλωσης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και από μή ειδικευμένα άτομα. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κορμοί διαμέτρου min. 15cm εκατέρωθεν του βλαμμένου κατακόρυφου στοιχείου. Οι κορμοί κάθε ομάδας συνδέονται μεταξύ τους με 4 τουλάχιστον σανίδες (πάχους 2cm και πλάτους 10 cm) που καρφώνονται υπό γωνία 45 περίπου στους κορμούς, και με τζινέτια (τουλάχιστον Φ10), τοποθετούμενα κατά προτίμηση ανά δύο χιαστί. Στη βάση των κορμών τοποθετούνται μαδέρια ελάχιστου πάχους 4cm, ικανά να εξασφαλίσουν το ανένδοτο της βάσεως της υποστυλώσεως. Ίδια μαδέρια τοποθετούνται και στο άνω μέρος της υποστυλώσεως. ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΡΜΟΙ Φ15cm ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΖΙΝΕΤΙΑ Φ10 ΣΑΝΙΔΕΣ 20/100 ΔΟΚΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΖΙΝΕΤΙ ΜΑΔΕΡΙΑ (ενισχυμένα με λάμες) ΜΑΔΕΡΙΑ (ενισχυμένα με λάμες) Σχήμα VI.4 Υποστύλωση με την βοήθεια κορμών δέντρων εκατέρωθεν βλαμμένου υποστυλώματος. [1] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 204

6 (γ) Υποστύλωση με την βοήθεια τυποποιημένων χαλύβδινων στοιχείων: Η προσωρινή υποστύλωση με εξωτερική σιδηροκατασκευή και περίσφιγξη μπορεί να εφαρμοστεί όταν παρίσταται ανάγκη παραλαβής ενός τμήματος του αξονικού φορτίου του βλαμμένου υποστυλώματος, ή όταν υπάρχουν ελαφρές βλάβες στο υποστύλωμα που μπορούν να επισκευαστούν με ενέσεις εποξειδικής κόλλας. Σπανίως, η τεχνική αυτή εφαρμόζεται και όταν απαιτείται αύξηση της πλαστιμότητας του υποστυλώματος. Τοποθετούνται τέσσερα γωνιακά ελάσματα, τουλάχιστον , στις γωνίες του βλαμμένου υποστυλώματος καθ όλο του το ύψος. Έξω από αυτά τα γωνιακά και ανά 50cm, τοποθετούνται ζευγάρια από εγκάρσιες γωνίες (ίδιας διατομής) κατά τη μία και την άλλη διεύθυνση του υποστυλώματος εναλλάξ. Τα ζευγάρια των γωνιακών συσφίγγονται μεταξύ τους με ντίζες και μπουλόνια, και στη συνέχεια συγκολλούνται λαπάτσες πάνω στα κατακόρυφα γωνιακά (ανά 50cm), και ξανασφίγγονται τα μπουλόνια. Η προσωρινή αυτή υποστύλωση μπορεί να ενσωματωθεί στην σκυροδέτηση της μόνιμης επισκευής/ενίσχυσης του βλαμμένου υποστυλώματος. (δ) Υποστύλωση με τακαρία: Εφόσον είναι διαθέσιμοι πολυπληθείς ξύλινοι στρωτήρες σιδηροδρόμων ή άλλα ανάλογα είδη ξυλείας, η υποστύλωση μπορεί να γίνει με τακαρία (χρονοβόρα και υψηλού κόστους μέθοδος). Οι στρωτήρες τοποθετούνται σε στρώσεις εναλλάξ και εκατέρωθεν του βλαμμένου υποστυλώματος, ενώ στο πάνω μέρος της τακαρίας εδράζονται και σφηνώνονται πλατύπελμα χαλύβδινα Ι Σχήμα VI.5 Υποστύλωση και περίσφιγξη υποστυλώματος με γωνιακά. [1] ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ Σχήμα VI.6 Υποστύλωση με τακαρία εκατέρωθεν βλαμμένου υποστυλώματος. [1] 50.8) Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 205

7 (ε) Άμεσος μανδύας «σπασμένου» υποστυλώματος: Εφαρμόζεται είτε όταν η έκταση των βλαβών είναι τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργεί προβλήματα στην ευστάθεια του κτιρίου, είτε σε περίπτωση που η εργασία σφήνωσης με την κρουστική επιβολή φορτίων θα δημιουργούσε προβλήματα ασφαλείας. Η μέθοδος συνίσταται στην χύτευση ενός μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος γύρω από το υποστύλωμα, με τσιμέντα ταχείας πήξεως ή έτοιμα τσιμεντοκονιάματα. Για τον οπλισμό του μανδύα χρησιμοποιούνται δύο κλωβοί οπλισμού, ένας εσωτερικός παρά την περίμετρο του υποστυλώματος και ένας εξωτερικός. Μεταξύ των τμημάτων του κάθε κλωβού δένονται (και ηλεκτροσυγκολλούνται) εναλλάξ ισχυροί και πυκνοί συνδετήρες. Σχήμα VI.7 Αρχική σύνθεση κλωβού από δύο τμήματα σχήματος ορθής γωνίας, και κάτοψη του άμεσου μανδύα «σπασμένου» υποστυλώματος. [1] VI.2.2 Αντιστηρίξεις Αντιστήριξη συνιστάται σε δομήματα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα πλευρικής ευστάθειας, λόγω έντονων και αισθητών οριζόντιων μετακινήσεων. Βλ. αναλυτικότερα στην Εισαγωγή του [2]. Με την αντιστήριξη επιτυγχάνεται : Μείωση του κινδύνου περαιτέρω απόκλισης του δομήματος από την κατακόρυφο. Μείωση του κινδύνου μερικής ή ολικής κατάρρευσης του κτιρίου. Παρεμπόδιση των πλευρικών παραμορφώσεων, των φαινομένων ερπυσμού κ.λπ.. Εξασφάλιση προσωρινής ευστάθειας της κατασκευής έναντι οριζόντιων δράσεων. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 206

8 Η εξασφάλιση μιας βλαμμένης κατασκευής έναντι οριζόντιων φορτίων είναι αναγκαία, ιδιαίτερα σε κατασκευές με εύκαμπτους ορόφους, λόγω μικρού αριθμού ή απουσίας τοιχωμάτων από Ο.Σ., σε συνδυασμό με την απουσία τοίχων πληρώσεως. Η αντιστήριξη μπορεί να γίνει με μία από τις ακόλουθες μεθόδους : (α) Αντιστήριξη με αντηρίδες (λοξή): Είναι η πιο συνηθισμένη προσωρινή μέθοδος παραλαβής οριζόντιων δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσονται λόγω απόκλισης του κτιρίου από την κατακόρυφο, λόγω θραύσης κατακόρυφων στοιχείων ή λόγω υποχώρησης της θεμελίωσης. Ως υλικό χρησιμοποιείται συνήθως χονδροξυλεία, σπανιότερα δε και χαλύβδινα στοιχεία. (β) Αντιστήριξη με διαγώνιους συνδέσμους: Εφαρμόζεται όταν δεν είναι δυνατή η εξωτερική αντιστήριξη με αντηρίδες λόγω ελλείψεως χώρου. Η μέθοδος συνίσταται στην κατασκευή πλαισίου σχήματος Π ή, του οποίου οι κατακόρυφοι στύλοι συνδέονται με χιαστί διαγώνιους συνδέσμους. Τα πλαίσια και οι διαγώνιοι αυτοί σύνδεσμοι είναι συνήθως από χονδροξυλεία ή χάλυβα. (γ) Αντιστήριξη με εσωτερικούς ελκυστήρες: Εφαρμόζεται για την συγκράτηση τοίχων που αποκλίνουν από την κατακόρυφο, ή εξωτερικών τοίχων που έχουν αποκολληθεί. Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι ελκυστήρες (με ακραίες αγκυρώσεις) και προεντείνονται με αρμοκλείδες (συνήθως). Για τις μεθόδους αντιστηρίξεως βλ. αναλυτικότερα στην ενότητα V.2 του [2]. Σχήμα VI.8 Λοξή αντιστήριξη με βιομηχανική ξυλεία. [2] Σχήμα VI.9 Αντιστήριξη μe διαγώνιους συνδέσμους στα πλαίσια μεταξύ των περιμετρικών υποστυλωμάτων της πιλοτής. [2] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 207

9 (δ) Αντιστήριξη με εξωτερικούς δακτυλίους: Εφαρμόζεται για την εξωτερική περίδεση μικρών κτιρίων, για τρούλους, θόλους κ.λπ.. Συνήθως χρησιμοποιούνται ελκυστήρες ή χαλύβδινες ταινίες, με κατάλληλα στοιχεία αγκύρωσης, εκτροπής κ.λπ.. (ε) Οριζόντια αντιστήριξη («αιωρούμενη»): Εφαρμόζεται όταν είναι αδύνατη η κατασκευή λοξής αντιστήριξης λόγω ελλείψεως χώρου, ή όταν απαιτείται η δημιουργία στοάς για διέλευση πεζών ή συνεργείων κ.λπ.. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα στερέωσης των σανιδωμάτων και των αντηρίδων σε ένα ασφαλές απέναντι κτίριο (σε μικρή απόσταση). Σχήμα VI.10 Παραδείγματα οριζόντιας αντιστήριξης. [2] VI.2.3 Καθαιρέσεις Πολλές φορές απαιτείται η άμεση καθαίρεση/ απομάκρυνση των μισο καμμένων και επικρεμάμενων δομικών στοιχείων τα οποία είναι πιθανόν να αποκολληθούν από προσόψεις κτιρίων, ή στο εσωτερικό τους. Παραλλήλως, επιδιώκεται η εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης διακίνησης πεζών και οχημάτων, μέσω της οποίας επιταχύνεται η επαναφορά του κανονικού ρυθμού ζωής στην περιοχή. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 208

10 VI.3 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία επεμβάσεων αφορά τόσο στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και από φέρουσα τοιχοποιία. VI.3.1 Ρηγμάτωση επιχρισμάτων: Εφαρμόζεται συνήθως απλή σφράγιση των ρωγμών (τσιμεντοκονία με ψιλό μυστρί). Για πολλές ρωγμές, ίσως έντονες, μπορεί να εφαρμοστεί αντικατάσταση επιχρισμάτων, κατά την VI.3.2. VI.3.2 Αποκόλληση και πτώση επιχρισμάτων: Εφαρμόζεται αντικατάσταση των επιχρισμάτων, με φροντίδα για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης (π.χ. μέσω τραχύτητας, ασταρώματος, χρήσης ινών κ.λπ.). Βλ. αναλυτικότερα στην ενότητα του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. Σε περίπτωση που το πάχος του επιχρίσματος υπερβαίνει τα 15mm 20mm, υποχρεωτικά ενισχύεται/οπλίζεται με : (α) Ελαφρά πλέγματα (τα οποία στερεώνονται με μηχανικά μέσα στα φέροντα στοιχεία), από χάλυβα (κοτετσόσυρμα, κουνελόσυρμα) ή γυαλί, και (β) Ίνες (σε κατάλληλη δόση), από χάλυβα ή πολυπροπυλένιο. Σχήμα VI.11 Οπλισμένο επίχρισμα ( : πυκνή στερέωση, π.χ. καρφίδες 4/m 2 όψεως). [3] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 209

11 VI.4 ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ VI.4.1 Τοιχοπληρώσεις VI Βλάβη (ή και φθορά) διαζωμάτων, κυρίως διαμπερείς ρωγμές: Εφαρμογή απλών τεχνικών επισκευής όπως είναι η σφράγιση ή/και πλήρωση των ρωγμών, με εποξειδική κόλλα κατάλληλου ιξώδους. Σημειώνεται ότι ενδέχεται οι ρωγμές αυτές να είναι δηλωτικές ανάγκης ενίσχυσης (π.χ. μέσω μεθόδων για δοκούς Ο.Σ.) και όχι απλής επισκευής. Για πληροφορίες για τις εποξειδικές κόλλες και την τεχνική επισκευής ρωγμών με την βοήθειά τους, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Α4.4 του [1] και 3 του Παραρτήματος του [3], καθώς και στις ΠΕΤΕΠ: και του [4]. VI Ρωγμές στα σώματα των τοίχων (γενικώς διαμπερείς): Εφαρμογή συμβατικών τεχνικών όπως είναι η απλή σφράγιση ή/και συρραφή των ρωγμών, μέσα στο σώμα του τοίχου ή στα επιχρίσματα, με λωρίδες πλεγμάτων. Για απλή ρηγμάτωση τοίχων (άνοιγμα ρωγμών <5mm) βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β2.2 του [1] και 7.5 του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. Για έντονη ρηγμάτωση τοίχων βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β2.3 του [1] και 7.6 του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. Σχήμα VI.12 Σε περίπτωση έντονης και εκτεταμένης ρηγμάτωσης, καρφώνεται κοτετσόσυρμα ή κουνελόσυρμα στον σκελετό και τον τοίχο. [3] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 210

12 VI Αποσύνδεση τοιχοπληρώσεων και σκελετού: (α) Σε περίπτωση ελαφρών ρωγμών αποκόλλησης (t < 5mm) εφαρμόζεται η τεχνική της απλής σφράγισης με ψιλό μυστρί. (β) Σε περίπτωση έντονων ρωγμών αποκόλλησης (t > 5mm) εφαρμόζεται η τεχνική της συρραφής, με χαλύβδινα στοιχεία. (γ) Σε περίπτωση καί μετακίνησης του τοίχου εκτός επιπέδου (μεγαλύτερης π.χ. των 15mm) επιβάλλεται η καθαίρεση/ ανακατασκευή. Για την επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην συμπεριφορά του σκελετού, καθώς και για την ανάγκη σύνδεσης ή απότμησης, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες και του ΕΑΚ 2000 [5]. Για την τεχνική της επισκευής, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β2.4 του [1] και 7.7 του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. VI Αποδιοργάνωση της πλινθοδομής: Είναι αναγκαία η καθαίρεση/ ανακατασκευή του «καμμένου» τοίχου, εάν παρατηρείται έντονη αποσύνθεση του κονιάματος των αρμών και θραύση των φλοιών των τοιχοσωμάτων. Αλλιώτικα, όταν βεβαιωμένα μόνο το κονίαμα έχει φθαρεί, θα αποκαθίσταται με μεθόδους και υλικά αρμολόγησης. VI.4.2 Σκελετός Ο.Σ. VI Ρωγμές σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος: Εφαρμογή απλών τεχνικών επισκευής όπως είναι η σφράγιση ή/και πλήρωση των ρωγμών, με εποξειδική κόλλα κατάλληλου ιξώδους. Σημειώνεται ότι ενδέχεται οι ρωγμές αυτές να είναι δηλωτικές ανάγκης ενίσχυσης και όχι απλής επισκευής. Για πληροφορίες για τις εποξειδικές κόλλες και την τεχνική επισκευή ρωγμών με την βοήθειά τους, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Α4.4 του [1] και 3 του Παραρτήματος του [3], καθώς και στις ΠΕΤΕΠ: και του [4]. Για την τεχνική επισκευής απλών ρηγματώσεων με την βοήθεια εποξειδικής κόλλας σε υποστυλώματα, τοιχώματα, πλάκες δοκούς, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες , και του [3] αντίστοιχα. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 211

13 VI Κάτω καμμένες πλάκες/δοκοί (σε ανοίγματα), εκτινάξεις σκυροδέματος (τοπικές ή μή) χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα: Επισκευή με την βοήθεια εκτοξευόμενου λεπτοσκυροδέματος (shotcrete), με ή χωρίς ελαφρά πλέγματα. Για την τεχνική επισκευής πλακών, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β1.2.2.(β) του [1] και του [3]. Για την τεχνική επισκευής δοκών, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β1.2.1.(γ) του [1], και του [3]. > >3cm 5 εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πλέγµα ,5 min. Φ5/100 mm Σχήμα VI.13 Επισκευή πλάκας με πλέγμα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ( : πυκνή στερέωση, βλήτρα/αγκύρια, 4/m 2 ). VI Αστοχίες υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων: (α) Σε περίπτωση βαθιών εκτινάξεων σκυροδέματος σε υποστυλώματα ή τοιχώματα, με εκτεθειμένους/λυγισμένους ή και κομμένους οπλισμούς και προβλήματα συνδετήρων, ενδέχεται να είναι αναγκαία η προσθήκη μανδύα Ο.Σ.. (β) Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών (ίσως έντονων) ρωγμών σε υποστυλώματα ή τοιχώματα, σε συνδυασμό πάντα με προβλήματα οπλισμού και αποδιοργάνωση σκυροδέματος, ενδέχεται να είναι αναγκαία η προσθήκη μανδύα Ο.Σ. Σημειώνεται ότι πριν από την ενίσχυση του στοιχείου με μανδύα Ο.Σ., προηγείται η τοπική αποκατάσταση στην περιοχή της βλάβης (π.χ. ενέσεις ή/και εφαρμογή της μεθόδου «ίσης διατομής»). Για την τεχνική τοπικής αποκατάστασης στην περιοχή της βλάβης, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β1.3.1 του [1], του [3] για υποστυλώματα, και Β1.4 του [1], του [3] για τοιχώματα αντίστοιχα, καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. Για την τεχνική προσθήκης μανδύα Ο.Σ., βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β1.3.1 του [1], του [3] για υποστυλώματα, και Β1.4 του [1], του [3] για τοιχώματα αντίστοιχα. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 212

14 1. Παλιό σκυρόδεµα 2. Παλιό αποδιοργανωµένο σκυρόδεµα 3. Νέο σκυρόδεµα 4. Παλιός λυγισµένος οπλισµός 5. Νέος οπλισµός 6. Νέοι συνδετήρες 7. Συγκόλληση 8. Παλιοί συνδετήρες 9. Παλιός οπλισµός 10. Προσωρινός ξυλότυπος Σχήμα VI.14 Τοπική αποκατάσταση ίσης διατομής υποστυλώματος, σε περίπτωση πλήρους αποδιοργάνωσης της βλαβείσας περιοχής. [3] 1. Παλιό υποστύλωµα 2. Μανδύας 3. Χάντρωµα 4. Σύνδεσµοι 5. Πρόσθετος οπλισµός 6. Συνδετήρες 7. Συγκολλήσεις 8. Οκταγωνικοί συνδετήρες 9. Παλιοί οπλισµοί Σύνδεσµοι Μανδύας Υπάρχον υποστύλωµα Συνδετήρας Πρόσθετοι οπλισµοί συνδετήρας σύνδεσµος Σχήμα VI.15 Ενίσχυση υποστυλώματος με προσθήκη μανδύα Ο.Σ.. [3] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 213

15 (1) Παλιό τοίχωµα (2) Νέα επένδυση Ο.Σ. Σχήμα VI.16 Ενίσχυση τοιχώματος με προσθήκη μανδύα Ο.Σ.. [3] VI Ιδιαίτερα προβλήματα πλακών/δοκών VI Μεγάλα παραμένοντα βέλη κάμψης (έως και l/25) σε πλάκες και δοκούς: Είναι αναγκαία είτε η καθαίρεση/ανακατασκευή των στοιχείων (όχι εύκολη, λόγω αναπόφευκτων πληγών στους παλιούς οπλισμούς), είτε η τοποθέτηση στρώσεων οπλισμένου λεπτοσκυροδέματος πάνω/κάτω, οπότε όμως τα πρόσθετα βάρη ενδέχεται να είναι σημαντικά. VI Εκτεθειμένοι/λυγισμένοι ή και κομμένοι οπλισμοί, μάλλον τοπικώς: Εφαρμόζεται κοπή / ηλεκτροσυγκόλληση καί κάρφωμα των ράβδων οπλισμού (με βλήτρα/αγκύρια), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεσή τους με το σκυρόδεμα. Βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Α4.3 του [1] και 7 του Παραρτήματος του [3], καθώς και στις ΠΕΤΕΠ: , και του [4]. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 214

16 Για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις εφαρμόζεται ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 2008) [6], ενώ για την καλή συνάφεια του οπλισμού και του σκυροδέματος χρησιμοποιούνται κατάλληλα αστάρια και ειδικές κονίες (π.χ. με βάση το τσιμέντο). VI Πλάκες με νευρώσεις, μέ ή χωρίς κάτω πλάκα: Τέτοιες καμμένες πλάκες με νευρώσεις, είναι πιο εύτρωτες στην πυρκαγιά, ενώ καί η επισκευή ή ενίσχυσή τους είναι πιο δύσκολη. Συνήθως, εφαρμόζονται καθολικοί μανδύες στο κάτω πέλμα τους, αφού προηγηθεί η διάταξη (εμφάτνωση) και στερέωση νέων ελαφροσωμάτων πλήρωσης (από πολυστερίνη). Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 215

17 VI.5 ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ VI.5.1 Καμμένα βοηθητικά στοιχεία (κυρίως ξύλινα) Είναι αναγκαία η αντικατάσταση ή υποκατάσταση υπερθύρων/ ξυλοδεσιών/ διαζωμάτων καμμένων ή με μεγάλες φθορές από φωτιά. Σε πολλές περιπτώσεις ενσωματωμένων τέτοιων στοιχείων, η αντικατάσταση τους είναι δυσχερής, και απαιτεί ευρύτερες επεμβάσεις και ανακατασκευές σε σημαντικής έκτασης τμήματα των τοίχων. VI.5.2 Τοίχοι VI Ρωγμές τοίχων: Πραγματοποιείται σφράγιση ή/και πλήρωση (με ενέσεις), ή συρραφή των ρωγμών μέσα στο σώμα του τοίχου ή στα επιχρίσματα (αν υπάρχουν). Η συρραφή μπορεί να γίνει είτε με υγιείς λίθους (που «γεφυρώνουν» την ρωγμή) είτε με κατάλληλα χαλύβδινα στοιχεία. Για την τεχνική επισκευής ή κατασκευής διαζωμάτων, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β3.6 του [1] και του [3]. Για την τεχνική επισκευής ή κατασκευής υπερθύρων, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β3.6 του [1] και του [3]. Για απλή ρηγμάτωση τοίχων (άνοιγμα ρωγμών <5mm), βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β3.2 του [1] και του [3]. Για έντονη ρηγμάτωση τοίχων, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β3.3 του [1] και του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. Σχήμα VI.17 Η τεχνική των τσιμεντενέσεων, η οποία εφαρμόζεται για απλή ρηγμάτωση τοίχων. [3] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 216

18 ρωγµή τζινέτι τζινέτι λάµα Σχήμα VI.18 Συρραφή ρωγμής με χαλύβδινα στοιχεία. [1] VI Αποσύνδεση εγκάρσιων τοίχων: Είναι αναγκαία η «τυφλή» συρραφή (με εγκιβωτισμένα χαλύβδινα εμβόλια) των ρωγμών αποσύνδεσης, ίσως επιπλέον και η διάταξη ελκυστήρων (μέσα στο κτίριο) ή στοιχείων περίδεσης (απ έξω, δίκην στεφανών). Βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β του [1] και του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. συµπλήρωση κενού µε τσιµεντοκονίαµα Σχήμα VI.19 Λιθοσυρραφή στη γωνία τοίχου. [1] Σχήμα VI.21 Διάταξη ελκυστήρων.[1] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 217

19 χαλύβδινο έλασµα συρραφής τοιχοποιίας χαλύβδινο έλασµα συρραφής τοιχοποιίας ρωγµή ρωγµή Σχήμα VI.20 Τοποθέτηση χαλύβδινων ελασμάτων στις γωνίες. [1] VI Πολλαπλές ή/και έντονες ρωγμές, βαριές βλάβες (αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας): (α) Τοποθέτηση ελαφρομανδυών (μέσα ή/και έξω) ή πλέγματος/εσχάρας «ζωνών ραφής» με συνδέσεις προς τους τοίχους, ίσως σε συνδυασμό με νέες λεπτές πλάκες από Ο.Σ.. (β) Τοποθέτηση εσωτερικού ελαφροσκελετού (Ο.Σ.) με συνδέσεις προς τους τοίχους, ίσως σε συνδυασμό με νέες λεπτές πλάκες από Ο.Σ.. (γ) Καθαίρεση/ανακατασκευή με ισχυρές συνδέσεις γύρωγύρω (προς τους παραμένοντες τοίχους). Για τις τεχνικές (α) και (β) ίσως είναι αναγκαία και η ομογενοποίηση της μάζας των τοίχων μέσω ενέσεων (τσιμέντου), κατά την σχετική τεχνική. Για την τεχνική της ενίσχυσης της τοιχοποιίας με μανδύες, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β.3.7 του [1] και του [3], καθώς και στις ΠΕΤΕΠ: και του [4]. Για την τεχνική των «ζωνών ραφής», βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β.3.3 του [1] και του [3], καθώς και στην ΠΕΤΕΠ: του [4]. Για την τεχνική της κατασκευής εσωτερικού σκελετού, βλ. αναλυτικότερα στην ενότητα Β3.8 του [1]. Για την τεχνική των τσιμεντενέσεων σε τοίχους, βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β3.2 του [1] και του [3]. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 218

20 πάχος 5 cm ξύσιµο αρµών 1-5 cm 1 φωλιά ανά m 2 φουρκέτα ελαφρό πλέγµα (π.χ. min. Φ5/100 mm) Σχήμα VI.21 Ενίσχυση με ελαφρά οπλισμένο μανδύα από εκτοξευόμενο τσιμεντοκονίαμα ( : πυκνή στερέωση, π.χ. καρφίδες 4/m 2 όψεως). [3] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 219

21 15 cm 2Φ12 2Φ12 σύνδεσµοι Φ8/25 20 cm Σχήμα VI.22 Οριζόντιες και κατακόρυφες ζώνες ραφής.[3] Τοιχοποιία 2 Φ8/25 cm Σχήμα VI.23 Εξέχουσες ζώνες ραφής με ενδιάμεσες διαμπερείς συνδέσεις ανά αποστάσεις, π.χ. ανά 1m καθ ύψος. [3] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 220

22 VI Εκτός επιπέδου μεγάλες παραμένουσες παραμορφώσεις τοίχων (>75mm): Είναι αναγκαία η καθαίρεση/ανακατασκευή, σπανίως δε και η διάταξη μόνιμων αντηρίδων (από λιθοδομή, σταθερής ή μεταβλητής καθ ύψος διατομής). Βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β.3.4 του [1] και του [3]. Σχήμα VI.24 Τοπικό «καμπούριασμα» της τοιχοποιίας. [3] VI Ιδιαίτερες περιπτώσεις και τοπικές επεμβάσεις: (α) Για «τρίστρωτους» τοίχους, με έντονα «καμπουριάσματα», απαιτείται συνήθως καθαίρεση και ανακατασκευή. (β) Πολλές φορές, απαιτείται κτίσιμο ανοιγμάτων, πλήρες ή μόνο προς ενίσχυση των ακμών. (γ) Τέλος, στα ανοίγματα μπορεί να εφαρμοστεί και διάταξη κλειστών κατακόρυφων πλαισιωμάτων από Ο.Σ., με ισχυρή μόρφωση «κόμβων» στις γωνίες και ισχυρή σύνδεση προς τους τοίχους. Βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β.3.6.(γ) του [1] και του [3]. κ δ κ : κλειδιά (λίθινα ή χαλύβδινα), που «γεφυρώνουν»την διεπιφάνεια δ : στη διεπιφάνεια, ίσως καί τυφλά εµβόλια ή/και τσιµεντένεση (στο τέλος) Σχήμα VI.25 Κτίσιμο μεγάλων κουφωμάτων και εσοχών στο σώμα των τοίχων. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 221

23 10-15 cm cm 4Φ16 + ΣΦ8/10 Σχήμα VI.26 Διάταξη κλειστών κατακόρυφων πλαισιωμάτων από Ο.Σ.. [3] VI.5.3 Στέγες και πατώματα (βλάβες των ιδίων ή μόνο των στηρίξεών τους) VI Επεμβάσεις σε στοιχεία ξύλινα ή χαλύβδινα που δεν κάηκαν: (α) Αναίρεση μέρους του βέλους κάμψης, μέσω υποστύλωσης και σφήνωσης. (β) Αμμοβολή, συστηματικός καθαρισμός. (γ) Εφαρμογή ενισχύσεων «κλασικών», όπως είναι οι ηλώσεις ή κοχλιώσεις νέων ξύλινων στοιχείων, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις νέων χαλύβδινων στοιχείων κ.λπ.. Σχήμα VI.27 Ενίσχυση υγιών ξύλινων στοιχείων με πρόσθετα ξύλινα στοιχεία, αγκυρωμένα στους τοίχους. Δυνατότητα βελτίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 222

24 Σχήμα VI.28 Ενίσχυση υγιών χαλύβδινων στοιχείων με πρόσθετα χαλύβδινα στοιχεία, αγκυρωμένα στους τοίχους. Δυνατότητα βελτίωσης της διαφραγματικής λειτουργίας. VI Κατασκευή νέων «κύριων» διαζωμάτων (κλειστά οριζόντια πλαισιώματα): Γενικώς, συνιστάται να είναι από Ο.Σ., και να διαθέτουν «κανονικές» (όχι υπερβολικές) διατομές σκυροδέματος και σιδηροπλισμών. Στο πάνω μέρος των τοίχων (στη στέψη), συνιστάται να διατάσσονται διαζώματα με πάχος ίσο με το πλήρες πάχος των τοίχων, ενώ σε ενδιάμεσες στάθμες μπορούν να διαταχθούν κατά το ήμισυ (ή το όλο) πάχος τους, στο εσωτερικό (συνδεόμενα με τα πατώματα) ή στο εξωτερικό (δίκην κλειστού δακτυλίου). Βλ. αναλυτικότερα στις ενότητες Β.3.6 του [1] και του [3]. ηλεκτροσυγκόλληση αποξήλωση επικαλύψεως σύνδεση σενάζπελµάτων ζευκτών ελκυστήρας έγχυση περιµετρικού σενάζ και γείσου Στο κάτω μέρος των τοίχων, στα θεμέλια, συνιστάται η διάταξη κλειστών πλαισιωμάτων δίκην «χαλινών», ίσως και με «όνυχες», ανά πυκνές αποστάσεις (π.χ. κάθε 2m). Σχήμα VI.29 Κατασκευή διαζώματος σε δύο φάσεις. [1] Σχήμα VI.30 Σύνδεση ελκυστήρα στέγης με το διάζωμα. [1] Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 223

25 Σε όλες τις γωνίες των διαζωμάτων, επιβάλλεται η ισχυρή μόρφωση «κόμβου», με κατάλληλη όπλιση, ίσως με ηλεκτροσυγκολλήσεις (κατά ΚΤΧ 2008 [6]). αποξήλωση επικαλύψεως έγχυση περιµετρικού σενάζ 2 εκ. πολυστερίνη γύρω απ το ξύλο περιµετρικό σενάζ Σχήμα VI.31 Κατασκευή διαζώματος στο εσωτερικό της στέγης. [1] VI Πλήρης καύση και κατάρρευση στέγης: Είναι αναγκαία η πλήρης ανακατασκευή της στέγης, κατά τις προτάσεις για πυρομονωμένη στέγη της VII.7 του παρόντος Πρακτικού Οδηγού. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 224

26 VI.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ (δοκοί, σενάζ κ.λπ.) VI.6.1 Βελτίωση εδράσεων/ αγκυρώσεων: (α) Καθαίρεση και αντικατάσταση των βλαμμένων στηρίξεων: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εξασφάλιση των νέων στηρίξεων (προστασία, εξασφάλιση μονιμότητας και ανθεκτικότητας, υλοποίηση ισχυρού δεσμού με την τοιχοδομή). Η εξασφάλιση αυτή των συνδέσεων με τους τοίχους γίνεται με ειδικά ανοξείδωτα άγκιστρα ή με «φωλιές», «μουστάκια» και ειδικά έγχυτα κονιάματα. νέα στοιχεία παλιό στοιχείο υποστύλωση µπουλόνια και παρεµβλήµατα Σχήμα VI.32 Καθαίρεση αντικατάσταση βλαμμένων στηρίξεων από ξύλο. παλιό στοιχείο νέα στοιχεία υποστύλωση κοχλίες ή/και ηλεκτροσυγκολλήσεις Σχήμα VI.33 Καθαίρεση αντικατάσταση βλαμμένων στηρίξεων από χάλυβα. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 225

27 (β) Ενίσχυση υγιών στηρίξεων με πρόσθετα στοιχεία: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εξασφάλιση των νέων στοιχείων (προστασία, εξασφάλιση μονιμότητας και ανθεκτικότητας, υλοποίηση δεσμού με την τοιχοδομή με διαμπερείς συνδέσεις κατ αποστάσεις και σφίγξιμο μέχρις αρνήσεως) και στην σύνδεσή τους με τα παλιά στοιχεία. Εναλλακτικά, τα νέα στοιχεία (ξυλοδοκοί ή σιδεροδοκοί) μπορούν να συνδεθούν με την τοιχοδομή, σε περίπτωση τοίχων με καλή δόμηση και σε καλή κατάσταση, μέσω ειδικών ανοξείδωτων συνδέσμων. π.χ mm φ = 2,5 mm π.χ mm φ = 4,0 mm π.χ ,5 mm ,0 mm Τα σχήματα που αφορούν την μέθοδο ενίσχυσης υγιών στηρίξεων με πρόσθετα στοιχεία, έχουν ήδη παρατεθεί στην VI (βλ. Σχήμα VI.27 και VI.28). Σχήμα VI.34 Ειδικοί ανοξείδωτοι σύνδεσμοι (ενσωμάτωση στις τοιχοδομές). Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 226

28 VI.6.2 Προστασία με πυράντοχες επιχρίσεις βαφές: Τα ξύλινα και χαλύβδινα στοιχεία μπορούν να προστατευθούν έναντι πυρκαγιάς με ειδικές διογκούμενες πυράντοχες επιχρίσεις και βαφές (πάχους π.χ. 0,1mm έως και 2,5mm). Η αποτελεσματικότητα τέτοιων υλικών είναι αμφιλεγόμενη, και έτσι οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους και ο προσφερόμενος βαθμός πυροπροστασίας πρέπει, κατά περίπτωση, να εξετάζονται και να αποφασίζονται με την βοήθεια υπεύθυνου ειδικού. Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 227

29 VI.7 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ΕΜΠ, Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό, Αθήνα, [2] ΟΑΣΠ, Άρση επικινδυνοτήτων, προσωρινές υποστυλώσεις αντιστηρίξεις, Αθήνα, [3] ΟΑΣΠ, Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια, Αθήνα, [4] ΙΟΚ, Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), Ενότητα 14: Έργα αποκατάστασης ζημιών κατασκευών, [5] ΟΑΣΠ ΣΠΜΕ, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (ΕΑΚ). [6] ΚΕΔΕ, Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ), Κεφάλαιο VΙ : Επισκευές ενισχύσεις ανά κατηγορία βλαβών λόγω πυρκαγιάς 228

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII.1 ΓΕΝΙΚΑ Όσα ακολουθούν σε αυτό Κεφάλαιο, αφορούν κυρίως νέα μικρά κτίρια σε οικισμούς ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ Αναστασία Τουφεγγοπούλου Υπ. Διδάκτορας Το ποδήλατο, αντιπροσωπεύοντας πλέον σημαντικά ποσοστά των αστικών μετακινήσεων και δεδομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας χρήστης μιας PDH μισθωμένης γραμμής χρησιμοποιεί μια συσκευή πρόσβασης που υλοποιεί τη στοίβα ΑΤΜ/Ε1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός (σε

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου

ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου Τι είναι Υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι ένας ιδιαίτερος τύπος εγκεφαλικής αιμορραγίας που συνήθως εκδηλώνεται αιφνιδιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου

Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου Κ. Σ. Γεννατάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρχική αντιμετώπιση ενός ασθενούς με καρκίνο διαιρείται σε τρία στάδια: α) τη διάγνωση, β) τη σταδιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Γ. Πλατανιώτης 407 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χειρουργός ογκολόγος είναι υπεύθυνος πολλές φορές για την αρχική διάγνωση, την σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Το τι γλάστρες θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται κυρίως από το πορτοφόλι σας αλλά και το προσωπικό σας γούστο. Οι επιλογές σας είναι αμέτρητες, τόσο σε ποιότητες όσο και

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΜSc, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ1402 Φ. ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ PHD, ΜSc, Εκπ/κός ΠΕ1406 Μαθητές Εκπαιδευτικοί Υγεία & Ασφάλεια στο σχολείο i. Το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Χ. Μπούκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκινικός πόνος είναι κυρίως χρόνιος πόνος, η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών, εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ]

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] 009 [Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 1. Εισαγωγή... 9 1.1. Βασικές αρχές των δικτύων... 10 1.1.1. Πολυπλεξία...

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΑ) (FORMAL TECHNICAL REVIEWS) Η ΤΤΑ είναι μια δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Ο άνηθος χρειάζεται βαθιά γλάστρα. Ο μαϊντανός θέλει συχνό πότισμα. Το κάρδαμο σε 40 μέρες από τη σπορά θα το απολαύσετε στη σαλάτα σας. Όλα αυτά συμβαίνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Κατανεμημένων Αλγορίθμων σε Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Α. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 42 Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά

Κεφάλαιο 42 Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά Κεφάλαιο 42 Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά Σ. Ντρουφάκου ΑΛΚΥΛΙΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αλκυλιούντες παράγοντες στοχεύουν το DNA και είναι κυτταροτοξικές, μεταλλαξιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 9 Ο Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ GREECE & SOUTH EASTERN EUROPE Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία

Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Μ. Ι. Μπαλαφούτα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοθεραπείας, η εξωτερικής δέσμης (Ε ΑΚΘ) ή τηλεθεραπεία και η εσωτερική η οποία υποδιαιρείται στην των κλειστών ραδιενεργών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Μ. Σαμάρκος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Non steroidal anti inflammatory drugs, NSAID ΜΣΑΦ) είναι μια κατηγορία φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα