VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII.1 ΓΕΝΙΚΑ Όσα ακολουθούν σε αυτό Κεφάλαιο, αφορούν κυρίως νέα μικρά κτίρια σε οικισμούς ή πλήρεις ανακατασκευές μετά από πυρκαγιά. Πολλά, όμως, από τα θέματα που παρουσιάζονται στα επόμενα, μπορούν να ληφθούν υπόψη καί κατά τις διαδικασίες επισκευής και ενίσχυσης μετά από πυρκαγιά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η πυραντίσταση των κτιρίων και να μειωθεί η πυροτρωτότητά τους, τόσο έναντι εξωτερικής όσο και έναντι εσωτερικής πυρκαγιάς. VII.1.1 Πυραντίσταση Ως «πυραντίσταση» ορίζεται ο χρόνος σε πρώτα λεπτά (min) «αντίστασης» στις συνέπειες της πυρκαγιάς, η οποία χαρακτηρίζεται από καμπύλη Τ t (π.χ. κατά ISO, DIN κ.λπ.). Ο υπόψη χρόνος αντίστασης, ορίζεται ως δείκτης πυραντίστασης (ΔΠ, π.χ. F30). Σχετικώς, κατά την πυρκαγιά, πρέπει να ικανοποιούνται τρία (3) κριτήρια : 1. Φέρουσα ικανότητα (ή «ευστάθεια»), R, μή κατάρρευση, μή υπέρβαση οριακής κατάστασης αστοχίας ή λειτουργικότητας. 2. Πυρο (ή θερμο ) μονωτική ικανότητα (ή «μόνωση»), Ι, αντίσταση στη διάβαση θερμότητας (ανάπτυξη θερμοκρασίας στην μή εκτεθειμένη πλευρά Τ < 140 ή ο C). 3. Ακεραιότητα, Ε, αντίσταση στη διάβαση φλόγας, καπνού, καυσαερίου κ.λπ. μέσα από ρωγμές, αρμούς, διάκενα κ.λπ.. Το Κριτήριο 1 (R) εξασφαλίζει αυτά καθ εαυτά τα προσβαλλόμενα στοιχεία, ενώ τα Κριτήρια 2 και 3 (Ι + Ε) διασφαλίζουν τη μή μετάδοση και μή εξάπλωση της πυρκαγιάς (λειτουργία διαχωρισμού), σε άλλους χώρους ή άλλα πυροδιαμερίσματα (ΠΔ). Απαιτούνται διάφορες δοκιμές λύσεων για την εξασφάλιση της πυραντίστασης υλικών, στοιχείων, προϊόντων κ.λπ., έτσι ώστε τα κριτήρια να ικανοποιούνται ταυτοχρόνως, στο μέτρο του εφικτού. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 229

2 VII.1.2 Άκαυστα υλικά Ως άκαυστα ορίζονται τα υλικά που πληρούν τα κριτήρια της δοκιμασίας ακαυστότητας (κατά τους Κανονισμούς), ή αυτά που δεν καίγονται και δεν αποδίδουν εύφλεκτα αέρια σε ποσότητα αρκετή για αυτανάφλεξη, ακόμη και όταν θερμανθούν σε θερμοκρασία περίπου 750 o C. Συνήθη άκαυστα υλικά είναι τα εξής : Αδρανή (άμμος, χαλίκια, σκύρα κ.λπ.), κίσσηρις, πηλός, άργιλος, φυσικές ποζολάνες (π.χ. θηραϊκή γη) Υλικά από πετρώματα ή ορυκτά, με όπτηση ή διόγκωση, τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, περλίτης, μπεντονίτης, βερμικουλίτης, σκωρίες, τεχνητές ποζολάνες (π.χ. ιπτάμενη τέφρα, πυριτική παιπάλη) Κονιάματα και σκυροδέματα, φυσικοί (ή τεχνητοί) λίθοι, πλάκες κ.λπ. Πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας, με ανόργανα συγκολλητικά υλικά Κεραμικά, πλίνθοι και τούβλα, γυαλί Μέταλλα και κράματα, όχι σε λεπτό καταμερισμό (βλ. τα περί σκόνης μετάλλων στην VII.1.3). VII.1.3 Καύσιμες σκόνες (κόνεις) μετάλλων (κ.ά.) Σκόνες διαφόρων μετάλλων (και άλλων υλικών), σε νέφος (αιωρούμενα σωματίδια) ή σε στρώμα (πάνω σε στερεά υλικά), παρουσιάζουν κίνδυνο ανάφλεξης καί έκρηξης, υπό υψηλές θερμοκρασίες. Ως πλέον επικίνδυνες κόνεις, με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ανάφλεξης (σε νέφος ή σε στρώμα), αναφέρονται αυτές που φαίνονται στον Πίνακα VII.1. Πίνακας VII.1 Θερμοκρασίες ανάφλεξης κόνεων μετάλλων. ΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ο C Κασσίτερος 250 ( 20) Μαγνήσιο Αλουμίνιο Ζάχαρη (άχνη) Άμυλα δημητριακών Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 230

3 VII.1.4 Πυραντίσταση μικρών κτιρίων κατοικιών Όσα αναφέρονται στα επόμενα, αφορούν κυρίως μικρά κτίρια κατοικιών, με κάτοψη < 150 m 2 και 1 ή 2 ορόφους. Γι αυτά τα κτίρια, προτείνονται οι επόμενοι δείκτες πυραντίστασης, αναλόγως του είδους των στοιχείων ή των χώρων τους (ΠΔ = πυροδιαμέρισμα) : Φέροντα στοιχεία και στοιχεία του κελύφους (ΠΔ) : min. F30 Στοιχεία και τοίχοι που διαχωρίζουν ιδιοκτησίες ή χρήσεις : min. F60 Yπόγειο (αν υπάρχει) : min. F60, και ξεχωριστό ΠΔ (!) Επικίνδυνοι χώροι (αν υπάρχουν) : min. F60, και ξεχωριστό ΠΔ (!) Ως επικίνδυνοι χώροι, ή χώροι υψηλού βαθμού κινδύνου πυρκαγιάς, μπορούν να ορισθούν οι εξής : Χώροι με πυκνότητα καύσιμου φορτίου ΙΒΚΞ > 100 kg/m 2 ή qf > 2000 MJ/m 2 (περίπου). Χώροι με υλικά με υψηλή αναφλεξιμότητα ή/και υψηλή ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας Ή και κίνδυνο έκρηξης. Έτσι, για τα υπόψη μικρά κτίρια, ο ελάχιστος προτεινόμενος δείκτης πυραντίστασης είναι F30 (30 min). Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 231

4 VII.2 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΔ), ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ (ΠΦ) Βασική τους λειτουργία είναι η μή μετάδοση φωτιάς από χώρο σε χώρο, καθώς και η μή μετάδοση έξω/μέσα ή μέσα/έξω, η μή εξάπλωση ή γενίκευση της πυρκαγιάς. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζονται, οι ακόλουθοι ορισμοί: ΠΔ : Τμήμα κτιρίου (ή ολόκληρο κτίριο), που περικλείεται από δομικά στοιχεία κάθε είδους, με ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης, κατά περίπτωση. ΠΦ : Φραγή αρμών, διακένων κ.λπ. ή ειδική κατασκευή, με άκαυστα υλικά, προς διασφάλιση της «ακεραιότητας» έναντι φωτιάς δηλ. της μή διάβασης φλόγας, καπνού, καυσαερίων κ.λπ.. Στα επόμενα, δίνονται σχετικές προβλέψεις κατά τους Κανονισμούς (π.χ. Π.Δ. 71/1988 [1] και DIN 4102/ [2]), γενικώς και ειδικώς για στέγες/δώματα. i) Εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων (βλ. Άρθρο 3 του [1]) Ο Πίνακας VII.2 ισχύει για κανονικά κτίρια, ενώ για «επικίνδυνα» από άποψη πυρκαγιάς κτίρια η απόσταση διπλασιάζεται. Η κατηγορία υλικών και τελειωμάτων ορίζεται με βάση τη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας (βλ. Π.Δ. 71/1988 [1]). Κουφώματα με δείκτη πυραντίστασης min. F15 (15 min), υπολογίζονται με τη μισή επιφάνειά τους (για το επιτρεπόμενο ποσοστό). Ως «πλήρης» πυραντίσταση θεωρείται η απαιτούμενη για τοίχο ΠΔ, κατά περίπτωση. Πίνακας VII.2 Απαιτήσεις πυρασφάλειας εξωτερικών τοίχων κανονικού κτιρίου. [1] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Ή ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3 m 3 5 m 5 10 m 10 m Άκαυστα 1, Πλήρης Πλήρης Μισή Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 232

5 ii) Εξωτερικοί τοίχοι ομόρων κτιρίων (βλ. Άρθρο 3 του [1]) ii.1) Για γωνία = 180 ο, απαιτείται s 0,7 m. s s Καθένας από τους δύο σε επαφή τοίχους ομόρων κτιρίων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το πυροδιαμέρισμα του κτιρίου στο οποίο ανήκει. Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη μια και την άλλη μεριά ενός διαχωριστικού τοίχου ομόρων κτιρίων και σε μήκος 0,7m (συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του διαχωριστικού τοίχου) πρέπει: α) Να μην έχουν κανένα άνοιγμα β) Να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο προς τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο. > Πτ τ Πτ τ Σχήμα VII.1 Εξωτερικοί τοίχοι ομόρων κτιρίων, με γωνία = 180 ο. ii.2) Για γωνία 180 ο, απαιτείται s 1,1 m. Στην περίπτωση που η γωνία των εξωτερικών τοίχων ομόρων σε επαφή κτιρίων είναι διάφορη των 180 ο (κοίλη ή κυρτή), το μήκος τόξου κύκλου με κέντρο την κορυφή της γωνίας και ακτίνα οριζόμενη από το πλησιέστερο σημείο κουφώματος μέχρι τη διχοτόμο της γωνίας, πρέπει να μην είναι μικρότερο του 1,1m. s s Σχήμα VII.2 Εξωτερικοί τοίχοι ομόρων κτιρίων, με γωνία 180 ο. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 233

6 iii) Εξωτερικοί τοίχοι διαφορετικών ΠΔ (βλ. Άρθρο 3 του [1]) Στο ίδιο κτίριο, απαιτείται s 1,4 m ή a + b 1,4 m. Η απόσταση (s) ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε διαφορετικά πυροδιαμερίσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4m. s πάτωµα Π Η ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκειμένων πυροδιαμερισμάτων, μεταξύ του ανώτερου σημείου του κάτω ανοίγματος και του κατώτερου σημείου του επάνω ανοίγματος, προσμετρούμενης και της προεξοχής που παρεμβάλλεται (δηλαδή πρέπει: a+b 1,4m). Στην τελευταία περίπτωση, ο τοίχος που παρεμβάλλεται καθώς και η προεξοχή πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το πάτωμα του πυροδιαμερίσματος. Π π a b πάτωµα Π, Ππ π τοίχος Π s Σχήμα VII.3 Εξωτερικοί τοίχοι διαφορετικών ΠΔ, στο ίδιο κτίριο. [1] Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 234

7 iv) Δυνατότητες μετάδοσης πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια, απ τις στέγες α α : Μεταφορά θερμότητας, ακτινοβολία β : Σπίθες και καιόμενα υλικά που παρασύρονται απ τον άνεμο β γ : Σπίθες και καιόμενα υλικά που εκτινάσσονται και πέφτουν δ : Μετάδοση προς (ή από) διπλανούς τοίχους με ανοίγματα γ ε : Μετάδοση τύπου α δ, σε διπλανά κτίρια με στέγες Έναντι αυτών των φαινομένων (α ε), γενικώς απαιτούνται «σκληρές» (όπως αναφέρονται) επικαλύψεις στεγών και δωμάτων. δ Μόνο για «απομονωμένα» κτίρια, σε ικανή απόσταση από τα όρια του οικοπέδου και τα διπλανά κτίρια, επιτρέπονται «μαλακές» επικαλύψεις. ε Σχήμα VII.4 Δυνατότητες μετάδοσης πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια, απ τις στέγες. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 235

8 Έναντι του φαινομένου «δ» (βλ. πριν, κατά DIN) Απαίτηση ελάχιστης πυροπροστασίας στεγών/δωμάτων χαμηλών κτιρίων, δίπλα σε υψηλά κτίρια, με τοίχους και παράθυρα. Ο δείκτης πυραντίστασης μεταξύ των χώρων C και B πρέπει να είναι μεγαλύτερος του δείκτη πυραντίστασης μεταξύ των χώρων Α και Β. B F (πάτωµα) F (σκεπή) > F (πάτωµα) A 5m C Σχήμα VII.5 Μέτρα έναντι του φαινομένου «δ». Έναντι του φαινομένου «ε» (βλ. πριν, κατά DIN) Απαίτηση ελάχιστης πυροπροστασίας μεταξύ διαδοχικών κεκλιμένων στεγών (ή και δωμάτων) διπλανών κτιρίων. Μή πρόωρη ανάφλεξη διπλανών στεγών, μή εξάπλωση της φωτιάς. ΔΤΚ : Διαχωριστικοί τοίχοι κτιρίων ή μεσοτοιχίες >2m > F30 A ΤΚ Α : Άνοιγμα στέγης, π.χ. φεγγίτης σοφίτας Σχήμα VII.6 Μέτρα έναντι του φαινομένου «ε». Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 236

9 v) Μή μετάδοση / εξάπλωση φωτιάς σε στέγες/δώματα (σε εξωτερικά ή εσωτερικά ΠΔ) Απαιτείται η λήψη μέτρων κατά το Σχήμα VII.7, όπου: ΕΠ : Επικάλυψη στέγης/δώματος, ΠΦ : Πυροφραγμός. ΠΦ >0,5m 0,5m EΠ τοίχος Π ή >1,5m >1,5m άκαυστο υλικό EΠ ΠΦ τοίχος Π Σχήμα VII.7 Μέτρα έναντι της μετάδοσης/εξάπλωσης φωτιάς σε στέγες/δώματα. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 237

10 VII.3 ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Κατά την πυρκαγιά (εξωτερική ή εσωτερική), όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα και η θερμοχωρητικότητα (θερμική ικανότητα) των τοίχων και των λοιπών στοιχείων του κελύφους των κτιρίων, τόσο καλύτερη είναι η απόκρισή τους. Έτσι, συνιστώνται αυξημένα πάχη και αυξημένες διατομές των δομικών στοιχείων, καθώς και περιορισμός των κάθε είδους ανοιγμάτων των τοίχων, των στεγών, των δωμάτων κ.λπ., κατά το Σχήμα VII.8. Γενικώς, για εξωτερικούς τοίχους, καθώς και για τοίχους πυροδιαμερισμάτων, τα απαιτούμενα πάχη για επαρκή θερμοχωρητικότητα είναι αρκετά μεγαλύτερα απ αυτά που ορίζονται ως ελάχιστα για την επίτευξη συγκεκριμένου δείκτη πυραντίστασης, π.χ. κατά το Παράρτημα Α του Κανονισμού Πυροπροστασίας (Π.Δ. 71/1988) [1]. Γεωμετρία τοίχων κελύφους (φερόντων ή μή) α) Πάχος τοίχου (βλ. και Σημειώσεις στην σελίδα 239) Αναλόγως και των «ενεργών» περιμετρικών στηρίξεων t > h. l / 30 και t > l / 45 a l β) Ανώφλια a > 0,50 m και > 3/8 ( l + l ) a A1 A2 h Α 1 h Π 1 Π A2 Α 2 2 Π 3 h A1 l Α2 h γ) Μήκη πεσσών l Α1 l > 0,75 m και l Π2 > 1/2 (h A1 + h A2 ) Πi δ) Ανοίγματα (βλ. και Σημειώσεις στην σελίδα 239) A < 0,10 (h. l) και ΣΑ i < 0,25 (h. l) i l Π1 l Π2 Σχήμα VII.8 Γεωμετρία τοίχων κελύφους. l Π3 Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 238

11 Σημειώσεις : (i) Για το ελάχιστο πάχος πλινθοδομών, φερουσών ή μή, ισχύουν καί οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας (Παράρτημα Α, δείκτης πυραντίστασης δομικών στοιχείων) [1], για F30 ή F60, αναλόγως του τύπου των τοιχοποιιών και της ύπαρξης ή μή επιχρίσματος (~ 15 mm), με εξασφαλισμένη πρόσφυση (βλ. VII.4). (ii) Για κάθε πυροδιαμέρισμα (ΠΔ), ορίζεται ο «συντελεστής» ανοιγμάτων («συντελεστής» αερισμού, f), ως εξής : 5/2 f = ΣΑ i h Ai ( m ), όπου το άθροισμα περιλαμβάνει όλα τα ανοίγματα, με εμβαδό Αi και ύψος hai (βλ. Σχήμα VII.8). Ο «συντελεστής» αυτός, συνδέεται αμέσως με την εισροή αέρα/οξυγόνου και την καύση των υλικών εντός του πυροδιαμερίσματος. Σχετικώς, έχει αποδειχθεί ότι για το ενδιάμεσο στάδιο της ανάπτυξης των (εσωτερικών) αερο ελεγχόμενων πυρκαγιών, οπότε εμπειρικώς καίγεται περίπου το 60 % των καύσιμων υλικών, ο ρυθμός / η ταχύτητα καύσεως εξαρτάται από τον «συντελεστή» αερισμού, ως εξής : υ 5/2 ( kg/min) 5 6 f ( m ). Aναφέρεται πως, για την καύση 1 kg ξύλου απαιτούνται περίπου 4 m 3 αέρα, ενώ από την καύση 1 kg ξύλου παράγονται περίπου 5 m 3 αερίων. Ο συντελεστής αερισμού, μπορεί να ορισθεί και ως εξής : 5/2 A = ΣΑ, h = ΣΑ. h : A («μέσο» ύψος), οπότε f = A h ( m ). o i o i Ai o Κατά περίπτωση, μπορεί να ορισθεί και ο ανηγμένος συντελεστής αερισμού, ως : 1/2 f n = A o h o : A t ( m ), όπου Αt είναι το συνολικό εμβαδό του εσωτερικού του πυροδιαμερίσματος. o o Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 239

12 VII.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΟ) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ (ΟΠ) Για τον δείκτη πυραντίστασης (ΔΠ, π.χ. F30) διαφόρων δομικών στοιχείων, φερόντων ή μή, από Ο.Σ. ή τοιχοποιία (κυρίως πλινθοδομές), με δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πάχη, διατομές, επικαλύψεις, επιχρίσματα κ.λπ.), βλ. και τις διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας (Παράρτημα Α) [1]. Σχετικώς, ιδιαιτέρως θετικός είναι ο ρόλος των κάθε είδους επιχρισμάτων, γενικώς μικρού πάχους και με εξασφαλισμένη πρόσφυση (όχι πρόωρη αποκόλληση και κατάπτωση). Αρκετά καλή συμπεριφορά στην πυρκαγιά έχουν διάφορα γυψοκονιάματα ή σύγχρονα έτοιμα ελαφροκονιάματα (π.χ. από διογκωμένο περλίτη ή περλίτη και γύψο, με πυκνότητα kg/m 3 ), ακόμη και σε μια μόνον στρώση (για πορώδεις επιφάνειες), που «ισοδυναμούν» με καλό σκυρόδεμα. Για μεγαλύτερα πάχη επιχρισμάτων (> mm), συνιστάται διάταξη οπλισμού, επιδερμικού, από γαλβανισμένο κοτετσόσυρμα ή κουνελόσυρμα (και όχι από υαλοϋφάσματα και πλέγματα ή πλαστικές ίνες κ.λπ.), τεντωμένο και καρφωμένο με μηχανικά μέσα. Για την πυραντίσταση των στοιχείων από Ο.Σ., ιδιαίτερη σημασία έχει η επικάλυψη των κάθε είδους οπλισμών, των εγκαρσίων και κυρίως των διαμήκων. Σχετικώς, επιτρέπεται να συνυπολογίζεται στην επικάλυψη (με σκυρόδεμα) το πάχος λεπτών επιχρισμάτων (< 15 mm) ή παχύτερων οπλισμένων επιχρισμάτων (> 20 mm), με μηχανική στερέωση, κατά τα προηγούμενα. Για την πυραντίσταση των στοιχείων του ΟΠ ή των στοιχείων από τοιχοποιία, ιδιαίτερη σημασία έχει το είδος των λιθοσωμάτων, τα κάθε είδους επιχρίσματα (κατά τα προηγούμενα), καθώς και τα διάφορα ενσωματωμένα στοιχεία, τα διαζώματα, τα πρέκια, οι στρωτήρες κ.λπ.. Σχετικώς, οι σκληροί/συμπαγείς λίθοι έχουν καλύτερη συμπεριφορά απ τους πορώλιθους, όπως τα συμπαγή τούβλα έχουν καλύτερη συμπεριφορά απ τα διάτρητα ή τους τσιμεντόλιθους. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 240

13 Η συμπεριφορά των διάτρητων τούβλων, εξαρτάται απ το αν είναι καλοφτιαγμένα/καλοψημένα, καθώς και απ το πάχος των εξωτερικών φλοιών και το συνολικό ποσοστό κενών (κο). Δυστυχώς, τα διάτρητα τούβλα της ελληνικής αγοράς, με φλοιούς λεπτότερους από 12 mm (έως και 8 mm) και ποσοστό κενών μεγάλο, μεγαλύτερο από 30 % (έως και 50 %), δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική συμπεριφορά στην πυρκαγιά. Ως διαζώματα, πρέκια κ.λπ. συνιστώνται στοιχεία από Ο.Σ., κανονικού ύψους (της τάξεως των cm), ή σύγχρονα υλικά και στοιχεία, όπως π.χ. ειδικά λεπτά χαλύβδινα πρέκια ( ) ή λωρίδες ειδικών χαλύβδινων πλεγμάτων αντί οριζοντίων διαζωμάτων. Δυστυχώς, η συμπεριφορά στην πυρκαγιά συνήθων ενσωματωμένων στοιχείων από ξύλο ή χάλυβα έχει αποδειχθεί τουλάχιστον προβληματική. Τέλος, καί οι διάφορες διογκούμενες πυράντοχες βαφές (ή πυρο επιχρίσεις), έχουν συχνά αποδειχθεί ανεπαρκείς υπό πραγματικές συνθήκες, πέραν του αυξημένου κόστους αλλά καί των προβλημάτων κατά τη λειτουργία των κτιρίων (λόγω φθορών και πληγών, υγρασίας, ανάγκης συντήρησης και προστασίας κ.λπ.). Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζουν και οι διάφορες θερμο διογκούμενες ταινίες, προς σφράγιση και διασφάλιση «ακεραιότητας», π.χ. για πυροφραγμούς, πυράντοχα κουφώματα (βλ. VII.5) κ.λπ.. Σημείωση : Για τους «ψαθωτούς» τοίχους, δηλ. τους διπλούς με διάκενο (γεμάτο ή όχι με οποιοδήποτε καυστό μονωτικό υλικό), που αποτελούν στοιχεία του κελύφους ενός ΠΔ, ισχύουν τα εξής : (i) To διάκενο πρέπει να σφραγίζεται προσεκτικά και συστηματικά με πυροφραγμό (π.χ. από άοπλο σκυρόδεμα ή πυκνό κονίαμα ή συμπαγή πλινθοδομή), πάχους τουλάχιστον όσο το πλάτος του διάκενου (και > 5 cm), σε όλες τις θέσεις συνάντησης με τους υπόλοιπους διπλούς τοίχους ή τα κάθε είδους κουφώματα. (ii) Ως δείκτης πυραντίστασης του συνόλου, θεωρείται ο δείκτης πυραντίστασης του προσβαλλόμενου μονού τοίχου, ενώ σε περίπτωση μή φέρουσας τοιχοποιίας ή φέρουσας που αποτελείται από δύο όμοιους επιμέρους τοίχους (ικανούς να φέρουν ο καθένας μόνος του το μέγιστο «επιτρεπόμενο φορτίο») ο δείκτης πυραντίστασης αυξάνεται κατά 50 %. Σημειώνεται, τέλος, ότι για το «ισοδύναμο» πάχος τοίχου από πλίνθους με οπές, για θέματα πυρκαγιάς, προστίθενται τα πάχη των «φλοιών» κατά την έννοια του πάχους του τοίχου. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 241

14 VII.5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Η συμπεριφορά των κουφωμάτων, εξαρτάται απ τους υαλοπίνακες (για τα παράθυρα), τις κάσες, τα πλαίσια και τα παραθυρόφυλλα (μέσα έξω) ή πορτόφυλλα, από διάφορα υλικά (π.χ. ξύλο, χάλυβας ή αλουμίνιο, πλαστικά κ.λπ.). Για τις λίγες εξώπορτες (χωρίς ή με ειδικούς υαλοπίνακες, με μικρή ή πολύ μικρή επιφάνεια), είναι ευχερέστερη η ικανοποίηση των απαιτήσεων πυροπροστασίας (π.χ. F30 ή F60), ενώ διατίθενται και πυρασφαλή συστήματα, με αποδεδειγμένη και πιστοποιημένη συμπεριφορά. Για τα πολλά παράθυρα ή τις μεγάλες μπαλκονόπορτες, τα συνήθως εφαρμοζόμενα υλικά και συστήματα, είναι ιδιαιτέρως προβληματικά υπό πυρκαγιά, ακόμη και για θερμοκρασίες μικρότερες των 500 ο C : Τα πλαστικά και το ξύλο καίγονται στους ο C Το αλουμίνιο (σε κράμα) λειώνει στους ο C, ενώ Το γυαλί θραύεται πρόωρα (π.χ. 150 ο C) και εκτινάσσεται (ή λειώνει σε υψηλότερες θερμοκρασίες, π.χ. 750 ο C). Σημειώνεται, τέλος, ότι για ειδικά πυράντοχα κουφώματα, χρησιμοποιούνται και ειδικοί «εύτηκτοι σύνδεσμοι» (fusible links), από κράματα βισμουθίου αντιμονίου, με τήξη στους 70 ο C (περίπου). VII.6 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Βλ. ιδιαίτερη Σημείωση 2 της II.4.2. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 242

15 VII.7 ΣΤΕΓΕΣ (ΞΥΛΙΝΕΣ) Γενικώς, οι ξύλινες στέγες μπορούν να διακριθούν σε : Εδραζόμενες ή αιωρούμενες Με φέροντα οργανισμό πλήρη ή ημιτελή Πλακοσκεπείς ή κεραμοσκεπείς Με επικάλυψη εν ξηρώ ή ημι κολυμπητή/κολυμπητή Αεριζόμενες ή όχι (συνήθως). Συνήθως, μια απλή «αιωρούμενη» στέγη με πλήρη φέροντα οργανισμό, περιλαμβάνει (κατά το Σχήμα VII.9) : Ζευκτά (πολλών μορφών, απλής ή σύνθετης δικτύωσης, έως υποτυπώδη) ή Αμείβοντες επί μηκίδων (συνήθως μόνο κορυφομηκίδων) επικάλυψη και σανίδωµα επιτεγίδα τεγίδα Δοκίδες (δευτερεύοντα ΦΟ), τεγίδες και επιτεγίδες. Αντιθέτως, στις στέγες με ημιτελή φέροντα οργανισμό, λείπουν τελείως οι δοκίδες, ενώ το σανίδωμα (πέτσωμα) καρφώνεται σε μάλλον πυκνούς αμείβοντες (ζευκτών ή όχι). ζευκτό Σχήμα VII.9 Απλή αιωρούμενη στέγη με πλήρη ΦΟ. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 243

16 α) Αιωρούμενες ξύλινες στέγες Κατασκευάζονται, γενικώς, ως μή αεριζόμενες, ισοκλινείς, δίριχτες, τετράριχτες κ.λπ.. Τα κύρια στοιχεία τους, για πλήρεις στέγες, είναι τα εξής (κατά το Σχήμα VII.10) : 1 : Διάζωμα (Ο.Σ.), υποχρεωτικώς 2 : Στρωτήρας 3 : Κάτω πέλμα ζευκτού, ελκυστήρας, «φτέρνα» 4 : Πάνω πέλμα ζευκτού, αμείβοντες, «ψαλίδια» 5 : Κεντρικός ορθοστάτης, «μπαμπάς» 6 : Ορθοστάτης 7 : Διαγώνιες ράβδοι, αντηρίδες, «ντεστέκια» 1 επικάλυψη και σανίδωµα : Δίδυμες κεντρικές τεγίδες κορφιά, κορυφοτεγίδες 9 : Επιτεγίδες 10 : Σύνδεσμοι στέγης (δεν δείχνονται) Στις αλληλοτομές των κεκλιμένων επιπέδων της στέγης, διαμορφώνονται: Ράχες, οριζόντιες (κορφιάδες) ή κεκλιμένες (μαχιάδες), και Αυλάκια, κεκλιμένα λούκια, «ντερέδες». Σχήμα VII.10 Πλήρης αιωρούμενη ξύλινη στέγη. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 244

17 Σχετικώς με τις επικαλύψεις των στεγών, στο Κεφάλαιο Α του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 71/1988, ΦΕΚ 32/Α/ ) [1], αναφέρονται ρητώς τα εξής : Μέχρι τη δημοσίευση ελληνικής πρότυπης δοκιμασίας ή την υιοθέτηση αντίστοιχης ξένης για την κατάταξη διαφόρων υλικών επικάλυψης επιστεγάσεων, αναλόγως με τη συμπεριφορά τους στη φωτιά, δεν πρέπει στις επικαλύψεις χαμηλών κτιρίων να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά (εκτός εξαιρέσεων, μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής), ιδιαίτερα όταν το κτίριο είναι κοντά σε δασική περιοχή ή σε πυκνοδομημένο οικισμό Μέχρι την υιοθέτηση ελληνικών προδιαγραφών για τον χαρακτηρισμό των επικαλύψεων στεγών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά, ειδικότερα όταν η στέγη βρίσκεται κοντά σε άλλα υψηλότερα κτίρια (εκτός εξαιρέσεων, μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής). Όπως παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο, παρατηρείται δυστυχώς η καταστρατήγηση αυτών των διατάξεων, με τη χρήση διάφορων ευφλέκτων υλικών στις επικαλύψεις των στεγών. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 245

18 β) Συνήθεις, ανεπαρκείς ή/και κακότεχνες, κεραμοσκεπείς στέγες (μή αεριζόμενες) Μια τυπική στέγη, προβληματική καί από άποψη πυρκαγιάς, περιλαμβάνει συνήθως τα εξής (κατά το Σχήμα VII.11) : 1 : Κολυμπητά κεραμίδια (π.χ. ρωμαϊκά), με μεγάλο πορώδες (> 20%), ραγισμένα (λόγω κακοτεχνιών ή/και παγετού) και αποφλοιωμένα (λόγω ενυδάτωσης του CaO) : Άοπλο ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, με πλημμελή πρόσφυση, σε ανομοιόμορφη στρώση, με μεγάλο πάχος, ρηγματωμένο και κομματιασμένο (βλ. Σημείωση για κατανάλωση κονιάματος και βάρη επικαλύψεων) Σχήμα VII.11 Συνήθης, ανεπαρκής ή/και κακότεχνη, κεραμοσκεπής στέγη (μή αεριζόμενη). 3 : Υγρομόνωση/στεγάνωση (π.χ. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου), με ανεπαρκείς ενώσεις και επικαλύψεις, πληγωμένη (και αναποτελεσματική) Ενδιαμέσως, ή από κάτω, με διάφορες τεχνικές, διατάσσεται καύσιμη θερμομόνωση (π.χ. πολυστερίνη, διογκωμένη ή εξελασμένη), ανεπαρκής (με «γέφυρες»). 4 : Σανίδωμα (πέτσωμα), με ανεπαρκή ή πλημμελή διαφραγματική λειτουργία, κακοκαρφωμένο και με ανεπαρκές πάχος (π.χ. λεπτοσανίδες, mm, ή κόντρα πλακέ, 10mm) 5 : Δευτερεύοντες ή κύριοι ξύλινοι φορείς, δοκίδες (κάθε είδους) ή αμείβοντες (υποτυπωδών) ζευκτών ή επί μηκίδων, με ανεπαρκείς διατομές και ανεπαρκείς εδράσεις, συνδέσεις κ.λπ., με μηδενική (πρακτικώς) πυραντίσταση. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 246

19 Σημείωση : (i) Κατανάλωση κονιάματος Πλήρης στρώση κονιάματος ~ 4,0 5,0 cm/m 2 Kονίαμα κατά γραμμές ~ 2,0 2,5 cm/m 2 Εν ξηρώ ~ 0,5 1,0 cm/m 2 (κονίαμα μόνο στα άκρα, στα κορυφοκέραμα, ακροκέραμα κ.λπ.) (ii) Είδη και βάρη επικαλύψεων Συνήθως, ισχύουν οι τιμές του Πίνακα VII.3. Πίνακας VII.3 Είδη και βάρη επικαλύψεων. Α/α ΥΛΙΚΟ ΚΛΙΣΕΙΣ Κοίλα κεραμίδια, με το σανίδωμα 1.α Κολυμπητά 1.β Ημι κολυμπητά Πτυχωτά (γαλλικά), εν ξηρώ, με τις δοκίδες Σχιστολιθικές πλάκες τ. Πηλίου, 2 3 cm, με το σανίδωμα Κυματοειδή φύλλα (χάλυβα, αλουμινίου), με τα πισσόχαρτα και το σανίδωμα 1/3 2/3 18 ο 35 ο (20 ο 24 ο ) 1/3 1/1 18 ο 45 ο ( 20 ο ) ΒΑΡΟΣ Kg/m 2 KΕΚΛ. ΕΠΙΦ ο /7 ( 8 ο ) (10 ο 30 ο ) Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 247

20 γ) Πρόταση για πυρομονωμένη και αεριζόμενη στέγη (από πάνω ή και από κάτω, στο κεκλιμένο ή και στο οριζόντιο επίπεδο) Για μια επαρκή στέγη, καί από άποψη πυρκαγιάς, προτείνονται τα εξής (κατά το Σχήμα VII.12) : 1 : Επικεράμωση, με κοίλα ή πτυχωτά καλοφτιαγμένα κεραμίδια, με ανεκτό πορώδες (< 16%), στερεωμένα και δεμένα με γαλβανισμένα καρφιά και άγκιστρα, ελάσματα κ.λπ. (και όχι με ξυλόβιδες / με ηλεκτρικό κατσαβίδι) 2 : Δοκίδες/τεγίδες, επαρκούς διατομής (π.χ. 50/100 ή 60/120 mm), ίσως εμποτισμένες/ασηπτοποιημένες 3 : Πηχίσκοι/μισόταβλες ή τάβλες, π.χ. 40/20 ή 50/25 mm, ασυνεχείς, ίσως εμποτισμένες/ασηπτοποιημένες min. 20mm 3 min. 20mm ~ +20mm (θυσιαζόµενο πρόσθετο πάχος) Σχήμα VII.12 Πρόταση για πυρομονωμένη και αεριζόμενη στέγη. 4 ΦΥ 4 : Τεντωμένη ασφαλτική μεμβράνη (χωρίς «κοιλιές), σύγχρονη, οπλισμένη με πλέγμα ή ύφασμα (πλαστικό ή γυάλινο) ή/και ίνες, ίσως με φύλλο αλουμινίου ή ασφαλτική βαφή αλουμινίου, πάνω, για λόγους ανάκλασης της ακτινοβολίας, διαπνέουσα και αυτοθεραπευόμενη (έναντι των ηλώσεων), βάρους π.χ. > 450 gr/m 2 5 : Aποστατήρες/δοκίδες, επί των κυρίων ξύλινων φορέων, ασυνεχείς, μικρής διατομής (π.χ. 40/70 ή 50/90 mm) Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 248

21 6 : Πυρομόνωση/θερμομόνωση (άκαυστη), πλάκες ή παπλώματα ορυκτών ινών, πετροβάμβακας (όχι υαλοβάμβακας), min. πάχους 50 mm και min. βάρους 100 kg/m 3, με (ή χωρίς) φράγμα υδρατμών (ΦΥ), κάτω συνεχώς 7 : Πέτσωμα πυράντοχο (όχι σανίδωμα), τσιμεντοσανίδες ή πυράντοχες γυψοσανίδες, με πυροφραγμούς, σε μία ή δύο στρώσεις, συνολικού πάχους min. 18 mm (Σανίδωμα : Μισόταβλες (18 20 mm) ή τάβλες/σανίδες (25 mm), ραμποτέ, ή κόντρα πλακέ θαλάσσης min. 18 mm, με Ι) 8 : Κύριοι ξύλινοι φορείς στέγης, επαρκούς διατομής για πυρκαγιά τουλάχιστον 30 min (F30), δηλ. με πάχος (γύρω γύρω) μεγαλύτερο κατά ~ 20 mm απ το απαιτούμενο για λόγους παραμόρφωσης και έντασης, ίσως από συγκολλητή ξυλεία (σύνθετες δοκοί, glulam) 9 : Eπαρκή ανοίγματα αερισμού (δεν δείχνονται), min. 200 cm 2 /m 2 Σημείωση : Τα υλικά (και οι στρώσεις) 1, 2, 3, 4 και 5 (εν μέρει) είναι «θυσιαζόμενα» υπό έντονη εξωτερική πυρκαγιά. Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 249

22 Παρατηρήσεις : α. Δεν συνιστώνται μή αεριζόμενες ξύλινες (ή άλλες) στέγες. Κάτω από την επικεράμωση, παρατηρούνται ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, με θερμοκρασίες ο C / ο C (με ημερήσιες ΔΤ της τάξεως των ο C) και συγκεντρώσεις νερού ή υγρασίας (με RH > 75%). β. O πετροβάμβακας/λιθοβάμβακας, με «ορυκτές» ίνες και διάφορα συγκολλητικά, παρουσιάζει αλλοίωση και έναρξη τήξεως περίπου στους 1000 ο C, ενώ ο υαλοβάμβακας παρουσιάζει αντίστοιχα φαινόμενα περίπου στους 750 ο C και το ξυλόμαλλο (με παρασχίδες ξύλου και τσιμέντο) περίπου στους 650 ο C. Τα ινοπαγή υλικά ορυκτών ινών (ορυκτόμαλλα), με ελάχιστη πυκνότητα περίπου 20 kg/m 3, είναι άκαυστα και πυράντοχα (για μεγάλες πυκνότητες), δεν εκλύουν τοξικά αέρια, δεν απορροφούν νερό και (γενικώς) δεν χρειάζονται φράγμα υδρατμών. Αρκετά καλή συμπεριφορά σε φωτιά παρουσιάζουν και οι πυράντοχες (ή καί ανθυγρές) γυψοσανίδες (με γύψο + περλίτη, καθώς και με ίνες γυαλιού ή υαλοϋφάσματα), με βάρος περίπου 1000 kg/m 3, ενώ υπάρχουν και ειδικά panels με γυψοσανίδες και πυρήνα πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα. γ. Συνιστάται επαρκής «εγκιβωτισμός» (με άκαυστα στοιχεία) και περιμετρική προστασία των στεγών, κατά το δυνατόν χωρίς ξύλινες προεξοχές, μετόπες, γείσα κ.λπ. δ. Συνιστάται εσωτερική πυροδιαμερισματοποίηση της στέγης, για υψηλό βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς ή/και μεγάλες στέγες (> 500 m 2 ), με απαίτηση για πυρκαγιά τουλάχιστον 30 min ή 60 min. ε. Για συνήθεις μικρές στέγες, με «άνοιγμα» έως 12 m, το βάρος του ξύλου είναι της τάξεως των 20 έως και 30 kg/m 2 οριζόντιας προβολής της στέγης, αναλόγως του φέροντος οργανισμού της (ημιτελής έως και πλήρης), συν kg/m 2 για το σανίδωμα. Σε περίπτωση οροφοπήχεων (μπαγδαντί), προστίθεται ξύλο, βάρους της τάξεως των 5 10 kg/m 2. στ. Φράγμα Υδρατμών (ΦΥ) Λεπτά φύλλα πολυαιθυλενίου, υψηλής πυκνότητας (HDPE). Για πάχη t = 0,1/0,2 mm, τα αντίστοιχα πάχη ισοδύναμου στρώματος αέρα είναι Sd = 10/20 m. (Για συντελεστή αντίστασης διαπίδυσης υδρατμών μ ) Πιλήματα ορυκτών ή άλλων ινών, επιστρωμένα με αλουμινόχαρτα, ή με ασφαλτικές βαφές αλουμινίου, με Sd = m! Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 250

23 ζ. Ξύλο ή Χάλυβας Τα («πυράντοχα») ξύλινα στοιχεία της στέγης μπορούν (βεβαίως) να αντικατασταθούν από αντίστοιχα χαλύβδινα ή και αλουμινένια (για τα μη φέροντα, δευτερεύοντα στοιχεία), με κατάλληλη πρόβλεψη έναντι της διμεταλλικής επαφής και γαλβανικής διάβρωσης. Για τα χαλύβδινα (ή άλλα) στοιχεία της στέγης, απαιτούνται επαρκή πάχη και διατομές, καθώς και αντίστοιχες και κατάλληλες προβλέψεις για την προστασία τους από την υγρασία/διάβρωση αλλά και την φωτιά, κατά τους Κανονισμούς, αναλόγως του «συντελεστή διατομής» (section factor, A : V, με Α την εκτεθειμένη επιφάνεια και V τον όγκο μετάλλου). η. Για «σκληρές» επικαλύψεις στεγών και δωμάτων, με προστασία από θερμική ακτινοβολία και από σπίθες ή καιόμενα υλικά (που παρασύρονται απ τον άνεμο), καθώς και για στέγες που «αντέχουν» σε εσωτερική φωτιά 30 min (F30), βλ. και DIN 4102, Μέρος 4 (1981) και Μέρος 7 (1977) [2]. δ) Εναλλακτική λύση πυρομονωμένης στέγης (λιγότερο αποτελεσματική) Σχετικώς, προτείνεται κάτω πέτσωμα, ενοποίηση των ξύλινων στοιχείων 5 και 8, καθώς και : 8 : Για εσωτερική ή/και εξωτερική πυρκαγιά τουλάχιστον 60 min (F60), πρόσθετο πάχος (γύρω γύρω) ~ 40 mm, ίσως από συγκολλητή ξυλεία (σύνθετες δοκοί, glulam) 9 : Πολύ γερή μηχανική στερέωση πάνω στους ξύλινους φορείς, τόσο του πετσώματος όσο και του πετροβάμβακα (ίσως και με ειδική κόλλα), εξασφάλιση έναντι χαλαρώσεως και καταπτώσεως Σημείωση : Τα υλικά (και οι στρώσεις) 1, 2, 3, 4 και 8 (εν μέρει) είναι «θυσιαζόμενα» υπό έντονη εξωτερική ή/και εσωτερική πυρκαγιά min. 20mm 3 8 ~ +40mm 6 7 Σχήμα VII.13 Εναλλακτική λύση πυρομονωμένης στέγης (λιγότερο αποτελεσματική). 8 4 ΦΥ Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 251

24 ε) Επίπεδα (πρακτικώς) ξύλινα δώματα (μή βατά) Απαιτείται πλήρης στρώση χοντρών χαλίκων και σκύρων (16/32 mm), min. πάχους 50 mm (βάρους ~100 kg/m 2 ), πάνω σε (i) μεμβράνη υγρομόνωσης/στεγάνωσης και πέτσωμα κάθε είδους ή (ii) μικρού ύψους και λεπτά μεταλλικά φύλλα (γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα ή φύλλα αλουμινίου), αντί της επικεράμωσης (στρώση/υλικό 1), κατά τα προηγούμενα Σχήματα. Κατά τα λοιπά : Στρώσεις/υλικά 2 10, κατά τα προηγούμενα σκαριφήματα, με κενά αερισμού min. 50 (αντί 20) mm, για μικρές κλίσεις ( 10 ο ). Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 252

25 VII.8 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας, Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/1988). [2] DIN 4102, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile, 1981 και Teil 7: Bedachungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen, [3] Proceedings of the International Conference on Fire Protection of Cultural Heritage, K. Papaioannoy (ed.), Aristotle University, Thessaloniki Κεφάλαιο VIΙ : Μείωση της πυροτρωτότητας, βελτίωση της πυραντίστασης (παθητικής, δομικής) του κελύφους μικρών κτιρίων 253

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Το τι γλάστρες θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται κυρίως από το πορτοφόλι σας αλλά και το προσωπικό σας γούστο. Οι επιλογές σας είναι αμέτρητες, τόσο σε ποιότητες όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Ο άνηθος χρειάζεται βαθιά γλάστρα. Ο μαϊντανός θέλει συχνό πότισμα. Το κάρδαμο σε 40 μέρες από τη σπορά θα το απολαύσετε στη σαλάτα σας. Όλα αυτά συμβαίνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας χρήστης μιας PDH μισθωμένης γραμμής χρησιμοποιεί μια συσκευή πρόσβασης που υλοποιεί τη στοίβα ΑΤΜ/Ε1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός (σε

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ «Διερεύνηση της σχέσης του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των διαταραχών εμμηνορρυσίας με την εργασία και την ποιότητα ζωής των γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες». ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005 88 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ Αναστασία Τουφεγγοπούλου Υπ. Διδάκτορας Το ποδήλατο, αντιπροσωπεύοντας πλέον σημαντικά ποσοστά των αστικών μετακινήσεων και δεδομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Α. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας EnergyRes 09 Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E. 20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ]

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] 009 [Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 1. Εισαγωγή... 9 1.1. Βασικές αρχές των δικτύων... 10 1.1.1. Πολυπλεξία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΜSc, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ1402 Φ. ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ PHD, ΜSc, Εκπ/κός ΠΕ1406 Μαθητές Εκπαιδευτικοί Υγεία & Ασφάλεια στο σχολείο i. Το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου.

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Το είδος αυτό της θεραπείας αποτελεί μέρος της φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου

ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου Τι είναι Υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι ένας ιδιαίτερος τύπος εγκεφαλικής αιμορραγίας που συνήθως εκδηλώνεται αιφνιδιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ.Ε. 3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο: β, σελ. 28 30 Δ.Ε. 7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»: γ, σελ. 68 70 Δ.Ε. 9. Αρχή και πορεία του κόσμου:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Επισκόπηση Κεφαλαίου

Διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Επισκόπηση Κεφαλαίου 1. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Επισκόπηση Κεφαλαίου Ποιότητα Καινοτομία Ικανοποίηση πελάτη Έλεγχος 10 Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική Η Connaught Electronics Ltd (CEL) εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού

Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατμηματικό μάθημα: Περιβάλλον & Ανάπτυξη Μάιος 2005 Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού Αλεξάνδρα Κατσίρη & Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ 01-013 Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 11 ΦΕΒ. 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 13 Νοεμβρίου 2014-31 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 & 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Χ. Ζουμπλιός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιδανικός στόχος κάθε θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση. Στην κλινική πράξη όμως, για πάρα πολλά νοσήματα ό λων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα