ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 50 εηψλ νη νηθνλνκίεο ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Κίλαο-γλσζηέο θαη σο ρψξεο BRICs αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ πνιχ κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δάλ ηα πξάγκαηα πεγαίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ζε ιηγφηεξν απφ 40 έηε, νη νηθνλνκίεο BRICs ζα κπνξνχζαλ καδί λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξεο απφ ηηο έμη ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηεο επνρήο καο γλσζηέο θαη σο G6- ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ. Μέρξη ην 2025 ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηνηρνχλ ζε πάλσ απφ ην κηζφ κέγεζνο ησλ G6, ελψ ζήκεξα αμίδνπλ πεξίπνπ 15%. Απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ γθξνππ ησλ G6, κφλν νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία κπνξνχλ λα είλαη κεηαμχ ησλ έμη κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ ην Σα δχν ηξίηα ηεο αχμεζεο (ζε δνιάξηα) ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο BRICs ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ πςειφηεξε πξαγκαηηθή αχμεζε ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ κπνξεί λα αλαηηκεζεί κέρξη θαη 300% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 50 εηψλ απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα (έλαο κέζνο φξνο 2,5% εηεζίσο). ε γεληθέο γξακκέο ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο BRIC s ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, αιιά είλαη πην δξακαηηθή ζηα πξψηα 30 έηε. 1 Ζ δξακαηηθή βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ζηηο ρψξεο BRICs είλαη πηζαλφ λα επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, κε κφλν ηελ Ηλδία λα βιέπεη πνζνζηά αχμεζεο ζεκαληηθά επάλσ απφ 3% κέρξη θαη ην , θαη νη πνιίηεο ζηηο BRICs είλαη πηζαλφ λα είλαη θησρφηεξνη θαηά κέζνλ φξν απφ ηα άηνκα ζηηο G6 νηθνλνκίεο ζήκεξα, κε εμαίξεζε ίζσο ηε Ρσζία. Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Κίλαο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαηά πξνζέγγηζε φζν θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζήκεξα (πεξίπνπ $ 30,000 θαηά θεθαιήλ). Ήδε απφ ην 2009, ε εηήζηα δαπάλε ζηηο BRICs ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ G6 ζήκεξα, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεξδηπιάζηα ηεο ζεκεξηλήο. Μέρξη ην 2025 ε εηήζηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ (ζε δνιάξηα ΖΠΑ) ησλ BRICs ζα κπνξνχζε λα είλαη δχν θνξέο 1 Dreaming with Bric s: The Path to 2050, Goldmann Sachs, (2003) 2 The tiger in front: A survey of India a China, The Economist ( ) Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 2

3 κεγαιχηεξε ησλ ρσξψλ G6, θαη ηέζζεξηο θνξέο πςειφηεξε κέρξη ην 2050, κε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ηα BRICs δηαηεξνχλ ηηο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη αλαπηχζζνπλ ηα φξγαλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αχμεζε Δάλ ηα BRICs πξνζεγγίζνπλ ηηο εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία, νη επηπηψζεηο ζηα κεγέζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κεγάιεο, θαζψο ε ζεκαζία ησλ BRICs σο κεραλή αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη σο δχλακε ελίζρπζεο ηεο παγθφζκηαο δαπάλεο ζα απμεζεί πην γξήγνξα απφ ην αλακελφκελν. Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ επηβάξπλζε πνπ ζα επέιζεη ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απφ ηελ επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο ηα πξνζερή ρξφληα θαη ηελ αικαηψδε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν πνζνζηφ ησλ BRICs ζηα επελδπηηθά ραξηνθπιάθηα ζα κπνξνχζε λα απμεζεί αηζζεηά. Οη ξνέο θεθαιαίνπ ζα θηλεζνχλ πεξαηηέξσ πξνο ηηο ρψξεο απηέο, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθέο αλαηηκήζεηο λνκίζκαηνο. Ζ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηηο νηθνλνκίεο απηέο ζα νδεγήζεη ζηε κεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, θαζψο ε αλάδεημε κηαο λέαο ηζρπξήο αλψηεξεο ηάμεο ή νπνία ζα πηνζεηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα δπηηθά πξφηππα, ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ζρεδίσλ παξαγσγήο θαη ηηκνιφγεζεο γηα κηα ζεηξά πξντφλησλ. Καζψο νη ζεκεξηλέο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ζπξξηθλψλνληαη, νη κεηαβνιέο ζηα επίπεδα αλάπηπμεο θαη ε αλάδεημε ησλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ επηινγή επελδπηηθψλ επθαηξηψλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη θπξίσο απφ ηηο ρψξεο BRIC s γίλνληαη κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή επηινγή, θαζψο ν θαηάινγνο ησλ παγθφζκησλ δέθα κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο ην Οη δέθα πινπζηφηεξεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν (απφ άπνςε ΑΔΠ) κπνξνχλ πιένλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πινπζηφηεξεο κε βάζε ην εηζφδεκα θαηά θεθαιήλ, θαζηζηψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηηο εηαηξίεο πην ζχλζεηεο. ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα νη ρψξεο απηέο έρνπλ δηηηή ζεκαζία γηα εκάο. Απφ ηε κηα πιεπξά αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κηα πξφβιεςε ε νπνία κπνξεί λα επηβεβαησζεί κφλν αλ νη εγεζίεο ησλ ρσξψλ απηψλ ιάβνπλ ηελ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 3

4 ζηξαηεγηθή απφθαζε λα δνπλ ηελ ρψξα καο σο πχιε εηζφδνπ ζηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απφ ηελ άιιε, νη BRIC s κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο ησλ εμσζηξεθψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή πνπ ην εγρψξην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαληάδεη θνξεζκέλν θαη κηθξφ γηα κεγάιν αξηζκφ απφ απηέο. ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: BRIC s, Κίλα, Ηλδία, Ρσζία, Βξαδηιία, δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο, επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, επηρεηξεκαηηθφ πξσηφθνιιν, ΑΔΠ, θθαδπ, Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 4

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 2 ΔΙΑΓΧΓΗ 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 13 BRIC s: Αλαπηπμηαθέο Πξννπηηθέο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 20 Δκπνξηθέο ρέζεηο κε Διιάδα -Διιελνβξαδηιηαληθέο Δκπνξηθέο ρέζεηο -Διιελνξσζηθέο Δκπνξηθέο ρέζεηο -Διιεληλδηθέο Δκπνξηθέο ρέζεηο -Διιελνθηλεδηθέο Δκπνξηθέο ρέζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 42 Δπηρεηξεκαηηθέο πκβνπιέο θαη Πξαθηηθέο -Βξαδηιία -Ρσζία -Ηλδία -Κίλα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 5

6 ΔΙΑΓΧΓΗ Αλάδνρνο ηεο νκάδαο θξαηψλ κε ην αθξψλπκν BRIC (Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία, Κίλα) δελ είλαη άιιε απφ ηελ ακεξηθαληθή επελδπηηθή ηξάπεδα Goldman Sachs, ε νπνία εμέδσζε ην 2003 κία κειέηε, πνπ ζεσξείηαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 3. Σν βαζηθφ πφξηζκα ηεο είλαη φηη - εθηφο απξνφπηνπ πνπ ζα άιιαδε ξηδηθά ηα ζεκεξηλά, παγθφζκηα δεδνκέλα - νη νηθνλνκίεο ησλ ηεζζάξσλ πξναλαθεξνκέλσλ ρσξψλ ζα αλαδεηρζνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηνπ θφζκνπ κέρξη ην Απφ ηε κειέηε ηεο Goldman Sachs αμίδεη λα αλαθεξζνχλ κεξηθά αθφκε ζηνηρεία, κε ηα νπνία ζα απνθηήζνπκε κία θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ πξννπηηθή ησλ θξαηψλ, ηα νπνία ζην εμήο ζα νλνκάδνπκε BRIC. ε απηήλ ππάξρεη θαη αξρήλ ε παξαδνρή φηη ε Βξαδηιία, ε Ρσζία, ε Ηλδία θαη ε Κίλα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή πνξεία ελαγθαιηζκνχ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλ θαη θάζε πεξίπησζε έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Πάλησο, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηεζζάξσλ είλαη φηη κεηά απφ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ κεζνδηθά, πξνγξάκκαηα ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, εληαζζφκελεο πιήξσο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη φρη κφλνλ: απνηεινχλ πιένλ ζεκαληηθά γξαλάδηα ηεο, ησλ νπνίσλ ε φπνηα δπζιεηηνπξγία ζα είρε θαίξηεο επηπηψζεηο γηα απηήλ, ζπλνιηθά. 3 Dreaming with Bric s: The Path to 2050, Goldmann Sachs, (2003) Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 6

7 Σα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αληινχληαη απφ ηα ζηνηρεία απηά είλαη εληππσζηαθά, αιιά θαη θξίζηκα γηα ηε ράξαμε πνιηηηθψλ απφ ηηο αλά ηνλ θφζκν εζληθέο θπβεξλήζεηο, έηζη ψζηε νη δηθέο ηνπο εζληθέο νηθνλνκίεο λα κελ «βηψζνπλ» βίαηα ηηο αλαπξνζαξκνγέο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη γηα παξάδεηγκα ε πξφβιεςε, φηη έσο ην 2025, ε Κίλα ζα απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε αγνξά απηνθηλήησλ ζηνλ θφζκν παξαγθσλίδνληαο απφ ηε ζέζε απηή ηηο ΖΠΑ αιιά θαη φηη κία δεθαεηία αξγφηεξα, νη ΖΠΑ ζα ππνβαζκηζζνχλ εθ λένπ, κε ηε δεχηεξε ζέζε λα θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ Ηλδία. Άμην αλαθνξάο είλαη επίζεο ην γεγνλφο, φηη άηππα θαη επί κέξνπο, νη ρψξεο BRIC ζπλάπηνπλ θαηά θαηξνχο κεηαμχ ηνπο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο, πνπ απνδεηθλχνπλ δχν γεγνλφηα: πξψηνλ, φηη «αλαγλσξίδνληαη» κεηαμχ ηνπο, σο νη εθ ησλ πιένλ δπλακηθψλ νηθνλνκηψλ ζηνλ θφζκν, θαη δεχηεξνλ φηη δελ ζα δηζηάζνπλ λα αλαδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίεο, ζε φπνηνπο ηνκείο ζεσξήζνπλ φηη κπνξεί λα εμαζθαιίζνπλ ηα κέγηζηα νθέιε. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα, ν πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο, Βιαληηκίξ Πνχηηλ, θέξεηαη λα είλαη εθείλνο, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κε πιένλ ραξαθηεξηζηηθή ηε δεκηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο, ζηελ νπνία κεηέρνπλ ε Ρσζία θαη ε Κίλα ελψ ε Ηλδία ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπλεξγαδφκελα κέιε. Κίνα Aπφ ηηο ρψξεο BRIC, ε Κίλα είλαη εθείλε, ε νπνία εκθαλίδεη ηε ζεκαληηθφηεξε δπλακηθή πξνο ην παξφλ, απφ απφςεσο αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ αιιά θαη εθείλε, ε νπνία βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζην ζηφραζηξν, αλαθνξηθά κε ην λφκηζκά ηεο, ηνπ νπνίνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζεσξείηαη φηη Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 7

8 «επηδνηεί» ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ζηε δηεζλή αγνξά. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο δηακνξθψζεθαλ ην πξψην ηξίκελν θέηνο ζην θαπηφ, εηήζην πνζνζηφ ηνπ 11,1% 4 ελψ ν πιεζσξηζκφο, αλ θαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο δείρλεη λα αλαδσππξψλεηαη, πεξηνξίδεηαη πάλησο ζην 2,9% εηεζίσο. Οη αλαπηπμηαθνί ξπζκνί ηεο πνιππιεζέζηεξεο ρψξαο ηνπ θφζκνπ νθείινληαη θπξίσο ζηηο επελδχζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη κάιηζηα κέηξα, θαζψο θαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Με νλνκαζηηθή αμία ΑΔΠ 2,68 ηξηζ. δνιαξίσλ θαη κε ην ζηνηρείν απηφ αλαπξνζαξκνζκέλν σο πξνο ηελ ηζνηηκία ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, ε θηλεδηθή νηθνλνκία είλαη αληηζηνίρσο ε 4ε θαη ε 2ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν ζήκεξα, ελψ απφ ηα ηέιε ηνπ 2006 θαηαηάζζεηαη πξψηε παγθνζκίσο απφ απφςεσο ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, έρνληαο παξαγθσλίζεη απφ ηε ζέζε απηή ηελ Ηαπσλία. Σν θηλεδηθφ λφκηζκα, ζπλδεδεκέλν απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2005 κε έλα θαιάζη λνκηζκάησλ, ζην νπνίν θπξηαξρεί ην δνιάξην, επηδεηθλχεη αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα, ειεγρφκελν απφ ηηο αξκφδηεο θηλεδηθέο Αξρέο θαη απφ ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο ειέγρνπο πνπ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ζηε ρψξα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη πάλησο ζηαδηαθά θαη θαη επηινγήλ. Άμην αλαθνξάο είλαη πάλησο ην γεγνλφο φηη ε Λατθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επελδπηέο ζε νκφινγα ηνπ ακεξηθαληθνχ Γεκνζίνπ. 4 Οικονομική Καθημερινή, «το Κουαρτζτο τησ Παγκόςμιασ Ανάπτυξησ», 29 Απριλίου 2007 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 8

9 Ινδία Ζ ηλδηθή νηθνλνκία είλαη ε 10ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν, κε ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ηεο λα θζάλεη ζηα ηέιε ηνπ 2006 ζηα 930 δηζ. δνιάξηα θαη ηελ πξνζαξκνζκέλε αγνξαζηηθή δχλακή ηεο λα ηελ θέξεη ζηελ 4ε ζέζε αληηζηνίρσο. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο 5 ηεο αλήιζαλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2006 ζην 9,2% θαη ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο ζην 5,3%. Σν κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ησλ Ηλδηψλ αλακέλεηαη λα θζάζεη έσο ην 2025 ζην 60% ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ, ελψ απφ ην 2035 θαη κεηά ε επίδξαζή ηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζα είλαη ηζρπξφηεξε εθείλεο θαη ησλ έμη κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Ζ Ηλδία αληαγσλίδεηαη πξνο ην παξφλ ηελ Ηαπσλία γηα ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε απφ πιεπξάο πξνζαξκνζκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Μειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε Ηλδία έρεη ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηπρζεί ηα επφκελα 30 ρξφληα κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο απφ νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνκία ηεο νκάδαο BRIC, πξννπηηθή, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πνπ βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ειηθία, ζα αξρίζεη λα επέξρεηαη πηφ αξγά απ φηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο νκάδαο απηήο. Tα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Ηλδίαο απμήζεθαλ ην 2006 θαηά 47,6 δηζ. δνιάξηα, ζηα 199,2 δηζ. ηα κέζα Απξηιίνπ, ε αμία ηνπο έθζαλε ζηα 203,1 δηζ. δνιάξηα. Ζ ξνππία, ην ηλδηθφ λφκηζκα ραξαθηεξίδεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απφ αλνδηθέο ηάζεηο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ θαη απφ πησηηθέο έλαληη ηνπ επξχηεξα, νινέλα θαη ηζρπξφηεξνπ επξψ 5 Οικονομική Καθημερινή, «το Κουαρτζτο τησ Παγκόςμιασ Ανάπτυξησ», 29 Απριλίου 2007 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 9

10 Ρωζία Aπφ ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεηψπηζε ε Ρσζία, ην 1998, θαη έσο ην 2006, ε ρψξα, ηελ νπνία δηνηθεί απφ ην 1999 ν Βιαληηκίξ Πνχηηλ, παξνπζηάδεη κέζνπο εηήζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6,7%. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία κάιηζηα, νη επελδχζεηο παγίσλ θεθαιαίσλ απμάλνληαη κε κέζνπο εηήζηνπο ξπζκνχο πνπ θζάλνπλ ην 10% ελψ ην πξαγκαηηθφ πξνζσπηθφ εηζφδεκα ζεκεηψλεη κέζε εηήζηα δηεχξπλζε άλσ ηνπ 12%. Σν 2006 ην ξσζηθφ ΑΔΠ δηεπξχλζεθε θαηά 6,6% θαη ν πιεζσξηζκφο δηαηεξήζεθε κνλνςήθηνο γηα πξψηε θνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σν 2006 ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί σο έηνο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο Ρσζίαο. Αθνχ πξνεμφθιεζε ην εμσηεξηθφ ρξένο πνπ ηεο αληηζηνηρνχζε κεηά απφ ηε δηάζπαζε ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο 6, θαηέζηε εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Μφζραο λα «αλαζπληάμεη» ηηο ελεξγεηαθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο θαη καδί θαη λα ζέζεη λένπο θαλφλεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο. Σν 2006 κέλεη ζηελ ηζηνξία σο ε ρξνληά πνπ ε Ρσζία αλέθηεζε ην ρακέλν θχξνο ηεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, ελψ έγηλε παγθνζκίσο αηζζεηή ε εμέιημή ηεο ζε κία ρψξα κε δηαζέζηκε ξεπζηφηεηα θαη επελδπηηθέο νξέμεηο. Με ην δεκφζην ρξένο ηεο λα αληηζηνηρεί ην 2006 κφιηο ζην 8% ηνπ ΑΔΠ ηεο θαη κε ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο λα αλέξρνληαη πιένλ ζηα επίπεδα ξεθφξ ησλ ζρεδφλ 226 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ε Ρσζία ησλ πεηξνδνιαξίσλ ζα πξνζειθχζεη ζην άκεζν κέιινλ ην ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 6 Πηγή: Γραφείο ΟΕΤ Ρωςίασ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 10

11 αγνξψλ, φπνπ ζθνπεχεη λα δηνρεηεχζεη κεγάια θεθάιαηα. Ο πξφεδξνο Πνχηηλ, πξηλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, ζθνπεχεη επίζεο λα δξνκνινγήζεη κεγάιεο επελδχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη κεγάια έξγα αιιά θαη κηθξφηεξα, φπσο είλαη ε αλέγεξζε θαηνηθηψλ. ε φηη αθνξά ζην ξνχβιη, έρνληαο μεπεξάζεη ηελ θξίζε ηνπ 1998, απνηειεί πιένλ έλα νινέλα θαη ηζρπξφηεξν λφκηζκα. Βραζιλία Ζ Βξαδηιία ραξαθηεξίδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο ε ρψξα ηνπ κέιινληνο, θαζψο ζεσξείην αλέθαζελ φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε νηθνλνκηθή ππεξδχλακε θαη φρη κφλνλ πεξηθεξεηαθή. Χζηφζν, νη αλαπηπμηαθνί ξπζκνί ηεο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά εθείλσλ ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο BRIC φπσο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ζ νηθνλνκία ηεο θαηαηάζζεηαη 9ε παγθνζκίσο απφ απφςεσο ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο ελψ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα ράλεη ζηαζεξά έδαθνο φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Έρνληαο μεπεξάζεη πάλησο ηε βαζεηά θξίζε ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ε ρψξα γίλεηαη νινέλα θαη πην εμσζηξεθήο θαη δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζπλάπηεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ζπλεξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κίαο κε ηελ Κίλα πνπ αθνξά ζηα αγξνηηθά πξντφληα. Ζ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο αλαπηχρζεθε ην 2006 κε ξπζκνχο ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7% θαη ν πιεζσξηζκφο αλήιζε ζην 3,2%. Φέηνο, νη αλαπηπμηαθνί ξπζκνί ηεο αλακέλεηαη λα θπκαλζνχλ αλάκεζα ζην 3,5% θαη ην 4,5% θαη ν πιεζσξηζκφο λα ειεγρζεί γχξσ απφ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 11

12 ηα επίπεδα ηνπ 4%. Βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο απνηεινχλ ηα πςειά επηηφθηα, ηα νπνία θπκαίλνληαη ζρεδφλ ζην 12%. Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο αλέξρνληαη ζηα 110 δηζ. δνιάξηα θαη ην ξεάι εληζρχεηαη πιένλ ζεκαληηθά έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ, αλεξρφκελν πιένλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ. Χζηφζν, ε θπβέξλεζε Λνχια έρεη ζεκαληηθφ έξγν λα πξνσζήζεη ζην κέησπν ηεο νηθνλνκίαο ελψ απφ ηηο ηέζζεξεηο ρψξεο ηεο BRIC, ε Βξαδηιία ζεσξείηαη φηη έρεη ηηο κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαδεηρζεί ζε νηθνλνκηθή ππεξδχλακε 7. ηηο ζεκαληηθέο απνηπρίεο ηεο Βξαδηιίαο ζπγθαηαιέγεηαη ην έιιεηκκα πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα πξντφληα ηεο, παξφηη δηαζέηεη κεγάιν νξπθηφ πινχην. Ζ εξγαζία απηή αλαπηχζζεηαη ζε ηρία θεθάιαηα. ην πρώηο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε κειέηε ηεο Goldmann Sachs θαζψο θαη ζε άιιεο πνπ θαηά θαηξνχο άιινη επελδπηηθνί νίθνη έρνπλ παξνπζηάζεη, ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηα BRIC s ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία. ην δεύηερο θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζεκεξηλέο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε θάζε κηα απφ ηηο ρψξεο απηέο θαη παξαηίζεληαη νξηζκέλα ρξήζηκα ζηνηρεία. ην ηρίηο θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ επηηπρή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο. Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Η. Κξηηζσηάθη γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο. 7 Make or Break: A survey of Brazil, The Economist, ( ) Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 12

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ BRIC s: Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη εθηηκήζεηο Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη αιιάμεη πνιχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 50 εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ πελήληα εηψλ, νη αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ δξακαηηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ κεξηθψλ δεθαεηηψλ, ε αλάπηπμε πνπ ζα έρεη σο εζηία ηηο κεγάιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηδηαίηεξα ηηο ρψξεο BRICs (Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα) ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα πνιχ κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία απφ φηη είλαη ηψξα 8 -θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη πνιινί επελδπηέο αλακέλνπλ απηήλ ηελ πεξίνδν-. Δάλ νη εμειίμεηο πξνρσξήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ, νη BRICs ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπ κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή ελίζρπζεο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζην φρη πνιχ απψηεξν κέιινλ. Ζ νηθνλνκία ηεο Ηλδίαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηεο Ηαπσλίαο κέρξη ην 2032, θαη ηεο Κίλαο κεγαιχηεξεο απφ ηηο ΖΠΑ κέρξη ην 2041 (θαη κεγαιχηεξεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ήδε απφ ην 2016). Οη νηθνλνκίεο BRICs ζπλνιηθά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο νηθνλνκίεο ησλ ζεκεξηλψλ G6 ήδε απφ ην Οη εθηηκήζεηο πνπ παξαηίζεληαη εδψ είλαη αηζηφδνμεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππνζέηνπλ ηελ εχινγα επηηπρή αλάπηπμε. Αιιά είλαη νηθνλνκηθά ινγηθέο θαη εζσηεξηθά ζπλεπείο. Τπάξρεη κηα θαιή πηζαλφηεηα φηη νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ θαη ζπληείλνπλ ζηελ ηαρχξξπζκε αλάπηπμε ζε κηα 8 Dreaming with Brics: the path to 2050, Goldman Sachs, 2003 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 13

14 ή κηα άιιε νηθνλνκία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δελ ζα ηθαλνπνηεζνχλ 9 θαη ζπλεπψο νη ζηφρνη δελ ζα θαηαζηνχλ εθηθηνί. Δάλ νη BRICs αθνινπζήζνπλ ηηο πγηείο πνιηηηθέο, εληνχηνηο, ν θφζκνο πνπ πξνβιέπνπκε εδψ κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα πξαγκαηηθφηεηα, φρη κφλν έλα φλεηξν. Οη εθηηκήζεηο δελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία φηη ε πξφνδνο ησλ BRICs ζα είλαη θξίζηκε γηα ην πψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία εμειίζζεηαη. Δάλ απηέο νη νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο παγθφζκηεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κηα θπξίαξρε δχλακε ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εμφδσλ (θιεηδί γηα ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. ε ιηγφηεξν απφ 40 έηε, νη νηθνλνκίεο BRICs ζα κπνξνχζαλ καδί λα είλαη καδί κεγαιχηεξεο απφ ηηο G6 ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ. Μέρξη ην 2025 ζα κπνξνχζαλ λα ππεξθαιχςνπλ ήδε ην κηζφ κέγεζνο ησλ G6. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζήκεξα αμίδνπλ πεξίπνπ 15%. Ζ Κίλα ζα κπνξνχζε λα πξνζπεξάζεη ηε Γεξκαλία ζηα επφκελα ηξία έηε, ηελ Ηαπσλία κέρξη ην 2015 θαη ηηο ΖΠΑ ήδε απφ ην Ζ νηθνλνκία ηεο Ηλδίαο κπνξεί λα ηηο μεπεξάζεη φιεο εθηφο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Κίλα ζε 30 έηε. Απφ ηηο ζεκεξηλέο G6 (ΖΠΑ, Ηαπσλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Βξεηαλία) κφλν νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία κπνξεί λα είλαη κεηαμχ ησλ έμη κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ (ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ) ην είλαη Δηζνδήκαηα θαη Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Παξά ηνπο θαηαηγηζηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ BRIC πηζαλφ λα είλαη θησρφηεξoη θαηά κέζνλ φξν απφ ηνπο πνιίηεο ζηηο G6 νηθνλνκίεο to 2050, Ζ Ρσζία απνηειεί εμαίξεζε, θαηνξζψλνληαο νπζηαζηηθά λα πξνθζάζεη ην θησρφηεξν κέινο ησλ G6 απφ ηελ άπνςε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά θεθαιήλ πξηλ Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Κίλαο εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ νη αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο απνιακβάλνπλ ηψξα (πεξίπνπ USS30,000 θαηά θεθαιήλ). ηηο ΖΠΑ, ην εηζφδεκα θαηά θεθαιήλ κέρξη ην 2050 ζα κπνξνχζε λα θζάζεη θαηά πξνζέγγηζε ηηο $80, How Solid Are The Bric s?, Goldmann Sachs, 2005 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 14

15 Ζ κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ηξφπν πνπ ν θφζκνο ζα αιιάμεη. Αθφκε θαη κέζα ζηα BRICs, νη δεκνγξαθηθέο επηδξάζεηο πνηθίιινπλ πνιχ. Ζ πηψζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκφ πξνβιέπεηαη γεληθά λα ιάβεη ρψξα αξγφηεξα απ'φ,ηη ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, αιιά ζα είλαη πην απφηνκε ζηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα απφ φηη ζηελ Ηλδία θαη ηε Βξαδηιία. Ήδε απφ ην 2009, ε εηήζηα αχμεζε ζηα δεκφζηα έμνδα ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ απφ ηα BRICs κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ G6. Μέρξη ην 2025 ε εηήζηα αχμεζε ζηα δεκφζηα έμνδα ζα κπνξνχζε λα είλαη δχν θνξέο απηή ησλ G6, θαη ηέζζεξηο θνξέο πςειφηεξε κέρξη ην Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ άλνδν ηνπ ΑΔΠ ζηα BRICs. Πεξίπνπ 1/3 ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηα αλαηηκψκελα λνκίζκαηα θαη ηα άιια 2/3 απφ ηελ πξαγκαηηθή κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο. Οη πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ BRICs' ζα κπνξνχζαλ λα αλαηηκεζνχλ κέρξη θαη 300% 10 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 50 εηψλ (έλαο κέζνο φξνο 2,5% εηεζίσο). Σν λφκηζκα ηεο Κίλαο ζα κπνξνχζε λα δηπιαζηαζηεί ζε αμία ζε δέθα έηε εάλ ε αχμεζε ζπλερηζζεί θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επηηξαπεί λα κεηαβάιιεηαη ειεχζεξα. Οη πξνβιέςεηο απηέο κπνξεί λα θαίλνληαη δξακαηηθέο, αιιά ζε κία πεξίνδν κεξηθψλ δεθαεηηψλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκία κπνξεί λα αιιάμεη πνιχ. Μηα καηηά ζην παξειζφλ, 30 ή 50 έηε πίζσ δείρλεη ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Πελήληα έηε πξηλ, ε Ηαπσλία θαη ε Γεξκαλία αγσλίδνληαλ λα αλαθάκςνπλ απφ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ. Σξηάληα έηε πξηλ, ε Κνξέα άξρηδε αθξηβψο λα αλαδχεηαη απφ ηε ζέζε ηεο σο ρακεινχ εηζνδήκαηνο έζλνο. Καη αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε ζεκαζία ηεο Κίλαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη απμεζεί αηζζεηά. Ζ ηζηνξία επίζεο θαηαδεηθλχεη φηη νπνηνδήπνηε είδνο καθξνπξφζεζκεο πξνβνιήο ππφθεηηαη ζε έληνλε αβεβαηφηεηα θαη ζθεπηηθηζκφ. Όζν πην κπξνζηά ζην κέιινλ θνηηάκε, ηφζν 10 Dreaming with Brics: the path to 2050, Goldman Sachs, 2003 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 15

16 πην αβέβαηα ηα πξάγκαηα γίλνληαη. Οη πξνβιέςεηο φηη ε ΔΓ (ή ε Ηαπσλία) ζα πξνζπεξλνχζαλ ηηο ΖΠΑ σο θπξίαξρε νηθνλνκηθή δχλακε απνδείρζεθαλ πέξα γηα πέξα ιαλζαζκέλεο. Πάλσ απφ 80% ηεο αμίαο ησλ παγθφζκησλ θεθαιαηαγνξψλ βαζίδεηαη ζε έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα έιζνπλ 10 έηε καθξηά. Ζ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα λα βξίζθεζαη (σο ρψξα) ζην πξνζθήλην ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο κπνξεί λα πάξεη αξθεηά έηε θαη λα απαηηήζεη ζεκαληηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ θαιχηεξε επηινγή είλαη λα παξαζρεζεί έλα ινγηθφ πιαίζην, βαζηζκέλν ζε ζηαζεξέο θαη ζαθείο ππνζέζεηο. Καζψο νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο βειηηψλνπλ ηα κεγέζε ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ αθφκε πην κεγαιεπήβνινπο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Απηή ε δπλαηφηεηα πξνέξρεηαη απφ δχν πεγέο. Ζ πξψηε είλαη φηη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο έρνπλ ιηγφηεξν θεθάιαην (αλά εξγαδφκελν) απφ ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Οη απνδφζεηο θεθαιαίνπ (returnon-capital) είλαη πςειφηεξεο θαη έλα δεδνκέλν πνζνζηφ επέλδπζεο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ δεχηεξε είλαη φηη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερλνινγίεο δηαζέζηκεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα πξνθζάζνπλ ηηο αλαπηπγκέλεο ηερληθέο ησλ ρσξψλ απηψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη ρψξεο αλαπηχζζνληαη, απηέο νη δπλάκεηο εμαζζελίδνπλ θαη ηα πνζνζηά αχμεζεο ηείλνπλ λα επηβξαδπλζνχλ πξνο ηα επίπεδα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεξκαλία, ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 αθνινπζήζεθε απφ ηε κεηξηφηεξε αχμεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Γηα παξάδεηγκα, ππνζέηνληαο φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Κίλαο ζα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε ξπζκφ 8% εηεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ζα νδεγνχζε ζηελ πξφβιεςε φηη ε νηθνλνκία ηεο Κίλαο ζα ήηαλ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηηο ΖΠΑ κέρξη ην 2030 ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ θαη 25 θνξέο κεγαιχηεξε ην Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 16

17 χληνκα ζηνηρεία αλά ρψξα Βξαδηιία Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 50 εηψλ, ην ΑΔΠ ηεο Βξαδηιίαο ζα απμεζεί θαηά 3,6% θαηά κέζν φξν. Ζ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο πξνζπεξλά ηελ Ηηαιία κέρξη ην 2025, ηε Γαιιία κέρξη ην 2031 ηε Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία ην Κίλα Σν πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 11 ηεο Κίλαο κεηψλεηαη ζε 5% ην 2020 απφ ην πνζνζηφ αχμεζεο 12% πνπ πξνβιέπεηαη γηα θέηνο. Απφ ηα κέζα ηνπ 2040, ε αχμεζε επηβξαδχλεηαη ζε πεξίπνπ 3,5%, Αθφκα θη έηζη, ηα πςειά πνζνζηά επέλδπζεο, ην κεγάιν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη κηα ζηαζεξή ζχγθιηζε ζα ζήκαηλαλ φηη ε Κίλα γίλεηαη ε κεγαιχηεξε παγθνζκίσο νηθνλνκία ήδε απφ ην Ηλδία Δλψ ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ησλ G6, ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 50 εηψλ, ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο Ηλδίαο παξακέλεη επάλσ απφ 5% θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σν ΑΔΠ ηεο Ηλδίαο ζα μεπεξάζεη απηφ ηεο Ηαπσλίαο κέρξη ην Με ην κφλν πιεζπζκφ απφ ηα BRICS πνπ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 50 εηψλ, ζηελ Ηλδία παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα λα απμεζεί ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ ην θνξέο πάλσ απφ ηα ηξέρνληα επίπεδα. Παξά ηελ αχμεζε απηή, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Ηλδίαο ζα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνπκε. Ρσζία Οη πξννπηηθέο βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Ρσζίαο εκπνδίδνληαη απφ έλα ζηαζεξά ζπξξηθλνχκελν πιεζπζκφ (κηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα είλαη πάξα πνιχ αξλεηηθή). Αιιά ε ηζρπξή παξαγσγηθφηεηα νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ π ζχγθιηζεο πξνο φθεινο ηεο Ρσζίαο, θαη κέρξη ην 2050, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο (θαηά 11 Dreaming with Brics: the path to 2050, Goldman Sachs, 2003 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 17

18 θεθαιήλ) είλαη θαηά πνιχ ην πςειφηεξν ζηελ νκάδα ησλ BRIC s, θαη ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ ρσξψλ G6. Ζ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο πξνζπεξλά ηελ Ηηαιία ην 2018, ηε Γαιιία ην 2024, ηε Βξεηαλία ην 2027 θαη ηε Γεξκαλία ην Γηαζθαιίδνληαο ηνπο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε απηή, έκθαζε δίλεηαη ζε έλα θξίζηκν ζεκείν. Πξνθεηκέλνπ νη παξαδνρέο απηέο λα κεηνπζησζνχλ ζε πξάμε, είλαη ζεκαληηθφ ηα BRICs λα παξακείλνπλ ζε κηα ζηαζεξή δηαδξνκή αλάπηπμεο, δηαζθαιίδνληαο ηνπο φξνπο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα ζπκβεί απηφ. Απηφ αλακθίβνια είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν, θαη είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη κηα θαιή πηζαλφηεηα νη εθηηκήζεηο απηέο λα κελ επηβεβαησζνχλ. Απφ ηα BRICs, ε Βξαδηιία έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ κεηνπζηψζεη ζε πξάμε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη πξνθεηκέλνπ ηα BRIC s λα κελ παξεθθιίλνπλ ηνπ ζηφρνπ ηνπο θαη λα δηαηεξνχληαη επί καθξφζελ ζε κηα αλαπηπμηαθή πνξεία είλαη: ππόβαζξν ύγρξνλεο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη έλα ζηαζεξό καθξννηθνλνκηθό Ο ρακειφο πιεζσξηζκφο, ε ελζαξξπληηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζε ηάμε θαη κηα θαιά ξπζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία απνηεινχλ επλντθέο πξνο ηελ αλάπηπμε ξπζκίζεηο. Κάζε έλα απφ ηα BRICs πέξαζε πεξηφδνπο καθξννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη νξηζκέλα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο καθξννηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο αθφκα 12. Ζ Βξαδηιία παξαδείγκαηνο ράξηλ πάζρεη πνιχ απφ ηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ βαξχηαηνπ μέλνπ δαλεηζκνχ πνπ απηή επέθεξε. ηαζεξά θαη ηζρπξά πνιηηηθά όξγαλα Ζ πνιηηηθέο αβεβαηφηεηα θαη ε αζηάζεηα απνζαξξχλνπλ ηελ επέλδπζε θαη βιάπηνπλ ηελ αλάπηπμε. Κάζε έλα απφ ηα BRICs είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξεο (θαη δηαθνξεηηθέο) πξνθιήζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ κεξηθψλ δεθαεηηψλ. Γηα κεξηθέο ρψξεο (Ρσζία 12 How Solid Are The Bric s?, Goldmann Sachs, 2005 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 18

19 πξνθαλέζηεξα), ν ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο κηαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο εγεζίαο κε πίζηε ζηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο απνθηά μερσξηζηή ζεκαζία. Διεπζεξία/άλνηγκα ζηηο δηεζλείο αγνξέο Ζ δηαθάλεηα θαη ε έιιεηςε δηαθζνξάο ζην εκπφξην θαη πξνο ηελ μέλε άκεζε επέλδπζε είλαη γεληθά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επηηπρνχο αλάπηπμεο. Ζ δηαθάλεηα ησλ BRICs πνηθίιιεη, αιιά ε Ηλδία είλαη αθφκα ζρεηηθά θιεηζηή ζε πνιιά επίπεδα. Μνξθσηηθό Δπίπεδν Σν πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη γεληθά ρξήζηκν θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία αλάπηπμε Απφ ηα BRICs, ε Ηλδία έρεη ην πην θηιφδνμν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 19

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤTΔΡΟ Δκπνξηθέο ρέζεηο κε Διιάδα Διιελνβξαδηιηαληθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο Ο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ καο 13, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Βξαδηιίαο παξακέλεη ζε ρακειφ επίπεδν θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ειιεηκκαηηθφ ζε βάξνο ηεο ρψξαο καο ζε αλαινγία πεξίπνπ 1 πξνο 4 (εμαγσγέο 48 εθ. έλαληη 179 εθ. Γνι. ΖΠΑ γηα ηνπο 11 κήλεο ηνπ 2005). Πάλησο, ν φγθνο ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 2004, δεδνκέλνπ φηη ηα κεγέζε απηά, γηα φιν ην έηνο, ήηαλ αληηζηνίρσο : εμαγσγέο 24,2 εθ. Γνι. ΖΠΑ έλαληη εηζαγσγψλ εθ. Γνι. ΖΠΑ, πξάγκα πνπ αληηπξνζψπεπε αλαινγία πεξίπνπ 1 πξνο 5. Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ καο ζπλαιιαγψλ έρνπλ ε κεγάιε απφζηαζε, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο θαη νη πνιιέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Θεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ αλακέλεηαη λα έρεη ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Διιελνβξαδηιηαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο θαη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ζηελ πφιε ηνπ Αγίνπ Παχινπ πνπ είλαη, εμάιινπ, ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Βξαδηιίαο. Γελ ππάξρεη αμηνζεκείσηε ξνή ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Διιάδα. Πάλησο πξννπηηθέο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα πθίζηαληαη. Ζ ηπρφλ απεπζείαο 13 Βλ. Caribbean/Bilateral+Relations/Brazil/ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 20

21 αεξνπνξηθή ζχλδεζε Βξαδηιίαο-Διιάδαο ζα δεκηνπξγήζεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο ξνήο πξνο ηε ρψξα καο. Ζ πξψηε νξγαλσκέλε απνζηνιή ειιεληθψλ εηαηξεηψλ 14 ζηε δπλακηθά αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο Βξαδηιίαο ησλ 187 εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θνηλνχ απφ ην ΔΒ, ην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Διιάδνο - Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηνλ ΟΠΔ, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο, πνπ επηζθέθζεθε ηελ πφιε ηνπ άν Πάνιν, ζηηο 3 θαη 4 Ηνπιίνπ ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ 15 ειιεληθέο εηαηξείεο θαη θνξείο απφ ηνπο θιάδνπο ηξνθίκσλ-πνηψλ, ζηδεξνβηνκεραλίαο, ειεθηξνληθψλ, πιεξνθνξηθήο, ελέξγεηαο, λαπηηιίαο. Όπσο δηαπίζησζαλ νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, ε Βξαδηιία πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζπλεξγαζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ 1ε νηθνλνκηθή δχλακε ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ 9ε δηεζλψο. ε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, πνπ νξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Βηνκεραληψλ ηνπ άν Πάνιν (FIESP), πνπ απνηειεί ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, παξνπζηάζζεθαλ ζηνηρεία γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο, ην λνκνζεηηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηα θίλεηξα γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο πξννπηηθέο. ε νκηιία ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ Διιάδνο - Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη κέινο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΒ, θ. Κσλζηαληίλνο Αλησλφπνπινο, ηφληζε φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Βξαδηιίαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην κέγεζφο ηεο θαη ην ηδηαίηεξα επλντθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ράξε ζηελ επλντθή ηζνηηκία κε ην δνιάξην, ην ξπζκφ αλάπηπμεο 4,5% γηα ην 2007 πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ κεγάιεο επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο θαη ηελ ηάζε αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζεκεηψλεηαη θαη κε επξσπατθέο ρψξεο. 14 Βλ.: Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 21

22 Διιελνξσζηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο H ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ αληαλαθιάηαη ζηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ζηε ζηαηηζηηθή επηβεβαίσζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Ρσζία. Σν , ν φγθνο ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ Διιάδνο- Ρσζίαο δηαηήξεζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 9,6 %. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην, πάλησο, παξακέλεη έληνλα ειιεηκκαηηθφ εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο θαη βαίλεη ζπλερψο επηδεηλνχκελν. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ελεξγεηαθή καο εμάξηεζε απφ ηε Ρσζία, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη απφ πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ξσζηθήο πξνειεχζεσο. Σν 2006, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζεκείσζε κηθξή αχμεζε, θαηά 0,7%. ε απφιπηα κεγέζε, νη εμαγσγέο καο έθζαζαλ ηα 441 εθ., νη δε εηζαγσγέο καο ηα 3,58 δηο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εκπνξίνπ μεπέξαζε ηα 4 δηο θαη ην έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο μεπέξαζε ηα 3,1 δηο. Σν 2006 νη εηζαγσγέο ξσζηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 5,5% δηαηεξψληαο ηελ Ρσζία ζηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ καο παγθνζκίσο. Ζ Ρσζία παξακέλεη ν θπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο καο ζε ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο. Σα ζεκαληηθφηεξα ζε αμία πξντφληα πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηε Ρσζία ήηαλ αξγφ πεηξέιαην θαη πξντφληα απηνχ 16 (ιάδηα αθαηέξγαζηα απφ πεηξέιαην ή αζθαιηνχρα νξπθηά, πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο), θπζηθφ αέξην, αινπκίλην, ζίδεξνο, ραιθφο, μπιεία, δεκεηξηαθά, ραξηί, ειηέιαην, ιηπάζκαηα θαη αθαηέξγαζηα γνπλνδέξκαηα. Οη εμαγσγέο καο πξνο ηε Ρσζία ζεκείσζαλ εληππσζηαθή αχμεζε ην 2006 (πεξί ην 60%), θαη ε ξσζηθή αγνξά αλαδείρζεθε ζηελ 11ε κεγαιχηεξε αγνξά παγθνζκίσο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα, απφ 14 ε, πνπ ήηαλ ην Ζ Ρσζία 15 Σα ςτοιχεία για το διμερζσ εμπόριο προζρχονται από την ΕΤΕ και την ετήςια ζκθεςη του Γραφείου ΟΕΤ Μόςχασ. 16 Με αξία 2,92 δισ (ποςοςτό 81,7% επί του ςυνόλου των ρωςικών εξαγωγών, αφξηςη κατά 5,64% από το 2005). Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 22

23 απνξξφθεζε ην 2,65% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, απφ 1,96% ην Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηε Ρσζία, ζε αληίζεζε κε ηηο εηζαγσγέο απφ απηήλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ επξεία δηαζπνξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Σα γνπλαξηθά απνηεινχλ, αλακθίβνια, ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, αθνχ ε Ρσζία απνηειεί ηελ ππ αξηζκφλ έλα αγνξά γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα 17. Σα άιια ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα ζηε Ρσζία ειιεληθά πξντφληα είλαη ν πεξιίηεο 18, παξαζθεπάζκαηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 19, λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά (θπξίσο ξνδάθηλα θαη αθηηλίδηα 20 ), ρξψκαηα θαη βεξλίθηα, θαπλά, ςπγεία θαη κεραλέο, πξντφληα ζηδήξνπ, πιαζηηθέο χιεο θαη πξντφληα αινπκηλίνπ. Γηα ην έηνο 2006, κε εμαίξεζε ηελ θαηεγνξία ησλ ςπγείσλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ, πνπ ζεκείσζε πηψζε θαηά 26%, φιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο ησλ δέθα πξψησλ εμαγσγηθψλ καο πξντφλησλ ζεκείσζαλ αχμεζε. Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ απνηειεί θαζξέπηε ηεο αλαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο ππέξ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, απνηειεί ε εηθφλα ηνπο θαη ε ζρεηηθή επθνιία αλεχξεζήο ηνπο ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ ππεξ-αγνξψλ 21. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ην ειιελνξσζηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζπκπφζην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΔΒΔΑ ζηελ Αζήλα ηνλ Απξίιην 2005 φζν θαη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Μφζρα ηνλ επηέκβξην (παξάιιεια κε ηελ 5 ε ΜΓΔ) θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ΚΔΡΑΜΑΣΟ απφ ηνλ ΟΠΔ ην 2006 ζηελ ξσζηθή αγνξά ήζαλ εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο εθδειψζεηο, ελδεηθηηθέο ηεο θνηλήο βνχιεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ δχν 17 Θ αξία των γουναρικών που εξήχθηςαν ςτη Ρωςία ανήλθε ςε 128,3 εκ. (ποςοςτό 29% επί του ςυνόλου των εξαγωγών μασ και αφξηςη 17,6% ςε ςφγκριςη με το , 4 εκ. (ποςοςτό 28% επί του ςυνόλου). Για τον περλίτη, είναι αξιοςημείωτο ότι, το 2005, οι εξαγωγζσ του προσ τη Ρωςία ήταν ςχεδόν μηδενικζσ εκ. αξία εξαγωγών (ποςοςτό 7,5% επί του ςυνόλου και αφξηςη κατά 169%). 20 Αντιθζτωσ, τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, που κάποτε μονοπωλοφςαν τισ ελληνικζσ εξαγωγζσ ςτην τζωσ οβιετική Ζνωςη, ζχουν υποχωρήςει ςε ςημαςία. 21 φμφωνα με ςχετικζσ αναφορζσ των ςτελεχών του Γραφείου ΟΕΤ Μόςχασ, ελαιόλαδο, ελιζσ, φζτα τοματοχυμοί και χαρτοπετςζτεσ βρίςκονται ςχεδόν παντοφ, ενώ ςιγά ςιγά κάνει την εμφάνιςή του και το ελληνικό κραςί. 22 Πρόκειται για τη μεγαλφτερη ελληνική επιχειρηματική αποςτολή που ςυγκροτήθηκε ποτζ, αποτελοφμενη από περιςςότερουσ από 250 εκπροςώπουσ φορζων και επιχειρήςεων. Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 23

24 ρσξψλ. Ζ θνηλή απηή βνχιεζε έρεη επίζεο απνηππσζεί θαη ζηελ ππνγξαθή κηαο ζεηξάο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ειιεληθνχο θξαηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ξσζηθνχο 23. Καηά ην δηάζηεκα 1-5 Απξηιίνπ 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηεο ΓΔΘ ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε. Ήηαλ ε πξψηε απνζηνιή ηεο ΓΔΘ ζηελ Ρσζία. πλδπάζζεθε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο έθζεζεο INTERFOOD, πνπ δηνξγαλψζεθε ζην θπξηφηεξν εθζεζηαθφ θέληξν ηεο πφιεο LENEXPO. Ζ απνζηνιή, ε νπνία απνηειείην απφ 12 επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο, θπξίσο απφ ηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ, λσπψλ θξνχησλ, πνηψλ, κεηαθνξψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηέθζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Δπηπξνζζέησο, κε ζηφρν ηελ ζπλερή πξνψζεζε ησλ ακνηβαίσλ νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αζήλα, απφ ην 1995, ην Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 24. Ζ ίδξπζή ηνπ απεηέιεζε πξσηνβνπιία Διιήλσλ θαη Ρψζσλ επηρεηξεκαηηψλ. Λεηηνπξγεί δε σο αλεμάξηεην ζσκαηείν, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ππφ θαζεζηψο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σν Δπηκειεηήξην, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αλάγθε γηα ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ησλ Διιελνξσζηθψλ επαθψλ, θαη απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θηινδνμεί λα θαηαζηεί αμηφπηζηνο ζχκβνπινο γηα ηνπο Έιιελεο θαη Ρψζνπο επηρεηξεκαηίεο. απηφ ην πιαίζην: Παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ ξσζηθή θαη ειιεληθή αγνξά θαη νηθνλνκία. 23 Βλ. αν. Κεφάλαιο 2 ο, «Σο θεςμικό πλαίςιο των ελληνορωςικών εμπορικών ςχζςεων». 24 Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το Ελληνορωςικό Εμπορικό Επιμελητήριο ςτον δικτυακό του τόπο: Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 24

25 Τπνζηεξίδεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ θαη ξσζηθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ησλ δχν ρσξψλ. Γηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο, εκπνξηθέο εθζέζεηο, θαη άιιεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο. Πξνσζεί ηελ δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε ησλ δχν ρσξψλ. Όκσο, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ Ρσζία ζπλαληνχλ αξθεηά πξνβιήκαηα, θπξίσο κε ηελ ακθηζβήηεζε ησλ ηηκνινγίσλ εμαγσγήο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, αλαιφγσο ηεο πχιεο εηζφδνπ, απαίηεζεο επηζεψξεζεο ηνπ πξνο εμαγσγή θνξηίνπ πξηλ ηελ θφξησζε (preshipment inspection) θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο κεηαμχ ξσζηθψλ θαη μέλσλ πξντφλησλ. Γπζρέξεηεο επίζεο πξνθαινχλ θαη ε επκεηάβιεηε λνκνζεζία θαη ε εθηεηακέλε δηαθζνξά ζηα ηεισλεία θαη ην ππέξνγθν θφζηνο εθηεισληζκνχ. Ρσζία, σο κε κέινο ηνπ ΠΟΔ, δελ δεζκεχεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηβαιιφκελσλ δαζκψλ, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνληαη ζπρλά θαη απξνεηδνπνίεηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.. Καηά ηελ εμαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη ζε ζέκαηα πηζηνπνηεηηθψλ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 25. Ζ 25 Βλ. κατ. Κεφάλαιο 5 ο, «Ειδικά Θζματα-Διμερζσ εμπόριο αγροτικών προϊόντων» Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 25

26 Διιελνηλδηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην 2006 απμήζεθε θαηά 53% ζε ζρέζε κε ην 2005, αλεξρφκελε ζε 539,28 εθαη.επξψ, θαηαγξάθνληαο ηε ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά πνπ παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ζην δηκεξέο εκπφξην, πνπ έρεη ππεξδηπιαζηαζζεί απφ ην 2003 (239,40 εθαη.επξψ). Ζ εληππσζηαθή απηή αλνδηθή πνξεία ην 2006 απνδίδεηαη ηφζν ζηελ θαηά 31,66% αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ (ζε ζρέζε πάληα κε ην 2005) πνπ αλήιζαλ ζε 49,85 εθαη.επξψ, αιιά θπξίσο ζηελ αχμεζε θαηά 53,84% ησλ ηλδηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο, πνπ έθζαζαλ αηζίσο ηα 489,43 εθαη.επξψ. πλεπεία ησλ αλσηέξσ, ζεκεηψζεθε γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ καο ηζνδπγίνπ κε ηελ Ηλδία 26 κε ην έιιεηκκα λα δηεπξχλεηαη θαηά 47,3%, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ην 2005, θζάλνληαο ηα 439,58 εθαη.επξψ. Παξά ηελ αλακθηζβήηεηε απμεηηθή ηάζε θαη ην πινχζην αιιά αλαμηνπνίεην εθαηέξσζελ δπλακηθφ, νη δχν ρψξεο παξακέλνπλ δεπηεξεχνληεο εκπνξηθνί εηαίξνη ε κία γηα ηελ άιιε. Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ κε πξννξηζκφ ηελ Ηλδία αληηζηνηρεί κφιηο ζην 0,29% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, έλαληη πνζνζηψλ 0,24 θαη 0,18 % γηα έηε 2005 θαη 2004 αληίζηνηρα, ελψ νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Ηλδία γηα ην 2006 θαιχπηνπλ ην 0,96% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, έλαληη 0,72 % ην Πηγή: Β5 Διεφθυνςη ΤΠΕΞ, Ετήςια Ζκθεςη Ινδίασ 2006 Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 26

27 Ζ δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ην 2005 κε ηηο θαηεγνξίεο: ηκάληεο απφ θανπηζνχθ, κεραλέο, ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ παξαζθεπή θαη θαηεξγαζία δεξκάησλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ, νξπθηά θαχζηκα θαη πεηξειαηνεηδή, λα θαιχπηνπλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ θαη καδί κε ηηο θαηεγνξίεο: ξάβδνη ραιθνχ, θφθθνη θαη ζθφλεο ρπηνζηδήξνπ, πθάζκαηα απφ βακβάθη, ξάβδνη απφ αξγίιην λα θαηαιακβάλνπλ ην 90% ηνπ ζπλφινπ. Ακεηάβιεηε παξέκεηλε σο επί ην πιείζηνλ θαη ε δηάξζξσζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηελ Ηλδία γηα ην 2006 ζε ζρέζε κε ην , κε ηελ θαηεγνξία: νξπθηά θαχζηκα θαη πεηξειαηνεηδή λα αλαινγεί ζην 36% ηνπ ζπλφινπ θαη καδί κε ηηο θαηεγνξίεο: ζαιάζζηα κέζα κεηαθνξάο, πιαηέα πξντφληα έιαζεο, επηβαηηθά απηνθίλεηα, καιάθηα θαη ζαιαζζηλά, ελδχκαηα, 27 Πηγή: ΕΤΕ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 27

28 ηάπεηεο, ππνδήκαηα λα θαιχπηνπλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή αλάπηπμε εκπνξηθψλ ξνψλ απφ ηε ρψξα καο πξνο ηελ Ηλδία, ζπγθαηαιέγνληαη: - ε κεγάιε γεσγξαθηθή απφζηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ην πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο - νη πξνζηαηεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ ηλδηθψλ θπβεξλήζεσλ, πνπ εθδειψλνληαη κε ηε ζπρλά απζαίξεηε επηβνιή απαγνξεπηηθά πςειψλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ (φζν θαη αλ ζην ηνκέα απηφ έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα) - ηα πνιπάξηζκα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα, πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη, φζν κεηψλνληαη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί (ππεξβνιηθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, ρξνλνβφξεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, αδηαθάλεηα ζηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο θαη ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο θ.α). - ην ηεξάζηην κέγεζνο ηεο ηλδηθήο ππνεπείξνπ, νη κεγάιεο αλνκνηνκνξθίεο θαη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη ε αδπλακία θαη εθάζηνηε απξνζπκία ησλ επη κέξνπο Κξαηψλ λα πινπνηνχλ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαγγέιεη ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε, γηα πξνθαλείο ιφγνπο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο - ην ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη ε δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηία. Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 28

29 Σν ζπλνιηθά επελδεδπκέλν -ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ- θεθάιαην ζηελ Ηλδία αλέξρεηαη πξνο ην παξφλ ζε 9,17 εθαη.επξψ απφ ηηο θάησζη ηξεηο επηρεηξήζεηο: Α) Knitwear Factory Maxim C.M Pertsinidis S.A, ζην θιάδν ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη ελδπκάησλ, κε αληηθείκελν ηελ ηειηθή επεμεξγαζίαεθηχπσζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ γηα βηνκεραλίεο πιεθηψλ εηδψλ Β) Frigoglass S.A, ε νπνία ήδε απφ ην 2000 ιεηηνπξγεί εξγνζηάζην ηεο Frigoglass, ζε πξνάζηην ηνπ Ν. Γειρί, ην νπνίν απαζρνιεί 175 άηνκα θαη δηαζέηεη παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ςπγείσλ εηεζίσο. Γ) S&B Industrial Minerals S.A, ζην ηνκέα ηεο εμφξπμεο κεηάιισλ κε αληηθείκελν ηε παξαγσγή ζπιιηπαζκάησλ γηα ηε παξαγσγή ράιπβα. Δληφο ηνπ 2006, νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο ηεο εηαηξείαο Ματιιεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ Οκίινπ κε πνζνζηφ 50% ζηελ εγρψξηα Strong Strap Private Ltd κε αληηθείκελν ηε παξαγσγή πιαζηηθήο ηαηλίαο πεξίδεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηνλ επξχηεξν αζηαηηθφ ρψξν. Ο ηλδηθφο ραιπβνπξγηθφο φκηινο Tata Steel,ηκήκα ηνπ ηεξάζηηνπ Οκίινπ Tata Group κε ηε πξφζθαηε απφθηεζε ηνπ αγγιννιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ ραιπβνπξγείνπ Corus, ζα ειέγρεη πιένλ ην 50% ηεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείαο Corus Kαιπίλεο ίκνο, ζπγαηξηθή ηεο γλσζηήο ραιπβνπξγηθήο Καιπίλεο- ίκνο, εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ επίζεο γλσζηή ειιεληθή ραιπβνπξγία ηδελφξ επξίζθεηαη ζε επαθέο κε ζηειέρε ηνπ κεγαιχηεξνπ παγθνζκίσο ραιπβνπξγηθνχ θνινζζνχ, πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ Ηλδφ κεγηζηάλα θ.l.mittal, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ελδερφκελν επηκέξνπο Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 29

30 ζπλεξγαζίαο κε άμνλα ηνπο ραιπβδνζσιήλεο. ΔΜΠΟΡΗΟ: εκαληηθέο πξννπηηθέο δηαγξάθνληαη γηα ηελ είζνδν θαη θαζηέξσζε βαζηθψλ παξαδνζηαθά εμαγψγηκσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 28, φπσο θπξίσο : - ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα ( θνλζέξβεο θξνχησλ ιαραληθψλ, ρπκνί θξνχησλ, γαιαθηνθνκηθά, μεξνί θαξπνί, ζηαθίδα, πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο) -ειαηφιαδν: ε θήκε ηνπ είλαη γλσζηή ζηελ ηλδηθή αγνξά θαη φπσο έδεημε ε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΠΔ ζηελ IFE 2006 θαη νη πξφζθαηεο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ( Απξ.2006 θαη Φεβ.2007), ε απνδεδεηγκέλε πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πξνψφληνο έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο δήηεζεο ηφζν ζην θαηαλαισηηθφ,φζν θαη ζην πην εμεηδηθεπκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (εηζαγσγείο, ρνλδξέκπνξνη) -θξαζηά: Τςειφηαηνη θφξνη πνπ θπκαίλνληαη απφ 177%- θαη 500%, ιφγσ ησλ επηπξφζζεησλ θφξσλ (Additional Duties ), πνπ επηβάιινληαη επη ησλ Βαζηθψλ Γαζκψλ θαη δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή ( State ) αιιά θαη θαηεγνξία πξντφληνο.πάλησο γηα ηα θξαζηά ν κέζνο εηζαγσγηθφο δαζκφο αλέξρεηαη ζην 264%. Ζ ΔπξσπαΗθή Δλσζε έρεη δξνκνινγήζεη ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ηλδία ζην πιαίζην ηνπ Dispute Settlement Board ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π,Ο.Δ ). Ζδε νξηζκέλα απφ ηα επί κέξνπο Κξάηε (εθ ησλ βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ θξαζηνχ εληφο ηεο ηλδηθήο επηθξάηεηαο ) έρνπλ δξνκνινγήζεη πνιηηηθέο κείσζεο ησλ αλσηέξσ επαρζψλ εηζαγσγηθψλ επηβαξχλζεσλ. 28 Πηγή: Ζκθεςη Γραφείου ΟΕΤ Ινδίασ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 30

31 Πάλησο νη πξννπηηθέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη επνίσλεο, θαζψο ζηελ ηλδηθή αγνξά θαη θαηαλαισηηθή θνηλσλία, δηακνξθψλεηαη πιένλ πςειή δήηεζε γηα πνηνηηθά πξνψφληα θαη λέεο πνηθηιίεο πνπ λα ζπλνδεχνπλ γεπζηηθφηεξα ηε πηθάληηθε ηλδηθή θνπδίλα. Παξάιιεια ζηνπο θχθινπο ησλ πςειψλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ θαηαγξάθεηαη αμηνζεκείσηε ηάζε ελαζρφιεζεο κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή νίλνπ, δηαδηθαζία ζηελ νπφηα νη Διιελεο παξαγσγνί ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ην πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο ηνπο. εκαληηθέο πξννπηηθέο δηαγξάθνληαη επίζεο θαη ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θπξίσο καξκάξνπ θαη αινπκηλίνπ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πςειήο δήηεζεο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ νη αλακελφκελεο πηεζηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο θαη νηθνδνκηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Απνηειεί επξχ πεδίν γηα αλάπηπμε επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαζψο παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο θαη ηερληθνχο νκίινπο ηεο ρψξαο καο κε εμεηδίθεπζε ζηα κεγάια ελεξγεηαθά έξγα, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο : - ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε δηεζλψο απμάλεηαη ξαγδαία,δεκηνπξγψληαο απαηηήζεηο γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο ζηνπο ζηαζκνχο εθθίλεζεο θαη ζηηο ρψξεο απνξξφθεζεο, απφ ηηο νπνίεο νη πην κεγάιεο είλαη ε Κίλα θαη ε Ηλδία,. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη δηαξθψο αλαβαζκηδφκελν ζηαζκφ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ερνληαο ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ζην εγγχο κέιινλ ζεκαληηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν., ελψ νη ειιεληθνί εθνπιηζηηθνί θχθινη εηνηκάδνληαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, θαζψο ε κεηαθνξά κέζσ ηεο ζαιαζζίαο νδνχ είλαη ε πιένλ πξφζθνξε ιχζε, ινγσ ειιείςεσο πξνο ην παξφλ επίγεησλ αγσγψλ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 31

32 - ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, φπνπ κε δεδνκέλα αθελφο ην ηδηάηηεξν ελδηαθέξνλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεκαληηθνχ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη, θαη αθεηέξνπ ηελ επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή κεγάισλ ηλδηθψλ νκίισλ αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, θξίλεηαη ζθφπηκν φπσο δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο. ΜΔΣΑΦΟΡΔ: Ζ έιιεηςε απεπζείαο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε εκπνξηθψλ, επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. ΔΠΔΝΓΤΔΗ: Καηά ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζηελ Ηλδία, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο &Οηθνλνκηθψλ θ. Αινγνζθνχθεο θαηέζηεζε ζαθέο φηη ην ηλδηθφ επηρεηξεκαηηθφ θαη επελδπηηθφ θεθάιαην δχλαηαη πιενλ επρεξψο λα επσθειεζεί απφ ηoλ ξαγδαία ζπληεινχκελν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο ζε θνκβηθφ ζεκείν αιιά θαη εθαιηήξην γηα ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο, ηελ ελέξγεηα, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηηο ππνδνκέο ζε νιφθιεξε ηε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. ΚΑΣΑΚΔΤΔ- ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ: Οη κεγάινη ειιεληθνί θαηαζθεπαζηηθνί θαη ηερληθνί φκηινη δηαζέηνπλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ( κέγεζνο, εμεηδίθεπζε, πξφζβαζε ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε κεγάιεο δηεζλείο θνηλνπξαμίεο ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ νηθνδνκηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ νξγαζκφ πνπ ζα παξαηεξεζεί κε ηελ αλακελφκελε απειεπζέξσζε ηεο ηλδηθήο θηεκαηνκεζηηηθήο αγνξάο αιιά θαη ηελ πηεζηηθή αλάγθε ξηδηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, εθ ησλ θπξίσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηλδηθήο Κπβέξλεζεο. Πξφζθαηε έξεπλα θαηέιεμε ζηελ εθηίκεζε, φηη κέρξη ην 2013 ζα απαηηεζνπλ επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ, ζπλνινθνχ χςνπο 420 δηο $ Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 32

33 ΣΟΤΡΗΜΟ: Ζ ρψξα καο δηαζέηεη πςειή εμεηδίθεπζε ζηε ηερλνγλσζία ηεο ηνπξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπνίαο ελδηαθέξεηαη έληνλα ε ηλδηθή πιεπξά. Παξάιιεια, ε ξαγδαία απμαλφκελε κεζαία ηάμε πνπ πξνζεγγίδεη ζηαζεξά πιένλ ηα 300 εθαη.( θαη γηα ηελ νπνία ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί πφιν έιμεο, ιφγσ ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο), απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν θαη ειθπζηηθφ ζηφρν, ηνλ νπνίν ε ηνπξηζηηθή καο ζηξαηεγηθή γηα ηα επφκελα ρξφληα δελ δηθαηνχηαη λα αγλνήζεη. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ: ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Ηλδία κε ηε κνξθή ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν ζην ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο ( εμσηεξηθφ εκπφξην, ζηαηηζηηθή, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία πξντφλησλ),φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Οηθνλνκηθψλ (θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, πξνυπνινγηζκφο) Ηήςησ αμουήλ -Σμήμα ΟΕΤ- ΙΘ Εκπαιδευτική ειρά 33

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Re-Branding Greece. «Η ςφμπραξθ του Κράτουσ και των Ελλθνικών επιχειριςεων ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ του Brand Name τθσ χώρασ μασ»

Re-Branding Greece. «Η ςφμπραξθ του Κράτουσ και των Ελλθνικών επιχειριςεων ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ του Brand Name τθσ χώρασ μασ» Re-Branding Greece «Η ςφμπραξθ του Κράτουσ και των Ελλθνικών επιχειριςεων ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ του Brand Name τθσ χώρασ μασ» Άκωσ Στυλιανοφ Διευκφνων Σφμβουλοσ RSM Στυλιανοφ 11 ο Διεκνζσ Συνζδριο Διοίκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο: Κγγιλησ Ηλίασ του Αναςταςίου. Επιβλέπων Καθηγητήσ:

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο: Κγγιλησ Ηλίασ του Αναςταςίου. Επιβλέπων Καθηγητήσ: ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Κγγιλησ Ηλίασ του Αναςταςίου Επιβλέπων Καθηγητήσ: Κοσ Νοφλασ Αθανάςιοσ Θέμα Διπλωματικήσ Εργαςίασ: GLOBAL ASSET PORTFOLIO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα