ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ"

Transcript

1 1 ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Παναγιώτατε Πάτερ και Γέσποτα Δκλεκτό ακροατήριο. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ είρε ηελ αλάγθε λα ζπλδεζεί θαη ηππηθά κε δεζκό Πλεπκαηηθό κε ηνλ Παηξηάξρε ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηνπ Γέλνπο. Με ηε ζεκεξηλή πλεπκαηηθή παλδαηζία ηεο αλαγόξεπζεο ηεο Απηνύ Παλαγηόηεηνο ζε επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο γηλόκαζηε θαη ηππηθά θνηλσλνί ηεο πςειήο πλεπκαηηθήο πξνζηαζίαο Απηνύ, αθνύ πιένλ γίλεηαη κέινο ηεο παλεπηζηεκηαθήο καο νηθνγέλεηαο. Απηή ηελ ώξα δηαθαηέρνκαη από έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζεβαζκνύ πξνο ην ζεπηό πξόζσπν ηνπ Αξρεγνύ ηεο Οξζνδνμίαο αιιά θαη ζπγθηλήζεσο, δηόηη ε ειαρηζηόηεηά κνπ, ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνηείλαληνο ηελ απνλνκή ηνπ ηηκεηηθνύ ηίηινπ, νξίζζεθε λα εθθσλήζεη από κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνλ έπαηλν πξνο ηηκήλ ηεο Απηνύ Θεηνηάηεο Παλαγηόηεηνο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο, Νέαο Ρώκεο θαη Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. Βαξζνινκαίνπ. πλεζίδεηαη ζηνλ έπαηλν λα εμαίξεηαη ε πξνζσπηθόηεηα, ην έξγν θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ηηκώκελνπ ζηελ επηζηήκε θαη θπξίσο ζηελ θνηλσλία. ηελ παξνύζα πεξίπησζε ην εγρείξεκα δελ είλαη εύθνιν κέζα ζηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ πξνβιέπεηαη από ην πξόγξακκα. Παξαθαιώ

2 2 ηελ Απηνύ Παλαγηόηεηα λα ζπγρσξήζεη ηπρόλ ζεκαληηθέο παξαιείςεηο από ην έξγν θαη ηελ πςειή πξνζθνξά ηνπ. Ο θαηά θόζκνλ Γεκήηξηνο Αξρνληώλεο ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο Μεξόπεο γελλήζεθε ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο ηεο Ίκβξνπ ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ ε έλα λεζί, πνπ ζηα θξίζηκα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ νη πεξηπέηεηεο δελ άθεζαλ ηνπο θηιεηξεληθνύο απνγόλνπο ησλ επί αηώλεο γεγελώλ θαηνίθσλ ηνπ λα δήζνπλ ζην πεξηβάιινλ όπνπ γελλήζεθαλ απηνί θαη νη πξόγνλνί ηνπο, αιιά ηνπο αλάγθαζαλ λα πάξνπλ ην δξόκν ηεο πξνζθπγηάο. Με ηα δεδνκέλα απηά νη γνλείο ηνπ Υξήζηνο θαη Μεξόπε, είραλ ηδηαηηέξσο δύζθνιν έξγν λα κεγαιώζνπλ ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπο θαη λα ηα γαινπρήζνπλ ζύκθσλα κε ηηο ειιελνξζόδνμεο παξαδόζεηο θαη ηηο εζηθνζξεζθεπηηθέο αξρέο ηνπ ηεξνύ ηόπνπ ηνπο. Σα πξώηα γξάκκαηα Ο Γεκήηξηνο Αξρνληώλεο ηα έκαζε ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ ηνπ θαη θαηόπηλ ζην Εσγξάθεην Λύθεην ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ζηελ Κεληξηθή ρνιή Ίκβξνπ. Από κηθξόο δηαθξίζεθε γηα ηνλ ζείν δήιν θαη ηελ επιάβεηά ηνπ θαη δηαθόλεζε κε αθνζίσζε ηνλ εθεκέξην ηνπ ρσξηνύ ηνπ σο ηεξόπαηο κέρξη ηελ αλαρώξεζή ηνπ από ηελ Ίκβξν. Σν ήζνο θαη ε επζέβεηά ηνπ εθηηκήζεθαλ δεόλησο από ηνλ ηόηε κεηξνπνιίηε Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ Μειίησλα Υαηδή, ν νπνίνο αλέιαβε ηνλ λεαξό Γεκήηξην ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ηνλ εζηήξημε ήδε από ηα πξώηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα. Δίρε ήδε δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα εθδειώζεη ν ηηκώκελνο ζήκεξα ηα πλεπκαηηθά ηνπ πξνηεξήκαηα θαη ηελ αθαηάιπηε δύλακε ηεο ςπρήο ηνπ. Ζ θνίηεζή ηνπ ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, ην πλεπκαηηθό θπηώξην, πνπ επί εθαηόλ εηθνζηεθηά έηε εγαινύρεζε πνιιέο εθαηνληάδεο θνηηεηώλ θαη ηξνθνδόηεζε ηελ Δθθιεζία, ην Γέλνο θαη ηελ θνηλσλία κε πλεπκαηηθνύο άλδξεο, θιεξηθνύο θαη ιατθνύο πνπ δπζηπρώο έθιεηζε βηαίσο ην 1971, ππήξμε απνθαιππηηθή. Γελ ηειείσζε ηε

3 3 Θενινγηθή ρνιή κόλνλ σο αξηζηνύρνο, αιιά απεθάιπςε έλα λέν κε επγελή αηζζήκαηα θαη νξάκαηα, πνπ ζπλδπάδεη ηελ απιόηεηα κε ηελ ζνβαξόηεηα, ην ήζνο κε ηελ επγέλεηα, ηελ θαινζύλε κε ηελ πξνζθνξά, ην θαζήθνλ κε ηελ ππεπζπλόηεηα, ραξίζκαηα πνπ πξννηώληδαλ ηε ιακπξή πνξεία πνπ επαθνινύζεζε. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1961, ιίγν θαηξό κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο ζηνλ Μεηξνπνιηηηθό λαό ηεο Ίκβξνπ από ηνλ πλεπκαηηθό ηνπ παηέξα κεηξνπνιίηε Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ Μειίησλα, ν νπνίνο ηνπ έδσζε ην όλνκα Βαξζνινκαίνο, πξνο ηηκήλ ηνπ Ηκβξίνπ ινγίνπ ηεξνκνλάρνπ Βαξζνινκαίνπ ηνπ Κνπηινπκνπζηαλνύ. Σν 1963 έσο ην 1968 αθνύ είρε ήδε ππεξεηήζεη ηελ ππνρξεσηηθή ζεηεία ηνπ ζηνλ ηνπξθηθό ζηξαηό κε ην βαζκό ηνπ αλζππνινραγνύ, κε ηελ επινγία ηνπ ηόηε Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε Αζελαγόξα θαη ππνηξνθία ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ απεζηάιε ζηε Ρώκε, όπνπ επξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Ηλζηηηνύην Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ηεο Ρώκεο ηνπ Γξεγνξηαλνύ Παλεπηζηεκίνπ, από ην νπνίν έιαβε ηελ Licenza. Από ηε Ρώκε κεηέβε ζηελ Διβεηία θαη παξαθνινύζεζε καζήκαηα Οηθνπκεληθήο Κηλήζεσο ζην Οηθνπκεληθό Ηλζηηηνύην Bossey. Αθνινύζσο πήγε ζην Μόλαρν όπνπ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην πεδίν ηνπ Καλνληθνύ Γηθαίνπ. Σν δηδαθηνξηθό δίπισκα έιαβε από ην Γξεγνξηαλό Παλεπηζηήκην, όπνπ ππέβαιε δηαηξηβή κε ζέκα: «Πεξί ηελ θσδηθνπνίεζηλ ησλ Ηεξώλ Καλόλσλ θαη ησλ Καλνληθώλ Γηαηάμεσλ ελ ηε Οξζνδόμσ Δθθιεζία», έξγν πνπ εθδόζεθε ην 1970 ζηε Θεζζαινλίθε από ην Παηξηαξρηθό Ίδξπκα Παηεξηθώλ Μειεηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηνπ ζπνπδώλ, ν Βαξζνινκαίνο ζηηο δηάθνξεο ρώξεο ππεξεηνύζε θαη σο δηάθνλνο ζηηο θαηά ηόπνπο εθθιεζίεο πνπ επξίζθνλην ζηελ πεξηθέξεηα πνπ ζπνύδαδε. πσο αλεκέλεην, άθεζε ζε όζνπο είραλ ηελ επηπρία λα ηνλ γλσξίζνπλ, όρη

4 4 κόλνλ ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο, αιιά πξνθαινύζε ηνλ ζαπκαζκό γηα ηελ θαζαξόηεηα ησλ ζθέςεώλ ηνπ, ηελ επζύηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, ηελ εηνηκόηεηά ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθππηαλ θαη ηελ ηηκηόηεηα ησλ πξάμεώλ ηνπ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηηο δηάθνξεο ρώξεο επηδόζεθε, παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ησλ γισζζώλ ησλ ρσξώλ απηώλ. Έηζη πέξαλ ηεο κεηξηθήο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο αλαγθαίσο ηνπξθηθήο, γλσξίδεη άξηζηα ηελ ηηαιηθή, ιαηηληθή, αγγιηθή, γαιιηθή θαη γεξκαληθή γιώζζα, πνπ αζθαιώο ηνλ βνήζεζαλ ζηελ ιακπξή ζηαδηνδξνκία πνπ επαθνινύζεζε. Σν 1968 κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ, επέζηξεςε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Ηεξά ύλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, έρνπζα γλώζε ηνπ ραξαθηήξα, ησλ πξνζόλησλ ηνπ θαη ηελ αγάπε ηνπ ζηε ρνιή, ηνλ δηνξίδεη βνεζό ρνιάξρνπ ζηελ ηξνθό Ηεξά Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο. Με ηελ ηδηόηεηα απηή ε κνίξα ηνπ επηθύιαμε λα γεπζεί ην πηθξό πνηήξην ηεο βηαίαο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, ε νπνία, παξά ηε δηεζλή θαηαθξαπγή, ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα γηα 43ζπλαπηά έηε. ηηο 19 Οθησβξίνπ 1969 ρεηξνηνλείηαη πξεζβύηεξνο θαη κεηά εμάκελν ν Παηξηάξρεο Αζελαγόξαο ηνλ ερεηξνζέηεζε εηο Αξρηκαλδξίηε ζην παηξηαξρηθό παξεθθιήζην ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα. Σν 1972 ν λενεθιεγείο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Γεκήηξηνο, κέρξη ηόηε κεηξνπνιίηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, ζπλέζηεζε ην Ηδηαίηεξν Παηξηαξρηθό Γξαθείν κε απόθαζε ηεο Αγίαο θαη Ηεξάο πλόδνπ, ζην νπνίν εηνπνζέηεζε σο δηεπζπληή θαη άκεζν πξνζσπηθό ζπλεξγάηε ηνπ ηνλ πνιπηάιαλην θαη πνιύγισζζν Αξρηκαλδξίηε Βαξζνινκαίν Αξρνληώλε. Σν 1973 ε Ηεξά ύλνδνο εμέιεμε ηνλ Αξρηκαλδξίηε Βαξζνινκαίν κεηξνπνιίηε ζηελ Ηεξά Μεηξόπνιε

5 5 Φηιαδειθείαο θαη ην επόκελν έηνο δηνξίζζεθε κέινο ηεο Αγίαο θαη Ηεξάο πλόδνπ, ελώ παξέκεηλε δηεπζπληήο ηνπ Ηδηαηηέξνπ Παηξηαξρηθνύ Γξαθείνπ θαζ όιε ηελ 19εηή παηξηαξρία ηνπ Παηξηάξρνπ Γεκεηξίνπ. Από ηε ζέζε απηή ν λεαξόο Μεηξνπνιίηεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ ζξόλνπ, όρη κόλν δελ εγθαηαιείπεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, αιιά ιακβάλεη κέξνο κε αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα, θπξίσο κε αληηθείκελν ην Καλνληθό Γίθαην, γξάθεη άξζξα ζε έγθξηηα πεξηνδηθά θαη παξαθνινπζεί ηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια απνηειεί ηνλ αθαλή πξσηνπξγό κεγάισλ εθθιεζηαζηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ηνπ ζεκλνύ Παηξηάξρνπ Γεκεηξίνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε έλαξμε ηνπ Θενινγηθνύ Γηαιόγνπ κεηαμύ Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο θαη Ρσκαηνθαζνιηθώλ ην 1980, ηνπ «Γηαιόγνπ ηεο Αιεζείαο» ζε ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε ηνπ «Γηαιόγνπ ηεο Αγάπεο» πνπ είραλ εγθαηληάζεη ν Παηξηάξρεο Αζελαγόξαο κε ηνλ Πάπα Ησάλλε ηνλ ΚΓ. Με ηηο εηζεγήζεηο θαη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Βαξζνινκαίνπ, ν Παηξηάξρεο Γεκήηξηνο πξνρώξεζε ζε ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο πλόδνπ ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, κε ηε ζύγθιεζε Παλνξζνδόμσλ δηαζθέςεσλ ζην νξζόδνμν θέληξν ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζην ακπεδί ηεο Γελεύεο. Δπίζεο ν Μεηξνπνιίηεο Βαξζνινκαίνο ππήξμε ν εκπλεπζηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ αλέιαβε ην 1989 ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν κε ηελ έθδνζε Παηξηαξρηθήο θαη πλνδηθήο Δγθπθιίνπ πνπ όξηδε ηελ 1 ε επηεκβξίνπ σο εκέξα πξνζεπρήο «γηα ηε δηαθύιαμε ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ Θενύ» ηεο πξνζηαζίαο δειαδή ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ πλεπκαηηθνύ ηνπ παηέξα Μεηξνπνιίηε Γέξνληνο Υαιθεδόλνο Μειίησλνο Υαηδή εμειέγε πακςεθεί Γέξσλ Υαιθεδόλνο, θαζηζηάκελνο «πξώηνο ηε ηάμεη» Μεηξνπνιίηεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ

6 6 Παηξηαξρείνπ. Τπό ηελ ηδηόηεηα απηή δηεηέιεζε Πξόεδξνο ηεο Γηνξζνδόμνπ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο πλόδνπ ζηε Γελεύε, πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο «Οξζνδόμνπ δηαζπνξάο», αληηπξνζώπεπζε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ζε δηάθνξεο πςίζηνπ επηπέδνπ απνζηνιέο δηεθθιεζηαζηηθώλ θαη δηαζξεζθεπηηθώλ ζρέζεσλ, ζπλόδεπζε ηνλ Παηξηάξρε Γεκήηξην ζηελ «Ηεξή Πνξεία Αγάπεο, Δηξήλεο θαη Δλόηεηνο» ζε δηάθνξεο εθθιεζίεο θαη ρώξεο, ελώ παξάιιεια πξαγκαηνπνίεζε επίζεκεο επηζθέςεηο ζην Βαηηθαλό θαη ζην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ. ην ηειεπηαίν κάιηζηα ππεξέηεζε σο κέινο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο «Πίζηηο θαη Σάμηο» θαη σο εθιεγκέλν κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ. Ζ πξνζσπηθόηεηα, ην πλεπκαηηθό θαη επηζηεκνληθό ηνπ επίπεδν, ε δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη γλώζε ησλ παηξηαξρηθώλ ζεκάησλ θαη ε παγθόζκηα εθηίκεζε ζην πξόζσπό ηνπ, θαηέζηεζαλ ηνλ Μεηξνπνιίηε Βαξζνινκαίν ιακπξή ππνςεθηόηεηα γηα ηνλ νηθνπκεληθό Θξόλν. Γελ απνηέιεζε επνκέλσο έθπιεμε, όηαλ κεηά ηελ εθδεκία ηνπ Παηξηάξρνπ Γεκεηξίνπ (2 Οθησβξίνπ 1991) αλέιαβε Πξόεδξνο ηεο Δλδεκνύζεο πλόδνπ ηνπ Θξόλνπ, από ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα εμειέγε πακςεθεί 270 νο Πξνθαζήκελνο ηνπ Απνζηνιηθνύ Θξόλνπ ηνπ Πξσηνθιήηνπ θαη Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο ζηηο 22 Οθησβξίνπ Ζ Οξζνδνμία ζε θαηξό δύζθνιν απέθηεζε ιακπξό θαξαβνθύξε, πνπ ζπγθέληξσλε όρη κόλνλ ηελ αγάπε, ηελ εθηίκεζε θαη ηηο ρξεζηέο ειπίδεο όιεο ηεο Ηεξαξρίαο ηνπ Θξόλνπ, αιιά θαη ηελ παγθόζκηα εθηίκεζε θαη ζεβαζκό. Ο Νενεθιεγείο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο είρε απόιπηε ζπλαίζζεζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζα ζπλαληνύζε. Ο ίδηνο ζηνλ ελζξνληζηήξην ιόγν ηνπ, πνπ εθθώλεζε ζηνλ πάλζεπην Παηξηαξρηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1991 ηνλίδεη: «Αη κεγάιαη θξνληίδεο, αο αλαδέρεηαη ν

7 7 Παηξηάξρεο ηεο Νέαο Ρώκεο θαη νη πνηθίινη πεηξαζκνί θαη επήξεηα, θαζώλ έρεη λα παιαίζε, απαηηνύζηλ απηόλ δεδνθηκαζκέλνλ ελ ησ έξγσ ηνπ πεδαιηνπρείλ ην κέγα ζθάθνο». ηνλ ίδην ιόγν ηνπ ν Παηξηάξρεο δίλεη ην ζηίγκα ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα αλαιάβεη θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηύμεη: Ο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο ζα αθηεξσζεί «εηο ηεξνπξγίαλ ηεο αδηαζπάζηνπ απνζηνιηθόηεηνο, εηο δηαθνλίαλ θαη καξηπξίαλ ηεο Οξζνδνμίαο, θαη εηο νηθνδνκήλ ηεο ρξηζηηαληθήο ελόηεηνο». πσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ν ηηκώλ ζήκεξα ηελ παλεπηζηεκηαθή καο θνηλόηεηα θαη ηηκώκελνο απ απηήλ δηάδνρνο ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα ζηνλ επηζθνπηθόλ ζξόλνλ ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, όρη κόλν πξαγκαηνπνίεζε ηα εμαγγειζέληα, αιιά αλέπηπμε λέεο πξσηνβνπιίεο θαη πξνέβε ζε θαίξηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ εμαηηίαο ησλ λέσλ ζπλζεθώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ θαη ησλ δηαθόξσλ γεγνλόησλ πνπ έιαβαλ ρώξαλ ζην παγθόζκην ζηεξέσκα. Οη δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ Παηξηάξρνπ Βαξζνινκαίνπ θηλήζεθαλ, αλαπηύρζεθαλ θαη αλαπηύζζνληαη πξνο ηηο αθόινπζεο θαηεπζύλζεηο θαη ηνκείο: α. ηνλ ηνκέα ησλ εθθιεζηαζηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηώλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Αξρηεπηζθνπήο ηεο Πόιεσο. αα) Ο ηηκώκελνο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο, ηέθλνλ ηνπ πλεπκαηηθνύ θπησξίνπ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο θαη επί ηξηεηία βνεζόο ρνιάξρνπ ζ απηήλ, νπδέπνηε ιεζκόλεζε ην πηθξό πνηήξην πνπ ήπηε θαηά ην βίαην θιείζηκν απηήο ην Έρνληαο απόιπηε ζπλαίζζεζε γηα ηνλ πλεπκαηηθό ξόιν ηεο Αγίαο απηήο ρνιήο από ηελ πξώηε εκέξα ηεο

8 8 αλαξξήζεώο ηνπ ζηνλ Παηξηαξρηθό ζξόλν, έζεζε ζε όινπο ηνπο ηόλνπο θαη πξνο θάζε θαηεύζπλζε ην ζέκα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο απηήο. Οη αξλήζεηο, νη απαηηήζεηο θαη ηα πξνβαιιόκελα θάζε ηόζν παξάινγα θαη αληίζεηα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο αληαιιάγκαηα από ηελ γείηνλα ρώξα, δελ έρνπλ επεξεάζεη ην αγσληζηηθό θξόληκα ηνπ Παλαγησηάηνπ Παηξηάξρνπ Βαξζνινκαίνπ. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό είλαη όηη ην 1994 κε πξσηνβνπιία ηνπ γηνξηάζζεθαλ ηα 150 ρξόληα από ηεο ηδξύζεσο ηεο ρνιήο (28-30 Απγνύζηνπ), παξνπζία Πξνθαζεκέλσλ θαη Αληηπξνζώπσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ Απηνθεθάισλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ. Ζ επαλαιεηηνπξγία ηεο ρνιήο σο ζέκα πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε ηηο ζπλερείο θαη ζηνρεπκέλεο πξσηνβνπιίεο ηνπ Παλαγησηάηνπ θαηέζηε πιένλ δήηεκα δηεζλέο. ββ) Σν πνίκλην ηεο Αξρηεπηζθνπηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Παλαγησηάηνπ, από ην 1955 έσο θαη ην 1974 δέρζεθε δησγκνύο, πιήγκαηα θαη μεξηδσκνύο. Δληνύηνηο, έζησ θαη ζπξξηθλσκέλν, θξαηηέηαη ζπκπαγέο θαη ελεξγό. Ζ απεπζείαο επηθνηλσλία ηνπ Παλαγησηάηνπ κεη απηνύ, θαηά ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο θαη ρνξνζηαζίεο ζηηο εθθιεζίεο ησλ θαηά ηόπνπο εθθιεζηαζηηθώλ θνηλνηήησλ ηεο Πόιεσο, απνηειεί δείγκα αγάπεο, θξνληίδαο θαη ςπρηθήο ζηήξημεο ηνπ πνηκλίνπ ηνπ. Δίλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό, αμηνζαύκαζην θαη ζπγθηλεηηθό όηη, παξά ην κηθξό πνίκλην, ε ζεία ιεηηνπξγία ηειείηαη ηαθηηθά αθόκε θαη ζηηο εθθιεζίεο ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ θνηλνηήησλ. Ζ ζπρλή παξνπζία ηνπ Παηξηάξρνπ ζηηο ηεινύκελεο ζείεο ιεηηνπξγίεο απνηειεί ηζρπξό δείγκα παξνπζίαο ηνπ επί ησλ επάιμεσλ. Ο Παηξηάξρεο επηδεηθλύεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη εγθύπηεη ζηα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ, πνπ απνηεινύλ ηελ ειπίδα θαη ην κέιινλ. πκκεξίδεηαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη δείρλεη πξνο απηνύο ην παηξηθό ηνπ

9 9 ελδηαθέξνλ. Σν γξαθείν ηνπ είλαη πάληνηε αλνηθηό γηα ηνπο λένπο, αλεμαξηήησο ηνπ από πνύ πξνέξρνληαη απηνί. Κάζε Υξηζηνύγελλα θαη Πάζρα δεμηώλεηαη ηνπο λένπο ηεο Πόιεσο ζην Παηξηαξρείν θαη θάζε Ηνύιην ζηελ Ηεξά Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδνο ζηε Υάιθε, ελώ νξγαλώλεη εθδξνκέο καδί ηνπο εθηόο Πόιεσο. Παξαθνινπζεί ηελ πξόνδό ηνπο, αγσλίδεηαη λα ηνπο θξαηήζεη ςειά ην θξόλεκα θαη ηελ ειπίδα, ελώ κεξηκλά αθόκε θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Με ηε δηνξγάλσζε ησλ δύν κεγάισλ πλεδξίσλ Νενιαίαο πνπ ζπλεθάιεζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 2000 θαη ην 2007, εράξηζε ζηνπο λένπο όισλ ησλ επαξρηώλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ ζξόλνπ λέεο ειπίδεο θαη ηνπο αλαδσπύξσζε ην αίζζεκα ηεο ελ Υξηζηώ αδειθνζύλεο. Σν 2000 ζπλεθάιεζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Μείδνλα Κιεξηθνιατθή πλέιεπζε όισλ ησλ επαξρηώλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ (27 Ννεκβξίνπ 1 Γεθεκβξίνπ), κε ζέκα: «Ζ Δλνξία, Κύηηαξνλ ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο Βηνπκέλε Πξαγκαηηθόηεο, ύγρξνλνη Πξνβιεκαηηζκνί θαη Πξνθιήζεηο», ε νπνία, καδί κε ην πλέδξην Νενιαίαο, ππήξμαλ νη θνξπθαίεο εθδειώζεηο ενξηαζκνύ ζηελ Γ Υξηζηηαληθή ρηιηεηία. ην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπ σο Αξρηεπηζθόπνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο, ν Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο εκεξίκλεζε κε πνιύ δήιν γηα ηελ αλαζηήισζε, αλαθαίληζε θαη εμσξατζκό ηνπ ελόο κεηά ηνλ άιινλ όισλ ζρεδόλ ησλ λαώλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αξρηεπηζθνπήο, κε πξώην ηνλ παηξηαξρηθό λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηελ ηζηνξηθή κνλή Εσνδόρνπ Πεγήο ηνπ Μπαινπθιή, εμαζθαιίδνληαο ρνξεγνύο, ελζαξξύλνληαο ηνπο θνηλνηηθνύο παξάγνληεο θαη επηβιέπνληαο πξνζσπηθώο ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κέρξηο απνπεξαηώζεσο. Αλάινγα δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη γηα ηηο άιιεο κεηξνπόιεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Σνπξθία, ζπκπαξηζηάκελνο ζηνπο πνηκελάξρεο απηώλ. Δπίζεο εκεξίκλεζε γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο απνηεικαησκέλεο δσήο θαη δηνηθήζεσο ησλ θνηλνηήησλ, εκπλένληαο ζε

10 10 πξνζνληνύρνπο λένπο ηεο νκνγέλεηαο δήιν θαη ελζνπζηαζκό γηα λα αλακηρζνύλ ζηα θνηλά. Μεηά από πνιιά ρξόληα δηεμήρζεζαλ δεκνθξαηηθέο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ, ηα νπνία εθξόληηζαλ γηα ην λνηθνθύξεκα ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ θνηλνηήησλ θαη δηεθδίθεζαλ θσλή ππεπζύλνπ εθθξάζεσο ηνπ ιατθνύ ζηνηρείνπ ζην ηνπξθηθό θνηλσληθό γίγλεζζαη θαη ελώπηνλ ησλ βαθνπθηθώλ αξρώλ. γγ) Σν 1993 ν Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο εηζεγήζεθε ζηελ Αγία θαη Ηεξά ύλνδν ηελ επαλέθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ «Οξζνδνμία», επηζήκνπ εζηθνζξεζθεπηηθνύ ηξηκεληαίνπ πεξηνδηθνύ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Οξίζζεθε σο εθδόηεο ην «Παηξηαξρηθό Ίδξπκα Παηεξηθώλ Μειεηώλ» πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε. Σν πξώην ηεύρνο Β πεξηόδνπ ήηαλ ην ηνπ Ηαλνπαξίνπ Μαξηίνπ Έηζη ην Παηξηαξρείν απέθηεζε μαλά ηε δηθή ηνπ έληππε θσλή, κεηά από πνιιά ρξόληα αζέιεηεο ζηγήο. Παξάιιεια ν Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο εκεξίκλεζε γηα ηελ έθδνζε «Ζκεξνινγίνπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ» κε ηελ ηππηθή δηάηαμε ησλ ηεξώλ αθνινπζηώλ θαη ηα βαζηθά ηζηνξηθά θαη δηνηθεηηθά ζηνηρεία ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ησλ αλά ηνλ θόζκν επαξρηώλ, ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκώλ ηνπ. Σέινο εκεξίκλεζε γηα ηελ έθδνζε από ηνπ έηνπο 2003 θαη εγθνιπίνπ ζεκαηηθνύ εκεξνινγίνπ ηνπ Παηξηαξρείνπ. δδ) Ο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο θαζηέξσζε εηήζηα θαη πεξηζηαζηαθά πξνζθπλήκαηα κε ηεξέο αθνινπζίεο θαη Λεηηνπξγίεο ζηελ Καππαδνθία θαη άιιεο «ελ ύπλσ» εζηίεο ηεο Οξζνδνμίαο ζηε Μηθξά Αζία, κε απνθνξύθσκα ηε Θεία Λεηηνπξγία ζηελ Παλαγία νπκειά ηνπ Πόληνπ, κε αξρή ζηηο 15 Απγνύζηνπ 2010 θαη επαλαιακβαλόκελε έθηνηε θάζε ρξόλν.

11 11 β. ηνλ ηνκέα ησλ Μεηξνπόιεσλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζην εμσηεξηθό. πσο είλαη γλσζηό ην πνίκλην ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, πνπ δεη ζην εμσηεξηθό ζε όια ηα πιάηε θαη ηα κήθε ηεο νηθνπκέλεο αλέξρεηαη ζε πνιιά εθαηνκκύξηα. Ήηαλ επνκέλσο θπζηνινγηθό ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε, όπσο θαη ησλ πξνθαηόρσλ ηνπ, γη απηό. Έηζη κε θεηδόκελνο θόπσλ θαη ζπζηώλ, ηαμηδεύεη ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, γηα λα ζπλαληεζεί, λα πξνζεπρεζεί, λα ζπλνκηιήζεη πξόζσπν πξνο πξόζσπν θαη λα εληζρύζεη ηα πλεπκαηηθά ηνπ ηέθλα, πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη είλαη νξγαλσκέλα ζε θνηλόηεηεο, ζε Δπηζθνπέο, ζε Μεηξνπόιεηο θαη ζε Αξρηεπηζθνπέο ζε δηάθνξα κέξε ηεο Δπξώπεο, ηεο Ακεξηθήο, ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο. ηα πιαίζηα ηεο εληζρύζεσο ηνπ πνηκλίνπ απηνύ ίδξπζε αξθεηέο λέεο Μεηξνπόιεηο (Ηηαιίαο θαη Μειίηεο, Μεμηθνύ, Υόλγθ Κόλγθ, Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο, Κνξέαο, ηγθαπνύξεο, Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ ζηελ Κξήηε θαη ύκεο ζηα Γσδεθάλεζα). Σέινο πξώελ Δπηζθνπέο αλπςώζεθαλ ζε Μεηξνπόιεηο (ηθάγνπ, Πηηζβνύξγνπ, Βνζηόλεο, Νηέλβεξ, Αηιάληαο, Νηεηξόηη, Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη Νέαο Ηεξζέλεο ζηηο Ζ.Π.Α., Σνξόλην ζηνλ Καλαδά θαη Μπνπέλνο Άηξεο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή). γ. Ο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο είρε πάληνηε μερσξηζηή αγάπε γηα ην Πεξηβόιη ηεο Παλαγηάο θαη ηνπο Αγηνξείηεο. Δθδήισζε απηήο ηεο αγάπεο ππήξμε ε θαη επαλάιεςε επίζθεςή ηνπ ζ απηό σο Μεηξνπνιίηεο θαη σο Παηξηάξρεο. Μάιηζηα ε πξώηε εθηόο έδξαο παηξηαξρηθή ηνπ επίζθεςε ήηαλ ζην Άγην ξνο (5-8 Ννεκβξίνπ 1992). Δξγάζζεθε κε ζύλεζε θαη επηκνλή γηα ηελ εμύςσζή ηνπ. ηα πιαίζηα απηά θαηάθεξε ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηνπ αληηθαλνληθνύ θαζεζηώηνο ηνπ ηδηνξξύζκνπ

12 12 πνπ επηθξαηνύζε ζε θάπνηεο Μνλέο αθόκε. Ωο Παηξηάξρεο είρε ηε ραξά λα γίλεη επί ησλ εκεξώλ ηνπ ε κεηαηξνπή θαη ηεο ηειεπηαίαο ηδηόξξπζκεο Μνλήο Παληνθξάηνξνο ζε θνηλνβηαθή ζηηο 4 Ηνπλίνπ δ. ηνλ ηνκέα ηεο ζύζθημεο δεζκώλ αγάπεο κεηαμύ ησλ θαηά ηόπνπο Δθθιεζηώλ θαη ζηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ επηθαίξσλ δεηεκάησλ. Ο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή θαη ηελ ελζξόληζή ηνπ, εζεώξεζε πξσηαξρηθό ηνπ ρξένο ηε ζύζθημε ησλ δεζκώλ αγάπεο κεηαμύ ησλ θαηά ηόπνπο Δθθιεζηώλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαιώλ δηεθθιεζηαζηηθώλ ζρέζεσλ. Ο ζηόρνο απηόο ήηαλ επηηεύμηκνο αθνύ ν ίδηνο ήηαλ ήδε αξθεηά γλσζηόο ζηνπο θαηά ηόπνπο πξνθαζεκέλνπο θαη ηηο ηεξαξρίεο. ην πιαίζην απηό, κε ζθνπό ηελ πξνβνιή ηεο ελόηεηνο ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ θαη ηνλ ζπληνληζκό ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ επίθαηξσλ δεηεκάησλ, ζπγθάιεζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ύλαμε ησλ Πξνθαζεκέλσλ ησλ Απηνθεθάισλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ (13-15 Μαξηίνπ 1992), ζηελ νπνία κεηείρε ην ζύλνιν ησλ Οξζνδόμσλ Παηξηαξρώλ θαη Αξρηεπηζθόπσλ. Ζ ζύλαμε απηή επηζηεγάζηεθε κε ην ηζηνξηθό πιιείηνπξγν ησλ Πξνθαζεκέλσλ ζηνλ Παηξηαξρηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηελ Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηελ απόιπζε επηζήκνπ Κνηλνύ Μελύκαηνο πξνο ηελ Δθθιεζία θαη ηνλ θόζκν, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο «ε εληαία θσλή ηεο Οξζνδνμίαο». Δπαθνινύζεζαλ αλάινγεο ζπλάμεηο ησλ Πξνθαζεκέλσλ ζηελ Πάηκν επηεκβξίνπ 1995, κε ηελ επθαηξία ηνπ Ησβειαίνπ 1900 εηώλ από ηεο ζπγγξαθήο ηεο Απνθαιύςεσο, ζηε όθηα ζηηο 30 επηεκβξίνπ 10 Οθησβξίνπ 1998, γηα λα επηιεθζεί σο «Μείδσλ θαη Τπεξηειήο ύλνδνο» ηνπ ζνβνύληνο ζηελ Δθθιεζία ηεο Βνπιγαξίαο ζρίζκαηνο. ηα Ηεξνζόιπκα ζηηο 5-6 Ηαλνπαξίνπ 2000 κε ηελ επθαηξία ησλ ενξηαζκώλ ηνπ Ησβειαίνπ 2000 εηώλ από ηεο Γελλήζεσο ηνπ σηήξνο. ην Φαλάξη ζηηο 24 Μαΐνπ 2005,

13 13 γηα λα επηιεθζεί σο «Μείδσλ θαη Τπεξηειήο ύλνδνο» ηεο θξίζεσο πνπ είρε ελζθύςεη ζην Παηξηαξρείν Ηεξνζνιύκσλ. ην Φαλάξη ζηηο Οθησβξίνπ 2008 κε ηελ επθαηξία ησλ ενξηαζκώλ ηνπ έηνπο ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ. ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (1 ε επηεκβξίνπ 2011) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαβνύιεπζε ησλ Πξνθαζεκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαζηαηώζεηο θαη ηελ αηκαηνρπζία ζηνπο ρώξνπο ησλ Πξεζβπγελώλ Παηξηαξρείσλ (Σπλεζία, Ληβύε, Αίγππηνο, Ηζξαήι, Παιαηζηίλε, πξία). Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ππήξμε ε δηαθξηηηθή επέκβαζε ηνπ Παλαγησηάηνπ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ, ζηα πιαίζηα πάληνηε ηνπ «θαλνληθνύ» ελδηαθέξνληνο θαη θαζήθνληόο ηνπ ζηηο Δθθιεζίεο Αιβαλίαο, Σζερίαο θαη ινβαθίαο, Βνπιγαξίαο, Δζζνλίαο, Ηεξνζνιύκσλ, Κύπξνπ θαη Οπθξαλίαο, γηα ηελ επάλνδν ηεο θαλνληθόηεηαο θαη ηνπ απηνθεθάινπ ησλ Δθθιεζηώλ απηώλ (πιελ ηεο Κύπξνπ θαη ησλ Ηεξνζνιύκσλ) κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αιβαληθνύ θαη ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο. ε. ηνλ ηνκέα ησλ Γηαρξηζηηαληθώλ θαη Γηαζξεζθεπηηθώλ ζρέζεσλ. Ο Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο αλέπηπμε ηδηαίηεξε δξαζηεξηόηεηα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Γηαρξηζηηαληθώλ θαη Γηαζξεζθεπηηθώλ ζρέζεσλ. Ξεθίλεζε κε επηζθέςεηο ζηηο έδξεο ησλ ζηηο άιιεο Υξηζηηαληθέο Οκνινγίεο, ζην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ θαη ζην πκβνύιην ησλ Δπξσπαηθώλ Δθθιεζηώλ. πλέρηζε κε ζπκκεηνρέο ζε δηαρξηζηηαληθά ζπλέδξηα θαη επεηεηαθέο εθδειώζεηο. Απνθνξύθσκα ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπ ήηαλ ε ππνδνρή ζην Φαλάξη ηνπ Πάπα Βελέδηθηνπ ΗΣ (2006), ησλ Αξρηεπηζθόπσλ ηνπ Κάληεξκπεξη ην 1992 θαη ην 2003, άιισλ Πξνθαζεκέλσλ θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ. Πξνώζεζε θαη αλέπηπμε ηνπο δηαρξηζηηαληθνύο δηαιόγνπο, κε έκθαζε ζε εθείλνπο κε ηε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, κε

14 14 ηελ Αγγιηθαληθή Κνηλσλία, κε ηνπο Λνπζεξαλνύο θαη ηνπο Αληηραιθεδνλίνπο. Δξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ αιιεινγλσξηκία, αιιεινθαηαλόεζε θαη ζπλεξγαζία ζε βαζηθά παλαλζξώπηλα δεηήκαηα κεηαμύ Υξηζηηαλώλ, Δβξαίσλ θαη Μνπζνπικάλσλ, ελζαξξύλνληαο αλάινγνπο δηαζξεζθεπηηθνύο δηαιόγνπο θαη δηαζξεζθεπηηθέο ζπλαληήζεηο. Δπηζθέθζεθε θαη επαλάιεςε ην Βαηηθαλό θαη ζην πιαίζην ησλ θαιώλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηνλ Πάπα Ησάλλε Παύιν Β, επέηπρε λα επηζηξαθνύλ από ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ηεξά ιείςαλα ησλ Αγίσλ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ θαη Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ, Αξρηεπηζθόπσλ Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηα νπνία παξέιαβε απηνπξνζώπσο θαη κεηέθεξε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ εκεηώλεηαη ηδηαηηέξσο, όηη ζην δηαρξηζηηαληθό ηνκέα ε ζέζε ηνπ Παηξηάξρνπ ήηαλ αξρήζελ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη μεθάζαξε. Σάζζεηαη ππέξ ηεο ζπκθηιηώζεσο θαη ηεο θαηαιιαγήο. Γελ δηζηάδεη όκσο λα θαηαδηθάδεη, λα επηθξίλεη θαη λα θαηαγγέιιεη δεκνζίσο, ηα αηνπήκαηα θαη ηελ παξέθθιηζε ησλ άιισλ ρξηζηηαληθώλ εθθιεζηώλ από ηελ νξζή πνξεία ησλ ζρέζεώλ ηνπο κε ηελ Οξζόδνμε Αλαηνιηθή Δθθιεζία. Γηα πξώηε θνξά Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο δηα ιόγσλ θαη πξάμεσλ θαηέζηεζε ζαθέο πξνο πάζα θαηεύζπλζε, όηη ε πξνώζεζε ησλ δηαρξηζηηαληθώλ ζρέζεσλ κπνξεί λα απνδώζεη θαξπνύο κόλνλ, όηαλ βαζίδεηαη ζηνλ αιιεινζεβαζκό, ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ζηελ αγάπε ελ Υξηζηώ, θαζώο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Δλσκέλεο Δθθιεζίαο ηνλ νθηώ πξώησλ αηώλσλ. Ο Γηαζξεζθεπηηθόο δηάινγνο θαηά ηνλ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίν ππαγνξεύεηαη από ην ζέιεκα ηνπ ζενύ θαη ηελ επηηαγή ησλ θαηξώλ. Με ηε ζέζε απηή είλαη ν πξώηνο από ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο Ζγέηεο ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο πνπ έθαλε ιόγν θαηά ηξόπν κε επηδερόκελν ακθηζβεηήζεηο ή παξεξκελείεο γηα ηελ αλάγθε πξνώζεζεο

15 15 ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο θαη ησλ άιισλ κνλνζετζηηθώλ ζξεζθεηώλ πνπ πξνέξρνληαη εθ ηεο Αβξακηαίαο Παξαδόζεσο, δειαδή ηεο Μνπζνπικαληθήο θαη ηεο Ηνπδατθήο. Με ηε πεπνίζεζε, όηη ε αλαδήηεζε δηαύισλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζξεζθεηώλ, είλαη αλαγθαία γηα ηελ από θνηλνύ αληηκεηώπηζε ησλ πνιιώλ θαη δύζθνισλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε αλζξσπόηεηα, εξγάζηεθε κεζνδηθά κε ζέζεηο ζαθείο θαη εηιηθξηλείο θαη επηηεύρζεθε, κε πξσηνβνπιία θαη ζπλεξγαζία ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ε ζύγθιηζε ηνπ Γηεζλνύο Γηαζξεζθεπηηθνύ πλεδξίνπ κεηαμύ ησλ ηξηώλ κνλνζετζηηθώλ ζξεζθεηώλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1994 ζηνλ Βόζπνξν, κε ζέκα «Δηξήλε θαη Αλεμηζξεζθεία». Οη βαξπζήκαληεο νκηιίεο θαη παξεκβάζεηο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε ζ απηό, ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ πλεδξίνπ θαη γηα ηε ζύληαμε ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ απηνύ, πνπ έκεηλε γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο ε «Γηαθήξπμε ηνπ Βνζπόξνπ». Αθνπιηζηηθή έλαληη όισλ θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηάιεμε ηνπ ζπλεδξίνπ ππήξμε ε θξάζε ηνπ Παλαγησηάηνπ όηη «θάζε πόιεκνο ν νπνίνο γίλεηαη ελ νλόκαηη ηεο ζξεζθείαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλαο πόιεκνο ελαληίνλ ηεο ζξεζθείαο», ε νπνία είλαη πιένλ γλσζηή ζε όιν ηνλ θόζκν. ζη. ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ επί πνιιέο δεθαεηίεο επηρεηξνύκελε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε καο κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν δελ κπνξνύζε λα αθήζεη αζπγθίλεην ηνλ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίν. Έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ επζπλώλ ηνπ έλαληη ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινύλ, έζεζε σο κία από ηηο πξώηεο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ ηελ πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο παγθόζκηαο θνηλήο γλώκεο πξνο αληηκεηώπηζε ηεο ζπληεινύκελεο θαηαζηξνθήο ηνπ

16 16 πεξηβάιινληνο, πξνβάιινληαο πάληνηε ηελ Οξζόδνμε ζενινγηθή ζεώξεζε θαη δηδαζθαιία γηα ηελ αθεξαηόηεηα ηεο θηίζεσο. ηηο 5 Ννεκβξίνπ 1991 ακέζσο κεηά ηελ ελζξόληζή ηνπ, απεύζπλε ην πξώην ηνπ ζεξκό παηξηαξρηθό κήλπκα ζηε Γηνξζόδνμε πλδηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλήιζε ζηελ Οξζόδνμε Αθαδεκία Κξήηεο. Σν 1995 (20-27 επηεκβξίνπ) ν Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ βαζηιηθό ζύδπγν πξίγθηπα Φίιηππν, δνύθα ηνπ Δδηκβνύξγνπ, ζπλδηνξγάλσζε ην πξώην Θξεζθεπηηθό Δπηζηεκνληθό Πεξηβαιινληηθό πκπόζην «Αηγαίν 1995». Σν ζπκπόζην εμέδσζε ηηο Πξνηάζεηο ηεο Πάηκνπ 7 Βήκαηα γηα Γξάζε. Σν 1997 (20-28 επηεκβξίνπ) ν Παηξηάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jacques Santer, πξνρώξεζε ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δεπηέξνπ Θξεζθεπηηθνύ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηβαιινληηθνύ πκπνζίνπ ελ πισ «Ζ Μαύξε Θάιαζζα ζε θξίζε». Σν ζπκπόζην απηό έγηλε πιένλ ζεζκόο, αθνύ έιαβε ρώξαλ ην 1999, ην 2002, ην 2003, ην 2006, ην 2007, ην 2009 πάληνηε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θαη δηεζλώλ πξνζσπηθνηήησλ όπσο ηνπ Kofi Annan, Jose Barroso θ.α. ήκεξα νη πξνζπάζεηεο ηνπ Παλαγησηάηνπ έθεξαλ θαξπνύο, επαηζζεηνπνηήζεθε ην ζύλνιν ηεο δηεζλνύο θνηλσλίαο θαη θαηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο από δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ηα πεξηζζόηεξα από ηα έζλε. Ζ πξνζσπηθόηεηα, ην θύξνο, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ πξνθάιεζαλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνιιώλ εγεηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν, νη νπνίνη όρη κόλνλ επηζθέπηνληαη ην Κέληξν ηεο Οξζνδνμίαο, αιιά απεπζύλνπλ θαη νη ίδηνη πξνζθιήζεηο πξνο ηελ Απηνύ Θεηνηάηε Παλαγηόηεηα γηα λα επηζθεθζεί ηα θξάηε ηνπο, θαη ηνλ ππνδέρνληαη πάληνηε σο ηνλ ζξεζθεπηηθό Ζγέηε ηεο Οξζνδνμίαο, απνδίδνληάο ηνπ ηηο πςειόηεξεο θξαηηθέο ηηκέο.

17 17 Δλδεηθηηθά κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ: Ζ πξόζθιεζε πνπ ηνπ απεύζπλε ε Δπξσπατθή Κνηλόηεηα γηα λα νκηιήζεη ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην. Γεγνλόο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό αθνύ γηα πξώηε θνξά πξνζεθιήζε ζξεζθεπηηθόο εγέηεο λα νκηιήζεη από ην βήκα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. ηε βαξπζήκαληε νκηιία ηνπ ζην ηξαζβνύξγν, ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1994 εληππσζίαζε αθελόο γηα ηελ απόιπηε γλώζε ησλ θνηλσληθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ αλζξσπόηεηα θαη αθεηέξνπ γηα ηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλεη ππό ην πξίζκα ηεο νξζνδόμνπ ζεσξήζεσο ησλ πξαγκάησλ. ηελ νκηιία απηή πξνηείλεη γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο σο αξσγό ηελ νξζόδνμε πλεπκαηηθή δσή θαη ζενινγία, ε νπνία ηνλίδεη όρη κόλν ηελ πιηθή, αιιά θπξίσο ηελ πλεπκαηηθή ππόζηαζε θαη αμία ηνπ αλζξώπνπ σο δεκηνπξγήκαηνο ηνπ Θενύ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ήηαλ θαη ε νκηιία ηνπ ζηελ 28 ε πεξίνδν ηελ Γεληθήο πλειεύζεσο ηεο UNESCO ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 1995 ζην Παξίζη. Με βάζε ηα αλσηέξσ πνπ απνηεινύλ πεληρξή πεξηγξαθή ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Παλαγησηάηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ, γίλεηαη αληηιεπηό, όηη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζην ζξεζθεπηηθό ηνκέα, αιιά θαηαιακβάλνπλ ηνλ θνηλσληθό, ηνλ πνιηηηζηηθό θαη θάζε ηνκέα ηεο δσήο. Ζ ζεηεία ηνπ ζην ζξόλν ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα, ηνπ Ηεξνύ Υξπζνζηόκνπ θαη άιισλ θιεηλώλ Παηξηαξρώλ, είλαη πινύζηα, ειπηδνθόξνο θαη επσθειήο γηα ηελ νξζνδνμία θαη ηελ αλζξσπόηεηα. Δπνκέλσο ε Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δηθαίσο ηνλ ηηκά ζήκεξα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ δηα ηεο αλαγνξεύζεσο Απηνύ εηο Δπίηηκν Γηδάθηνξα.

18 18 Σνπ Παλαγησηάηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. Βαξζνινκαίνπ είεζαλ ηα έηε πνιιά θαη πγηεηλά. Κωνσταντίνος. Μπότσαρης Αν. Καθηγητής Νομικής χολής Γ.Π.Θ.

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ Θέμα 4 ης Γραπτής Εργασίας Ο απόερνο ηεο Μεηαξξύζκηζεο θαη ηεο Αληηκεηαξξύζκηζεο ζην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα