ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001"

Transcript

1 ΘΑΝΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Οι παρούσεs σημειώσειs είναι βελτιωμένη επανέκδοση προγενεστέρων και απευθύνονται στουs σπουδαστέs του Τμήματοs Αρxιτεκτόνων ΕΜΠ. Η xρήση του περιεxομένου τουs για εμπορικούs σκοπούs xωρίs άδεια του συγγραφέα αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικήs ιδιοκτησίαs. Για πληροφορίεs, υποδείξειs κ.λπ. απευθυνθείτε: Τηλ , ή

2 1 Τι είναι Ηλιακή Γεωμετρία Η Ηλιακή Γεωμετρία αναφέρεται στη μελέτη τηs θέσηs του Ήλιου σε σxέση με δεδομένο σημείο κατά ορισμένο xρονικό διάστημα. Σxετίzεται με ποικίλα θέματα του Περιβαλλοντικού Σxεδιασμού όπωs: την ερμηνεία των κλιματικών συνθηκών τον υπολογισμό τηs ηλιακήs πρόσπτωσηs τον προσδιορισμό τηs ηλιακήs πρόσβασηs τον σxεδιασμό ηλιοπροστασίαs. Η Ηλιακή Γεωμετρία έxει μακρόxρονη παρουσία στην ιστορία τηs Αρxιτεκτονικήs, από τουs Αιγυπτιακούs ναούs μέxρι το ενδιαφέρον του Le Corbusier για τον ηλιασμό. 2 Οι κινήσειs τηs Γηs Η Ηλιακή Γεωμετρία συνδέεται με τιs δύο κύριεs κινήσειs τηs Γηs, την ημερήσια περιστροφή γύρω από τον άξονα Β-Ν και την ετήσια γύρω από τον Ήλιο. Η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροxιά (με τον Ήλιο στη θέση μιαs εστίαs) και με μεταβλητή ταxύτητα (ανάλογα με την απόστασή τηs από τον Ήλιο). Για απλότητα θεωρούμε τη τροxιά ( εκλειπτική ) ωs κυκλική και με σταθερή ταxύτητα, τον δε Ήλιο στο κέντρο τηs. Λόγω τηs μεγάληs ακτίναs τηs εκλειπτικήs (περίπου 150,000,000 km), οι ηλιακέs ακτίνεs που φθάνουν στη Γη είναι σxεδόν παράλληλεs (στη πραγματικότητα σxηματίzουν γωνία μικρότερη από 0.5 ). 2 3 Κλίση & απόκλιση Ο άξοναs Β-Ν τηs Γηs αποκλίνει από τη κάθετο στο επίπεδο τηs εκλειπτικήs κατά σταθερή γωνία 23.5 περίπου. Οι διαδοxικέs θέσειs του άξονα Β- Ν στο Διάστημα ορίzουν ένα λοξό κύλινδρο με άξονα την ευθεία Ήλιου-Πολικού Αστέρα. Έτσι, η γωνία μεταξύ του άξονα Β-Ν και των ηλιακών ακτίνων ( απόκλιση ) μεταβάλλεται στη διάρκεια του έτουs από = έωs = 66.5.

3 4 Ηλιοστάσια & ισημερίεs Ορισμένεs στιγμέs του έτουs η απόκλιση τηs Γηs έxει ειδικέs τιμέs: Στιs 21/12 έxει τη μέγιστη τιμή ( Χειμερινό Ηλιαστάσιο ) και στιs 21/6 την ελάxιστη ( Θερινό Ηλιοστάσιο ). Στιs 21/3 & 23/9 είναι 90 ( Εαρινή & Φθινοπωρινή Ισημερία ). Η αυξομείωση τηs απόκλισηs μεταβάλλει τη κατανομή τηs ηλιακήs πρόσπτωσηs στην επιφάνεια τηs Γηs, με αποτέλεσμα την εναλλαγή των εποxών που εμφανίzονται στο βόρειο & νότιο ημισφαίριο κατά αντίστροφο τρόπο. 3 5 Τροπικοί Οι τροπικοί είναι δύο γεωγραφικοί παράλληλοι που εφάπτονται στην εκλειπτική κατά τα ηλιοστάσια: Ο Τροπικόs του Καρκίνου βρίσκεται σε βόρειο πλάτοs 23.5 και ο Τροπικόs του Αιγόκερω σε νότιο πλάτοs Οι πολικοί κύκλοι είναι δύο παράλληλοι που ορίzονται από τα σημεία τηs Γηs τα πιο απομακρυσμένα από την εκλειπτική: Ο Αρκτικόs Κύκλοs βρίσκεται σε βόρειο πλάτοs 66.5 Β και ο Ανταρκτικόs Κύκλοs σε 66.5 Ν. Στα τμήματα τηs γήινηs επιφάνειαs μεταξύ αυτών των παραλλήλων και των πόλων η νύxτα διαρκεί 24 ή 0 ώρεs κατά τιs ημέρεs των ηλιοστασίων. 6 Διάρκεια ημέραs Η διάρκεια τηs ημέραs διαφέρει σε κάθε γεωγραφικό πλάτοs επειδή ποικίλλει το τμήμα κάθε παραλλήλου μέσα στο φωτεινό ημισφαίριο τηs Γηs. Για παράδειγμα, στιs 21/12 ένα σημείο σε βόρειο παράλληλο διαγράφει μικρότερο τόξο στη φωτεινή πλευρά απ ότι στη σκοτεινή, άρα η ημέρα διαρκεί λιγότερο από τη νύxτα. Την ίδια μέρα, προxωρώνταs προs τον ισημερινό η αναλογία φωτεινού-σκοτεινού τόξου αλλάzει, άρα και η διάρκεια τηs ημέραs. Κατά τιs δύο ισημερίεs, ημέρα και νύxτα έxουν την ίδια διάρκεια σε όλα τα πλάτη.

4 7 Ηλιακόs κώνοs Η ημερήσια φαινόμενη τροxιά του Ήλιου είναι κύκλοs με κέντρο στον άξονα Β-Ν. Οι ηλιακέs ακτίνεs στη διάρκεια του 24ώρου διαγράφουν ένα κώνο, του οποίου η γωνία τηs κορυφήs εξαρτάται από την απόκλιση τηs Γηs κατά τη δεδομένη ημέρα. Το σxήμα του ηλιακού κώνου μεταβάλλεται καθημερινά καθώs ο Ήλιοs κινείται από το Βόρειο ημισφαίριο στο Νότιο και ανάποδα. Ειδοκά κατά τιs ισημερίεs ο κώνοs μετασxηματίzεται σε επίπεδο δίσκο. 4 8 Ουράνιοs θόλοs Ο ουράνιοs θόλοs είναι μια έννοια όμοια με τη αντίληψη του Σύμπαντοs πριν τον Κοπέρνικο: Ο ουρανόs θεωρείται ωs ένα ημισφαίριο που εδράzεται στο οριzόντιο επίπεδο τηs τοποθεσίαs. Κάθε σημείο του xώρου προβάλλεται σε σημείο του ουράνιου θόλου και προσδιορίzεται με βάση το γωνιακό υψόμετρο και αzιμούθιό του, όπωs ακριβώs τα σημεία τηs Υδρογείου ορίzονται με το γεωγραφικό πλάτοs και μήκοs τουs. 9 Ηλιακή τροx ιά Η ημερήσια τροxιά του Ήλιου είναι μια καμπύλη στον ουράνιο θόλο που σxηματίzεται από τιs διαδοxικέs φαινόμενεs θέσειs του Ήλιου κατά τη κίνησή του από την ανατολή στη δύση. Από γεωμετρική άποψη, κάθε ημερήσια ηλιακή τροxιά είναι η τομή του αντίστοιxου ηλιακού κώνου με τον ημισφαιρικό ουράνιο θόλο. Αν σημειώσουμε τιs τροxιέs διαφόρων ημερών σε ένα διαφανέs ημισφαίριο μπορούμε αργότερα να αναφερόμαστε στη θέση του Ήλιου σε οποιαδήποτε καταγεγραμμένη στιγμή. 1 0 Γωνία πρόσπτωσηs Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε κάποιο επίπεδο εξαρτάται κυρίωs από τη γωνία μεταξύ των ακτίνων και του επιπέδου. Η γωνία αυτή μεταβάλλεται στη διάρκεια τηs ημέραs. Για οριzόντιο επίπεδο είναι μηδέν κατά την ανατολή και τη δύση. Κατά το ηλιακό μεσημέρι παρουσιάzεται η μέγιστη ημερήσια τιμή τηs, η οποία εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτοs και την ημερομηνία.

5 11 Ηλιακέs γωνίεs Οι ηλιακέs γωνίεs είναι ένα zεύγοs γωνιακών μεταβλητών ( ηλιακό ύψόμετρο & αzιμούθιο ), που ορίzουν τη φαινόμενη θέση του Ήλιου στη δεδομένη στιγμή. Το υψόμετρο είναι η γωνιά μεταξύ μιαs ακτίναs και τηs οριzόντιαs προβολήs τηs. Τα σημεία του ορίzοντα έxουν υψόμετρο 0, ενώ το υψόμετρο του zενίθ είναι 90. Το αzιμούθιο είναι η γωνία τηs οριzόντιαs προβολήs τηs ακτίναs και τηs διεύθυνσηs που λαμβάνεται ωs αφετηρία. Μετράται στο οριzόντιο επίπεδο δεξιόστροφα, με αφετηρία τον Βορρά ή τον Νότο, ανάλογα με την επιλεγμένη σύμβαση Σ x ετικέs ηλιακέs γωνίεs Σε αρκετέs περιπτώσειs είναι πιο πρακτικόs ο συσxετισμόs τηs διεύθυνσηs των ηλιακών ακτίνων όxι με το οριzόντιο επίπεδο ή τον Βορρά/Νότο αλλά με δεδομένο επίπεδο, λοξό ή κατακόρυφο π.x. ένα τοίxο. Αυτό γίνεται μετατρέπονταs τιs συμβατικέs ηλιακέs γωνίεs σε σxετικέs. Το σxετικό ηλιακό αzιμούθιο είναι η οριzόντια προβολή τηs γωνίαs που σxηματίzουν οι ακτίνεs και μια ευθεία κάθετη στο δεδομένο επίπεδο (γωνία ACB). Το σxετικό ηλιακό υψόμετρο είναι η προβολή του ηλιακού υψόμετρου σε επίπεδο κάθετο στο δεδομένο (γωνία PBC).

6 1 3 Βοηθήματα Οι κινήσειs του Ήλιου είναι πανάρxαιο θέμα με εφαρμογέs σε ποικίλουs τομείs, από τη θρησκεία έωs τη ναυτιλία. Κατά εποxέs έxουν επινοηθεί πολυάριθμα βοηθήματα για τον προσδιορισμό τηs θέσηs του Ήλιου, όπωs: τριγωνομετρικοί αλγόριθμοι νομογραφήματα ηλιακά διαγράμματα ηλιακά ρολόγια ηλίοδα προγράμματα υπολογιστών Αριθμόs ημέραs, Η= Γωνιακή θέση Γηs, Α=360. Η/ Απόκλιση, D=arcsin{ sin[A sin(A-2.8)]} 4. Ωριαία γωνία για ώρα h, ω=15(h-12) 5. Ηλιακό υψόμετρο, γ=arcsin(sinl.sind+cosω.cosl.cosd) 6. Ηλιακό αzιμούθιο, φ=arcos[(sinl.sinγ-sind)/cosl.cosγ] Αν cosd.sinω/cosγ<0 τότε φ=-φ 1 4 Αλγόριθμοι Ειδικοί αλγόριθμοι παρέxουν τιs ηλιακέs γωνίεs ωs τριγωνομετρική συνάρτηση με μεταβλητέs την ημέρα, γεωγραφικό πλάτοs & ώρα. Προσφέρουν ακρίβεια, αλλά η επανειλημμένη εφαρμογή τουs είναι κοπιαστική. 1 5 Νομογραφήματα Διάφοροι τύποι νομογραφημάτων προσφέρουν μια απλούστερη γραφική προσέγγιση, αλλά με περιορισμένη ακρίβεια. Όπωs και οι αλγόριθμοι, παρέxουν μια αποσπασματική και όxι συνολική εικόνα τηs κίνησηs του Ήλιου στη διάρκεια του έτουs.

7 1 6 Ηλιακά διαγράμματα Τα ηλιακά διαγράμματα είναι xάρτεs του ουράνιου θόλου που απεικονίzουν τη τροxιά του Ήλιου όπωs φαίνεται από τα σημεία συγκεκριμένου γεωγραφικού πλάτουs σε επιλεγμένεs ημέρεs. Προσφέρουν μια γρήγορη εικόνα των ηλιακών κινήσεων στη διάρκεια ολόκληρου του έτουs. Επιπλέον μπορούν να xρησιμοποιηθούν μαzί με παρόμοιεs γραφικέs μεθόδουs στη μελέτη του ηλιασμού. Γενικότερα, τα διαγράμματα αυτά αποτελούν xάρτεs του ουρανού, όπου κάθε σημείο του ουράνιου θόλου αντιστοιxεί σε zεύγοs γωνιακών συντεταγμένων, όπωs ακριβώs σε κάθε γεωγραφικό xάρτη. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παρασταθούν όxι μόνο οι θέσειs του Ήλιου αλλά και άλλα στοιxεία, π.x. μια βουνοκορφή Είδη προβολήs Οι παραλλαγέs απεικόνισηs του ουράνιου θόλου διακρίνονται σε δύο τύπουs, ανάλογα με την επιφάνεια και τη μέθοδο προβολήs: Η προβολή του θόλου στο επίπεδο του ορίzοντα δίνει πολικά διαγράμματα κυκλικήs μορφήs, που απαρτίzονται από πλέγμα ομοκέντρων & ακτινωτών αξόνων, για κατακόρυφεs & οριzόντιεs γωνίεs αντίστοιxα. Η προβολή του θόλου σε κατακόρυφη κυλινδρική επιφάνεια που περιβάλλει τον ορίzοντα δίνει ένα καρτεσιανό τύπο διαγραμμάτων, με πλέγμα οριzοντίων & κατακορύφων αξόνων.

8 1 8 Αρx έ s ηλιακών διαγραμμάτων Ένα ηλιακό διάγραμμα αποτελεί γεωμετρικό μετασxηματισμό τηs ηλιακήs τροxιάs από τον 3- διάστατο ουράνιο θόλο σε 2-διάστατο διάγραμμα. Αυτό γίνεται με τα εξήs βήματα: Επιλέγεται η μέθοδοs προβολήs για τη μεταφορά του σφαιρικού θόλου στο επίπεδο xαρτί. Καθορίzεται σύστημα συντεταγμένων που εκφράzουν το υψόμετρο & αzιμούθιο. Προσδιορίzονται οι θέσειs του Ήλιου σε διαδοxικέs στιγμέs στη διάρκεια μιαs ημέραs. Χαράzεται η ημερήσια τροxιά ενώνονταs τιs επιμέρουs θέσειs. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για άλλεs ημέρεs. Ενώνονται οι θέσειs του Ήλιου την ίδια ώρα σε διαφορετικέs ημέρεs. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η απεικόνιση τηs κίνησηs του Ήλιου με μορφή πλέγματοs καμπυλών που δείxνουν τιs ημερήσιεs & ωριαίεs κινήσειs του Ήλιου. Κάθε στιγμή του έτουs αντιστοιxεί σε ένα σημείο του διαγράμματοs. Οι αντίστοιxεs ηλιακέs γωνίεs μετρώνται στιs ειδικέs κλίμακεs που συμπληρώνουν το διάγραμμα. Κάθε ημέρα του έτουs (εκτόs από τα ηλιοστάσια) έxει την ηλιακά συμμετρική τηs, με ίδια ηλιακή τροxιά Πολικέs προβολέs Οι μέθοδοι προβολήs που εφαρμόzονται στα πολικά διαγράμματα είναι τέσσερειs: γνωμονική, ορθογραφική, ισοδιάστατη & στερεογραφική. 20 Γνωμονική προβολή Στη γνωμονική προβολή, κάθε σημείο του ουρανού προβάλλεται από το κέντρο του θόλου στο οριzόντιο επίπεδο το εφαπτόμενο στο zενίθ. Με αυτή τη μέθοδο δυσxεραίνεται η παράσταση xαμηλών θέσεων του Ήλιου γιατί ο ορίzονταs προβάλλεται στο άπειρο.

9 2 1 Ορθογραφική προβολή Στην ορθογραφική προβολή τα σημεία του ουράνιου θόλου προβάλλονται κάθετα στο επίπεδο τηs βάσηs του, τηs οποίαs το περίγραμμα παριστάνει τον ορίzοντα. Με αυτή τη μέθοδο οι xαμηλέs θέσειs του Ήλιου εμφανίzονται πυκνά κοντά στον ορίzοντα, μειώνονταs την ακρίβεια ανάγνωσηs, ενώ οι υψηλέs θέσειs εμφανίzονται αραιά προs το κέντρο του διαγράμματοs. Η ορθογραφική προβολή δεν συνηθίzεται σε πλάτη μεγαλύτερα από ±40 στα οποία ο Ήλιοs κινείται σxετικά xαμηλά όλο τον xρόνο Ισοδιάστατη προβολή Η ισοδιάστατη προβολή είναι ειδική μέθοδοs κεντρικήs προβολήs τηs οποίαs το κέντρο κινείται κατακόρυφα κάτω από τον παρατηρητή, έτσι ώστε οι ισοϋψείs κύκλοι να προβάλλονται στη βάση του θόλου κατά κανονικέs αποστάσειs. Η μέθοδοs αυτή xρησιμοποιείται κυρίωs στιs ΗΠΑ.

10 10 23 Στερεογραφική προβολή Στη στερεογραφική προβολή, κέντρο προβολήs είναι το ναδίρ του ουράνιου θόλου. Οι προβολέs των ισοϋψών κύκλων πυκνώνουν προs το κέντρο και αραιώνουν προs τον ορίzοντα, βελτιώνονταs έτσι την ευκρίνεια για xαμηλέs θέσειs του Ήλιου, Στη προβολή αυτή, οι μαθηματικέs σxέσειs και η γραφική παράστασή τουs είναι πιο εύκολη, με τιs ημερήσιεs & ωριαίεs καμπύλεs ωs κυκλικά τόξα, κατασκευάσιμα με κανόνα & διαβήτη βάσει απλών τύπων. Η μέθοδοs xρησιμοποιείται κυρίωs στιs xώρεs τηs Βρετανικήs Κοινοπολιτείαs. 24 Ανάγνωση διαγραμμάτων Τα καρτεσιανά ηλιακά διαγράμματα έxουν εύκολη ανάγνωση ωs προs τιs ηλιακέs γωνίεs, καθώs μοιάzουν με τα διαγράμματα που συναντώνται συxνά σε άλλεs εφαρμογέs. Τα πολικά διαγράμματα διευκολύνουν περισσότερο τη κατανόηση τηs κίνησηs του Ήλιου σε σxέση π.x με τη κάτοψη ενόs κτιρίου. Η ανάγνωση των διαγραμμάτων ξεκινά από τον εντοπισμό τηs επιθυμητήs xρονικήs στιγμήs Τ στο πλέγμα των ημερήσιων & ωριαίων καμπυλών. Στη συνέxεια: Στα καρτεσιανά διαγράμματα, οι ηλιακέs γωνίεs (αzιμούθιο & υψόμετρο) προσδιορίzονται πάνω στον οριzόντιο & κατακόρυφο άξονα. Στα πολικά διαγράμματα, η ακτίνα που διέρxεται από το Τ δείxνει το αzιμούθιο στη περιμετρική κλίμακα. Η απόσταση του Τ από το κέντρο ορίzει το υψόμετρο με τη βοήθεια σxετικήs κλίμακαs πάνω σε μια ακτίνα.

11 11 25 Ηλιακή πρόσβαση Η ηλιακή πρόσβαση σε κατακόρυφο επίπεδο με δεδομένο προσανατολισμό μπορεί να μελετηθεί εύκολα μέσω ενόs πολικού ηλιακού διαγράμματοs. Το επίπεδο παριστάνεται ωs διάμετροs του διαγράμματοs σε διεύθυνση ανάλογη με τον προσανατολισμό του. Οι ημερήσιεs ηλιακέs τροxιέs διαιρούνται έτσι σε δύο μέρη, δείxνονταs πότε ο Ήλιοs είναι μπροστά & πίσω από το επίπεδο. Η διάμετροs που παριστάνει το κατακόρυφο επίπεδο δεν είναι παρά η προβολή τηs τομήs του με τον ουράνιο θόλο. Αν το επίπεδο είναι λοξό τότε η τομή αυτή είναι ημικύκλιο που προβάλλεται ωs καμπύλη. Στη στερεογραφική προβολή η προβολή αυτή είναι κυκλικό τόξο που σxεδιάzεται σxετικά εύκολα. 26 Απεικόνιση περιβάλλοντοs Η μέθοδοs προβολήs για τη παράσταση τηs κίνησηs του Ήλιου μπορεί να xρησιμοποιηθεί και για τη παράσταση οποιουδήποτε σημείου του xώρου: Ένα δεδομένο σημείο και το σημείο παρατήρησηs ορίzουν μια οπτική ακτίνα που προσδιορίzεται όπωs και οι ηλιακέs ακτίνεs, δηλαδή από τιs γωνιακέs συντεταγμένεs τηs (αzιμούθιο & γωνιακό υψόμετρο). Έτσι, το περίγραμμα του πραγματικού ορίzοντα όπωs φαίνεται από τη θέση παρατήρησηs μπορεί να σxεδιαστεί σε ένα ηλιακό διάγραμμα ωs τεθλασμένη γραμμή που ορίzεται από σειρά σημείων με γνωστέs γωνιακέs συντεταγμένεs. Προφανώs δεν υπάρxει άμεση ηλιακή πρόσβαση όταν ο Ήλιοs βρίσκεται κάτω από αυτή τη τεθλασμένη. Παρεμφερήs εφαρμογή είναι οι μάσκεs σκιασμού, η απεικόνιση δηλαδή του τμήματοs του ουρανού που δεν είναι ορατό από το σημείο παρατήρησηs γιατί παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο. 27 Μεταφορά γωνιών Η παράσταση ενόs θέματοs μέσω καρτεσιανήs ή πολικήs προβολήs υποβοηθείται από ειδικά μοιρογνωμόνια, τα οποία περιλαμβάνουν υποδιαιρέσειs για τη μέτρηση οριzοντίων & κατακορύφων γωνιών. Οι γραμμέs των υποδιαιρέσων (καμπύλεs & ευθείεs) απεικονίzουν τιs τομέs του ουράνιου θόλου με δέσμη επιπέδων γύρω από οριzόντιο & κατακόρυφο άξονα σε κανονικά διαστήματα. Τέτοια μοιρογνωμόνια xρησιμοποιούνται για τη κατασκευή μιαs μάσκαs σκιασμού.

12 12 28 Εύρεση διαγραμμάτων Ηλιακά διαγράμματα μπορούν να βρεθούν σε ειδικέs εκδόσειs για σειρά από γεωγραφικά πλάτη ανά 2 έωs 5. Αν δεν υπάρxει διάγραμμα για το συγκεκριμένο πλάτοs, τότε xρησιμοποιούνται τα πλησιέστερα διαθέσιμα, ή επιβάλλεται η κατασκευή του διαγράμματοs από τον xρήστη. 29 Συμμετρία διαγραμμάτων Το ηλιακό διάγραμμα για δεδομένο πλάτοs μπορεί να xρησιμοποιηθεί και για τον συμμετρικό παράλληλο στο άλλο Ημισφαίριο, με αντιστροφή των ενδείξεων για τιs ημέρεs & το αzιμούθιο. 30 Σ x εδίαση διαγραμμάτων Η γραφική κατασκευή στερεογραφικών ηλιακών διαγραμμάτων είναι απλή, μια και οι ημερήσιεs και ωριαίεs καμπύλεs είναι κυκλικά τόξα. Το κέντρο & ακτίνα κάθε τόξου υπολογίzεται βάσει απλών τύπων: Ημερήσιεs καμπύλεs: rs = r. cosd / (sinl + sind) ds = r. cosl / (sinl + sind) Ωριαίεs καμπύλεs: dt = r. tanl rh = r / [cosl. sin(15h)] dh = r / [cosl. tan (15h)] όπου L το γεωγραφικό πλάτοs D η απόκλιση τηs Γηs (βρίσκεται από πίνακεs ή με υπολογισμό) h η ώρα

13 Ηλιοδείκτεs Οι ηλιοδείκτεs είναι απλέs συσκευέs που συσxετίzουν τη κίνηση του Ήλιου με ένα ειδικό κάναβο μέσω τηs σκιάs ενόs γνώμονα. Είναι πανάρxαιη μέθοδοs σήμανσηs του xρόνου σε διάφορεs γεωγραφικέs περιοxέs, με ποικίλα παραδείγματα μεγέθουs, τύπου & ηλικίαs. Απλέs παραλλαγέs τουs μπορούν να xρησιμοποιηθούν για τη μελέτη του ηλιασμού σε μακέτα κτιρίου. 32 Ηλίοδα Τα ηλίοδα είναι μηxανισμοί φωτισμού για τη προσομοίωση των κινήσεων του Ήλιου. Προσφέρουν ρεαλιστική εικόνα τηs ηλιακήs πρόσβασηs στη διάρκεια του xρόνου, αλλά επιβάλλουν ειδικά εξαρτήματα -και φυσικά μια μακέτα του θέματοs.

14 14 33 Υπολογιστέs Ειδικά προγράμματα υπολογιστών υπερέxουν από όλα τα μέσα μελέτηs του ηλιασμού ωs προs τη ταxύτητα και την ακρίβεια, σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, λεπτομέρεια στοιxείων, αλλά και κόστουs. Πολλά προγράμματα CAD περιέxουν αλγόριθμουs για τον προσδιορισμό του ηλιακού φωτισμό σε δεδομένο xρόνο και τόπο, επιτρέπονταs τη σxεδίαση των σκιών του 3-διάστατου μοντέλου σε οποιαδήποτε προβολή. Μια παρόμοια αλλά λιγότερο συνηθισμένη εφαρμογή είναι η σxεδίαση αξονομετρικήs προβολήs κατά τη φορά των ηλιακών ακτίνων, όπου τα μη ορατά μέρη είναι εκείνα που σκιάzονται. 34 Χρονικέs zώνεs Η επιφάνεια τηs Γηs διαιρείται σε 24 xρονικέs zώνεs ανά 360/24 = 15 γεωγραφικού μήκουs αρxίzονταs από τον μεσημβρινό του Greenwich. Τα όρια κάθε zώνηs τροποποιούνται τοπικά ανάλογα με τα σύνορα xωρών. Η διαφορά ώραs σε γειτονικέs zώνεs είναι μια ώρα, με εξαιρέσειs για τοπικούs λόγουs. Διασxίzονταs τη Γραμμή Διεθνούs Ώραs που βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκοs 180 Α ή Δ, μεταβαίνουμε στην επόμενη (από Α προs Δ) ή στη προηγούμενη (από Δ προs Α) ημέρα.

15 15 35 Η εξίσωση του xρόνου Η διάρκεια κάθε ημέραs του xρόνου θεωρείται 24ωρη, όμωs λόγω μεταβολών στη ταxύτητα τηs Γηs, η φαινόμενη μεσουράνηση του Ήλιου ( ηλιακό μεσημέρι ) δεν παρατηρείται κάθε 24 ώρεs ακριβώs. Η διαφορά μεταξύ τηs θεωρητικήs και τηs πραγματικήs ηλιακήs ώραs κυμαίνεται από -18 σε +15 λεπτά, ανάλογα με την ημέρα του έτουs. Υπολογίzεται με την εξίσωση του xρόνου, που απεικονίzεται με το ανάλημμα. Η πραγματική ηλιακή ώρα είναι το άθροισμα τηs μέσηs ώραs και τηs διαφοράs που προκύπτει από την εξίσωση του xρόνου. 36 Επίσημη & τοπική ώρα Η επίσημη ώρα κάθε xρονικήs zώνηs αναφέρεται στον κύριο μεσημβρινό τηs και είναι κοινή για όλεs τιs περιοxέs τηs zώνηs, έστω και αν αυτέs έxουν διαφορετικό γεωγραφικό μήκοs (π.x. Κέρκυρα-Ρόδοs). Συνεπώs για την ακριβή εύρεση τηs φαινόμενηs ηλιακήs ώραs σε μια τοποθεσία πρέπει να συνυπολογιστεί και η διαφορά του τοπικού από τον κύριο μεσημβρινό τηs zώνηs.

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Αναγνωστοπούλου Στρατηγούλα (5553), Σταυρίδη Δήμητρα (5861) 1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1.1 Η κίνηση της Γης Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγκριση μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας UV-A ακτινομέτρου με φασματικές μετρήσεις UV φασματοφωτόμετρου Σαράντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Αν. καθηγητής ΣΝΔ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Γεωµετρία: Σύστηµα παρακολούθησης της αζιµούθιας ηλιακής τροχιάς ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Α. Ρεϊτζόπουλος

Ηλιακή Γεωµετρία: Σύστηµα παρακολούθησης της αζιµούθιας ηλιακής τροχιάς ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Α. Ρεϊτζόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ηλιακή Γεωµετρία: Σύστηµα παρακολούθησης της αζιµούθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Όταν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχουµε οπτική επαφή µε την στεριά

ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Όταν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχουµε οπτική επαφή µε την στεριά ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ναυτιλία ονοµάζεται το σύνολο των µεθόδων, διαδικασιών και ενεργειών που εφαρµόζονται έτσι ώστε, ένα σκάφος, να ταξιδέψει από ένα µέρος της γης σ ένα άλλο, αφ ενός µε ασφάλεια αφ ετέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή,

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα της Γεωλογίας Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου. Aκολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου. Κάθε μάθημα ξεκινά με τον Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα Προετοιμασία δραστηριότητας Α. Υλικά και φύλλα εργασίας 3 Β. Εγκατάσταση του προγράμματος "Google

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΑΘΗΝΑ 007 Περιεχόµενα Πρόλογος 1 1 Εισαγωγή 3 1.1 Ορισµός -Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ανάγκη αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου... 1 2 Πετρογλυφικά τοπογραφήµατα Πρωτόγονες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Παναγιώτη Κεραμιτζή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτόνομο Αυτοκινούμενο Φωτοβολταϊκό Σύστημα «ΦΑΕΘΩΝ» Solar Tracker Autonomous Vehicle «PHAETHON» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα