ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)"

Transcript

1 ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά ηνπ αλνίγεη γεσηξήζεηο θαη κε έλα ζχζηεκα αγσγψλ θαη δεμακελψλ δηνρεηεχεη ην πφζηκν λεξφ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ. Καηά θαλφλα νη κεηξεηέο πνπ παξέρνπλ λεξφ ζηνλ θαηαλαισηή δελ ιεηηνπξγνχλ. Κχξηα αηηία λέσλ γεσηξήζεσλ είλαη ε εμάληιεζε ησλ πθηζηακέλσλ, ε εηζξνή κεγάιεο πνζφηεηαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ ιφγσ νξγαληθνχ θνξηίνπ, ππνιεηκκάησλ ιηπαζκάησλ θ.ι.π. Τν θάζε ρσξηφ δηαζέηεη ηα ιχκαηά ηνπ θαηεπζείαλ ζηε ζάιαζζα έηζη σο έρνπλ ρσξίο θακία επεμεξγαζία ή ζε κηα ξεκαηηά θαη φπνπ πάλε. Τα ιχκαηα ησλ ρσξηψλ δελ είλαη κφλνλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, αιιά θαη φ,ηη άιιν ξίμνπκε ζηελ απνρέηεπζε, θπηνθάξκαθα, ρξψκαηα, δηαιπηηθά, θ.ι.π. Καη ηα βπηία, πξηλ ηνπο βηνινγηθνχο, άδεηαδαλ βφζξνπο θαη λχρηα πεηνχζαλ ην πεξηερφκελν ζηε ζάιαζζα. Ο θάζε αγξφηεο, ν θάζε θηεκαηίαο λφκηκα ή παξάλνκα αλνίγεη γεσηξήζεηο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ. Παξάλνκα βέβαηα κπνξεί λα δηαζέηεη θαη λεξφ ζηελ «αγνξά ησλ εμνρηθψλ». Οη εμνρηθέο θαηνηθίεο λφκηκα ή παξάλνκα θάλνπλ φ,ηη θαη ν αγξφηεο. Τν λεξφ πνπ πήγε γηα πφηηζκα ζπκπαξαζχξνληαο ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, θεχγεη ηειηθά πξνο ηε ζάιαζζα κέζσ ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Τα ιχκαηα ησλ εμνρηθψλ πάλε ζηα ππφγεηα χδαηα εθηφο απηά ησλ πξαγκαηηθά ζηεγαλψλ βφζξσλ πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πάιη ζηε ζάιαζζα θαηαιήγνπλ. Σηα κεγάια μελνδνρεία ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα γηα πφηηζκα ή δηνρεηεχνληαη κε άδεηα ζηε ζάιαζζα. Καη ηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ δχν Γήκσλ καο δηνρεηεχνπλ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα είηε ζηα ππφγεηα λεξά είηε ζηε ζάιαζζα θαηφπηλ αδείαο. Τα ιηηξίβηα κεηαθέξνπλ ηηο κνχξγεο ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ή ζε ππαίζξηνπο ρσκάηηλνπο απνδέθηεο πξνο επεμεξγαζία θαη δηάζεζε. Τα λεξά ηεο βξνρήο πνπ μεπιέλνπλ ηηο ρσκαηεξέο πάλε θαη απηά ζηα ππφγεηα λεξά θαη ζηε ζάιαζζα. Παρελέργεηες: Γελ ρξεηάδεηαη λα ηηο πεξηγξάςνπκε, γηαηί ππνηηκάκε ηελ λνεκνζχλε ηνπ αλαγλψζηε. Μφλν λα ηνλίζνπκε πξέπεη, φηη πξηλ πεξίπνπ ην 1960, ηφηε πνπ ήηαλ άγλσζηα ηα ιηπάζκαηα, ηα απνξξππαληηθά, ηα θπηνθάξκαθα θαη ε ρξήζε ηερληθψλ πιψλ θαη πιηθψλ πνιχ πεξηνξηζκέλε, ηφηε πνπ αληινχζακε λεξφ απφ πεγάδηα, είρακε θαη θαιφ λεξφ παληνχ θαη θαιέο ζάιαζζεο. Να ζπκεζνχκε φηη φια ηα ιηηξίβηα ηεο Δξκηφλεο ξίρλαλε ηηο κνχξγεο ζην Ληκάλη θαη ζηα Μαληξάθηα, εθεί πνπ θάζε ρξφλν μέπιελαλ θαη πεξίπνπ 200 βαξέιηα θξαζηνχ. Τίπνηα δελ πάζαηλε νχηε ην Ληκάλη νχηε ηα Μαληξάθηα. Μάιηζηα ην Ληκάλη πνπ νπζηαζηηθά δερφηαλ φιεο ηηο κνχξγεο ήηαλ γεκάην θεθάινπο, ιαβξάθηα, κνπξκνχξεο. Κνπάδηα νιφθιεξα. Αληίζεηα, κεηά ην 1970, ε πνιηηηζκέλε πηα Δξκηφλε έδεζε κέρξη ζήκεξα ζην Ληκάλη ηεο ληξνπήο,

2 δειαδή θπξηνιεθηηθά κέζα ζε έλα βφζξν, δαηκνλνπνηψληαο ηηο κνχξγεο θαη ηα ξεηζίληα ησλ βαξειηψλ, φρη φκσο θαη ηα ιχκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Σήκεξα: Γελ έρνπκε λεξφ ζε φιε ηελ Δξκηνλίδα θαη απηφ πνπ έρνπκε είλαη πθάικπξν. Γελ μέξνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ λεξψλ καο, νχηε ησλ επηθαλεηαθψλ (φηαλ ππάξρνπλ ηέηνηα). Γελ μέξνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαθηίσλ πδάησλ καο. Γελ μέξνπκε ηηο επηπηψζεηο ζην θπηηθφ θαη δσηθφ βαζίιεην. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ ηε κεηαβνιή ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ λεξψλ καο ρξφλν κε ην ρξφλν. Απηφ πνπ μέξνπκε είλαη φηη δελ πξέπεη λα πίλνπκε λεξφ απφ θαλέλα πεγάδη ή γεψηξεζε, φρη γηαηί είλαη πθάικπξν, αιιά γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα είλαη κνιπζκέλν. Οχηε απφ ηηο βξχζεο παξά κφλν εκθηαισκέλν. Πού βαδίδοσκε; Σηα ηπθιά. Απφ ηελ ελεξγνπνίεζε παιαηψλ πεγαδηψλ γηα πφζηκν, ζηα δίθηπα θαη ηηο δεμακελέο πνπ ζα θηινμελνχλ λεξφ πνπ ζα θέξλνπλ πδξνθφξα πινία απφ..άιιεο πεξηνρέο. Απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ ζα καο δίλνπλ θηελφ, πνιχ θαη θαιφ λεξφ (δηάβαδε: αθξηβφ λεξφ κφλν γηα νηθηαθή ρξήζε γηαηί.δελ πίλεηαη. Σηε Δξκνχπνιε ηεο Σχξνπ ην πξψην πνπ ζνπ ιέλε φηαλ κπαίλεηο ζην μελνδνρείν είλαη «πίλεηε εκθηαισκέλν, γηαηί ην λεξφ ηεο βξχζεο είλαη απφ αθαιάησζε θαη δελ πίλεηαη, γηαηί κπξίδεη φπσο ηεο βαπνξέηαο ζηα θαξάβηα»), ζηηο γεσινγηθέο κειέηεο γηα λα βξνχκε πνπ ζην θαιφ ζπγθεληξψλεηαη θαη θξχβεηαη ην λεξφ ηεο Δξκηνλίδαο. Ση θάλοσκε; Βγάδνπκε ηηο αλάγθεο καο πξνο ηα έμσ «Θέινπκε, λεξφ, πνιχ θαη θαιφ!». Σε πνηνπο απεπζπλφκαζηε; Σηνπο βνπιεπηέο καο θαη ζηνπο Γεκάξρνπο καο. Καη απηνί ηη καο απαληνχλ; Υπάξρεη πάξα πνιχ λεξφ, ηφζν φζν δελ θαληάδεζηε. Πνχ; Σηνλ Αλάβαιν θαη αλ δελ θηάζεη απηφ πνπ ζπιιέγεηαη κε πεπαιαησκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 1970, ζα πηάζνπκε ηνλ Αλάβαιν ζηα βαζηά (άπηαζηα πνπιηά δέθα ζηνλ παξά). Έλαο αγσγφο ρξεηάδεηαη θαη έγηλε ε Δξκηνλίδα ε ρψξα ηνπ λεξνχ. Γελ ρξεηάδνληαη παξά θάπνηεο δεθάδεο (ή εθαηνληάδεο;) επξψ πνπ ζηαδηαθά νθείιεη λα καο ηα δψζεη ην θξάηνο ή λα ηα πάξεη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μέρξη λα καο ην θέξνπλε θηηάρλνπκε έλα θξάγκα ζηε Τδεξηδειηά θαη πνηίδνπκε θάζε δηςαζκέλν. Άξα ε Δξκηνλίδα δελ έρεη πξφβιεκα λεξνχ θαη πξφβιεκα δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ, δελ έρεη αλάγθε δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ. Σπγρξφλσο απνζησπνχκε ηελ εχινγε απνξία: Δδψ ν θφζκνο ζθάδεηαη γηα ην λεξφ. Πψο ζα ζπκβεί λα καο παξαρσξεζνχλ κε ηφζν ρακφγειν ηα λεξά ηνπ Αλάβαινπ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αξγνιηθνχ θάκπνπ πνπ δηθαησκαηηθά ηνπο αλήθνπλ ή απφ ην θξάγκα ηεο Τδεξηδειηάο φπνπ ζηα ππνηηζέκελα λεξά ηνπ, δηθαησκαηηθά, έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ηα Ίξηα θαη ε γχξσ πεξηνρή θαη φρη ε Δξκηνλίδα;

3 Η Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη θάζε ερέθξσλ πνιίηεο, αληηιακβάλεηαη φηη ην πξφβιεκα ηνπ λεξνχ είλαη κείδνλ γηα ηελ Δπξψπε θαη γη απηφ ην ιφγν έθηηαμε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ε νπνία ζεζπίδεη πιαίζην θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ. Γειαδή επηβάιεη (κε λφκν) ζηα κέιε-θξάηε ηεο νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, άζρεηα αλ νξηζκέλα έρνπλ άθζνλα θαη θαιά λεξά, γηαηί ζεσξεί ην λεξφ φρη ζαλ έλα εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά ζαλ θοηλωληθό αγαζό, θιερολοκηά ποσ πρέπεη λα ηελ προζηαηεύοσκε. Με ην θαιφ λα ππνδερζνχκε ηνλ Αλάβαιν θαη ηελ Τδεξηδειηά αιιά γηα ηελ σο άλσ νδεγία είλαη απιψο θαινδερνχκελα ηερληθά έξγα θαη ηίπνη άιιν. Ας δούκε ιοηπόλ ηη ζεζπίδεη ε οδεγία 60 γηα ηελ Δρκηολίδα κε όζο γίλεηαη απιά ιόγηα: Πξφθεηηαη γα έλα κεγάιν έξγν, κεγαιχηεξν απφ ηελ νιηθή νηθνινγηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ: Γεκηνπξγείηαη Δζληθή Δπηηξνπή Υδάησλ θαη Δζληθφ Σπκβνχιην Υδάησλ κε πξφεδξν ηνλ εθάζηνηε Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο (αθνχ απνθηήζνπκε πξψηα ηέηνην ππνπξγείν). Κάζε Πεξηθέξεηα απνθηά Γλζε Υδάησλ ε νπνία πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ κέρξη θαη λα ην ζέζεη ζε εθαξκνγή κέρξη Άξα γηα ηελ Δξκηνλίδα ηελ απφιπηε επζχλε ζρεδηαζκνχ ηελ έρεη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη κάιηζηα ην Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ην λνκφ Αξγνιίδαο. Ο ζρεδηαζκφο δελ γίλεηαη κε βάζε κηα επαξρία ή έλα λνκφ αιιά κε ιεθάλεο απνξξνήο. Γειαδή αλ ηξαβήμνπκε κηα γξακκή απφ ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Γπηηθνχ Γίδπκνπ φξνπο πξνο Μαπξνβνχλη, Αδέξεο έσο ηα Τζειεβίληα, ψζηε φια ηα λεξά λα πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, απηφ είλαη ην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Δξκηνλίδα αζρέησο αλ ηελ πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ή πεξηιακβάλεη θαη ν- ξηζκέλα ηκήκαηα ησλ γεηηνληθψλ καο επαξρηψλ. Απηά δειαδή είλαη «ηα λεξά καο» πνπ ηειηθά πέθηνπλ «ζηε ζάιαζζά καο». Μάιηζηα ζην ζρεδηαζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξάθηηα χδαηα, δειαδή ηα λεξά ηεο ζάιαζζαο ζε απφζηαζε κέρξη πεξίπνπ 1 κίιη απφ ηελ ακκνπδηά (νπζηαζηηθά φια ηα λεξά ησλ θφιπσλ ηεο πεξηνρήο καο). Έρεη ξφιν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ απηφλ; Όρη, είλαη δνπιεηά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νη δχν Γήκνη καο ζην ζρέδην εκθαλίδνληαη ζαλ εζηίεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ σο νηθηζκνί, σο βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη σο ζεκαληηθνί ρξήζηεο λεξνχ. Θα αθνπζηεί ε γλψκε ηνπο θαηά ηε δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ αιιά ξφινο γη απηνχο δελ δηαθαίλεηαη. Γηα λα ηα βγάιεη πέξα ην Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ πξέπεη λα νξγαλψζεη δηθέο ηνπ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο ή λα ζπκβιεζεί κε αμηφπηζηα ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα. Σπγθεθξηκέλα ρξεηάδεηαη: 1. Μία έκπεηξε νκάδα επηζηεκφλσλ γηα ηελ απνηχπσζε επηθαλεηαθψλ, παξάθηησλ, ππφγεησλ, κεηαβαηηθψλ πδάησλ (γεσιφγνη, ηνπνγξάθνη, πδξνιφγνη θ.ι.π.).

4 2. Μία νκάδα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ, ησλ πεξηνρψλ πνπ ππάξρνπλ ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πηζαλή πνξεία ησλ ξχπσλ (πεξηβαιινληνιφγνη, ρεκηθνί, βηνιφγνη, θ.ι.π.). 3. Γηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, βηνινγηθψλ θ.ι.π., δειαδή εξγαζηήξηα πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπο είλαη έγθπξα θαη απνδεθηά γηα θάζε λφκηκε ρξήζε. 4. Γηαπηζηεπκέλα ζπλεξγεία δεηγκαηνιεςηψλ. 5. Οκάδα αξρεηαθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο. Μπνξεί βέβαηα λα ζπκβιεζεί θαη κε εηδηθά ηλζηηηνχηα φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ), πνπ είλαη ην πιένλ αμηφπηζην θαη έγθπξν γηα έξεπλα ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ βπζφ βάζεη δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ, ην νπνίν δηαζέηεη άξηζην εμνπιηζκφ θαη εξγαζηήξηα. Απηφ ην δπλαηφ επηηειείν πξέπεη λα θάλεη ηελ παξαθάησ δνπιεηά: 1. Να απνηππψζεη ζε ράξηεο ηνπο ρεηκάξξνπο θαη ηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο καο, λα πεξηγξάςεη ηελ παξνρή πδάησλ κέζα ζην ρξφλν, ηελ πνξεία ησλ λεξψλ κέρξη ηε ζάιαζζα, ηπρνχζεο θπζηθέο ή ηερληθέο ιίκλεο, ηφπνπο εηδηθήο πξνζηαζίαο (βάιηνη, θαξάγγηα, πγξνβηφηνπνη, ιηκλνζάιαζζεο θ.ι.π.) θαη φια απηά κε κεγάιε αθξίβεηα δειαδή κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ κέζσ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο λα ζεκεηψζεη ηηο πεξηνρέο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε ζπγθέληξσζε λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πφζηκν, ψζηε λα ηχρνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο. 2. Να απνηππψζεη ηα ππφγεηα χδαηα, ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα, ην είδνο ηνπ εδάθνπο πνπ δηαπεξλνχλ. 3. Σηελ παξάθηηα δψλε λα απνηππψζεη ηα ξέκαηα ηνπ βπζνχ, ηελ θίλεζή ηνπο, ηε θχζε ηνπ βπζνχ θαη άιια ζηνηρεία. 4. Να απνηππψζεη φιεο ηηο ιήςεηο λεξνχ (γεσηξήζεηο, πεγάδηα, επηθαλεηαθέο ιήςεηο) κε παξνρή κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ επηηξέπεη ν λφκνο γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε ζε θάζε θηήκα. Γηα απηέο ηηο ιήςεηο λα ειέγμεη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, αλ έρνπλ άδεηα ρξήζεο λεξνχ, αλ ηεξνχλ ηνπο φξνπο απηήο ηεο άδεηαο θ.ι.π. 5. Να απνηππψζεη κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα δηνρεηεχζνπλ ξχπνπο ζηα χδαηα. Γειαδή νηθηζκνχο, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ππθλέο ζπζηάδεο εμνρηθψλ, ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, κνλάδεο αθαιάησζεο, ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΦΥΤΑ), βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ζπζηάδεο ζεξκνθεπίσλ, ζέζεηο έληνλεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ιηηξίβηα, βνπζηάζηα, ρνηξνζηάζηα θαη φ,ηη άιιν. 6. Να απιψζεη έλα ζχλνιν ζηαζεξψλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαηά έηνο αιιά θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο δεηγκαηνιεςίαο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα: Σηνλ ρείκαξξν ηνπ Καηαθπθηνχ ζα νξίζεη 4 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο θαη ζα ιακβάλεη δείγκαηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ ηξέρεη ην λεξφ. Τν ίδην ζα γίλεη θαη ζε άιια ζεκαληηθά ξέκαηα. Μέζα ζε νηθηζκνχο, θνληά ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, κέζα ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ζηνπο ΦΥΤΑ, θαηά κήθνο ζεκαληηθψλ ξεκάησλ, ζηνπο θάκπνπο, ζα θάλεη γεσηξήζεηο γηα λα παίξλεη δείγκαηα ππνγείσλ πδάησλ, ή ζα ρξεζηκνπνηεί ήδε ππάξρνπζεο κεγάιεο γεσηξήζεηο. Σηα παξάθηηα χδαηα ζα νξίζεη ζηαζεξά ζεκεία δεηγκαηνιεςηψλ λεξνχ θαη βπζνχ θπξίσο ζε ζεκεία πνπ θάλεη κπάλην πνιχο θφζκνο, ζε ιηκάληα, ζε ιηκλνζάιαζζεο, θνληά ζηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, θνληά ζε ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Μάιηζηα ζηα παξάθηηα χδαηα, ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζα γίλεηαη θαη παξαθνινχζεζε ηεο κφιπλζεο ζηα ςάξηα θαη ζε ζαιάζζηα είδε πνπ δνπλ ζηνλ βπζφ, ζα παξαθνινπζείηαη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα θ.ι.π., θ.ι.π. 7. Όιεο νη κεηξήζεηο θαη νη δηαπηζηψζεηο αξρεηνζεηνχληαη θαη έηζη κπαίλεη ππφ πιήξε παξαθνινχζεζε θαη επηηήξεζε ε πεξηνρή καο. Λεπηνκεξείο εθζέζεηο απνζηέιινληαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Υ- δάησλ ε νπνία ζπληάζζεη ηελ γεληθή έθζεζε ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

5 Ο αξρηθφο ζηφρνο είλαη κέζα ζε δχν ηξία ρξφληα λα ζπγθεληξσζνχλ πιήξε ζηνηρεία πνπ λα απνηππψλνπλ αμηφπηζηα θαη έγθπξα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή καο. Τειηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο φπνπ ρξεηάδεηαη. Δλλνείηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε δηαπηζηνχηαη ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο, ηφηε γίλεηαη έξεπλα, εληνπίδεηαη ε πεγή ησλ ξχπσλ θαη εθαξκφδεηαη ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», αξρηθά κε πξφζηηκα, ηειηθά κε ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Τν φινλ εγρείξεκα δελ απνζθνπεί ζηνλ λα θέξεη ηα χδαηα ηεο πεξηνρήο καο ζηελ ηδαληθή θπζηθή θαηάζηαζε πξηλ δειαδή εκθαληζηεί ν άλζξσπνο ζηελ Δξκηφληδα. Λακβάλεηαη πιήξσο ππ φςηλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο θαη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ιακβάλεηαη κία θαηάζηαζε ζηα χδαηα ε νπνία ππάξρεη ζήκεξα θαη φρη κία πξηλ 50 ρξφληα. Αλ δηαπηζησζεί γηα παξάδεηγκα φηη ζε έλα θάκπν ην λεξφ είλαη θαηάιιειν κφλν γηα πφηηζκα αιιά φρη θαηάιιειν γηα πφζηκν, βειηίσζε ζεκαίλεη λα γίλεη ην λεξφ θαηαιιειφηεξν γηα πφηηζκα θαη επαίζζεησλ θαιιηεξγεηψλ θαη φρη λα θιείζνπλ ζηάλεο, λα θιείζνπλ εμνρηθά, βηνηερλίεο θ.ι.π. γηα λα γίλεη ην λεξφ πφζηκν. Κάηη ηέηνην είλαη νπηνπία ηνπιάρηζηνλ γηα ζήκεξα. Αληίζεηα, αλ ηα δχν θχξηα πνηακάθηα (βξίζθνληαη ζε ιεθάλεο απνξξνήο πίζσ απφ ηελ γξακκή πνπ πξναλαθέξακε) πνπ ζα γεκίδνπλ ην κειινληηθφ θξάγκα ηεο Τδεξηδειηάο κε πφζηκν λεξφ κεηαθέξνπλ ξχπνπο θαηά ηε ξνή ηνπο επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηφηε ζα ιεθζεί θάζε κέηξν (κεηαηφπηζε ζηαλψλ, πιήξεο απαγφξεπζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηα παξφρζηα θηήκαηα, πεξίθξαμε ζε εππαζή ζεκεία θ.ι.π.), ψζηε λα πξνζηαηεπηεί πιήξσο ην πφζηκν λεξφ σο θνηλσληθφ αγαζφ. Αλ ζηα παξάθηηα χδαηα ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο, εκθαλίδνληαη ξχπνη θ.ι.π. ζα ιακβάλνληαη κέηξα θαη εδψ βάζεη ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Αλ δηαπηζησζεί φηη θνληά ζην ζεκείν πνπ απνξξίπηεη ζηε ζάιαζζα ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ν βηνινγηθφο ζηαζκφο Δξκηφλεο ππάξρεη αιινίσζε ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαη κεηξψληαη νξηζκέλνη ξχπνη πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ, ηφηε γίλεηαη πιήξεο έιεγρνο ζηνλ ζηαζκφ, ζηα αξρεία θαηαγξαθήο ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ ησλ ξχπσλ ζηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα θαη αλ φια βξεζνχλ θαλνληθά, ηφηε ξχπαλζε ππάξρεη, αιιά ν ζηαζκφο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ. Αλ απηή είλαη ε ηερλνινγία ηνπ ζηαζκνχ πξέπεη λα απνδερηεί ην φιν ζχζηεκα ηε ξχπαλζε, κέρξη λα βγεη άιιε θαιχηεξε ηερλνινγία ε νπνία βέβαηα ζα γίλεη θαη κε λφκν ππνρξεσηηθή γηα ηνπο βηνινγηθνχο ζηαζκνχο. Η απνιπηφηεηα, ην θπλήγη ηνπ αλέθηθηνπ είλαη παξαινγηζκφο, δελ είλαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Η Οδεγία 60 ζε έλα παξάξηεκά ηεο αλαγξάθεη ζαθψο ηνπο ξχπνπο πξνηεξαηφηεηαο. Δίλαη κηα νκάδα ξχπσλ (βαξηά κέηαιια, νξγαληθέο ελψζεηο θ.ι.π.) πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη απφ ηε θχζε (δάζε, πεηξψκαηα θ.ι.π.). Σηφρνο είλαη κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ νη ξχπνη απηνί λα αληρλεχνληαη ζηα χδαηα θάησ απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε εζληθή ή ε επξσπατθή λνκνζεζία. Ο ζρεδηαζκφο αθνξά θπξίσο ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ αιιά φπνπ ε πνηφηεηα δελ ηθαλνπνηεί θαη κάιηζηα δηαπηζηνχηαη ρεηξνηέξεπζε, ηφηε ιακβάλνληαη θαη πνζνηηθά κέηξα, απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ, πεξηνξηζκνί ζηελ αληινχκελε πνζφηεηα. Δχινγα εξσηήκαηα: Μα είλαη εθηθηφο θαη εθαξκφζηκνο έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο ζε εζληθφ επίπεδν θαη κάιηζηα απφ δεκφζηα θαη νπζίαλ ππεξεζία; Δίλαη. Υπάξρνπλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ηθαλφηαηα ζηειέρε θαη επηζηήκνλεο πνπ αλ ειεπζεξσζνχλ απφ ηελ πάγηα δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία θαη ηελ κηθξνπνιηηηθή κπνξνχλ λα θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά ηέιεηα φπσο ηε θάλνπλ θαη ζηε Βφξεηα Δπξψπε νη ζπλάδειθνί ηνπο. Βέβαηα απφιπηα ππαξθηφο ν θφβνο λέσλ θνκκαηηθψλ δηνξηζκψλ κε ηελ γλσζηή εκπινθή θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρφλησλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο αθφκε ειιεληθήο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.

6 Μα έρεη ε ρψξα καο ηέηνηα ηέιεηα εξγαζηήξηα, ηέηνηα ηλζηηηνχηα; Η ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα Πνιπηερλεία Παηξψλ, Αζελψλ, Μεηζφβεην, ΔΛΚΔΘΔ ζα ζαο πείζεη φηη έρεη θαη παξά έρεη. Άιισζηε ζήκεξα είλαη ηέηνηα ε ηερληθή πξφνδνο πνπ κέζσ δνξπθφξσλ κπνξεί ε Γλζε Υδάησλ λα βιέπεη ην ηη γίλεηαη ζηελ Δξκηνλίδα κε αθξίβεηα κέηξνπ θαη λα παίξλεη ηα απνηειέζκαηα α- λαιχζεσλ απηφκαηα απφ θάζε ζέζε δεηγκαηνιεςίαο. Μα ρξεηάδνληαη έλα ζσξφ ρξήκαηα, πνπ ζα βξεζνχλ; Δδψ αο είλαη θαιά ε κακά Δπξψπε (άιιε νλνκαζία: Κνπηφθξαγθνη) ε νπνία δίλεη, γηαηί μέξεη κε ην ρξφλν φηη ν ζρεδηαζκφο απηφο ζα ηα βγάιεη κε ην παξαπάλσ ηα ιεθηά ηνπ απφ ηα γεληθά νθέιε ηεο ηνπηθήο καο θνηλσλίαο. Άιισζηε είλαη έλα έμνρν έξγν πνιηηηζκνχ, αλαθηάκε ηελ έμνρε θχζε καο, ηηο θαζαξέο ζάιαζζεο καο, ηα θαζαξά ππφγεηα λεξά καο, δελ αλαβηψλνπκε ην ακίιεην λεξφ γηα λα πξνζειθχζνπκε θαλέλα ηνπξίζηα ζηα θαγάδηθά καο. Υπάξρεη θαλέλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε κηα ιεθάλε απνξξνήο ζηε ρψξα καο; Όρη βέβαηα γηαηί είλαη πνιχ λσξίο. Πξψηα ζα πεξάζνπλ φιεο νη πξνζεζκίεο, ζα πεξάζνπλ θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ ζα δεηήζνπκε, θαη φηαλ ζα αξρίζνπλ ηα πξφζηηκα (φπσο δειαδή ζπλέβε θαη κε ηηο ρσκαηεξέο), ηφηε ζα αξρίζνπκε κε βία ην φινλ εγρείξεκα θαη ν Θεφο βνεζφο. Παξφια απηά ζην Θξηάζην Πεδίν φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 40% ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, πιήζνο βηνηερληψλ απνζεθψλ θ.ι.π., φπνπ ππάξρεη ε κεγαιχηεξε ζηελ Διιάδα ρσκαηεξή ησλ Ληνζίσλ, ν κεγαιχηεξνο ζηαζκφο ηεο ρψξαο καο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Χπηάιιεηα, πινία πνπ δέλνπλ ζηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο ή μεθνξηψλνπλ θαζεκεξηλά, έρεη, θαηά θάπνην ηξφπν κεξηθά, εθαξκνζηεί έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο, φκσο φρη απφ κία θεληξηθή ππεξεζία αιιά απφ έξεπλεο Παλεπηζηεκίσλ, Πνιπηερλείσλ, Ιλζηηηνχησλ, Γήκνπ Διεπζίλαο θ.ι.π. Η πεξηνρή απηή κε ηε ζαιάζζηα δψλε απφ ηνλ Ιζζκφ ηεο Κνξίλζνπ κέρξη ηελ Αίγηλα θαη ην Σνχλην έρεη εξεπλεζεί θαη παξαθνινπζείηαη ρξφληα ηψξα. Ο Γήκνο Διεπζίλαο κεηξάεη ζπζηεκαηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θαη ηνπ βπζνχ ζηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο ζε ζηαζεξά ζεκεία θαη δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα. Τν ίδην θάλεη ην ΔΛΚΔΘΔ γηα ηελ επξχηεξε ζάιαζζα κέρξη ηελ Αίγηλα, ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θπξίσο ζην ζαιάζζην ρψξν γχξσ απφ ηελ Χπηάιιεηα, αιιά θαη ζηελ πεδηάδα ηνπ Αζπξφππξγνπ θαη ηεο Διεπζίλαο κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Ο θαζέλαο κπνξεί κέζσ ηνπ Internet λα εληνπίζεη φιεο απηέο ηηο έξεπλεο θαη απνηππψζεηο ηεο ξχπαλζεο θαη πξαγκαηηθά ζα εληππσζηαζηεί κε ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη θαη ηα πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί. Μα έρνπκε ζηελ Δξκηνλίδα ηφζν εθηεηακέλν πξφβιεκα ξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ψζηε λα απαηηείηαη έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο; Η αιήζεηα είλαη φηη δελ έρνπκε βηνκεραλίεο, νχηε ξππαίλνπζεο βηνηερλίεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπκε πξνβιήκαηα ηχπνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ ή Αζσπνχ πνηακνχ ή πνηακηψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο πνπ δηαζρίδνπλ δχν ηξία θξάηε πξηλ εθβάιινπλ ζην Αηγαίν. Όκσο θαλέλαο πηα δελ πίλεη λεξφ άθνβα απφ πεγάδη, γεψηξεζε, πεγή, νχηε απφ ξένληα χδαηα θαη έρνπκε πιήξε άγλνηα γηα ην είδνο θαη ην βαζκφ ξχπαλζεο φισλ ησλ πδάησλ καο. Τα ιχκαηα πιήζνπο εμνρηθψλ πάλε θαηεπζείαλ ζηα ππφγεηα λεξά. Οη παιηφηεξνη ζα ζπκνχληαη φηη ε Δξκηφλε έπαηξλε λεξφ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο απφ ην πεγάδη ζηα Γηζθνχξηα θαη ην έδηλε θάζε Παξαζθεπή γηα πφζηκν ζηνλ νηθηζκφ. Μάιηζηα είρε θηηάμεη ε Κνηλφηεηα δεμακελή θαη αγσγνχο

7 πνπ είραλ ζηνηρίζεη πνιιά ρξήκαηα. Μφιηο φκσο ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ιφθνπο μεθχηξσζαλ ηα πξψηα εμνρηθά, ην πεγάδη γέκηζε παζνγφλα βαθηήξηα θαη άιινπο ξχπνπο θαη ζθξαγίζηεθε. Οηθνινγηθή αληηκεηψπηζε κε ηνλ ελ ιφγσ ζρεδηαζκφ ηεο νδεγίαο 60 ζα ήηαλ λα πιεξψζνπλ πξφζηηκν ηα εμνρηθά, λα ζθξαγηζηνχλ νη βφζξνη ηνπο θαη λα θηηαρηνχλ λένη, θαη λα γίλεη εθεί γεψηξεζε παξαθνινχζεζεο, θαη φρη λα ζθξαγηζηεί ην πεγάδη. Βέβαηα θαζφινπ παξάμελν ζηα εμνρηθά απηά λα απνιακβάλνπλ ηελ θχζε ησλ Γηζθνπξηψλ θαη νηθνιφγνη νη νπνίνη λα. κάρνληαη γηα ηελ ξχπαλζε ζε άιιε πεξηνρή ηεο Δξκηνλίδαο. Ο Γήκνο Δξκηφλεο κάιηζηα βάζεη ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κπνξεί κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ λα απαηηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πεγήο ξχπαλζεο ηνπ πεγαδηνχ ηνπ θαη ηελ απνξξχπαλζε κε έμνδα ησλ γχξσ εμνρηθψλ! Έηζη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ε εμνρηθή θαηνηθία είλαη ελ δπλάκεη πεγή ξχπαλζεο, πφζν κάιινλ ε ζπζηάδα εμνρηθψλ. Τα λεξά καο είλαη πιένλ ηζρπξψο πθάικπξα. Απαηηείηαη βειηίσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κε πεξηνξηζκνχο ζηελ άληιεζε θαη κε θξάγκαηα θαη κε Αλάβαιν, θαη κε κνλάδεο αθαιάησζεο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη ζεηηθφηαηνο γηα νπνηαδήπνηε δξάζε πνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, αιιά αο έρνπκε θαη ην θφζηνο ππ φςηλ. Όινη αγνξάδνπκε λεξφ ζην κπνπθάιη. Τα δίθηπα ησλ νηθηζκψλ καο παξέρνπλ λεξφ κφλνλ γηα νηθηαθή ρξήζε. Οη ζηαζκνί επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ Γήκσλ καο δελ είλαη θαη φ,ηη θαιχηεξν. Ο Κάκπνο ηνπ Κξαληδίνπ βξσκά θαη δέλεη θαη θαλείο δελ μέξεη ηη γίλεηαη ππνγείσο. Ο ηεο Δξκηφλεο δηαρέεη κπξνπδηά πνπ θηάλεη ζηνλ νηθηζκφ θάζε ηφζν θαη ζηε Νηάξδηδα, θαη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα πνπ απνξξίπηεη ζηα βξάρηα ηνπ Κξνζηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηνπλ ζαλ θαηαξξάθηεο ζηε ζάιαζζα, δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν. Δίλαη βέβαηα θνηλσληθψο αλαγθαίν γηα λα μεβξνκίζνπλ νη νηθηζκνί θαη ηα ιηκάληα καο, αιιά κε κέηξν ην ηη γίλεηαη ζηελ Δπξψπε, είλαη απαξάδεθηε πηα απηή ε θαηάζηαζε θαη δελ δηθαηνινγείηαη άιιν απφ ηελ θνηλσληθή αλάγθε. Γελ βγάδνπλ φ,ηη θαιχηεξν θαη νη βηνινγηθνί ζηαζκνί μελνδνρείσλ. Οη ςαξάδεο καο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έρνπλ παξαηεξήζεη φηη κε ηηο βξνρέο ηα ζηξείδηα ηα παξάθηηα αλνίγνπλ θαη ςνθάλε. Δμσ έμσ ζηνπο θφιπνπο καο ειάρηζηα ηα κηθξά ρηαπφδηα, νη πέξθεο θ.ι.π. Όρη απφ ηελ ππεξαιίεπζε, αιιά απφ ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο βξνρέο θαη ην ππφγεηα λεξά. Μηθξνί νη παλέκνξθνη θφιπνη καο θαη ζρεηηθψο ζηάζηκα ηα λεξά ηνπο. Οη αγξφηεο καο εγθαηέιεηςαλ ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ ιφγσ πνηφηεηαο λεξνχ. Δίλαη δε ηφζν παγησκέλν κέζα ηνπο, φηη είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα έρνπκε πθάικπξα λεξά, πνπ αληί λα θηλεηνπνηνχληαη πξνο βειηίσζε ησλ πδάησλ, αλαδεηνχλ θαιιηέξγεηεο, φπσο ηα ξφδηα, πνπ λα αληέρνπλ ην πθάικπξν λεξφ. Σε ιίγν ζα αλαδεηνχλ θπηά πνπ λα αληέρνπλ ην ζαιαζζηλφ. Η πιήξεο εθαξκνγή ινηπφλ ηεο νδεγίαο 60 είλαη δχζθνιν έξγν πνιηηηζκνχ, πφζν κάιινλ ζπκπιεξσκέλν κε ηελ νιηθή νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ καο. Πνχ απνβιέπεη απηή ε νδεγία, πνην ην φξακα γηα ηελ Δξκηνλίδα θαη θάζε ηφπν πνπ δελ έρεη πνηάκηα θαη βξνρέο; Αο θιείζνπκε ηα κάηηα θαη ζα δνχκε κηα Δξκηνλίδα κε πνιιά κηθξά θξάγκαηα θαηά κήθνο ησλ ρεηκάξξσλ ηεο θαη ησλ ξεκάησλ ηεο (πξνθεηηθφ ην ζρέδην πνπ είρε θηηάμεη ζε έλα άξζξν ηνπ ζηε «Φσλή ηεο Δξκηφλεο» ν αείκλεζηνο Παληειήο Μήηζνπ). Γχν ηξεηο πεξηνρέο πξνζηαηεπκέλεο γηα ηε ιήςε θαη δηαλνκή πφζηκνπ λεξνχ ζηνπο θπξίσο νηθηζκνχο. Έλα δίθηπν λεξνχ γηα πφηηζκα πνπ ζα απιψλεηαη ζε φιε ηελ επαξρεία θαη κε κεηξεηή ζα παίξλεη ην θάζε αγξφθηεκα θαη ηα εμνρηθά φζν ρξεηάδεηαη (κε πιεξσκή αλάινγα ηελ θαηαλάισζε θαη ηε ρξήζε θαη ηνλ ρξήζηε). Ιδησηηθέο γεσηξήζεηο δελ ππάξρνπλ πιένλ ή ππάξρνπλ κφλνλ ζε καθξηλά κέξε πιήξσο ειεγρφκελεο. Όζεο έρνπλ απνκείλεη είλαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα, πιήξσο ειεγρφκελεο θαη ηξνθνδνηνχλ καδί κε ηα θξάγκαηα, ίζσο θαη ηνλ Αλάβαιν ην θνηλφ δίθηπν δηαλνκήο ηνπ πνηηζηηθνχ ή ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Ίζσο θάπνηεο κνλάδεο αθαιάησζεο λα ζπκπιεξψλνπλ ην φιν ζχζηεκα.

8 Όινη νη βηνινγηθνί ζηαζκνί επεμεξγαζίαο ιπκάησλ έρνπλ ηέηνηα ηερλνινγία, ψζηε ην λεξφ ηνπο λα δηνρεηεχεηαη ζηνπο θάκπνπο γηα πφηηζκα. Βέβαηα, κφιηο μαλαλνίμνπκε ηα κάηηα καο ζα πνχκε ην θιαζηθφ: «φλεηξα κε ηνλ μεζθέπαζην!». Η πξνεγνχκελε αγξνηηθή θνηλσλία καο πφηηδε ηα δψα θαη έπαηξλε λεξφ θπξίσο απφ δεκφζηα πεγάδηα πνπ ηα πξνζηάηεπε απφιπηα. Τν λεξφ δειαδή ήηαλ θνηλσληθφ αγαζφ ππφ απζηεξφ έιεγρν θαη επηηήξεζε (φρη, δελ αζηπλφκεπε ε πνιηηεία ηα δεκφζηα πεγάδηα αιιά ε άγξαθε θνηλσληθή ζπλαίλεζε δειαδή ε αηδψο. Αλ θάπνηνο δελ ζεβφηαλ ην πεγάδη θαη έθαλε έζησ θαη ηελ παξακηθξή ελέξγεηα ξχπαλζεο ή θαηαζηξνθήο, κφιηο γηλφηαλ γλσζηφ, ζηακαηνχζαλ λα ηνπ κηινχλ, δελ ζπλαιιάζζνληαλ καδί ηνπ, δελ ηνλ πξνηηκνχζαλ γηα εξγάηε, έθνβαλ ην θαηάζηεκά ηνπ θαη ηνπ έδεηρλαλ κε θάζε ηξφπν φηη κφλν κε έκπξαθηε ζπγλψκε ζα επαλέιζεη ζην ζψκα ηεο θνηλφηεηαο). Πξέπεη λα επηζηξέςνπκε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ζε απηή ηε ζνθία ησλ παππνχδσλ καο. Με εθηίκεζε, Βαζίιεο Γθάηζνο Φεκηθφο Σεκείσζε: Στο αρθρο θα βρειτε αναφορα ςτην οδηγία 200/60 τησ ΕΕ την οδηγια θα την βρειτε εδω Να ςημειωθει πωσ οςα περιγραφει η οδηγια πρεπει να πραγματοποιηθουν ςτα επομενα εξη χρόνια (μεχρι το 2015) αλλιωσ οπωσ και με τα ςκουπιδια θα εχουμε προςτιμα.για να γινει αυτο πρεπει να ξεκινηςουμε ςημερα τισ μετρηςεισ -καταγραφεσ ετςι που μετα απο εξη χρόνια να αρχίςει να περναει το προγραμμα ςε εφαρμογή. Η οδηγια για τα αςτικα λυματα ειναι εδω Και για την προςταςια των οικο τόπων εδω

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα