ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)"

Transcript

1 ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά ηνπ αλνίγεη γεσηξήζεηο θαη κε έλα ζχζηεκα αγσγψλ θαη δεμακελψλ δηνρεηεχεη ην πφζηκν λεξφ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ. Καηά θαλφλα νη κεηξεηέο πνπ παξέρνπλ λεξφ ζηνλ θαηαλαισηή δελ ιεηηνπξγνχλ. Κχξηα αηηία λέσλ γεσηξήζεσλ είλαη ε εμάληιεζε ησλ πθηζηακέλσλ, ε εηζξνή κεγάιεο πνζφηεηαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ ιφγσ νξγαληθνχ θνξηίνπ, ππνιεηκκάησλ ιηπαζκάησλ θ.ι.π. Τν θάζε ρσξηφ δηαζέηεη ηα ιχκαηά ηνπ θαηεπζείαλ ζηε ζάιαζζα έηζη σο έρνπλ ρσξίο θακία επεμεξγαζία ή ζε κηα ξεκαηηά θαη φπνπ πάλε. Τα ιχκαηα ησλ ρσξηψλ δελ είλαη κφλνλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, αιιά θαη φ,ηη άιιν ξίμνπκε ζηελ απνρέηεπζε, θπηνθάξκαθα, ρξψκαηα, δηαιπηηθά, θ.ι.π. Καη ηα βπηία, πξηλ ηνπο βηνινγηθνχο, άδεηαδαλ βφζξνπο θαη λχρηα πεηνχζαλ ην πεξηερφκελν ζηε ζάιαζζα. Ο θάζε αγξφηεο, ν θάζε θηεκαηίαο λφκηκα ή παξάλνκα αλνίγεη γεσηξήζεηο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ. Παξάλνκα βέβαηα κπνξεί λα δηαζέηεη θαη λεξφ ζηελ «αγνξά ησλ εμνρηθψλ». Οη εμνρηθέο θαηνηθίεο λφκηκα ή παξάλνκα θάλνπλ φ,ηη θαη ν αγξφηεο. Τν λεξφ πνπ πήγε γηα πφηηζκα ζπκπαξαζχξνληαο ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, θεχγεη ηειηθά πξνο ηε ζάιαζζα κέζσ ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Τα ιχκαηα ησλ εμνρηθψλ πάλε ζηα ππφγεηα χδαηα εθηφο απηά ησλ πξαγκαηηθά ζηεγαλψλ βφζξσλ πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πάιη ζηε ζάιαζζα θαηαιήγνπλ. Σηα κεγάια μελνδνρεία ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα γηα πφηηζκα ή δηνρεηεχνληαη κε άδεηα ζηε ζάιαζζα. Καη ηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ δχν Γήκσλ καο δηνρεηεχνπλ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα είηε ζηα ππφγεηα λεξά είηε ζηε ζάιαζζα θαηφπηλ αδείαο. Τα ιηηξίβηα κεηαθέξνπλ ηηο κνχξγεο ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ή ζε ππαίζξηνπο ρσκάηηλνπο απνδέθηεο πξνο επεμεξγαζία θαη δηάζεζε. Τα λεξά ηεο βξνρήο πνπ μεπιέλνπλ ηηο ρσκαηεξέο πάλε θαη απηά ζηα ππφγεηα λεξά θαη ζηε ζάιαζζα. Παρελέργεηες: Γελ ρξεηάδεηαη λα ηηο πεξηγξάςνπκε, γηαηί ππνηηκάκε ηελ λνεκνζχλε ηνπ αλαγλψζηε. Μφλν λα ηνλίζνπκε πξέπεη, φηη πξηλ πεξίπνπ ην 1960, ηφηε πνπ ήηαλ άγλσζηα ηα ιηπάζκαηα, ηα απνξξππαληηθά, ηα θπηνθάξκαθα θαη ε ρξήζε ηερληθψλ πιψλ θαη πιηθψλ πνιχ πεξηνξηζκέλε, ηφηε πνπ αληινχζακε λεξφ απφ πεγάδηα, είρακε θαη θαιφ λεξφ παληνχ θαη θαιέο ζάιαζζεο. Να ζπκεζνχκε φηη φια ηα ιηηξίβηα ηεο Δξκηφλεο ξίρλαλε ηηο κνχξγεο ζην Ληκάλη θαη ζηα Μαληξάθηα, εθεί πνπ θάζε ρξφλν μέπιελαλ θαη πεξίπνπ 200 βαξέιηα θξαζηνχ. Τίπνηα δελ πάζαηλε νχηε ην Ληκάλη νχηε ηα Μαληξάθηα. Μάιηζηα ην Ληκάλη πνπ νπζηαζηηθά δερφηαλ φιεο ηηο κνχξγεο ήηαλ γεκάην θεθάινπο, ιαβξάθηα, κνπξκνχξεο. Κνπάδηα νιφθιεξα. Αληίζεηα, κεηά ην 1970, ε πνιηηηζκέλε πηα Δξκηφλε έδεζε κέρξη ζήκεξα ζην Ληκάλη ηεο ληξνπήο,

2 δειαδή θπξηνιεθηηθά κέζα ζε έλα βφζξν, δαηκνλνπνηψληαο ηηο κνχξγεο θαη ηα ξεηζίληα ησλ βαξειηψλ, φρη φκσο θαη ηα ιχκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. Σήκεξα: Γελ έρνπκε λεξφ ζε φιε ηελ Δξκηνλίδα θαη απηφ πνπ έρνπκε είλαη πθάικπξν. Γελ μέξνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ λεξψλ καο, νχηε ησλ επηθαλεηαθψλ (φηαλ ππάξρνπλ ηέηνηα). Γελ μέξνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαθηίσλ πδάησλ καο. Γελ μέξνπκε ηηο επηπηψζεηο ζην θπηηθφ θαη δσηθφ βαζίιεην. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ ηε κεηαβνιή ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ λεξψλ καο ρξφλν κε ην ρξφλν. Απηφ πνπ μέξνπκε είλαη φηη δελ πξέπεη λα πίλνπκε λεξφ απφ θαλέλα πεγάδη ή γεψηξεζε, φρη γηαηί είλαη πθάικπξν, αιιά γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα είλαη κνιπζκέλν. Οχηε απφ ηηο βξχζεο παξά κφλν εκθηαισκέλν. Πού βαδίδοσκε; Σηα ηπθιά. Απφ ηελ ελεξγνπνίεζε παιαηψλ πεγαδηψλ γηα πφζηκν, ζηα δίθηπα θαη ηηο δεμακελέο πνπ ζα θηινμελνχλ λεξφ πνπ ζα θέξλνπλ πδξνθφξα πινία απφ..άιιεο πεξηνρέο. Απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ ζα καο δίλνπλ θηελφ, πνιχ θαη θαιφ λεξφ (δηάβαδε: αθξηβφ λεξφ κφλν γηα νηθηαθή ρξήζε γηαηί.δελ πίλεηαη. Σηε Δξκνχπνιε ηεο Σχξνπ ην πξψην πνπ ζνπ ιέλε φηαλ κπαίλεηο ζην μελνδνρείν είλαη «πίλεηε εκθηαισκέλν, γηαηί ην λεξφ ηεο βξχζεο είλαη απφ αθαιάησζε θαη δελ πίλεηαη, γηαηί κπξίδεη φπσο ηεο βαπνξέηαο ζηα θαξάβηα»), ζηηο γεσινγηθέο κειέηεο γηα λα βξνχκε πνπ ζην θαιφ ζπγθεληξψλεηαη θαη θξχβεηαη ην λεξφ ηεο Δξκηνλίδαο. Ση θάλοσκε; Βγάδνπκε ηηο αλάγθεο καο πξνο ηα έμσ «Θέινπκε, λεξφ, πνιχ θαη θαιφ!». Σε πνηνπο απεπζπλφκαζηε; Σηνπο βνπιεπηέο καο θαη ζηνπο Γεκάξρνπο καο. Καη απηνί ηη καο απαληνχλ; Υπάξρεη πάξα πνιχ λεξφ, ηφζν φζν δελ θαληάδεζηε. Πνχ; Σηνλ Αλάβαιν θαη αλ δελ θηάζεη απηφ πνπ ζπιιέγεηαη κε πεπαιαησκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 1970, ζα πηάζνπκε ηνλ Αλάβαιν ζηα βαζηά (άπηαζηα πνπιηά δέθα ζηνλ παξά). Έλαο αγσγφο ρξεηάδεηαη θαη έγηλε ε Δξκηνλίδα ε ρψξα ηνπ λεξνχ. Γελ ρξεηάδνληαη παξά θάπνηεο δεθάδεο (ή εθαηνληάδεο;) επξψ πνπ ζηαδηαθά νθείιεη λα καο ηα δψζεη ην θξάηνο ή λα ηα πάξεη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μέρξη λα καο ην θέξνπλε θηηάρλνπκε έλα θξάγκα ζηε Τδεξηδειηά θαη πνηίδνπκε θάζε δηςαζκέλν. Άξα ε Δξκηνλίδα δελ έρεη πξφβιεκα λεξνχ θαη πξφβιεκα δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ, δελ έρεη αλάγθε δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ. Σπγρξφλσο απνζησπνχκε ηελ εχινγε απνξία: Δδψ ν θφζκνο ζθάδεηαη γηα ην λεξφ. Πψο ζα ζπκβεί λα καο παξαρσξεζνχλ κε ηφζν ρακφγειν ηα λεξά ηνπ Αλάβαινπ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αξγνιηθνχ θάκπνπ πνπ δηθαησκαηηθά ηνπο αλήθνπλ ή απφ ην θξάγκα ηεο Τδεξηδειηάο φπνπ ζηα ππνηηζέκελα λεξά ηνπ, δηθαησκαηηθά, έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ηα Ίξηα θαη ε γχξσ πεξηνρή θαη φρη ε Δξκηνλίδα;

3 Η Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη θάζε ερέθξσλ πνιίηεο, αληηιακβάλεηαη φηη ην πξφβιεκα ηνπ λεξνχ είλαη κείδνλ γηα ηελ Δπξψπε θαη γη απηφ ην ιφγν έθηηαμε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ε νπνία ζεζπίδεη πιαίζην θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ. Γειαδή επηβάιεη (κε λφκν) ζηα κέιε-θξάηε ηεο νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, άζρεηα αλ νξηζκέλα έρνπλ άθζνλα θαη θαιά λεξά, γηαηί ζεσξεί ην λεξφ φρη ζαλ έλα εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά ζαλ θοηλωληθό αγαζό, θιερολοκηά ποσ πρέπεη λα ηελ προζηαηεύοσκε. Με ην θαιφ λα ππνδερζνχκε ηνλ Αλάβαιν θαη ηελ Τδεξηδειηά αιιά γηα ηελ σο άλσ νδεγία είλαη απιψο θαινδερνχκελα ηερληθά έξγα θαη ηίπνη άιιν. Ας δούκε ιοηπόλ ηη ζεζπίδεη ε οδεγία 60 γηα ηελ Δρκηολίδα κε όζο γίλεηαη απιά ιόγηα: Πξφθεηηαη γα έλα κεγάιν έξγν, κεγαιχηεξν απφ ηελ νιηθή νηθνινγηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ: Γεκηνπξγείηαη Δζληθή Δπηηξνπή Υδάησλ θαη Δζληθφ Σπκβνχιην Υδάησλ κε πξφεδξν ηνλ εθάζηνηε Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο (αθνχ απνθηήζνπκε πξψηα ηέηνην ππνπξγείν). Κάζε Πεξηθέξεηα απνθηά Γλζε Υδάησλ ε νπνία πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ κέρξη θαη λα ην ζέζεη ζε εθαξκνγή κέρξη Άξα γηα ηελ Δξκηνλίδα ηελ απφιπηε επζχλε ζρεδηαζκνχ ηελ έρεη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη κάιηζηα ην Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ην λνκφ Αξγνιίδαο. Ο ζρεδηαζκφο δελ γίλεηαη κε βάζε κηα επαξρία ή έλα λνκφ αιιά κε ιεθάλεο απνξξνήο. Γειαδή αλ ηξαβήμνπκε κηα γξακκή απφ ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Γπηηθνχ Γίδπκνπ φξνπο πξνο Μαπξνβνχλη, Αδέξεο έσο ηα Τζειεβίληα, ψζηε φια ηα λεξά λα πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, απηφ είλαη ην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Δξκηνλίδα αζρέησο αλ ηελ πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ή πεξηιακβάλεη θαη ν- ξηζκέλα ηκήκαηα ησλ γεηηνληθψλ καο επαξρηψλ. Απηά δειαδή είλαη «ηα λεξά καο» πνπ ηειηθά πέθηνπλ «ζηε ζάιαζζά καο». Μάιηζηα ζην ζρεδηαζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξάθηηα χδαηα, δειαδή ηα λεξά ηεο ζάιαζζαο ζε απφζηαζε κέρξη πεξίπνπ 1 κίιη απφ ηελ ακκνπδηά (νπζηαζηηθά φια ηα λεξά ησλ θφιπσλ ηεο πεξηνρήο καο). Έρεη ξφιν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ απηφλ; Όρη, είλαη δνπιεηά ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νη δχν Γήκνη καο ζην ζρέδην εκθαλίδνληαη ζαλ εζηίεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ σο νηθηζκνί, σο βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη σο ζεκαληηθνί ρξήζηεο λεξνχ. Θα αθνπζηεί ε γλψκε ηνπο θαηά ηε δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ αιιά ξφινο γη απηνχο δελ δηαθαίλεηαη. Γηα λα ηα βγάιεη πέξα ην Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ πξέπεη λα νξγαλψζεη δηθέο ηνπ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο ή λα ζπκβιεζεί κε αμηφπηζηα ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα. Σπγθεθξηκέλα ρξεηάδεηαη: 1. Μία έκπεηξε νκάδα επηζηεκφλσλ γηα ηελ απνηχπσζε επηθαλεηαθψλ, παξάθηησλ, ππφγεησλ, κεηαβαηηθψλ πδάησλ (γεσιφγνη, ηνπνγξάθνη, πδξνιφγνη θ.ι.π.).

4 2. Μία νκάδα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ, ησλ πεξηνρψλ πνπ ππάξρνπλ ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πηζαλή πνξεία ησλ ξχπσλ (πεξηβαιινληνιφγνη, ρεκηθνί, βηνιφγνη, θ.ι.π.). 3. Γηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, βηνινγηθψλ θ.ι.π., δειαδή εξγαζηήξηα πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπο είλαη έγθπξα θαη απνδεθηά γηα θάζε λφκηκε ρξήζε. 4. Γηαπηζηεπκέλα ζπλεξγεία δεηγκαηνιεςηψλ. 5. Οκάδα αξρεηαθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο. Μπνξεί βέβαηα λα ζπκβιεζεί θαη κε εηδηθά ηλζηηηνχηα φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ), πνπ είλαη ην πιένλ αμηφπηζην θαη έγθπξν γηα έξεπλα ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ βπζφ βάζεη δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ, ην νπνίν δηαζέηεη άξηζην εμνπιηζκφ θαη εξγαζηήξηα. Απηφ ην δπλαηφ επηηειείν πξέπεη λα θάλεη ηελ παξαθάησ δνπιεηά: 1. Να απνηππψζεη ζε ράξηεο ηνπο ρεηκάξξνπο θαη ηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο καο, λα πεξηγξάςεη ηελ παξνρή πδάησλ κέζα ζην ρξφλν, ηελ πνξεία ησλ λεξψλ κέρξη ηε ζάιαζζα, ηπρνχζεο θπζηθέο ή ηερληθέο ιίκλεο, ηφπνπο εηδηθήο πξνζηαζίαο (βάιηνη, θαξάγγηα, πγξνβηφηνπνη, ιηκλνζάιαζζεο θ.ι.π.) θαη φια απηά κε κεγάιε αθξίβεηα δειαδή κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ κέζσ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο λα ζεκεηψζεη ηηο πεξηνρέο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε ζπγθέληξσζε λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πφζηκν, ψζηε λα ηχρνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο. 2. Να απνηππψζεη ηα ππφγεηα χδαηα, ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα, ην είδνο ηνπ εδάθνπο πνπ δηαπεξλνχλ. 3. Σηελ παξάθηηα δψλε λα απνηππψζεη ηα ξέκαηα ηνπ βπζνχ, ηελ θίλεζή ηνπο, ηε θχζε ηνπ βπζνχ θαη άιια ζηνηρεία. 4. Να απνηππψζεη φιεο ηηο ιήςεηο λεξνχ (γεσηξήζεηο, πεγάδηα, επηθαλεηαθέο ιήςεηο) κε παξνρή κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ επηηξέπεη ν λφκνο γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε ζε θάζε θηήκα. Γηα απηέο ηηο ιήςεηο λα ειέγμεη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, αλ έρνπλ άδεηα ρξήζεο λεξνχ, αλ ηεξνχλ ηνπο φξνπο απηήο ηεο άδεηαο θ.ι.π. 5. Να απνηππψζεη κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα δηνρεηεχζνπλ ξχπνπο ζηα χδαηα. Γειαδή νηθηζκνχο, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ππθλέο ζπζηάδεο εμνρηθψλ, ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, κνλάδεο αθαιάησζεο, ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΦΥΤΑ), βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ζπζηάδεο ζεξκνθεπίσλ, ζέζεηο έληνλεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ιηηξίβηα, βνπζηάζηα, ρνηξνζηάζηα θαη φ,ηη άιιν. 6. Να απιψζεη έλα ζχλνιν ζηαζεξψλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαηά έηνο αιιά θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο δεηγκαηνιεςίαο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα: Σηνλ ρείκαξξν ηνπ Καηαθπθηνχ ζα νξίζεη 4 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο θαη ζα ιακβάλεη δείγκαηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ ηξέρεη ην λεξφ. Τν ίδην ζα γίλεη θαη ζε άιια ζεκαληηθά ξέκαηα. Μέζα ζε νηθηζκνχο, θνληά ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, κέζα ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ζηνπο ΦΥΤΑ, θαηά κήθνο ζεκαληηθψλ ξεκάησλ, ζηνπο θάκπνπο, ζα θάλεη γεσηξήζεηο γηα λα παίξλεη δείγκαηα ππνγείσλ πδάησλ, ή ζα ρξεζηκνπνηεί ήδε ππάξρνπζεο κεγάιεο γεσηξήζεηο. Σηα παξάθηηα χδαηα ζα νξίζεη ζηαζεξά ζεκεία δεηγκαηνιεςηψλ λεξνχ θαη βπζνχ θπξίσο ζε ζεκεία πνπ θάλεη κπάλην πνιχο θφζκνο, ζε ιηκάληα, ζε ιηκλνζάιαζζεο, θνληά ζηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, θνληά ζε ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Μάιηζηα ζηα παξάθηηα χδαηα, ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζα γίλεηαη θαη παξαθνινχζεζε ηεο κφιπλζεο ζηα ςάξηα θαη ζε ζαιάζζηα είδε πνπ δνπλ ζηνλ βπζφ, ζα παξαθνινπζείηαη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα θ.ι.π., θ.ι.π. 7. Όιεο νη κεηξήζεηο θαη νη δηαπηζηψζεηο αξρεηνζεηνχληαη θαη έηζη κπαίλεη ππφ πιήξε παξαθνινχζεζε θαη επηηήξεζε ε πεξηνρή καο. Λεπηνκεξείο εθζέζεηο απνζηέιινληαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Υ- δάησλ ε νπνία ζπληάζζεη ηελ γεληθή έθζεζε ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

5 Ο αξρηθφο ζηφρνο είλαη κέζα ζε δχν ηξία ρξφληα λα ζπγθεληξσζνχλ πιήξε ζηνηρεία πνπ λα απνηππψλνπλ αμηφπηζηα θαη έγθπξα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή καο. Τειηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο φπνπ ρξεηάδεηαη. Δλλνείηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε δηαπηζηνχηαη ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο, ηφηε γίλεηαη έξεπλα, εληνπίδεηαη ε πεγή ησλ ξχπσλ θαη εθαξκφδεηαη ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», αξρηθά κε πξφζηηκα, ηειηθά κε ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Τν φινλ εγρείξεκα δελ απνζθνπεί ζηνλ λα θέξεη ηα χδαηα ηεο πεξηνρήο καο ζηελ ηδαληθή θπζηθή θαηάζηαζε πξηλ δειαδή εκθαληζηεί ν άλζξσπνο ζηελ Δξκηφληδα. Λακβάλεηαη πιήξσο ππ φςηλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο θαη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ιακβάλεηαη κία θαηάζηαζε ζηα χδαηα ε νπνία ππάξρεη ζήκεξα θαη φρη κία πξηλ 50 ρξφληα. Αλ δηαπηζησζεί γηα παξάδεηγκα φηη ζε έλα θάκπν ην λεξφ είλαη θαηάιιειν κφλν γηα πφηηζκα αιιά φρη θαηάιιειν γηα πφζηκν, βειηίσζε ζεκαίλεη λα γίλεη ην λεξφ θαηαιιειφηεξν γηα πφηηζκα θαη επαίζζεησλ θαιιηεξγεηψλ θαη φρη λα θιείζνπλ ζηάλεο, λα θιείζνπλ εμνρηθά, βηνηερλίεο θ.ι.π. γηα λα γίλεη ην λεξφ πφζηκν. Κάηη ηέηνην είλαη νπηνπία ηνπιάρηζηνλ γηα ζήκεξα. Αληίζεηα, αλ ηα δχν θχξηα πνηακάθηα (βξίζθνληαη ζε ιεθάλεο απνξξνήο πίζσ απφ ηελ γξακκή πνπ πξναλαθέξακε) πνπ ζα γεκίδνπλ ην κειινληηθφ θξάγκα ηεο Τδεξηδειηάο κε πφζηκν λεξφ κεηαθέξνπλ ξχπνπο θαηά ηε ξνή ηνπο επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηφηε ζα ιεθζεί θάζε κέηξν (κεηαηφπηζε ζηαλψλ, πιήξεο απαγφξεπζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηα παξφρζηα θηήκαηα, πεξίθξαμε ζε εππαζή ζεκεία θ.ι.π.), ψζηε λα πξνζηαηεπηεί πιήξσο ην πφζηκν λεξφ σο θνηλσληθφ αγαζφ. Αλ ζηα παξάθηηα χδαηα ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο, εκθαλίδνληαη ξχπνη θ.ι.π. ζα ιακβάλνληαη κέηξα θαη εδψ βάζεη ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Αλ δηαπηζησζεί φηη θνληά ζην ζεκείν πνπ απνξξίπηεη ζηε ζάιαζζα ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ν βηνινγηθφο ζηαζκφο Δξκηφλεο ππάξρεη αιινίσζε ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαη κεηξψληαη νξηζκέλνη ξχπνη πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ, ηφηε γίλεηαη πιήξεο έιεγρνο ζηνλ ζηαζκφ, ζηα αξρεία θαηαγξαθήο ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ ησλ ξχπσλ ζηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα θαη αλ φια βξεζνχλ θαλνληθά, ηφηε ξχπαλζε ππάξρεη, αιιά ν ζηαζκφο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ. Αλ απηή είλαη ε ηερλνινγία ηνπ ζηαζκνχ πξέπεη λα απνδερηεί ην φιν ζχζηεκα ηε ξχπαλζε, κέρξη λα βγεη άιιε θαιχηεξε ηερλνινγία ε νπνία βέβαηα ζα γίλεη θαη κε λφκν ππνρξεσηηθή γηα ηνπο βηνινγηθνχο ζηαζκνχο. Η απνιπηφηεηα, ην θπλήγη ηνπ αλέθηθηνπ είλαη παξαινγηζκφο, δελ είλαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Η Οδεγία 60 ζε έλα παξάξηεκά ηεο αλαγξάθεη ζαθψο ηνπο ξχπνπο πξνηεξαηφηεηαο. Δίλαη κηα νκάδα ξχπσλ (βαξηά κέηαιια, νξγαληθέο ελψζεηο θ.ι.π.) πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη απφ ηε θχζε (δάζε, πεηξψκαηα θ.ι.π.). Σηφρνο είλαη κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ νη ξχπνη απηνί λα αληρλεχνληαη ζηα χδαηα θάησ απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε εζληθή ή ε επξσπατθή λνκνζεζία. Ο ζρεδηαζκφο αθνξά θπξίσο ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ αιιά φπνπ ε πνηφηεηα δελ ηθαλνπνηεί θαη κάιηζηα δηαπηζηνχηαη ρεηξνηέξεπζε, ηφηε ιακβάλνληαη θαη πνζνηηθά κέηξα, απαγφξεπζε γεσηξήζεσλ, πεξηνξηζκνί ζηελ αληινχκελε πνζφηεηα. Δχινγα εξσηήκαηα: Μα είλαη εθηθηφο θαη εθαξκφζηκνο έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο ζε εζληθφ επίπεδν θαη κάιηζηα απφ δεκφζηα θαη νπζίαλ ππεξεζία; Δίλαη. Υπάξρνπλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ηθαλφηαηα ζηειέρε θαη επηζηήκνλεο πνπ αλ ειεπζεξσζνχλ απφ ηελ πάγηα δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία θαη ηελ κηθξνπνιηηηθή κπνξνχλ λα θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά ηέιεηα φπσο ηε θάλνπλ θαη ζηε Βφξεηα Δπξψπε νη ζπλάδειθνί ηνπο. Βέβαηα απφιπηα ππαξθηφο ν θφβνο λέσλ θνκκαηηθψλ δηνξηζκψλ κε ηελ γλσζηή εκπινθή θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρφλησλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο αθφκε ειιεληθήο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.

6 Μα έρεη ε ρψξα καο ηέηνηα ηέιεηα εξγαζηήξηα, ηέηνηα ηλζηηηνχηα; Η ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα Πνιπηερλεία Παηξψλ, Αζελψλ, Μεηζφβεην, ΔΛΚΔΘΔ ζα ζαο πείζεη φηη έρεη θαη παξά έρεη. Άιισζηε ζήκεξα είλαη ηέηνηα ε ηερληθή πξφνδνο πνπ κέζσ δνξπθφξσλ κπνξεί ε Γλζε Υδάησλ λα βιέπεη ην ηη γίλεηαη ζηελ Δξκηνλίδα κε αθξίβεηα κέηξνπ θαη λα παίξλεη ηα απνηειέζκαηα α- λαιχζεσλ απηφκαηα απφ θάζε ζέζε δεηγκαηνιεςίαο. Μα ρξεηάδνληαη έλα ζσξφ ρξήκαηα, πνπ ζα βξεζνχλ; Δδψ αο είλαη θαιά ε κακά Δπξψπε (άιιε νλνκαζία: Κνπηφθξαγθνη) ε νπνία δίλεη, γηαηί μέξεη κε ην ρξφλν φηη ν ζρεδηαζκφο απηφο ζα ηα βγάιεη κε ην παξαπάλσ ηα ιεθηά ηνπ απφ ηα γεληθά νθέιε ηεο ηνπηθήο καο θνηλσλίαο. Άιισζηε είλαη έλα έμνρν έξγν πνιηηηζκνχ, αλαθηάκε ηελ έμνρε θχζε καο, ηηο θαζαξέο ζάιαζζεο καο, ηα θαζαξά ππφγεηα λεξά καο, δελ αλαβηψλνπκε ην ακίιεην λεξφ γηα λα πξνζειθχζνπκε θαλέλα ηνπξίζηα ζηα θαγάδηθά καο. Υπάξρεη θαλέλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε κηα ιεθάλε απνξξνήο ζηε ρψξα καο; Όρη βέβαηα γηαηί είλαη πνιχ λσξίο. Πξψηα ζα πεξάζνπλ φιεο νη πξνζεζκίεο, ζα πεξάζνπλ θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ ζα δεηήζνπκε, θαη φηαλ ζα αξρίζνπλ ηα πξφζηηκα (φπσο δειαδή ζπλέβε θαη κε ηηο ρσκαηεξέο), ηφηε ζα αξρίζνπκε κε βία ην φινλ εγρείξεκα θαη ν Θεφο βνεζφο. Παξφια απηά ζην Θξηάζην Πεδίν φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 40% ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, πιήζνο βηνηερληψλ απνζεθψλ θ.ι.π., φπνπ ππάξρεη ε κεγαιχηεξε ζηελ Διιάδα ρσκαηεξή ησλ Ληνζίσλ, ν κεγαιχηεξνο ζηαζκφο ηεο ρψξαο καο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Χπηάιιεηα, πινία πνπ δέλνπλ ζηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο ή μεθνξηψλνπλ θαζεκεξηλά, έρεη, θαηά θάπνην ηξφπν κεξηθά, εθαξκνζηεί έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο, φκσο φρη απφ κία θεληξηθή ππεξεζία αιιά απφ έξεπλεο Παλεπηζηεκίσλ, Πνιπηερλείσλ, Ιλζηηηνχησλ, Γήκνπ Διεπζίλαο θ.ι.π. Η πεξηνρή απηή κε ηε ζαιάζζηα δψλε απφ ηνλ Ιζζκφ ηεο Κνξίλζνπ κέρξη ηελ Αίγηλα θαη ην Σνχλην έρεη εξεπλεζεί θαη παξαθνινπζείηαη ρξφληα ηψξα. Ο Γήκνο Διεπζίλαο κεηξάεη ζπζηεκαηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θαη ηνπ βπζνχ ζηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο ζε ζηαζεξά ζεκεία θαη δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα. Τν ίδην θάλεη ην ΔΛΚΔΘΔ γηα ηελ επξχηεξε ζάιαζζα κέρξη ηελ Αίγηλα, ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θπξίσο ζην ζαιάζζην ρψξν γχξσ απφ ηελ Χπηάιιεηα, αιιά θαη ζηελ πεδηάδα ηνπ Αζπξφππξγνπ θαη ηεο Διεπζίλαο κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Ο θαζέλαο κπνξεί κέζσ ηνπ Internet λα εληνπίζεη φιεο απηέο ηηο έξεπλεο θαη απνηππψζεηο ηεο ξχπαλζεο θαη πξαγκαηηθά ζα εληππσζηαζηεί κε ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη θαη ηα πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί. Μα έρνπκε ζηελ Δξκηνλίδα ηφζν εθηεηακέλν πξφβιεκα ξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ψζηε λα απαηηείηαη έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο; Η αιήζεηα είλαη φηη δελ έρνπκε βηνκεραλίεο, νχηε ξππαίλνπζεο βηνηερλίεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπκε πξνβιήκαηα ηχπνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ ή Αζσπνχ πνηακνχ ή πνηακηψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο πνπ δηαζρίδνπλ δχν ηξία θξάηε πξηλ εθβάιινπλ ζην Αηγαίν. Όκσο θαλέλαο πηα δελ πίλεη λεξφ άθνβα απφ πεγάδη, γεψηξεζε, πεγή, νχηε απφ ξένληα χδαηα θαη έρνπκε πιήξε άγλνηα γηα ην είδνο θαη ην βαζκφ ξχπαλζεο φισλ ησλ πδάησλ καο. Τα ιχκαηα πιήζνπο εμνρηθψλ πάλε θαηεπζείαλ ζηα ππφγεηα λεξά. Οη παιηφηεξνη ζα ζπκνχληαη φηη ε Δξκηφλε έπαηξλε λεξφ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο απφ ην πεγάδη ζηα Γηζθνχξηα θαη ην έδηλε θάζε Παξαζθεπή γηα πφζηκν ζηνλ νηθηζκφ. Μάιηζηα είρε θηηάμεη ε Κνηλφηεηα δεμακελή θαη αγσγνχο

7 πνπ είραλ ζηνηρίζεη πνιιά ρξήκαηα. Μφιηο φκσο ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ιφθνπο μεθχηξσζαλ ηα πξψηα εμνρηθά, ην πεγάδη γέκηζε παζνγφλα βαθηήξηα θαη άιινπο ξχπνπο θαη ζθξαγίζηεθε. Οηθνινγηθή αληηκεηψπηζε κε ηνλ ελ ιφγσ ζρεδηαζκφ ηεο νδεγίαο 60 ζα ήηαλ λα πιεξψζνπλ πξφζηηκν ηα εμνρηθά, λα ζθξαγηζηνχλ νη βφζξνη ηνπο θαη λα θηηαρηνχλ λένη, θαη λα γίλεη εθεί γεψηξεζε παξαθνινχζεζεο, θαη φρη λα ζθξαγηζηεί ην πεγάδη. Βέβαηα θαζφινπ παξάμελν ζηα εμνρηθά απηά λα απνιακβάλνπλ ηελ θχζε ησλ Γηζθνπξηψλ θαη νηθνιφγνη νη νπνίνη λα. κάρνληαη γηα ηελ ξχπαλζε ζε άιιε πεξηνρή ηεο Δξκηνλίδαο. Ο Γήκνο Δξκηφλεο κάιηζηα βάζεη ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κπνξεί κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ λα απαηηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πεγήο ξχπαλζεο ηνπ πεγαδηνχ ηνπ θαη ηελ απνξξχπαλζε κε έμνδα ησλ γχξσ εμνρηθψλ! Έηζη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ε εμνρηθή θαηνηθία είλαη ελ δπλάκεη πεγή ξχπαλζεο, πφζν κάιινλ ε ζπζηάδα εμνρηθψλ. Τα λεξά καο είλαη πιένλ ηζρπξψο πθάικπξα. Απαηηείηαη βειηίσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κε πεξηνξηζκνχο ζηελ άληιεζε θαη κε θξάγκαηα θαη κε Αλάβαιν, θαη κε κνλάδεο αθαιάησζεο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη ζεηηθφηαηνο γηα νπνηαδήπνηε δξάζε πνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, αιιά αο έρνπκε θαη ην θφζηνο ππ φςηλ. Όινη αγνξάδνπκε λεξφ ζην κπνπθάιη. Τα δίθηπα ησλ νηθηζκψλ καο παξέρνπλ λεξφ κφλνλ γηα νηθηαθή ρξήζε. Οη ζηαζκνί επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ Γήκσλ καο δελ είλαη θαη φ,ηη θαιχηεξν. Ο Κάκπνο ηνπ Κξαληδίνπ βξσκά θαη δέλεη θαη θαλείο δελ μέξεη ηη γίλεηαη ππνγείσο. Ο ηεο Δξκηφλεο δηαρέεη κπξνπδηά πνπ θηάλεη ζηνλ νηθηζκφ θάζε ηφζν θαη ζηε Νηάξδηδα, θαη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα πνπ απνξξίπηεη ζηα βξάρηα ηνπ Κξνζηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηνπλ ζαλ θαηαξξάθηεο ζηε ζάιαζζα, δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν. Δίλαη βέβαηα θνηλσληθψο αλαγθαίν γηα λα μεβξνκίζνπλ νη νηθηζκνί θαη ηα ιηκάληα καο, αιιά κε κέηξν ην ηη γίλεηαη ζηελ Δπξψπε, είλαη απαξάδεθηε πηα απηή ε θαηάζηαζε θαη δελ δηθαηνινγείηαη άιιν απφ ηελ θνηλσληθή αλάγθε. Γελ βγάδνπλ φ,ηη θαιχηεξν θαη νη βηνινγηθνί ζηαζκνί μελνδνρείσλ. Οη ςαξάδεο καο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έρνπλ παξαηεξήζεη φηη κε ηηο βξνρέο ηα ζηξείδηα ηα παξάθηηα αλνίγνπλ θαη ςνθάλε. Δμσ έμσ ζηνπο θφιπνπο καο ειάρηζηα ηα κηθξά ρηαπφδηα, νη πέξθεο θ.ι.π. Όρη απφ ηελ ππεξαιίεπζε, αιιά απφ ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο βξνρέο θαη ην ππφγεηα λεξά. Μηθξνί νη παλέκνξθνη θφιπνη καο θαη ζρεηηθψο ζηάζηκα ηα λεξά ηνπο. Οη αγξφηεο καο εγθαηέιεηςαλ ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ ιφγσ πνηφηεηαο λεξνχ. Δίλαη δε ηφζν παγησκέλν κέζα ηνπο, φηη είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα έρνπκε πθάικπξα λεξά, πνπ αληί λα θηλεηνπνηνχληαη πξνο βειηίσζε ησλ πδάησλ, αλαδεηνχλ θαιιηέξγεηεο, φπσο ηα ξφδηα, πνπ λα αληέρνπλ ην πθάικπξν λεξφ. Σε ιίγν ζα αλαδεηνχλ θπηά πνπ λα αληέρνπλ ην ζαιαζζηλφ. Η πιήξεο εθαξκνγή ινηπφλ ηεο νδεγίαο 60 είλαη δχζθνιν έξγν πνιηηηζκνχ, πφζν κάιινλ ζπκπιεξσκέλν κε ηελ νιηθή νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ καο. Πνχ απνβιέπεη απηή ε νδεγία, πνην ην φξακα γηα ηελ Δξκηνλίδα θαη θάζε ηφπν πνπ δελ έρεη πνηάκηα θαη βξνρέο; Αο θιείζνπκε ηα κάηηα θαη ζα δνχκε κηα Δξκηνλίδα κε πνιιά κηθξά θξάγκαηα θαηά κήθνο ησλ ρεηκάξξσλ ηεο θαη ησλ ξεκάησλ ηεο (πξνθεηηθφ ην ζρέδην πνπ είρε θηηάμεη ζε έλα άξζξν ηνπ ζηε «Φσλή ηεο Δξκηφλεο» ν αείκλεζηνο Παληειήο Μήηζνπ). Γχν ηξεηο πεξηνρέο πξνζηαηεπκέλεο γηα ηε ιήςε θαη δηαλνκή πφζηκνπ λεξνχ ζηνπο θπξίσο νηθηζκνχο. Έλα δίθηπν λεξνχ γηα πφηηζκα πνπ ζα απιψλεηαη ζε φιε ηελ επαξρεία θαη κε κεηξεηή ζα παίξλεη ην θάζε αγξφθηεκα θαη ηα εμνρηθά φζν ρξεηάδεηαη (κε πιεξσκή αλάινγα ηελ θαηαλάισζε θαη ηε ρξήζε θαη ηνλ ρξήζηε). Ιδησηηθέο γεσηξήζεηο δελ ππάξρνπλ πιένλ ή ππάξρνπλ κφλνλ ζε καθξηλά κέξε πιήξσο ειεγρφκελεο. Όζεο έρνπλ απνκείλεη είλαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα, πιήξσο ειεγρφκελεο θαη ηξνθνδνηνχλ καδί κε ηα θξάγκαηα, ίζσο θαη ηνλ Αλάβαιν ην θνηλφ δίθηπν δηαλνκήο ηνπ πνηηζηηθνχ ή ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Ίζσο θάπνηεο κνλάδεο αθαιάησζεο λα ζπκπιεξψλνπλ ην φιν ζχζηεκα.

8 Όινη νη βηνινγηθνί ζηαζκνί επεμεξγαζίαο ιπκάησλ έρνπλ ηέηνηα ηερλνινγία, ψζηε ην λεξφ ηνπο λα δηνρεηεχεηαη ζηνπο θάκπνπο γηα πφηηζκα. Βέβαηα, κφιηο μαλαλνίμνπκε ηα κάηηα καο ζα πνχκε ην θιαζηθφ: «φλεηξα κε ηνλ μεζθέπαζην!». Η πξνεγνχκελε αγξνηηθή θνηλσλία καο πφηηδε ηα δψα θαη έπαηξλε λεξφ θπξίσο απφ δεκφζηα πεγάδηα πνπ ηα πξνζηάηεπε απφιπηα. Τν λεξφ δειαδή ήηαλ θνηλσληθφ αγαζφ ππφ απζηεξφ έιεγρν θαη επηηήξεζε (φρη, δελ αζηπλφκεπε ε πνιηηεία ηα δεκφζηα πεγάδηα αιιά ε άγξαθε θνηλσληθή ζπλαίλεζε δειαδή ε αηδψο. Αλ θάπνηνο δελ ζεβφηαλ ην πεγάδη θαη έθαλε έζησ θαη ηελ παξακηθξή ελέξγεηα ξχπαλζεο ή θαηαζηξνθήο, κφιηο γηλφηαλ γλσζηφ, ζηακαηνχζαλ λα ηνπ κηινχλ, δελ ζπλαιιάζζνληαλ καδί ηνπ, δελ ηνλ πξνηηκνχζαλ γηα εξγάηε, έθνβαλ ην θαηάζηεκά ηνπ θαη ηνπ έδεηρλαλ κε θάζε ηξφπν φηη κφλν κε έκπξαθηε ζπγλψκε ζα επαλέιζεη ζην ζψκα ηεο θνηλφηεηαο). Πξέπεη λα επηζηξέςνπκε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ζε απηή ηε ζνθία ησλ παππνχδσλ καο. Με εθηίκεζε, Βαζίιεο Γθάηζνο Φεκηθφο Σεκείσζε: Στο αρθρο θα βρειτε αναφορα ςτην οδηγία 200/60 τησ ΕΕ την οδηγια θα την βρειτε εδω Να ςημειωθει πωσ οςα περιγραφει η οδηγια πρεπει να πραγματοποιηθουν ςτα επομενα εξη χρόνια (μεχρι το 2015) αλλιωσ οπωσ και με τα ςκουπιδια θα εχουμε προςτιμα.για να γινει αυτο πρεπει να ξεκινηςουμε ςημερα τισ μετρηςεισ -καταγραφεσ ετςι που μετα απο εξη χρόνια να αρχίςει να περναει το προγραμμα ςε εφαρμογή. Η οδηγια για τα αςτικα λυματα ειναι εδω Και για την προςταςια των οικο τόπων εδω

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα