ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ"

Transcript

1 207

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003 ΤΕΥΧΟΣ 313 Περιεχόμενα ISSN Εγκύκλιος Πάσχα: «Εκ Τάφου ἔλαμψεν ὁ Μέγας Ηλιος» Απὸ τὰ Θαύματα τῶν Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Απὸ τὴν Ζωὴν τῆς Εκκλησίας μας Η Κυρία καὶ Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος ὡς Διδάσκαλος τῆς Ασκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας - «ΙΑ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως»: «Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ Σύγχρονος Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν» Ζωτικὰ θέματα ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογικῆς σημασίας Εκδόσεις στὰ ρουμανικὰ βιβλίων τῶν ἐν Αμερικῇ Αρχιερέων μας «Εἶπε Γέρων»: «Περὶ τοῦ Μοναχοῦ, ὁποὺ ἐξομολογεῖτο εἰς Δάδας Κύπρου τὴν ἁμαρτίαν, ὁποὺ ἔκαμεν εἰς τὴν γυναῖκα του» «Ναὶ ἤ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ; Εγκόλπιο Αὐτοπροστασίας» Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Η Ανάστασις. Κάλυμμα ἱεροῦ Εὐαγγελίου Αγίας Τραπέζης. Εκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας (2001). Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Απὸ τὸ ἐσωτερικὸ («ἄβατο») τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας. ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Αρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Αγιοκυπριανίτης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ε-mail: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Γ. Κουκουδάκης, Βουλγαροκτόνου 40, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.

3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Αναστάσει τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ Εκ Τάφου ἔλαμψεν ὁ Μέγας Ηλιος «Μὴ καθεύδωμεν, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν» 1 Α. Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι ἀναστάσεως Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν» 2! Ας εὐχαριστήσωμεν καὶ δοξολογήσωμεν τὸν Οὐράνιον Πατέρα, ὁ Οποῖος διὰ τὴν ἄμετρον εὐσπλαγχνίαν Του μᾶς ἀνεγέννησεν εἰς τὴν νέαν ζωὴν τῆς Χάριτος, διὰ μέσου τῆς Αναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ μᾶς ἔδωσεν ἐλπίδα ζωντανήν, ὅτι καὶ ἡμεῖς, ἡνωμένοι μαζί Του, θὰ ἀναστηθῶμεν. Σήμερον, μὲ τὴν Ανάστασιν τοῦ Κυρίου μας, ἡ Αγιωτάτη Εκκλησίας μας, ὡς Νέα Ιερουσαλήμ, φωτίζεται καὶ λαμπρύνεται ἀπὸ τὰς ἀκτίστους ἐλλάμψεις τῆς θεότητος: «Φωτίζου, φωτίζου ἡ Νέα Ιερουσαλήμ ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ Σὲ ἀνέτειλεν» 3. Εκ τοῦ ζωοδόχου Τάφου ἀνέτειλε τὸ «ἄχρονον Φῶς σωματικῶς» 4, ὁ λαμπρότατος «Ηλιος τῆς Δικαιοσύνης» 5, ἤτοι αὐτὸς ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ ἄναρχον καὶ ἀΐδιον καὶ ἀληθινὸν Φῶς, τὸ ὁποῖον «φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» 6. Καὶ ἡ Ανατολὴ τοῦ Ηλίου - Χριστοῦ διέλυσε τὴν νύκτα τῆς ἀγνωσίας καὶ τὸ βασίλειον τοῦ σκότους, τὸ ὁποῖον εἶχε ἐ- 209 πικρατήσει μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν Πρωτοπλάστων καὶ ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἡ ἀνθρωπότης ἐστέναζεν αἰχμάλωτος εἰς τὴν ἁ- μαρτίαν, τὸν διάβολον καὶ τὸν θάνατον. Η Ανάστασις τοῦ Κυρίου ἐσήμανε τὴν ἔναρξιν μιᾶς νέας πνευματικῆς Ημέρας, ἐκείνης τῆς Μυστικῆς Ημέρας 7, ἡ ὁποία θὰ εἶναι χωρὶς λῆξιν, διότι ὁ Θεάνθρωπος εἶναι ὁ Μέγας Ηλιος 8, τὸν ὁποῖον εἰσήγαγεν εἰς τὸν κόσμον τὸ Αδυτον Αστρον 8 τῆς Θεοτόκου, διὰ νὰ μὴ δύσῃ ποτὲ πλέον. Β. Αγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τέκνα Η Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας ζῇ μέσα εἰς τὴν ἄδυτον αὐτὴν Μυστικὴν Ημέραν 7 καὶ καταυγάζεται ἀπὸ τὸν Πασχάλιον Ηλιον τὰ φωτόμορφα τέκνα Της «ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατοῦσιν», «ἐνδεδυμένα τὸν Κύριον Ιησοῦν Χριστόν» 9. Ο Αγιος Απόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν τὴν σωτήριον αὐτὴν ἀλήθειαν: «Υμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει», «πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους» 10. Εκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλεν ἡ Αληθινὴ Ζωὴ καὶ ἡ Αληκτος Ημέρα τῆς Χάριτος ἔκτοτε οἱ εὐσεβεῖς δέχονται συνεχῶς, διὰ τῆς Εκκλησίας καὶ ἐντὸς τῶν

4 μυστηριακῶν περιβόλων Της, τὴν ἔλλαμψιν τοῦ Αληθινοῦ Φωτός, τὸ ὁποῖον ἁγνίζει, φωτίζει καὶ ἁγιάζει αὐτούς. Η «λαμπροφόρος ἡμέρα τῆς Εγέρσεως» 4 παρατείνεται, διατηροῦσα τοιουτοτρόπως ἡμᾶς εἰς μίαν διαρκῆ ἀ- γρυπνίαν καὶ ἐγρήγορσιν καὶ ἑτοιμότητα, ὥστε νὰ πορευώμεθα τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας καὶ νὰ ἐργαζώμεθα πρὸς δόξαν Θεοῦ ὑπὸ τὸ Φῶς καὶ ἐν τῷ Φωτὶ τῆς Αναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Γ. Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Η Ανάστασις τοῦ Χριστοῦ μας ἀποτελεῖ μίαν ἰσχυρὰν ὤθησιν διὰ τὴν πνευματικὴν ἀφύπνισιν καὶ ἀνάνηψίν μας ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου μας συνεχῶς μᾶς προτρέπει: «ἀνάστα» καὶ «ἀνάνηψον». Η ἠθικὴ ὀκνηρία, ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ φιλήδονος ῥαστώνη βυθίζουν μὲ ὕπουλον τρόπον τὴν ψυχὴν εἰς τὸν πνευματικὸν νυσταγμὸν καὶ τὸν ἐμπαθῆ ὕπνον τῆς ἁμαρτίας, ὁπότε ἡ καρδία μας σκοτίζεται καὶ γίνεται ὑπόδουλος εἰς τὰ ζοφερὰ πνεύματα τῆς πονηρίας, «καθεύδει» καὶ πράττει τὰ «ἔργα τοῦ σκότους» 11. Τὸ Κοντάκιον τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τὸ ὁποῖον ἐψάλαμε τὴν πέμπτην ἑ- βδομάδα τῶν Νηστειῶν, ἐκφράζει μὲ τρόπον ἰδιαίτερα κατανυκτικὸν τὴν προτροπὴν διὰ τὴν Ανάστασιν καὶ τὴν Ανάνηψίν μας: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν» 12. Η μνήμη τοῦ θανάτου καὶ τῆς φοβερᾶς Κρίσεως προφυλάσσει τὴν ψυχὴν καὶ τῆς ἐμπνέει τὸν θεῖον φόβον καὶ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιαν. «Μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου», λέγει ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, «καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις» 13. Ο Κύριος ἐπίσης μᾶς ἐδίδαξε τὴν ἐγρήγορσιν καὶ τὴν νηπτικὴν ἐργασίαν, προκειμένου νὰ ἀποφεύγωμεν τοὺς πειρασμούς: «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» 14. Εὰν λοιπόν, χάριτι Θεοῦ, βιάζωμεν διαρκῶς τὸν ἑαυτόν μας εἰς τὸ ἔργον τῆς μετανοίας ἐὰν ἀφυπνίζωμεν συνεχῶς τὴν ῥάθυμον καρδίαν μας ἐὰν προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως καὶ μετέχωμεν πάντοτε τῶν Αχράντων Μυστηρίων ἐὰν καταφεύγωμεν ἐπιμόνως εἰς τὰς πρεσβείας τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ «Αὐγὴ τῆς Μυστικῆς Ημέρας» 7, τότε θὰ εὑρισκώμεθα ἐν τῷ Φωτὶ τῆς θείας Αναστάσεως, τότε θὰ ζῶμεν εἰς τὴν Αληκτον Ημέραν τῆς Χάριτος, τότε θὰ μᾶς καταυγάζῃ ὁ Μέγας Ηλιος 8 μὲ τὰς ἀκτίστους ἐλλάμψεις Του καὶ θὰ εἴμεθα ἀσφαλῶς «Υἱοὶ Φωτὸς καὶ Υἱοὶ Ημέρας» 15, πάντοτε ἄγρυπνοι καὶ ἕτοιμοι νὰ ὑποδεχθῶμεν τὸν Νυμφίον Χριστόν, Ωι πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Αγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας. Αμήν! Χριστὸς ἀνέστη! Αληθῶς ἀνέστη! Αγιον Πάσχα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003 Εὐχέτης πρὸς ἀναστάντα Κύριον Ο Μητροπολίτης Ο Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός, Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων (1) Α Θεσσαλ. ε 6. (2) Α Πέτρ. α 3. (3) Κανόνος Πάσχα, Ωδὴ Θ, Εἱρμός. (4) Κανόνος Πάσχα, Ωδὴ Ζ, Τροπάριον γ. (5) Μαλαχ. δ 2. (6) Ιωάν. α 9. (7) «Χαιρετισμῶν» τῆς Θεοτόκου, Οἶκος Ι, α : «Χαῖρε Αὐγὴ Μυστικῆς Ημέρας». (8) Κανόνος Ακαθίστου τῆς Θεοτόκου, Ωδὴ Θ, Τροπάριον β : «Χαῖρε Αστρον Αδυτον, εἰσάγον κόσμῳ τὸν Μέγαν Ηλιον». (9) Πρβλ. Ρωμ. ιγ (10) Α Θεσσαλ. ε 4-5. (11) Πρβλ. Α Θεσσαλ. ε 6-7 Ρωμ. ιγ 12. (12) Μεγάλου Κανόνος, Κοντάκιον. (13) Σοφ. Σειρὰχ ζ 36. (14) Ματθ. κ 41. (15) Α Θεσσαλ. ε

5 Απὸ τὰ Θαύματα τῶν Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Πρὸς δόξαν Θεοῦ σᾶς γράφω τί μοῦ συνέβη. Τότε ποὺ ἡ Μονὴ δὲν εἶχε ἀκόμη τὸ Προσκύνημα, ἀλλὰ ἦταν μόνον ὁ σημερινὸς «ἄβατος» χῶρος, ἡ οἰκογένειά μου χτυπήθηκε ἀπὸ μαγεία... Υπέφερα πολὺ καὶ ἤμουν ἕτοιμη νὰ ἀφήσω τὸ σπίτι μου, τὸ παιδί μου, τὸν ἄνδρα μου, καὶ νὰ φύγω!... Τότε μοῦ παρουσιάσθηκε ὁ Αγιος Κυπριανὸς καὶ μοῦ εἶπε: «Ελα στὸ σπίτι μου στὴν Φυλή»! Εγὼ τὴν «Φυλὴ» τὴν ἤξερα ὡς «Χασιά». Στὴν ἀρχὴ δὲν καταλάβαινα ὅτι ἦταν ὁ Αγιος καὶ μὲ καλοῦσε στὸ Μοναστήρι του ὅσο γιὰ τὴν «Φυλή», ἀναρωτιόμουν γιὰ πολὺ καιρὸ τί νὰ ἐσήμαινε... Ωσπου μιὰ μέρα εἶδα ἕνα λεωφορεῖο νὰ γράφη «Φυλή». Τὸ πῆρα καὶ κατέβηκα στὸ τέρμα. Ερώτησα κάποιον ἄνθρωπο καὶ μοῦ εἶπε γιὰ τὸ Μοναστήρι. Εδῶ ἦταν ποὺ βρῆκα τὴν λύτρωσι!... Δοξασμένος ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων μετὰ τῶν Αγίων Αὐτοῦ. Αμήν! Καταγραφή: Φεβρ Η. Π. Απὸ τὴν Ζωὴν τῆς Εκκλησίας μας Νότιος Αφρικὴ Αγιον Πάσχα Εσπερινὸς τῆς Αγάπης στὸ Μοναστήρι. Ολοκληρώνεται ὁ ἀνεγειρόμενος Ιερὸς Ναὸς τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Πνεύματος στὴν περιοχὴ τῆς Πραιτώρια τῆς Νοτίου Αφρικῆς, ὑπὸ τὸν Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ναζάριο (Πριμπογιάν)

6 Απὸ τὴν Ζωὴν τῆς Εκκλησίας μας Πιστόϊα Ιταλίας Απὸ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Μεθώνης κ. Αμβροσίου στὴν Πιστόϊα τῆς Ιταλίας τὴν Β Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἐκ.ἡμ., ὅπου ἐλειτούργησε στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Μαρτύρων καὶ Ομολογητῶν τῆς Ορθοδόξου Πίστεως στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα καὶ ἐπισκέφθηκε μαζὶ μὲ τὸν Κλῆρο ( Ιερεῖς, Διακόνους, Αναγνῶστες) τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων τῆς Ιταλίας τὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ. Μαρρούμπιο Σαρδινίας Η ἀνεγειρομένη Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Αντωνίου τοῦ Μεγάλου στὴν περιοχὴ τοῦ Μαρρούμπιο τῆς Σαρδινίας, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Αντωνίου Πομπιάνου. Σουηδία Απὸ τὴν Βάπτισι προσηλύτου νέου ἀπὸ τὴν Οὐψάλα, ἡ ὁποία ἐτελέσθη τὸ Μέγα Σάββατο στὸν Ιερὸ Ναὸ Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης Στοκχόλμης, ὑπὸ τοῦ π. Ανδρέου Οκερστρομ, παρισταμένου τοῦ Θεοφ. Επισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννου. Απὸ τὸν Εσπερινὸ τῆς Αγάπης τοῦ Πάσχα στὸν Ιερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Οὐψάλα. 212

7 Βάπτισις οἰκογενείας Αλβανῶν Τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἐκ. ἡμ., κατόπιν μακρᾶς πνευματικῆς προετοιμασίας καὶ κατηχήσεως, ἐ- βαπτίσθησαν στὴν Ιερὰ Μονή μας οἱ γονεῖς καὶ τὰ τέσσερα ἐκ τῶν τέκνων μιᾶς οἰκογενείας ἀλβανικῆς καταγωγῆς, ἡ ὁποία διαμένει ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη στὸν Πόρο Τροιζηνίας. Οἱ νεοφώτιστοι γονεῖς Χρῆστος καὶ Αννα Ζοράκι μὲ τὰ τέκνα τους Δημήτριο, Παῦλο, Ματθαῖο καὶ Θεράποντα, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη καὶ Καθηγούμενό μας κ. Κυπριανό, τὸν π. Απόστολο Καγιόγλου καὶ τοὺς Αναδόχους των. Κουρὲς Μοναχῶν Τὸ Γ Σάββατο τῶν Νηστειῶν, ἐκ. ἡμ., στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν Αττικῆς, ἐκάρησαν ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανὸ Μεγαλόσχημες Μοναχὲς οἱ Αδελφὲς Ιεγουδηλία (ἐκ Κιέβου Οὐκρανίας), Μυρτιδιώτισσα, Εὐπραξία, Αρχαγγέλη καὶ Ραφαηλία, καὶ Ρασοφόρος ἡ Μοναχὴ Μαγδαληνὴ (ἐκ Σουηδίας), τὴν δὲ Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, ἐκάρη Ρασοφόρος ἡ Μοναχὴ Νεκταρία. Κουρὰ Μοναχοῦ Τὴν Ε Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἐκ. ἡμ., στὴν Ιερὰ Μονή μας, ἐκάρη ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη καὶ Καθηγούμενό μας κ. Κυπριανὸ στὴν Ιερὰ Μονή μας Ρασοφόρος Μοναχὸς ὁ Δόκιμος Αδελφὸς Σπυρίδων (Γιατρᾶς), 30 ἐτῶν, καὶ ἔλαβε τὸ μοναχικὸ ὄνομα Ιλαρίων. Οπως ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ γ. Ιλαρίων διακρίνεται γιὰ τὴν προσήλωσί του στὴν μοναστικὴ ζωή, ἰδίως μάλιστα τὴν πραότητα καὶ τὴν ἐργατικότητά του. Ο Κύριός μας εἴθε νὰ τοῦ αὐξάνη τὰ χαρίσματα γιὰ τὴν πνευματική του πρόοδο καὶ τὸ καλὸ τῆς Αδελφότητός μας! 213

8 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ κοσμοσωτηρίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Η Κυρία καὶ Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος ὡς Διδάσκαλος τῆς Ασκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς Η πρακτικὴ καὶ θεωρητικὴ ἀρετὴ Ως γνωστόν, ὁ Οσιος Νικόδημος ὁ Αγιορείτης ( ), στὸ ἐκτενέστατο συγγραφικὸ ἔργο του, ἔχει ἀναρίθμητες ἐγκωμιαστικὲς ἀναφορὲς στὸ κεχαριτωμένο καὶ πανσέβαστο καὶ παντοπόθητο ὄνομα τῆς Παναγίας Μητρὸς τοῦ Κυρίου μας. Τὸ «ἐγκώμιο» ὅμως τοῦ Οσίου πρὸς τὴν Αχραντο Κόρη, ὅπως αὐτὸ μὲ ἄφθαστο λυρισμό, ρητορικὴ δεινότητα καὶ θεολογικὸ βάθος, ἀναδύεται ἀπὸ τὶς σαράντα περίπου σελίδες τῆς ἑρμηνείας του στὴν Ωδὴ τῆς Θεοτόκου, τὸν ἀναδεικνύει ἀναμφισβήτητα ὡς ἕνα ἐκ τῶν κορυφαίων Θεοτοκολόγων τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. * * * Η Ωδὴ τῆς Θεοτόκου, μὲ τὴν ὁποία ἡ θεόπαις Μαριὰμ ἐδοξολόγησε καὶ ἐμεγάλυνε τὸν Κύριό μας, κατὰ τὴν ἐπίσκεψί Της στὴν Αγία Ελισάβετ, μετὰ τὸν Εὐαγγελισμό Της ἀπὸ τὸν Αρχάγγελο Γαβριήλ, εἶναι «ἀξιάγαστος τῇ ἀληθείᾳ καὶ γλυκυτάτη καὶ κοσμοπόθητος» περισσότερο ἀπὸ ὅλες τὶς Ωδὲς τῶν ἀπ αἰῶνος Αγίων, διότι εἶναι Ωδὴ «τῆς τῶν ἁγίων ἁγιωτέρας», «ποιητὴς αὐτῆς ἐστάθη μία παντοβασίλισσα καὶ μία Μήτηρ τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων», «εἶναι γέννημα καὶ συνθήκη καὶ ἐκφώνημα ἐκείνου τοῦ θεοειδεστάτου νοός, ἐκείνης τῆς καθαρωτάτης καρδίας, καὶ ἐκείνου τοῦ ἁγιωτάτου στόματος, αὐτῆς δὴ αὐτῆς τῆς Αειπαρθένου Μαρίας, καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας Μητρὸς τοῦ Θεοῦ». Η θαυμασία αὐτὴ καὶ ἀξιάγαστος Ωδή, χωρισμένη σὲ ἕξι στίχους, ἔχει διορισθῆ ἀπὸ τοὺς θεοφόρους Πατέρας νὰ ψάλλεται-στιχολογῆται πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ορθρου, μαζὶ μὲ τὸ γλυκύτατο ἐφύμνιο καὶ κοσμοπόθητο τροπάριο: «Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ μεγαλύνομεν». * * * Στὸ σύντομο αὐτὸ κείμενό μας θὰ προβοῦμε σὲ μερικὲς μόνο οἰκοδομητικὲς ἀναφορὲς τοῦ μεγάλου Αγιορείτου Θεοτοκολόγου ἐκ τῆς ἑρμηνείας του στὴν Ωδὴ τῆς Θεοτόκου, ὡς ταπεινὴ προσφορὰ ψυχίῶν τινων εὐγνωμοσύνης καὶ ἐξυμνήσεως τῶν ὑπερφυῶν καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν μεγαλείων τῆς Μητροπαρθένου, διότι «ἡ Θεοτόκος μακαρίους κάμνει ἐκείνους, ὅπου συνεχῶς καὶ μετὰ εὐλαβείας τὴν μακαρίζουν». Εἶναι τόσο καὶ τέτοιο τὸ δέος τοῦ Οσίου Νικοδήμου πρὸ τῶν χαρισμάτων τῆς Παντοβασίλισσας, ὥστε αἰφνιδίως ἐκσπᾶ σὲ ἕναν ὁρμητικὸ χείμαρρο ἐγκωμίων πρὸς Αὐτήν: «Ω γλυκυτάτη καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα Μαριάμ, τί πάθος εἶναι τοῦτο, ὅπου αἰσθάνομαι εἰς τὸν ἑαυτόν μου; Εγὼ δὲν ἠμπορῶ νὰ χορτάσω τοὺς ἐπαίνους τῶν μεγαλείων σου! Οσον γὰρ περισσότερον τὰ ἐπαινῶ, τόσον περισσότερον τὰ ὀρέγομαι καὶ ὁ πόθος μου ἐπ ἄπειρον προβαίνει, καὶ ἡ ἐπιθυμία μου ἀκόρεστος γίνεται διὸ καὶ πάλιν ἐπιθυμῶ νὰ τὰ ἐπαινέσω»!

9 Εν συνεχείᾳ, ἀπαριθμεῖ ὅλους ἐκείνους, ὅσοι καταγίνονται «περὶ τὰς λογικὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας», οἱ ὁποῖοι ἕκαστος μὲ τὸν τρόπο του φιλοτιμεῖται νὰ ἐπαινέση τὴν Πάναγνο: παρελαύνουν οἱ Γραμματικοί, οἱ Λογικευόμενοι, οἱ Ρήτορες, οἱ Αριθμητικοί, οἱ Γεωμέτραι, οἱ Μουσικοὶ καὶ Ιεροψάλται, οἱ Αστρονόμοι, οἱ Ηθικοί, οἱ Οπτικοί, οἱ Μηχανικοί, οἱ Φυσικοί, οἱ Μεταφυσικοί, οἱ Θείων Γραφῶν Εμπειροι, οἱ Θεολόγοι!... * * * Εκεῖνο ποὺ ἐντυπωσιάζει βαθύτατα εἶναι ὅτι ἡ Θεοτόκος, ἄν καὶ «ὑπερέβη καὶ Αγγέλους καὶ Αρχαγγέλους καὶ πάσας τὰς χοροστασίας τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων, ὄχι μὲ ἕνα μέτρον συγκριτικόν, ἀλλὰ μὲ ἀσύγκριτον» ἄν καὶ «ἔγινε ὅλου τοῦ κόσμου κόσμος, καὶ ὅλης τῆς κτίσεως στολισμὸς καὶ καλλονὴ Αγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων» ἄν καὶ «αὕτη μόνη ἐστάθη μεθόριον Κτίστου καὶ κτίσεως» ἄν καὶ ἦταν «ταμίας καὶ πρύτανις τοῦ πλούτου τῆς θεότητος» καὶ «ταμίας καὶ φύλαξ [καὶ ποροχεὺς] ὅλων τῶν θησαυρῶν καὶ χαρισμάτων τοῦ οὐρανίου Βασιλέως Θεοῦ», ἐν τούτοις ἔζησε ὡς Ασκήτρια!... Η ἔμπονος Ασκησις τῆς Θεομήτορος, ἡ ὁποία μετὰ τὴν Ανάληψι τοῦ Σωτῆρος μας ἀγωνιζόταν «μὲ νηστείας, μὲ προσευχάς, μὲ γονυκλισίας, καὶ μὲ κάθε εἴδους ἀσκήσεως», πρέπει νὰ συνδεθῆ καὶ μὲ τὴν ἐργασία τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς, τῆς ὁποίας ἡ Παναγία θεωρεῖται Διδάσκαλος, διότι σὲ ὅλη Της τὴν ζωή, ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν εὑρίσκετο ἐπὶ δώδεκα ἔτη στὰ Αγια τῶν Αγίων, «εἰς ἄλλο δὲν ἐκατεγίνετο καὶ ἐσχόλαζε, πάρεξ εἰς τὴν θεωρίαν, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν, θεοπτίαν τοῦ Θεοῦ», «μόνη καὶ μόνον τὸν Θεὸν θεωροῦσα, καὶ μόνη παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ θεωρουμένη». Η Κεχαριτωμένη «ἐφεῦρεν ἀπὸ λόγου Της καὶ εἰργάσθη» τὴν «νοερὰν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν», μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ νοῦς «ἀναβαίνει ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα καὶ βλέπει δόξαν Θεοῦ», καὶ κατόπιν ἡ Πάναγνος «εἰς τοὺς μετὰ ταῦτα παρέδωκε» καὶ ἐδίδαξε αὐτὴν τὴν «καινούργιαν στράταν εἰς τοὺς οὐρανούς». * * * Ο Οσιος Νικόδημος μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι «ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἐκτίσθη ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ ἐπιστρέφῃ πάντοτε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ νὰ βλέπῃ τὸν ἑαυτῆς Κτίστην», ἡ δὲ «ἐπιστροφὴ» αὐτὴ περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς δύο στάδια. Στὸ πρῶτο στάδιο, ὀφείλουμε νὰ γίνουμε «Ιακὼβ» (= πτερνιστής), δηλαδὴ νὰ γίνουμε πτερνισταὶ τῶν παθῶν, πτερνισταὶ τοῦ διαβόλου καὶ πτερνισταὶ τῆς ἁμαρτίας, μέσῳ τῆς «πρακτικῆς ἀρετῆς», δηλαδὴ «μὲ νηστείας, μὲ ἀγρυπνίας, μὲ γονυκλισίας, μὲ χαμευνίας, μὲ προσευχάς, μὲ σκληραγωγίας καὶ μὲ ἄλλους κόπους σωματικούς». Στὸ δεύτερο στάδιο, ὀφείλουμε νὰ γίνουμε «Ισραὴλ» (= νοῦς ὁρῶν τὸν Θεόν), μέσῳ τῆς «θεωρητικῆς ἀρετῆς», δηλαδὴ «ἀπὸ τὴν ἐν καρδίᾳ μελετωμένην νοερὰν προσευχήν, ἀνάβαινε εἰς τὸν ἐν καρδίᾳ ἐνεργούμενον καὶ ἐνυπόστατον καλούμενον τῆς θείας Χάριτος φωτισμόν, καὶ δι αὐτοῦ ἀνάβαινε, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν ἀναβιβάζου ὑπὸ τῆς Χάριτος εἰς τὴν ὑπερφυᾶ καὶ ἄμεσον θεωρίαν, ἤ ἀληθέστερον φάναι, θεοπτίαν τοῦ Θεοῦ». * * * Διὰ τῆς «Πράξεως» λοιπὸν καὶ τῆς «Θεωρίας», διὰ τῆς Ασκήσεως καὶ τῆς Καρδιακῆς Προσευχῆς, μὲ συνεχῆ καὶ ἀσφαλῆ Οδηγὸ καὶ Διδάσκαλο τὴν Θεοτόκο, ἡ Οποία εἶναι Μήτηρ καὶ Χορηγὸς τῶν Χαρίτων τοῦ Αγίου Πνεύματος, ἄς ἀγωνιζώμεθα συνεχῶς γιὰ τὸν ἐξαγνισμὸ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν πέντε αἰσθήσεων, τῆς φαντασίας, τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας, διότι μόνον «οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ τὸν Θεὸν ὄψονται»

10 Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας 2003 «ΙΑ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως» Μεγάλη καὶ Επίκαιρος Εκδήλωσις «Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ Σύγχρονος Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν» Τ ΗΝ Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας, ἐκ. ἡμ., ἡ Αδελφότης τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἐπιστασία τοῦ Καθηγουμένου Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ἐπραγματοποίησε τὴν «ΙΑ Σύναξιν Ορθοδόξου Ενημερώσεως» στὴν Αθήνα (Αἴθουσα Ξενοδοχείου «Νοβοτέλ», Πλατεῖα Βάθης). Η «ΙΑ Σύναξις» παρουσίασε, μέσα ἀπὸ μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναφορά, τὴν ἐκτροπὴ καὶ ἀποκοπὴ τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν Ορθόδοξο Εκκλησία καὶ περιέγραψε τὶς κυριώτερες αἱρετικές του διδασκαλίες καὶ ἀποκλίσεις. Επίσης, ἀνεφέρθη στὶς προσπάθειες τοῦ Παπισμοῦ, μετὰ τὸ ὀδυνηρὸ Σχίσμα τοῦ ΙΑ αἰ., νὰ ὑποτάξη τοὺς Ορθοδόξους, ἄλλοτε μὲ τὴν χρῆσι βίας καὶ ἄλλοτε μὲ τὴν ἀπάτη καὶ τὸν δόλο, διὰ μέσου κυρίως τῆς ἐπιβολῆς τῆς Οὐνίας. Ακόμη, ἐπέμεινε στὴν σύγχρονη ἑνωτικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν, διὰ τῆς ὁποίας ἐπιδιώκεται ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ δυστυχῶς καὶ πάλι ὁ ἐξουνιτισμὸς τῶν διαβρωμένων ἤδη ἐκκλησιολογικῶς ὀρθοδόξων, ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς τους ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες στὴν αἱρετικὴ Οἰκουμενικὴ Κίνησι. Η ἐπιβουλὴ αὐτὴ προωθεῖται μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ διαλόγου καὶ τῶν ποικίλων σχέσεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλληλο-αναγνώρισί τους ἐν τῇ πράξει καὶ τὴν ἀνάληψι κοινοῦ δῆθεν ἔργου εὐθύνης γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ καὶ τὴν διακονία τοῦ κόσμου. Αὐτὸ ἄλλωστε ἀπεδείχθη ἀπὸ τὴν σχεδιασθεῖσα καὶ διακηρυχθεῖσα «νέα οἰκουμενιστικὴ οὐνία» εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων ὑ- πὸ τῆς Β Βατικανῆς Συνόδου τοῦ Παπισμοῦ ( ), στὸ πνεῦμα πλέον τοῦ «Ρωμαιοκεντρικοῦ» Οἰκουμενισμοῦ. Στὴν πατρίδα μας, μὲ τὸ φιλοπαπικὸ «ἄνοιγμα» τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Καινοτόμου Εκκλησίας τοῦ νέου ἡμερολογίου κ. Χριστοδούλου κατὰ τὰ δύο τελευταῖα ἔτη, ἡ

11 ἀπειλὴ αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, δηλαδὴ τοῦ ἐξουνιτισμοῦ, εἶναι πλέον περισσότερο ἀπὸ ὁρατή. Καὶ τέλος, ἐτόνισε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν μαρτυρία τῆς Αληθείας τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, τῶν ὁποίων ἡ ἐκκλησιαστικὴ Κοινότης ἔχει ὀρθόδοξη ἑνωτικὴ προοπτικὴ καὶ ἀπευθύνει ἐκκλήσεις μετανοίας: πρὸς τὰ μέλη της, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ὄντως φορεῖς καὶ μάρτυρας τῆς Αληθείας ἔργῳ καὶ λόγῳ πρὸς τοὺς Παπικούς, ὥστε νὰ γίνουν Εκκλησία Χριστοῦ διὰ τῆς ἀπορρίψεως τῶν αἱρέσεων καὶ πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς, ὥστε νὰ παύσουν τὴν ὀλισθηρὰ ὁδὸ τοῦ ἐξουνιτισμοῦ των, διὰ τῆς καταδίκης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ἀνακτήσεως τοῦ γνησίου Πατερικοῦ φρονήματος. Τὸ Πρόγραμμα ἄνοιξε ἡ Χορωδία τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, ἡ ὁποία ἔψαλε τὰ Απολυτίκια τῆς Ημέρας καὶ τοῦ Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἰδιαιτέρου Προστάτου τῆς ὅλης Εκδηλώσεως, καὶ ἐπίσης Στίχους Δοξολογίας Ιωάννου Καββάδα σὲ ἦχο β, Στίχους ἐκ τοῦ Πολυελέου «Δοῦλοι Κύριον», τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Δοσιθέου Μοναχοῦ Κατουνακιώτου, σὲ ἦχο δ λέγετο καὶ Κράτημα Πέτρου Μπερεκέτη σὲ ἦχο β διατονικό. Ο Παρουσιαστὴς τῆς Εκδηλώσεως Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος ἔκανε μία κατατοπιστικὴ Εἰσαγωγὴ στὸ Πρόγραμμα τῆς Εκδηλώσεως. Τὸ Μέρος Α τῆς κυρίας Εἰσηγήσεως τῆς «ΙΑ Συνάξεως»: «Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ Σύγχρονος Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν» ἀνέγνωσε ὁ Ιερομόναχος Κλήμης Αγιοκυπριανίτης. Περιελάμβανε δύο Κεφάλαια αὐτῆς καὶ μέρος ἐκ τοῦ τρίτου, μὲ τοὺς ἑξῆς ἐνδεικτικοὺς τίτλους: Α. Τὸ Κριτήριο Αληθείας στὴν Εκκλησία - Τὸ Παράδειγμα τοῦ Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. α1. Εκκλησία καὶ Αλήθεια. α2. Τὸ Κριτήριο Αληθείας στὴν Εκκλησία. α3. Αγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ Λατῖνοι. Β. Η αἱρετικὴ ἀπόκλισις τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ. β1. Τὸ λειτούργημα τοῦ Πέτρου καὶ τὸ λειτούργημα τοῦ Επισκόπου στὴν Εκκλησία. β2. Τὸ Ρωμαϊκὸ πρωτεῖο τιμῆς στὴν Εκκλησία καὶ ἡ δυτικὴ παρέκκλισις. β3. Τὸ Filioque. β4. Η διαμάχη περὶ τοῦ Πρωτείου τῆς Ρώμης καὶ τοῦ Filioque. Γ. Νεώτερες αἱρετικὲς ἀποκλίσεις τοῦ Παπισμοῦ. γ1. Νέες καινοτομίες καὶ ἑτεροδιδασκαλίες στὴν Δύσι. γ2. «Ενωτικὲς Σύνοδοι». γ3. Διάκρισις Ακτίστου Οὐσίας καὶ Ακτίστων Ενεργειῶν στὸν Θεό. Παρενεβλήθη ἡ προβολὴ Βιντεοταινίας μὲ τίτλο:

12 «Η Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν Συνεχίζεται - Η Αλήθεια τῆς Πίστεως Νοθεύεται», ἡ ὁποία περιελάμβανε τὶς ἑξῆς ἑνότητες: Α. Η Επίσκεψις τοῦ Πάπα στὴν Βουλγαρία: «Τὰ ὀχυρὰ τῆς Ορθοδοξίας πέφτουν». Β. Ραβέννα - Βενετία 2002: «Ενα ἀκόμη καθοριστικὸ βῆμα στὴν ἐνίσχυσι τῆς σταθερᾶς πορείας τῶν Οἰκουμενιστῶν». Γ. Θρονικὴ Εορτὴ Ρώμης - Συμμετοχὴ Κωνσταντινουπόλεως: «Προοδευτικὸς ἐξουνιτισμὸς τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν». Δ. Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος στὸ Βατικανό: «Παράδειγμα Οἰκουμενιστικῆς ἀλλοτριώσεως καὶ ἀποστασίας». Τὸ Μέρος Β τῆς Εἰσηγήσεως ἀνέγνωσε ὁ Αρχιμανδρίτης Γλυκέριος Αγιοκυπριανίτης καὶ περιελάμβανε τὸ ὑπόλοιπον τοῦ τρίτου Κεφαλαίου καὶ τὸ τελικὸ τέταρτο Κεφάλαιο αὐτῆς, μὲ τοὺς ἑξῆς τίτλους: γ4. Η Οὐνία. γ5. Σχέδιο μυστικοῦ ἐξουνιτισμοῦ τῶν Ορθοδόξων τὸν ΙΖ καὶ ΙΗ αἰῶνα. γ6. Η Αντι-παπικὴ Παράδοσις τῶν Ορθοδόξων ἐπὶ Τουρκοκρατίας. γ7. Α Βατικανὴ Σύνοδος. Δ. Η Σύγχρονη Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν. δ1. Παπισμὸς καὶ Οἰκουμενισμός. δ2. Βατικάνειο Ενωτικὸ Σχέδιο. δ3. Ορθόδοξος Αντίδρασις. δ4. Ορθοδοξο-Παπικὸς Διάλογος. δ5. Φιλοπαπικὸ «ἄνοιγμα» τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος. δ6. Η εὐθύνη καὶ μαρτυρία τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν. Ο Θεοφιλέστατος Παρουσιαστὴς ἐ- πιλόγησε τὴν «ΙΑ Σύναξιν» καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα Αὐτῆς, διὰ ἐμπνευσμένου λογυδρίου: Τέλος, ἡ Χορωδία ἔψαλε: «Τὸν Δεσπότην καὶ Αρχιερέα ἡμῶν...» καὶ «Τίς Θεὸς μέγας...», πρὸ τοῦ «Δι εὐχῶν...». Στὴν ἐπιτυχῆ, ἐνημερωτικὴ καὶ ὁμολογιακὴ αὐτὴ Εκδήλωσι παρέστη πολυπληθὲς ἐκλεκτὸ ἀκροατήριο ἀπὸ τὴν Αθήνα καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς χώρας μας, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε μάλιστα καὶ σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ δημοσίου βίου

13 Απὸ τὴν Ζωὴν τῆς Εκκλησίας μας Οὐγκάντα Απὸ τὴν Ιεραποστολικὴ δραστηριότητα τοῦ π. Χαραλάμπους Οκὲν στὴν Κοινότητα τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς περιοχῆς Κούμι Οὐγκάντας. Ο π. Χαράλαμπος, ὁ ὁποῖος προσεχώρησε προσφάτως στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων, εἶναι ἄγαμος Πρεσβύτερος, ἀπόφοιτος τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ «Αγίου Παύλου» τῆς Επισκοπῆς τοῦ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στὴν πατρίδα του, καὶ ἑδρεύει στὸ Σορότι τῆς Οὐγκάντας. Δὲν ὑπάρχει ἀνάπαυσις στὴν γῆ γι αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ σωθοῦν «Δὲν ὑπάρχει ἀνάπαυσις στὴν γῆ γι αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ σωθοῦν», λέγει ὁ Αγιος Εφραὶμ ὁ Σῦρος. Ο ἀγώνας, εἴτε ἐξωτερικὸς εἴτε ἐσωτερικός, εἶναι ἀκατάπαυστος. Ο ἐχθρὸς ἐνεργεῖ ἄλλοτε ὁρατῶς, μέσῳ ἀνθρώπων καὶ ἄλλων πραγμάτων, καὶ ἄλλοτε ἀοράτως, μέσῳ λογισμῶν. Κατὰ καιρούς, ὁ ἀντίπαλος ἐμφανίζεται ἀνοικτὰ καὶ συμπεριφέρεται μὲ κτηνωδία καὶ σκληρότητα σὰν ἕνας ἐχθρός, καὶ ἄλλοτε, ὑπὸ τὴν μορφὴ κολακευτικοῦ φίλου, πλανᾶ μὲ ἐπιδεξιότητα. Αὐτὸ ποὺ γίνεται κατὰ τὴν μάχη μεταξὺ δύο ἀντιπάλων στρατευμάτων, συμβαίνει καὶ στὸν κάθε ἔνα χωριστὰ κατὰ τὴν μάχη μὲ τὰ πάθη αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Πραγματικά, «Δὲν ὑπάρχει ἀνάπαυσις στὴν γῆ γι αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ σωθοῦν». Οταν ἔλθη ἡ σωτηρία, τότε ἔρχεται καὶ ἡ ἀνάπαυσις. Επ. Νικ. Βελιμ Βιβλιοπωλεῖον Εκκλησιαστικὰ εἴδη «ΝΕΟ ΘΑΒΩΡ» Ορθόδοξα βιβλία - Εκδόσεις - Αγιογραφίες - Εἰκόνες Διατίθενται καὶ ὅλες οἱ ἐκδόσεις καὶ οἱ ὀπτικο-ακουστικὲς παραγωγὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Αττικῆς. Ικτίνου 4 (ὄπισθεν παλαιοῦ Δημαρχείου Αθηνῶν) τηλ./fax:

14 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Αγίου Μακαρίου Κορίνθου ( ) Ζωτικὰ θέματα ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογικῆς σημασίας Η παράδοξος προέκτασις τῆς κριτικῆς μιᾶς βιβλιοκρισίας μας ἤ περὶ παραδόξων «ἀκροβολισμῶν». Μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς ἤ μὲ τοὺς Αγίους; ΕΙΧΑΜΕ δημοσιεύσει παλαιότερα στὸ περιοδικό μας 1, ὡς θυμίαμα εὐλαβείας στὸν Αγιο Μακάριο, Επίσκοπο Κορίνθου ( ), τὸν Γενάρχη τοῦ Φιλοκαλισμοῦ, μία σύντομη βιβλιοκρισία τῆς ὁμώνυμης καὶ πολὺ οἰκοδομητικῆς μονογραφίας τοῦ Καθηγητοῦ κ. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου («Ακρίτας», ἔκδοσις α, Μάρτιος 2000, σσ. 176). Μετὰ περίπου ἀπὸ ἕνα ἔτος, στὸ γνωστὸ ἁγιορειτικὸ περιοδικὸ «Πρωτᾶτον» 2, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσιάσεως τοῦ ὄντως σημαντικοῦ αὐτοῦ βιβλίου τοῦ κ. Στ. Π., ἔγινε εὔφημος ἀναφορὰ στὴν βιβλιοκρισία μας αὐτή, μάλιστα μὲ τὴν δήλωσι ἀπὸ τὸν Οσιολογ. Μοναχὸ Συμεὼν τῆς Ιερᾶς Μονῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Πατρῶν ὅτι «καὶ ἡμεῖς τὴν προσυπογράφομεν δυσὶ ταῖς χερσί». * * * Α. Παραδόξως ὅμως, ὁ Οσιολογιώτατος προβαίνει σὲ μία «ἀσύνδετη» προέκτασι καὶ εἰσέρχεται σὲ θέματα, στὰ ὁποῖα δὲν ἀνεφέρετο ἡ βιβλιοπαρουσίασίς μας, ἀλλὰ βεβαίως οὔτε προσφέρεται γιὰ κάτι τέτοιο τὸ βιβλίο γιὰ τὸν Αγιο Μακάριο, ἐκτὸς ἐὰν «παραβιασθῆ» αὐτό, ὅπως τελικὰ καὶ ἔγινε. 1. Συγκεκριμένα, ὁ Οσιολογιώτατος ἀναφέρεται στὴν «λειτουργικὴ παράδοσι τῶν μνημοσύνων», ὑπὲρ τῆς ὁποίας ἀγωνίσθηκε μὲν ὁ Αγιος Μακάριος, ἀλλὰ «δὲν ἐκράτησε θέσι ἀκραία, φανατικὴ καὶ ἐπίμονη», οὔτε διέσπασε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. 2. «Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν», συνεχίζει ὁ Οσιολογιώτατος, «ἰσχύει τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ θέμα τοῦ Ημερολογίου», τὴν «ἀλλαγὴ» τοῦ ὁποίου χαρακτηρίζει ἐπιτυχῶς καὶ αὐστηρῶς ὡς «ἀπαράδεκτη ὄντως», ἐφ ὅσον «δὲν ἐτηρήθη οὐδεὶς σεβασμὸς εἰς τὴν παράδοσι καὶ οὐδεμία κανονικότης εἰς τὴν ὅλη διαδικασία, οὔτε βεβαίως καὶ πνεῦμα ἀγάπης καὶ καταλλαγῆς ἐκ μέρους τῶν καινοτόμων». 3. Δηλαδή, τί «ἰσχύει»; Οπως ὁ Αγιος Μακάριος, ὑποστηρίζει ὁ Οσιολογιώτατος, «ἐδέχθη ταπεινὰ τὴν οἰκονομία τῆς Εκκλησίας διὰ τὰ μνημόσυνα», ἐφ ὅσον ἡ σχετικὴ παράδοσις δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν «θείαν ἀλήθειαν», τοιουτοτρόπως καὶ οἱ ἐνιστάμενοι κατὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ημερολογίου δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτειχίζωνται ἐκ τῶν Καινοτόμων, οὔτε νὰ προβάλλουν «δικαιολογούμενοι τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ὄντως αὐτῆς παναιρέσεως», διότι «ἡ ἀποκοπή τους εἶναι πρωθύστερη». * * * Β. Πρωτίστως, θὰ πρέπει νὰ δικαιολογήσουμε τὸ «παραδόξως»: ὁ Οσιολογιώτατος διαπράττει ἕνα προφανέστατο μεθοδολογικὸ ἀτόπημα, διότι ἐὰν ἤθελε νὰ ἀναφερθῆ στὴν ἐκκλησιολογικὴ ταυτότητα τῶν ἐνισταμένων κατὰ τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλαδὴ σὲ ζωτικὰ θέματα ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογικῆς

15 σημασίας, ὤφειλε νὰ πράξη τοῦτο ἐν σχέσει καὶ ἀναφορᾷ πρὸς ἄλλα εἰδικὰ κείμενά μας καὶ νὰ μὴ μᾶς ἀποδίδη δοξασίες καὶ ἦθος, τὰ ὁποῖα μᾶς εἶναι τελείως ἄγνωστα. 1. Περαιτέρω, ὁ Οσιολογιώτατος προβαίνει σὲ μία ἀδικαιολόγητη ἐννοιολογικὴ μετατόπισι καὶ μία ἀτυχῆ σύγκρισι ἤ συσχέτισι, διότι τὰ μὲν Μνημόσυνα εἶναι μία Παράδοσις, «ὅπου χωρεῖ, ἀνεκτικῶς πως καὶ μὲ προϋποθέσεις, οἰκονομία», ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, τὴν δὲ ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομίας ἀπεφάσισε συνοδικῶς ἡ Τοπικὴ Εκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πρὸς ἀντιμετώπισιν ἑνὸς ἐνδο-αγιορειτικοῦ ζητήματος. 2. Η Ημερολογιακὴ Καινοτομία ὅμως τοῦ 1924, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ, δὲν ὑπῆρξε πρᾶξις λελογισμένης οἰκονομίας πρὸς οἰκοδομήν, ἀλλὰ ἡ ἀπαρχὴ τῶν «Βημάτων πρὸς Σταθεροποίησιν τοῦ Κοινοῦ Χριστιανικοῦ Φρονήματος» 2α, δηλαδὴ ἡ βιαία ἐ- φαρμογὴ τοῦ «γράμματος» τῆς ὄντως παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως αὐτὴ διεκηρύχθη ἐπισημότατα τόσο τὸ 1920 («Εγκύκλιος Συνοδικὴ τῆς Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»), ὅσο καὶ τὸ 1923 (Πανορθόδοξον Συνέδριον ἐν Κωνσταντινουπόλει, ). 3. Η ἑτέρα ἀναφορὰ τοῦ Οσιολογιωτάτου στὸ θέμα τοῦ «Αναβαπτισμοῦ τῶν Ετεροδόξων» καὶ τὴν σχετικὴ ἔριδα τοῦ ΙΗ αἰ., εἶναι ἐπίσης τοὐλάχιστον ἀτυχής, διότι ἡ θεολογικὴ διαμάχη ἦταν καὶ πάλι ἐνδο-εκκλησιαστικὴ καὶ ἀφοροῦσε τὸ κανονικὸ ζήτημα τοῦ τρόπου εἰσδοχῆς κατ ἀκρίβειαν ἤ κατ οἰκονομίαν τῶν προσερχομένων ἐκ τῆς ἀναμφισβητήτου αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ, ὁπότε δὲν ὑφίστατο θέμα διακηρυγμένης αἱρέσεως καὶ ἑπομένως ἀποτειχίσεως. * * * Γ. Εν πάσει περιπτώσει, στὴν σύντομη αὐτὴ ἀναφορά μας ἐπὶ μιᾶς «παραδόξου προεκτάσεως» δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπεκταθοῦμε περισσότερο, ἀλλὰ ἀδελφικῶς προτρέπουμε τὸν Οσιολογιώτατο Μοναχὸ Συμεὼν νὰ ἀναλογισθῆ ἐκ νέου τόσο τὶς σωτηριολογικὲς ἐπιπτώσεις τῆς αἱρέσεως γενικά, εἰδικὰ δὲ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὴν ὁποία περιλαμβάνεται βεβαίως καὶ τὸ Ημερολογιακό, ὅσο καὶ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς φορεῖς αὐτῆς. 1. Οἱ Αγιορεῖτες ἔχουν διακηρύξει κατηγορηματικά, ὅτι «ἡ οἰκουμενιστικὴ θεολογία ἀποτελεῖ ἑτεροδιδασκαλία, πλάνη, αἱρετικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καταπολεμηθῆ καὶ καταδικασθῆ» 3, οἱ δὲ Μετεωρῖτες ἀναφέρονται στὴν «παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ» 4 καὶ ἔχουν ἀποφανθῆ, ὅτι «ὁ Οἰκουμενισμὸς ὁδηγεῖ στὴν προσκύνηση τοῦ Αντιχρίστου» 5, ἐνῶ ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι στὴν ἐποχή μας «ἐπικρατεῖ διάχυτα ὁ διαχριστιανικὸς καὶ διαθρησκευτικὸς συγκρητισμός» Ο Οσιολογιώτατος ὤφειλε νὰ γνωρίζη τοὺς «ὑποστασιάζοντας» τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπίσης, ὤφειλε νὰ γνωρίζη, ὅτι οἱ Οἰκουμενισταὶ δὲν περιορίζονται μόνο σὲ «ἀγαπολογίες, ὑποχωρήσεις, κολακεῖες, χορηγίες, χαμόγελα» 7, ὅπως γράφει ὁ Οσιολογιώτατος Γέρων Μωϋσῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ «συγκρητισμούς, ὀπισθοχωρήσεις καὶ παραχαράξεις» καὶ ἑπομένως, ὤφειλε νὰ γράφη ὄχι κατὰ Αντι-οικουμενιστῶν, ἀλλὰ κατὰ Οἰκουμενιστῶν. 3. Καὶ βεβαίως, ἄν ἤθελε συνέπεια θεωρίας καὶ πράξεως, ὤφειλε καὶ νὰ ἀποτειχίζεται ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὥστε νὰ μὴ συγκαταλέγεται μαζὶ μὲ τοὺς ὁμόφρονάς του «τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι» 8 τοὺς «περὶ πίστεως λόγους καὶ τῆς ἀληθείας» Ο Οσιολογιώτατος ἄς μελετήση καὶ πάλι τὶς τελευταῖες ὑποθῆκες τοῦ Μεγάλου Αντωνίου: «καὶ μηδεμία ἔστω ὑμῖν κοινωνία πρὸς τοὺς σχισματικούς, μηθ ὅλως

16 Μαρτυρία ὀρθοδόξου διδαχῆς καὶ πνευματικότητος Εκδόσεις στὰ Ρουμανικὰ βιβλίων τῶν ἐν Αμερικῇ Αρχιερέων μας Ε κυκλοφόρησαν πρόσφατα στὴν ρουμανικὴ γλῶσσα, σὲ μετάφρασι ἀπὸ τὴν ἀγγλική, δύο ἐνδιαφέροντα βιβλία, ἀποπνέοντα τὴν Αγιοπατερικὴ διδασκαλία τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας, τὸ ὁποῖα ἀποτελοῦν οὐσιαστικὴ συμβολὴ στὴν διάδοσι τοῦ παραδοσιακοῦ ὀρθοδόξου τρόπου σκέψεως, ζωῆς καὶ μαρτυρίας. Οἱ ἐκδόσεις «Vremea» τοῦ Βουκουρεστίου ἐκυκλοφόρησαν τὸ βιβλίο τοῦ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου: «Ανθη ἀπὸ τὴν Ερημο - Αποφθέγματα γιὰ τὴν Ταπείνωσι, Υπακοή, Μετάνοια καὶ Αγάπη τῶν Πατέρων τῆς Ερήμου τοῦ Παρελθόντος», 128 σελίδων. Οἱ ἐκδόσεις «Bunavestire» τοῦ Γαλατσίου ἐκυκλοφόρησαν τὸ βιβλίου τῶν Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ετνα κ. Χρυσοστόμου καὶ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου: «Αγία Γραφὴ καὶ Παράδοσις», 134 σελίδων. Εν εἴδει Προλόγου παρατίθεται κείμενο τοῦ μακαριστοῦ π. Σεραφεὶμ Ρόουζ ( 1982) μὲ τίτλο: «Οἱ Αγιοι Πατέρες - Οἱ ἀληθινοὶ ὁδηγοὶ στὴν ἀληθινὴ Πίστι». Ζωτικὰ θέματα ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογικῆς σημασίας πρὸς τοὺς αἱρετικούς» «σπουδάσατε δὲ μᾶλλον καὶ ὑμεῖς ἀεὶ συνάπτειν ἑαυτούς, προηγουμένως μὲν τῷ Κυρίῳ, ἔπειτα δὲ τοῖς Αγίοις ἵνα μετὰ θάνατον ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς, ὡς φίλους καὶ γνωρίμους, δέξωνται καὶ αὐτοί» Καὶ τελικά, ἀφοῦ ἐγκαταλείψη τὴν τακτικὴ τῶν παραδόξων «ἀκροβολισμῶν», ἄς ἀποφασίση ὁριστικὰ ὁ Οσιολογιώτατος Γέρων Συμεὼν μὲ ποιούς θέλει νὰ ἔχη «κοινωνίαν»: μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς ἤ μὲ τοὺς Αγίους; 1) Βλ. περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 301/Μάρτιος- Απρίλιος 2001, σελ / 2) Βλ. περιοδ. «Πρωτᾶτον», ἀριθ. 85/ Ιανουάριος-Μάρτιος 2002, σελ. 191 ἑ., στήλη: «Επιλογὴ Βιβλίων». / 2α) Γρηγορίου Λαρεντζάκη, «Βασικαὶ ἀρχαὶ τηρήσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος - Ορθόδοξοι ἀπόψεις», περιοδ. «Ε.Π.Ε.Θ.Χ.», τόμος Α, σελ. 351, Κεφ. ΙΙΙ. / 3) Μοναχοῦ Βασιλείου Γρηγοριάτου, «Οταν οἱ φύλακες ἀγρυπνοῦν», ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1420/ , σελ. 1. / 4) Αρχιμ. Αθανασίου Αναστασίου, Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, Χειραγωγία στὴ Μετάνοια..., σελ. 137, ἔκδοση β, Αγια Μετέωρα / 5) Τοῦ Αὐτοῦ, ἐφημερ. «Εν Συνειδήσει», Αὔγουστος 1997, σελ. 18. / 6) Περιοδ. «Θεοδρομία», Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001, σελ / 7) Μοναχοῦ Μωϋσέως Αγιορείτου, «Μοναχισμὸς καὶ αἵρεση», περιοδ. «Πρωτᾶτον», ἀριθ. 84/ Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001, σελ / 8) Πρβλ. Ζ Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 128Ε, 201D καὶ Συνοδικὸν Ορθοδοξίας. / 9) Πρβλ. Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, PG τ. 35, στλ. 748Β. / 10) Μ. Αθανασίου, PG τ. 26, στλ. 969C-972Α

17 «Εἶπε Γέρων»: Παλαιὲς καὶ σύγχρονες οἰκοδομητικὲς διηγήσεις καὶ διδασκαλίες Περὶ τοῦ Μοναχοῦ, ὁποὺ ἐξομολογεῖτο εἰς Δάδας Κύπρου τὴν ἁμαρτίαν ὁποὺ ἔκαμεν εἰς τὴν γυναῖκα του* Υ πάρχει ἕνα λιμάνι στὴν Κύπρο, ποὺ ὀνομάζεται Δάδαι κοντὰ ἐκεῖ βρίσκεται κάποιο Μοναστήρι, λεγόμενο «τοῦ Φιλοξένου». Οταν τὸ ἐπισκέφτηκαν μερικοὶ Μοναχοί, βρῆκαν ἐκεῖ ἕναν Αδελφό, ὀνομαζόμενο Ισίδωρο, τὸ γένος Μελιτινό. Οἱ Μοναχοὶ ξαφνιάστηκαν, ὅταν τὸν εἶδαν νὰ ὀδύρεται καὶ νὰ κλαίει ἀκατάπαυστα, μὲ δυνατὴ φωνή οἱ ἄλλοι προσπαθοῦσαν νὰ τὸν παρηγορήσουν καὶ νὰ τὸν καθησυχάσουν γιὰ λίγο, μὰ κανένας δὲν τὰ κατάφερνε, καὶ σὲ ὅλους ἔλεγε: Ενισχύσατε τὴν ἀνέγερσιν τοῦ νέου Ιεροῦ Ναοῦ τῶν Αγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης!... Εμβάσματα ἀποστέλλονται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴν διεύθυνσι: Ιερὰ Μονὴ Αγίου Κυπριανοῦ, Τ.Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ , ΕΛΛΑΣ, ἤ κατατίθενται στὸν ἀριθμὸ λογαριασμοῦ Εθνικῆς Τραπέζης Ελλάδος: 074/ (στοιχεῖα Τραπέζης γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ἀπὸ τὸ Εξωτερικό: NATIONAL BANK OF GREECE S.A. ETHNGRAA XXX)

18 Εἶμαι τόσο μεγάλος ἁμαρτωλός, ποὺ σὰν ἐμένα κανεὶς ἄλλος δὲν ὑπῆρξε, ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Αδὰμ ἴσαμε σήμερα! Εκεῖνοι τοῦ ἔλεγαν: Στὴν πραγματικότητα, ὅλοι ξέρουμε, ἀββᾶ, ὅτι κανένας δὲν εἶναι ἀναμάρτητος, παρὰ μονάχα ὁ Θεός... Αλλὰ ἐκεῖνος τοὺς διέκοπτε, λέγοντας: Εχετε δίκιο, ἀδελφοί, μὰ πουθενὰ δὲν εἶδα καὶ δὲν ἄκουσα, στοὺς ἀνθρώπους, νά χει κάνει κάποιος τὴν ἁμαρτία ποὺ ἔκαμα ἐγώ! Καὶ ἄν νομίζετε πὼς ὑπερβάλλω καὶ κατηγορῶ ἄδικα τὸν ἑαυτό μου, ἀκοῦστε τὴν ἁμαρτία μου, γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ εὔχεσθε κ ἐσεῖς γιὰ μένα. Οταν, λοιπόν, ἤμουνα στὸν κόσμο, εἶχα πάρει μιὰ γυναῖκα χριστιανὴ καὶ πολὺ θεοφοβούμενη. Εγὼ ἀκολουθοῦσα τὸ αἱρετικὸ δόγμα τοῦ Σεβήρου. Επιστρέφοντας μιὰ μέρα στὸ σπίτι μου, δὲν ἐβρῆκα τὴ γυναῖκα μου ἔμαθα πὼς εἶχε πάει στὴ γειτονικὴ ἐκκλησία (τῶν Ορθοδόξων), νὰ μεταλάβει. Εγώ, μόλις τὸ ἄκουσ αὐτό, ἔτρεξα γρήγορα, μήπως καὶ προλάβω νὰ τὴν ἐμποδίσω νὰ μεταλάβει, μὰ τὴ βρῆκα νὰ ἐπιστρέφει στὸ σπίτι, ἀφοῦ εἶχε ἤδη κοινωνήσει. Τότε τὴν ἔπιασ ἀπὸ τὸ λαιμὸ καὶ τῆς ἔσφιξα τὸν φάρυγγα, καὶ τὴν ἀνάγκασα νὰ ξεράσει τὴν Αγία Κοινωνία. Τὴν ἔπιασα κατόπιν καὶ τὴν πέταξα ἀπὸ τὸ πάνω μέρος τοῦ σπιτιοῦ κάτω, κ ἔπεσε μέσα στὶς βρωμιὲς καὶ στὸ βόρβορο. Κ ἐκεῖ, τότε, εἶδα νὰ κατεβαίνει ἀμέσως ἕνα περιστέρι καὶ νὰ παίρνει τὴ μερίδα τῆς Αγίας Κοινωνίας... Υστερ ἀπὸ δυὸ μέρες, βλέπω σ ἕνα ὅραμα πολὺ ζωντανό, ἕναν κατάμαυρον αἰθίοπα, ντυμένον μὲ κουρέλια, νὰ μοῦ λέει: Εσὺ κ ἐγὼ καταδικασθήκαμε νὰ εἴμαστε μαζί, στὴν ἴδια κόλαση! Καὶ ποιός εἶσ ἐσύ; τὸν ρωτῶ. Κ ἐκεῖνος, ὁ αἰθίοπας, μοῦ ἀποκρίνεται: Εγὼ εἶμ ἐκεῖνος, ποὺ ἔδωκε ράπισμα στὰ σαγόνια στὸν Ποιητὴ τῶν πάντων, τὸν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦ Χριστό, τὸν καιρὸ τοῦ θείου Πάθους!... Καὶ ἀμέσως χάθηκε ὁ αἰθίοπας ἐκεῖνος. Γι αὐτό, ἀδελφοί μου, δὲν μπορῶ νὰ παρηγορηθῶ καὶ νὰ σταματήσω τὰ κλάματα καὶ τὸν ἀκατάπαυστο θρῆνο!... * Π. Β. Πάσχου, Γυναῖκες τῆς Ερήμου - Φοβερὲς ἱστορίες ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν πειρασμῶν στὴν πόλη καὶ στὴν ἔρημο - Μικρὸ Γεροντικό, τ. Γ, νγ, σελ , ἐκδόσεις «Ακρίτας», Αθήνα

19 Ιωάννου Κ. Μηλιώνη «Ναὶ ἤ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ; Εγκόλπιο Αὐτοπροστασίας» «Πανελλήνια Ενωση Γονέων» («Π.Ε.Γ.»), Μεσογείων 429, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ , ἔκδοση 3η, Αθήνα 2002, σελίδες 64. Ο κ. Ιωάννης Μηλιώνης, μὲ τὸ μικρὸ αὐτό, ἀλλὰ περιεκτικὸ καὶ σαφὲς βιβλίο του, μᾶς ἐνημερώνει ὑπεύθυνα, ὥριμα καὶ περιληπτικὰ γιὰ τὸ πρόσφατο (1997 ἑ.) σύνδρομο «Χάρι Πότερ». Πρόκειται γιὰ τὴν «χαριποτερομανία», ἡ ὁποία πλήττει ἰδίως τὶς μικρὲς ἡλικίες. Τὸ ὄντως ἀνησυχητικὸ αὐτὸ «φαινόμενο» ἔχει προκληθῆ ἀπὸ τὰ τέσσερα μέχρι τώρα βιβλία (συνολικά: 1820 σελίδες, ἕπονται ἀκόμη τρία), τῆς σκωτσέζας 37χρονης Τζόαν Ρόουλινγκ: μέσα σὲ τέσσερα μόλις χρόνια ἔχουν μεταφρασθῆ σὲ 47 γλῶσσες (!) καὶ κυκλοφοροῦν σὲ 200 χῶρες (!), τὰ ἀντίτυπα εἶναι τῆς τάξεως τῶν (!) καὶ ἔχουν ἀποσπάσει πολλὰ βραβεῖα!... Αρά γε, πρόκειται γιὰ τὰ γνωστὰ καὶ συνήθη παιδικὰ μυθιστορήματα, τὰ ὁποῖα περιέχουν «Ιστορίες μὲ Μάγους»; Ο κ. Ιωάννης Κ. Μηλιώνης, ὅπως καὶ ἄλλοι σοβαροὶ καὶ ἐξειδικευμένοι ἐρευνηταί, ἀ- παντοῦν κατηγορηματικά: ὄχι! Οἱ συναρπαστικὲς περιπέτειες τοῦ ἑνδεκάχρονου Μικροῦ Μάγου Χάρι Πότερ, οἱ ὁποῖες πέρασαν ἤδη στὸν κινηματογράφο (ὑπερ-παραγωγὲς) καὶ προεκάλεσαν μίαν ἁλυσίδα «χαριποτερο-προϊόντων», ἐξοικειώνουν τὸν ἀναγνώστη μὲ τὸν ζοφερὸ χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ ἀποτελοῦν τελικὰ μία σταδιακὴ μύησι στὸν κόσμο τῆς Μαγείας, λαμβανομένου ὑπ ὄψιν, ὅτι τὸ 1/3 ἀπὸ τὶς «πρακτικὲς» ποὺ περιγράφονται στὰ βιβλία, βασίζονται σὲ πραγματικὲς ἀποκρυφιστικὲς πρακτικές, κατὰ τὴν ὁμολογία τῆς ἰδίας τῆς συγγραφέως Τ.Ρ. Τὰ βιβλία τοῦ Χάρι Πότερ προχωροῦν ἀνελικτικὰ ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, μέσα σὲ ἕνα σκοτεινὸ καὶ νοσηρὸ κλῖμα, ὅπου τὰ ἀηδιαστικὸ καὶ χυδαῖο, τὸ δαιμονικὸ καὶ ἀποκρυφιστικὸ σὲ ὅλες του τὶς μορφές, συμπλέκονται καὶ ἀπειλοῦν τὶς τρυφερὲς ἡλικίες μὲ ὕπουλο τρόπο, ἐφ ὅσον τὶς πείθουν τελικά, ὅτι ἡ παραπλανητικὰ λεγομένη Λευκὴ Μαγεία εἶναι δῆθεν καλὴ καὶ χρήσιμη στὴν ἀγῶνα κατὰ τῆς κακῆς λεγομένης Μαύρης Μαγείας. Πολὺ ὀρθὰ συμπεραίνει ὁ κ. Ι.Κ.Μ., ὅτι ἡ συγγραφεὺς Τζόαν Ρόουλινγκ, μὲ τὰ βιβλία της αὐτά, δίνει «ἕνα ἀκαταμάχητο ὅπλο στὴ Νέα Εποχὴ τοῦ Υδροχόου, γιὰ τὸν προσηλυτισμὸ τῶν παιδιῶν μας». Οἱ γνωστὲς ἐκδόσεις «Φωτοδότες», τοῦ περιοδικοῦ «Τὰ Κρῖνα» (Κορυδαλλῶν 10, Κάντζα Αττικῆς , τηλ ), κυκλοφοροῦν σὲ δύο τομίδια (συνολικά: 496 σελίδες, σχῆμα τσέπης), τὴν πολὺ ἀναλυτικὴ καὶ κατατοπιστικὴ ἐργασία τοῦ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου: «Μαθήματα Μαγείας καὶ Σατανισμοῦ ἀπὸ τὸν Χάρι Πότερ». Στὰ δύο πολὺ ἐνδιαφέροντα αὐτὰ βιβλία «γίνεται πλήρης καὶ ἀποκαλυπτικὴ παρουσίαση ὅλων τῶν συμβόλων καὶ μηνυμάτων, τόσο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς μαγείας, ὅσο καὶ τῆς εἰδωλολατρίας ἐν γένει καὶ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ σατανισμοῦ, στὰ ὁποῖα τὰ ἐξεταζόμενα βιβλία τοῦ Χάρι Πότερ ἀναφέρονται μὲ ἔμφαση». Τὰ βιβλία διατίθενται 225 καὶ ἀπὸ τὴν Εκθεσι τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας.

20 226

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Πέμπτη, 2α Νοεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Χρονικὸν Εκλογῆς ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, κατὰ τὴν αὐτὴν ΛΔ ἐτήσιο τακτικὴ Συνεδρίασί Της, τὴν Τετάρτη 4.10.2007 ἐκ.ἡμ., στὴν Ιερὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Κουρὲς Μοναχῶν στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὡς καὶ τὸ Γ Σάββατο, 16.3.2008 ἐκ.ἡμ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 3 ΜΕΡΟΣ Α 5 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Β 14 Κυριακοδρόμιον. 16 Μηνολόγιον/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε,

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάντημα νὰ ζητοῦμεν καὶ δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν! Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Αἱ προειδοποιήσεις τοῦ ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς ὅτι, ἐὰν

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα*

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Η οὐσία τῆς Ορθοδόξου Ποιμαντικῆς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοση τῆς Εκκλησίας» Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Επομένως, οἱ Ποιμένες τῆς Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα