2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide"

Transcript

1 2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D Quick Reference Guide

2 ELECTRONICS EU Declaration of Conformity (RTTE) EU-overensstemmelseserklæring (RTTE) ήλωση Συµµόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού και Τερµατικού Εξοπλισµού - RTTE) Declaración de conformidad de la UE (RTTE) EU Conformiteitsverklaring (RTTE) EU-överensstämmelseförklaring (RTTE) NAVIGA For navig LCD men and mak Samsung Electronics Co. Ltd declare under our sole responsibility that the product / EU-overensstemmelseserklæring / διακηρύττει µε αποκλειστική διακηρύττει µε αποκλειστική / declara bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto / verklaart hierbij dat het product / förklarar härmed på vårt fulla ansvar att produkten: Digital keyphone system / Σύστηµα Ψηφιακού Τηλεφώνου µε Πλήκτρα / Sistema de teléfono digital / digitalt tangenttelefonsystem to which this declaration relates is in conformity with / som denne deklaration realterer til, er i overensstemmelse med / στο οποίο αναφέρεται αυτή η διακήρυξη συµµορφώνεται µε την / al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes directrices / waarop deze verklaring van toepassing is, conform is met / som denna förklaring avser står i överensstämmelse med kraven i: Low Voltage Directive 73/23/EEC EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC by application of the following standards / ved anvendelse af følgende standarder / mε την εφαρµογή των εξής προτύπων / según la aplicación de las normas siguientes / met toepassing van navolgende standaard / genom tillämpning av följande standarder: LVD: EN60950: 2000 (IEC 60950, Third Edition, 1999) EMC: EN55022 : 1998, EN :1995 Inc A1/A2: A14:2000*, EN :1995, EN : , EN :1996, EN :1995, EN :1995, EN :1996, EN :1994, AS/NZS3548:1995 (Manufacturer) Samsung Electronics Co., Ltd 259, Gongdan-Dong, Gumi-City Kyungbuk, Korea, (Representative in the EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire Blackbushe Business Park GU46 6GG, UK Tae-eok Jang In-Seop Lee......

3 Quick Reference Guide for 2-Line LCD Keysets: DS-5007S/5014S/5038S DS-5014D/5021D ITP-5014D/5021D ENGLISH DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA 2004/10

4 ENGLISH QUICK REFERENCE GUIDE VOLUME CONTROL BUTTONS Volume control for handset, ring, speaker, etc. 48 CHARACTER DISPLAY 2 x 24-character lines + SOFT KEYS (3) Used to activate features via the display STATUS INDICATOR LED Shows the current status of the keyset (busy, message waiting, etc.) SCROLL KEY Used to select start menu and scroll through display options PROGRAMMABLE BUTTONS With tri-coloured LEDs: 5007S keyset has S keyset has S keyset has D keyset has D keyset has 21 MICROPHONE REDIAL BUTTON CONFERENCE BUTTON TRANSFER BUTTON NAVIGATION BUTTONS (DS & ITP-5014D / 5021D) For navigating through LCD menus and features HOLD BUTTON SPEAKER For hands-free operation (Used in place of handset) SPEAKER BUTTON The DS-5038S keyset has 17 further programmable buttons in place of Navigation Buttons (numbered 22 to 38 from top left to bottom right, horizontally) The programmable buttons above the keypad are arranged in rows of 1x7 (7) buttons or 2x7 (14) buttons or 3x7 (21) buttons and are numbered from 1 to 7 or 14 or 21 from top left to bottom right. By default, keys 1 and 2 are set as CALL keys. CALL keys flash for incoming calls. Navigation buttons comprise: (Send), (Menu), (Cancel), (End), (Enter) and direction (arrow) buttons and are used to navigate through features and menus on the display. = Set up a conference call = Hold calls with up to four others = Last number redial = Transfer current call (or enter = Switch on speakerphone MMC programming mode)

5 TRANSFER CALL + extension no. BUSY LINE CAMP-ON Basic Functions MAKE AND ANSWER CALLS External Call Internal Call Answer Call* OR OR Press CAMP soft key OR programmed CAMP key OR dial 45 Refer to the User Guide supplied on the CD-ROM with your system for full instructions on operating your phone Make Call + Access Code (9 or 0) + external phone no. Dial extension number (* If phone has Navigation Buttons, you must press to answer calls on the speakerphone) PUT CALL ON HOLD AND TAKE CALL OFF HOLD System Hold Exclusive Hold Put On Hold (twice) Take Off Hold BUSY LINE CALLBACK Press CBK soft key OR programmed CBK key OR dial 44 answer callback as shown in above. PICK UP CALL AT OTHER EXTENSION + dial 65 + extension no. Speak hands-free 1. Call on hold at your own extension OR OR OR dial Call on hold at another extension Press flashing CALL key OR dial 11 Press flashing CALL or Line key OR dial 11 QUICK REFERENCE GUIDE ENGLISH FORWARD (DIVERT) CALLS Forward Type Dial* Programmed Key ext no. or group no ext no. or group no. FWRD ALL FWRD BUSY FWRD NO ANSWER FWRD BUSY/NO ANS FWRD DND FOLLOW ME ext no. or group no. MESSAGE WAITING INDICATION Set Message Waiting Indication Press MSG soft key OR programmed MSG key OR dial (if BUSY & NO ANS programmed) ext no. or group no ext no. (* To set forward type on LCD, dial 60 and select soft key) SETTING UP PERSONAL SPEED DIAL NUMBERS Press programmed FWRD key (+ dial extension, group or external no. if required) Answer Message Waiting Indication + MSG key OR dial 43 dial Speed Dial No. (00 49) + line access code + phone number

6 DANSK QUICK GUIDE VOLUMEN KONTROL Lydstyrkekontrol til telefonrør, ringetone, højttaler mv. 48-TEGNS DISPLAY 2 linjer a' 24 tegn + SOFT KEYS (3) Bruge til aktivering af menufunktioner via displayet STATUSINDIKATOR-LYSDIODE Viser aktuel status (optaget, meddelelse venter, mv.) SCROLL (MENU TAST) Bruge til valg af startmenu og til at bladre gennem displayvalgene PROGRAMMERBARE LYSTASTER Med røde lysdioder: 5007S har 7 taster 5014S har 14 taster 5038S har 21 taster 5014D har 14 taster 5021D har 21 taster MIKROFON REDIAL (GENKALDSTAST) CONFERENCE (KONFERENCE TAST) TRANSFER (OMSTILLINGSTAST) HOLD (VENTE TAST) SPEAKER (HØJTTALERTAST) HØJTTALER Til håndfri betjening (Anvendes i stedet for telefonrør) NAVIGATIONSTASTEN (DS & ITP-5014D / 5021D) Til navigation gennem LCDmenuer og funktioner samt til opkald DS-5038S har yderligere 17 programmerbare lystaster i denne position (nummererede fra 22 til 38 fra øverst til venstre til nederst til højre, vandret) De programmerbare lystaster oven over tastaturet er arrangeret i rækker af 1x7 (7) knapper eller 2x7 (14) knapper eller 3x7 (21) knapper, og de er nummererede fra 1 til 7 eller 14 eller 21 fra øverst til venstre til nederst til højre. Standard: Lystasterne 1 og 2 er indstillet til at være KALD-taster. KALD-tasterne blinker ved indkommende opkald. Navigationstasten omfatter (Send), (Menu), ((Cancel), (End), (Enter) og retningstasten (pile). De bruges til at navigere gennem de funktioner og menuer der vises på skærmen. = Opsætning af et konferenceopkald med op til fire andre personer = Omstil aktuelt opkald (eller skift til programmerings tilstand) = Sætter opkald i venteposition = Genopkald til sidst kaldte nummer = Aktiver højttaler

7 Basisfunktioner FORETAGE OG BESVARE OPKALD Besvar opkald* Se brugerhåndbogen på CD-ROM'en, der er leveret med dit system for fuldstændige instruktioner om betjening af telefonen Foretag opkald Ekstern opkald ELLER ELLER eksternt telefonnummer opkald ELLER Tast lokalnummer ELLER Tal håndfrit (* Hvis telefonen har navigationstasten, skal du trykke på knappen for at besvare opkald på højttalertelefonen) SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD) Sætte opkald i venteposition Afbryde ventefunktion 1. På dit eget lokalnummer Systemventeposition Eksklusiv venteposition (to gange) Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast Fra et andet lokalnummer Tast 12 + lokalnummer Tryk på den blinkende KALDTAST, ELLER tast 11 QUICK GUIDE OMSTILLING AF OPKALD + lokalnummer NOTERING TIL OPTAGET NUMMER Tryk på Noter, ELLER den programmerede Noter -tast, ELLER tast 44 besvar noteringen i herover. BANKE PÅ TIL OPTAGET LOKALNR. OPSAMLE OPKALD PÅ ANDET LOKALNR. Tryk på Bankpaa, ELLER den programmerede Bank på-tast, ELLER tast 45 + tast 65 + lokalnummeret DANSK VIDERESTILLING AF OPKALD Viderestillingstype Tast * Programmeret lystast VIDERESTIL ALLE lokal- eller gruppennummer VIDERESTIL VED OPTAGET lokal- eller gruppennummer Tryk på den programmerede VIDERESTIL VED INTET SVAR lokal- eller gruppennummer VIDERESTIL -tast (+ lokalnummer, VIDERESTIL VED OPTAGET / 604 (hvis OPTAGET eller INTET SVAR er gruppe- eller eksternt INTET SVAR programmeret) nummer) VIDERESTIL DND lokal- eller gruppennummer FØLG MIG-VIDERESTILLING lokalnummer (* Indstil viderestillingstype på LCD ved at trykke 60 og vælge en indstilling.) VENTENDE BESKEDER Send Besked Tryk på Besked, ELLER den programmerede Besked - lystast, ELLER tast 43 PROGRAMMERING AF PERSONLIGE KORTNUMRE Besvar Besked + Besked-lystast ELLER tast 43 tast kortnummer (00 49) + byliniekode + telefonnummer

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗ 48 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 2 γραµµών x 24 χαρακτήρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Για ενεργοποίηση της ανοικτής συνοµιλίας ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ Έλεγχος έντασης για ακουστικό, κουδουνισµό, µεγάφωνο, κλπ. + ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3) Χρησιµοποιούνται για την ενεργοποίηση χαρακτηριστικών µέσω της οθόνης LED ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ είχνει την τρέχουσα κατάσταση της ειδικής συσκευής (κατειληµµένο, αναµονή µηνύµατος, κτλ.) SCROLL (ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΥΛΙΣΗΣ) Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού έναρξης και την κύλιση στις επιλογές της οθόνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ Με LED τριών χρωµάτων: Το 5007S έχει 7 πλήκτρα Το 5014S έχει 14 πλήκτρα Το 5038S έχει 21 πλήκτρα Το 5014D έχει 14 πλήκτρα Το 5021D έχει 21 πλήκτρα ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ REDIAL (ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ) CONFERENCE (ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ) TRANSFER (ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΗΣΗΣ) HOLD (ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) SPEAKER (ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ) = Πραγµατοποιήστε µία κλήση = συνδιάσκεψης µε ένα ως και τέσσερα άλλα άτοµα. = = Μεταφορά παρούσας κλήσης (ή εισαγωγή στον προγραµµατισµό = του τηλεφωνικού κέντρου ) ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Για να πλοηγηθείτε στα µενού της οθόνης LCD και τα χαρακτηριστικά και για να κάνετε κλήσεις. Το πληκτρολόγιο DS-50 38S έχει 17 επιπλέον προγραµµατιζόµενα κουµπιά σε αυτή τη θέση (µε αριθµούς από το 22 µέχρι το 38 από τα επάνω αριστερά µέχρι κάτω δεξιά και οριζόντια). Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα πάνω από το πληκτρολόγιο είναι ταξινοµηµένα σε σειρές 1x7 (7) πλήκτρων) ή 2x7 (14) πλήκτρων) ή 3x7 (21) πλήκτρων και είναι αριθµηµένα από το 1 µέχρι το 7 ή 14 ή 21 από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά. Προγραµµατισµός εκ των προτέρων: Τα πλήκτρα 1 και 2 είναι ρυθµισµένα ως πλήκτρα CALL. Τα πλήκτρα CALL αναβοσβήνουν για εισερχόµενες κλήσεις. Τα Πλήκτρα Πλοήγησης αποτελούνται από τα (ΑΠΟΣΤΟΛΗ), (ΜΕΝΟΥ), (ΑΚΥΡΩΣΗ), (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ), (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) και τα πλήκτρα κατεύθυνσης (βέλη). Χρησιµοποιούνται για την πλοήγηση στα χαρακτηριστικά και τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη. Αναµονή κλήσεων επανάκληση τελευταίου αριθµού Ενεργοποίηση της ανοικτής συνοµιλίας

9 Βασικές Λειτουργίες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Απάντηση Κλήσης* Αναφερθείτε στον Οδηγό Χρήσης που σας προσφέρεται στο CD-ROM µαζί µε το σύστηµά σας για πλήρεις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου σας Πραγµατοποίηση Κλήσης Εξωτερική Κλήση Εσωτερική Κλήση Ή Ή + Κώδικας Πρόσβασης (9 ή 0) + εξωτερικός αρ. τηλεφώνου Καλέστε τον αρ. εσωτερικής γραµµής Ή Μιλήστε χωρίς ακουστικό (* Αν το τηλέφωνο έχει Κουµπιά Πλοήγησης, πρέπει να πατήσετε το κουµπί για να απαντήσετε σε κλήσεις τηλεφωνικής οµιλίας) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ Ενεργοποίηση Αναµονής Απενεργοποίηση Αναµονής Κλήσης Κλήσης 1. Κλήση σε αναµονή στη δικιά σας εσωτερική γραµµή Αναµονή συστήµατος Αποκλειστική Αναµονής ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΗΣ + (δύο φορές) αρ. εσωτερικής γραµµής 2. Κλήσης σε αναµονή σε άλλη εσωτερική γραµµή Καλέστε 12 + αρ. εσωτερικής γραµµής ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής CAMP Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο CAMP Ή καλέστε 45 ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΕΚΤΡΟΠΗ) ΚΛΗΣΕΩΝ Τύπος Προώθησης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛ./ ΕΝ ΑΠΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ DND «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ» Καλέστε* αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας (άν ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ & ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ) αρ. εσωτ. ή αρ. οµάδας αρ. εσωτ. ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ρύθµιση Ένδειξης Μηνύµατος Πατήστε το πλήκτρο επιλογής MSG Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο MSG Ή καλέστε 43 Πατήστε το πλήκτρο CALL που αναβοσβήνει Ή καλέστε 11 Πατήστε το πλήκτρο CALL που αναβοσβήνει ή το πλήκτρο Σειράς Ή καλέστε 11 Πατήστε το πλήκτρο επιλογής CBK Ή το προγραµµατισµένο πλήκτρο CBK Ή καλέστε 44 απαντήστε την επανάκληση όπως φαίνεται στο παραπάνω. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ + καλέστε 65 + αρ. εσωτερικής γραµµής Πατήστε το προγραµµατισµένο πλήκτρο FWRD (+ καλέστε εσωτερική γραµµή, οµάδα ή εξωτερικό αριθµό εάν απαιτείται) (* Για να ρυθµίσετε τον τύπο της προώθησης στην οθονη LCD, καλέστε 60 και and διαλέξτε επιλογή.) Ή Προγραµµατιζόµενο Πλήκτρο Απάντηση Ένδειξης Μηνύµατος + πλήκτρο MSG Ή καλέστε 43 ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ καλέστε Αρ. Τηλ. µνήµης (00-49) + κωδικό πρόσβασης γραµµής + αριθµό τηλεφώνου

10 ESPAÑOL GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA ALTAVOZ Para funcionamiento a manos libres. (Se utiliza en lugar del microteléfono.) PANTALLA DE 48 CARACTERES 2 líneas de 24 caracteres BOTONES DE CONTROL DE VOLUMEN Control de volumen para el microteléfono, timbre de llamada, altavoz, etc. + SCROLL (BOTÓN DE BOTONES DE FUNCIÓN (3) Se utiliza para seleccionar el Se utilizan para activar funciones a través de la pantalla LED INDICADOR DE ESTADO Muestra el estado actual del teléfono (ocupado, mensaje en espera, etc.) SCROLL (BOTÓN DE DESPLAZAR) Se utiliza para seleccionar el menú de inicio y desplazarse por as opciones de pantalla BOTONES PROGRAMABLES Con diodos LED de tres colores: 5007S tiene 7 botones 5014S tiene 14 botones 5038S tiene 21 botones 5014D tiene 14 botones 5021D tiene 21 botones MICRÓFONO REDIAL (BOTÓN DE RELLAMADA) CONFERENCE (BOTÓN DE CONFERENCIA) TRANSFER (BOTÓN DE TRANSFERENCIA) BOTONES DE DESPLAZAMIENTO Se utilizan para desplazarse por los menús y las funciones de la pantalla LCD y para realizar llamadas HOLD (BOTÓN DE RETENCIÓN) SPEAKER (BOTÓN DE ALTAVOZ) Los botones programables anteriores están organizados en filas de 1x7 (7) o 2x7 (14) o 3x7 (21) botones y están numerados del 1 al 7 o 14 o 21 desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Ajuste predeterminado: las botones 1 y 2 están ajustadas como botones LLAMADA. Las botones LLAMADA parpadean con llamadas entrantes. Los botones de desplazamiento incluye los botones (Enviar), (Menú), (Cancelar), (Terminar), (Enter) y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla. DS-5038S dispone de 17 botones programables adicionales en esta posición (numerados del 22 al 38 horizontalmente desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha) = Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatropersonas = Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC) = Retiene llamadas = Vuelve a marcar el último número = Activa el altavoz del teléfono

11 Funciones básicas REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS Responder llamada* Consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD-ROM de su sistema para obtener instrucciones completas sobre el funcionamiento de su teléfono Realizar llamada Llamada externa Llamada interna TRANSFERIR LLAMADA LLAMAR A LÍNEA OCUPADA + Nº extensión GUARDAR LÍNEA OCUPADA O O Pulsar la botón CAMP O la botón CAMP programada O marcar 45 Marcar nº extensión Pulsar la botón CBK, O la botón CBK programada, O marcar 44 responder llamada según se describe en el punto anterior. O RECIBIR LLAMADA hablar a manos libres (* Si el teléfono tiene botones de desplazamiento, debe pulsar el botón para responder las llamadas en el microteléfono) RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA Retención de sistema Retención exclusiva Retener llamada (dos veces) + Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior O Liberar llamada retenida 1. Llamada retenida en su propia extensión Pulsar botón LLAMADA parpadeante O marcar Llamada retenida en otra extensión Marcar 12 + nº de extensión que retiene la llamada Pulsar botón LLAMADA parpadeante O la botón Línea O marcar 11 + Marcar 65 + nº de extensión GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA ESPAÑOL DESVIAR LLAMADAS Tipo de llamada Marcar* Botón programada DESVIAR TODAS DESVIAR OCUPADA DESVIAR SIN RESPUESTA DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE nº extensión o nº grupo nº extensión o nº grupo nº extensión o nº grupo 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados) nº extensión o nº grupo nº extensión MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL Ajustar señal de mensaje Pulsar botón MSG O botón MSG programada O marcar 43 Pulsar la botón DESVIAR (+ marcar extensión, grupo o nº externo si es necesario) (* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.) Responder señal de mensaje + botón MSG O marcar 43 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA marcar Nº de marcación rápida (00-49) + códigode acceso a línea + número de teléfono

12 NEDERLANDS BEKNOPTE HANDLEIDING VOLUMEREGELTOETSEN Volumeregeling van hoom, beltoon, luidspreker, enz. 48 KARAKTERS DISPLAY 2 regels van 24 karakters + SOFTKEYS (3) Om functies te activeren via het display STATUS INDICATIELED Geeft de huidige status van het toestel weer (in gesprek, bericht in wachtstand, enz.) SCROLL (SCROLL-TOETS) Om het startmenu te kiezen en de display-opties te selecteren PROGRAMMEERBARE TOETSEN Met driekleuren LEDs: 5007S heeft 7 toetsen 5014S heeft 14 toetsen 5038S heeft 21 toetsen 5014D heeft 14 toetsen 5021D heeft 21 toetsen MICROFOON REDIAL (HERHAALTOETS) CONFERENCE (CONFERENTIETOETS) TRANSFER (DOORVERBINDTOETS) NAVIGATIETOETS Om te navigeren door de LCD-menu's en faciliteiten, en om oproepen te doen HOLD (WACHTSTANDTOETS) SPEAKER (LUIDSPREKERTOETS) LUIDSPREKER Voor handenvrij bellen (Gebruikt in plaats van de hoom) Op de plaats van de navigatietoets beschikt het DS-5038S toestel over 17 extra vrij te programmeren toetsen (genummerd van 22 tot 38 van linksboven tot rechtsonder horizontaal) De programmeerbare toetsen boven het toetsenbord zijn ingedeeld in rijen van 1x7 (7) toetsen of 2x7 (14) toetsen of 3x7 (21) toetsen en zijn genummerd van 1 tot 14 of 21 van bovenaan links naar onderaan rechts. Standaardinstelling: Toetsen 1 en 2 zijn OPROEP-toetsen. OPROEP-toetsen knipperen bij inkomende gesprekken. De Navigatie-toetsen zijn: (Send), (Menu), (Annuleer), (Einde), (Enter) en Cursor (pijl). Deze worden gebruikt om te navigeren door de weergegeven opties in het display te doorlopen. = Een conference call met maximaal vier andere personen = Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen)) = Oproepen in wachtstand = Laatste nummer herkiezen = Luidspreker toets

13 Basisfuncties Raadpleeg de handleiding voor de toestellen op de CD-ROM OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN Oproep beantwoorden* Oproep maken Externe Oproep Systeemwachtstand ww EEN OPROEP DOORVERBINDEN TERUGBELLEN NA BEZET + toestelnummer Selecteer de T-Bel (callback) optie via het display OF kies # beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in WISSELGESPREK ACTIVEREN OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN Druk op softkey CAMP, OF de geprogrammeerde CAMP -toets, OF kies 45 + OPROEPEN DOORSCHAKELEN Type doorschakeling ALLES DOORSCH. DOORSCH. BIJ BEZET DOORSCH. BIJ AFWEZIG DOORSCH. BEZET/AFWEZIG DOORSCH. NIET STOREN VOLGSTAND OF BERICHT WACHT OP U - INDICATIE Bericht wacht - indicatie activeren Kies* * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr * toestelnr. of groepsnr *21+6+ toestelnr. of groepsnr Kies toestelnr. + selecteer de optie BOODSCHAP (MSG) via het display + toegangscode (0) + extern telefoonnr. Interne Oproep OF Kies toestelnr. OF Spreek handenvrij (* Indien uw telefoon navigatietoetsen heeft, moet u de toets kiezen om een gesprek handenvrij te beantwoorden via de luidspreker) EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN In wachtstand zetten Uit wachtstand halen Persoonlijke wachtstand (tweemaal) 1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel Kies de knipperende OPROEP -toets OF kies *87 kies *67 + toestelnummer OF kies ** Geprogrammeerde toets Kies een eventueel voorgeprogrammeerde FWRD -toets (+ kies toestel-, groeps- of 0 + extern nr. indien gewenst) OPHEFFEN *21+0 (* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u *21 en selecteert u de optie.) OF 2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat Kies de knipperende OPROEP -toets of lijntoets OF kies *87 Bericht wacht - indicatie beantwoorden + MSG -toets OF kies *41 BEKNOPTE HANDLEIDING NEDERLANDS INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN kies geheugenplaats (00 49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer

14 SVENSKA SNABBREFERENSHANDBOK VOLYMINSTÄLLNINGS- KNAPPAR Volyminställning för lur, ringsignal, högtalare m.m. 48-TECKENSDISPLAY 2 x 24 tecken + MENYKNAPPAR (3) Används för att aktivera funktioner via displayen LYSDIOD FÖR STATUS- INDIKERING Visar aktuell status (upptaget, meddelande väntar, m.m.) SCROLL (RULLNINGSTANGENT) Används för gå in i startmenyn och bläddra igenom alternativen PROGRAMMERBARA KNAPPAR Med lysdioder med tre färger: 5007S har 7 knappar 5014S har 14 knappar 5038S har 21 knappar 5014D har 14 knappar 5021D har 21 knappar QUICK REFERENCE GUIDE MIKROFON REDIAL (ÅTERUPPRINGNINGS- KNAPP) CONFERENCE (KONFERENSKNAPP) TRANSFER (ÖVERFÖRINGSKNAPP) HOLD (PARKERINGSKNAPP) NAVIGERINGSTANGENTER (DS & ITP-5014D / 5021D) För navigering i display-menyer och mellan olika funktioner, samt för att ringa SPEAKER (HÖGTALARKNAP) HÖGTALARE För högtalarsamtal (Används i stället för luren) DS-5038S har ytterligare 17 programmerbara knappar på denna plats (numrerade vågrätt från 22 till 38 från överst till vänster till nederst till höger). De programmerbara knapparna ovanför telefonen är ordnade i rader om 1x7 (7) eller 2x7 (14) eller 3x7 (21) knappar, och er nummererade fran 1 till 7 alt. 14, 21 fran överst till vänster till nederst till höger. Som standard är knapparna 1 och 2 är inställda som SAMTALS- KNAPPAR. SAMTALSKNAPPAR blinkar vid inkommande samtal. Navigeringstangenterna är (Sänd), (Meny), ( (Avbryt), (Avsluta), (Enter) och piltangenter. De används för att gå mellan de olika funktioner och menyer som visas på displayen. = Koppla upp ett konferenssamtal med upp till fyra andra medverkande = Överför pågående samtal (eller gå till MMC-programmeringsläget) = Parkera samtal = Väljer visning för displayen = Slå på telefonens högtalarfunktion

15 Grundfunktioner RINGA OCH BESVARA SAMTAL Besvara samtal* Kontakta din växelleverantör för fullständig bruksanvisning. Ringa samtal Externt samtal Internt samtal ÖVERFÖR SAMTAL ÅTERUPPRING VID UPPTAGET Tryck på displaymenyknappen AtUp (cbk) ELLER en programmenligt + anknytningsnummer erad AtUp-knapp ELLER slå 44 - besvara återuppringning ovan. PÅSKYNDA VID UPPTAGET Tryck på displaymenyknappen SKYNDA (camp) ELLER en programmerad SKYNDA knapp ELLER slå 45 VIDAREKOPPLA (DIRIGERA OM) SAMTAL HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANKNYTNING + slå 65 + anknytningsnummer Vidarekopplingstyp Slå * Programmerad knapp VIDARE ALLA VIDARE UPPTAG VIDARE EJ SVAR VIDARE UPPTAG/EJ SVAR VIDARE STÖR EJ MEDFLYTTNING ELLER anknytningsnr. eller gruppnr anknytningsnr. eller gruppnr. Tryk på programmerad anknytningsnr. eller gruppnr. VIDARE-knapp (+ slå 604 (om UPPTAG & EJ SVAR anknytning-, grupp- eller programmerats) externt nr. om det behövs) anknytningsnr. eller gruppnr anknytningsnummer (* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.) INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE Lägga in meddelandeindikering Besvara meddelandeindikering Välj MEDD (Msg) i displaymenyn ELLER tryck på programmerad MED-knapp ELLER slå 43 Slå anknytningsnummer (*Om telefonen är försedd med navigeringsknappar måste du trycka på PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL Systemparkering Exklusiv parkering ELLER Parkera samtal (två gånger) ELLER + externkod (0) + externt telefonnummer ELLER tala via högtalare för att besvara samtal på högtalartelefonen Hämta parkerat samtal 1. Samtal parkerat på din anknytning Tryck på den blinkande SAMTALSKNAPPEN ELLER slå Samtal parkerat på en annan anknytning Slå 12 + anknytningsnummer Tryck på den blinkande SAMTALSKNAPPEN eller linjeknappen ELLER slå 11 + MED-knappen ELLER slå 43 SNABBREFERENSHANDBOK SVENSKA LÄGGA IN PERSONLIGA KORTNUMMER slå sedan kortnumret (00-49) + externkod (0) + telefonnumret

16 Samsung Business Communications Brookside Business Park, Greengate, Middleton, Manchester M24 1GS, UK

2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide

2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide 2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D Quick Reference Guide EU Declaration of Conformity (RTTE) EU-overensstemmelseserklæring (RTTE) ήλωση Συµµόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Large LCD Keysets ITP-5012L DS-5012L. Quick Reference Guide

Large LCD Keysets ITP-5012L DS-5012L. Quick Reference Guide Large LCD Keysets ITP-5012L DS-5012L Quick Reference Guide ELECTRONICS EU Declaration of Conformity (RTTE) EU-overensstemmelseserklæring (RTTE) ήλωση Συµµόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού και Τερµατικού Εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Μοντέλο: CDX-PH201-ET15 Χαρακτηριστικά: Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα DSS ( Έλεγχος εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών) 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 3. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 4. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Smart Communication Server. Ψηφιακή Συσκευή. Οδηγίες Χειρισμού

Smart Communication Server. Ψηφιακή Συσκευή. Οδηγίες Χειρισμού Smart Communication Server Ψηφιακή Συσκευή Οδηγίες Χειρισμού Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές πριν τη λειτουργία της συσκευής σας και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 15/05/2014 Περιεχόμενα ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 1200

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 1200 Τμήμα Marketing & Sales Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνκήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 1200 Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα Σουλαχάκθ εςωτ. 324 Γα το Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα Τηλ: +30 211 800 3638

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 200W conference phone

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 200W conference phone Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 200W conference phone ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KONFTEL 200W Το Konftel 200W είναι μία συσκευή DECT τηλεφωνικών συσκέψεων με ακτίνα κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 11 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ELECTRO

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Συνοπτικές Οδηγίες..4 1.1. Προβολή των αρχείων καταγραφής και κλήση μέσω αυτών.4

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΔΟΛΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /GOLDOLA WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM13-001CID DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 410gsm

Doro PhoneEasy. 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 12 MS 26s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ. Λουρεντζάκης Αντώνιος Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41-700 Fax: 28210-90950 www.chania.gr Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / / CZ Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση ν αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο με λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, Αναγνώριση Κλήσης*, Τηλεφωνικό κατάλογο & ένδειξη Εισερχομένων κλήσεων

Τηλέφωνο με λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, Αναγνώριση Κλήσης*, Τηλεφωνικό κατάλογο & ένδειξη Εισερχομένων κλήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τηλέφωνο με λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, Αναγνώριση Κλήσης*, Τηλεφωνικό κατάλογο & ένδειξη Εισερχομένων κλήσεων ΜΟΝΤΕΛΟ WT-3020 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Περιεχόµενα Συσκευασίας Τηλεφωνική Συσκευή, µε LCD Οθόνη Χειρακουστικό Καλώδιο Τηλεφωνικής Συσκευής (Σπιράλ) Καλώδιο ικτύου (RJ11) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Model No:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ FC 35 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΕΙΑΚΗ TFT LCD ΟΘΟΝΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΝΟΥ ΑΓΚΥΣΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DET 187x

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DET 187x Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DET 187x Oδηγίες χειρισµού Στην συσκευασία θα βρείτε: - Το ασύρµατο ακουστικό -Βάση - ύο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για κάθε ακουστικό - Ένα κάλυµµα της θήκης µπαταριών για κάθε συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Το INTELPHONE είναι μία ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορούμε να καλέσουμε 4 προκαθορισμένους αριθμούς, σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy 409gsm

Doro PhoneEasy 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 20 Español. Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam. / Encender

Διαβάστε περισσότερα

INTD0900 Light. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (INTD0900 Light) Τηλεφωνικό Σύστημα Ανοικτής Ακρόασης Εκτάκτου Ανάγκης

INTD0900 Light. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (INTD0900 Light) Τηλεφωνικό Σύστημα Ανοικτής Ακρόασης Εκτάκτου Ανάγκης INTD0900 Light Εγχειρίδιο χρήσης (INTD0900 Light) Τηλεφωνικό Σύστημα Ανοικτής Ακρόασης Εκτάκτου Ανάγκης Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Συμβατότητα Σελ. 4 Συνδεσμολογία Σελ. 5 Φίλτρο ανεπιθύμητων συναγερμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 20. 22.

Español. Italiano . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 20. 22. PhoneEasy 345gsm 22 Español. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Encender/apagar Tecla lateral (volumen) Tecla de linterna Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada 1 / Buzón de voz Teclado numérico * / Bloqueo

Διαβάστε περισσότερα

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3 Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416 Οδηγίες χρήσης & προγραµµατισµού Προγραµµατισµός συστήµατος Θέση Λειτουργία προγραµµατ ισµού 01 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 02 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 03 Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 16 MS 38s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

TDS. IP-WAN Voice+Data TDS PSTN / ISDN. Call Directorή Soft switch

TDS. IP-WAN Voice+Data TDS PSTN / ISDN. Call Directorή Soft switch TDS 1280 Enterprise Class Communication System Ένα Υψηλής- Απόδοσης Τηλεφωνικό σύστηµα επικοινωνιών για επιχειρήσεις µεσαίου και µεγάλου µεγέθους 64 1280 εώς ΘΥΡΕΣ TDS 1280 Enterprise Class Communication

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8

2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8 ENGLISH FC 31 Εγχειρίδιο χρήστη User Setup (1) Door Station Call Tone... Intercom Call Tone... DoorBell Tone... Clock... Next Page... Select Item About Exit OK Page 1 / 8 VD ON GND EH BT2 DIPS BT1 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Σύστηµα Φωνητικού Ταχυδροµείου (Voice Mail) και Σύστηµα Αυτόµατης Απάντησης (Voice Response System) Οδηγίες Χρήσης Πλήκτρα λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές.

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές. Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Το τηλεφωνικό κέντρο της, που επιλέξατε είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας του και η εταιρεία µας ( ΗΧΩ ΕΠΕ ) πάντα πρόθυµη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic ideas for life

Panasonic ideas for life Panasonic ideas for life Προηγμένα Τηλεφωνικά Κέντρα ΚΧ-ΤEΑ308 Ι ΚΧ-ΤES824 Η καλύτερη λύση για την επικοινωνία σας Για τις επικοινωνίες φωνής, το τηλεφωνικό σας σύστημα παραμένει το κύριο και βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του τηλεφωνητή

Χρήση του τηλεφωνητή Χρήση του τηλεφωνητή Η συσκευή σας έχει ως έχει γλώσσα προεπιλογής τα ισπανικά. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα από το ακουστικό πατώντας το πλήκτρο και πηγαίνοντας στην επιλογή TERMINAL και ξανά πατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 409gsm

Doro PhoneEasy. 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x Oδηγίες χειρισµού Αποσυσκευασία του τηλεφώνου σας Στο κουτί θα βρείτε: - Το ασύρµατο ακουστικό - Η µονάδα βάσης - ύο επαναφορτιζόµενες κυψέλες µπαταρίας για κάθε ακουστικό -Ένα κάλυµµα

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας!

...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας! CATALOGUE 2012...δώστε χρώμα στην επικοινωνία σας! www.soundstar.gr Aσύρματα Dect D 101 O C 401 Ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο DECT, με 1 συσκευή. Φωτιζόμενη οθόνη Αλφαριθμητική οθόνη 12 ψηφίων. 5 μελωδίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις... Περιεχόμενα. Εισαγωγ...3 2. Εσωτερικές κλσεις...3 3. Εξωτερικές κλσεις...3 3.. Αστικές κλσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλσεις...3 4. Συντομευμένες κλσεις...3 5. Προσωριν διακοπ κλσης...5 5.. Εναλλαγ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών Οδηγός σύνδεσης Windows Mobile με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπι. ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπι

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπι. ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπι ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κουμπι ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ κουμπι ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπι ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπι 2 Για να πάρετε τα πιο ακριβή δεδομένα προτείνουμε να φοράτε το ZeBracelet2 στο μη - κυρίαρχο χέρι σας και δεν να μην είναι

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα