2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide"

Transcript

1 2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D Quick Reference Guide

2 ELECTRONICS EU Declaration of Conformity (RTTE) EU-overensstemmelseserklæring (RTTE) ήλωση Συµµόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού και Τερµατικού Εξοπλισµού - RTTE) Declaración de conformidad de la UE (RTTE) EU Conformiteitsverklaring (RTTE) EU-överensstämmelseförklaring (RTTE) NAVIGA For navig LCD men and mak Samsung Electronics Co. Ltd declare under our sole responsibility that the product / EU-overensstemmelseserklæring / διακηρύττει µε αποκλειστική διακηρύττει µε αποκλειστική / declara bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto / verklaart hierbij dat het product / förklarar härmed på vårt fulla ansvar att produkten: Digital keyphone system / Σύστηµα Ψηφιακού Τηλεφώνου µε Πλήκτρα / Sistema de teléfono digital / digitalt tangenttelefonsystem to which this declaration relates is in conformity with / som denne deklaration realterer til, er i overensstemmelse med / στο οποίο αναφέρεται αυτή η διακήρυξη συµµορφώνεται µε την / al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes directrices / waarop deze verklaring van toepassing is, conform is met / som denna förklaring avser står i överensstämmelse med kraven i: Low Voltage Directive 73/23/EEC EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC by application of the following standards / ved anvendelse af følgende standarder / mε την εφαρµογή των εξής προτύπων / según la aplicación de las normas siguientes / met toepassing van navolgende standaard / genom tillämpning av följande standarder: LVD: EN60950: 2000 (IEC 60950, Third Edition, 1999) EMC: EN55022 : 1998, EN :1995 Inc A1/A2: A14:2000*, EN :1995, EN : , EN :1996, EN :1995, EN :1995, EN :1996, EN :1994, AS/NZS3548:1995 (Manufacturer) Samsung Electronics Co., Ltd 259, Gongdan-Dong, Gumi-City Kyungbuk, Korea, (Representative in the EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire Blackbushe Business Park GU46 6GG, UK Tae-eok Jang In-Seop Lee......

3 Quick Reference Guide for 2-Line LCD Keysets: DS-5007S/5014S/5038S DS-5014D/5021D ITP-5014D/5021D ENGLISH DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA 2004/10

4 ENGLISH QUICK REFERENCE GUIDE VOLUME CONTROL BUTTONS Volume control for handset, ring, speaker, etc. 48 CHARACTER DISPLAY 2 x 24-character lines + SOFT KEYS (3) Used to activate features via the display STATUS INDICATOR LED Shows the current status of the keyset (busy, message waiting, etc.) SCROLL KEY Used to select start menu and scroll through display options PROGRAMMABLE BUTTONS With tri-coloured LEDs: 5007S keyset has S keyset has S keyset has D keyset has D keyset has 21 MICROPHONE REDIAL BUTTON CONFERENCE BUTTON TRANSFER BUTTON NAVIGATION BUTTONS (DS & ITP-5014D / 5021D) For navigating through LCD menus and features HOLD BUTTON SPEAKER For hands-free operation (Used in place of handset) SPEAKER BUTTON The DS-5038S keyset has 17 further programmable buttons in place of Navigation Buttons (numbered 22 to 38 from top left to bottom right, horizontally) The programmable buttons above the keypad are arranged in rows of 1x7 (7) buttons or 2x7 (14) buttons or 3x7 (21) buttons and are numbered from 1 to 7 or 14 or 21 from top left to bottom right. By default, keys 1 and 2 are set as CALL keys. CALL keys flash for incoming calls. Navigation buttons comprise: (Send), (Menu), (Cancel), (End), (Enter) and direction (arrow) buttons and are used to navigate through features and menus on the display. = Set up a conference call = Hold calls with up to four others = Last number redial = Transfer current call (or enter = Switch on speakerphone MMC programming mode)

5 TRANSFER CALL + extension no. BUSY LINE CAMP-ON Basic Functions MAKE AND ANSWER CALLS External Call Internal Call Answer Call* OR OR Press CAMP soft key OR programmed CAMP key OR dial 45 Refer to the User Guide supplied on the CD-ROM with your system for full instructions on operating your phone Make Call + Access Code (9 or 0) + external phone no. Dial extension number (* If phone has Navigation Buttons, you must press to answer calls on the speakerphone) PUT CALL ON HOLD AND TAKE CALL OFF HOLD System Hold Exclusive Hold Put On Hold (twice) Take Off Hold BUSY LINE CALLBACK Press CBK soft key OR programmed CBK key OR dial 44 answer callback as shown in above. PICK UP CALL AT OTHER EXTENSION + dial 65 + extension no. Speak hands-free 1. Call on hold at your own extension OR OR OR dial Call on hold at another extension Press flashing CALL key OR dial 11 Press flashing CALL or Line key OR dial 11 QUICK REFERENCE GUIDE ENGLISH FORWARD (DIVERT) CALLS Forward Type Dial* Programmed Key ext no. or group no ext no. or group no. FWRD ALL FWRD BUSY FWRD NO ANSWER FWRD BUSY/NO ANS FWRD DND FOLLOW ME ext no. or group no. MESSAGE WAITING INDICATION Set Message Waiting Indication Press MSG soft key OR programmed MSG key OR dial (if BUSY & NO ANS programmed) ext no. or group no ext no. (* To set forward type on LCD, dial 60 and select soft key) SETTING UP PERSONAL SPEED DIAL NUMBERS Press programmed FWRD key (+ dial extension, group or external no. if required) Answer Message Waiting Indication + MSG key OR dial 43 dial Speed Dial No. (00 49) + line access code + phone number

6 DANSK QUICK GUIDE VOLUMEN KONTROL Lydstyrkekontrol til telefonrør, ringetone, højttaler mv. 48-TEGNS DISPLAY 2 linjer a' 24 tegn + SOFT KEYS (3) Bruge til aktivering af menufunktioner via displayet STATUSINDIKATOR-LYSDIODE Viser aktuel status (optaget, meddelelse venter, mv.) SCROLL (MENU TAST) Bruge til valg af startmenu og til at bladre gennem displayvalgene PROGRAMMERBARE LYSTASTER Med røde lysdioder: 5007S har 7 taster 5014S har 14 taster 5038S har 21 taster 5014D har 14 taster 5021D har 21 taster MIKROFON REDIAL (GENKALDSTAST) CONFERENCE (KONFERENCE TAST) TRANSFER (OMSTILLINGSTAST) HOLD (VENTE TAST) SPEAKER (HØJTTALERTAST) HØJTTALER Til håndfri betjening (Anvendes i stedet for telefonrør) NAVIGATIONSTASTEN (DS & ITP-5014D / 5021D) Til navigation gennem LCDmenuer og funktioner samt til opkald DS-5038S har yderligere 17 programmerbare lystaster i denne position (nummererede fra 22 til 38 fra øverst til venstre til nederst til højre, vandret) De programmerbare lystaster oven over tastaturet er arrangeret i rækker af 1x7 (7) knapper eller 2x7 (14) knapper eller 3x7 (21) knapper, og de er nummererede fra 1 til 7 eller 14 eller 21 fra øverst til venstre til nederst til højre. Standard: Lystasterne 1 og 2 er indstillet til at være KALD-taster. KALD-tasterne blinker ved indkommende opkald. Navigationstasten omfatter (Send), (Menu), ((Cancel), (End), (Enter) og retningstasten (pile). De bruges til at navigere gennem de funktioner og menuer der vises på skærmen. = Opsætning af et konferenceopkald med op til fire andre personer = Omstil aktuelt opkald (eller skift til programmerings tilstand) = Sætter opkald i venteposition = Genopkald til sidst kaldte nummer = Aktiver højttaler

7 Basisfunktioner FORETAGE OG BESVARE OPKALD Besvar opkald* Se brugerhåndbogen på CD-ROM'en, der er leveret med dit system for fuldstændige instruktioner om betjening af telefonen Foretag opkald Ekstern opkald ELLER ELLER eksternt telefonnummer opkald ELLER Tast lokalnummer ELLER Tal håndfrit (* Hvis telefonen har navigationstasten, skal du trykke på knappen for at besvare opkald på højttalertelefonen) SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD) Sætte opkald i venteposition Afbryde ventefunktion 1. På dit eget lokalnummer Systemventeposition Eksklusiv venteposition (to gange) Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast Fra et andet lokalnummer Tast 12 + lokalnummer Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast 11 QUICK GUIDE OMSTILLING AF OPKALD + lokalnummer NOTERING TIL OPTAGET NUMMER Tryk på Noter, ELLER den programmerede Noter -tast, ELLER tast 44 besvar noteringen i herover. BANKE PÅ TIL OPTAGET LOKALNR. OPSAMLE OPKALD PÅ ANDET LOKALNR. Tryk på Bankpaa, ELLER den programmerede Bank på-tast, ELLER tast 45 + tast 65 + lokalnummeret DANSK VIDERESTILLING AF OPKALD Viderestillingstype Tast * Programmeret lystast VIDERESTIL ALLE lokal- eller gruppennummer VIDERESTIL VED OPTAGET lokal- eller gruppennummer Tryk på den programmerede VIDERESTIL VED INTET SVAR lokal- eller gruppennummer VIDERESTIL -tast (+ lokalnummer, VIDERESTIL VED OPTAGET / 604 (hvis OPTAGET eller INTET SVAR er gruppe- eller eksternt INTET SVAR programmeret) nummer) VIDERESTIL DND lokal- eller gruppennummer FØLG MIG-VIDERESTILLING lokalnummer (* Indstil viderestillingstype på LCD ved at trykke 60 og vælge en indstilling.) VENTENDE BESKEDER Send Besked Tryk på Besked, ELLER den programmerede Besked - lystast, ELLER tast 43 PROGRAMMERING AF PERSONLIGE KORTNUMRE Besvar Besked + Besked-lystast ELLER tast 43 tast kortnummer (00 49) + byliniekode + telefonnummer

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗ 48 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 2 γραµµών x 24 χαρακτήρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Για ενεργοποίηση της ανοικτής συνοµιλίας ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ Έλεγχος έντασης για ακουστικό, κουδουνισµό, µεγάφωνο, κλπ. + ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3) Χρησιµοποιούνται για την ενεργοποίηση χαρακτηριστικών µέσω της οθόνης LED ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ είχνει την τρέχουσα κατάσταση της ειδικής συσκευής (κατειληµµένο, αναµονή µηνύµατος, κτλ.) SCROLL (ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΥΛΙΣΗΣ) Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού έναρξης και την κύλιση στις επιλογές της οθόνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ Με LED τριών χρωµάτων: Το 5007S έχει 7 πλήκτρα Το 5014S έχει 14 πλήκτρα Το 5038S έχει 21 πλήκτρα Το 5014D έχει 14 πλήκτρα Το 5021D έχει 21 πλήκτρα ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ REDIAL (ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ) CONFERENCE (ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ) TRANSFER (ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΗΣΗΣ) HOLD (ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) SPEAKER (ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ) = Πραγµατοποιήστε µία κλήση = συνδιάσκεψης µε ένα ως και τέσσερα άλλα άτοµα. = = Μεταφορά παρούσας κλήσης (ή εισαγωγή στον προγραµµατισµό = του τηλεφωνικού κέντρου ) ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Για να πλοηγηθείτε στα µενού της οθόνης LCD και τα χαρακτηριστικά και για να κάνετε κλήσεις. Το πληκτρολόγιο DS-50 38S έχει 17 επιπλέον προγραµµατιζόµενα κουµπιά σε αυτή τη θέση (µε αριθµούς από το 22 µέχρι το 38 από τα επάνω αριστερά µέχρι κάτω δεξιά και οριζόντια). Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα πάνω από το πληκτρολόγιο είναι ταξινοµηµένα σε σειρές 1x7 (7) πλήκτρων) ή 2x7 (14) πλήκτρων) ή 3x7 (21) πλήκτρων και είναι αριθµηµένα από το 1 µέχρι το 7 ή 14 ή 21 από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά. Προγραµµατισµός εκ των προτέρων: Τα πλήκτρα 1 και 2 είναι ρυθµισµένα ως πλήκτρα CALL. Τα πλήκτρα CALL αναβοσβήνουν για εισερχόµενες κλήσεις. Τα Πλήκτρα Πλοήγησης αποτελούνται από τα (ΑΠΟΣΤΟΛΗ), (ΜΕΝΟΥ), (ΑΚΥΡΩΣΗ), (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ), (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) και τα πλήκτρα κατεύθυνσης (βέλη). Χρησιµοποιούνται για την πλοήγηση στα χαρακτηριστικά και τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη. Αναµονή κλήσεων επανάκληση τελευταίου αριθµού Ενεργοποίηση της ανοικτής συνοµιλίας

9 Βασικές Λειτουργίες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Απάντηση Κλήσης* Αναφερθείτε στον Οδηγό Χρήσης που σας προσφέρεται στο CD-ROM µαζί µε το σύστηµά σας για πλήρεις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου σας Πραγµατοποίηση Κλήσης Εξωτερική Κλήση Εσωτερική Κλήση Ή Ή + Κώδικας Πρόσβασης (9 ή 0) + εξωτερικός αρ. τηλεφώνου Καλέστε τον αρ. εσωτερικής γραµµής Ή Μιλήστε χωρίς ακουστικό (* Αν το τηλέφωνο έχει Κουµπιά Πλοήγησης, πρέπει να πατήσετε το κουµπί για να απαντήσετε σε κλήσεις τηλεφωνικής οµιλίας) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ Ενεργοποίηση Αναµονής Απενεργοποίηση Αναµονής Κλήσης Κλήσης 1. Κλήση σε αναµονή στη δικιά σας εσωτερική γραµµή Αναµονή συστήµατος Αποκλειστική Αναµονής ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΗΣ + (δύο φορές) αρ. εσωτερικής γραµµής 2. Κλήσης σε αναµονή σε άλλη εσωτερική γραµµή Καλέστε 12 + αρ. εσωτερικής γραµµής ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής CAMP Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο CAMP Ή καλέστε 45 ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΕΚΤΡΟΠΗ) ΚΛΗΣΕΩΝ Τύπος Προώθησης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛ./ ΕΝ ΑΠΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ DND «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ» Καλέστε* αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας (άν ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ & ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ) αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ρύθµιση Ένδειξης Μηνύµατος Πατήστε το πλήκτρο επιλογής MSG Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο MSG Ή καλέστε 43 Πατήστε το πλήκτρο CALL που αναβοσβήνει Ή καλέστε 11 Πατήστε το πλήκτρο CALL που αναβοσβήνει ή το πλήκτρο Σειράς Ή καλέστε 11 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής CBK Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο CBK Ή καλέστε 44 απαντήστε την επανάκληση όπως φαίνεται στο παραπάνω. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ + καλέστε 65 + αρ. εσωτερικής γραµµής Πατήστε το προγραµµατισµένο πλήκτρο FWRD (+ καλέστε εσωτερική γραµµή, οµάδα ή εξωτερικό αριθµό εάν απαιτείται) (* Για να ρυθµίσετε τον τύπο της προώθησης στην οθονη LCD, καλέστε 60 και and διαλέξτε επιλογή.) Ή Προγραµµατιζόµενο Πλήκτρο Απάντηση Ένδειξης Μηνύµατος + πλήκτρο MSG Ή καλέστε 43 ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ καλέστε Αρ. Τηλ. µνήµης (00-49) + κωδικό πρόσβασης γραµµής + αριθµό τηλεφώνου

10 ESPAÑOL GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA ALTAVOZ Para funcionamiento a manos libres. (Se utiliza en lugar del microteléfono.) PANTALLA DE 48 CARACTERES 2 líneas de 24 caracteres BOTONES DE CONTROL DE VOLUMEN Control de volumen para el microteléfono, timbre de llamada, altavoz, etc. + SCROLL (BOTÓN DE BOTONES DE FUNCIÓN (3) Se utiliza para seleccionar el Se utilizan para activar funciones a través de la pantalla LED INDICADOR DE ESTADO Muestra el estado actual del teléfono (ocupado, mensaje en espera, etc.) SCROLL (BOTÓN DE DESPLAZAR) Se utiliza para seleccionar el menú de inicio y desplazarse por as opciones de pantalla BOTONES PROGRAMABLES Con diodos LED de tres colores: 5007S tiene 7 botones 5014S tiene 14 botones 5038S tiene 21 botones 5014D tiene 14 botones 5021D tiene 21 botones MICRÓFONO REDIAL (BOTÓN DE RELLAMADA) CONFERENCE (BOTÓN DE CONFERENCIA) TRANSFER (BOTÓN DE TRANSFERENCIA) BOTONES DE DESPLAZAMIENTO Se utilizan para desplazarse por los menús y las funciones de la pantalla LCD y para realizar llamadas HOLD (BOTÓN DE RETENCIÓN) SPEAKER (BOTÓN DE ALTAVOZ) Los botones programables anteriores están organizados en filas de 1x7 (7) o 2x7 (14) o 3x7 (21) botones y están numerados del 1 al 7 o 14 o 21 desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Ajuste predeterminado: las botones 1 y 2 están ajustadas como botones LLAMADA. Las botones LLAMADA parpadean con llamadas entrantes. Los botones de desplazamiento incluye los botones (Enviar), (Menú), (Cancelar), (Terminar), (Enter) y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla. DS-5038S dispone de 17 botones programables adicionales en esta posición (numerados del 22 al 38 horizontalmente desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha) = Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatropersonas = Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC) = Retiene llamadas = Vuelve a marcar el último número = Activa el altavoz del teléfono

11 Funciones básicas REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS Responder llamada* Consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD-ROM de su sistema para obtener instrucciones completas sobre el funcionamiento de su teléfono Realizar llamada Llamada externa Llamada interna TRANSFERIR LLAMADA LLAMAR A LÍNEA OCUPADA + Nº extensión GUARDAR LÍNEA OCUPADA O O Pulsar la botón CAMP O la botón CAMP programada O marcar 45 Marcar nº extensión Pulsar la botón CBK, O la botón CBK programada, O marcar 44 responder llamada según se describe en el punto anterior. O RECIBIR LLAMADA hablar a manos libres (* Si el teléfono tiene botones de desplazamiento, debe pulsar el botón para responder las llamadas en el microteléfono) RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA Retención de sistema Retención exclusiva Retener llamada (dos veces) + Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior O Liberar llamada retenida 1. Llamada retenida en su propia extensión Pulsar botón LLAMADA parpadeante O marcar Llamada retenida en otra extensión Marcar 12 + nº de extensión que retiene la llamada Pulsar botón LLAMADA parpadeante O la botón Línea O marcar 11 + Marcar 65 + nº de extensión GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA ESPAÑOL DESVIAR LLAMADAS Tipo de llamada Marcar* Botón programada DESVIAR TODAS DESVIAR OCUPADA DESVIAR SIN RESPUESTA DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE nº extensión o nº grupo nº extensión o nº grupo nº extensión o nº grupo 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados) nº extensión o nº grupo nº extensión MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL Ajustar señal de mensaje Pulsar botón MSG O botón MSG programada O marcar 43 Pulsar la botón DESVIAR (+ marcar extensión, grupo o nº externo si es necesario) (* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.) Responder señal de mensaje + botón MSG O marcar 43 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA marcar Nº de marcación rápida (00-49) + códigode acceso a línea + número de teléfono

12 NEDERLANDS BEKNOPTE HANDLEIDING VOLUMEREGELTOETSEN Volumeregeling van hoom, beltoon, luidspreker, enz. 48 KARAKTERS DISPLAY 2 regels van 24 karakters + SOFTKEYS (3) Om functies te activeren via het display STATUS INDICATIELED Geeft de huidige status van het toestel weer (in gesprek, bericht in wachtstand, enz.) SCROLL (SCROLL-TOETS) Om het startmenu te kiezen en de display-opties te selecteren PROGRAMMEERBARE TOETSEN Met driekleuren LEDs: 5007S heeft 7 toetsen 5014S heeft 14 toetsen 5038S heeft 21 toetsen 5014D heeft 14 toetsen 5021D heeft 21 toetsen MICROFOON REDIAL (HERHAALTOETS) CONFERENCE (CONFERENTIETOETS) TRANSFER (DOORVERBINDTOETS) NAVIGATIETOETS Om te navigeren door de LCD-menu's en faciliteiten, en om oproepen te doen HOLD (WACHTSTANDTOETS) SPEAKER (LUIDSPREKERTOETS) LUIDSPREKER Voor handenvrij bellen (Gebruikt in plaats van de hoom) Op de plaats van de navigatietoets beschikt het DS-5038S toestel over 17 extra vrij te programmeren toetsen (genummerd van 22 tot 38 van linksboven tot rechtsonder horizontaal) De programmeerbare toetsen boven het toetsenbord zijn ingedeeld in rijen van 1x7 (7) toetsen of 2x7 (14) toetsen of 3x7 (21) toetsen en zijn genummerd van 1 tot 14 of 21 van bovenaan links naar onderaan rechts. Standaardinstelling: Toetsen 1 en 2 zijn OPROEP-toetsen. OPROEP-toetsen knipperen bij inkomende gesprekken. De Navigatie-toetsen zijn: (Send), (Menu), (Annuleer), (Einde), (Enter) en Cursor (pijl). Deze worden gebruikt om te navigeren door de weergegeven opties in het display te doorlopen. = Een conference call met maximaal vier andere personen = Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen)) = Oproepen in wachtstand = Laatste nummer herkiezen = Luidspreker toets

13 Basisfuncties Raadpleeg de handleiding voor de toestellen op de CD-ROM OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN Oproep beantwoorden* Oproep maken Externe Oproep Systeemwachtstand ww EEN OPROEP DOORVERBINDEN TERUGBELLEN NA BEZET + toestelnummer Selecteer de T-Bel (callback) optie via het display OF kies # beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in WISSELGESPREK ACTIVEREN OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN Druk op softkey CAMP, OF de geprogrammeerde CAMP -toets, OF kies 45 + OPROEPEN DOORSCHAKELEN Type doorschakeling ALLES DOORSCH. DOORSCH. BIJ BEZET DOORSCH. BIJ AFWEZIG DOORSCH. BEZET/AFWEZIG DOORSCH. NIET STOREN VOLGSTAND OF BERICHT WACHT OP U - INDICATIE Bericht wacht - indicatie activeren Kies* * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr *21+6+ toestelnr. of groepsnr Kies toestelnr. + selecteer de optie BOODSCHAP (MSG) via het display + toegangscode (0) + extern telefoonnr. Interne Oproep OF Kies toestelnr. OF Spreek handenvrij (* Indien uw telefoon navigatietoetsen heeft, moet u de toets kiezen om een gesprek handenvrij te beantwoorden via de luidspreker) EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN In wachtstand zetten Uit wachtstand halen Persoonlijke wachtstand (tweemaal) 1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel Kies de knipperende OPROEP -toets OF kies *87 kies *67 + toestelnummer OF kies ** Geprogrammeerde toets Kies een eventueel voorgeprogrammeerde FWRD -toets (+ kies toestel-, groeps- of 0 + extern nr. indien gewenst) OPHEFFEN *21+0 (* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u *21 en selecteert u de optie.) OF 2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat Kies de knipperende OPROEP -toets of lijntoets OF kies *87 Bericht wacht - indicatie beantwoorden + MSG -toets OF kies *41 BEKNOPTE HANDLEIDING NEDERLANDS INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN kies geheugenplaats (00 49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer

14 SVENSKA SNABBREFERENSHANDBOK VOLYMINSTÄLLNINGS- KNAPPAR Volyminställning för lur, ringsignal, högtalare m.m. 48-TECKENSDISPLAY 2 x 24 tecken + MENYKNAPPAR (3) Används för att aktivera funktioner via displayen LYSDIOD FÖR STATUS- INDIKERING Visar aktuell status (upptaget, meddelande väntar, m.m.) SCROLL (RULLNINGSTANGENT) Används för gå in i startmenyn och bläddra igenom alternativen PROGRAMMERBARA KNAPPAR Med lysdioder med tre färger: 5007S har 7 knappar 5014S har 14 knappar 5038S har 21 knappar 5014D har 14 knappar 5021D har 21 knappar QUICK REFERENCE GUIDE MIKROFON REDIAL (ÅTERUPPRINGNINGS- KNAPP) CONFERENCE (KONFERENSKNAPP) TRANSFER (ÖVERFÖRINGSKNAPP) HOLD (PARKERINGSKNAPP) NAVIGERINGSTANGENTER (DS & ITP-5014D / 5021D) För navigering i display-menyer och mellan olika funktioner, samt för att ringa SPEAKER (HÖGTALARKNAP) HÖGTALARE För högtalarsamtal (Används i stället för luren) DS-5038S har ytterligare 17 programmerbara knappar på denna plats (numrerade vågrätt från 22 till 38 från överst till vänster till nederst till höger). De programmerbara knapparna ovanför telefonen är ordnade i rader om 1x7 (7) eller 2x7 (14) eller 3x7 (21) knappar, och er nummererade fran 1 till 7 alt. 14, 21 fran överst till vänster till nederst till höger. Som standard är knapparna 1 och 2 är inställda som SAMTALS- KNAPPAR. SAMTALSKNAPPAR blinkar vid inkommande samtal. Navigeringstangenterna är (Sänd), (Meny), ( (Avbryt), (Avsluta), (Enter) och piltangenter. De används för att gå mellan de olika funktioner och menyer som visas på displayen. = Koppla upp ett konferenssamtal med upp till fyra andra medverkande = Överför pågående samtal (eller gå till MMC-programmeringsläget) = Parkera samtal = Väljer visning för displayen = Slå på telefonens högtalarfunktion

15 Grundfunktioner RINGA OCH BESVARA SAMTAL Besvara samtal* Kontakta din växelleverantör för fullständig bruksanvisning. Ringa samtal Externt samtal Internt samtal ÖVERFÖR SAMTAL ÅTERUPPRING VID UPPTAGET Tryck på displaymenyknappen AtUp (cbk) ELLER en programmenligt + anknytningsnummer erad AtUp-knapp ELLER slå 44 - besvara återuppringning ovan. PÅSKYNDA VID UPPTAGET Tryck på displaymenyknappen SKYNDA (camp) ELLER en programmerad SKYNDA knapp ELLER slå 45 VIDAREKOPPLA (DIRIGERA OM) SAMTAL HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANKNYTNING + slå 65 + anknytningsnummer Vidarekopplingstyp Slå * Programmerad knapp VIDARE ALLA VIDARE UPPTAG VIDARE EJ SVAR VIDARE UPPTAG/EJ SVAR VIDARE STÖR EJ MEDFLYTTNING ELLER anknytningsnr. eller gruppnr anknytningsnr. eller gruppnr. Tryk på programmerad anknytningsnr. eller gruppnr. VIDARE-knapp (+ slå 604 (om UPPTAG & EJ SVAR anknytning-, grupp- eller programmerats) externt nr. om det behövs) anknytningsnr. eller gruppnr anknytningsnummer (* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.) INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE Lägga in meddelandeindikering Besvara meddelandeindikering Välj MEDD (Msg) i displaymenyn ELLER tryck på programmerad MED-knapp ELLER slå 43 Slå anknytningsnummer (*Om telefonen är försedd med navigeringsknappar måste du trycka på PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL Systemparkering Exklusiv parkering ELLER Parkera samtal (två gånger) ELLER + externkod (0) + externt telefonnummer ELLER tala via högtalare för att besvara samtal på högtalartelefonen Hämta parkerat samtal 1. Samtal parkerat på din anknytning Tryck på den blinkande SAMTALSKNAPPEN ELLER slå Samtal parkerat på en annan anknytning Slå 12 + anknytningsnummer Tryck på den blinkande SAMTALSKNAPPEN eller linjeknappen ELLER slå 11 + MED-knappen ELLER slå 43 SNABBREFERENSHANDBOK SVENSKA LÄGGA IN PERSONLIGA KORTNUMMER slå sedan kortnumret (00-49) + externkod (0) + telefonnumret

16 Samsung Business Communications Brookside Business Park, Greengate, Middleton, Manchester M24 1GS, UK

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

Smart Communication Server. Ψηφιακή Συσκευή. Οδηγίες Χειρισμού

Smart Communication Server. Ψηφιακή Συσκευή. Οδηγίες Χειρισμού Smart Communication Server Ψηφιακή Συσκευή Οδηγίες Χειρισμού Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές πριν τη λειτουργία της συσκευής σας και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

English Français Español Italiano Ελληνικά. PhoneEasy. 312ci

English Français Español Italiano Ελληνικά. PhoneEasy. 312ci English Français Español Italiano Ελληνικά PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 English 1 2 3 4 5 6 8 10 Telephone line socket Handset hook Keypad Handset cord socket Handset

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 3. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 4. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Περιεχόµενα Συσκευασίας Τηλεφωνική Συσκευή, µε LCD Οθόνη Χειρακουστικό Καλώδιο Τηλεφωνικής Συσκευής (Σπιράλ) Καλώδιο ικτύου (RJ11) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Model No:

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English Español Português Ελληνικά Türkçe TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English 3 Español 29 Português 53 Ελληνικά 77 Türkçe 105 2 Content TEK 4 Intended

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ES GR SE NL Installation FOX-360 Solar Charge Regulator Regulador solar de carga Solar laddningsregulator Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης Laadstroomregelaar 0 Síntesis Orificios de sujeción Pantalla Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Φορητό ακουστικό για A260/A265 Φορητό ακουστικό για A160/A165 Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή 14 5 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 1 2 Εσωτερικός αριθμός 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 409gsm

Doro PhoneEasy. 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα