ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΑΛΛΑ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος 16, Μαρούσι ΤΚ τηλ. / φαξ: κιν: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Ποιοτικός έλεγχος Έλεγχος νοθείας Παράσταση σε διαιτησία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 & EMAS ISO 17025:2005 ΦΑΚΕΛΟΙ - EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Φάκελοι για την έγκριση κυκλοφορίας προϊόντος Έλεγχος µακέτας προϊόντος REACH - CLP ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία Εσωτερικές επιθεωρήσεις ιαπίστευση εργαστηρίων Ειδικά κεφάλαια χηµείας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Έλεγχος & διαχείριση υγρών αποβλήτων Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προσδιορισµός εκποµπών αερίων θερµοκηπίου Εκτίµηση κινδύνου για το περιβάλλον ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801)

2 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Τα εργαστήρια της HELLASCHEM έχουν στόχο την πλήρη και άµεση υποστήριξη βιοµηχανιών και εµπορικών επιχειρήσεων χηµικών προϊόντων σε επίπεδο χηµικών αναλύσεων. Η HELLASCHEM διαθέτει έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό και καλύπτει µεγάλο εύρος χηµικών αναλύσεων σε πλήθος προϊόντων, α υλών και περιβαλλοντικών δειγµάτων. Η HELLASCHEM παρέχει χηµικές αναλύσεις και έρευνα για: Ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και α υλών Έλεγχο νοθείας Νερό εγκαταστάσεων, υγρά και στερεά απόβλητα, περιβαλλοντικά δείγµατα Η HELLASCHEM δεν παρέχει µόνο το αποτέλεσµα µιας ανάλυσης, αλλά πλήρεις απαντήσεις στις ανάγκες των πελατών της: Γνωµάτευση των αποτελεσµάτων Σχετική νοµοθεσία Βιβλιογραφικές πληροφορίες Ο χρόνος απόκρισης στις απαιτήσεις των αναλύσεων των πελατών είναι 48 ώρες από την λήψη του δείγµατος, εκτός των περιπτώσεων όπου η φύση της ανάλυσης ή του δείγµατος απαιτεί περισσότερο χρόνο, ο οποίος και γνωστοποιείται άµεσα. Τα εργαστήρια της HELLASCHEM παρέχουν µεγάλο εύρος αναλύσεων σε χηµικά προϊόντα όπως: Λιπάσµατα Εντοµοκτόνα Απολυµαντικά Καθαριστικά (νέου τύπου, ΕΚ) & σχετικά βιοκτόνα (χώρων, νερού κλπ) Καλλυντικά Σάπωνες Χρώµατα οµικά Υλικά συσκευασίας Χηµικά προϊόντα

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η HELLASCHEM, παρέχει σε βιοµηχανίες και εµπορικές επιχειρήσεις χηµικών και άλλων συναφών προϊόντων, υψίστης ποιότητας υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, τον αποτελεσµατικό έλεγχο των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, την εσωτερική επιθεώρηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης. πορεία πιστοποίησης ISO 9001 ISO Η πιστοποίηση προσδίδει καλύτερο προσανατολισµό στις απαιτήσεις των πελατών, αξιοπιστία έναντι των πελατών και των συνεργαζόµενων προµηθευτών. Εφαρµόζεται για τις παρεχό- µενες υπηρεσίες και τα προϊόντα. Αποτελεί απόδειξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Προσδίδει ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων, µείωση του λειτουργικού κόστους και εφαρµογή της νοµοθεσίας. Η εφαρµογή του αποδίδει οικονοµικά και επιχειρηµατικά οφέλη. διαγνωστική µελέτη δέσµευση δοίκησης Σχεδιασµός Σ Π - Ρόλοι ιαχειριστικό υλικό Εφαρµογή Σ Π Εσωτ. Επιθεωρήσεις ISO Η διαπίστευση αποτελεί ένδειξη αξιοπιστίας. Η εφαρµογή των απαιτούµενων διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων συντελεί στην άρτια οργάνωση του εργαστηρίου και στον βέλτιστο έλεγχο των αποτελεσµάτων. Ανασκόπση Βελτίωση Αίτηση Πιστοποιησης Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Το επιστηµονικό προσωπικό της HELLASCHEM παρέχει: Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή του απαιτούµενου διαχειριστικού υλικού για την πιστοποίηση Επιστηµονική υποστήριξη σε θέµατα εφαρµογής του προτύπου Εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων Συντήρηση του συστήµατος ποιότητας και µετά την πιστοποίηση του οργανισµού Ειδικά για τη διαπίστευση εργαστηρίου, µελέτες επικύρωσης µεθόδων για τη διαπίστευση της µεθόδου

4 ΦΑΚΕΛΟΙ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η HELLASCHEM διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην προετοιµασία και κατάθεση φακέλων χηµικών προϊόντων προς έγκριση κυκλοφορίας. Επίσης αποτελεί σύµβουλος αρκετών επιχειρήσεων σε θέµατα REACH και CLP. Η HELLASCHEM επιπλέον, παρέχει σε εισαγωγικές-εµπορικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα ελέγχου της επισήµανσης των συσκευασιών σύµφωνα µε τις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις. Τo REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) αφορά ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν, χρησιµοποιούν και διαχειρίζονται διάφορες χηµικές ουσίες. Από την 1 η /6/2008 οι επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εισάγουν ουσίες σε ποσότητες 1τόνου/έτος πρέπει να τις καταχωρίσουν στον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων στο Ελσίνκι (ECHA) προκειµένου να συνεχίσουν να τις παράγουν ή χρησιµοποιούν. Εταιρείες που δεν έχουν κάνει προκαταχώρηση δεν µπορούν να εισάγουν ή παράγουν τις ουσίες αυτές. Η HELLASCHEM παρέχει: Προ-καταχώρηση ουσιών Εκπροσώπηση στα (Προ)-Φόρουµ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσιών (ΦΑΠΟ - SIEF). Συγκρότηση των φακέλων καταχώρησης. O κανονισµός CLP (Classification Labelling & Packaging) 1272/2008/ΕΚ, για την ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων, αντικαθιστά τις εφαρµοζόµενες ως σήµερα οδηγίες 67/548/ΕΟΚ για τις ουσίες και 1999/45/ΕΚ για τα παρασκευάσµατα. Παρασκευαστές, εισαγωγείς, µεταγενέστεροι χρήστες, οφείλουν να εναρµονιστούν µε τις αλλαγές. Από 1 η εκεµβρίου 2010, γίνεται υποχρεωτική η εφαρµογή του CLP για τις ουσίες και από το 2015 για τα µείγµατα. Η HELLASCHEM αναλαµβάνει: Το σύνολο των απαιτούµενων διαδικασιών για την ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία των ουσιών και των µιγµάτων Την τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη παρασκευαστών, εισαγωγέων, µεταγενέστερων χρηστών, αλλά και διανοµέων και εκπροσώπων λιανικού εµπορίου ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Για τον έλεγχο των χηµικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά απαιτείται αριθµός έγκρισης και άδεια κυκλοφορίας από τις αρχές του κράτους, κατόπιν κατάθεσης του φακέλου του προϊόντος. Για τα λιπάσµατα νέου τύπου απαιτείται κατάθεση φακέλου προϊόντος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για τα απορρυπαντικά καθαριστικά αρµόδιο για τον έλεγχο του φακέλου προϊόντος είναι το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Για τα βιοκτόνα (όπως απολυµαντικά, εντοµοκτόνα, συντηρητικά κλπ) αρµόδιες αρχές ελέγχου του φακέλου του προϊόντος είναι ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ανάλογα µε τον τύπο του βιοκτόνου. Για τα καλλυντικά (όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καλωπισµού) αρµόδια αρχή ελέγχου του φακέλου του προϊόντος είναι ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων. Η HELLASCHEM παρέχει: Πλήρη προετοιµασία και υποβολή φακέλου για την έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος Μελέτη για την ταξινόµηση και την επισήµανση του προϊόντος υπογεγραµµένη από χηµικό. ελτία εδοµένων Ασφαλείας (MSDS) προϊόντων. ηµιουργία ετικέτας του προϊόντος σε συµφωνία µε την νοµοθεσία Ελεγχο χηµικής σύστασης προιόντος µε τις απαιτούµενες αναλύσεις στα εργαστήρια της HELLASCHEΜ.

5 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η HELLASCHEM διαθέτει προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης προσωπικού και της κατάρτισης ανέργων. Το εκπαιδευτικό δυναµικό της στελεχώνεται από χηµικούς και γεωπόνους, µε βιοµηχανική εµπειρία και επιπέδου τουλάχιστον µεταπτυχιακών σπουδών. Η εµπειρία της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζεται τόσο στην ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων για το εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται και τη διδακτική µέθοδο που εφαρµόζεται, όσο και στα αποτελέσµατα των εξετάσεων (εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης εκπαίδευσης προσωπικού). Οι υπηρεσίες που παρέχει η HELLASCHEM για εκπαίδευση προσωπικού που εργάζεται ή ενδιαφέρεται να εργαστεί στο χώρο της βιοµηχανίας και των εµπορικών επιχειρήσεων χηµικών προϊόντων είναι: ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκπαίδευση προσωπικού βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων. Θεµατικές ενότητες: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Νοµοθεσία, Μέσα Ατοµικής Προστασίας, Μυοσκελετικές παθήσεις, Ασφαλής χρήση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, Σήµανση χώρων, εµπορευµάτων και προϊόντων, Ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές, Η σηµασία των ασκήσεων εκκένωσης των εγκαταστάσεων, Εργατικό ατύχηµα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλούσιο σε παραδείγµατα και φωτογραφικό υλικό. Μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Εκπαίδευση εργοδηγών, προϊσταµένων και προσωπικού τµηµάτων ποιοτικού ελέγχου βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων. Θεµατικές ενότητες: Εσωτερικές επιθεωρήσεις και συστήµατα ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025), Κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεώρηση συστηµάτων ποιότητας κατά ISO 19011, Σχεδιασµός και υλοποίηση επιθεωρήσεων, Χαρακτηριστικά επιθεωρητή, Ιχνηλασιµότητα, Έντυπα, Case studies και role playing. Μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Εκπαίδευση σε οµάδες εργαζοµένων που εργάζονται σε εργαστήρια βιοµηχανιών. Θεµατικές ενότητες: Εισαγωγή στο πρότυπο ISO Απαιτούµενες διαδικασίες και αρχεία. Επικύρωση µεθόδου. Αβεβαιότητα και µετρήσεις. ιακρίβωση οργάνων. Ασφάλεια στα εργαστήρια. ιαχείριση αποβλήτων. Προετοιµασία επιθεώρησης για τη διαπίστευση του εργαστηρίου. Case studies. ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: Εκπαίδευση σε οµάδες εργαζοµένων (πωλητές, εµπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) που θέλουν να αποκτήσουν βασικές και εξειδικευµένες γνώσεις στα χηµικά προϊόντα (πχ απορρυπαντικά, απολυµαντικά, βιοκτόνα γεωργικής χρήσης, λιπάσµατα, χρώµατα κλπ). Το εκπαιδευτικό υλικό δίδεται σε µορφή κατανοητή, για εργαζοµένους χωρίς επιστηµονικό υπόβαθρο στα χηµικά προϊόντα. υνατότητα τροποποίησης εκπαιδευτικού υλικού, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η HELLASCHEM παρέχει ολοκληρωµένα πακέτα ελέγχου και διαχείρισης των αποβλήτων. ιαθέτει άρτια καταρτισµένο προσωπικό µε σηµαντικό ερευνητικό έργο στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων. Τα εργαστήρια της HELLASCHEM υποστηρίζουν την έρευνα και τις µελέτες της διαχείρισης των αποβλήτων τόσο µε χηµικές αναλύσεις όσο και µε οικοτοξικολογικές αναλύσεις. Η HELLASCHEM για λογαριασµό βιοµηχανιών και εµπορικών επιχειρήσεων χηµικών προϊόντων αναλαµβάνει: ειγµατοληψία & έλεγχο Χηµικές & Οικοτοξικολογικές διάθεσης υγρών αποβλήτων αναλύσεις υγρών & στερεών αποβλήτων Οικονοµικοτεχνικές µελέτες διαχείρισης αποβλήτων Έλεγχο λειτουργίας µονάδας βιολογικού καθαρισµού Προσδιορισµός εµποµπών αερίων θερµοκηπίου Οι κλιµατικές αλλαγές και οι συνέπειες τους αποτελούν ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά, οικονοµικά και γεωπολιτικά προβλήµατα του πλανήτη. Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ τέθηκε η ανάγκη για τον ορθό προσδιορισµό των αερίων του θερµοκηπίου για την έκδοση αδείας εµποµπής αερίων θερµοκηπίου. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να µεταβιβάζουν δικαιώµατα εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου. Η HELLASCHEM παρέχει υπηρεσίες προσδιορισµού των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε τη σειρά ISO ,2,3/2006. Ανάλυση Κύκλου Ζωής Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αναζητά και ποσοτικοποιεί την περιβαλλοντική υποβάθµιση που επέρχεται από την παραγωγή ενός προϊόντος ή µιας παραγωγικής διαδικασίας. Tα τρία βασικά στοιχεία της ΑΚΖ, σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων ISO είναι: η αναλυτική απογραφή των στοιχείων, η ανάλυση επιπτώσεων και η ανάλυση βελτιώσεων. Εκτίµηση Κινδύνου για το περιβάλλον Η εκτίµηση κινδύνου για το περιβάλλον (environmental risk assessment) αποτελεί ένα βασικό µεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης το οποίο χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση αποφάσεων κατά την εµπορία, τη χρήση και τη διάθεση υλικών, παρασκευασµάτων, συσκευασιών κλπ, καθώς και στη διαδικασία σχεδιασµού διαφόρων ειδών εγκαταστάσεων (διαχείρισης αποβλήτων, βιοµηχανικών µονάδων κλπ). Η µελέτη εκτίµησης κινδύνου για το περιβάλλον απαιτείται από πολλές κανονιστικές και νοµοθετικές διατάξεις.

7 ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζοµένων και του κράτους αναφορικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία καταγράφονται στο Ν. 1568/85 (177/Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» και το Π.. 17/96 (11/Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία». Αρωγός στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της πρόληψης ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο µπορεί να είναι το προσωπικό της HELLASCHEM. Η HELLASCHEM παρέχει σε βιοµηχανίες και εµπορικές επιχειρήσεις βιοµηχανικών προϊόντων, τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας: Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Ολοκληρωµένη απόκριση στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας Έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα σχεδιασµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων Μελέτες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου ιαδικασία προσδιορισµού των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και των εγκάρσιων κινδύνων (εργονοµικοί, ψυχολογικοί κ.ά. παράγοντες), εκτίµηση της σοβαρότητας και της πιθανότητας των συνεπειών τους, προσδιορισµός των πηγών των κινδύνων και προτεινόµενα µέτρα εξάλειψης τους. Παρέχονται: Πλήρη µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Τεχνική υποστήριξη στην εφαρµογή των µέτρων εξάλειψης των κινδύνων όπως αναφέρονται στην έκθεση της γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων Μελέτη και σήµανση των εγκαταστάσεων Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων Στελέχωση και κατάρτιση εσωτερικών οµάδων ταχείας επέµβασης Εκτέλεση της άσκησης και καταγραφή των συµπερασµάτων Παράδοση των ευρηµάτων και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών Εκπαίδευση του προσωπικού µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πριν την εκτέλεση της άσκησης και µετά την ολοκλήρωση της OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801) Σύστηµα που περιλαµβάνει διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές για την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζοµένων. Αποτελεί την απόδειξη προς τους εργαζοµένους, τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και τους δηµόσιους οργανισµούς, της εταιρικής ευθύνης, σχετικά µε τη διαχείριση των επαγγελµατικών κινδύνων και την εφαρµογή των απαιτήσεων της νοµοθεσίας. Παρέχονται: Μελέτη και εφαρµογή του απαιτούµενου διαχειριστικού υλικού για την πιστοποίηση ενός οργανισµού κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 Επιστηµονική υποστήριξη του οργανισµού σε θέµατα εφαρµογής του προτύπου Εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

Science & Quality. CLP (Classification Labelling Packaging): Η νέα νοµοθεσία για ουσίες και µίγµατα (παρασκευάσµατα)

Science & Quality. CLP (Classification Labelling Packaging): Η νέα νοµοθεσία για ουσίες και µίγµατα (παρασκευάσµατα) LAS CHEM HEL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 1 HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ www.hellaschem.gr Science & Quality CLP (Classification Labelling Packaging):

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία -

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ European Commission DG Environment and Industry Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΜΜΕ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ηµόσια υγεία και αξιολόγηση των κινδύνων Νοµοθεσία σε θέµατα υγείας και διεθνή ζητήµατα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Άρθρο 32, Νόμος 4036/2012 (Α 8) Πρόταση για Δημόσια Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1 Περιγραφή των γενικών όρων 8.2 Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την συνδρομή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση. Training. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Ausbildung. Πρόγραµµα Σεµιναρίων Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011

Εκπαίδευση. Training. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Ausbildung. Πρόγραµµα Σεµιναρίων Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Πρόγραµµα Σεµιναρίων Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011 ΕΚ ΟΣΗ Α: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ... Ηγνώση είναι δύναµη! H TÜV

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008

Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα