2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide"

Transcript

1 2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D Quick Reference Guide

2 ELECTRONICS EU Declaration of Conformity (RTTE) EU-overensstemmelseserklæring (RTTE) ήλωση Συµµόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού και Τερµατικού Εξοπλισµού - RTTE) Declaración de conformidad de la UE (RTTE) EU Conformiteitsverklaring (RTTE) EU-överensstämmelseförklaring (RTTE) NAVIGA For navig LCD men and mak Samsung Electronics Co. Ltd declare under our sole responsibility that the product / EU-overensstemmelseserklæring / διακηρύττει µε αποκλειστική διακηρύττει µε αποκλειστική / declara bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto / verklaart hierbij dat het product / förklarar härmed på vårt fulla ansvar att produkten: Digital keyphone system / Σύστηµα Ψηφιακού Τηλεφώνου µε Πλήκτρα / Sistema de teléfono digital / digitalt tangenttelefonsystem to which this declaration relates is in conformity with / som denne deklaration realterer til, er i overensstemmelse med / στο οποίο αναφέρεται αυτή η διακήρυξη συµµορφώνεται µε την / al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes directrices / waarop deze verklaring van toepassing is, conform is met / som denna förklaring avser står i överensstämmelse med kraven i: Low Voltage Directive 73/23/EEC EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC by application of the following standards / ved anvendelse af følgende standarder / mε την εφαρµογή των εξής προτύπων / según la aplicación de las normas siguientes / met toepassing van navolgende standaard / genom tillämpning av följande standarder: LVD: EN60950: 2000 (IEC 60950, Third Edition, 1999) EMC: EN55022 : 1998, EN :1995 Inc A1/A2: A14:2000*, EN :1995, EN : , EN :1996, EN :1995, EN :1995, EN :1996, EN :1994, AS/NZS3548:1995 (Manufacturer) Samsung Electronics Co., Ltd 259, Gongdan-Dong, Gumi-City Kyungbuk, Korea, (Representative in the EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire Blackbushe Business Park GU46 6GG, UK Tae-eok Jang In-Seop Lee......

3 Quick Reference Guide for 2-Line LCD Keysets: DS-5007S/5014S/5038S DS-5014D/5021D ITP-5014D/5021D ENGLISH DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA 2004/10

4 ENGLISH QUICK REFERENCE GUIDE VOLUME CONTROL BUTTONS Volume control for handset, ring, speaker, etc. 48 CHARACTER DISPLAY 2 x 24-character lines + SOFT KEYS (3) Used to activate features via the display STATUS INDICATOR LED Shows the current status of the keyset (busy, message waiting, etc.) SCROLL KEY Used to select start menu and scroll through display options PROGRAMMABLE BUTTONS With tri-coloured LEDs: 5007S keyset has S keyset has S keyset has D keyset has D keyset has 21 MICROPHONE REDIAL BUTTON CONFERENCE BUTTON TRANSFER BUTTON NAVIGATION BUTTONS (DS & ITP-5014D / 5021D) For navigating through LCD menus and features HOLD BUTTON SPEAKER For hands-free operation (Used in place of handset) SPEAKER BUTTON The DS-5038S keyset has 17 further programmable buttons in place of Navigation Buttons (numbered 22 to 38 from top left to bottom right, horizontally) The programmable buttons above the keypad are arranged in rows of 1x7 (7) buttons or 2x7 (14) buttons or 3x7 (21) buttons and are numbered from 1 to 7 or 14 or 21 from top left to bottom right. By default, keys 1 and 2 are set as CALL keys. CALL keys flash for incoming calls. Navigation buttons comprise: (Send), (Menu), (Cancel), (End), (Enter) and direction (arrow) buttons and are used to navigate through features and menus on the display. = Set up a conference call = Hold calls with up to four others = Last number redial = Transfer current call (or enter = Switch on speakerphone MMC programming mode)

5 TRANSFER CALL + extension no. BUSY LINE CAMP-ON Basic Functions MAKE AND ANSWER CALLS External Call Internal Call Answer Call* OR OR Press CAMP soft key OR programmed CAMP key OR dial 45 Refer to the User Guide supplied on the CD-ROM with your system for full instructions on operating your phone Make Call + Access Code (9 or 0) + external phone no. Dial extension number (* If phone has Navigation Buttons, you must press to answer calls on the speakerphone) PUT CALL ON HOLD AND TAKE CALL OFF HOLD System Hold Exclusive Hold Put On Hold (twice) Take Off Hold BUSY LINE CALLBACK Press CBK soft key OR programmed CBK key OR dial 44 answer callback as shown in above. PICK UP CALL AT OTHER EXTENSION + dial 65 + extension no. Speak hands-free 1. Call on hold at your own extension OR OR OR dial Call on hold at another extension Press flashing CALL key OR dial 11 Press flashing CALL or Line key OR dial 11 QUICK REFERENCE GUIDE ENGLISH FORWARD (DIVERT) CALLS Forward Type Dial* Programmed Key ext no. or group no ext no. or group no. FWRD ALL FWRD BUSY FWRD NO ANSWER FWRD BUSY/NO ANS FWRD DND FOLLOW ME ext no. or group no. MESSAGE WAITING INDICATION Set Message Waiting Indication Press MSG soft key OR programmed MSG key OR dial (if BUSY & NO ANS programmed) ext no. or group no ext no. (* To set forward type on LCD, dial 60 and select soft key) SETTING UP PERSONAL SPEED DIAL NUMBERS Press programmed FWRD key (+ dial extension, group or external no. if required) Answer Message Waiting Indication + MSG key OR dial 43 dial Speed Dial No. (00 49) + line access code + phone number

6 DANSK QUICK GUIDE VOLUMEN KONTROL Lydstyrkekontrol til telefonrør, ringetone, højttaler mv. 48-TEGNS DISPLAY 2 linjer a' 24 tegn + SOFT KEYS (3) Bruge til aktivering af menufunktioner via displayet STATUSINDIKATOR-LYSDIODE Viser aktuel status (optaget, meddelelse venter, mv.) SCROLL (MENU TAST) Bruge til valg af startmenu og til at bladre gennem displayvalgene PROGRAMMERBARE LYSTASTER Med røde lysdioder: 5007S har 7 taster 5014S har 14 taster 5038S har 21 taster 5014D har 14 taster 5021D har 21 taster MIKROFON REDIAL (GENKALDSTAST) CONFERENCE (KONFERENCE TAST) TRANSFER (OMSTILLINGSTAST) HOLD (VENTE TAST) SPEAKER (HØJTTALERTAST) HØJTTALER Til håndfri betjening (Anvendes i stedet for telefonrør) NAVIGATIONSTASTEN (DS & ITP-5014D / 5021D) Til navigation gennem LCDmenuer og funktioner samt til opkald DS-5038S har yderligere 17 programmerbare lystaster i denne position (nummererede fra 22 til 38 fra øverst til venstre til nederst til højre, vandret) De programmerbare lystaster oven over tastaturet er arrangeret i rækker af 1x7 (7) knapper eller 2x7 (14) knapper eller 3x7 (21) knapper, og de er nummererede fra 1 til 7 eller 14 eller 21 fra øverst til venstre til nederst til højre. Standard: Lystasterne 1 og 2 er indstillet til at være KALD-taster. KALD-tasterne blinker ved indkommende opkald. Navigationstasten omfatter (Send), (Menu), ((Cancel), (End), (Enter) og retningstasten (pile). De bruges til at navigere gennem de funktioner og menuer der vises på skærmen. = Opsætning af et konferenceopkald med op til fire andre personer = Omstil aktuelt opkald (eller skift til programmerings tilstand) = Sætter opkald i venteposition = Genopkald til sidst kaldte nummer = Aktiver højttaler

7 Basisfunktioner FORETAGE OG BESVARE OPKALD Besvar opkald* Se brugerhåndbogen på CD-ROM'en, der er leveret med dit system for fuldstændige instruktioner om betjening af telefonen Foretag opkald Ekstern opkald ELLER ELLER eksternt telefonnummer opkald ELLER Tast lokalnummer ELLER Tal håndfrit (* Hvis telefonen har navigationstasten, skal du trykke på knappen for at besvare opkald på højttalertelefonen) SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD) Sætte opkald i venteposition Afbryde ventefunktion 1. På dit eget lokalnummer Systemventeposition Eksklusiv venteposition (to gange) Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast Fra et andet lokalnummer Tast 12 + lokalnummer Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast 11 QUICK GUIDE OMSTILLING AF OPKALD + lokalnummer NOTERING TIL OPTAGET NUMMER Tryk på Noter, ELLER den programmerede Noter -tast, ELLER tast 44 besvar noteringen i herover. BANKE PÅ TIL OPTAGET LOKALNR. OPSAMLE OPKALD PÅ ANDET LOKALNR. Tryk på Bankpaa, ELLER den programmerede Bank på-tast, ELLER tast 45 + tast 65 + lokalnummeret DANSK VIDERESTILLING AF OPKALD Viderestillingstype Tast * Programmeret lystast VIDERESTIL ALLE lokal- eller gruppennummer VIDERESTIL VED OPTAGET lokal- eller gruppennummer Tryk på den programmerede VIDERESTIL VED INTET SVAR lokal- eller gruppennummer VIDERESTIL -tast (+ lokalnummer, VIDERESTIL VED OPTAGET / 604 (hvis OPTAGET eller INTET SVAR er gruppe- eller eksternt INTET SVAR programmeret) nummer) VIDERESTIL DND lokal- eller gruppennummer FØLG MIG-VIDERESTILLING lokalnummer (* Indstil viderestillingstype på LCD ved at trykke 60 og vælge en indstilling.) VENTENDE BESKEDER Send Besked Tryk på Besked, ELLER den programmerede Besked - lystast, ELLER tast 43 PROGRAMMERING AF PERSONLIGE KORTNUMRE Besvar Besked + Besked-lystast ELLER tast 43 tast kortnummer (00 49) + byliniekode + telefonnummer

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗ 48 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 2 γραµµών x 24 χαρακτήρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Για ενεργοποίηση της ανοικτής συνοµιλίας ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ Έλεγχος έντασης για ακουστικό, κουδουνισµό, µεγάφωνο, κλπ. + ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3) Χρησιµοποιούνται για την ενεργοποίηση χαρακτηριστικών µέσω της οθόνης LED ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ είχνει την τρέχουσα κατάσταση της ειδικής συσκευής (κατειληµµένο, αναµονή µηνύµατος, κτλ.) SCROLL (ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΥΛΙΣΗΣ) Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού έναρξης και την κύλιση στις επιλογές της οθόνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ Με LED τριών χρωµάτων: Το 5007S έχει 7 πλήκτρα Το 5014S έχει 14 πλήκτρα Το 5038S έχει 21 πλήκτρα Το 5014D έχει 14 πλήκτρα Το 5021D έχει 21 πλήκτρα ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ REDIAL (ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ) CONFERENCE (ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ) TRANSFER (ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΗΣΗΣ) HOLD (ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) SPEAKER (ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ) = Πραγµατοποιήστε µία κλήση = συνδιάσκεψης µε ένα ως και τέσσερα άλλα άτοµα. = = Μεταφορά παρούσας κλήσης (ή εισαγωγή στον προγραµµατισµό = του τηλεφωνικού κέντρου ) ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Για να πλοηγηθείτε στα µενού της οθόνης LCD και τα χαρακτηριστικά και για να κάνετε κλήσεις. Το πληκτρολόγιο DS-50 38S έχει 17 επιπλέον προγραµµατιζόµενα κουµπιά σε αυτή τη θέση (µε αριθµούς από το 22 µέχρι το 38 από τα επάνω αριστερά µέχρι κάτω δεξιά και οριζόντια). Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα πάνω από το πληκτρολόγιο είναι ταξινοµηµένα σε σειρές 1x7 (7) πλήκτρων) ή 2x7 (14) πλήκτρων) ή 3x7 (21) πλήκτρων και είναι αριθµηµένα από το 1 µέχρι το 7 ή 14 ή 21 από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά. Προγραµµατισµός εκ των προτέρων: Τα πλήκτρα 1 και 2 είναι ρυθµισµένα ως πλήκτρα CALL. Τα πλήκτρα CALL αναβοσβήνουν για εισερχόµενες κλήσεις. Τα Πλήκτρα Πλοήγησης αποτελούνται από τα (ΑΠΟΣΤΟΛΗ), (ΜΕΝΟΥ), (ΑΚΥΡΩΣΗ), (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ), (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) και τα πλήκτρα κατεύθυνσης (βέλη). Χρησιµοποιούνται για την πλοήγηση στα χαρακτηριστικά και τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη. Αναµονή κλήσεων επανάκληση τελευταίου αριθµού Ενεργοποίηση της ανοικτής συνοµιλίας

9 Βασικές Λειτουργίες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Απάντηση Κλήσης* Αναφερθείτε στον Οδηγό Χρήσης που σας προσφέρεται στο CD-ROM µαζί µε το σύστηµά σας για πλήρεις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου σας Πραγµατοποίηση Κλήσης Εξωτερική Κλήση Εσωτερική Κλήση Ή Ή + Κώδικας Πρόσβασης (9 ή 0) + εξωτερικός αρ. τηλεφώνου Καλέστε τον αρ. εσωτερικής γραµµής Ή Μιλήστε χωρίς ακουστικό (* Αν το τηλέφωνο έχει Κουµπιά Πλοήγησης, πρέπει να πατήσετε το κουµπί για να απαντήσετε σε κλήσεις τηλεφωνικής οµιλίας) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ Ενεργοποίηση Αναµονής Απενεργοποίηση Αναµονής Κλήσης Κλήσης 1. Κλήση σε αναµονή στη δικιά σας εσωτερική γραµµή Αναµονή συστήµατος Αποκλειστική Αναµονής ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΗΣ + (δύο φορές) αρ. εσωτερικής γραµµής 2. Κλήσης σε αναµονή σε άλλη εσωτερική γραµµή Καλέστε 12 + αρ. εσωτερικής γραµµής ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής CAMP Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο CAMP Ή καλέστε 45 ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΕΚΤΡΟΠΗ) ΚΛΗΣΕΩΝ Τύπος Προώθησης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛ./ ΕΝ ΑΠΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ DND «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ» Καλέστε* αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας (άν ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ & ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ) αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ρύθµιση Ένδειξης Μηνύµατος Πατήστε το πλήκτρο επιλογής MSG Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο MSG Ή καλέστε 43 Πατήστε το πλήκτρο CALL που αναβοσβήνει Ή καλέστε 11 Πατήστε το πλήκτρο CALL που αναβοσβήνει ή το πλήκτρο Σειράς Ή καλέστε 11 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής CBK Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο CBK Ή καλέστε 44 απαντήστε την επανάκληση όπως φαίνεται στο παραπάνω. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ + καλέστε 65 + αρ. εσωτερικής γραµµής Πατήστε το προγραµµατισµένο πλήκτρο FWRD (+ καλέστε εσωτερική γραµµή, οµάδα ή εξωτερικό αριθµό εάν απαιτείται) (* Για να ρυθµίσετε τον τύπο της προώθησης στην οθονη LCD, καλέστε 60 και and διαλέξτε επιλογή.) Ή Προγραµµατιζόµενο Πλήκτρο Απάντηση Ένδειξης Μηνύµατος + πλήκτρο MSG Ή καλέστε 43 ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ καλέστε Αρ. Τηλ. µνήµης (00-49) + κωδικό πρόσβασης γραµµής + αριθµό τηλεφώνου

10 ESPAÑOL GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA ALTAVOZ Para funcionamiento a manos libres. (Se utiliza en lugar del microteléfono.) PANTALLA DE 48 CARACTERES 2 líneas de 24 caracteres BOTONES DE CONTROL DE VOLUMEN Control de volumen para el microteléfono, timbre de llamada, altavoz, etc. + SCROLL (BOTÓN DE BOTONES DE FUNCIÓN (3) Se utiliza para seleccionar el Se utilizan para activar funciones a través de la pantalla LED INDICADOR DE ESTADO Muestra el estado actual del teléfono (ocupado, mensaje en espera, etc.) SCROLL (BOTÓN DE DESPLAZAR) Se utiliza para seleccionar el menú de inicio y desplazarse por as opciones de pantalla BOTONES PROGRAMABLES Con diodos LED de tres colores: 5007S tiene 7 botones 5014S tiene 14 botones 5038S tiene 21 botones 5014D tiene 14 botones 5021D tiene 21 botones MICRÓFONO REDIAL (BOTÓN DE RELLAMADA) CONFERENCE (BOTÓN DE CONFERENCIA) TRANSFER (BOTÓN DE TRANSFERENCIA) BOTONES DE DESPLAZAMIENTO Se utilizan para desplazarse por los menús y las funciones de la pantalla LCD y para realizar llamadas HOLD (BOTÓN DE RETENCIÓN) SPEAKER (BOTÓN DE ALTAVOZ) Los botones programables anteriores están organizados en filas de 1x7 (7) o 2x7 (14) o 3x7 (21) botones y están numerados del 1 al 7 o 14 o 21 desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Ajuste predeterminado: las botones 1 y 2 están ajustadas como botones LLAMADA. Las botones LLAMADA parpadean con llamadas entrantes. Los botones de desplazamiento incluye los botones (Enviar), (Menú), (Cancelar), (Terminar), (Enter) y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla. DS-5038S dispone de 17 botones programables adicionales en esta posición (numerados del 22 al 38 horizontalmente desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha) = Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatropersonas = Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC) = Retiene llamadas = Vuelve a marcar el último número = Activa el altavoz del teléfono

11 Funciones básicas REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS Responder llamada* Consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD-ROM de su sistema para obtener instrucciones completas sobre el funcionamiento de su teléfono Realizar llamada Llamada externa Llamada interna TRANSFERIR LLAMADA LLAMAR A LÍNEA OCUPADA + Nº extensión GUARDAR LÍNEA OCUPADA O O Pulsar la botón CAMP O la botón CAMP programada O marcar 45 Marcar nº extensión Pulsar la botón CBK, O la botón CBK programada, O marcar 44 responder llamada según se describe en el punto anterior. O RECIBIR LLAMADA hablar a manos libres (* Si el teléfono tiene botones de desplazamiento, debe pulsar el botón para responder las llamadas en el microteléfono) RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA Retención de sistema Retención exclusiva Retener llamada (dos veces) + Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior O Liberar llamada retenida 1. Llamada retenida en su propia extensión Pulsar botón LLAMADA parpadeante O marcar Llamada retenida en otra extensión Marcar 12 + nº de extensión que retiene la llamada Pulsar botón LLAMADA parpadeante O la botón Línea O marcar 11 + Marcar 65 + nº de extensión GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA ESPAÑOL DESVIAR LLAMADAS Tipo de llamada Marcar* Botón programada DESVIAR TODAS DESVIAR OCUPADA DESVIAR SIN RESPUESTA DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE nº extensión o nº grupo nº extensión o nº grupo nº extensión o nº grupo 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados) nº extensión o nº grupo nº extensión MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL Ajustar señal de mensaje Pulsar botón MSG O botón MSG programada O marcar 43 Pulsar la botón DESVIAR (+ marcar extensión, grupo o nº externo si es necesario) (* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.) Responder señal de mensaje + botón MSG O marcar 43 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA marcar Nº de marcación rápida (00-49) + códigode acceso a línea + número de teléfono

12 NEDERLANDS BEKNOPTE HANDLEIDING VOLUMEREGELTOETSEN Volumeregeling van hoom, beltoon, luidspreker, enz. 48 KARAKTERS DISPLAY 2 regels van 24 karakters + SOFTKEYS (3) Om functies te activeren via het display STATUS INDICATIELED Geeft de huidige status van het toestel weer (in gesprek, bericht in wachtstand, enz.) SCROLL (SCROLL-TOETS) Om het startmenu te kiezen en de display-opties te selecteren PROGRAMMEERBARE TOETSEN Met driekleuren LEDs: 5007S heeft 7 toetsen 5014S heeft 14 toetsen 5038S heeft 21 toetsen 5014D heeft 14 toetsen 5021D heeft 21 toetsen MICROFOON REDIAL (HERHAALTOETS) CONFERENCE (CONFERENTIETOETS) TRANSFER (DOORVERBINDTOETS) NAVIGATIETOETS Om te navigeren door de LCD-menu's en faciliteiten, en om oproepen te doen HOLD (WACHTSTANDTOETS) SPEAKER (LUIDSPREKERTOETS) LUIDSPREKER Voor handenvrij bellen (Gebruikt in plaats van de hoom) Op de plaats van de navigatietoets beschikt het DS-5038S toestel over 17 extra vrij te programmeren toetsen (genummerd van 22 tot 38 van linksboven tot rechtsonder horizontaal) De programmeerbare toetsen boven het toetsenbord zijn ingedeeld in rijen van 1x7 (7) toetsen of 2x7 (14) toetsen of 3x7 (21) toetsen en zijn genummerd van 1 tot 14 of 21 van bovenaan links naar onderaan rechts. Standaardinstelling: Toetsen 1 en 2 zijn OPROEP-toetsen. OPROEP-toetsen knipperen bij inkomende gesprekken. De Navigatie-toetsen zijn: (Send), (Menu), (Annuleer), (Einde), (Enter) en Cursor (pijl). Deze worden gebruikt om te navigeren door de weergegeven opties in het display te doorlopen. = Een conference call met maximaal vier andere personen = Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen)) = Oproepen in wachtstand = Laatste nummer herkiezen = Luidspreker toets

13 Basisfuncties Raadpleeg de handleiding voor de toestellen op de CD-ROM OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN Oproep beantwoorden* Oproep maken Externe Oproep Systeemwachtstand ww EEN OPROEP DOORVERBINDEN TERUGBELLEN NA BEZET + toestelnummer Selecteer de T-Bel (callback) optie via het display OF kies # beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in WISSELGESPREK ACTIVEREN OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN Druk op softkey CAMP, OF de geprogrammeerde CAMP -toets, OF kies 45 + OPROEPEN DOORSCHAKELEN Type doorschakeling ALLES DOORSCH. DOORSCH. BIJ BEZET DOORSCH. BIJ AFWEZIG DOORSCH. BEZET/AFWEZIG DOORSCH. NIET STOREN VOLGSTAND OF BERICHT WACHT OP U - INDICATIE Bericht wacht - indicatie activeren Kies* * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr *21+6+ toestelnr. of groepsnr Kies toestelnr. + selecteer de optie BOODSCHAP (MSG) via het display + toegangscode (0) + extern telefoonnr. Interne Oproep OF Kies toestelnr. OF Spreek handenvrij (* Indien uw telefoon navigatietoetsen heeft, moet u de toets kiezen om een gesprek handenvrij te beantwoorden via de luidspreker) EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN In wachtstand zetten Uit wachtstand halen Persoonlijke wachtstand (tweemaal) 1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel Kies de knipperende OPROEP -toets OF kies *87 kies *67 + toestelnummer OF kies ** Geprogrammeerde toets Kies een eventueel voorgeprogrammeerde FWRD -toets (+ kies toestel-, groeps- of 0 + extern nr. indien gewenst) OPHEFFEN *21+0 (* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u *21 en selecteert u de optie.) OF 2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat Kies de knipperende OPROEP -toets of lijntoets OF kies *87 Bericht wacht - indicatie beantwoorden + MSG -toets OF kies *41 BEKNOPTE HANDLEIDING NEDERLANDS INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN kies geheugenplaats (00 49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer

14 SVENSKA SNABBREFERENSHANDBOK VOLYMINSTÄLLNINGS- KNAPPAR Volyminställning för lur, ringsignal, högtalare m.m. 48-TECKENSDISPLAY 2 x 24 tecken + MENYKNAPPAR (3) Används för att aktivera funktioner via displayen LYSDIOD FÖR STATUS- INDIKERING Visar aktuell status (upptaget, meddelande väntar, m.m.) SCROLL (RULLNINGSTANGENT) Används för gå in i startmenyn och bläddra igenom alternativen PROGRAMMERBARA KNAPPAR Med lysdioder med tre färger: 5007S har 7 knappar 5014S har 14 knappar 5038S har 21 knappar 5014D har 14 knappar 5021D har 21 knappar QUICK REFERENCE GUIDE MIKROFON REDIAL (ÅTERUPPRINGNINGS- KNAPP) CONFERENCE (KONFERENSKNAPP) TRANSFER (ÖVERFÖRINGSKNAPP) HOLD (PARKERINGSKNAPP) NAVIGERINGSTANGENTER (DS & ITP-5014D / 5021D) För navigering i display-menyer och mellan olika funktioner, samt för att ringa SPEAKER (HÖGTALARKNAP) HÖGTALARE För högtalarsamtal (Används i stället för luren) DS-5038S har ytterligare 17 programmerbara knappar på denna plats (numrerade vågrätt från 22 till 38 från överst till vänster till nederst till höger). De programmerbara knapparna ovanför telefonen är ordnade i rader om 1x7 (7) eller 2x7 (14) eller 3x7 (21) knappar, och er nummererade fran 1 till 7 alt. 14, 21 fran överst till vänster till nederst till höger. Som standard är knapparna 1 och 2 är inställda som SAMTALS- KNAPPAR. SAMTALSKNAPPAR blinkar vid inkommande samtal. Navigeringstangenterna är (Sänd), (Meny), ( (Avbryt), (Avsluta), (Enter) och piltangenter. De används för att gå mellan de olika funktioner och menyer som visas på displayen. = Koppla upp ett konferenssamtal med upp till fyra andra medverkande = Överför pågående samtal (eller gå till MMC-programmeringsläget) = Parkera samtal = Väljer visning för displayen = Slå på telefonens högtalarfunktion

15 Grundfunktioner RINGA OCH BESVARA SAMTAL Besvara samtal* Kontakta din växelleverantör för fullständig bruksanvisning. Ringa samtal Externt samtal Internt samtal ÖVERFÖR SAMTAL ÅTERUPPRING VID UPPTAGET Tryck på displaymenyknappen AtUp (cbk) ELLER en programmenligt + anknytningsnummer erad AtUp-knapp ELLER slå 44 - besvara återuppringning ovan. PÅSKYNDA VID UPPTAGET Tryck på displaymenyknappen SKYNDA (camp) ELLER en programmerad SKYNDA knapp ELLER slå 45 VIDAREKOPPLA (DIRIGERA OM) SAMTAL HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANKNYTNING + slå 65 + anknytningsnummer Vidarekopplingstyp Slå * Programmerad knapp VIDARE ALLA VIDARE UPPTAG VIDARE EJ SVAR VIDARE UPPTAG/EJ SVAR VIDARE STÖR EJ MEDFLYTTNING ELLER anknytningsnr. eller gruppnr anknytningsnr. eller gruppnr. Tryk på programmerad anknytningsnr. eller gruppnr. VIDARE-knapp (+ slå 604 (om UPPTAG & EJ SVAR anknytning-, grupp- eller programmerats) externt nr. om det behövs) anknytningsnr. eller gruppnr anknytningsnummer (* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.) INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE Lägga in meddelandeindikering Besvara meddelandeindikering Välj MEDD (Msg) i displaymenyn ELLER tryck på programmerad MED-knapp ELLER slå 43 Slå anknytningsnummer (*Om telefonen är försedd med navigeringsknappar måste du trycka på PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL Systemparkering Exklusiv parkering ELLER Parkera samtal (två gånger) ELLER + externkod (0) + externt telefonnummer ELLER tala via högtalare för att besvara samtal på högtalartelefonen Hämta parkerat samtal 1. Samtal parkerat på din anknytning Tryck på den blinkande SAMTALSKNAPPEN ELLER slå Samtal parkerat på en annan anknytning Slå 12 + anknytningsnummer Tryck på den blinkande SAMTALSKNAPPEN eller linjeknappen ELLER slå 11 + MED-knappen ELLER slå 43 SNABBREFERENSHANDBOK SVENSKA LÄGGA IN PERSONLIGA KORTNUMMER slå sedan kortnumret (00-49) + externkod (0) + telefonnumret

16 Samsung Business Communications Brookside Business Park, Greengate, Middleton, Manchester M24 1GS, UK

Smart Communication Server. Ψηφιακή Συσκευή. Οδηγίες Χειρισμού

Smart Communication Server. Ψηφιακή Συσκευή. Οδηγίες Χειρισμού Smart Communication Server Ψηφιακή Συσκευή Οδηγίες Χειρισμού Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές πριν τη λειτουργία της συσκευής σας και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 3. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 4. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Συνοπτικές Οδηγίες..4 1.1. Προβολή των αρχείων καταγραφής και κλήση μέσω αυτών.4

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / / CZ Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση ν αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Περιεχόµενα Συσκευασίας Τηλεφωνική Συσκευή, µε LCD Οθόνη Χειρακουστικό Καλώδιο Τηλεφωνικής Συσκευής (Σπιράλ) Καλώδιο ικτύου (RJ11) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Model No:

Διαβάστε περισσότερα

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Το INTELPHONE είναι μία ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορούμε να καλέσουμε 4 προκαθορισμένους αριθμούς, σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 12 MS 26s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ. Λουρεντζάκης Αντώνιος Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41-700 Fax: 28210-90950 www.chania.gr Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

INTD0900 Light. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (INTD0900 Light) Τηλεφωνικό Σύστημα Ανοικτής Ακρόασης Εκτάκτου Ανάγκης

INTD0900 Light. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (INTD0900 Light) Τηλεφωνικό Σύστημα Ανοικτής Ακρόασης Εκτάκτου Ανάγκης INTD0900 Light Εγχειρίδιο χρήσης (INTD0900 Light) Τηλεφωνικό Σύστημα Ανοικτής Ακρόασης Εκτάκτου Ανάγκης Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Συμβατότητα Σελ. 4 Συνδεσμολογία Σελ. 5 Φίλτρο ανεπιθύμητων συναγερμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 16 MS 38s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές.

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές. Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Το τηλεφωνικό κέντρο της, που επιλέξατε είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας του και η εταιρεία µας ( ΗΧΩ ΕΠΕ ) πάντα πρόθυµη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic ideas for life

Panasonic ideas for life Panasonic ideas for life Προηγμένα Τηλεφωνικά Κέντρα ΚΧ-ΤEΑ308 Ι ΚΧ-ΤES824 Η καλύτερη λύση για την επικοινωνία σας Για τις επικοινωνίες φωνής, το τηλεφωνικό σας σύστημα παραμένει το κύριο και βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 409gsm

Doro PhoneEasy. 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας!

...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας! CATALOGUE 2012...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας! www.soundstar.gr Aσύρματα Dect D 101 O C 401 Ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο DECT, με 1 συσκευή. Φωτιζόμενη οθόνη Αλφαριθμητική οθόνη 12 ψηφίων. 5 μελωδίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

TDS. IP-WAN Voice+Data TDS PSTN / ISDN. Call Directorή Soft switch

TDS. IP-WAN Voice+Data TDS PSTN / ISDN. Call Directorή Soft switch TDS 1280 Enterprise Class Communication System Ένα Υψηλής- Απόδοσης Τηλεφωνικό σύστηµα επικοινωνιών για επιχειρήσεις µεσαίου και µεγάλου µεγέθους 64 1280 εώς ΘΥΡΕΣ TDS 1280 Enterprise Class Communication

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Σύστηµα Φωνητικού Ταχυδροµείου (Voice Mail) και Σύστηµα Αυτόµατης Απάντησης (Voice Response System) Οδηγίες Χρήσης Πλήκτρα λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις SOPHO IPC 100 H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις...φέρνει την απλότητα στον κόσμο των επιχειρησιακών επικοινωνιών Απλότητα Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις... Περιεχόμενα. Εισαγωγ...3 2. Εσωτερικές κλσεις...3 3. Εξωτερικές κλσεις...3 3.. Αστικές κλσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλσεις...3 4. Συντομευμένες κλσεις...3 5. Προσωριν διακοπ κλσης...5 5.. Εναλλαγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market. Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα.

Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market. Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα. Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα. Εκσυγχρονισμός Αναβάθμιση Οικονομία Απλοποίηση Ευελιξία 50 χρόνια εμπειρίας στις

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

MS48 Συνοπτικές οδηγίες Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

MS48 Συνοπτικές οδηγίες Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 12 MS 48 Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Conference phones for every situation. Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 200 ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Conference phones for every situation. Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 200 ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 200 ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα: 1 pc Εγχειρίδιο Χρήσης 1 pc Τηλέφωνο τηλεφωνικών συσκέψεων 1 pc Μετασχηματιστή 1 pc Καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58

7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58 7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58 Στόχοι Μαθήματος 1. Πώς να επαναλάβετε μια δράση 2. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Loop Blocks Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο G1. Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

Κινητό Τηλέφωνο G1. Προειδοποιήσεις Ασφάλειας Κινητό Τηλέφωνο G1 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤERFOX.GR PSTN 007MK

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤERFOX.GR PSTN 007MK ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤERFOX.GR PSTN 007MK Ασύρματος συναγερμός PSTN (σετ) με 100 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από οικονομική, είναι και εύκολη στη χρήση

Εκτός από οικονομική, είναι και εύκολη στη χρήση guide november 16sel:Layout 1 2/2/11 7:05 PM Page 2 210 9310041 Εκτός από οικονομική, είναι και εύκολη στη χρήση Γρήγορος οδηγός χρήσης EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε., Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 11, 114 73 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ: ΣΥΝΤΗΛ, ΣΥΝΤΗΛ-1, ΣΥΝΤΗΛ-2 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FCT-31A Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδ: ΣΥΝΤΗΛ, ΣΥΝΤΗΛ-1, ΣΥΝΤΗΛ-2 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FCT-31A Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΥΝΤΗΛ, ΣΥΝΤΗΛ-1, ΣΥΝΤΗΛ-2 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FCT-31A Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416

Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Εγχειρίδιο χρήστη Πρόλογος: Το PΑBX 208 διαθέτει δύο εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και οκτώ εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τηλεφωνικών Προϊόντων 2013 DECT FAX ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κατάλογος Τηλεφωνικών Προϊόντων 2013 DECT FAX ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κατάλογος Τηλεφωνικών Προϊόντων 2013 DECT FAX ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τεχνολογία Τηλεφωνικών Προϊόντων Premium Quality Η ιδέα Premium Quality της Panasonic αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό όλων των νέων μας

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίε λειτουργία. Τηλεφωνική συσκευή SIP

Οδηγίε λειτουργία. Τηλεφωνική συσκευή SIP Οδηγίε λειτουργία Τηλεφωνική συσκευή SIP Αρ. μοντέλου KX-HDV230 Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Panasonic. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και αποθηκεύστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH50 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα