ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)"

Transcript

1 ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/ " ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) 1. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6 εο Μαΐνπ 2009 (EE L 122/28/ ) "γηα ηε ζέζπηζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή δηαδηθαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπο", ζε θάζε επηρείξεζε ή φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζπληζηάηαη επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κ απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο ζεζκνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ. Όηαλ φκηινο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ζηνηρείν δ, πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ζηνηρείν β ή δ, ε ζχζηαζε ηνπ ΔΔ γίλεηαη ζην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ νκίινπ, εθηφο αλ νη ζπκθσλίεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 8, νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 2. Η ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δηαβνχιεπζε κε απηνχο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαηάιιειν δηεπζπληηθφ επίπεδν θαη επίπεδν εθπξνζψπεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην εθάζηνηε ζέκα. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΔ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαβνχιεπζεο κε απηνχο, πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, πεξηνξίδνληαη ζε δηαθξαηηθά δεηήκαηα. 3. Γηαθξαηηθά ζεσξνχληαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ή εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ, πνπ βξίζθνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε. Απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ δεηήκαηα ηα νπνία, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ κειψλ, είλαη ζεκαληηθά γηα ην επξσπατθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ ηνπο φζν θαη ζε ζρέζε κε κεηαθνξέο δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο θιίκαθαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζε νκίινπο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ε ειέγρνπζα ή ε κεηξηθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα (θεληξηθή δηνίθεζε). ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 1 18/9/11

2 Δθαξκφδνληαη, επίζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ειεγρφκελε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Κνηλφηεηαο, αλεμάξηεηα αλ απηή απνηειεί, κε ηε ζεηξά ηεο, ειέγρνπζα επηρείξεζε ζην πιαίζην δηαθνξεηηθνχ νκίινπ επηρεηξήζεσλ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζχζηαζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη ζην αλψηαην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε βάζεη ζπκθσλίαο. ηελ πεξίπησζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεσλ ε δηαθξαηηθή ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε αθνξά φιεο ηηο επξηζθφκελεο ζε θξάηνο κέινο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο νκίισλ επηρεηξήζεσλ αθνξά φιεο ηηο εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηνο κέινο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ησλ νκίισλ, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο. 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηα πιεξψκαηα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Άξζξν 3 Οξηζκνί (Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο) 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο: α) «θξάηε κέιε», ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηα Κξάηε πνπ ζπλππνγξάθνπλ ηε ζπκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν θαη δελ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (λ. 2155/93, ΦΔΚ Α 104) β) «επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο», θάζε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί θαη ειάρηζηνλ 1000 εξγαδφκελνπο ζηα θξάηε κέιε θαη θαη ειάρηζηνλ 150 εξγαδφκελνπο ζε θάζε έλα απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε γ) «φκηινο επηρεηξήζεσλ», θάζε φκηινο πνπ πεξηιακβάλεη ειέγρνπζα θαη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο δ) «θνηλνηηθήο θιίκαθαο φκηινο επηρεηξήζεσλ», θάζε φκηινο επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (i) απαζρνιεί θαη ειάρηζηνλ εξγαδφκελνπο ζηα θξάηε - κέιε, (ii) έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ νκίινπ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε θαη (iii) ηνπιάρηζηνλ κία επηρείξεζε, κέινο ηνπ νκίινπ, απαζρνιεί θαη ειάρηζηνλ 150 εξγαδφκελνπο ζε θξάηνο - κέινο θαη ηνπιάρηζηνλ κία άιιε επηρείξεζε, κέινο ηνπ νκίινπ, απαζρνιεί θαη ειάρηζηνλ 150 εξγαδφκελνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ε) «εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ», θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: i) νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ii) ηα ζπκβνχιηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζ απηέο ζχκθσλα κε ην λ. 1767/1988 «πκβνχιηα Δξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο δηαηάμεηο Κχξσζε ηεο 135 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο» (ΦΔΚ Α 63), θαη iii) νη εθπξφζσπνη πνπ εθιέγνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε άκεζε εθινγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1264/1982 «Γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ Α 79) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1767/1988 ζη) «θεληξηθή δηνίθεζε», ε θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή, γηα ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ηεο ειέγρνπζαο επηρείξεζεο δ) «ελεκέξσζε», ε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαηνπηζηνχλ γηα ην εθάζηνηε ζέκα θαη λα ην εμεηάζνπλ. Η ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη ην θαηάιιειν πεξηερφκελν, ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη, ελδερνκέλσο, λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ην αξκφδην φξγαλν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 2 18/9/11

3 ε) «δηαβνχιεπζε», ε θαζηέξσζε δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηαιιειφηεξνπ νξγάλνπ δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ, ζε ρξφλν, κε ηξφπν θαη κε πεξηερφκελν πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ, λα δηαηππψλνπλ γλψκε γηα ηα πξνηεηλφκελα κέηξα, κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη ε δηαβνχιεπζε, κε θάζε επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο, θαη ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζ) «επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ» (ΔΔ), ην ζπκβνχιην πνπ ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κε απηνχο η) «εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα» (ΔΓΟ), ε νκάδα πνπ ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2, πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηε ζχζηαζε ΔΔ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1. 2α) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέζν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. β) πκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ νη νπνίεο έιεμαλ ή ζπκβάζεηο κεξηθά απαζρνινπκέλσλ, αλάγνληαη ζε πιήξε εηήζηα απαζρφιεζε, πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Άξζξν 4 Διέγρνπζα επηρείξεζε (Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο) 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο «ειέγρνπζα επηρείξεζε» λνείηαη ε επηρείξεζε ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ειεγρφκελε επηρείξεζε), φπσο ελδεηθηηθά ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ή άιισλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 2. Η δπλαηφηεηα άζθεζεο δεζπφδνπζαο επηξξνήο ηεθκαίξεηαη, ππφ ηελ επηθχιαμε απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ, φηαλ κηα επηρείξεζε έλαληη άιιεο επηρείξεζεο ακέζσο ή εκκέζσο: α) θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ή β) δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ή γ) κπνξεί λα δηνξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο λφκσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ ηξεηο (3) πεξηπηψζεηο ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ελφο νκίινπ, ηφηε σο ειέγρνπζα επηρείξεζε ζεσξείηαη ε επηρείξεζε ε νπνία ππάγεηαη ζηελ πεξίπησζε γ, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη άιιε επηρείξεζε αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή. 3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη δηνξηζκνχ πνπ δηαζέηεη ε ειέγρνπζα επηρείξεζε πεξηιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα νπνηαζδήπνηε ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ πνπ ελεξγεί κε ην φλνκά ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο ειέγρνπζαο επηρείξεζεο ή θάζε άιιεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 4. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κηα επηρείξεζε δελ είλαη «ειέγρνπζα επηρείξεζε» άιιεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο θαηέρεη κεηνρέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 3 18/9/11

4 επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην άξζξν 3 παξ. 5 ζηνηρείν α ή γ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Ιαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 5. Η δεζπφδνπζα επηξξνή δελ ηεθκαίξεηαη απφ κφλν ην γεγνλφο φηη εληεηαικέλν πξφζσπν αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο θξάηνπο - κέινπο ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε, ηελ πηψρεπζε, ηελ αθεξεγγπφηεηα, ηελ παχζε πιεξσκψλ, ηνλ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 6. Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, εάλ επηρείξεζε είλαη ειέγρνπζα επηρείξεζε, εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν ππφθεηηαη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε. Δάλ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε δελ είλαη ην δίθαην θξάηνπο - κέινπο, ην εθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν αληηπξφζσπφο ηεο ή, φηαλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αληηπξφζσπνο, ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε θεληξηθή δηνίθεζε εθείλεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ, ε νπνία απαζρνιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΤΣΑΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ Ζ ΘΔΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔ ΑΤΣΟΤ Άξζξν 5 Δπζύλε γηα ηε ζύζηαζε επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηε δηαβνύιεπζε κε απηνύο (Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο) 1. Η θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ κέζσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχζηαζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 1, ζηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. 2. Όηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο, ηελ επζχλε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ έρεη ν εθπξφζσπνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε θξάηνο κέινο. Δάλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο εθπξφζσπνο, ηελ επζχλε ηφηε έρεη ε δηνίθεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ, ε νπνία απαζρνιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο - κέινο. 3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν εθπξφζσπνο ή νη εθπξφζσπνη, ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπξνζψπσλ, ε δηνίθεζε, θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2, ζεσξείηαη θεληξηθή δηνίθεζε. 4. Κάζε δηνίθεζε επηρείξεζεο - κέινπο νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαζψο θαη ε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 θεληξηθή δηνίθεζε ή ε θαηά ηεθκήξην θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαβίβαζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6, θαη ηδίσο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά, ηδίσο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαηά ην άξζξν 3 παξ. 1 ζηνηρεία β θαη δ. Άξζξν 6 Δηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (Άξζξν 5 1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο) ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 4 18/9/11

5 1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, ε θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε: α) κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ή β) θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο θαη ειάρηζηνλ 100 εξγαδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ππάγνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν επηρεηξήζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε. Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά, πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία απηνί αλήθνπλ. 2. Πξνο ηνχην, ζπληζηάηαη εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) κε ηνλ εμήο ηξφπν: α) Σα κέιε ηεο ΔΓΟ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηαλέκνληαο ζε θάζε θξάηνο - κέινο κηα έδξα αλά κεξίδα εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε απηφ ην θξάηνο - κέινο ίζε κε ην 10 % ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ - κειψλ ή θιάζκα ηεο ελ ιφγσ κεξίδαο. β) Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΓΟ, εθιέγνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε ηελ παξαθάησ πξνηεξαηφηεηα: i) απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ii) απφ ηα ζπκβνχιηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζ απηέο, ζχκθσλα κε ην λ.1767/1988 θαη iii) απεπζείαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε άκεζε εθινγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1264/1982 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1767/1988. γ) Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο, θαζψο θαη νη αξκφδηεο επξσπατθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζχλζεζε ηεο ΔΓΟ θαη γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Άξζξν 7 Λεηηνπξγία θαη θαζήθνληα εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο (Άξζξν 5 3, 4, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο) 1. Η εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) είλαη ππεχζπλε καδί κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, λα θαζνξίδνπλ, κε γξαπηή ζπκθσλία, ην πεδίν δξάζεο, ηε ζχλζεζε, ηα θαζήθνληα θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ή ησλ επξσπατθψλ ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ ή ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο. 2. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ε ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 8, ε θεληξηθή δηνίθεζε ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηελ ΔΓΟ θαη ελεκεξψλεη ηηο ηνπηθέο δηεπζχλζεηο ζρεηηθά. Πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ε ΔΓΟ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη, κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε ΔΓΟ δχλαηαη λα επηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηεο, ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θνηλνηηθνχ επηπέδνπ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξφζσπνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη, κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΔΓΟ. 3. Η ΔΓΟ κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπιάρηζηνλ ησλ ςήθσλ κπνξεί λα απνθαζίζεη, λα κελ αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο, ή λα κελ ζπλερηζηνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη ήδε. ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 5 18/9/11

6 Η αλσηέξσ απφθαζε ηεξκαηίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. Όηαλ ιακβάλεηαη ε απφθαζε απηή, νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ δελ εθαξκφδνληαη. Νέν αίηεκα ζχγθιεζεο ηεο ΔΓΟ κπνξεί λα ππνβιεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δχν εηψλ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε, εθηφο εάλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε νξίζνπλ ζπληνκφηεξε πξνζεζκία. 4. Η θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, έηζη ψζηε ε ΔΓΟ λα κπνξεί λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Δλδεηθηηθά, ε θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο: α) εθινγήο ή νξηζκνχ ησλ κειψλ, β) νξγάλσζεο ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο ΔΓΟ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ, δηεξκελείαο, εμφδσλ εθηχπσζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλάληεζεο θαη κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ κειψλ ηεο ΔΓΟ θαη γ) ηνπ δηνξηζκνχ ελφο εκπεηξνγλψκνλα απφ ηελ ΔΓΟ, πξνθεηκέλνπ λα ηε βνεζήζεη ζην έξγν ηεο. 5. Η ΔΓΟ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, εθιέγεη έλαλ πξφεδξν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη νξίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 6. Η ΔΓΟ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε απνθαζίδνπλ θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο γηα ηνπο αθξηβείο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πξνεδξία ησλ απφ θνηλνχ ζπλαληήζεψλ ηνπο. Δάλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ην ζέκα απηφ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο ηνπο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπο. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ ζα ππνγξάθνληαη απφ έλα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν γηα θάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 7. Η ΔΓΟ παχεη λα πθίζηαηαη απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΔΔ ή απφ ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 8 Πεξηερόκελν ηεο ζπκθωλίαο (Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο) 1. Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) πξέπεη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κε απηνχο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο απηνλνκίαο ησλ κεξψλ, ε ζπκθσλία θαηά ηελ παξάγξαθν 1, κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ΔΓΟ είλαη γξαπηή θαη πεξηέρεη: α) ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ κεξψλ πνπ ηελ ζπλάπηνπλ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν θαηάξηηζήο ηεο β) ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ θνηλνηηθήο θιίκαθαο νκίινπ επηρεηξήζεσλ ή ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ηηο νπνίεο αθνξά ε ζπκθσλία γ) ηε ζχλζεζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο αλάγθεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα, θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ θαη θχιν, θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ δ) ηα θαζήθνληα ηνπ ΔΔ θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηφ, θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο ηνπ ΔΔ θαη ηεο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο ησλ εζληθψλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 1 παξ. 2 ε) ηνλ ηφπν, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΔ ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 6 18/9/11

7 ζη) ελδερνκέλσο, ηε ζχλζεζε, ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ, ηα θαζήθνληα θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, πνπ ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΔ δ) ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα πιηθά κέζα πνπ δηαηίζεληαη ζην ΔΔ ε) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε δηάξθεηά ηεο, ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε ζπκθσλία ή λα θαηαγγειζεί, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεηαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, θαη ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρείξεζεο ή νκίινπ επηρεηξήζεσλ 3. Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε ΔΓΟ κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ γξαπηψο αληί ηεο ζέζπηζεο ΔΔ, ηε ζέζπηζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο. Η ζπκθσλία πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλέξρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αλαθνηλψλνληαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ηα δηαθξαηηθά ζέκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. 4. Οη ζπκθσλίεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ππφθεηληαη, εθηφο αληίζεησλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ θαη ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηείλνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκθσληψλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΔΓΟ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο. Άξζξν 9 Δθαξκνγή, επέθηαζε, ιήμε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθωλίαο 1. Η ζπκθσλία απηή είλαη δεζκεπηηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη φινπο ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζ απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. 2. Όηαλ ζηε ζπκθσλία δελ πεξηέρνληαη φξνη ζρεηηθνί κε ηελ εθαξκνγή, επέθηαζε, ιήμε ή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: α) Η ζπκθσλία ζεσξείηαη φηη έρεη εθαξκνγή επ αφξηζηνλ. β) Η θεληξηθή δηνίθεζε ή ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ ή νη αληηπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ απηνί ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3, δχλαληαη λα ιχζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη λα ελεκεξψλνπλ ην άιιν κέξνο εγγξάθσο. γ) Όηαλ ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ιήμεη, ρσξίο λα ηελ θαηαγγείινπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηφηε απηή παξαηείλεηαη γηα ίζεο δηάξθεηαο ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ αξρηθή εθαξκνγή. δ) Μία ζπκθσλία φηαλ θαηαγγειζεί ή ιήμεη, παξακέλεη ζε ηζρχ, κέρξηο φηνπ ζπλαθζεί λέα ζπκθσλία. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Άξζξν 10 Δθαξκνγή ζπκπιεξωκαηηθώλ δηαηάμεωλ (Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο) Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, νη δηαηάμεηο (επηθνπξηθέο ππνρξεψζεηο) πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, εθαξκφδνληαη απφ ην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν εδξεχεη ε θεληξηθή δηνίθεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 7 18/9/11

8 α) εάλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ), ή β) εάλ ε θεληξηθή δηνίθεζε αξλεζεί ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1, ή γ) εάλ, εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο ή εθδήισζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζηελ θαηά ην άξζξν 8 ζπκθσλία θαη ε ΔΓΟ δελ ιάβεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 7 παξ. 3 απφθαζε. Άξζξν 11 ύζηαζε επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ (Παξάξηεκα Ι 1 β ηεο Οδεγίαο) Με βάζε ην πξνεγνχκελν άξζξν, ζπληζηάηαη επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, πνπ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Άξζξν 12 ύλζεζε επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ (Παξάξηεκα Ι 1γ, δ, ε ηεο Οδεγίαο) 1. Σα κέιε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή απφ ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, κε ηελ εμήο θαηαλνκή γηα θάζε θξάηνο - κέινο: κηα έδξα αλά κεξίδα εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ ην θξάηνο κέινο, ίζε κε ην 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ - κειψλ ή θιάζκα ηεο ελ ιφγσ κεξίδαο. 2. Σν ΔΔ, γηα λα εμαζθαιίζεη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο πνπ αξηζκεί πέληε κέιε θαηά κέγηζην φξην, ζηελ νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 3. Η θεληξηθή δηνίθεζε ή θάζε άιιν αξκφδην φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ΔΔ. Άξζξν 13 Αξκνδηόηεηεο επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ (Παξάξηεκα Ι 1 α, δ (εδ. β), ζη, 2 θαη 3 ηεο Οδεγίαο) 1. Σν επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) θαηαξηίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θαλνληζκφ. Η αξκνδηφηεηά ηνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ Η ελεκέξσζή ηνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο, ζηε δνκή, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ πηζαλή εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Η ελεκέξσζε ηνπ ΔΔ θαη ε δηαβνχιεπζε κε απηφ αθνξά θπξίσο ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο, ηηο επελδχζεηο, ηηο ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο ή δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, ηηο κεηαθνξέο παξαγσγήο, ηηο ζπγρσλεχζεηο, ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ή ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπο θαη ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο. Η δηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη λα ιακβάλνπλ αηηηνινγεκέλε απάληεζε ζε θάζε γλψκε πνπ ελδερνκέλσο δηαηππψλνπλ. ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 8 18/9/11

9 3. Σν ΔΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κηα θνξά θαη έηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δίλεη ηε γλψκε ηνπ, κε βάζε έθζεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Οη ηνπηθέο δηεπζχλζεηο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά. 4. Η επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο ή, εάλ απηή δελ ππάξρεη, ην ΔΔ, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο δε ζε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο, παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε νκαδηθψλ απνιχζεσλ. Η αλσηέξσ επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη, κεηά απφ αίηεζή ηεο, κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην λα ιακβάλεη ζρεηηθέο απνθάζεηο φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ. Όηαλ ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη κε ηελ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, δηθαηνχληαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ ΔΔ, ηα νπνία έρνπλ εθιεγεί ή νξηζζεί απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο αθνξνχλ άκεζα νη αλσηέξσ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή απνθάζεηο. Η ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ, κε βάζε ηελ έθζεζε πνπ θαηαξηίδεη ε θεληξηθή δηνίθεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Γηα ηελ έθζεζε απηή κπνξεί λα δηαηππψλεηαη γλψκε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην πνιχ δέθα (10) εκεξψλ. Η ζπλεδξίαζε δελ επεξεάδεη ηα πξνλφκηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Η ελεκέξσζε θαη ε δηαβνχιεπζε πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δηεμάγνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 5) Σν ΔΔ, ηέζζεξα (4) ρξφληα κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, εμεηάδεη εάλ πξέπεη λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην άξζξν 8, ή λα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Σα άξζξα 8 θαη 10 εθαξκφδνληαη, θαη αλαινγία, εθφζνλ απνθαζηζηεί ε δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα αληηθαζίζηαηαη απφ ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ. Άξζξν 14 Λεηηνπξγία επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ (Παξάξηεκα Ι 4, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο) 1. Όηαλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο β θαη γ ηνπ άξζξνπ 10, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξηλ απφ θάζε ζπλάληεζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4 εδάθην δεχηεξν, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδνπλ ρσξίο λα είλαη παξνχζα ε δηνίθεζε. 2. Σν ΔΔ ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηνπο, ζην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔ, ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο θαζψο θαη ελφο εκπεηξνγλψκνλα βαξχλνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 9 18/9/11

10 Η θεληξηθή δηνίθεζε παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ΔΔ θαη ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 4, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα ινηπά πιηθά κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαηά ηνλ δένληα ηξφπν. Δθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ ΔΔ, κπνξεί λα πξνβιεθζεί δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηξίησλ ρσξψλ σο απιψλ παξαηεξεηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 15 Δκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο (Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο) 1. Tα κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο θαη ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), θαζψο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ηα επηθνπξνχλ, δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιχπηνπλ ζε ηξίηνπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθαλ ξεηά σο εκπηζηεπηηθέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 1767/1988. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε. Η ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν, φπνπ βξίζθνληαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην, θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Σα κέιε ηνπ ΔΔ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηα ζηνηρεία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζε ηξίηνπο. 2. Η θεληξηθή δηνίθεζε δελ έρεη ππνρξέσζε λα πιεξνθνξεί ην ΔΔ γηα ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 1767/1988, παξά κφλν έπεηηα απφ δηθαζηηθή απφθαζε.] 3. Όηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε απαηηεί ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, εμαζθαιίδεηαη κε πξνζθπγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ην νπνίν θξίλεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Η απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πιεξνθνξίαο. Άξζξν 16 Λεηηνπξγία ηνπ επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ θαη δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηεο δηαβνύιεπζεο κε απηνύο (Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο) Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ εξγάδνληαη κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζέβνληαη ακνηβαία ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο. Άξζξν 17 Ρόινο, πξνζηαζία θαη δηεπθνιύλζεηο ηωλ εθπξνζώπωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ (Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο) 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο άιισλ νξγάλσλ ή νξγαλψζεσλ λα εθπξνζσπνχλ εξγαδνκέλνπο, ηα κέιε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 10 18/9/11

11 ηνλ παξφληα λφκν θαη λα εθπξνζσπνχλ ζπιινγηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. 2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15, ηα κέιε ηνπ ΔΔ ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ή, εάλ δελ ππάξρνπλ εθπξφζσπνη, ελεκεξψλνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο, ε νπνία ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 3. Σα κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο (ΔΓΟ), ηνπ ΔΔ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 3 απνιαχνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηεο απηήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λ. 1767/ Οη εθπξφζσπνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ιακβάλνπλ άδεηα κεη απνδνρψλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ή ζε ζπλέδξηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ παξφληα λφκν θαη δηνξγαλψλνληαη απφ νξγαληζκφ πνπ αζθεί αλαγλσξηζκέλν έξγν ή ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, απαξαηηήησο, ζηνλ εξγνδφηε απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζηα ζπλέδξηα γηα λα ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο άδεηαο κεη απνδνρψλ. 5. ηα κέιε ηνπ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ρνξεγείηαη άδεηα κε απνδνρέο κέρξη δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο ζπλνιηθά ην ρξφλν. 6. ην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ εθπξνζψπεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν, παξέρεηαη επηκφξθσζε κε απνδνρέο ζηα κέιε ηεο ΔΓΟ θαη ηνπ ΔΔ. 7. Γηαηάμεηο επλντθφηεξεο ησλ αλσηέξσ κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ, εθφζνλ ππάξμεη ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Άξζξν 18 Κπξώζεηο (Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο) 1. Η δηνίθεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη ε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κειψλ ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ή, θαηά πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνί ηνπο, πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν παξφλ λφκνο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε θεληξηθή δηνίθεζε βξίζθεηαη ή φρη ζηελ Διιάδα. 2. Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγνδφηεο ή ζε πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην λα πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο κε ζθνπφ λα παξαθσιχνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκνπ. 3. Όπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππφθεηηαη: α) ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν (2) εηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1338/1983, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη β) ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2639/1998, «Ρχζκηζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζχζηαζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Σν πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Άξζξν 19 ρέζε κε άιιεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο (Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο) ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 11 18/9/11

12 1. Η ελεκέξσζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) θαη ε δηαβνχιεπζε κε απηφ ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εζληθά φξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ηνκέσλ δξάζεο θάζε θνξέα θαη ησλ αξρψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 1 παξ Οη ξπζκίζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδνληαη κε ηε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. Η ζπκθσλία απηή ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή ηεο εζληθήο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 3. Δάλ ε ζπκθσλία δελ πξνβιέπεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο, ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο γίλεηαη κε ην ΔΔ θαζψο θαη κε ηα εζληθά φξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ή ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 4. Ο παξφλ λφκνο δελ ζίγεη δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζή ηνπο, ηα νπνία ήδε πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο. Άξζξν 20 Πξνζαξκνγή (Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο) Όηαλ επέξρνληαη ζνβαξέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη είηε δελ πεξηέρνληαη ζηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο είηε ππάξρεη ζχγθξνπζε δηαηάμεσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηζρπνπζψλ ζπκθσληψλ, ε θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ην άξζξν 6 κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε θαη ειάρηζηνλ 100 εξγαδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ή εγθαηαζηάζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε. Σνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηνπ πθηζηακέλνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή θαζελφο απφ ηα πθηζηάκελα ΔΔ είλαη κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο (ΔΓΟ) επηπιένλ ησλ κειψλ πνπ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην πθηζηάκελν ΔΔ ή ηα πθηζηάκελα ΔΔ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ ελ φςεη ηεο λέαο δνκήο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΔΔ ή ησλ ΔΔ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Άξζξν 21 Ηζρύνπζεο ζπκθωλίεο (Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο) 1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ζπκθσλία ή ζπκθσλίεο, πνπ ίζρπαλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πξνέβιεπαλ δηαθξαηηθή ελεκέξσζε θαη δηαθξαηηθή δηαβνχιεπζε κε απηνχο, έρνπλ ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ π.δ. 40/1997 ή φηαλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ιφγσ κεηαβνιψλ ζηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νκίισλ επηρεηξήζεσλ ή ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 12 18/9/11

13 β) φηαλ ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 40/1997, έρεη ππνγξαθεί ή αλαζεσξεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 5εο Ινπλίνπ 2009 θαη 5εο Ινπλίνπ Σν ηζρχνλ εζληθφ δίθαην, φηαλ ε ζπκθσλία έρεη ππνγξαθεί ή αλαζεσξεζεί, εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 2. Καηά ηε ιήμε ησλ ζπκθσληψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηα κέξε κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ παξάηαζε ή ηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Δάλ ηνχην δελ ζπκβεί, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Άξζξν 22 Γλωζηνπνίεζε ζηνηρείωλ ζην ΔΠΔ Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Δξγαδνκέλσλ, λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ απηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Άξζξν 23 Καηάξγεζε (Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο) Σν π.δ. 40/1997, φπσο πξνζαξκφζηεθε κε ην π.δ. 32/2008, θαηαξγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο Άξζξν 24 Έλαξμε ηζρύνο (Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο) Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αλαζέηνπκε ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αζήλα, επηεκβξίνπ 2011 Οη Τπνπξγνί Δζσηεξηθψλ Οηθνλνκηθψλ Υ. Καζηαλίδεο Δ. Βεληδέινο ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 13 18/9/11

14 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Γ. Κνπηξνπκάλεο Μ. Παπατσάλλνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Μ. Υξπζνρνΐδεο ΥΔΓΙΟ λφκνπ γηα doc 14 18/9/11

Αηηηοιογηθή Έθζεζε. στο σχέδιο νόμου

Αηηηοιογηθή Έθζεζε. στο σχέδιο νόμου Αηηηοιογηθή Έθζεζε στο σχέδιο νόμου "Γηθαίωκα ηωλ εργαδοκέλωλ ζηελ ελεκέρωζε θαη δηαβούιεσζε ζε θοηλοηηθής θιίκαθας επητεηρήζεης θαη οκίιοσς επητεηρήζεωλ ζε ζσκκόρθωζε προς ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 29.4.2015 EP-PE_TC1-COD(2014)0159 ***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ πνπ θαζνξίζζεθε ζε πξψηε αλάγλσζε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2015 ελ φςεη ηεο έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπο 1 (Τποποποίηση τος ν. 3556/2007/Α 91). 1. Η πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3556/2007 (A 91) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Άπθπο 1 (Τποποποίηση τος ν. 3556/2007/Α 91). 1. Η πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3556/2007 (A 91) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Σρέδην Νφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε: 1) ηεο Οδεγίαο 2013/50/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2013, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2004/109/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΦΑΣΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑΗΑΚΑ. NOMO 3846/2010 (OI ΑΡΥΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ - ηκήκα ηνπο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΝΟΜΟ 3899/2010)

ΟΗ ΠΡΟΦΑΣΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑΗΑΚΑ. NOMO 3846/2010 (OI ΑΡΥΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ - ηκήκα ηνπο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΝΟΜΟ 3899/2010) Φεβροσάρηος 2011 ΔΠΖΣ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΗ ΠΡΟΦΑΣΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑΗΑΚΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΝΔΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΥΟΛΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΚΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ NOMO 3846/2010 (OI ΑΡΥΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα