ΓΑΙΑΕΗΑ & ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΙΑΕΗΑ & ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ"

Transcript

1 ΓΑΙΑΕΗΑ & ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ ΚΝΛΝ ΠΡΝ NOBILE.GR: Ρο αδεμοζίεσηο δοκίμιο ηοσ επικεθαλής ηού NOBILE GROUP, Αρε Λόμπελε, «Γαλάδια και πράζινα κάζηρα: Νι κομμαηικές εγεμονίες ζε νομούς και δήμοσς καηά ηε μεηαπολίηεσζε, » ΓΑΙΑΕΗΑ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ: Νη θνκκαηηθέο εγεκνλίεο ζε λνκνχο θαη δήκνπο ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο Νηαλ ν Θσλζηαληίλνο Θαξακαλιήο θαηέβαηλε απφ ην ηδησηηθφ αεξνπιάλν πνπ ηνλ κεηέθεξε απφ ην Ξαξίζη ηα μεκεξψκαηα ηεο 24 εο Ηνπιίνπ, χζηεξα απφ ηελ απεγλσζκέλε πξφζθιεζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ, γηα λα νξθηζηεί πξσζππνπξγφο ζηηο 4 π.κ., κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Διιελεο λα ηνλ απνζεψλνπλ ζε νιφθιεξε ηε δηαδξνκή απφ ην αεξνδξφκην κέρξη ην πξνεδξηθφ κέγαξν, άξρηδε κηα θαηλνχξγηα πεξίνδνο γηα ηε ρψξα καο. Ξπθλή ζε πνιηηηθά γεγνλφηα αιιά ήξεκε θαη δίρσο ζπληαγκαηηθνχο εθηξνρηαζκνχο. Ζηαλ ην μεθίλεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο. πήξμε ε απαξρή ηεο Γ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ν «εζλάξρεο» είρε αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζεπξφζθιεζε λα αλαιάβεη λα θέξεη ζε πέξαο ην ηεξάζηην θαη επψδπλν έξγν ηεο εμφδνπ απφ ηα επηάρξνλα ζθνηάδηα ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Πήκεξα, αθφκε θαη ζηελ πην δχζθνιε επνρή ηεο Διιάδαο, κε ηε ζπγθέληξσζε αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ ζην Πχληαγκα λα ζεσξείηαη είδεζε, ρσξίο αθφκε θαη ηφηε λα απεηιείηαη ην ζηέξεν πηα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά πιένλ φηη ν ζηφρνο επηηεχρζεθε. Ν δηθνκκαηηζκφο, κε ην ΞΑΠΝΘ θαη ηε Λέα Γεκνθξαηία λα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο ηνπ θαη λα ελαιιάζζνληαη ηαθηηθά ζηελ εμνπζία, δελ ήηαλ δεδνκέλνο εμ αξρήο. Αιιά ε βαζηά ξηδσκέλε ζην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ησλ Διιήλσλ αληίιεςε φηη ν γεληθφο δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δχν βαζηθνχο πφινπο μεθηλάεη απφ πξνπνιεκηθά κε ηνπο Βεληδειηθνχο θαη Αληηβεληδειηθνχο, ζπλερίδεηαη κεηά ηνλ εκθχιην κε ηε Γεμηά θαη ην Θέληξν, κε ηε ζχληνκε παξέλζεζε ηεο ΔΓΑ, θαη ηειεηψλεη νπζηαζηηθά ην 2009, φηαλ ε αλαξξίρεζε ηνπ Γηψξγνπ Ξαπαλδξένπ ζηελ εμνπζία θαη ε αλαπφθεπθηε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζην Κλεκφλην ζα νδεγήζνπλ ην θξαηαηφ ΞΑΠΝΘ ζε πιήξε θαηάξξεπζε θαη πνζνζηηαία ειεχζεξε πηψζε θαη ηε (κλεκνληαθή πηα ) Λέα Γεκνθξαηία ζε πξσηφγλσξε ζπξξίθλσζε ησλ εθινγηθψλ ηεο δπλάκεσλ ζηελ αλακέηξεζε ηεο 6 εο Κατνπ ηνπ 2012 ζε πξσηνθαλή επίπεδα θάησ ηνπ 20% θαη ζηελ αλάδπζε λέσλ δπλάκεσλ πνπ ζα μεπεδήζνπλ κπξνζηά ζηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά ησλ δχν παιηψλ κεγάισλ θνκκάησλ, δηεθδηθψληαο κε αμηψζεηο ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ «εθινγηθή» πίηηα. Ζ θαηλνθαλήο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο δεχηεξεο ζε 40 εκέξεο εθινγέο ηεο 17 εο Ηνπλίνπ απνθάιπςε αθφκε θαη ζηα κάηηα ησλ πιένλ δχζπηζησλ φηη ν θχθινο ηεο κεηαπνιίηεπζεο είρε νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα νινθιεξσζεί, πξνο ηέξςε ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Αθξαο Γεμηάο.

2 Δπνκέλσο, απνιχησο δηθαηνινγεκέλα ζαξξψ, ε εθινγηθή καο έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηηο αλακεηξήζεηο απφ ην 1974 κέρξη θαη ην 2009, ζηα 35 ρξφληα πνπ ν δηθνκκαηηζκφο ξηδψζεθε ζηηο ζπλεηδήζεηο φισλ καο θαη απνηέιεζε κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα. Πε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξεηζήκηζη δεθαεηηψλ, παξά ηηο δηαξθείο κεηαβνιέο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ πνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ςεθίδνληαλ θαη εθαξκφδνληαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ εθινγηθέο ζθνπηκφηεηεο ησλ θπξίαξρσλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή θνκκάησλ, ηίπνηα δελ θαηλφηαλ λα απεηιεί ηνλ εγθαηεζηεκέλν πηα γηα ηα θαιά δηθνκκαηηζκφ, κε ηε γλσζηή ξήζε ηνπ Δπάγγεινπ Αβέξσθ «Νπνηνο θεχγεη απφ ην καληξί ηνλ ηξψλε νη ιχθνη» λα θαληάδεη ππνηηκεηηθή γηα ηηο θαηά θαηξνχο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο άιισλ θνκκάησλ απφ πξνβεβιεκέλα ζηειέρε ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη εμαηξεηηθά ξεαιηζηηθή. Ζ απφιπηε, φκσο, θπξηαξρία «πξάζηλσλ» θαη «βέλεησλ» δελ άξρηζε ηαπηφρξνλα κε ηελ έιεπζε Θαξακαλιή απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο, αιιά νπζηαζηηθά μεθίλεζε φηαλ ην ΞΑΠΝΘ ηνπ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ θαηέιαβε ην 1977 ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο πξφσξεο εθινγέο εθείλνπ ηνπ Λνεκβξίνπ θαη νη βνπιεπηέο ηνπ θάζηζαλ ζηα έδξαλα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Δθείλε ε εθινγηθή αλακέηξεζε ζήκαλε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ησλ θεληξψσλ δπλάκεσλ απφ ηνπο ζνζηαιηζηέο, κέρξη πνπ ην Θίλεκα θαηάπηε ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ άιινηε παλίζρπξνπ Θέληξνπ θαη ην αληηθαηέζηεζε σο δεχηεξν πφιν απέλαληη ζηνλ ρψξν ηεο θεληξνδεμηάο, ε νπνία, παξά ηε κεηαηφπηζή ηεο θάπνηεο θνξέο πξνο ηνλ κεζαίν ρψξν θαη θάπνηε δεμηφηεξα δελ άιιαμε ηελ θπξίαξρε έθθξαζή ηεο απφ ηε ΛΓ, πνπ έθζαζε ζηαδηαθά λα εθπξνζσπεί θαη ηελ Αθξα Γεμηά, κε ηελ ηειεπηαία κέρξη πξφηηλνο λα αζθπθηηά απφ ηνλ ζθηρηφ ελαγθαιηζκφ ηνπ θφκκαηνο πνπ ίδξπζε ν Θαξακαλιήο, σζφηνπ πξφζθαηα βξήθε ηξφπν έθθξαζεο κέζσ ηνπ λένπ δίπνινπ κλεκφλην-αληηκλεκφλην.

3 Ξξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, αξθεί θαλείο λα κειεηήζεη ηα πνζνζηά πνπ άζξνηδαλ νη δχν κεγαιχηεξνη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο: 1981 άζροηζκα 83,94% 1985 άζροηζκα 86,67% 1989 (Ηούληος) 83,40% 1989 (Νοέκβρηος) 86,86% ,50% ,18% ,61% ,53% ,91% ,94% ,39% Κε κηα πξφρεηξε καηηά αληηιακβαλφκαζηε φηη ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ κνλνπσινχλ ηελ πνιηηηθή ζθελή κε πνζνζηά πνπ πάληνηε μεπεξλνχλ ην 80% ή έζησ αζξνηζηηθά ην πξνζεγγίδνπλ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 απμάλνπλ ηα πνζνζηά ηνπο αλεβαίλνληαο καδί θαη πάλσ απφ ην 85%, ππνρσξνχλ κνλάρα ζηελ αλακέηξεζε ηνπ 1996 θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία αλαιακπή ην Δθηνηε, αλεμαξηήησο ηνπ ηειηθνχ ληθεηή, εκθαλίδνπλ κηα θάκςε πνπ ζα απνδεηρζεί θαηαθφξπθε φζν θαη αλαπάληερε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ην Αιιά απηφ ζα απαζρνιήζεη άιιν δνθίκην ηεο εθινγηθήο καο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο Αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1977, σο θνκβηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ θπξίαξρνπ δηθνκκαηηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ φπσο ηνλ γλσξίζακε σο ηηο δηπιέο εθινγέο ηνπ Θα παξαηεξήζαηε ηελ ηεξάζηηα αζξνηζηηθή ηζρχ ησλ δχν θνκκάησλ ζην πέξαζκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αιιά ζα δηαπηζηψζαηε αθφκε πσο απηή ήηαλ αηζζεηή αλεμαξηήησο ηνπ ληθεηή, πνπ νξηζκέλεο θνξέο πεηχραηλε αμηνζεκείσηνπο εθινγηθνχο ζξηάκβνπο. Απηή ε κειέηε επηρεηξεί λα αληρλεχζεη κέζα ζε πεξηφδνπο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο ηηο αθξαίεο εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο 56 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Αλ κάιηζηα επεθηαζνχκε ζε επίπεδν δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζα ζπκπεξάλνπκε κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία πσο ηα «γαιάδηα» θαη «πξάζηλα θάζηξα»

4 ήηαλ κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. Ξξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο εγεκνλίαο ηνπ ελφο απφ ηα δχν θφκκαηα θαη ηεο ηαπηφρξνλεο θαρεμίαο ηνπ άιινπ, γηαηί ζπλήζσο απηά ηα θαηλφκελα παξνπζηάδνληαλ ηνλ ίδην ρξφλν ζηνλ ίδην ηφπν. Θαη αλ ην 1977 ζήκαλε ηελ απαξρή ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, νη εθινγέο ηεο 2αο Ηνπλίνπ ηνπ 1985 δηακφξθσζαλ πεξίπνπ ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην εθινγηθφ ηνπίν κε ηηο πεξηνρέο απφιπηεο ππεξνρήο ηνπ ΞΑΠΝΘ ή ηεο ΛΓ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πνπ απνδίδνληαη θαη ζε ηνπηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο απηνχ ηνπ δνθίκηνπ. Θνκβηθέο είλαη θαη νη εθινγέο ηνπ Ν θφζκνο παξαηεξεί κε απνξία ηε ΛΓ λα επηθξαηεί ζρεδφλ παληνχ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, πνπ βάθεηαη γαιάδηα. Ρφηε ζα θαηαξξεχζνπλ πνιιά ζηεξεφηππα πνπ ήζειαλ ηνλ ληθεηή λα επηθξαηεί ζηε Θεζζαιία, ζηελ Ζπεηξν θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο-βαξφκεηξα ηεο Καθεδνλίαο. Ρν 2000 απηή ε ζεσξία ζα αλαηξαπεί θαη ε ΛΓ ζα εηηεζεί, έζησ νξηαθά, γηαηί ζα ράζεη ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πνιππιεζέζηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Β Αζήλαο πνπ εμαθνινπζήζεη ηειηθψο λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ ληθεηή ησλ εθινγψλ, σζφηνπ ην 2012 θαη απηφ ην εκπεδσκέλν ζηνηρείν ζα κεηαβιεζεί. Νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ πσο έπεηηα απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο «Αιιαγήο» ην 1981, κε ηελ πην επξεία δηαθνξά ζε φιεο ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο κεηαπνιίηεπζεο απφ θεη θαη πέξα, θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα είρε απνθξπζηαιιψζεη ηα δηθά ηεο ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηαβάιινληαλ απιψο πξνο ην ρεηξφηεξν ή ην θαιχηεξν γηα ληθεηή θαη εηηεκέλν. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή: Ρν θπξίαξρν ΞΑΠΝΘ δελ έπηαζε ηαβάλη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ην 1981, αιιά αληηζέησο αχμεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε επεηξσηηθνχο θαη εθηηλάρζεθε εθινγηθά ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο λεζησηηθνχο λνκνχο. Ζ ΛΓ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξά ην γεγνλφο ηεο ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ην 1985, έδεημε ζε αξθεηέο πεξηνρέο κηα αμηνπξφζεθηε αδπλακία θαη δελ αλαθεξφκαζηε ζηελ Θξήηε πνπ απφ ην 1974 θηφιαο παξνπζίαζε ζεκαληηθή πζηέξεζε αιιά ζε λνκνχο πνπ δελ θαληάδεηαη ν πνιίηεο πνπ δελ έρεη εληξπθήζεη ζε αλαιπηηθά εθινγηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1989 ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηηο εθινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηαζεξνπνηήζεθε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα γλσξίδνπκε πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνλ ληθεηή πνπ δελ ηαπηηδφηαλ κε απηφλ ζηελ επηθξάηεηα. Νηαλ έλα απφ ηα δχν θφκκαηα πεηχραηλε εθινγηθνχο ζξηάκβνπο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε έθζαλε ζε νξηαθέο δηαθνξέο, ζπρλά θάησ απφ κία πνζνζηηαία κνλάδα, ζηα «θάζηξα» ηνπ αληηπάινπ ηνπ ή απιψο ηνλ πεξηφξηδε ζε λνχκεξν κηθξφηεξν απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, δίρσο νχηε απηφ λα ζεσξείηαη δεδνκέλν. Πηηο 17 Λνεκβξίνπ ηνπ 1974, έλαλ αθξηβψο ρξφλν κεηά ην Ξνιπηερλείν, δηεμάγνληαη νη πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο χζηεξα απφ ην Ζ ηζηνξηθή θξάζε ηνπ Κίθε Θενδσξάθε «Θαξακαλιήο ή ηαλθο» θαίλεηαη λα απνηειεί θάηη ζαλ κπνχζνπια γηα ηνπο ςεθνθφξνπο πνπ ζα δψζνπλ ζηε λενζχζηαηε-ηδξχζεθε έλαλ κήλα

5 πξηλ-λέα Γεκνθξαηία κηα ζπληξηπηηθή λίθε θαη απφιπηε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 54,37% έλαληη 20,42% ηεο Δλσζεο Θέληξνπ-Λέεο Γπλάκεηο ηνπ Γεσξγίνπ Καχξνπ θαη 13,58% ηνπ ΞΑΠΝΘ. Νπσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ραψδεο δηαθνξά ησλ 34 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ δεχηεξν θαη νη 41 κνλάδεο πνπ ήηαλ ε απφζηαζε Λέαο Γεκνθξαηίαο θαη ΞΑΠΝΘ, δελ πξνζθέξνληαη γηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Αθφκε θαη ηφηε φκσο, δηαθάλεθαλ θάπνηεο γεληθέο ηάζεηο πνπ έκειιε λα επαιεζεπηνχλ ζηηο επφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Αλ ζέινπκε λα κελ ζρεκαηίζνπκε ιαλζαζκέλε γλψκε, πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζε πξνδηθηαηνξηθά απνηειέζκαηα θαη λα δνχκε ζε εθείλεο ηηο καθξηλέο εθινγέο πψο δηαθνξνπνηνχληαλ νη δπλάκεηο ησλ θνκκάησλ απφ λνκφ ζε λνκφ, παξαηεξψληαο κέρξη θαη ην απίζηεπην θαηλφκελν εθινγηθφο λφκνο λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα (1956, «ηξηθαζηθφ» ζχζηεκα), πξνθεηκέλνπ κηα ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε, ε ΔΟΔ, λα απνθνκίζεη εθινγηθά νθέιε! Πνθφηεξνπο ζρεηηθά κε ηα πξνδηθηαηνξηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα καο θάλεη ε αλακέηξεζε ηνπ 1958, ε νπνία έκεηλε ζηελ ηζηνξία ιφγσ ηεο αλαπάληερεο δεχηεξεο ζέζεο πνπ θαηέιαβε ε αξηζηεξή ΔΓΑ, 9 κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ νξηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ζ ςήθνο ζηηο εθινγέο ηνπ 1958 είρε ζαθέζηαηα ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ ΔΓΑ λα θπξηαξρεί πιήξσο ζε ιατθέο θαη εξγαηηθέο ζπλνηθίεο, ζηηο νπνίεο μεπεξλνχζε παληνχ ην 50%, ελψ φζν θη αλ κνηάδεη απίζηεπην ζηε Λίθαηα έιαβε ην 65% ησλ ςήθσλ!!! Βέβαηα, ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο αγξνηηθέο θαη ηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε ηελ ΔΟΔ ζε εθείλε ηελ αλακέηξεζε λα πεξλά θαηά ηη ην 45% ζηελ χπαηζξν έλαληη κφιηο ζρεδφλ 17% ηεο Αξηζηεξάο, ελψ ζηελ πξσηεχνπζα ε ΔΟΔ ππνιήθζεθε 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηεο ΔΓΑ (42% έλαληη 32%) θαη ζηε Θεζζαινλίθε ην θφκκα ηνπ Θσλ/λνπ Θαξακαλιή έκεηλε 9 κνλάδεο πίζσ (43,3% κε 34,3%). Ρν πξφβιεκα κε απηά ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ήηαλ πσο ν αζηηθφο πιεζπζκφο απμαλφηαλ ιφγσ ηεο αζηπθηιίαο κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαη ν θφζκνο εγθαηέιεηπε νκαδηθά ηα ρσξηά. Κε ηε δηαδηθαζία απηή λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε δελ κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε κε ηηο εθινγέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Βέβαην είλαη πάλησο φηη ζε πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά πζηεξνχζε ε δεμηά δελ άιιαμαλ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε κεηά ηε δηθηαηνξία: Ζ Αρατα κεηαηξάπεθε ζε έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θάζηξα ηνπ ΞΑΠΝΘ φπσο θαη ε Θξήηε θαη ηα Γσδεθάλεζα, κε ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηθέξεηεο λα παξακέλνπλ πηζηέο ζηνλ θεληξψν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Δπίζεο, ε Ιέζβνο, ε Καγλεζία, ε Δχβνηα, ε Θνδάλε (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) δελ απνηέιεζαλ πνηέ πξνλνκηαθέο πεξηνρέο γηα φιεο ηηο εθδνρέο ηεο δεμηάο θαη ηεο θεληξνδεμηάο, ζε αληίζεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ηε Γπηηθή Καθεδνλία θ.α.

6 ΝΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ «ΘΑΠΡΟΑ» ΘΑΗ ΝΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΒΑΟΝΚΔΡΟΑ Ρελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, απφ ην 1974 κέρξη ην 2009, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 13 εζληθέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο (1974, 1977, 1981, 1985, 1989 (δχν), 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, 2007, 2009). Ν αξηζκφο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ παξέκεηλε ακεηάβιεηνο (56) αιιά άιιαμε ν αξηζκφο ησλ εδξψλ κε βάζε ηηο απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ΛΓ αλεμαξηήησο ηνπ ληθεηή ησλ εθινγψλ δελ απψιεζε πνηέ ηελ πξσηηά ζηνπο λνκνχο Ιαθσλίαο, Αξγνιίδαο θαη Θαζηνξηάο. Πηηο δπζκελέζηεξεο εθινγηθά πεξηθέξεηεο γηα ην ΞΑΠΝΘ-Ιαθσλία, Θαζηνξηά- κάιηζηα ε ζπληεξεηηθή παξάηαμε, αθφκε θαη ζηνπο νθησβξηαλνχο (1981, 1993, 2009) ζξηάκβνπο ηνπ Θηλήκαηνο κφλν ζε κηα πεξίπησζε (Ιαθσλία, 2009) δελ θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. Πηελ Αξγνιίδα πάιη κπνξεί λα κελ παξαηεξνχκε ηελ πιήξε πξσηνθαζεδξία ησλ πξνεγνχκελσλ λνκψλ, φκσο αθφκε θαη ζηνλ θαηαπνληηζκφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ην 2009, ε ΛΓ θαηφξζσζε έζησ θαη γηα ιηγφηεξεο απφ 200 ςήθνπο λα δηαηεξήζεη ηε κφληκε πξσηηά ηεο. Πηελ παξέα ησλ λνκψλ-εγεκνληψλ ηεο ΛΓ ζα βξίζθακε θαη ηε Κεζζελία, φκσο ε ίδξπζε ηεο Ξνιηηηθήο Αλνημεο απφ ηνλ ζεκεξηλφ πξσζππνπξγφ έθεξε ην λενζχζηαην θφκκα ζην 12,66% ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ην πξάζηλν ρξψκα ηνπ λνκνχ ηεο Ξεινπνλλήζνπ ζηελ αλακέηξεζε ηνπ 1993 κε ρίιηεο ςήθνπο θαη ιηγφηεξν απφ κηα πνζνζηηαία κνλάδα δηαθνξά κεηαμχ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ! Ζ κεηαθίλεζε ηνπ ηδξπηή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο ην 1980

7 επέηξεςε ζε έλα επίζεο «γαιάδην θάζηξν» ηεο Καθεδνλίαο, ηηο Πέξξεο, λα δσγξαθηζηεί πξάζηλε ην 1981, έζησ θαη κε κηθξφηεξε ηνπ 1,5% δηαθνξά ή 2000 ςήθνπο ζε νιφθιεξν ηνλ λνκφ. Ρέινο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο Πέξξεο ζπλαληνχκε θαη ην γεηηνληθφ Θηιθίο, πνπ φκσο έθζαζε ην 2009 θαη ε ζπληξηπηηθή παλειιαδηθή ππεξνρή ηνπ ΞΑΠΝΘ γηα λα θεξδίζεη κε ιηγφηεξν απφ κηα πνζνζηηαία κνλάδα δηαθνξά ην ηειεπηαίν. Πηνλ αληίπνδα ζπλαληνχκε φιε ηελ πεξηθέξεηα Θξήηεο, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θεληξνγελψλ ςεθνθφξσλ, πνπ δίλεη ζηαζεξά θαζαξέο απφιπηεο πιεηνςεθίεο ζην ΞΑΠΝΘ. Κε (ινγηθή) εμαίξεζε ηηο πξψηεο κεηαπνιηηεπηηθέο εθινγέο, φπνπ θέξδηζε ε Δλσζε Θέληξνπ-Λέεο Γπλάκεηο ην 1974 θαη ε ΔΓΖΘ ηνπ Ησάλλε Είγδε ην 1977, ελψ ην ΞΑΠΝΘ ήξζε κφιηο ηξίην, ν λνκφο Ιαζηζίνπ κε απαξρή ην 1981 κεηαηξάπεθε ζην ηζρπξφηεξν «πξάζηλν θάζηξν», φπνπ ην Θίλεκα δελ έραζε πνηέ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, μεπεξλψληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ην 60%! Ρα ίδηα πάλσ-θάησ ηζρχνπλ θαη γηα ην Ζξάθιεην: Ν πνιππιεζέζηεξνο λνκφο ηεο Θξήηεο έδσζε ήδε απφ ην 1974 ηε δεχηεξε ζέζε ζην ΞΑΠΝΘ, ην νπνίν ήξζε πξψην ην 1977, πέθηνληαο κφιηο κηα θνξά (1996) νξηαθά θάησ απφ ην 55%. Ρα Σαληά θαη ην Οέζπκλν απνηεινχλ ζηαζεξά πξνλνκηαθέο πεξηνρέο γηα ην ΞΑΠΝΘ, αιιά ρσξίο ηα αθξαία εθινγηθά θαηλφκελα ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ λνκψλ. Ρν ΞΑΠΝΘ δελ έραζε πνηέ ηελ πξψηε ζέζε απφ ην 1981 θαη έπεηηα ζηα Σαληά, δίρσο φκσο λα απνθηά πάληνηε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ελψ ζην Οέζπκλν, δηαρξνληθά ηε ρεηξφηεξε πεξηνρή γηα ην Θίλεκα ζηελ Θξήηε ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε εθινγηθή έθπιεμε ηεο κεηαπνιίηεπζεο κε ηε ΛΓ λα βάθεη γαιάδην ηνλ λνκφ ην 2007-είρε έξζεη πξψηε λσξίηεξα ην 1974 θαη ην Ρν «πξάζηλν» λεζί ζπλαγσλίδνληαη ηα Γσδεθάλεζα, φπνπ απφ ην 1981 θαη χζηεξα κνλάρα ηξεηο θνξέο ην ΞΑΠΝΘ δελ πέηπρε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ελψ δελ απεηιήζεθε πνηέ απφ ηε Λέα Γεκνθξαηία. Πε επίπεδν λνκψλ ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βαξφκεηξα ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. Δθεί ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηαπηίδεηαη ν ληθεηήο ζηελ πεξηθέξεηα κε ηνλ πξψην ζηελ επηθξάηεηα. Δίλαη νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ αδεκνλνχλ ηε βξαδηά ησλ απνηειεζκάησλ φινη λα δηαπηζηψζνπλ ην ρξψκα ηνπο ζηνλ εθινγηθφ ράξηε γηα λα επηρεηξήζνπλ κε θαιέο πηζαλφηεηεο λα πξνβιέςνπλ ηνλ ληθεηή ησλ εθινγψλ. Ξαξαδνζηαθφ βαξφκεηξν απνηειεί ε Α Θεζζαινλίθεο πνπ πάληνηε ζπκβαδίδεη κε ην απνηέιεζκα ζηελ επηθξάηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνλ δήκν ηεο ζπκπξσηεχνπζαο θαη ηνπο γχξσ δήκνπο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ηελ αλακελφκελε εμαίξεζε ηνπ 1974, νπφηε ε ΛΓ απέζπαζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία-κε ην ίδην πάιη πνζνζηφ πεξίπνπ πνπ έιαβε θαη ζηελ επηθξάηεηα-, θαλέλα θφκκα δελ θαηάθεξε λα ππεξβεί αιιά νχηε θαλ λα πιεζηάζεη ην 50%, απφδεημε ηεο κνηξαζκέλεο δπλακηθήο ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Ζ Β Αζελψλ, ε αραλήο, καθξάλ πνιππιεζέζηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο είλαη έλα αθφκε απφ ηα πιένλ

8 ραξαθηεξηζηηθά βαξφκεηξα ησλ εθινγψλ. Δπξεπε λα θζάζεη ην 2012, ην νπνίν δελ ζα καο απαζρνιήζεη ζε απηή ηε κειέηε γηα λα αλαηξαπεί ν θαλφλαο δίρσο εμαηξέζεηο πνπ ήζειε ηε κεγαιχηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο καο λα «δείρλεη» θαη ηνλ ηειηθφ ληθεηή θάζε αλακέηξεζεο. Πηε Βνησηία επίζεο ν ληθεηήο ησλ εθινγψλ επηθξαηεί θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλ θαη ε θνληηλή ζηελ Αηηηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα ζεσξείηαη φηη δίλεη θαιχηεξα πνζνζηά πάληνηε ζην ΞΑΠΝΘ, ελψ νη λίθεο ηεο ΛΓ αξθεηέο θνξέο είλαη νξηαθέο, φηαλ ε Διιάδα «βάθεηαη» κπιε. Ρν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηα Γξεβελά, κε ηε κνλνεδξηθή πιένλ πεξηθέξεηα λα θαληάδεη πην επλντθή γηα ην Θίλεκα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε Βνησηία. Πηελ ίδηα θαηεγνξία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν λνκφο Ζκαζίαο, ν νπνίνο έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα απεηθνλίδεη ζπρλά ην απνηέιεζκα ζηελ επηθξάηεηα. Ρέινο, θιαζηθά βαξφκεηξα απνηεινχλ νη λνκνί Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο θαη Θνξηλζίαο πνπ φρη κφλν ρξσκαηίδνληαη φπσο ε επηθξάηεηα αιιά δίλνπλ θαη επξείο λίθεο θαη ζηα δχν θφκκαηα, κε ηε Θεζπξσηία λα είλαη πην θηιηθή πξνο ην ΞΑΠΝΘ. Γηα ηηο ππφινηπεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απνηέιεζαλ ζηαζκφ νη αλακεηξήζεηο ηνπ 1985 θαη ηνπ Πηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψ ε ηεξάζηηα δηαθνξά ησλ 12 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ 1981 ςαιηδίζηεθε θαη κεηψζεθε ζηηο 5, απηή ε ηάζε δελ αθνινπζήζεθε ζηα λεζηά θαη ζε νξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο ίδηεο εθινγέο πνπ ζε νξηζκέλα αζηηθά θέληξα, φπσο ε Α Αζελψλ, αλαηξάπεθε ππέξ ηεο ΛΓ. Ρα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε Σίνο, φπνπ ην ΞΑΠΝΘ ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν ην 1985 θαη ε ΛΓ ππνιήθζεθε ζε ζρέζε κε ην Ξαξφκνην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε ζηε Ιεπθάδα, ζηε Ιέζβν, ζην Οέζπκλν, ζηε Πάκν (φπνπ ε πηψζε ηνπ ΞΑΠΝΘ ππήξμε αλεπαίζζεηε θαη ζε απφιπην αξηζκφ ςήθσλ αλέβεθε), ζηελ Θνδάλε, ζηελ Θεθαινληά, πνπ αλέβεθαλ θαη ηα δχν θφκκαηα, ζηελ Θέξθπξα θαη ζηε Εάθπλζν. Ρν 2000, νπφηε θαη ζεκεηψζεθε ε κηθξφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ ζηε κεηαπνιίηεπζε, ν θφζκνο είδε ζηηο ηειενξάζεηο ηνπ ηελ Διιάδα γαιάδηα θαη νπζηαζηηθά ε επξεία επηθξάηεζε ηνπ Θηλήκαηνο ζηε Β Αζελψλ κε 7% δηαθνξά ηνπ εμαζθάιηζε αθφκε κηα εθινγηθή λίθε. Πηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 21 νπ αηψλα νξηζκέλεο επαξρηαθέο πεξηνρέο έραζαλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ βαξφκεηξνπ θαη είραλ δηαθνξεηηθφ ληθεηή απφ ηελ επηθξάηεηα. Απηέο εληνπίδνληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, φπνπ ε ΛΓ ην 2000 θέξδηζε ζηε Ιάξηζα, ζηα Ρξίθαια θαη ζηε Καγλεζία, βνεζψληαο λα επεθηαζεί ην θπξίαξρν γαιάδην ρξψκα ηνπ εθινγηθνχ ράξηε. Θαη ζηελ ηέηαξηε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, ηελ Θαξδίηζα, ε ΛΓ θπξηάξρεζε, αιιά δελ ηελ αλαθέξνπκε γηαηί, έζησ νξηαθά, είρε ληθήζεη θαη ην Ξαξφηη ζηα λεζηά δηαηεξήζεθε ην 2000 ε πξσηηά ηνπ ΞΑΠΝΘ, ζηηο Θπθιάδεο πέξαζε κπξνζηά ε ΛΓ θαη ην λεζησηηθφ ζπγθξφηεκα ζηακάηεζε λα ζεσξείηαη βαξφκεηξν. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα ηα δνχκε φια απηά αλαιπηηθά: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ 50%+ 60%+ ΠΑΟΚ 50%+ 60%+ ΑΛΛΟ

9 Α' Αζελώλ Α' Θεζζαιολίθες Α' Πεηραηώς Αηηωιοαθαρλαλίας Αργοιίδος Αρθαδίας Αρηας Αηηηθής Αταΐας Β' Αζελώλ 7 6 Β' Θεζζαιολίθες Β' Πεηραηώς Βοηωηίας Γρεβελώλ 7 6 Γράκας Γωδεθαλήζοσ Δβροσ Δύβοηας Δσρσηαλίας Εαθύλζοσ Ζιείας Ζκαζίας Ζραθιείοσ Θεζπρωηίας

10 Ηωαλλίλωλ Καβάιας Καρδίηζας Καζηορηάς Κέρθσρας Κεθαιιελίας Κηιθίς Κοδάλες Κορηλζίας Κσθιάδωλ Λαθωλίας Λάρηζας Λαζηζίοσ Λέζβοσ 5 8 Λεσθάδας Μαγλεζίας Μεζζελίας Ξάλζες Πέιιας Πηερίας Πρέβεδας Ρεζύκλες Ροδόπες άκοσ

11 ερρώλ Σρηθάιωλ Φζηώηηδας Φιώρηλας Φωθίδας Υαιθηδηθής Υαλίωλ Υίοσ To 1974, ζηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε έπεηηα απφ ηε κεηαπνιίηεπζε, γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά έλα θφκκα (ΛΓ) εμαζθάιηζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηελ επηθξάηεηα θαη κάιηζηα θνληά ζην 55%. Απηφ είρε σο αλακελφκελν απνηέιεζκα λα απνηππσζεί θαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λνκψλ φπνπ μεπέξαζε επίζεο ην 50%. Ξαξ φια απηά, αθφκε θαη κέζα ζε απηή ηελ εγεκνληθή παξνπζία ηεο ΛΓ, κπνξνχκε λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηη επξφθεηην λα αθνινπζήζεη ζηηο επφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Δηζη, ην θφκκα πνπ είρε ηδξχζεη έλαλ κήλα λσξίηεξα ν Θσλζηαληίλνο Θαξακαλιήο πέηπρε εμσπξαγκαηηθά πνζνζηά ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, κε απνθνξχθσκα ην απιεζίαζην απφ ηφηε 76,04% ζηε Ιαθσλία, ελψ εμίζνπ θαιά πήγε ζηε Πηεξεά Διιάδα, ζηε Γπηηθή θαη ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, πεξηνρέο κε θαη εμνρή ζπληεξεηηθνχο ςεθνθφξνπο. Δπίζεο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ππήξμε ε απήρεζε ηεο ΛΓ ζηελ Αλαηνιηθή-Καθεδνλία θαη Θξάθε θαζψο θαη ζηελ Ζπεηξν. Γελ ραξαθηεξίδνληαη εληππσζηαθά ηα πνζνζηά ηεο ζηε Θεζζαιία, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε Γπηηθή Διιάδα. Πηα αζηηθά θέληξα, ηδηαηηέξσο ζηελ Αηηηθή θπξηάξρεζε αιιά κε πεξηνξηζκέλε δπλακηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ειάζζνλεο πεξηθέξεηεο κε εμαίξεζε ην πφινηπν. Ρέινο, πζηέξεζε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην παλειιαδηθφ ηεο πνζνζηφ ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, κε εμαίξεζε ηηο Θπθιάδεο, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ κπφξεζε λα πεξάζεη ην 50%. Πηελ Θξήηε θάλεθε νινθάζαξα ε θησρή εθινγηθή ηεο απήρεζε, αθνχ θέξδηζε κνλάρα ζην Οέζπκλν, ζηα Σαληά ήξζε ηέηαξηε (!) κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηελ επηθξάηεηα, ελψ ζην Ζξάθιεην θαηεηάγε κφιηο 3 ε θαη ζην Ιαζίζη 2 ε. Ζ θαζνιηθή ππεξνρή ηεο ΛΓ κεηαθξάδεηαη ζε απφιπηε πιεηνςεθία ζηηο 45 απφ ηηο ζπλνιηθά 56 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη κάιηζηα κε πνζνζηά πάλσ απφ 60% ζε 20 απφ απηέο, ελψ ζε 2 μεπέξαζε θαη ην

12 70%!!! Πηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη 5 πεξηθέξεηεο, νη 4 ηεο Θξήηεο θαη ε Β Ξεηξαηά πνπ δελ κπφξεζε λα πηάζεη ην 40%. Ζ Δ.Θ. Λέεο Γπλάκεηο ζχκηζε κε ηηο επηδφζεηο ηεο ηα πξνδηθηαηνξηθά απνηειέζκαηα. Ξαξνπζίαζε γεληθά κηα ηζνξξνπεκέλε εηθφλα ζηελ επηθξάηεηα, ρσξίο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο. Θέξδηζε ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο λνκνχο Ιαζηζίνπ-κε ην εληππσζηαθφ 45%-, Ζξαθιείνπ θαη Σαλίσλ, ελψ είρε αμηνπξφζεθηεο επηδφζεηο ζηα πεξηζζφηεξα λεζηά. Μεπέξαζε ην 30%, εθηφο απφ ην Ιαζίζη, ζην Ζξάθιεην, ζηα Σαληά, ζηε Εάθπλζν θαη ζηε Ονδφπε θαη ην πξνζέγγηζε ζηε Σίν θαη ζηελ Ζιεία. Πηα αζηηθά θέληξα ήξζε παληνχ 2 ε αιιά ζε δηάζπαξηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζε δηάθνξεο κείδνλεο πεξηθέξεηεο ππνζθειίζηεθε απφ ην ΞΑΠΝΘ θαη λνκνχο κε έληνλν ην αξηζηεξφ ζηνηρείν βξέζεθε πίζσ απφ ηελ Δλσκέλε Αξηζηεξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ελψ λίθεζε ζηνπο ηξεηο λνκνχο ηεο Θξήηεο ήξζε ηέηαξηε ζην Οέζπκλν!!! Ρν ΞΑΠΝΘ κφιηο 2,5 κήλεο πξηλ είρε ηδξπζεί απφ ηνλ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ. Γελ είρε ζρεκαηνπνηεζεί φπσο ην γλσξίζακε φια απηά ηα ρξφληα κε ζπλέπεηα νη εθινγηθέο ηνπ επηδφζεηο κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο λα καο παξαμελεχνπλ, αθνχ πήξε θαη κνλνςήθηα πνζνζηά ζε πεξηνρέο πνπ έκειιε λα εμειηρζνχλ ζε «θάζηξα» ηνπ, ελψ ζε πνιινχο λνκνχο ην ζπλαληήζακε αθφκε θαη ζηελ 4 ε ζέζε. Λνκνχο κε αξηζηεξή θαη θεληξψα θπζηνγλσκία, εθεί πνπ αξγφηεξα ην Θίλεκα ζα ζξηάκβεπε. Πηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αθφκε θαη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο, βξέζεθε πίζσ απφ ηελ Δλσκέλε Αξηζηεξά, ελψ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ έιαβε ζηελ επαξρία θαη ζηελ Θξήηε. Κηα αθφκε απφδεημε ηνπ ξεπζηνχ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ήηαλ ε 2 ε ζέζε ηνπ ΞΑΠΝΘ ζε γλσζηά «γαιάδηα θάζηξα». Πηελ Αραΐα, ζηα Γσδεθάλεζα, ζηελ Θέξθπξα, ζην Ιαζίζη θαη ζην Ζξάθιεην μεπέξαζε ην 20% θαη πήξε ζην ηειεπηαίν ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ παλειιαδηθά κε 27,8%, ρσξίο φκσο πνπζελά λα θαηαθηήζεη ηελ πξσηηά. Απνγνεηεπηηθά ήηαλ ηα πνζνζηά ηνπ ζε λνκνχο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Θαζηνξηά, Φιψξηλα) πνπ βξέζεθε θάησ θαη απφ ην 5%, ζηα Δπηάλεζα κε κνλνςήθην πνζνζηφ ζηε Ιεπθάδα, ζηελ Θεθαινληά θαη ζηε Εάθπλζν, ελψ δελ έπηαζε θαλ ην 10% ζηα Ησάλληλα, ζηε Καγλεζία, ζηε Πάκν θαη ζε λνκνχο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο (Φσθίδα, Φζηψηηδα), ζηε Θξάθε (Ονδφπε, Μάλζε) θαη ζηελ Αξθαδία. Ζ Δλσκέλε Αξηζηεξά ήηαλ ην κφλν θφκκα πνπ νη επηδφζεηο ηνπ ζπκβάδηδαλ απφιπηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα ζπγθέληξσλε ζε θάζε λνκφ ε αξηζηεξά ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο ππφινηπεο αλακεηξήζεηο πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ. Πε πεξηνρέο κε ςεθνθφξνπο αξηζηεξψλ θαηαβνιψλ ε ΔΑ εκθάληζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο θαη πζηέξεζε εθεί πνπ ην ΘΘΔ ζήκεξα παξνπζηάδεηαη πην αδχλακν (ην Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα δελ θαηέβεθε απηφλνκν ην 1974). Πε φια ηα αζηηθά θέληξα θαηέγξαςε ηζρπξέο δπλάκεηο κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε Β Ξεηξαηά (23,14%). Πηα Δπηάλεζα νη επηδφζεηο ηεο ππήξμαλ ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθέο, κε ηε Ιεπθάδα λα ηεο πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν (27,14%). Πην Βφξεην Αηγαίν επίζεο βξέζεθε κε πςειά

13 πνζνζηά, ελψ αληηζέησο πζηέξεζε εθεί πνπ ε Αξηζηεξά πνηέ δελ δηέζεηε ηζρπξέο δπλάκεηο, φπσο ε Θξήηε, ε Ξεινπφλλεζνο, ε Θξάθε, ε Πηεξεά Διιάδα, ε Ζπεηξνο, ε Θεληξηθή Καθεδνλία, ε Γπηηθή Καθεδνλία θαη ην λεζησηηθφ ζπγθξφηεκα ησλ Θπθιάδσλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά θαζψο θαη ηα 10 θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ απφ ηνπο 4 πξσηαγσληζηηθνχο ην 1974: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΕΚ-ΝΔ ΠΑΟΚ Ε.Α. ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 54,02% 20,11% 11,68% 12,73% Α' Θεζζαιολίθες 54,50% 17,32% 10,92% 15,87% Α' Πεηραηώς 54,29% 19,52% 12,90% 12,26% Αηηωιοαθαρλαλίας 59,88% 15,52% 15,83% 7,02% Αργοιίδος 68,03% 12,91% 15,63% 1,93% Αρθαδίας 65,15% 21,93% 9,42% 2,69% Αρηας 64,70% 11,86% 15,38% 4,85% Αηηηθής 62,67% 17,28% 11,64% 7,08% Αταΐας 52,01% 14,29% 24,81% 8,13% Β' Αζελώλ 46,58% 21,27% 13,17% 17,82% Β' Θεζζαιολίθες 56,94% 15,37% 14,96% 11,83% Β' Πεηραηώς 39,64% 24,10% 12,38% 23,14% Βοηωηίας 59,81% 15,41% 15,57% 6,20% Γρεβελώλ 59,31% 21,40% 13,47% 5,39% Γράκας 58,57% 15,67% 17,88% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 45,35% 16,98% 21,01% 2,39% Δβροσ 63,97% 19,06% 11,51% 4,15% Δύβοηας 58,62% 21,91% 14,19% 4,57% Δσρσηαλίας 64,28% 20,73% 13,14% 1,84%

14 Εαθύλζοσ 53,14% 33,05% 4,85% 7,87% Ζιείας 53,23% 27,81% 14,78% 2,60% Ζκαζίας 54,92% 20,64% 15,63% 8,35% Ζραθιείοσ 26,25% 38,74% 27,80% 6,97% Θεζπρωηίας 61,66% 21,67% 14,20% 2,15% Ηωαλλίλωλ 62,02% 19,94% 9,63% 7,74% Καβάιας 56,99% 17,97% 11,54% 11,63% Καρδίηζας 52,55% 18,99% 13,26% 8,59% Καζηορηάς 63,39% 22,07% 4,66% 1,64% 7,03% Κέρθσρας 48,27% 18,66% 22,49% 10,09% Κεθαιιελίας 57,54% 22,18% 7,75% 12,12% Κηιθίς 57,28% 15,62% 12,09% 10,46% Κοδάλες 62,32% 19,00% 12,15% 5,52% Κορηλζίας 63,78% 14,42% 17,96% 2,87% Κσθιάδωλ 62,91% 23,81% 10,44% 2,01% Λαθωλίας 76,04% 12,92% 7,06% 3,04% Λάρηζας 53,66% 20,35% 13,37% 11,88% Λαζηζίοσ 30,25% 45,09% 20,40% 2,13% Λέζβοσ 42,88% 16,77% 15,14% 24,54% Λεσθάδας 46,96% 18,22% 6,68% 27,14% Μαγλεζίας 51,45% 25,22% 8,49% 14,82% Μεζζελίας 62,56% 17,30% 13,54% 4,44% Ξάλζες 52,57% 23,64% 8,23% 1,95% 13,58 Πέιιας 60,57% 16,26% 17,00% 4,78%

15 Πηερίας 63,02% 17,34% 11,73% 6,98% Πρέβεδας 58,97% 16,38% 17,12% 5,01% Ρεζύκλες 35,19% 18,64% 20,52% 3,08% 22,26% Ροδόπες 44,70% 39,34% 7,61% 1,62% άκοσ 51,22% 24,51% 7,21% 16,37% ερρώλ 66,77% 13,30% 12,19% 7,37% Σρηθάιωλ 53,82% 21,20% 11,18% 9,62% Φζηώηηδας 65,54% 20,63% 7,76% 4,53% Φιώρηλας 70,63% 18,51% 5,97% 4,04% Φωθίδας 66,43% 18,61% 8,49% 3,79% Υαιθηδηθής 66,49% 16,46% 12,10% 4,44% Υαλίωλ 15,26% 37,91% 18,11% 9,50% 18,35% Υίοσ 53,19% 29,28% 10,89% 5,98% Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά θαζψο θαη ηα 10 θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ απφ ηνπο 4 πξσηαγσληζηηθνχο ην 1974: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΕΚ-ΝΔ ΠΑΟΚ Ε.Α. ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 54,02% 20,11% 11,68% 12,73% Α' Θεζζαιολίθες 54,50% 17,32% 10,92% 15,87% Α' Πεηραηώς 54,29% 19,52% 12,90% 12,26% Αηηωιοαθαρλαλίας 59,88% 15,52% 15,83% 7,02% Αργοιίδος 68,03% 12,91% 15,63% 1,93% Αρθαδίας 65,15% 21,93% 9,42% 2,69% Αρηας 64,70% 11,86% 15,38% 4,85% Αηηηθής 62,67% 17,28% 11,64% 7,08%

16 Αταΐας 52,01% 14,29% 24,81% 8,13% Β' Αζελώλ 46,58% 21,27% 13,17% 17,82% Β' Θεζζαιολίθες 56,94% 15,37% 14,96% 11,83% Β' Πεηραηώς 39,64% 24,10% 12,38% 23,14% Βοηωηίας 59,81% 15,41% 15,57% 6,20% Γρεβελώλ 59,31% 21,40% 13,47% 5,39% Γράκας 58,57% 15,67% 17,88% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 45,35% 16,98% 21,01% 2,39% Δβροσ 63,97% 19,06% 11,51% 4,15% Δύβοηας 58,62% 21,91% 14,19% 4,57% Δσρσηαλίας 64,28% 20,73% 13,14% 1,84% Εαθύλζοσ 53,14% 33,05% 4,85% 7,87% Ζιείας 53,23% 27,81% 14,78% 2,60% Ζκαζίας 54,92% 20,64% 15,63% 8,35% Ζραθιείοσ 26,25% 38,74% 27,80% 6,97% Θεζπρωηίας 61,66% 21,67% 14,20% 2,15% Ηωαλλίλωλ 62,02% 19,94% 9,63% 7,74% Καβάιας 56,99% 17,97% 11,54% 11,63% Καρδίηζας 52,55% 18,99% 13,26% 8,59% Καζηορηάς 63,39% 22,07% 4,66% 1,64% 7,03% Κέρθσρας 48,27% 18,66% 22,49% 10,09% Κεθαιιελίας 57,54% 22,18% 7,75% 12,12% Κηιθίς 57,28% 15,62% 12,09% 10,46% Κοδάλες 62,32% 19,00% 12,15% 5,52%

17 Κορηλζίας 63,78% 14,42% 17,96% 2,87% Κσθιάδωλ 62,91% 23,81% 10,44% 2,01% Λαθωλίας 76,04% 12,92% 7,06% 3,04% Λάρηζας 53,66% 20,35% 13,37% 11,88% Λαζηζίοσ 30,25% 45,09% 20,40% 2,13% Λέζβοσ 42,88% 16,77% 15,14% 24,54% Λεσθάδας 46,96% 18,22% 6,68% 27,14% Μαγλεζίας 51,45% 25,22% 8,49% 14,82% Μεζζελίας 62,56% 17,30% 13,54% 4,44% Ξάλζες 52,57% 23,64% 8,23% 1,95% 13,58 Πέιιας 60,57% 16,26% 17,00% 4,78% Πηερίας 63,02% 17,34% 11,73% 6,98% Πρέβεδας 58,97% 16,38% 17,12% 5,01% Ρεζύκλες 35,19% 18,64% 20,52% 3,08% 22,26% Ροδόπες 44,70% 39,34% 7,61% 1,62% άκοσ 51,22% 24,51% 7,21% 16,37% ερρώλ 66,77% 13,30% 12,19% 7,37% Σρηθάιωλ 53,82% 21,20% 11,18% 9,62% Φζηώηηδας 65,54% 20,63% 7,76% 4,53% Φιώρηλας 70,63% 18,51% 5,97% 4,04% Φωθίδας 66,43% 18,61% 8,49% 3,79% Υαιθηδηθής 66,49% 16,46% 12,10% 4,44% Υαλίωλ 15,26% 37,91% 18,11% 9,50% 18,35% Υίοσ 53,19% 29,28% 10,89% 5,98%

18 Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά θαζψο θαη ηα 10 θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ απφ ηνπο 4 πξσηαγσληζηηθνχο ην 1974: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΕΚ-ΝΔ ΠΑΟΚ Ε.Α. ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 54,02% 20,11% 11,68% 12,73% Α' Θεζζαιολίθες 54,50% 17,32% 10,92% 15,87% Α' Πεηραηώς 54,29% 19,52% 12,90% 12,26% Αηηωιοαθαρλαλίας 59,88% 15,52% 15,83% 7,02% Αργοιίδος 68,03% 12,91% 15,63% 1,93% Αρθαδίας 65,15% 21,93% 9,42% 2,69% Αρηας 64,70% 11,86% 15,38% 4,85% Αηηηθής 62,67% 17,28% 11,64% 7,08% Αταΐας 52,01% 14,29% 24,81% 8,13% Β' Αζελώλ 46,58% 21,27% 13,17% 17,82% Β' Θεζζαιολίθες 56,94% 15,37% 14,96% 11,83% Β' Πεηραηώς 39,64% 24,10% 12,38% 23,14% Βοηωηίας 59,81% 15,41% 15,57% 6,20% Γρεβελώλ 59,31% 21,40% 13,47% 5,39% Γράκας 58,57% 15,67% 17,88% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 45,35% 16,98% 21,01% 2,39% Δβροσ 63,97% 19,06% 11,51% 4,15% Δύβοηας 58,62% 21,91% 14,19% 4,57% Δσρσηαλίας 64,28% 20,73% 13,14% 1,84% Εαθύλζοσ 53,14% 33,05% 4,85% 7,87% Ζιείας 53,23% 27,81% 14,78% 2,60%

19 Ζκαζίας 54,92% 20,64% 15,63% 8,35% Ζραθιείοσ 26,25% 38,74% 27,80% 6,97% Θεζπρωηίας 61,66% 21,67% 14,20% 2,15% Ηωαλλίλωλ 62,02% 19,94% 9,63% 7,74% Καβάιας 56,99% 17,97% 11,54% 11,63% Καρδίηζας 52,55% 18,99% 13,26% 8,59% Καζηορηάς 63,39% 22,07% 4,66% 1,64% 7,03% Κέρθσρας 48,27% 18,66% 22,49% 10,09% Κεθαιιελίας 57,54% 22,18% 7,75% 12,12% Κηιθίς 57,28% 15,62% 12,09% 10,46% Κοδάλες 62,32% 19,00% 12,15% 5,52% Κορηλζίας 63,78% 14,42% 17,96% 2,87% Κσθιάδωλ 62,91% 23,81% 10,44% 2,01% Λαθωλίας 76,04% 12,92% 7,06% 3,04% Λάρηζας 53,66% 20,35% 13,37% 11,88% Λαζηζίοσ 30,25% 45,09% 20,40% 2,13% Λέζβοσ 42,88% 16,77% 15,14% 24,54% Λεσθάδας 46,96% 18,22% 6,68% 27,14% Μαγλεζίας 51,45% 25,22% 8,49% 14,82% Μεζζελίας 62,56% 17,30% 13,54% 4,44% Ξάλζες 52,57% 23,64% 8,23% 1,95% 13,58 Πέιιας 60,57% 16,26% 17,00% 4,78% Πηερίας 63,02% 17,34% 11,73% 6,98% Πρέβεδας 58,97% 16,38% 17,12% 5,01%

20 Ρεζύκλες 35,19% 18,64% 20,52% 3,08% 22,26% Ροδόπες 44,70% 39,34% 7,61% 1,62% άκοσ 51,22% 24,51% 7,21% 16,37% ερρώλ 66,77% 13,30% 12,19% 7,37% Σρηθάιωλ 53,82% 21,20% 11,18% 9,62% Φζηώηηδας 65,54% 20,63% 7,76% 4,53% Φιώρηλας 70,63% 18,51% 5,97% 4,04% Φωθίδας 66,43% 18,61% 8,49% 3,79% Υαιθηδηθής 66,49% 16,46% 12,10% 4,44% Υαλίωλ 15,26% 37,91% 18,11% 9,50% 18,35% Υίοσ 53,19% 29,28% 10,89% 5,98% ΝΔ ΝΔ ΕΚ Ν.Δ. ΕΚ Ν.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΕΑ ΕΑ ΚΑΛΤΣ ΥΕΘΡΟΣΕ ΚΑΛΤΣ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡ ΥΕΘΡΟΣ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕ ΕΡΑ ΡΑ ΕΡΑ Α ΕΡΑ ΡΑ ΛΑΚΧΝΗ ΥΑΝΗΑ ΛΑΗΘΗ ΑΡΣΑ 11,86% ΖΡΑΚΛΔΗ ΚΑΣΟΡΗ ΛΔΤΚΑΓΑ ΡΟΓΟΠΖ Α 76,04% 15,26% 45,09% Ο 27,80% Α 4,66% 27,14% 1,62% ΦΛΧΡΗΝ ΖΡΑΚΛΔΗ ΡΟΓΟΠ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΥΑΨΑ ΕΑΚΤΝΘ ΛΔΒΟ ΚΑΣΟΡΗ Α 70,63% Ο 26,25% Ζ 12,91% 24,81% Ο 4,85% 24,54% Α 1,64% 39,34% ΑΡΓΟΛΗ ΛΑΗΘΗ ΖΡΑΚΛ ΛΑΚΧΝΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΦΛΧΡΗΝ Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝ ΓΑ 30,25% ΔΗΟ 12,92% 22,49% Α 5,97% 23,14% ΗΑ 1,84% 68,03% 38,74 ΔΡΡΔ ΡΔΘΤΜΝ ΥΑΝΗΑ ΔΡΡΔ 13,30% ΓΧΓΔΚΑΝ ΛΔΤΚΑΓ Β ΑΘΖΝΑ ΑΡΓΟΛΗΓ 66,77% Ο 35,19% 37,91% ΖΑ Α 6,68% 17,82% Α 1,93% 21,01% ΥΑΛΚΗΓ Β ΠΔΗΡΑΗ ΕΑΚΤΝ ΑΥΑΨΑ 14,29% ΡΔΘΤΜΝ ΛΑΚΧΝΗ ΑΜΟ ΞΑΝΘΖ

21 ΗΚΖ Α 39,64% ΘΟ Ο 20,52% Α 7,06% 16,37% 1,95% 66,49% 33,05% ΦΧΚΗΓΑ ΛΔΒΟ ΥΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΥΑΝΗΑ ΑΜΟ Α ΘΔΑΛΟ ΚΤΚΛΑΓΔ 66,43% 42,88% 29,28% 14,42% 18,11% 7,21% ΝΗΚΖ 2,01% 15,87% ΦΘΗΧΣΗ ΡΟΓΟΠΖ ΖΛΔΗΑ Β ΘΔΑΛΟΝΗ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΜΑΓΝΖΗΑ ΛΑΗΘΗ ΓΑ 44,70% 27,81% ΚΖ 15,37% 17,96% 7,61% 14,82% 2,13% 65,54% ΑΡΚΑΓΗ ΓΧΓΔΚΑΝ ΜΑΓΝΖ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΡΑΜΑ ΦΘΗΧΣΗΓ Α ΑΘΖΝΑ ΘΔΠΡΧΣΗ Α ΖΑ ΗΑ 15,41% 17,88% Α 7,76% 12,73% Α 2,15% 65,15% 45,35% 25,22% ΑΡΣΑ Β ΑΘΖΝΑ ΑΜΟ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡ ΠΡΔΒΔΕΑ ΚΔΦΑΛΟ Α ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΧΓΔΚΑΝ 64,70% 46,58% 24,51% ΝΑΝΗΑ 15,52% 17,12% ΝΗΑ 12,26% ΖΑ 2,39% 7,75% 1977 Νη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1977 δηεμάγνληαη πξφσξα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην νπζηαζηηθφ μεθίλεκα ηνπ αηεινχο δηθνκκαηηζκνχ ζηε ρψξα καο-αηεινχο γηαηί δηαηεξεί πάληνηε έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ην ΘΘΔ. Ρν ηειεπηαίν ζα ζπκκεηάζρεη απηφλνκα ζηηο εθινγέο γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιίηεπζε, αιιά ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζα είλαη ε ππέξβαζε ηνπ ΞΑΠΝΘ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ Δλσζε Θέληξνπ-Λέεο Γπλάκεηο ζηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. Ρν θφκκα εμάιινπ ηνπ Γηψξγνπ Καχξνπ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε ΔΓΖΘ θαη εκθαλίδεη ήδε δηαιπηηθέο ηάζεηο κε ηελ αζξφα πξνζρψξεζε ζηειερψλ ηνπ ζην ΞΑΠΝΘ. Ζ ΛΓ θαηακεηξά θαηαθφξπθε πηψζε ησλ πνζνζηψλ ηεο, θάηη πάλησο αλακελφκελν αθνχ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη θαη ν θίλδπλνο κηαο λέαο δηθηαηνξίαο ζηγά-ζηγά εμαθαλίδεηαη. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα αλαζχληαμε ηεο άθξαο δεμηάο κε ηελ εκθάληζε ηνπ θφκκαηνο Δζληθή Ξαξάηαμε, ε νπνία ςαιηδίδεη πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηελ νπνία αληιεί ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο, ελψ ζηελ πνιηηηθή ζθελή ππάξρεη πιένλ θαη ε «Ππκκαρία», έλαο ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ΘΘΔ Δζσηεξηθνχ, ηελ ΔΓΑ θαη άιια κηθξά θνκκαηίδηα ηεο Αξηζηεξάο. Ρν άζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ ίζα πνπ μεπεξλά ην 67%, θάηη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ παξνπζηάδνληαη αθξαίεο εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηνπιάρηζηνλ ζε

22 επίπεδν λνκψλ θαη λα εμαιείθεηαη ην θαηλφκελν ησλ εγεκνληψλ ζηηο δηάθνξεο ειάζζνλεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Ζ ΛΓ ζα απνιέζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δχλακήο ηεο πνπ φκσο ζα κνηξαζηεί αλαινγηθά ζηελ επηθξάηεηα, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηηά ηεο ζε φινπο ηνπο λνκνχο πνπ είρε θεξδίζεη θαη ην Αιισζηε, ν βαζηθφο ηεο πηα αληίπαινο, ην ΞΑΠΝΘ, αλ θαη δηπιαζηάδεη θαη ηξηπιαζηάδεη παληνχ ηα πνζνζηά ηνπ, βξίζθεηαη πνιχ καθξηά αθφκε γηα λα ηελ απεηιήζεη. Νη απψιεηεο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Θ. Θαξακαλιή κεηξηνχληαη ζε δηςήθην λνχκεξν, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ θαη ην 30%!!! Ζ ΛΓ ζα βξεζεί ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην 1974 ζε 55 απφ ηηο 56 ειάζζνλεο πεξηθέξεηεο θαη κνλάρα ζηα Σαληά, πνπ είρε φκσο νχησο ή άιισο πεληρξή επίδνζε, ζα αλέβεη 0,75%, παξακέλνληαο πάλησο ζηελ 4 ε ζέζε. Ζ αληίζηνηρε πηψζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο Δ.Θ. Λέεο Γπλάκεηο, ηεο ΔΓΖΘ, ζα ηεο δψζεη ην δηθαίσκα λα θεξδίζεη ζε 53 απφ ηηο 56 πεξηθέξεηεο, φπσο αθξηβψο πξηλ ηξία ρξφληα. Νκσο ζα ράζεη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, κε ηηο απψιεηέο ηεο ζηελ Θξήηε λα αθνξνχλ κφλν ηνλ λνκφ Ζξαθιείνπ. Νη εθινγέο πνπ πεξηγξάθνπκε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νξφζεκν, απφ ηελ άπνςε φηη αξρίδνπλ λα ρηίδνληαη ηα θάζηξα ησλ δπν θνκκάησλ πνπ ζα κνλνπσιήζνπλ ηελ εμνπζία κέρξη θαη ην Φαίλεηαη νινθάλεξα ε δηαθξηηή ππεξνρή ηεο ΛΓ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηε Πηεξεά Διιάδα, ζηελ Ζπεηξν-πιελ Θεζπξσηίαο-, ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία θαη, ιηγφηεξν ζε Αλαηνιηθή Καθεδνλία-Θξάθε θαη Θεζζαιία. Πηα Δπηάλεζα, αλ θαη δηαηεξεί ηελ πξσηνθαζεδξία, ηα πνζνζηά ηεο πιένλ ζπκίδνπλ ην 2009, ελψ ζηελ Θξήηε ε εκθαλήο αδπλακία ηεο είρε παξνπζηαζηεί ήδε απφ ην Δληχπσζε πξνθαιεί αλακθηζβήηεηα ην γεγνλφο ηεο πνιχ κηθξήο ηεο πηψζεο ζην Βφξεην Αηγαίν, πνπ αλέθαζελ δελ ζεσξείηαη απφ ην πξνλνκηαθέο πεξηνρέο ηεο δεμηάο, ελψ θαη ζην Λφηην Αηγαίν ην 1977 ε ΛΓ ζα θξαηήζεη ςειά ηα πνζνζηά ηεο. Ρν ΞΑΠΝΘ θαηά κέζν φξν ζα δηπιαζηάζεη ηα πνζνζηά ηνπ ή θαη ζα ηα ηξηπιαζηάζεη φπνπ ηδίσο είρε ην 1974 κνλνςήθην λνχκεξν. Θα βξεζεί ζηε δεχηεξε ζέζε ζρεδφλ παληνχ αιιά έθπιεμε πξνθαιεί γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ε κηθξή ηνπ άλνδνο ζην Βφξεην θαη Λφηην Αηγαίν, πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά εκθάληδε κέρξη πξφηηλνο ζεκαληηθή εθινγηθή απήρεζε. Νχηε ζηελ Θξήηε ζα αλαπηχμεη θάπνηα μερσξηζηή δπλακηθή, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ θαη ζα πεηχρεη ηελ πξψηε ηνπ λίθε ζηε κεηαπνιίηεπζε. Θα πιεζηάζεη ζε απφζηαζε αλαπλνήο ηε ΛΓ ζηελ Αρατα, ζηε Θεζπξσηία, ζηελ Θέξθπξα θαη ζηελ Ζιεία, «πξάζηλα θάζηξα» κεηά ην 1981, αιιά εληχπσζε πξνθαιεί ε ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεηα αζήκαληε άλνδφο ζηα Γξεβελά, φπνπ θαη ζα παξακείλεη ηξίην. Ρν ίδην ζα ζπκβεί θαη ζε αθφκε 10 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζε νξηζκέλεο κάιηζηα δελ ζα θαηνξζψζεη λα μεθχγεη απφ ηελ 4ε ζέζε. Δρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε πξψηε εκθάληζε ηνπ ΘΘΔ, σο απηφλνκνπ θφκκαηνο, ζε εθινγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, έπεηηα απφ ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ. Αιιά δελ καο έθαλε ζνθφηεξνπο ζρεηηθά κε ηηο εθινγηθέο επηδφζεηο ηνπ αλά λνκφ. Βέβαηα, είρε πξνεγεζεί ην εγρείξεκα ηεο Δλσκέλεο Αξηζηεξάο θαη

23 θάπνηα δεδνκέλα κάο ήηαλ ήδε γλσζηά. Πηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο εξγαηνππφιεηο θαη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ην ΘΘΔ δελ καο εμέπιεμε, φπσο θαη ζηηο αγξνηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο αιιά θαη ζηα λεζηά κε πνιινχο ςεθνθφξνπο αξηζηεξψλ θαηαβνιψλ. Δηζη, ην ΘΘΔ ήξζε ηξίην ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αζήλαο, ηνπ Ξεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, εθηφο απφ ην πφινηπν, πνπ είρε εληειψο δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζχλζεζε. Πηε Ιέζβν θαηάθεξε λα ππνζθειίζεη ην ΞΑΠΝΘ θαη κε πνζνζηφ πνπ πιεζίαδε ην 25% λα βξεζεί ζηε δεχηεξε ζέζε, ελψ θαη ζηα Δπηάλεζα, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην 18%+ ζηε Ιεπθάδα παξνπζίαζε αμηφινγεο επηδφζεηο. Θαη ζηε Πάκν μεπέξαζε ην ΞΑΠΝΘ, αιιά είδε ηελ ΔΓΖΘ λα βξίζθεηαη ςειφηεξα. Πηε Θεζζαιία πέηπρε νξηζκέλα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, πεξλψληαο ηνλ πήρε ηνπ 15% ζηε Ιάξηζα θαη πξνζεγγίδνληάο ηνλ ζηε Καγλεζία. Πηε Γπηηθή Διιάδα ζηάζεθε αμηνπξεπψο κε ηε δεδνκέλε πζηέξεζε ζηελ Ζιεία φπσο θαη ζε θάπνηνπο κεκνλσκέλνπο λνκνχο ηεο Καθεδνλίαο. Πηελ Θξήηε πέηπρε πεληρξά απνηειέζκαηα θαη κνλάρα ζηα Σαληά είρε, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζην λεζί, εμαηξεηηθή επίδνζε. Ρα πνζνζηά ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηε Πηεξεά Διιάδα, ζηελ Ζπεηξν, ζηε Γπηηθή θαη Θεληξηθή Καθεδνλία, ζην Λφηην Αηγαίν θαη ζηε Θξάθε, φπνπ θαηαπνληίζηεθε. Ζ αλαδσπχξσζε ελφο ππξήλα ηεο άθξαο δεμηάο, σο επί ην πιείζηνλ, λνζηαιγψλ ηεο ρνχληαο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε λεντδξπζείζα Δζληθή Ξαξάηαμε. Νχηε νη εθινγηθέο επηδφζεηο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Πηέθαλνπ Πηεθαλφπνπινπ καο επηθχιαζζαλ ηδηαίηεξεο εθπιήμεηο. Πηηο πεξηνρέο κε πιεηνςεθία ζπληεξεηηθψλ, δεμηψλ ςεθνθφξσλ ε ΔΞ πήξε δηπιάζηεο ςήθνπο απφ ην παλειιαδηθφ ηεο πνζνζηφ κε θξαπγαιέα πεξίπησζε ηε Ιαθσλία, φπνπ θαηεηάγε 2 ε πίζσ απφ ηε

24 ΛΓ κε ην αλέιπηζην 16,24%! Πηα αζηηθά θέληξα ππνιήθζεθε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζηελ επηθξάηεηα, ελψ ζηε Β Ξεηξαηά κφιηο πνπ άγγημε ην 3%. Πηε Ονδφπε, πνπ ην απνηέιεζκα επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν, ε ΔΞ ήξζε θη εθεί 2 ε θαη κάιηζηα κε πνζνζηφ 27,31%! Πηελ Ξεινπφλλεζν θαηαγξάθεη ηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηεο, φπσο θαη ζηε Πηεξεά πνπ παίξλεη δηπιάζην πνζνζηφ απφ ην παλειιαδηθφ ηεο. Πηελ Ζπεηξν είρε θαιή παξνπζία, ζηε Θεζζαιία ην ίδην, ελψ ζηε Καθεδνλία παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν λα δηαθνξνπνηείηαη αθφκε θαη κε 10 κνλάδεο δηαθνξά απφ λνκφ ζε λνκφ. Πηα Δπηάλεζα έιαβε πνιχ πεξηζζφηεξεο ςήθνπο απ φ,ηη ζα θαληαδφηαλ θαλείο, ελψ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είρε κηα απνγνεηεπηηθή παξνπζία. Ζ ΔΓΖΘ αθνινχζεζε ηα βήκαηα ηεο πξνθαηφρνπ ηεο Δλσζεο Θέληξνπ κε κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία παλειιαδηθά θαη ρσξίο εθινγηθέο εμάξζεηο. Ξαξέκεηλε κε δπν κνλάδεο δηαθνξά απφ ην ΘΘΔ ηξίηε ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία ζηα αζηηθά θέληξα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Πηα Γξεβελά, πηζαλφηαηα γηα ηνπηθνχο ιφγνπο, θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε κε ην εληππσζηαθφ ην δίρσο άιιν 26,98%!!! Πηα Γσδεθάλεζα, κε ηνπο πνιινχο ςεθνθφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ην θέληξν θαη ηφπν θαηαγσγήο ηνπ Γηάλλε Είγδε θαηέγξαςε ην εμαηξεηηθφ 25,06%, κέλνληαο ιίγν πίζσ απφ ην ΞΑΠΝΘ, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζην Ζξάθιεην, πνπ επίζεο πήξε ηε δεχηεξε ζέζε κε 25,09%. Πην Ιαζίζη θαηέιαβε ηε κνλαδηθή ηεο πξσηηά ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε 30,97%, πζηεξψληαο φκσο αηζζεηά ζε ζρέζε κε ην 45% ηνπ Θαη ζηα Δπηάλεζα ζεκείσζε κεξηθέο ζεκαληηθέο εθινγηθέο επηδφζεηο, φπσο ζηε Εάθπλζν θαη ζηε Ιεπθάδα πνπ βξέζεθε πάλσ απφ ην ΘΘΔ, ζηε δεχηεξε ζέζε. Ρελ ίδηα ζέζε, πίζσ απφ ηε ΛΓ, θαηέιαβε θαη ζηελ Μάλζε κε 24%. Πε άιιε κηα θαζαξά «αξηζηεξή» πεξηνρή ζηε Πάκν, εθηφπηζε εθ λένπ ην ΘΘΔ απφ ηε δεχηεξε ζέζε, μεπεξλψληαο αθφκε κηα θνξά ην 20%. Πηε Φιψξηλα πήξε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηελ Δλσζε Θέληξνπ, έζησ θαη νξηαθά θαη πιεζίαζε πάιη ην 20%. Ρέινο, ζηα Σαληά, παξά ην πςειφ πνζνζηφ ηεο (20,55%), έραζε ηελ πξσηηά απφ ην θφκκα ησλ Λέσλ Φηιειεπζέξσλ πνπ θέξδηζε ζηνλ λνκφ. Ππκπεξαζκαηηθά, κε εμαίξεζε ηα πνιχ ςειά πνζνζηά πνπ πξναλαθέξακε ζε ζπγθεθξηκέλνπο λνκνχο θαη ηα αλεμήγεηα ρακειά ζε δηάζπαξηεο πεξηθέξεηεο ζε φιε ηε ρψξα, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ θπκάλζεθε κεηαμχ ηνπ 9-11%. Ρέινο, απνηπρεκέλν θξίλεηαη ην εγρείξεκα ηεο «Ππκκαρίαο». Κφλν ζηα αζηηθά θέληξα είρε κηα αμηνπξεπή παξνπζία, ελψ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο λνκνχο ηεο επαξρίαο βξέζεθε αλάκεζα ζην 1-2% θαη πνιιέο θνξέο αθφκε ιηγφηεξα. Νια ηα παξαπάλσ κπνξείηε λα ηα δείηε αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη ζηνπο πίλαθεο κε ηηο θαιχηεξεο θαη ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ησλ πην δεκνθηιψλ θνκκάησλ ηεο αλακέηξεζεο: 1977

25 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΠΑΟΚ ΕΔΗΚ ΚΚΕ ΕΠ ΤΜΜΑΥΘΑ ΚΝΦ Α' Αζελώλ 42,83% 22,58% 9,18% 11,51% 6,65% 6,00% Α' Θεζζαιολίθες 45,80% 22,12% 9,02% 11,98% 4,18% 5,51% Α' Πεηραηώς 43,93% 23,87% 10,97% 11,04% 4,89% 4,20% Αηηωιοαθαρλαλίας 49,24% 26,00% 10,44% 7,58% 4,81% 1,25% Αργοιίδος 46,01% 25,50% 10,40% 3,45% 12,40% 1,22% Αρθαδίας 48,74% 21,45% 12,21% 5,03% 11,20% 1,11% Αρηας 39,32% 27,91% 12,60% 6,36% 12,06% 1,19% Αηηηθής 45,10% 28,07% 11,09% 7,62% 5,48% 1,80% Αταΐας 40,00% 37,26% 5,67% 8,14% 6,46% 2,02% Β' Αζελώλ 35,14% 27,59% 8,30% 16,08% 5,14% 5,19% Β' Θεζζαιολίθες 46,19% 27,55% 10,01% 7,45% 5,32% 2,03% Β' Πεηραηώς 32,41% 26,48% 11,99% 19,34% 2,99% 5,19% Βοηωηίας 39,40% 30,99% 11,96% 7,37% 7,98% 1,71% Γρεβελώλ 32,44% 18,09% 26,98% 8,05% 10,32% 1,01% Γράκας 39,66% 27,28% 7,25% 3,60% 10,23% 1,51% Γωδεθαλήζοσ 41,43% 27,71% 25,06% 2,72% 2,05% 1,15% Δβροσ 54,72% 21,76% 13,01% 3,70% 4,34% 1,70% Δύβοηας 42,72% 27,68% 13,08% 5,28% 5,64% 1,05% Δσρσηαλίας 46,43% 28,44% 13,67% 3,05% 6,75% 1,10% Εαθύλζοσ 36,33% 20,39% 7,38% 15,79% 15,25% 2,00% 2,86% Ζιείας 35,24% 31,00% 18,11% 3,70% 10,61% Ζκαζίας 43,34% 30,62% 10,94% 8,45% 4,16% 2,03% Ζραθιείοσ 14,90% 35,36% 25,09% 7,23% 2,18% 4,15%

26 Θεζπρωηίας 34,10% 30,55% 24,74% 4,55% 5,32% Ηωαλλίλωλ 46,26% 24,78% 8,57% 8,11% 7,57% 2,51% 1,72% Καβάιας 50,50% 23,30% 9,37% 7,44% 3,95% 3,83% Καρδίηζας 36,52% 26,56% 10,18% 10,96% 14,29% 1,01% Καζηορηάς 44,21% 19,49% 9,97% 2,82% 13,49% 1,02% Κέρθσρας 35,44% 32,07% 7,65% 10,03% 9,96% 2,87% Κεθαιιελίας 39,67% 24,05% 9,76% 13,08% 11,32% 2,12% Κηιθίς 42,98% 23,61% 9,14% 10,20% 11,35% 1,67% Κοδάλες 49,82% 23,70% 13,58% 5,60% 5,35% 1,80% Κορηλζίας 47,09% 29,86% 9,73% 3,88% 6,16% 1,49% 1,46% Κσθιάδωλ 54,95% 22,92% 12,61% 3,45% 3,04% 2,38% Λαθωλίας 55,00% 16,23% 7,03% 4,17% 16,24% Λάρηζας 36,90% 22,31% 11,59% 15,06% 10,31% 2,32% Λαζηζίοσ 29,61% 26,18% 30,97% 4,19% 7,92% Λέζβοσ 42,77% 20,79% 7,96% 24,13% 1,14% 2,45% Λεσθάδας 31,89% 16,58% 18,71% 18,06% 8,17% 4,52% Μαγλεζίας 42,42% 19,54% 14,16% 14,52% 5,39% 3,32% Μεζζελίας 44,43% 23,37% 10,94% 6,08% 14,05% Ξάλζες 43,86% 22,45% 23,99% 2,07% 5,40% 1,03% Πέιιας 44,21% 31,18% 10,98% 4,56% 7,35% 1,36% Πηερίας 44,04 23,81 15,05 6,56% 8,29% 1,90% Πρέβεδας 44,21% 34,37% 3,89% 7,45% 8,87% 1,21% Ρεζύκλες 29,49% 24,28% 13,93% 4,57% 26,03% Ροδόπες 35,73% 16,68% 17,00% 2,49% 27,31%

27 άκοσ 43,39% 10,88% 21,54% 17,58% 2,94% 3,07% ερρώλ 52,55% 23,10% 9,67% 6,90% 5,59% 1,82% Σρηθάιωλ 37,18% 22,34% 19,06% 12,10% 7,87% 1,13% Φζηώηηδας 43,97% 22,68% 14,16% 5,74% 11,01% 1,11% Φιώρηλας 47,03% 15,62% 19,17% 4,80% 8,07% Φωθίδας 54,88% 23,96% 3,88% 4,90% 10,59% 1,02% Υαιθηδηθής 52,82% 25,81% 10,70% 4,16% 4,31% 1,67% Υαλίωλ 16,01% 23,44% 20,55% 10,67% 1,98% 25,72% Υίοσ 47,76% 15,67% 27,03% 5,40% 2,01% 2,14% ΝΔ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΔ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΕΔΗΚ ΕΔΗΚ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΛΑΚΧΝΗΑ 55,00% ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΥΑΨΑ ΑΜΟ ΛΑΗΘΗ 30,97% ΦΧΚΗΓΑ 14,90% 37,26% 10,88% 3,88% ΚΤΚΛΑΓΔ 54,95% ΥΑΝΗΑ 16,01% ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΥΗΟ 27,03% ΠΡΔΒΔΕΑ 35,36% 15,62% 3,89% ΦΧΚΗΓΑ 54,88% ΡΔΘΤΜΝΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΥΗΟ 15,67% ΓΡΔΒΔΝΑ ΑΥΑΨΑ 29,49% 34,37% 26,98% 5,67% ΔΒΡΟ 54,72% ΛΑΗΘΗ 29,61% ΚΔΡΚΤΡΑ ΛΑΚΧΝΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 32,07% 16,23% 25,09% 7,03% ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 52,82% ΛΔΤΚΑΓΑ ΠΔΛΛΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΑ ΓΡΑΜΑ 31,89% 31,18% 16,58% 7,25% 25,06% ΔΡΡΔ 52,55% Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΖΛΔΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ 32,41% 31,00% 16,68% 24,74% 7,38% ΚΑΒΑΛΑ 50,50% ΓΡΔΒΔΝΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΡΔΒΔΝΑ ΞΑΝΘΖ 23,99% ΚΔΡΚΤΡΑ

28 32,44% 30,99% 18,09% 7,65% ΚΟΕΑΝΖ 49,82% ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΜΟ ΛΔΒΟ 34,10% 30,62% 19,49% 21,54% 7,96% Α Β ΑΘΖΝΑ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΥΑΝΗΑ Β ΑΘΖΝΑ ΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 35,14% 30,55% 19,54% 20,55% 8,30% 49,24% ΑΡΚΑΓΗΑ ΖΛΔΗΑ 35,24% ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 48,74% 29,86% 20,39% 19,17% 8,57% ΚΚΕ ΚΚΕ ΕΠ ΕΠ ΤΜΜΑΥΘΑ ΤΜΜΑΥΘ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ Α ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡ Α ΛΔΒΟ ΞΑΝΘΖ 2,07% ΡΟΓΟΠΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ Α ΑΘΖΝΑ 6,00% ΑΡΓΟΛΗΓΑ 24,13% 27,31% 0,0% 0,0% Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΛΑΚΧΝΗΑ ΛΑΗΘΗ 0,0% Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 19,34% 2,49% 16,24% 5,51% 0,0% ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΡΔΘΤΜΝΟ Β ΑΘΖΝΑ 5,19% ΖΛΔΗΑ 0,0% 18,06% Α 2,72% 15,25% 0,0% ΑΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΥΑΝΗΑ 0,0% Β ΠΔΗΡΑΗΑ 5,19% ΘΔΠΡΧΣΗΑ 17,58% 2,82% 14,29% 0,0% ΕΑΚΤΝΘΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΜΔΖΝΗΑ ΛΔΒΟ 1,14% ΛΔΤΚΑΓΑ 4,52% ΛΑΚΧΝΗΑ 15,79% 3,45% 14,05% 0,0% ΛΑΡΗΑ ΚΤΚΛΑΓΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΥΗΟ 2,01% Α ΠΔΗΡΑΗΑ 4,20% ΛΑΖΘΗ 15,06% 3,45% 13,49% 0,0% ΜΑΓΝΖΗΑ ΓΡΑΜΑ 3,60% ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 3,83% ΜΔΖΝΗΑ 14,52% 12,40% Α 2,05% 0,0% ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΔΒΡΟ 3,70% ΑΡΣΑ ΑΜΟ 2,94% ΜΑΓΝΖΗΑ 3,32% ΡΔΘΤΜΝΟ

29 13,08% 12,06% 0,0% ΣΡΗΚΑΛΑ ΖΛΔΗΑ 3,70% ΚΗΛΚΗ Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΜΟ 3,07% ΡΟΓΟΠΖ 12,10% 11,35% 2,99% 0,0% ΚΔΦΑΛΟΝΗ ΚΤΚΛΑΓΔ ΚΔΡΚΤΡΑ 2,87% ΦΛΧΡΗΝΑ Α 11,32% 3,04% 0,0% 1981 Δθηφο απφ ηε ζξηακβεπηηθή λίθε ηεο «Αιιαγήο» ηνπ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ θαη ηελ άλνδν ηνπ ΞΑΠΝΘ ζηελ εμνπζία ε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1981 ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία θαη γηα κηα ζεηξά άιινπο ιφγνπο πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο πνιηηηθνχο αλαιπηέο θαη ηνπο εθινγνιφγνπο: Ξνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ εθινγψλ ζα εμαλεκηζηνχλ θαη δελ ζα εκθαληζηνχλ μαλά. Κφλν νη δχν κεγάινη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζα ληθήζνπλ ζηηο ειάζζνλεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη ν αηειήο δηθνκκαηηζκφο απφ ηηο 18 Νθησβξίνπ ζα εκπεδσζεί θαη ζα παξακείλεη ζε πνιχ πςειά πνζνζηά κέρξη θαη ην 2009.

30 Ρν ΞΑΠΝΘ ζα πεηχρεη κηα πεληαθάζαξε λίθε, ζα επηδείμεη θαζνιηθή ππεξνρή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζα δεκηνπξγήζεη παληνχ «πξάζηλα θάζηξα» πνπ έθηνηε ζα ηα δηαηεξήζεη κε ιηγνζηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ αλακέηξεζε ζε αλακέηξεζε. Ζ λίθε ηνπ είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθή: Θα εθηνμεχζεη ηε δηαθνξά ηνπ απφ ηε ΛΓ ζηηο 12 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θάηη πνπ δελ ζα ζπκβεί πνηέ μαλάδηςήθηα δηαθνξά δελ ζα παξαηεξήζνπκε ζε θακηά αλακέηξεζε σο ην Θα απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λνκνχο θαη ε κνλαδηθή ηνπ λίθε ηνπ 1977 θαληάδεη ζαλ παξακχζη,

31 αθνχ 4 ρξφληα αξγφηεξα ζα θαηαθηήζεη 48 πξσηηέο ζε 56 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο! Κάιηζηα, είλαη ηέηνην ην εχξνο ηεο επηηπρίαο ηνπ πνπ ζα μεπεξάζεη ην 50% ζε 17 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη ζε δχν (Ζξάθιεην, Ιαζίζη) αθφκε θαη ην 60%. Κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο 13 πεξηθέξεηεο ε λίθε ηνπ ζα είλαη εκθαηηθή ζηελ Θξήηε, ζην Λφηην Αηγαίν, ζε Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε, ζηελ Ζπεηξν, ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, ζηε Πηεξεά, ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ζην Ηφλην. Κφλν ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ζα πζηεξήζεη ελψ θαη ζηελ Ξεινπφλλεζν κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπληεξεηηθψλ ςεθνθφξσλ ζα πεηχρεη αμηφινγεο επηδφζεηο. Πε Θεζζαιία θαη Βφξεην Αηγαίν ζα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε αιιά φρη κε ηφζν εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. πάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ηξηπιαζηάδεη ηε δχλακή ηνπ ζε ζρέζε κε ην 1977 θαη αίζζεζε πξνθαινχλ νη λίθεο ηνπ ζε Φσθίδα, Φζηψηηδα θαη, θπξίσο, Πέξξεο. Ζ εγεκνληθή ηνπ ππεξνρή απνηππψλεηαη εμίζνπ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηελ χπαηζξν. Ζ ΛΓ ζα ππνζηεί παλσιεζξία. Νη 53 πξσηηέο ηεο ζα ζπξξηθλσζνχλ ζε κφιηο 8. Ρελ ηξαγηθή ηεο εθινγηθή εηθφλα ζα κεηξηάζνπλ ιίγν ηα απνηειέζκαηα ζε Γπηηθή Καθεδνλία θαη Ξεινπφλλεζν. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε δηαρξνληθή ηεο ππεξνρή ζα δηαηεξεζεί κνλάρα ζηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηθέξεηεο, ελψ ζηε Πηεξεά ε ήηηα ηεο ζα είλαη εθθσθαληηθή. Πε πεξηνρέο πνπ ππεξηεξνχζε κε απφιπηε πιεηνςεθία ζα βξεζεί δεχηεξε. Πηα αζηηθά θέληξα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ε ζπγθνκηδή ηεο ζα είλαη ηδηαίηεξα θησρή θαη ζηελ επηθξάηεηα ζα ππεξβεί ην 50% κφλν ζε δχν λνκνχο θαη ην 40% ζε 19 ζην ζχλνιν ησλ 56. Ξνπζελά ζηα αζηηθά θέληξα δελ πιεζηάδεη θαλ ην 40% ε ΛΓ, κηα αθφκε απφδεημε ηεο παηαγψδνπο απνηπρίαο ηεο.

32 Ν ηξίηνο παίθηεο πνπ θαζηζηά αηειή ηνλ δηθνκκαηηζκφ παξακέλεη ζε φιεο ηηο αλακεηξήζεηο ην ΘΘΔ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ 1981 φιε ηνπ ε πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζην μεπέξαζκα ηνπ 17%, πνπ, φπσο πξνβιέπεη ν εθινγηθφο λφκνο, ηνπ δίλεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε β θαηαλνκή. Νκσο ε ηζρπξή πφισζε ζα ζηεξήζεη απφ ηνπο θνκκνπληζηέο απηή ηε δπλαηφηεηα, θάλνληαο ην επηζπκεηφ πνζνζηφ άπηαζην φλεηξν, αθνχ ην ΘΘΔ ζα αγγίμεη απιψο ην 11%. Θαη ε Βνπιή, απνπζία άιισλ θνκκάησλ κε δπλακηθή, ζα κείλεη ηξηθνκκαηηθή. Ζ δηαρξνληθή αδπλακία ηνπ ΘΘΔ λα πξνζειθχζεη ηθαλνπνηεηηθή κεξίδα ςεθνθφξσλ ζε νιφθιεξε ηε Καθεδνλία, ηελ Ζπεηξν, ηε Πηεξεά, ηε Γπηηθή Διιάδα, ηελ Ξεινπφλλεζν θαη ηελ Θξήηε ζα αληηζηαζκίζεη ηελ θαιή ηνπ παξνπζία ζηε Θεζζαιία, ζην Ηφλην θαη ζην Βφξεην Αηγαίν. Κάιηζηα, ζην Λφηην Αηγαίν θαη ζηε Θξάθε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά πνιχ ρακειά. Ρειηθά ην πνιππφζεην 17% ζα ην ζπγθεληξψζεη κφλν ζε 6 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, κε δχν απφ απηέο λα βξίζθνληαη ζην ιεθαλνπέδην θαη δχν ζην Βφξεην Αηγαίν, φπνπ θαη ζα μεπεξάζεη θαη ην 20%. Δίλαη νινθάλεξν πσο αξηζηεξνί ςεθνθφξνη έρνπλ πξνηηκήζεη ζηελ θάιπε ην ΞΑΠΝΘ Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλά λνκφ θαη ηα θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ ζηελ επηθξάηεηα: 1981

33 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΠΑΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 44,25% 34,42% 12,63% Α' Θεζζαιολίθες 47,64% 32,82% 13,11% Α' Πεηραηώς 48,17% 34,17% 12,23% Αηηωιοαθαρλαλίας 48,33% 39,91% 9,35% Αργοιίδος 44,54% 46,83% 5,30% Αρθαδίας 44,92% 42,90% 7,46% Αρηας 42,42% 46,52% 9,26% Αηηηθής 49,58% 34,85% 10,74% Αταΐας 55,92% 30,62% 9,19% Β' Αζελώλ 48,73% 26,36% 18,04% Β' Θεζζαιολίθες 46,76% 38,56% 10,54% Β' Πεηραηώς 51,17% 23,10% 21,28% Βοηωηίας 52,86% 35,06% 9,16% Γρεβελώλ 47,92% 34,18% 12,31% Γράκας 48,47% 43,74% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 58,19% 30,29% 4,90% 5,32% Δβροσ 45,83% 40,86% 5,38% Δύβοηας 55,05% 32,07% 7,51% Δσρσηαλίας 53,16% 41,23% 4,23% Εαθύλζοσ 43,12% 37,10% 15,84% Ζιείας 52,21% 40,45% 5,70% Ζκαζίας 50,23% 36,07% 10,21% Ζραθιείοσ 65,91% 19,20% 8,46%

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο.

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. Ο ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5 1 2 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ....4 ΔΗΑΓΧΓΖ..... 5 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ......7 1.1 Οξηζκόο θαη ιόγνη δηαθήκηζεο 7 1.2 Οη απαξρέο θαη ε εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο θαη ε αξρή ηεο ηππνγξαθίαο... 8 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα