ΓΑΙΑΕΗΑ & ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΙΑΕΗΑ & ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ"

Transcript

1 ΓΑΙΑΕΗΑ & ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ ΚΝΛΝ ΠΡΝ NOBILE.GR: Ρο αδεμοζίεσηο δοκίμιο ηοσ επικεθαλής ηού NOBILE GROUP, Αρε Λόμπελε, «Γαλάδια και πράζινα κάζηρα: Νι κομμαηικές εγεμονίες ζε νομούς και δήμοσς καηά ηε μεηαπολίηεσζε, » ΓΑΙΑΕΗΑ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΑ ΘΑΠΡΟΑ: Νη θνκκαηηθέο εγεκνλίεο ζε λνκνχο θαη δήκνπο ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο Νηαλ ν Θσλζηαληίλνο Θαξακαλιήο θαηέβαηλε απφ ην ηδησηηθφ αεξνπιάλν πνπ ηνλ κεηέθεξε απφ ην Ξαξίζη ηα μεκεξψκαηα ηεο 24 εο Ηνπιίνπ, χζηεξα απφ ηελ απεγλσζκέλε πξφζθιεζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ, γηα λα νξθηζηεί πξσζππνπξγφο ζηηο 4 π.κ., κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Διιελεο λα ηνλ απνζεψλνπλ ζε νιφθιεξε ηε δηαδξνκή απφ ην αεξνδξφκην κέρξη ην πξνεδξηθφ κέγαξν, άξρηδε κηα θαηλνχξγηα πεξίνδνο γηα ηε ρψξα καο. Ξπθλή ζε πνιηηηθά γεγνλφηα αιιά ήξεκε θαη δίρσο ζπληαγκαηηθνχο εθηξνρηαζκνχο. Ζηαλ ην μεθίλεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο. πήξμε ε απαξρή ηεο Γ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ν «εζλάξρεο» είρε αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζεπξφζθιεζε λα αλαιάβεη λα θέξεη ζε πέξαο ην ηεξάζηην θαη επψδπλν έξγν ηεο εμφδνπ απφ ηα επηάρξνλα ζθνηάδηα ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Πήκεξα, αθφκε θαη ζηελ πην δχζθνιε επνρή ηεο Διιάδαο, κε ηε ζπγθέληξσζε αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ ζην Πχληαγκα λα ζεσξείηαη είδεζε, ρσξίο αθφκε θαη ηφηε λα απεηιείηαη ην ζηέξεν πηα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά πιένλ φηη ν ζηφρνο επηηεχρζεθε. Ν δηθνκκαηηζκφο, κε ην ΞΑΠΝΘ θαη ηε Λέα Γεκνθξαηία λα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο ηνπ θαη λα ελαιιάζζνληαη ηαθηηθά ζηελ εμνπζία, δελ ήηαλ δεδνκέλνο εμ αξρήο. Αιιά ε βαζηά ξηδσκέλε ζην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ησλ Διιήλσλ αληίιεςε φηη ν γεληθφο δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δχν βαζηθνχο πφινπο μεθηλάεη απφ πξνπνιεκηθά κε ηνπο Βεληδειηθνχο θαη Αληηβεληδειηθνχο, ζπλερίδεηαη κεηά ηνλ εκθχιην κε ηε Γεμηά θαη ην Θέληξν, κε ηε ζχληνκε παξέλζεζε ηεο ΔΓΑ, θαη ηειεηψλεη νπζηαζηηθά ην 2009, φηαλ ε αλαξξίρεζε ηνπ Γηψξγνπ Ξαπαλδξένπ ζηελ εμνπζία θαη ε αλαπφθεπθηε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζην Κλεκφλην ζα νδεγήζνπλ ην θξαηαηφ ΞΑΠΝΘ ζε πιήξε θαηάξξεπζε θαη πνζνζηηαία ειεχζεξε πηψζε θαη ηε (κλεκνληαθή πηα ) Λέα Γεκνθξαηία ζε πξσηφγλσξε ζπξξίθλσζε ησλ εθινγηθψλ ηεο δπλάκεσλ ζηελ αλακέηξεζε ηεο 6 εο Κατνπ ηνπ 2012 ζε πξσηνθαλή επίπεδα θάησ ηνπ 20% θαη ζηελ αλάδπζε λέσλ δπλάκεσλ πνπ ζα μεπεδήζνπλ κπξνζηά ζηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά ησλ δχν παιηψλ κεγάισλ θνκκάησλ, δηεθδηθψληαο κε αμηψζεηο ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ «εθινγηθή» πίηηα. Ζ θαηλνθαλήο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο δεχηεξεο ζε 40 εκέξεο εθινγέο ηεο 17 εο Ηνπλίνπ απνθάιπςε αθφκε θαη ζηα κάηηα ησλ πιένλ δχζπηζησλ φηη ν θχθινο ηεο κεηαπνιίηεπζεο είρε νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα νινθιεξσζεί, πξνο ηέξςε ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Αθξαο Γεμηάο.

2 Δπνκέλσο, απνιχησο δηθαηνινγεκέλα ζαξξψ, ε εθινγηθή καο έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηηο αλακεηξήζεηο απφ ην 1974 κέρξη θαη ην 2009, ζηα 35 ρξφληα πνπ ν δηθνκκαηηζκφο ξηδψζεθε ζηηο ζπλεηδήζεηο φισλ καο θαη απνηέιεζε κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα. Πε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξεηζήκηζη δεθαεηηψλ, παξά ηηο δηαξθείο κεηαβνιέο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ πνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ςεθίδνληαλ θαη εθαξκφδνληαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ εθινγηθέο ζθνπηκφηεηεο ησλ θπξίαξρσλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή θνκκάησλ, ηίπνηα δελ θαηλφηαλ λα απεηιεί ηνλ εγθαηεζηεκέλν πηα γηα ηα θαιά δηθνκκαηηζκφ, κε ηε γλσζηή ξήζε ηνπ Δπάγγεινπ Αβέξσθ «Νπνηνο θεχγεη απφ ην καληξί ηνλ ηξψλε νη ιχθνη» λα θαληάδεη ππνηηκεηηθή γηα ηηο θαηά θαηξνχο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο άιισλ θνκκάησλ απφ πξνβεβιεκέλα ζηειέρε ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη εμαηξεηηθά ξεαιηζηηθή. Ζ απφιπηε, φκσο, θπξηαξρία «πξάζηλσλ» θαη «βέλεησλ» δελ άξρηζε ηαπηφρξνλα κε ηελ έιεπζε Θαξακαλιή απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο, αιιά νπζηαζηηθά μεθίλεζε φηαλ ην ΞΑΠΝΘ ηνπ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ θαηέιαβε ην 1977 ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο πξφσξεο εθινγέο εθείλνπ ηνπ Λνεκβξίνπ θαη νη βνπιεπηέο ηνπ θάζηζαλ ζηα έδξαλα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Δθείλε ε εθινγηθή αλακέηξεζε ζήκαλε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ησλ θεληξψσλ δπλάκεσλ απφ ηνπο ζνζηαιηζηέο, κέρξη πνπ ην Θίλεκα θαηάπηε ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ άιινηε παλίζρπξνπ Θέληξνπ θαη ην αληηθαηέζηεζε σο δεχηεξν πφιν απέλαληη ζηνλ ρψξν ηεο θεληξνδεμηάο, ε νπνία, παξά ηε κεηαηφπηζή ηεο θάπνηεο θνξέο πξνο ηνλ κεζαίν ρψξν θαη θάπνηε δεμηφηεξα δελ άιιαμε ηελ θπξίαξρε έθθξαζή ηεο απφ ηε ΛΓ, πνπ έθζαζε ζηαδηαθά λα εθπξνζσπεί θαη ηελ Αθξα Γεμηά, κε ηελ ηειεπηαία κέρξη πξφηηλνο λα αζθπθηηά απφ ηνλ ζθηρηφ ελαγθαιηζκφ ηνπ θφκκαηνο πνπ ίδξπζε ν Θαξακαλιήο, σζφηνπ πξφζθαηα βξήθε ηξφπν έθθξαζεο κέζσ ηνπ λένπ δίπνινπ κλεκφλην-αληηκλεκφλην.

3 Ξξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, αξθεί θαλείο λα κειεηήζεη ηα πνζνζηά πνπ άζξνηδαλ νη δχν κεγαιχηεξνη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο: 1981 άζροηζκα 83,94% 1985 άζροηζκα 86,67% 1989 (Ηούληος) 83,40% 1989 (Νοέκβρηος) 86,86% ,50% ,18% ,61% ,53% ,91% ,94% ,39% Κε κηα πξφρεηξε καηηά αληηιακβαλφκαζηε φηη ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ κνλνπσινχλ ηελ πνιηηηθή ζθελή κε πνζνζηά πνπ πάληνηε μεπεξλνχλ ην 80% ή έζησ αζξνηζηηθά ην πξνζεγγίδνπλ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 απμάλνπλ ηα πνζνζηά ηνπο αλεβαίλνληαο καδί θαη πάλσ απφ ην 85%, ππνρσξνχλ κνλάρα ζηελ αλακέηξεζε ηνπ 1996 θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία αλαιακπή ην Δθηνηε, αλεμαξηήησο ηνπ ηειηθνχ ληθεηή, εκθαλίδνπλ κηα θάκςε πνπ ζα απνδεηρζεί θαηαθφξπθε φζν θαη αλαπάληερε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ην Αιιά απηφ ζα απαζρνιήζεη άιιν δνθίκην ηεο εθινγηθήο καο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο Αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1977, σο θνκβηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ θπξίαξρνπ δηθνκκαηηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ φπσο ηνλ γλσξίζακε σο ηηο δηπιέο εθινγέο ηνπ Θα παξαηεξήζαηε ηελ ηεξάζηηα αζξνηζηηθή ηζρχ ησλ δχν θνκκάησλ ζην πέξαζκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αιιά ζα δηαπηζηψζαηε αθφκε πσο απηή ήηαλ αηζζεηή αλεμαξηήησο ηνπ ληθεηή, πνπ νξηζκέλεο θνξέο πεηχραηλε αμηνζεκείσηνπο εθινγηθνχο ζξηάκβνπο. Απηή ε κειέηε επηρεηξεί λα αληρλεχζεη κέζα ζε πεξηφδνπο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο ηηο αθξαίεο εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο 56 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Αλ κάιηζηα επεθηαζνχκε ζε επίπεδν δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζα ζπκπεξάλνπκε κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία πσο ηα «γαιάδηα» θαη «πξάζηλα θάζηξα»

4 ήηαλ κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. Ξξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο εγεκνλίαο ηνπ ελφο απφ ηα δχν θφκκαηα θαη ηεο ηαπηφρξνλεο θαρεμίαο ηνπ άιινπ, γηαηί ζπλήζσο απηά ηα θαηλφκελα παξνπζηάδνληαλ ηνλ ίδην ρξφλν ζηνλ ίδην ηφπν. Θαη αλ ην 1977 ζήκαλε ηελ απαξρή ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, νη εθινγέο ηεο 2αο Ηνπλίνπ ηνπ 1985 δηακφξθσζαλ πεξίπνπ ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην εθινγηθφ ηνπίν κε ηηο πεξηνρέο απφιπηεο ππεξνρήο ηνπ ΞΑΠΝΘ ή ηεο ΛΓ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πνπ απνδίδνληαη θαη ζε ηνπηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο απηνχ ηνπ δνθίκηνπ. Θνκβηθέο είλαη θαη νη εθινγέο ηνπ Ν θφζκνο παξαηεξεί κε απνξία ηε ΛΓ λα επηθξαηεί ζρεδφλ παληνχ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, πνπ βάθεηαη γαιάδηα. Ρφηε ζα θαηαξξεχζνπλ πνιιά ζηεξεφηππα πνπ ήζειαλ ηνλ ληθεηή λα επηθξαηεί ζηε Θεζζαιία, ζηελ Ζπεηξν θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο-βαξφκεηξα ηεο Καθεδνλίαο. Ρν 2000 απηή ε ζεσξία ζα αλαηξαπεί θαη ε ΛΓ ζα εηηεζεί, έζησ νξηαθά, γηαηί ζα ράζεη ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πνιππιεζέζηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Β Αζήλαο πνπ εμαθνινπζήζεη ηειηθψο λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ ληθεηή ησλ εθινγψλ, σζφηνπ ην 2012 θαη απηφ ην εκπεδσκέλν ζηνηρείν ζα κεηαβιεζεί. Νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ πσο έπεηηα απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο «Αιιαγήο» ην 1981, κε ηελ πην επξεία δηαθνξά ζε φιεο ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο κεηαπνιίηεπζεο απφ θεη θαη πέξα, θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα είρε απνθξπζηαιιψζεη ηα δηθά ηεο ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηαβάιινληαλ απιψο πξνο ην ρεηξφηεξν ή ην θαιχηεξν γηα ληθεηή θαη εηηεκέλν. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή: Ρν θπξίαξρν ΞΑΠΝΘ δελ έπηαζε ηαβάλη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ην 1981, αιιά αληηζέησο αχμεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε επεηξσηηθνχο θαη εθηηλάρζεθε εθινγηθά ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο λεζησηηθνχο λνκνχο. Ζ ΛΓ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξά ην γεγνλφο ηεο ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ην 1985, έδεημε ζε αξθεηέο πεξηνρέο κηα αμηνπξφζεθηε αδπλακία θαη δελ αλαθεξφκαζηε ζηελ Θξήηε πνπ απφ ην 1974 θηφιαο παξνπζίαζε ζεκαληηθή πζηέξεζε αιιά ζε λνκνχο πνπ δελ θαληάδεηαη ν πνιίηεο πνπ δελ έρεη εληξπθήζεη ζε αλαιπηηθά εθινγηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1989 ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηηο εθινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηαζεξνπνηήζεθε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα γλσξίδνπκε πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνλ ληθεηή πνπ δελ ηαπηηδφηαλ κε απηφλ ζηελ επηθξάηεηα. Νηαλ έλα απφ ηα δχν θφκκαηα πεηχραηλε εθινγηθνχο ζξηάκβνπο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε έθζαλε ζε νξηαθέο δηαθνξέο, ζπρλά θάησ απφ κία πνζνζηηαία κνλάδα, ζηα «θάζηξα» ηνπ αληηπάινπ ηνπ ή απιψο ηνλ πεξηφξηδε ζε λνχκεξν κηθξφηεξν απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, δίρσο νχηε απηφ λα ζεσξείηαη δεδνκέλν. Πηηο 17 Λνεκβξίνπ ηνπ 1974, έλαλ αθξηβψο ρξφλν κεηά ην Ξνιπηερλείν, δηεμάγνληαη νη πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο χζηεξα απφ ην Ζ ηζηνξηθή θξάζε ηνπ Κίθε Θενδσξάθε «Θαξακαλιήο ή ηαλθο» θαίλεηαη λα απνηειεί θάηη ζαλ κπνχζνπια γηα ηνπο ςεθνθφξνπο πνπ ζα δψζνπλ ζηε λενζχζηαηε-ηδξχζεθε έλαλ κήλα

5 πξηλ-λέα Γεκνθξαηία κηα ζπληξηπηηθή λίθε θαη απφιπηε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 54,37% έλαληη 20,42% ηεο Δλσζεο Θέληξνπ-Λέεο Γπλάκεηο ηνπ Γεσξγίνπ Καχξνπ θαη 13,58% ηνπ ΞΑΠΝΘ. Νπσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ραψδεο δηαθνξά ησλ 34 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ δεχηεξν θαη νη 41 κνλάδεο πνπ ήηαλ ε απφζηαζε Λέαο Γεκνθξαηίαο θαη ΞΑΠΝΘ, δελ πξνζθέξνληαη γηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Αθφκε θαη ηφηε φκσο, δηαθάλεθαλ θάπνηεο γεληθέο ηάζεηο πνπ έκειιε λα επαιεζεπηνχλ ζηηο επφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Αλ ζέινπκε λα κελ ζρεκαηίζνπκε ιαλζαζκέλε γλψκε, πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζε πξνδηθηαηνξηθά απνηειέζκαηα θαη λα δνχκε ζε εθείλεο ηηο καθξηλέο εθινγέο πψο δηαθνξνπνηνχληαλ νη δπλάκεηο ησλ θνκκάησλ απφ λνκφ ζε λνκφ, παξαηεξψληαο κέρξη θαη ην απίζηεπην θαηλφκελν εθινγηθφο λφκνο λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα (1956, «ηξηθαζηθφ» ζχζηεκα), πξνθεηκέλνπ κηα ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε, ε ΔΟΔ, λα απνθνκίζεη εθινγηθά νθέιε! Πνθφηεξνπο ζρεηηθά κε ηα πξνδηθηαηνξηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα καο θάλεη ε αλακέηξεζε ηνπ 1958, ε νπνία έκεηλε ζηελ ηζηνξία ιφγσ ηεο αλαπάληερεο δεχηεξεο ζέζεο πνπ θαηέιαβε ε αξηζηεξή ΔΓΑ, 9 κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ νξηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ζ ςήθνο ζηηο εθινγέο ηνπ 1958 είρε ζαθέζηαηα ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ ΔΓΑ λα θπξηαξρεί πιήξσο ζε ιατθέο θαη εξγαηηθέο ζπλνηθίεο, ζηηο νπνίεο μεπεξλνχζε παληνχ ην 50%, ελψ φζν θη αλ κνηάδεη απίζηεπην ζηε Λίθαηα έιαβε ην 65% ησλ ςήθσλ!!! Βέβαηα, ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο αγξνηηθέο θαη ηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε ηελ ΔΟΔ ζε εθείλε ηελ αλακέηξεζε λα πεξλά θαηά ηη ην 45% ζηελ χπαηζξν έλαληη κφιηο ζρεδφλ 17% ηεο Αξηζηεξάο, ελψ ζηελ πξσηεχνπζα ε ΔΟΔ ππνιήθζεθε 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηεο ΔΓΑ (42% έλαληη 32%) θαη ζηε Θεζζαινλίθε ην θφκκα ηνπ Θσλ/λνπ Θαξακαλιή έκεηλε 9 κνλάδεο πίζσ (43,3% κε 34,3%). Ρν πξφβιεκα κε απηά ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ήηαλ πσο ν αζηηθφο πιεζπζκφο απμαλφηαλ ιφγσ ηεο αζηπθηιίαο κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαη ν θφζκνο εγθαηέιεηπε νκαδηθά ηα ρσξηά. Κε ηε δηαδηθαζία απηή λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε δελ κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε κε ηηο εθινγέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Βέβαην είλαη πάλησο φηη ζε πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά πζηεξνχζε ε δεμηά δελ άιιαμαλ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε κεηά ηε δηθηαηνξία: Ζ Αρατα κεηαηξάπεθε ζε έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θάζηξα ηνπ ΞΑΠΝΘ φπσο θαη ε Θξήηε θαη ηα Γσδεθάλεζα, κε ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηθέξεηεο λα παξακέλνπλ πηζηέο ζηνλ θεληξψν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Δπίζεο, ε Ιέζβνο, ε Καγλεζία, ε Δχβνηα, ε Θνδάλε (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) δελ απνηέιεζαλ πνηέ πξνλνκηαθέο πεξηνρέο γηα φιεο ηηο εθδνρέο ηεο δεμηάο θαη ηεο θεληξνδεμηάο, ζε αληίζεζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ηε Γπηηθή Καθεδνλία θ.α.

6 ΝΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ «ΘΑΠΡΟΑ» ΘΑΗ ΝΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΒΑΟΝΚΔΡΟΑ Ρελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, απφ ην 1974 κέρξη ην 2009, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 13 εζληθέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο (1974, 1977, 1981, 1985, 1989 (δχν), 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, 2007, 2009). Ν αξηζκφο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ παξέκεηλε ακεηάβιεηνο (56) αιιά άιιαμε ν αξηζκφο ησλ εδξψλ κε βάζε ηηο απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ΛΓ αλεμαξηήησο ηνπ ληθεηή ησλ εθινγψλ δελ απψιεζε πνηέ ηελ πξσηηά ζηνπο λνκνχο Ιαθσλίαο, Αξγνιίδαο θαη Θαζηνξηάο. Πηηο δπζκελέζηεξεο εθινγηθά πεξηθέξεηεο γηα ην ΞΑΠΝΘ-Ιαθσλία, Θαζηνξηά- κάιηζηα ε ζπληεξεηηθή παξάηαμε, αθφκε θαη ζηνπο νθησβξηαλνχο (1981, 1993, 2009) ζξηάκβνπο ηνπ Θηλήκαηνο κφλν ζε κηα πεξίπησζε (Ιαθσλία, 2009) δελ θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. Πηελ Αξγνιίδα πάιη κπνξεί λα κελ παξαηεξνχκε ηελ πιήξε πξσηνθαζεδξία ησλ πξνεγνχκελσλ λνκψλ, φκσο αθφκε θαη ζηνλ θαηαπνληηζκφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ην 2009, ε ΛΓ θαηφξζσζε έζησ θαη γηα ιηγφηεξεο απφ 200 ςήθνπο λα δηαηεξήζεη ηε κφληκε πξσηηά ηεο. Πηελ παξέα ησλ λνκψλ-εγεκνληψλ ηεο ΛΓ ζα βξίζθακε θαη ηε Κεζζελία, φκσο ε ίδξπζε ηεο Ξνιηηηθήο Αλνημεο απφ ηνλ ζεκεξηλφ πξσζππνπξγφ έθεξε ην λενζχζηαην θφκκα ζην 12,66% ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ην πξάζηλν ρξψκα ηνπ λνκνχ ηεο Ξεινπνλλήζνπ ζηελ αλακέηξεζε ηνπ 1993 κε ρίιηεο ςήθνπο θαη ιηγφηεξν απφ κηα πνζνζηηαία κνλάδα δηαθνξά κεηαμχ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ! Ζ κεηαθίλεζε ηνπ ηδξπηή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο ην 1980

7 επέηξεςε ζε έλα επίζεο «γαιάδην θάζηξν» ηεο Καθεδνλίαο, ηηο Πέξξεο, λα δσγξαθηζηεί πξάζηλε ην 1981, έζησ θαη κε κηθξφηεξε ηνπ 1,5% δηαθνξά ή 2000 ςήθνπο ζε νιφθιεξν ηνλ λνκφ. Ρέινο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο Πέξξεο ζπλαληνχκε θαη ην γεηηνληθφ Θηιθίο, πνπ φκσο έθζαζε ην 2009 θαη ε ζπληξηπηηθή παλειιαδηθή ππεξνρή ηνπ ΞΑΠΝΘ γηα λα θεξδίζεη κε ιηγφηεξν απφ κηα πνζνζηηαία κνλάδα δηαθνξά ην ηειεπηαίν. Πηνλ αληίπνδα ζπλαληνχκε φιε ηελ πεξηθέξεηα Θξήηεο, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θεληξνγελψλ ςεθνθφξσλ, πνπ δίλεη ζηαζεξά θαζαξέο απφιπηεο πιεηνςεθίεο ζην ΞΑΠΝΘ. Κε (ινγηθή) εμαίξεζε ηηο πξψηεο κεηαπνιηηεπηηθέο εθινγέο, φπνπ θέξδηζε ε Δλσζε Θέληξνπ-Λέεο Γπλάκεηο ην 1974 θαη ε ΔΓΖΘ ηνπ Ησάλλε Είγδε ην 1977, ελψ ην ΞΑΠΝΘ ήξζε κφιηο ηξίην, ν λνκφο Ιαζηζίνπ κε απαξρή ην 1981 κεηαηξάπεθε ζην ηζρπξφηεξν «πξάζηλν θάζηξν», φπνπ ην Θίλεκα δελ έραζε πνηέ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, μεπεξλψληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ην 60%! Ρα ίδηα πάλσ-θάησ ηζρχνπλ θαη γηα ην Ζξάθιεην: Ν πνιππιεζέζηεξνο λνκφο ηεο Θξήηεο έδσζε ήδε απφ ην 1974 ηε δεχηεξε ζέζε ζην ΞΑΠΝΘ, ην νπνίν ήξζε πξψην ην 1977, πέθηνληαο κφιηο κηα θνξά (1996) νξηαθά θάησ απφ ην 55%. Ρα Σαληά θαη ην Οέζπκλν απνηεινχλ ζηαζεξά πξνλνκηαθέο πεξηνρέο γηα ην ΞΑΠΝΘ, αιιά ρσξίο ηα αθξαία εθινγηθά θαηλφκελα ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ λνκψλ. Ρν ΞΑΠΝΘ δελ έραζε πνηέ ηελ πξψηε ζέζε απφ ην 1981 θαη έπεηηα ζηα Σαληά, δίρσο φκσο λα απνθηά πάληνηε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ελψ ζην Οέζπκλν, δηαρξνληθά ηε ρεηξφηεξε πεξηνρή γηα ην Θίλεκα ζηελ Θξήηε ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε εθινγηθή έθπιεμε ηεο κεηαπνιίηεπζεο κε ηε ΛΓ λα βάθεη γαιάδην ηνλ λνκφ ην 2007-είρε έξζεη πξψηε λσξίηεξα ην 1974 θαη ην Ρν «πξάζηλν» λεζί ζπλαγσλίδνληαη ηα Γσδεθάλεζα, φπνπ απφ ην 1981 θαη χζηεξα κνλάρα ηξεηο θνξέο ην ΞΑΠΝΘ δελ πέηπρε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ελψ δελ απεηιήζεθε πνηέ απφ ηε Λέα Γεκνθξαηία. Πε επίπεδν λνκψλ ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βαξφκεηξα ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. Δθεί ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηαπηίδεηαη ν ληθεηήο ζηελ πεξηθέξεηα κε ηνλ πξψην ζηελ επηθξάηεηα. Δίλαη νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ αδεκνλνχλ ηε βξαδηά ησλ απνηειεζκάησλ φινη λα δηαπηζηψζνπλ ην ρξψκα ηνπο ζηνλ εθινγηθφ ράξηε γηα λα επηρεηξήζνπλ κε θαιέο πηζαλφηεηεο λα πξνβιέςνπλ ηνλ ληθεηή ησλ εθινγψλ. Ξαξαδνζηαθφ βαξφκεηξν απνηειεί ε Α Θεζζαινλίθεο πνπ πάληνηε ζπκβαδίδεη κε ην απνηέιεζκα ζηελ επηθξάηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνλ δήκν ηεο ζπκπξσηεχνπζαο θαη ηνπο γχξσ δήκνπο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε ηελ αλακελφκελε εμαίξεζε ηνπ 1974, νπφηε ε ΛΓ απέζπαζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία-κε ην ίδην πάιη πνζνζηφ πεξίπνπ πνπ έιαβε θαη ζηελ επηθξάηεηα-, θαλέλα θφκκα δελ θαηάθεξε λα ππεξβεί αιιά νχηε θαλ λα πιεζηάζεη ην 50%, απφδεημε ηεο κνηξαζκέλεο δπλακηθήο ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Ζ Β Αζελψλ, ε αραλήο, καθξάλ πνιππιεζέζηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο είλαη έλα αθφκε απφ ηα πιένλ

8 ραξαθηεξηζηηθά βαξφκεηξα ησλ εθινγψλ. Δπξεπε λα θζάζεη ην 2012, ην νπνίν δελ ζα καο απαζρνιήζεη ζε απηή ηε κειέηε γηα λα αλαηξαπεί ν θαλφλαο δίρσο εμαηξέζεηο πνπ ήζειε ηε κεγαιχηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο καο λα «δείρλεη» θαη ηνλ ηειηθφ ληθεηή θάζε αλακέηξεζεο. Πηε Βνησηία επίζεο ν ληθεηήο ησλ εθινγψλ επηθξαηεί θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλ θαη ε θνληηλή ζηελ Αηηηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα ζεσξείηαη φηη δίλεη θαιχηεξα πνζνζηά πάληνηε ζην ΞΑΠΝΘ, ελψ νη λίθεο ηεο ΛΓ αξθεηέο θνξέο είλαη νξηαθέο, φηαλ ε Διιάδα «βάθεηαη» κπιε. Ρν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηα Γξεβελά, κε ηε κνλνεδξηθή πιένλ πεξηθέξεηα λα θαληάδεη πην επλντθή γηα ην Θίλεκα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε Βνησηία. Πηελ ίδηα θαηεγνξία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν λνκφο Ζκαζίαο, ν νπνίνο έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα απεηθνλίδεη ζπρλά ην απνηέιεζκα ζηελ επηθξάηεηα. Ρέινο, θιαζηθά βαξφκεηξα απνηεινχλ νη λνκνί Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο θαη Θνξηλζίαο πνπ φρη κφλν ρξσκαηίδνληαη φπσο ε επηθξάηεηα αιιά δίλνπλ θαη επξείο λίθεο θαη ζηα δχν θφκκαηα, κε ηε Θεζπξσηία λα είλαη πην θηιηθή πξνο ην ΞΑΠΝΘ. Γηα ηηο ππφινηπεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απνηέιεζαλ ζηαζκφ νη αλακεηξήζεηο ηνπ 1985 θαη ηνπ Πηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψ ε ηεξάζηηα δηαθνξά ησλ 12 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ 1981 ςαιηδίζηεθε θαη κεηψζεθε ζηηο 5, απηή ε ηάζε δελ αθνινπζήζεθε ζηα λεζηά θαη ζε νξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο ίδηεο εθινγέο πνπ ζε νξηζκέλα αζηηθά θέληξα, φπσο ε Α Αζελψλ, αλαηξάπεθε ππέξ ηεο ΛΓ. Ρα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε Σίνο, φπνπ ην ΞΑΠΝΘ ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν ην 1985 θαη ε ΛΓ ππνιήθζεθε ζε ζρέζε κε ην Ξαξφκνην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε ζηε Ιεπθάδα, ζηε Ιέζβν, ζην Οέζπκλν, ζηε Πάκν (φπνπ ε πηψζε ηνπ ΞΑΠΝΘ ππήξμε αλεπαίζζεηε θαη ζε απφιπην αξηζκφ ςήθσλ αλέβεθε), ζηελ Θνδάλε, ζηελ Θεθαινληά, πνπ αλέβεθαλ θαη ηα δχν θφκκαηα, ζηελ Θέξθπξα θαη ζηε Εάθπλζν. Ρν 2000, νπφηε θαη ζεκεηψζεθε ε κηθξφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ ζηε κεηαπνιίηεπζε, ν θφζκνο είδε ζηηο ηειενξάζεηο ηνπ ηελ Διιάδα γαιάδηα θαη νπζηαζηηθά ε επξεία επηθξάηεζε ηνπ Θηλήκαηνο ζηε Β Αζελψλ κε 7% δηαθνξά ηνπ εμαζθάιηζε αθφκε κηα εθινγηθή λίθε. Πηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 21 νπ αηψλα νξηζκέλεο επαξρηαθέο πεξηνρέο έραζαλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ βαξφκεηξνπ θαη είραλ δηαθνξεηηθφ ληθεηή απφ ηελ επηθξάηεηα. Απηέο εληνπίδνληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, φπνπ ε ΛΓ ην 2000 θέξδηζε ζηε Ιάξηζα, ζηα Ρξίθαια θαη ζηε Καγλεζία, βνεζψληαο λα επεθηαζεί ην θπξίαξρν γαιάδην ρξψκα ηνπ εθινγηθνχ ράξηε. Θαη ζηελ ηέηαξηε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, ηελ Θαξδίηζα, ε ΛΓ θπξηάξρεζε, αιιά δελ ηελ αλαθέξνπκε γηαηί, έζησ νξηαθά, είρε ληθήζεη θαη ην Ξαξφηη ζηα λεζηά δηαηεξήζεθε ην 2000 ε πξσηηά ηνπ ΞΑΠΝΘ, ζηηο Θπθιάδεο πέξαζε κπξνζηά ε ΛΓ θαη ην λεζησηηθφ ζπγθξφηεκα ζηακάηεζε λα ζεσξείηαη βαξφκεηξν. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα ηα δνχκε φια απηά αλαιπηηθά: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ 50%+ 60%+ ΠΑΟΚ 50%+ 60%+ ΑΛΛΟ

9 Α' Αζελώλ Α' Θεζζαιολίθες Α' Πεηραηώς Αηηωιοαθαρλαλίας Αργοιίδος Αρθαδίας Αρηας Αηηηθής Αταΐας Β' Αζελώλ 7 6 Β' Θεζζαιολίθες Β' Πεηραηώς Βοηωηίας Γρεβελώλ 7 6 Γράκας Γωδεθαλήζοσ Δβροσ Δύβοηας Δσρσηαλίας Εαθύλζοσ Ζιείας Ζκαζίας Ζραθιείοσ Θεζπρωηίας

10 Ηωαλλίλωλ Καβάιας Καρδίηζας Καζηορηάς Κέρθσρας Κεθαιιελίας Κηιθίς Κοδάλες Κορηλζίας Κσθιάδωλ Λαθωλίας Λάρηζας Λαζηζίοσ Λέζβοσ 5 8 Λεσθάδας Μαγλεζίας Μεζζελίας Ξάλζες Πέιιας Πηερίας Πρέβεδας Ρεζύκλες Ροδόπες άκοσ

11 ερρώλ Σρηθάιωλ Φζηώηηδας Φιώρηλας Φωθίδας Υαιθηδηθής Υαλίωλ Υίοσ To 1974, ζηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε έπεηηα απφ ηε κεηαπνιίηεπζε, γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά έλα θφκκα (ΛΓ) εμαζθάιηζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηελ επηθξάηεηα θαη κάιηζηα θνληά ζην 55%. Απηφ είρε σο αλακελφκελν απνηέιεζκα λα απνηππσζεί θαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λνκψλ φπνπ μεπέξαζε επίζεο ην 50%. Ξαξ φια απηά, αθφκε θαη κέζα ζε απηή ηελ εγεκνληθή παξνπζία ηεο ΛΓ, κπνξνχκε λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηη επξφθεηην λα αθνινπζήζεη ζηηο επφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Δηζη, ην θφκκα πνπ είρε ηδξχζεη έλαλ κήλα λσξίηεξα ν Θσλζηαληίλνο Θαξακαλιήο πέηπρε εμσπξαγκαηηθά πνζνζηά ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, κε απνθνξχθσκα ην απιεζίαζην απφ ηφηε 76,04% ζηε Ιαθσλία, ελψ εμίζνπ θαιά πήγε ζηε Πηεξεά Διιάδα, ζηε Γπηηθή θαη ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, πεξηνρέο κε θαη εμνρή ζπληεξεηηθνχο ςεθνθφξνπο. Δπίζεο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ππήξμε ε απήρεζε ηεο ΛΓ ζηελ Αλαηνιηθή-Καθεδνλία θαη Θξάθε θαζψο θαη ζηελ Ζπεηξν. Γελ ραξαθηεξίδνληαη εληππσζηαθά ηα πνζνζηά ηεο ζηε Θεζζαιία, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε Γπηηθή Διιάδα. Πηα αζηηθά θέληξα, ηδηαηηέξσο ζηελ Αηηηθή θπξηάξρεζε αιιά κε πεξηνξηζκέλε δπλακηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ειάζζνλεο πεξηθέξεηεο κε εμαίξεζε ην πφινηπν. Ρέινο, πζηέξεζε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην παλειιαδηθφ ηεο πνζνζηφ ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, κε εμαίξεζε ηηο Θπθιάδεο, φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ κπφξεζε λα πεξάζεη ην 50%. Πηελ Θξήηε θάλεθε νινθάζαξα ε θησρή εθινγηθή ηεο απήρεζε, αθνχ θέξδηζε κνλάρα ζην Οέζπκλν, ζηα Σαληά ήξζε ηέηαξηε (!) κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηελ επηθξάηεηα, ελψ ζην Ζξάθιεην θαηεηάγε κφιηο 3 ε θαη ζην Ιαζίζη 2 ε. Ζ θαζνιηθή ππεξνρή ηεο ΛΓ κεηαθξάδεηαη ζε απφιπηε πιεηνςεθία ζηηο 45 απφ ηηο ζπλνιηθά 56 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη κάιηζηα κε πνζνζηά πάλσ απφ 60% ζε 20 απφ απηέο, ελψ ζε 2 μεπέξαζε θαη ην

12 70%!!! Πηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη 5 πεξηθέξεηεο, νη 4 ηεο Θξήηεο θαη ε Β Ξεηξαηά πνπ δελ κπφξεζε λα πηάζεη ην 40%. Ζ Δ.Θ. Λέεο Γπλάκεηο ζχκηζε κε ηηο επηδφζεηο ηεο ηα πξνδηθηαηνξηθά απνηειέζκαηα. Ξαξνπζίαζε γεληθά κηα ηζνξξνπεκέλε εηθφλα ζηελ επηθξάηεηα, ρσξίο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο. Θέξδηζε ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο λνκνχο Ιαζηζίνπ-κε ην εληππσζηαθφ 45%-, Ζξαθιείνπ θαη Σαλίσλ, ελψ είρε αμηνπξφζεθηεο επηδφζεηο ζηα πεξηζζφηεξα λεζηά. Μεπέξαζε ην 30%, εθηφο απφ ην Ιαζίζη, ζην Ζξάθιεην, ζηα Σαληά, ζηε Εάθπλζν θαη ζηε Ονδφπε θαη ην πξνζέγγηζε ζηε Σίν θαη ζηελ Ζιεία. Πηα αζηηθά θέληξα ήξζε παληνχ 2 ε αιιά ζε δηάζπαξηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζε δηάθνξεο κείδνλεο πεξηθέξεηεο ππνζθειίζηεθε απφ ην ΞΑΠΝΘ θαη λνκνχο κε έληνλν ην αξηζηεξφ ζηνηρείν βξέζεθε πίζσ απφ ηελ Δλσκέλε Αξηζηεξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ελψ λίθεζε ζηνπο ηξεηο λνκνχο ηεο Θξήηεο ήξζε ηέηαξηε ζην Οέζπκλν!!! Ρν ΞΑΠΝΘ κφιηο 2,5 κήλεο πξηλ είρε ηδξπζεί απφ ηνλ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ. Γελ είρε ζρεκαηνπνηεζεί φπσο ην γλσξίζακε φια απηά ηα ρξφληα κε ζπλέπεηα νη εθινγηθέο ηνπ επηδφζεηο κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο λα καο παξαμελεχνπλ, αθνχ πήξε θαη κνλνςήθηα πνζνζηά ζε πεξηνρέο πνπ έκειιε λα εμειηρζνχλ ζε «θάζηξα» ηνπ, ελψ ζε πνιινχο λνκνχο ην ζπλαληήζακε αθφκε θαη ζηελ 4 ε ζέζε. Λνκνχο κε αξηζηεξή θαη θεληξψα θπζηνγλσκία, εθεί πνπ αξγφηεξα ην Θίλεκα ζα ζξηάκβεπε. Πηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αθφκε θαη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο, βξέζεθε πίζσ απφ ηελ Δλσκέλε Αξηζηεξά, ελψ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ έιαβε ζηελ επαξρία θαη ζηελ Θξήηε. Κηα αθφκε απφδεημε ηνπ ξεπζηνχ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ήηαλ ε 2 ε ζέζε ηνπ ΞΑΠΝΘ ζε γλσζηά «γαιάδηα θάζηξα». Πηελ Αραΐα, ζηα Γσδεθάλεζα, ζηελ Θέξθπξα, ζην Ιαζίζη θαη ζην Ζξάθιεην μεπέξαζε ην 20% θαη πήξε ζην ηειεπηαίν ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ παλειιαδηθά κε 27,8%, ρσξίο φκσο πνπζελά λα θαηαθηήζεη ηελ πξσηηά. Απνγνεηεπηηθά ήηαλ ηα πνζνζηά ηνπ ζε λνκνχο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Θαζηνξηά, Φιψξηλα) πνπ βξέζεθε θάησ θαη απφ ην 5%, ζηα Δπηάλεζα κε κνλνςήθην πνζνζηφ ζηε Ιεπθάδα, ζηελ Θεθαινληά θαη ζηε Εάθπλζν, ελψ δελ έπηαζε θαλ ην 10% ζηα Ησάλληλα, ζηε Καγλεζία, ζηε Πάκν θαη ζε λνκνχο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο (Φσθίδα, Φζηψηηδα), ζηε Θξάθε (Ονδφπε, Μάλζε) θαη ζηελ Αξθαδία. Ζ Δλσκέλε Αξηζηεξά ήηαλ ην κφλν θφκκα πνπ νη επηδφζεηο ηνπ ζπκβάδηδαλ απφιπηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα ζπγθέληξσλε ζε θάζε λνκφ ε αξηζηεξά ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο ππφινηπεο αλακεηξήζεηο πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ. Πε πεξηνρέο κε ςεθνθφξνπο αξηζηεξψλ θαηαβνιψλ ε ΔΑ εκθάληζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο θαη πζηέξεζε εθεί πνπ ην ΘΘΔ ζήκεξα παξνπζηάδεηαη πην αδχλακν (ην Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα δελ θαηέβεθε απηφλνκν ην 1974). Πε φια ηα αζηηθά θέληξα θαηέγξαςε ηζρπξέο δπλάκεηο κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε Β Ξεηξαηά (23,14%). Πηα Δπηάλεζα νη επηδφζεηο ηεο ππήξμαλ ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθέο, κε ηε Ιεπθάδα λα ηεο πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν (27,14%). Πην Βφξεην Αηγαίν επίζεο βξέζεθε κε πςειά

13 πνζνζηά, ελψ αληηζέησο πζηέξεζε εθεί πνπ ε Αξηζηεξά πνηέ δελ δηέζεηε ηζρπξέο δπλάκεηο, φπσο ε Θξήηε, ε Ξεινπφλλεζνο, ε Θξάθε, ε Πηεξεά Διιάδα, ε Ζπεηξνο, ε Θεληξηθή Καθεδνλία, ε Γπηηθή Καθεδνλία θαη ην λεζησηηθφ ζπγθξφηεκα ησλ Θπθιάδσλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά θαζψο θαη ηα 10 θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ απφ ηνπο 4 πξσηαγσληζηηθνχο ην 1974: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΕΚ-ΝΔ ΠΑΟΚ Ε.Α. ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 54,02% 20,11% 11,68% 12,73% Α' Θεζζαιολίθες 54,50% 17,32% 10,92% 15,87% Α' Πεηραηώς 54,29% 19,52% 12,90% 12,26% Αηηωιοαθαρλαλίας 59,88% 15,52% 15,83% 7,02% Αργοιίδος 68,03% 12,91% 15,63% 1,93% Αρθαδίας 65,15% 21,93% 9,42% 2,69% Αρηας 64,70% 11,86% 15,38% 4,85% Αηηηθής 62,67% 17,28% 11,64% 7,08% Αταΐας 52,01% 14,29% 24,81% 8,13% Β' Αζελώλ 46,58% 21,27% 13,17% 17,82% Β' Θεζζαιολίθες 56,94% 15,37% 14,96% 11,83% Β' Πεηραηώς 39,64% 24,10% 12,38% 23,14% Βοηωηίας 59,81% 15,41% 15,57% 6,20% Γρεβελώλ 59,31% 21,40% 13,47% 5,39% Γράκας 58,57% 15,67% 17,88% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 45,35% 16,98% 21,01% 2,39% Δβροσ 63,97% 19,06% 11,51% 4,15% Δύβοηας 58,62% 21,91% 14,19% 4,57% Δσρσηαλίας 64,28% 20,73% 13,14% 1,84%

14 Εαθύλζοσ 53,14% 33,05% 4,85% 7,87% Ζιείας 53,23% 27,81% 14,78% 2,60% Ζκαζίας 54,92% 20,64% 15,63% 8,35% Ζραθιείοσ 26,25% 38,74% 27,80% 6,97% Θεζπρωηίας 61,66% 21,67% 14,20% 2,15% Ηωαλλίλωλ 62,02% 19,94% 9,63% 7,74% Καβάιας 56,99% 17,97% 11,54% 11,63% Καρδίηζας 52,55% 18,99% 13,26% 8,59% Καζηορηάς 63,39% 22,07% 4,66% 1,64% 7,03% Κέρθσρας 48,27% 18,66% 22,49% 10,09% Κεθαιιελίας 57,54% 22,18% 7,75% 12,12% Κηιθίς 57,28% 15,62% 12,09% 10,46% Κοδάλες 62,32% 19,00% 12,15% 5,52% Κορηλζίας 63,78% 14,42% 17,96% 2,87% Κσθιάδωλ 62,91% 23,81% 10,44% 2,01% Λαθωλίας 76,04% 12,92% 7,06% 3,04% Λάρηζας 53,66% 20,35% 13,37% 11,88% Λαζηζίοσ 30,25% 45,09% 20,40% 2,13% Λέζβοσ 42,88% 16,77% 15,14% 24,54% Λεσθάδας 46,96% 18,22% 6,68% 27,14% Μαγλεζίας 51,45% 25,22% 8,49% 14,82% Μεζζελίας 62,56% 17,30% 13,54% 4,44% Ξάλζες 52,57% 23,64% 8,23% 1,95% 13,58 Πέιιας 60,57% 16,26% 17,00% 4,78%

15 Πηερίας 63,02% 17,34% 11,73% 6,98% Πρέβεδας 58,97% 16,38% 17,12% 5,01% Ρεζύκλες 35,19% 18,64% 20,52% 3,08% 22,26% Ροδόπες 44,70% 39,34% 7,61% 1,62% άκοσ 51,22% 24,51% 7,21% 16,37% ερρώλ 66,77% 13,30% 12,19% 7,37% Σρηθάιωλ 53,82% 21,20% 11,18% 9,62% Φζηώηηδας 65,54% 20,63% 7,76% 4,53% Φιώρηλας 70,63% 18,51% 5,97% 4,04% Φωθίδας 66,43% 18,61% 8,49% 3,79% Υαιθηδηθής 66,49% 16,46% 12,10% 4,44% Υαλίωλ 15,26% 37,91% 18,11% 9,50% 18,35% Υίοσ 53,19% 29,28% 10,89% 5,98% Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά θαζψο θαη ηα 10 θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ απφ ηνπο 4 πξσηαγσληζηηθνχο ην 1974: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΕΚ-ΝΔ ΠΑΟΚ Ε.Α. ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 54,02% 20,11% 11,68% 12,73% Α' Θεζζαιολίθες 54,50% 17,32% 10,92% 15,87% Α' Πεηραηώς 54,29% 19,52% 12,90% 12,26% Αηηωιοαθαρλαλίας 59,88% 15,52% 15,83% 7,02% Αργοιίδος 68,03% 12,91% 15,63% 1,93% Αρθαδίας 65,15% 21,93% 9,42% 2,69% Αρηας 64,70% 11,86% 15,38% 4,85% Αηηηθής 62,67% 17,28% 11,64% 7,08%

16 Αταΐας 52,01% 14,29% 24,81% 8,13% Β' Αζελώλ 46,58% 21,27% 13,17% 17,82% Β' Θεζζαιολίθες 56,94% 15,37% 14,96% 11,83% Β' Πεηραηώς 39,64% 24,10% 12,38% 23,14% Βοηωηίας 59,81% 15,41% 15,57% 6,20% Γρεβελώλ 59,31% 21,40% 13,47% 5,39% Γράκας 58,57% 15,67% 17,88% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 45,35% 16,98% 21,01% 2,39% Δβροσ 63,97% 19,06% 11,51% 4,15% Δύβοηας 58,62% 21,91% 14,19% 4,57% Δσρσηαλίας 64,28% 20,73% 13,14% 1,84% Εαθύλζοσ 53,14% 33,05% 4,85% 7,87% Ζιείας 53,23% 27,81% 14,78% 2,60% Ζκαζίας 54,92% 20,64% 15,63% 8,35% Ζραθιείοσ 26,25% 38,74% 27,80% 6,97% Θεζπρωηίας 61,66% 21,67% 14,20% 2,15% Ηωαλλίλωλ 62,02% 19,94% 9,63% 7,74% Καβάιας 56,99% 17,97% 11,54% 11,63% Καρδίηζας 52,55% 18,99% 13,26% 8,59% Καζηορηάς 63,39% 22,07% 4,66% 1,64% 7,03% Κέρθσρας 48,27% 18,66% 22,49% 10,09% Κεθαιιελίας 57,54% 22,18% 7,75% 12,12% Κηιθίς 57,28% 15,62% 12,09% 10,46% Κοδάλες 62,32% 19,00% 12,15% 5,52%

17 Κορηλζίας 63,78% 14,42% 17,96% 2,87% Κσθιάδωλ 62,91% 23,81% 10,44% 2,01% Λαθωλίας 76,04% 12,92% 7,06% 3,04% Λάρηζας 53,66% 20,35% 13,37% 11,88% Λαζηζίοσ 30,25% 45,09% 20,40% 2,13% Λέζβοσ 42,88% 16,77% 15,14% 24,54% Λεσθάδας 46,96% 18,22% 6,68% 27,14% Μαγλεζίας 51,45% 25,22% 8,49% 14,82% Μεζζελίας 62,56% 17,30% 13,54% 4,44% Ξάλζες 52,57% 23,64% 8,23% 1,95% 13,58 Πέιιας 60,57% 16,26% 17,00% 4,78% Πηερίας 63,02% 17,34% 11,73% 6,98% Πρέβεδας 58,97% 16,38% 17,12% 5,01% Ρεζύκλες 35,19% 18,64% 20,52% 3,08% 22,26% Ροδόπες 44,70% 39,34% 7,61% 1,62% άκοσ 51,22% 24,51% 7,21% 16,37% ερρώλ 66,77% 13,30% 12,19% 7,37% Σρηθάιωλ 53,82% 21,20% 11,18% 9,62% Φζηώηηδας 65,54% 20,63% 7,76% 4,53% Φιώρηλας 70,63% 18,51% 5,97% 4,04% Φωθίδας 66,43% 18,61% 8,49% 3,79% Υαιθηδηθής 66,49% 16,46% 12,10% 4,44% Υαλίωλ 15,26% 37,91% 18,11% 9,50% 18,35% Υίοσ 53,19% 29,28% 10,89% 5,98%

18 Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά θαζψο θαη ηα 10 θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ απφ ηνπο 4 πξσηαγσληζηηθνχο ην 1974: ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΕΚ-ΝΔ ΠΑΟΚ Ε.Α. ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 54,02% 20,11% 11,68% 12,73% Α' Θεζζαιολίθες 54,50% 17,32% 10,92% 15,87% Α' Πεηραηώς 54,29% 19,52% 12,90% 12,26% Αηηωιοαθαρλαλίας 59,88% 15,52% 15,83% 7,02% Αργοιίδος 68,03% 12,91% 15,63% 1,93% Αρθαδίας 65,15% 21,93% 9,42% 2,69% Αρηας 64,70% 11,86% 15,38% 4,85% Αηηηθής 62,67% 17,28% 11,64% 7,08% Αταΐας 52,01% 14,29% 24,81% 8,13% Β' Αζελώλ 46,58% 21,27% 13,17% 17,82% Β' Θεζζαιολίθες 56,94% 15,37% 14,96% 11,83% Β' Πεηραηώς 39,64% 24,10% 12,38% 23,14% Βοηωηίας 59,81% 15,41% 15,57% 6,20% Γρεβελώλ 59,31% 21,40% 13,47% 5,39% Γράκας 58,57% 15,67% 17,88% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 45,35% 16,98% 21,01% 2,39% Δβροσ 63,97% 19,06% 11,51% 4,15% Δύβοηας 58,62% 21,91% 14,19% 4,57% Δσρσηαλίας 64,28% 20,73% 13,14% 1,84% Εαθύλζοσ 53,14% 33,05% 4,85% 7,87% Ζιείας 53,23% 27,81% 14,78% 2,60%

19 Ζκαζίας 54,92% 20,64% 15,63% 8,35% Ζραθιείοσ 26,25% 38,74% 27,80% 6,97% Θεζπρωηίας 61,66% 21,67% 14,20% 2,15% Ηωαλλίλωλ 62,02% 19,94% 9,63% 7,74% Καβάιας 56,99% 17,97% 11,54% 11,63% Καρδίηζας 52,55% 18,99% 13,26% 8,59% Καζηορηάς 63,39% 22,07% 4,66% 1,64% 7,03% Κέρθσρας 48,27% 18,66% 22,49% 10,09% Κεθαιιελίας 57,54% 22,18% 7,75% 12,12% Κηιθίς 57,28% 15,62% 12,09% 10,46% Κοδάλες 62,32% 19,00% 12,15% 5,52% Κορηλζίας 63,78% 14,42% 17,96% 2,87% Κσθιάδωλ 62,91% 23,81% 10,44% 2,01% Λαθωλίας 76,04% 12,92% 7,06% 3,04% Λάρηζας 53,66% 20,35% 13,37% 11,88% Λαζηζίοσ 30,25% 45,09% 20,40% 2,13% Λέζβοσ 42,88% 16,77% 15,14% 24,54% Λεσθάδας 46,96% 18,22% 6,68% 27,14% Μαγλεζίας 51,45% 25,22% 8,49% 14,82% Μεζζελίας 62,56% 17,30% 13,54% 4,44% Ξάλζες 52,57% 23,64% 8,23% 1,95% 13,58 Πέιιας 60,57% 16,26% 17,00% 4,78% Πηερίας 63,02% 17,34% 11,73% 6,98% Πρέβεδας 58,97% 16,38% 17,12% 5,01%

20 Ρεζύκλες 35,19% 18,64% 20,52% 3,08% 22,26% Ροδόπες 44,70% 39,34% 7,61% 1,62% άκοσ 51,22% 24,51% 7,21% 16,37% ερρώλ 66,77% 13,30% 12,19% 7,37% Σρηθάιωλ 53,82% 21,20% 11,18% 9,62% Φζηώηηδας 65,54% 20,63% 7,76% 4,53% Φιώρηλας 70,63% 18,51% 5,97% 4,04% Φωθίδας 66,43% 18,61% 8,49% 3,79% Υαιθηδηθής 66,49% 16,46% 12,10% 4,44% Υαλίωλ 15,26% 37,91% 18,11% 9,50% 18,35% Υίοσ 53,19% 29,28% 10,89% 5,98% ΝΔ ΝΔ ΕΚ Ν.Δ. ΕΚ Ν.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΕΑ ΕΑ ΚΑΛΤΣ ΥΕΘΡΟΣΕ ΚΑΛΤΣ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡ ΥΕΘΡΟΣ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕ ΕΡΑ ΡΑ ΕΡΑ Α ΕΡΑ ΡΑ ΛΑΚΧΝΗ ΥΑΝΗΑ ΛΑΗΘΗ ΑΡΣΑ 11,86% ΖΡΑΚΛΔΗ ΚΑΣΟΡΗ ΛΔΤΚΑΓΑ ΡΟΓΟΠΖ Α 76,04% 15,26% 45,09% Ο 27,80% Α 4,66% 27,14% 1,62% ΦΛΧΡΗΝ ΖΡΑΚΛΔΗ ΡΟΓΟΠ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΥΑΨΑ ΕΑΚΤΝΘ ΛΔΒΟ ΚΑΣΟΡΗ Α 70,63% Ο 26,25% Ζ 12,91% 24,81% Ο 4,85% 24,54% Α 1,64% 39,34% ΑΡΓΟΛΗ ΛΑΗΘΗ ΖΡΑΚΛ ΛΑΚΧΝΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΦΛΧΡΗΝ Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝ ΓΑ 30,25% ΔΗΟ 12,92% 22,49% Α 5,97% 23,14% ΗΑ 1,84% 68,03% 38,74 ΔΡΡΔ ΡΔΘΤΜΝ ΥΑΝΗΑ ΔΡΡΔ 13,30% ΓΧΓΔΚΑΝ ΛΔΤΚΑΓ Β ΑΘΖΝΑ ΑΡΓΟΛΗΓ 66,77% Ο 35,19% 37,91% ΖΑ Α 6,68% 17,82% Α 1,93% 21,01% ΥΑΛΚΗΓ Β ΠΔΗΡΑΗ ΕΑΚΤΝ ΑΥΑΨΑ 14,29% ΡΔΘΤΜΝ ΛΑΚΧΝΗ ΑΜΟ ΞΑΝΘΖ

21 ΗΚΖ Α 39,64% ΘΟ Ο 20,52% Α 7,06% 16,37% 1,95% 66,49% 33,05% ΦΧΚΗΓΑ ΛΔΒΟ ΥΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΥΑΝΗΑ ΑΜΟ Α ΘΔΑΛΟ ΚΤΚΛΑΓΔ 66,43% 42,88% 29,28% 14,42% 18,11% 7,21% ΝΗΚΖ 2,01% 15,87% ΦΘΗΧΣΗ ΡΟΓΟΠΖ ΖΛΔΗΑ Β ΘΔΑΛΟΝΗ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΜΑΓΝΖΗΑ ΛΑΗΘΗ ΓΑ 44,70% 27,81% ΚΖ 15,37% 17,96% 7,61% 14,82% 2,13% 65,54% ΑΡΚΑΓΗ ΓΧΓΔΚΑΝ ΜΑΓΝΖ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΡΑΜΑ ΦΘΗΧΣΗΓ Α ΑΘΖΝΑ ΘΔΠΡΧΣΗ Α ΖΑ ΗΑ 15,41% 17,88% Α 7,76% 12,73% Α 2,15% 65,15% 45,35% 25,22% ΑΡΣΑ Β ΑΘΖΝΑ ΑΜΟ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡ ΠΡΔΒΔΕΑ ΚΔΦΑΛΟ Α ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΧΓΔΚΑΝ 64,70% 46,58% 24,51% ΝΑΝΗΑ 15,52% 17,12% ΝΗΑ 12,26% ΖΑ 2,39% 7,75% 1977 Νη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1977 δηεμάγνληαη πξφσξα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην νπζηαζηηθφ μεθίλεκα ηνπ αηεινχο δηθνκκαηηζκνχ ζηε ρψξα καο-αηεινχο γηαηί δηαηεξεί πάληνηε έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ην ΘΘΔ. Ρν ηειεπηαίν ζα ζπκκεηάζρεη απηφλνκα ζηηο εθινγέο γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιίηεπζε, αιιά ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζα είλαη ε ππέξβαζε ηνπ ΞΑΠΝΘ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ Δλσζε Θέληξνπ-Λέεο Γπλάκεηο ζηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. Ρν θφκκα εμάιινπ ηνπ Γηψξγνπ Καχξνπ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε ΔΓΖΘ θαη εκθαλίδεη ήδε δηαιπηηθέο ηάζεηο κε ηελ αζξφα πξνζρψξεζε ζηειερψλ ηνπ ζην ΞΑΠΝΘ. Ζ ΛΓ θαηακεηξά θαηαθφξπθε πηψζε ησλ πνζνζηψλ ηεο, θάηη πάλησο αλακελφκελν αθνχ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη θαη ν θίλδπλνο κηαο λέαο δηθηαηνξίαο ζηγά-ζηγά εμαθαλίδεηαη. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα αλαζχληαμε ηεο άθξαο δεμηάο κε ηελ εκθάληζε ηνπ θφκκαηνο Δζληθή Ξαξάηαμε, ε νπνία ςαιηδίδεη πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηελ νπνία αληιεί ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο, ελψ ζηελ πνιηηηθή ζθελή ππάξρεη πιένλ θαη ε «Ππκκαρία», έλαο ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ΘΘΔ Δζσηεξηθνχ, ηελ ΔΓΑ θαη άιια κηθξά θνκκαηίδηα ηεο Αξηζηεξάο. Ρν άζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ ίζα πνπ μεπεξλά ην 67%, θάηη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ παξνπζηάδνληαη αθξαίεο εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηνπιάρηζηνλ ζε

22 επίπεδν λνκψλ θαη λα εμαιείθεηαη ην θαηλφκελν ησλ εγεκνληψλ ζηηο δηάθνξεο ειάζζνλεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Ζ ΛΓ ζα απνιέζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δχλακήο ηεο πνπ φκσο ζα κνηξαζηεί αλαινγηθά ζηελ επηθξάηεηα, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηηά ηεο ζε φινπο ηνπο λνκνχο πνπ είρε θεξδίζεη θαη ην Αιισζηε, ν βαζηθφο ηεο πηα αληίπαινο, ην ΞΑΠΝΘ, αλ θαη δηπιαζηάδεη θαη ηξηπιαζηάδεη παληνχ ηα πνζνζηά ηνπ, βξίζθεηαη πνιχ καθξηά αθφκε γηα λα ηελ απεηιήζεη. Νη απψιεηεο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Θ. Θαξακαλιή κεηξηνχληαη ζε δηςήθην λνχκεξν, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ θαη ην 30%!!! Ζ ΛΓ ζα βξεζεί ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην 1974 ζε 55 απφ ηηο 56 ειάζζνλεο πεξηθέξεηεο θαη κνλάρα ζηα Σαληά, πνπ είρε φκσο νχησο ή άιισο πεληρξή επίδνζε, ζα αλέβεη 0,75%, παξακέλνληαο πάλησο ζηελ 4 ε ζέζε. Ζ αληίζηνηρε πηψζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο Δ.Θ. Λέεο Γπλάκεηο, ηεο ΔΓΖΘ, ζα ηεο δψζεη ην δηθαίσκα λα θεξδίζεη ζε 53 απφ ηηο 56 πεξηθέξεηεο, φπσο αθξηβψο πξηλ ηξία ρξφληα. Νκσο ζα ράζεη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, κε ηηο απψιεηέο ηεο ζηελ Θξήηε λα αθνξνχλ κφλν ηνλ λνκφ Ζξαθιείνπ. Νη εθινγέο πνπ πεξηγξάθνπκε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νξφζεκν, απφ ηελ άπνςε φηη αξρίδνπλ λα ρηίδνληαη ηα θάζηξα ησλ δπν θνκκάησλ πνπ ζα κνλνπσιήζνπλ ηελ εμνπζία κέρξη θαη ην Φαίλεηαη νινθάλεξα ε δηαθξηηή ππεξνρή ηεο ΛΓ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηε Πηεξεά Διιάδα, ζηελ Ζπεηξν-πιελ Θεζπξσηίαο-, ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία θαη, ιηγφηεξν ζε Αλαηνιηθή Καθεδνλία-Θξάθε θαη Θεζζαιία. Πηα Δπηάλεζα, αλ θαη δηαηεξεί ηελ πξσηνθαζεδξία, ηα πνζνζηά ηεο πιένλ ζπκίδνπλ ην 2009, ελψ ζηελ Θξήηε ε εκθαλήο αδπλακία ηεο είρε παξνπζηαζηεί ήδε απφ ην Δληχπσζε πξνθαιεί αλακθηζβήηεηα ην γεγνλφο ηεο πνιχ κηθξήο ηεο πηψζεο ζην Βφξεην Αηγαίν, πνπ αλέθαζελ δελ ζεσξείηαη απφ ην πξνλνκηαθέο πεξηνρέο ηεο δεμηάο, ελψ θαη ζην Λφηην Αηγαίν ην 1977 ε ΛΓ ζα θξαηήζεη ςειά ηα πνζνζηά ηεο. Ρν ΞΑΠΝΘ θαηά κέζν φξν ζα δηπιαζηάζεη ηα πνζνζηά ηνπ ή θαη ζα ηα ηξηπιαζηάζεη φπνπ ηδίσο είρε ην 1974 κνλνςήθην λνχκεξν. Θα βξεζεί ζηε δεχηεξε ζέζε ζρεδφλ παληνχ αιιά έθπιεμε πξνθαιεί γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ε κηθξή ηνπ άλνδνο ζην Βφξεην θαη Λφηην Αηγαίν, πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά εκθάληδε κέρξη πξφηηλνο ζεκαληηθή εθινγηθή απήρεζε. Νχηε ζηελ Θξήηε ζα αλαπηχμεη θάπνηα μερσξηζηή δπλακηθή, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ θαη ζα πεηχρεη ηελ πξψηε ηνπ λίθε ζηε κεηαπνιίηεπζε. Θα πιεζηάζεη ζε απφζηαζε αλαπλνήο ηε ΛΓ ζηελ Αρατα, ζηε Θεζπξσηία, ζηελ Θέξθπξα θαη ζηελ Ζιεία, «πξάζηλα θάζηξα» κεηά ην 1981, αιιά εληχπσζε πξνθαιεί ε ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεηα αζήκαληε άλνδφο ζηα Γξεβελά, φπνπ θαη ζα παξακείλεη ηξίην. Ρν ίδην ζα ζπκβεί θαη ζε αθφκε 10 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζε νξηζκέλεο κάιηζηα δελ ζα θαηνξζψζεη λα μεθχγεη απφ ηελ 4ε ζέζε. Δρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε πξψηε εκθάληζε ηνπ ΘΘΔ, σο απηφλνκνπ θφκκαηνο, ζε εθινγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, έπεηηα απφ ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ. Αιιά δελ καο έθαλε ζνθφηεξνπο ζρεηηθά κε ηηο εθινγηθέο επηδφζεηο ηνπ αλά λνκφ. Βέβαηα, είρε πξνεγεζεί ην εγρείξεκα ηεο Δλσκέλεο Αξηζηεξάο θαη

23 θάπνηα δεδνκέλα κάο ήηαλ ήδε γλσζηά. Πηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο εξγαηνππφιεηο θαη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ην ΘΘΔ δελ καο εμέπιεμε, φπσο θαη ζηηο αγξνηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο αιιά θαη ζηα λεζηά κε πνιινχο ςεθνθφξνπο αξηζηεξψλ θαηαβνιψλ. Δηζη, ην ΘΘΔ ήξζε ηξίην ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αζήλαο, ηνπ Ξεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, εθηφο απφ ην πφινηπν, πνπ είρε εληειψο δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζχλζεζε. Πηε Ιέζβν θαηάθεξε λα ππνζθειίζεη ην ΞΑΠΝΘ θαη κε πνζνζηφ πνπ πιεζίαδε ην 25% λα βξεζεί ζηε δεχηεξε ζέζε, ελψ θαη ζηα Δπηάλεζα, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην 18%+ ζηε Ιεπθάδα παξνπζίαζε αμηφινγεο επηδφζεηο. Θαη ζηε Πάκν μεπέξαζε ην ΞΑΠΝΘ, αιιά είδε ηελ ΔΓΖΘ λα βξίζθεηαη ςειφηεξα. Πηε Θεζζαιία πέηπρε νξηζκέλα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, πεξλψληαο ηνλ πήρε ηνπ 15% ζηε Ιάξηζα θαη πξνζεγγίδνληάο ηνλ ζηε Καγλεζία. Πηε Γπηηθή Διιάδα ζηάζεθε αμηνπξεπψο κε ηε δεδνκέλε πζηέξεζε ζηελ Ζιεία φπσο θαη ζε θάπνηνπο κεκνλσκέλνπο λνκνχο ηεο Καθεδνλίαο. Πηελ Θξήηε πέηπρε πεληρξά απνηειέζκαηα θαη κνλάρα ζηα Σαληά είρε, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζην λεζί, εμαηξεηηθή επίδνζε. Ρα πνζνζηά ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ζηε Πηεξεά Διιάδα, ζηελ Ζπεηξν, ζηε Γπηηθή θαη Θεληξηθή Καθεδνλία, ζην Λφηην Αηγαίν θαη ζηε Θξάθε, φπνπ θαηαπνληίζηεθε. Ζ αλαδσπχξσζε ελφο ππξήλα ηεο άθξαο δεμηάο, σο επί ην πιείζηνλ, λνζηαιγψλ ηεο ρνχληαο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε λεντδξπζείζα Δζληθή Ξαξάηαμε. Νχηε νη εθινγηθέο επηδφζεηο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Πηέθαλνπ Πηεθαλφπνπινπ καο επηθχιαζζαλ ηδηαίηεξεο εθπιήμεηο. Πηηο πεξηνρέο κε πιεηνςεθία ζπληεξεηηθψλ, δεμηψλ ςεθνθφξσλ ε ΔΞ πήξε δηπιάζηεο ςήθνπο απφ ην παλειιαδηθφ ηεο πνζνζηφ κε θξαπγαιέα πεξίπησζε ηε Ιαθσλία, φπνπ θαηεηάγε 2 ε πίζσ απφ ηε

24 ΛΓ κε ην αλέιπηζην 16,24%! Πηα αζηηθά θέληξα ππνιήθζεθε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζηελ επηθξάηεηα, ελψ ζηε Β Ξεηξαηά κφιηο πνπ άγγημε ην 3%. Πηε Ονδφπε, πνπ ην απνηέιεζκα επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν, ε ΔΞ ήξζε θη εθεί 2 ε θαη κάιηζηα κε πνζνζηφ 27,31%! Πηελ Ξεινπφλλεζν θαηαγξάθεη ηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηεο, φπσο θαη ζηε Πηεξεά πνπ παίξλεη δηπιάζην πνζνζηφ απφ ην παλειιαδηθφ ηεο. Πηελ Ζπεηξν είρε θαιή παξνπζία, ζηε Θεζζαιία ην ίδην, ελψ ζηε Καθεδνλία παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν λα δηαθνξνπνηείηαη αθφκε θαη κε 10 κνλάδεο δηαθνξά απφ λνκφ ζε λνκφ. Πηα Δπηάλεζα έιαβε πνιχ πεξηζζφηεξεο ςήθνπο απ φ,ηη ζα θαληαδφηαλ θαλείο, ελψ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είρε κηα απνγνεηεπηηθή παξνπζία. Ζ ΔΓΖΘ αθνινχζεζε ηα βήκαηα ηεο πξνθαηφρνπ ηεο Δλσζεο Θέληξνπ κε κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία παλειιαδηθά θαη ρσξίο εθινγηθέο εμάξζεηο. Ξαξέκεηλε κε δπν κνλάδεο δηαθνξά απφ ην ΘΘΔ ηξίηε ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία ζηα αζηηθά θέληξα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Πηα Γξεβελά, πηζαλφηαηα γηα ηνπηθνχο ιφγνπο, θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε κε ην εληππσζηαθφ ην δίρσο άιιν 26,98%!!! Πηα Γσδεθάλεζα, κε ηνπο πνιινχο ςεθνθφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ην θέληξν θαη ηφπν θαηαγσγήο ηνπ Γηάλλε Είγδε θαηέγξαςε ην εμαηξεηηθφ 25,06%, κέλνληαο ιίγν πίζσ απφ ην ΞΑΠΝΘ, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζην Ζξάθιεην, πνπ επίζεο πήξε ηε δεχηεξε ζέζε κε 25,09%. Πην Ιαζίζη θαηέιαβε ηε κνλαδηθή ηεο πξσηηά ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε 30,97%, πζηεξψληαο φκσο αηζζεηά ζε ζρέζε κε ην 45% ηνπ Θαη ζηα Δπηάλεζα ζεκείσζε κεξηθέο ζεκαληηθέο εθινγηθέο επηδφζεηο, φπσο ζηε Εάθπλζν θαη ζηε Ιεπθάδα πνπ βξέζεθε πάλσ απφ ην ΘΘΔ, ζηε δεχηεξε ζέζε. Ρελ ίδηα ζέζε, πίζσ απφ ηε ΛΓ, θαηέιαβε θαη ζηελ Μάλζε κε 24%. Πε άιιε κηα θαζαξά «αξηζηεξή» πεξηνρή ζηε Πάκν, εθηφπηζε εθ λένπ ην ΘΘΔ απφ ηε δεχηεξε ζέζε, μεπεξλψληαο αθφκε κηα θνξά ην 20%. Πηε Φιψξηλα πήξε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηελ Δλσζε Θέληξνπ, έζησ θαη νξηαθά θαη πιεζίαζε πάιη ην 20%. Ρέινο, ζηα Σαληά, παξά ην πςειφ πνζνζηφ ηεο (20,55%), έραζε ηελ πξσηηά απφ ην θφκκα ησλ Λέσλ Φηιειεπζέξσλ πνπ θέξδηζε ζηνλ λνκφ. Ππκπεξαζκαηηθά, κε εμαίξεζε ηα πνιχ ςειά πνζνζηά πνπ πξναλαθέξακε ζε ζπγθεθξηκέλνπο λνκνχο θαη ηα αλεμήγεηα ρακειά ζε δηάζπαξηεο πεξηθέξεηεο ζε φιε ηε ρψξα, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ θπκάλζεθε κεηαμχ ηνπ 9-11%. Ρέινο, απνηπρεκέλν θξίλεηαη ην εγρείξεκα ηεο «Ππκκαρίαο». Κφλν ζηα αζηηθά θέληξα είρε κηα αμηνπξεπή παξνπζία, ελψ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο λνκνχο ηεο επαξρίαο βξέζεθε αλάκεζα ζην 1-2% θαη πνιιέο θνξέο αθφκε ιηγφηεξα. Νια ηα παξαπάλσ κπνξείηε λα ηα δείηε αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη ζηνπο πίλαθεο κε ηηο θαιχηεξεο θαη ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ησλ πην δεκνθηιψλ θνκκάησλ ηεο αλακέηξεζεο: 1977

25 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΝΔ ΠΑΟΚ ΕΔΗΚ ΚΚΕ ΕΠ ΤΜΜΑΥΘΑ ΚΝΦ Α' Αζελώλ 42,83% 22,58% 9,18% 11,51% 6,65% 6,00% Α' Θεζζαιολίθες 45,80% 22,12% 9,02% 11,98% 4,18% 5,51% Α' Πεηραηώς 43,93% 23,87% 10,97% 11,04% 4,89% 4,20% Αηηωιοαθαρλαλίας 49,24% 26,00% 10,44% 7,58% 4,81% 1,25% Αργοιίδος 46,01% 25,50% 10,40% 3,45% 12,40% 1,22% Αρθαδίας 48,74% 21,45% 12,21% 5,03% 11,20% 1,11% Αρηας 39,32% 27,91% 12,60% 6,36% 12,06% 1,19% Αηηηθής 45,10% 28,07% 11,09% 7,62% 5,48% 1,80% Αταΐας 40,00% 37,26% 5,67% 8,14% 6,46% 2,02% Β' Αζελώλ 35,14% 27,59% 8,30% 16,08% 5,14% 5,19% Β' Θεζζαιολίθες 46,19% 27,55% 10,01% 7,45% 5,32% 2,03% Β' Πεηραηώς 32,41% 26,48% 11,99% 19,34% 2,99% 5,19% Βοηωηίας 39,40% 30,99% 11,96% 7,37% 7,98% 1,71% Γρεβελώλ 32,44% 18,09% 26,98% 8,05% 10,32% 1,01% Γράκας 39,66% 27,28% 7,25% 3,60% 10,23% 1,51% Γωδεθαλήζοσ 41,43% 27,71% 25,06% 2,72% 2,05% 1,15% Δβροσ 54,72% 21,76% 13,01% 3,70% 4,34% 1,70% Δύβοηας 42,72% 27,68% 13,08% 5,28% 5,64% 1,05% Δσρσηαλίας 46,43% 28,44% 13,67% 3,05% 6,75% 1,10% Εαθύλζοσ 36,33% 20,39% 7,38% 15,79% 15,25% 2,00% 2,86% Ζιείας 35,24% 31,00% 18,11% 3,70% 10,61% Ζκαζίας 43,34% 30,62% 10,94% 8,45% 4,16% 2,03% Ζραθιείοσ 14,90% 35,36% 25,09% 7,23% 2,18% 4,15%

26 Θεζπρωηίας 34,10% 30,55% 24,74% 4,55% 5,32% Ηωαλλίλωλ 46,26% 24,78% 8,57% 8,11% 7,57% 2,51% 1,72% Καβάιας 50,50% 23,30% 9,37% 7,44% 3,95% 3,83% Καρδίηζας 36,52% 26,56% 10,18% 10,96% 14,29% 1,01% Καζηορηάς 44,21% 19,49% 9,97% 2,82% 13,49% 1,02% Κέρθσρας 35,44% 32,07% 7,65% 10,03% 9,96% 2,87% Κεθαιιελίας 39,67% 24,05% 9,76% 13,08% 11,32% 2,12% Κηιθίς 42,98% 23,61% 9,14% 10,20% 11,35% 1,67% Κοδάλες 49,82% 23,70% 13,58% 5,60% 5,35% 1,80% Κορηλζίας 47,09% 29,86% 9,73% 3,88% 6,16% 1,49% 1,46% Κσθιάδωλ 54,95% 22,92% 12,61% 3,45% 3,04% 2,38% Λαθωλίας 55,00% 16,23% 7,03% 4,17% 16,24% Λάρηζας 36,90% 22,31% 11,59% 15,06% 10,31% 2,32% Λαζηζίοσ 29,61% 26,18% 30,97% 4,19% 7,92% Λέζβοσ 42,77% 20,79% 7,96% 24,13% 1,14% 2,45% Λεσθάδας 31,89% 16,58% 18,71% 18,06% 8,17% 4,52% Μαγλεζίας 42,42% 19,54% 14,16% 14,52% 5,39% 3,32% Μεζζελίας 44,43% 23,37% 10,94% 6,08% 14,05% Ξάλζες 43,86% 22,45% 23,99% 2,07% 5,40% 1,03% Πέιιας 44,21% 31,18% 10,98% 4,56% 7,35% 1,36% Πηερίας 44,04 23,81 15,05 6,56% 8,29% 1,90% Πρέβεδας 44,21% 34,37% 3,89% 7,45% 8,87% 1,21% Ρεζύκλες 29,49% 24,28% 13,93% 4,57% 26,03% Ροδόπες 35,73% 16,68% 17,00% 2,49% 27,31%

27 άκοσ 43,39% 10,88% 21,54% 17,58% 2,94% 3,07% ερρώλ 52,55% 23,10% 9,67% 6,90% 5,59% 1,82% Σρηθάιωλ 37,18% 22,34% 19,06% 12,10% 7,87% 1,13% Φζηώηηδας 43,97% 22,68% 14,16% 5,74% 11,01% 1,11% Φιώρηλας 47,03% 15,62% 19,17% 4,80% 8,07% Φωθίδας 54,88% 23,96% 3,88% 4,90% 10,59% 1,02% Υαιθηδηθής 52,82% 25,81% 10,70% 4,16% 4,31% 1,67% Υαλίωλ 16,01% 23,44% 20,55% 10,67% 1,98% 25,72% Υίοσ 47,76% 15,67% 27,03% 5,40% 2,01% 2,14% ΝΔ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΝΔ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΕΔΗΚ ΕΔΗΚ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΛΑΚΧΝΗΑ 55,00% ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΥΑΨΑ ΑΜΟ ΛΑΗΘΗ 30,97% ΦΧΚΗΓΑ 14,90% 37,26% 10,88% 3,88% ΚΤΚΛΑΓΔ 54,95% ΥΑΝΗΑ 16,01% ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΥΗΟ 27,03% ΠΡΔΒΔΕΑ 35,36% 15,62% 3,89% ΦΧΚΗΓΑ 54,88% ΡΔΘΤΜΝΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΥΗΟ 15,67% ΓΡΔΒΔΝΑ ΑΥΑΨΑ 29,49% 34,37% 26,98% 5,67% ΔΒΡΟ 54,72% ΛΑΗΘΗ 29,61% ΚΔΡΚΤΡΑ ΛΑΚΧΝΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 32,07% 16,23% 25,09% 7,03% ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 52,82% ΛΔΤΚΑΓΑ ΠΔΛΛΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΑ ΓΡΑΜΑ 31,89% 31,18% 16,58% 7,25% 25,06% ΔΡΡΔ 52,55% Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΖΛΔΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ 32,41% 31,00% 16,68% 24,74% 7,38% ΚΑΒΑΛΑ 50,50% ΓΡΔΒΔΝΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΡΔΒΔΝΑ ΞΑΝΘΖ 23,99% ΚΔΡΚΤΡΑ

28 32,44% 30,99% 18,09% 7,65% ΚΟΕΑΝΖ 49,82% ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΜΟ ΛΔΒΟ 34,10% 30,62% 19,49% 21,54% 7,96% Α Β ΑΘΖΝΑ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΥΑΝΗΑ Β ΑΘΖΝΑ ΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 35,14% 30,55% 19,54% 20,55% 8,30% 49,24% ΑΡΚΑΓΗΑ ΖΛΔΗΑ 35,24% ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 48,74% 29,86% 20,39% 19,17% 8,57% ΚΚΕ ΚΚΕ ΕΠ ΕΠ ΤΜΜΑΥΘΑ ΤΜΜΑΥΘ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡΑ Α ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΥΕΘΡΟΣΕΡ Α ΛΔΒΟ ΞΑΝΘΖ 2,07% ΡΟΓΟΠΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ Α ΑΘΖΝΑ 6,00% ΑΡΓΟΛΗΓΑ 24,13% 27,31% 0,0% 0,0% Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΡΟΓΟΠΖ ΛΑΚΧΝΗΑ ΛΑΗΘΗ 0,0% Α ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 19,34% 2,49% 16,24% 5,51% 0,0% ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΡΔΘΤΜΝΟ Β ΑΘΖΝΑ 5,19% ΖΛΔΗΑ 0,0% 18,06% Α 2,72% 15,25% 0,0% ΑΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΥΑΝΗΑ 0,0% Β ΠΔΗΡΑΗΑ 5,19% ΘΔΠΡΧΣΗΑ 17,58% 2,82% 14,29% 0,0% ΕΑΚΤΝΘΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΜΔΖΝΗΑ ΛΔΒΟ 1,14% ΛΔΤΚΑΓΑ 4,52% ΛΑΚΧΝΗΑ 15,79% 3,45% 14,05% 0,0% ΛΑΡΗΑ ΚΤΚΛΑΓΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΥΗΟ 2,01% Α ΠΔΗΡΑΗΑ 4,20% ΛΑΖΘΗ 15,06% 3,45% 13,49% 0,0% ΜΑΓΝΖΗΑ ΓΡΑΜΑ 3,60% ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 3,83% ΜΔΖΝΗΑ 14,52% 12,40% Α 2,05% 0,0% ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΔΒΡΟ 3,70% ΑΡΣΑ ΑΜΟ 2,94% ΜΑΓΝΖΗΑ 3,32% ΡΔΘΤΜΝΟ

29 13,08% 12,06% 0,0% ΣΡΗΚΑΛΑ ΖΛΔΗΑ 3,70% ΚΗΛΚΗ Β ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΜΟ 3,07% ΡΟΓΟΠΖ 12,10% 11,35% 2,99% 0,0% ΚΔΦΑΛΟΝΗ ΚΤΚΛΑΓΔ ΚΔΡΚΤΡΑ 2,87% ΦΛΧΡΗΝΑ Α 11,32% 3,04% 0,0% 1981 Δθηφο απφ ηε ζξηακβεπηηθή λίθε ηεο «Αιιαγήο» ηνπ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ θαη ηελ άλνδν ηνπ ΞΑΠΝΘ ζηελ εμνπζία ε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1981 ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία θαη γηα κηα ζεηξά άιινπο ιφγνπο πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο πνιηηηθνχο αλαιπηέο θαη ηνπο εθινγνιφγνπο: Ξνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ εθινγψλ ζα εμαλεκηζηνχλ θαη δελ ζα εκθαληζηνχλ μαλά. Κφλν νη δχν κεγάινη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζα ληθήζνπλ ζηηο ειάζζνλεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη ν αηειήο δηθνκκαηηζκφο απφ ηηο 18 Νθησβξίνπ ζα εκπεδσζεί θαη ζα παξακείλεη ζε πνιχ πςειά πνζνζηά κέρξη θαη ην 2009.

30 Ρν ΞΑΠΝΘ ζα πεηχρεη κηα πεληαθάζαξε λίθε, ζα επηδείμεη θαζνιηθή ππεξνρή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζα δεκηνπξγήζεη παληνχ «πξάζηλα θάζηξα» πνπ έθηνηε ζα ηα δηαηεξήζεη κε ιηγνζηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ αλακέηξεζε ζε αλακέηξεζε. Ζ λίθε ηνπ είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθή: Θα εθηνμεχζεη ηε δηαθνξά ηνπ απφ ηε ΛΓ ζηηο 12 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θάηη πνπ δελ ζα ζπκβεί πνηέ μαλάδηςήθηα δηαθνξά δελ ζα παξαηεξήζνπκε ζε θακηά αλακέηξεζε σο ην Θα απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λνκνχο θαη ε κνλαδηθή ηνπ λίθε ηνπ 1977 θαληάδεη ζαλ παξακχζη,

31 αθνχ 4 ρξφληα αξγφηεξα ζα θαηαθηήζεη 48 πξσηηέο ζε 56 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο! Κάιηζηα, είλαη ηέηνην ην εχξνο ηεο επηηπρίαο ηνπ πνπ ζα μεπεξάζεη ην 50% ζε 17 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη ζε δχν (Ζξάθιεην, Ιαζίζη) αθφκε θαη ην 60%. Κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο 13 πεξηθέξεηεο ε λίθε ηνπ ζα είλαη εκθαηηθή ζηελ Θξήηε, ζην Λφηην Αηγαίν, ζε Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε, ζηελ Ζπεηξν, ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, ζηε Πηεξεά, ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ζην Ηφλην. Κφλν ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ζα πζηεξήζεη ελψ θαη ζηελ Ξεινπφλλεζν κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπληεξεηηθψλ ςεθνθφξσλ ζα πεηχρεη αμηφινγεο επηδφζεηο. Πε Θεζζαιία θαη Βφξεην Αηγαίν ζα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε αιιά φρη κε ηφζν εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. πάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ηξηπιαζηάδεη ηε δχλακή ηνπ ζε ζρέζε κε ην 1977 θαη αίζζεζε πξνθαινχλ νη λίθεο ηνπ ζε Φσθίδα, Φζηψηηδα θαη, θπξίσο, Πέξξεο. Ζ εγεκνληθή ηνπ ππεξνρή απνηππψλεηαη εμίζνπ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηελ χπαηζξν. Ζ ΛΓ ζα ππνζηεί παλσιεζξία. Νη 53 πξσηηέο ηεο ζα ζπξξηθλσζνχλ ζε κφιηο 8. Ρελ ηξαγηθή ηεο εθινγηθή εηθφλα ζα κεηξηάζνπλ ιίγν ηα απνηειέζκαηα ζε Γπηηθή Καθεδνλία θαη Ξεινπφλλεζν. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε δηαρξνληθή ηεο ππεξνρή ζα δηαηεξεζεί κνλάρα ζηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηθέξεηεο, ελψ ζηε Πηεξεά ε ήηηα ηεο ζα είλαη εθθσθαληηθή. Πε πεξηνρέο πνπ ππεξηεξνχζε κε απφιπηε πιεηνςεθία ζα βξεζεί δεχηεξε. Πηα αζηηθά θέληξα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ε ζπγθνκηδή ηεο ζα είλαη ηδηαίηεξα θησρή θαη ζηελ επηθξάηεηα ζα ππεξβεί ην 50% κφλν ζε δχν λνκνχο θαη ην 40% ζε 19 ζην ζχλνιν ησλ 56. Ξνπζελά ζηα αζηηθά θέληξα δελ πιεζηάδεη θαλ ην 40% ε ΛΓ, κηα αθφκε απφδεημε ηεο παηαγψδνπο απνηπρίαο ηεο.

32 Ν ηξίηνο παίθηεο πνπ θαζηζηά αηειή ηνλ δηθνκκαηηζκφ παξακέλεη ζε φιεο ηηο αλακεηξήζεηο ην ΘΘΔ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ 1981 φιε ηνπ ε πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζην μεπέξαζκα ηνπ 17%, πνπ, φπσο πξνβιέπεη ν εθινγηθφο λφκνο, ηνπ δίλεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε β θαηαλνκή. Νκσο ε ηζρπξή πφισζε ζα ζηεξήζεη απφ ηνπο θνκκνπληζηέο απηή ηε δπλαηφηεηα, θάλνληαο ην επηζπκεηφ πνζνζηφ άπηαζην φλεηξν, αθνχ ην ΘΘΔ ζα αγγίμεη απιψο ην 11%. Θαη ε Βνπιή, απνπζία άιισλ θνκκάησλ κε δπλακηθή, ζα κείλεη ηξηθνκκαηηθή. Ζ δηαρξνληθή αδπλακία ηνπ ΘΘΔ λα πξνζειθχζεη ηθαλνπνηεηηθή κεξίδα ςεθνθφξσλ ζε νιφθιεξε ηε Καθεδνλία, ηελ Ζπεηξν, ηε Πηεξεά, ηε Γπηηθή Διιάδα, ηελ Ξεινπφλλεζν θαη ηελ Θξήηε ζα αληηζηαζκίζεη ηελ θαιή ηνπ παξνπζία ζηε Θεζζαιία, ζην Ηφλην θαη ζην Βφξεην Αηγαίν. Κάιηζηα, ζην Λφηην Αηγαίν θαη ζηε Θξάθε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά πνιχ ρακειά. Ρειηθά ην πνιππφζεην 17% ζα ην ζπγθεληξψζεη κφλν ζε 6 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, κε δχν απφ απηέο λα βξίζθνληαη ζην ιεθαλνπέδην θαη δχν ζην Βφξεην Αηγαίν, φπνπ θαη ζα μεπεξάζεη θαη ην 20%. Δίλαη νινθάλεξν πσο αξηζηεξνί ςεθνθφξνη έρνπλ πξνηηκήζεη ζηελ θάιπε ην ΞΑΠΝΘ Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλά λνκφ θαη ηα θαιχηεξα θαη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ ζηελ επηθξάηεηα: 1981

33 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΕ ΠΑΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΑΛΛΟ Α' Αζελώλ 44,25% 34,42% 12,63% Α' Θεζζαιολίθες 47,64% 32,82% 13,11% Α' Πεηραηώς 48,17% 34,17% 12,23% Αηηωιοαθαρλαλίας 48,33% 39,91% 9,35% Αργοιίδος 44,54% 46,83% 5,30% Αρθαδίας 44,92% 42,90% 7,46% Αρηας 42,42% 46,52% 9,26% Αηηηθής 49,58% 34,85% 10,74% Αταΐας 55,92% 30,62% 9,19% Β' Αζελώλ 48,73% 26,36% 18,04% Β' Θεζζαιολίθες 46,76% 38,56% 10,54% Β' Πεηραηώς 51,17% 23,10% 21,28% Βοηωηίας 52,86% 35,06% 9,16% Γρεβελώλ 47,92% 34,18% 12,31% Γράκας 48,47% 43,74% 4,51% Γωδεθαλήζοσ 58,19% 30,29% 4,90% 5,32% Δβροσ 45,83% 40,86% 5,38% Δύβοηας 55,05% 32,07% 7,51% Δσρσηαλίας 53,16% 41,23% 4,23% Εαθύλζοσ 43,12% 37,10% 15,84% Ζιείας 52,21% 40,45% 5,70% Ζκαζίας 50,23% 36,07% 10,21% Ζραθιείοσ 65,91% 19,20% 8,46%

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα