DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU"

Transcript

1 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

2 I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie, jednosmerný (DC) prúd, odpor, teplotu, pokles napätia na dióde v jej priepustnom smere a test vodivosti. Vďaka tomu je toto prenosné zariadenie užitočné a nápomocné v rôznych aplikáciách. V návode na obsluhu sa nachádzajú informácie týkajúce sa bezpečnosti a upozornenia. Všetky v návode obsiahnuté informácie a pokyny si, prosím, pozorne prečítajte a pri práci so zariadením dodržujte. II. KONTROLA ZARIADENIA PRED PRVÝM POUŽITÍM Otvorte ochranné puzdro a vytiahnite z neho multimeter. Následne skontrolujte, či sa v súprave nachádzajú všetky nižšie uvedené časti príslušenstva, a či nenesú známky poškodenia. 1. Návod na obsluhu 1 kus 2. Meracie vodiče 1 pár 3. Ochranné puzdro 1 kus Ak niektorá časť príslušenstva chýba, prípadne ak je niektorá časť poškodená, okamžite sa, prosím, skontaktujte s dodávateľom. III. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Venujte, prosím, pozornosť, všetkým bezpečnostným symbolom a pokynom. Tento multimeter bol navrhnutý a vyrobený v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GB a taktiež v súlade s požiadavkami bezpečnostnej normy IEC61010 o dvojitej izolácii, kategórii prepätia a o stupni kontaminácie II. Pri používaní multimetra postupujte, prosím, podľa pokynov obsiahnutých v návode na obsluhu. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu, prípadne k celkovej strate jeho prevádzkových vlastnosti a ochranných prvkov. 1. Pred zahájením práce skontrolujte izoláciu meracích vodičov, či nie je poškodená. Ak zistíte, že izolácia meracích vodičov alebo kryt multimetra sú poškodené, merací prístroj nepoužívajte. 2. Pri používaní meracieho prístroja by ste mali mať prsty položené pred ochrannými krytmi meracích koncoviek. 3. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom a poškodeniu meracieho prístroja, na vstup nikdy neprivádzajte napätie vyššie než 500V. 4. Pri meraní napätia presahujúceho hodnotu 60 VDC alebo 42 VAC RMS postupujte obzvlášť opatrne, nakoľko napätia vyššie než tieto hodnoty môžu byť príčinou úrazov. 5. Merací prístroj nepoužívajte, ak na ňom nie je namontovaný kryt, nakoľko vtedy hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. 6. Hodnota zmeraného signálu nemôže presahovať uvedené hraničné hodnoty. Privedenie na vstup hodnôt presahujúcich maximálne povolené hodnoty môže viesť k úrazom elektrickým prúdom a k poškodeniu meracieho prístroja.

3 7. V priebehu merania nemeňte merací rozsah, nakoľko to môže viesť k poškodeniu meracieho prístroja. 8. Na vstup neprivádzajte napätia, ak sú meracie vodiče zapojené do vstupných zdierok pre meranie prúdu. 9. Ak je potrebné vymeniť poistku, použite poistku, ktorej parametre sú identické s parametrami originálnej poistky. 10. Aby ste sa vyhli poškodeniu meracieho prístroja, nikdy nemodifikujte jeho vnútorné súčiastky. 11. Keď sa na displeji zobrazí symbol, z hľadiska zaručenia príslušnej presnosti merania je nutné okamžite vymeniť batériu. 12. Merací prístroj nepoužívajte v prostredí s vysokou relatívnou vlhkosťou alebo s vysokou teplotou a v blízkosti zdrojov intenzívneho magnetického poľa. Merací prístroj neprechovávajte v prostredí s vysokou relatívnou vlhkosťou. 13. Na čistenie krytu používajte vlhkú handričku namočenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte agresívne chemické látky alebo alkohol. IV. ELEKTRICKÉ SYMBOLY UPOZORNENIE! VYSOKÉ NAPÄTIE! UZEMNENIE DVOJITÁ IZOLÁCIA VYBITÁ BATÉRIA DC AC DC a AC KOMPATIBILNÉ S NORMAMI EU POISTKA V. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA Maximálne vstupné napätie je rovné 500 V RMS (medzi vstupnou zdierkou a uzemnením). Zdierka 10 A: Bez poistky. Zdierka ma: Zabezpečená poistkou φ5 20mm 200 ma / 250 V. Výber rozsahu: Ručný Podsvietenie: Ručne zapnutie/vypnutie Maximálna nameraná hodnota: 1999, frekvencia aktualizácie hodnoty 2-3 krát za sekundu. Zobrazenie polarity: Symbol zápornej polarity. Symbol prekročenia rozsahu: Symbol 1. Funkcia pridržania nameranej hodnoty na displeji: V ľavom dolnom rohu displeja sa zobrazí symbol H. Signalizácia vybitej batérie: Na displeji sa zobrazuje symbol. Napájanie: Batéria 9V NEDA1604 / 6F22 / 006P. Pracovná teplota: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Teplota skladovania: -10 C ~50 C (14 F ~122 F) Rozmery: 150 mm 73,5 mm 35 mm. Hmotnosť: Približne 156 g (spolu s batériou)

4 OPIS PREDNÉHO PANELU (ILUSTRÁCIA 1) 1. LCD displej 2. Tlačidlo funkcie pridržania nameranej hodnoty na displeji 3. Tlačidlo podsvietenia 4. Prepínač rozsahov 5. Uzemňovacia zdierka 6. Vstupná zdierka pre meranie prúdu do 10A 7. Vstupná zdierka pre ostatné merania VI. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREDNÉHO PANELU 1. Pridržanie hodnoty na displeji: Stlačte žlté tlačidlo "HOLD" - na displeji sa zobrazí nameraná hodnota. Opätovným stlačením tlačidla "HOLD" sa vrátite späť do normálneho pracovného režimu. 2. Ovládanie podsvietenia: Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, stlačte žlté tlačidlo "B/L". Ak chcete podsvietenie displeja vypnúť, stlačte opätovne tlačidlo "B/L". VII. MERANIE Pred zahájením merania skontrolujte stav batérie 9V: prepnite prepínač výberu rozsahu na požadovaný rozsah a pozorujte, či sa na displeji nezobrazí symbol, ktorý sa objaví, ak je batéria vybitá. Okrem toho venujte pozornosť symbolu v blízkosti vstupných zdierok a vedľa neho zobrazeným hodnotám, ktoré informujú o maximálnych povolených vstupných hodnotách. 1.MERANIE JEDNOSMERNÉHO NAPÄTIA (ILUSTRÁCIA 2) 1.1. Červený merací vodič zapojte do zdierky "VΩmA a čierny merací vodič do zdierky COM Prepínač rozsahov nastavte na príslušný rozsah jednosmerného (DC) napätia a meracie káble zapojte do testovaného obvodu Na LCD displeji si prečítajte nameranú hodnotu. POZOR: Nemerajte napätia presahujúce hodnotu 500 V nakoľko to môže viesť k poškodeniu meracieho prístroja. Ak pred meraním nepoznáte hodnotu meraného napätia aspoň približne, vždy zvoľte najvyšší dostupný rozsah a následne, v závislosti od nameranej hodnoty, vyberte príslušný rozsah. Ak sa na displeji zobrazí symbol "1", znamená to, že meraná hodnota presahuje merací rozsah a je potrebné zvoliť väčší rozsah. Vstupná impedancia každého rozsahu je rovná 10 MΩ, čo môže byť príčinou vzniku chýb pri meraní v obvodoch s vysokou impedanciou. Ak je impedancia testovaného obvodu nižšia než 10 kω, túto chybu je možné ignorovať (je rovná maximálne 0,1%).

5 2. MERANIE STRIEDAVÉHO NAPÄTIA Pokyny pre meranie striedavého napätia sú identické ako v prípade merania jednosmerného napätia MERANIE JEDNOSMERNÉHO PRÚDU (ILUSTRÁCIA 3) 3.1. Červený merací vodič zapojte do zdierky VΩmA alebo 10A" a čierny merací vodič do zdierky COM Prepínač rozsahov nastavte na príslušný rozsah jednosmerného (DC) prúdu a meracie káble zapojte do testovaného obvodu Na LCD displeji si prečítajte nameranú hodnotu. POZOR: Merací prístroj je v prípade merania prúdu nižšieho než 200 ma vybavený prepäťovou ochranou. Jednosmerný prúd nie je možné merať, ak je napätie medzi vstupom a uzemnením vyššie než 60V. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu meracieho prístroja a meraného obvodu a hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. Pred meraním skontrolujte, či je napájanie obvodu odpojené, či sú meracie vodiče správne zapojené do vstupných zdierok meracieho prístroja, a či je prepínač rozsahov v správnej polohe. Ak je všetko správne nastavené, zapnite napájanie obvodu. Ak pred meraním nepoznáte hodnotu meraného prúdu aspoň približne, vždy zvoľte najvyšší dostupný rozsah a následne, v závislosti od nameranej hodnoty, vyberte príslušný rozsah. Ak ste zvolili rozsah ma a privediete na vstup zariadenia veľmi veľký prúd, spôsobí to prepálenie poistky. V takej situácii je nutné vymeniť poistku na novú. Parametre poistky: Φ5 20 mm, 200 ma, 250 V. Vstupná zdierka 10 A nie je chránená poistkou. Z hľadiska zaistenia bezpečnosti by čas merania nemal byť dlhší než 10 sekúnd. Ďalšie meranie môžete vykonať po uplynutí 15 minút.

6 4.MERANIE ODPORU (ILUSTRÁCIA 4) 4.1. Červený merací vodič zapojte do zdierky "VΩmA a čierny merací vodič do zdierky COM Prepínač rozsahov nastavte na rozsah odporu a meracie káble pripojte k meranému odporu Na LCD displeji si prečítajte nameranú hodnotu. POZOR: Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu meracieho prístroja, pred meraním skontrolujte, či je napájanie odpojené a či sú všetky kondenzátory vybité. Meracie vodiče pri meraní v rozsahu 200Ω najskôr navzájom skratujte, a zmerajte ich vlastný odpor. Následne túto nameranú hodnotu odpočítajte od získaného koncového výsledku merania. Pri meraní odporov s hodnotou vyššou než 1MΩ môže stabilizácia hodnoty trvať niekoľko sekúnd. Pri meraní takýchto odporov je to normálny jav. 5.TEST DIÓDY A VODIVOSTI (ILUSTRÁCIA 5) 5.1. Červený merací vodič zapojte do zdierky "VΩmA a čierny do zdierky COM Prepínač rozsahov nastavte na test diódy. Červený merací vodič pripojte k anóde diódy, čierny merací vodič pripojte ku katóde diódy Na LCD displeji si prečítajte nameranú hodnotu Meracie vodiče pripojte k dvom koncom testovaného kábla. Ak je odpor medzi dvoma meracími vodičmi nižší než cca. 70 Ω, zaznie zvuk vstavaného bzučiaka. POZOR: Ak sa chcete pri testovaní diódy nachádzajúcej sa v elektrickom obvode vyhnúť poškodeniu meracieho prístroja, pred meraním skontrolujte, či je napájanie obvodu odpojené, a či sú všetky kondenzátory úplne vybité. V režime testovania diód je možné merať pokles napätia na dióde alebo iných polovodičových súčiastkach. Pokles napätia v priepustnom smere by sa mal v prípade polovodičových súčiastok s klasickou štruktúrou rovnať približne V. Ak sa pri meraní poklesu napätia v závernom smere na displeji objaví symbol 1 znamená to, že dióda je poškodená. Čierny merací vodič nesie kladný náboj (+), červený merací vodič zas záporný náboj (-).

7 6.GENERÁTOR OBDĹŽNIKOVÉHO PRIEBEHU Prepínač rozsahov prepnite na rozsah obdĺžnikového priebehu. Merací prístroj bude generovať signál s obdĺžnikovým priebehom, privádzaný na výstupné zdierky VΩmA a COM. POZOR: Obdĺžnikový priebeh obsahujúci harmonické frekvencie môžete použiť ako pomôcku pri diagnostike rôznych problémov. Frekvencia signálu je približne rovná 50Hz a jeho amplitúda pri záťaži s odporom 1MΩ presahuje hodnotu 3V. Zdierka červeného meracieho vodiča nesmie byť v kontakte s napätím presahujúcim hodnotu 10V. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: Presnosť: ±(hodnota x a% + b x počet číslic). Teplota prostredia (23 C ± 5 C). Relatívna vlhkosť <75%. Záruka na kalibráciu: Jeden rok od dátumu výroby. FUNKCIE (Symbol informuje, že daná funkcia je k dispozícii) FUNKCIA NAPÄTIE DC NAPÄTIE AC PRÚD AC Ω TEST VODIVOSTI DIÓDA GENERÁTOR OBDĹŽNIKOVÉHO PRIEBEHU PODSVIETENIE PRIDRŽANIE ÚDAJU NA DISPLEJI 1. NAPÄTIE DC ROZSAH PRESNOSŤ ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ 200mV 100uV 2V 1mV ±(0,5%+2) 20V 10mV 200V 100mV 500V ±(0,8%+2) 1V Vstupná impedancia: 10MΩ pre všetky rozsahy; ochrana pred preťažením: rozsah 200mV: 250 V DC alebo AC špičkové, iné rozsahy: 500V DC alebo AC špičkové.

8 2. NAPÄTIE AC ROZSAH PRESNOSŤ 200V ±(1,2%+10) 500V Vstupná impedancia: približne 5MΩ; Ochrana pred preťažením: 500 V DC alebo AC špičkové. Frekvenčná odpoveď: (40~400)Hz; Zobrazovanie: Sínusoida RMS ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ 100mV 1V 3. PRÚD DC ROZSAH PRESNOSŤ ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ 2mA 1μA ±(1,0%+2) 20mA 10μA 200mA ±(1,2%+2) 100μA 10A ±(2,0%+5) 10mA Maximálny vstupný prúd: 10A (kratšie než 10 s); ochrana pred preťažením: 200mA/250V (rýchla poistka, rozsah 10A bez poistky a čas merania nepresahujúci 10 sekúnd s minimálnymi odstupmi medzi po sebe idúcimi meraniami 15 minút) 4.ODPOR ROZSAH PRESNOSŤ ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ 200Ω ±(0,8%+5) 0,1 Ω 2KΩ 1Ω 20KΩ ±(0,8%+2) 10 Ω 200KΩ 100 Ω 20MΩ ±(1,0%+5) 10 kω 200MΩ ±[5,0% (hodnota - 10) + 20] 100kΩ Ochrana pred preťažením: 250V DC alebo AC špičkové; 5.GENERÁTOR OBDĹŽNIKOVÉHO PRIEBEHU ROZSAH OPIS Frekvencia výstupnej sínusoidy je približne 50 Hz, zatiaľ čo výstupná hodnota odporu je rovná 47 kω.

9 Táto funkcia nie je vybavená ochranou proti preťaženiu. Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu zariadenia, napätie by nemalo presahovať hodnotu 10V. 6.TEST DIÓDY A VODIVOSTI FUNKCIA ROZSAH PRESNOSŤ OPIS DIÓDA 1mV Zobrazuje približný pokles napätia na dióde v priepustnom smere VODIVOSŤ 1Ω V prípade odporov menších než 70Ω bude znieť zvuk bzučiaka. VIII. VÝMENA BATÉRIE Akonáhle sa na displeji objaví symbol, v prístroji je treba vymeniť batériu. Postupujte nasledovne: 1. Meracie vodiče odpojte od obvodov a vstupných zdierok a odpojte napájanie meracieho prístroja prepnutím prepínača rozsahov do polohy OFF. 2. Odskrutkujte skrutky upevňujúce kryt komory batérii, a kryt odstráňte. 3. Z komory vytiahnite vyčerpanú batériu a nahraďte ju novou. 4. Nasaďte kryt komory batérie späť a priskrutkujte skrutky. IX. ÚDRŽBA Tento multimeter je veľmi presným meracím zariadením. Nepokúšajte sa modifikovať jeho obvody. 1. Merací prístroj držte zďaleka od vody, prachu, a nedovoľte, aby bol vystavený otrasom. 2. Merací prístroj neskladujte a nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo relatívnou vlhkosťou a v prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé alebo výbušné látky, prípadne v blízkosti zdrojov silných magnetických polí. 3. Na čistenie krytu používajte vlhkú handričku namočenú v roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte agresívne chemické látky a alkohol. 4. Ak plánujte merací prístroj dlhší čas nepoužívať, vytiahnite z neho batériu, aby sa nevyliala do komory batérie. 5. Pri výmene poistky používajte poistky s parametrami uvedenými v návode na obsluhu.

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Obr. orginálny návod str. 2 1. LCD displej (3 ¾ miesta, max. 3999) 2. Tlačítko Power - zapínanie 3. Tlačítko Range

Διαβάστε περισσότερα

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení.

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení. CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ zařízení. Tento multimetr je zkontruován podle norem pro elektronické měřící přístroje s kategorií přepětí CATIII Testované standardy: EN 61326-1:2013(EN 55011:2009+A1:2010)

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál Multimetr klešťový MT-3266 Uživatelský manuál Úvod Tento přístroj je digitální klešťový multimetr s 3 a 1/2 místným displejem a standardní 9V baterií. Slouží k měření DC napětí, AC a DC proudu, odporu

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny Multimeter VC 11

Digitálny Multimeter VC 11 Obj. č 12 29 99 www.conrad.sk Digitálny Multimeter VC 11 POUŽITIE - Meranie a zobrazenie elektrických veličín v rozsahu prepäťovej kategórie III (do max. 250 V voči potenciálu zeme, podľa EN61010 1), alebo

Διαβάστε περισσότερα

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE M Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE 1 G BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Skôr než začnete používať tento prístroj, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Laboratórna práca č.1 Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Zapojenie potenciometra Zapojenie reostatu 1 Zapojenie ampémetra a voltmetra

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Elektrický prúd v kovoch 1. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 2 h, ak ním tečie stály prúd 20 ma? [144 C] 2. Prierezom vodorovného vodiča prejde za 1 s usmerneným pohybom 1 000 elektrónov smerom doľava.

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.9 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Zadanie: 1) Zmerajte parametre U, I, cosφ, f priamoukazujúcim meracím prístrojom. 2) Zmerajte parametre U, I, φ, f osciloskopom. Rozbor úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

1. laboratórne cvičenie

1. laboratórne cvičenie 1. laboratórne cvičenie Téma: Úlohy: Určenie povrchového napätia kvapaliny 1. Určiť povrchové napätie vody pomocou kapilárnej elevácie 2. Určiť povrchové napätie vody porovnávacou metódou 3. Opísať zaujímavý

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

h g e d GLM 250 VF GLM 80 Professional (5.6.12) Bosch Power Tools

h g e d GLM 250 VF GLM 80 Professional (5.6.12) Bosch Power Tools 3 h g f e d ik a b c 0 3 9 7 8 8 5 6 0 4 3 4 9 3 GLM 50 VF Professional 5 GLM 80 Professional 7 6 609 40 807 (5.6.) Bosch Power Tools 4 A B C max X min 90 D E X X 609 40 807 (5.6.) Bosch Power Tools 5

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Popis funkcia úpravy prietoku ventilu; prietok sa dá striedavo upravovať z lineárneho na logaritmický alebo opačne zdokonalená konštrukcia umožňuje vypínanie

Διαβάστε περισσότερα

Pasívne prvky. Zadanie:

Pasívne prvky. Zadanie: Pasívne prvky Zadanie:. a) rčte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a vypíšte z katalógu ich základné parametre. b) Zmerajte hodnoty odporu rezistorov a hodnotu kapacity kondenzátorov. c) Vypočítajte

Διαβάστε περισσότερα

ETCR - prehľadový katalóg 2014

ETCR - prehľadový katalóg 2014 ETCR - prehľadový katalóg 2014 OBSAH Bezkontaktné testery poradia fáz Kliešťové testery zemného odporu Bezkontaktné on-line testery zemného odporu Prístroje na meranie zemného odporu Inteligentné digitálne

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode

Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode Zadanie: ) Zmerajte jalový výkon impedančnej záťaže v 3-fázovom striedavom obvode metódou W-metra. 2) Zmerajte parametre obvodu s -fázovou impedančnou

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Počítač na bicykel Digispeed 5

Počítač na bicykel Digispeed 5 NÁVOD NA OBSLUHU Verzia 11/00 Počítač na bicykel Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky a na obsluhu! Ak výrobok odovzdáte

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Vznik jednosmerného prúdu: Elektrický prúd v kovoch. Usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom sa nazýva elektrický prúd. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť voľných

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE TEKTRONIX

MERACIE PRÍSTROJE TEKTRONIX Meracie prístroje Meracie prístroje TEKTRONIX 2 Meracie prístroje FUKE 3 Meracie prístroje ETC 6 Meracie prístroje METEX 7 Meracie prístroje BEHA 10 Meracie moduly 13 Príslušenstvo 13 MERACIE PRÍSTROJE

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Virtuálne meracie laboratórium

Virtuálne meracie laboratórium KATEDRA TEORETICKEJ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRICKÉHO MERANIA http://kteem.fei.tuke.sk Virtuálne meracie laboratórium 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 2.1. Hardwerové požiadavky... 2 3. Popis programu...

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER L E M I L I C E LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm LEMILICA WELLER SP40 220V 40W Karakteristike: 220V, 40W, VRH 6,3 mm LEMILICA WELLER SP80 220V 80W Karakteristike: 220V,

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I Vysokoškolské skriptá Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Dušan Kováčik, Zsolt Szalay a Anna Zahoranová PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I (ELEKTRINA A MAGNETIZMUS) 2013 1 Autori

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenia z elektrotechniky I

Cvičenia z elektrotechniky I STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky I Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková

Διαβάστε περισσότερα

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche ČASŤ 4 DIEL 5 KAPITOLA 2 str. 1 4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche Ochrana samočinným odpojením napájania Samočinné odpojenie napájania sa požaduje vtedy, keď môže vzniknúť nebezpečenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou.

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. Rýchla referencia Dôležité informácie Systém poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania hladiny cukru v krvi. sa používa na vlastné monitorovanie hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. 1. Vložte

Διαβάστε περισσότερα

Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode

Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode Zadanie: 1) Zmerajte inný výkon impedan nej zá a e v 1-fázovom striedavom obvode. ozbor úlohy: Meranie 1-fázového inného výkonu je meranie výkonu, ktorý vykonáva

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...iv... Název: Meranie malých odporov Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F 11.. dne... 5. 12. 2005 Odevzdal

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie. Bubnová sušička

Návod na použitie. Bubnová sušička Návod na použitie Bubnová sušička 2 OBSAH Bezpečnostné pokyny 2 Poznámky k ochrane životného prostredia 4 Popis spotrebiča 4 Príslušenstvo 5 Ovládací panel 6 Pred prvým použitím 7 Programy 7 Použitie spotrebiča

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

RUPES LH22 - LH22E - LH31 - LH32E - LH232 ELEKTRICKEJ BRÚSKY / LEŠTIČKY

RUPES LH22 - LH22E - LH31 - LH32E - LH232 ELEKTRICKEJ BRÚSKY / LEŠTIČKY NÁVOD NA OBSLUHU RUPES LH22 - LH22E - LH31 - LH32E - LH232 ELEKTRICKEJ BRÚSKY / LEŠTIČKY RUPES LH22 E Elektrická brúska / leštička RUPES LH31 E Elektrická brúska / leštička TECHNICKÉ ÚDAJE MODEL LH22 LH22E

Διαβάστε περισσότερα

LRx 3.1k LRx 5.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 3.1k LRx 5.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie obvodov uspokojujú

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,

Διαβάστε περισσότερα

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte.

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. O D V L H Č O V A Č Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. Likvidácia odpadu Po ukončení životnosti je nutné zariadenie zlikvidovať podľa platných

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD 1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD - Je usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je: prítomnosť voľných častíc s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované ) . OVODY JEDNOSMENÉHO PÚDU. (ktualizované 7..005) Príklad č..: Vypočítajte hodnotu odporu p tak, aby merací systém S ukazoval plnú výchylku pri V. p=? V Ω, V S Príklad č..: ký bude stratový výkon vedenia?

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W Návod na obsluhu LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely Č. modelu TH-55LFV70W Podrobnejšie pokyny si, prosím, prečítajte v Návode na obsluhu na CD-ROM disku. Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov

Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov ÚVOD Rudolf Huna 1, Jana Staroňová 2 Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné

Διαβάστε περισσότερα