Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο"

Transcript

1 Starfire Caminetti Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Λέβητας Ξύλου Viva extreme

2 Starfire Caminetti 1 Starfire Caminetti Καηαζθεπαζηηθή θ Εηζαγωγηθή Εηαηξεία Θεζζαλονίκη 19 ο σλμ Θερ/νίκηρ-Αζζήπος Τηλ: Fax: και Αγαπεηνί πειάηεο, Σαρ εςσαπιζηούμε θεπμά για ηην εμπιζηοζύνη πος μαρ δείξαηε με ηην αγοπά ηος λέβηηα Viva extreme. Ο λέβηηαρ Viva extreme είναι καηάλληλορ για καςζόξςλα (pellets) και λειηοςπγεί με αεπιοποίηζη. Το ζςγκεκπιμένο πποφόν αποηελεί απόπποια πολλών μελεηών ζηον ηομέα ηηρ καύζηρ. Με ιδιαίηεπη, μοναδική καηαζκεςή και μησανιζμό ελέγσος ςτηλήρ ποιόηηηαρ θέπει άπιζηα αποηελέζμαηα, ηα οποία επμηνεύονηαι με πολύ μικπέρ ποζόηηηερ ηέθπαρ και ελάσιζηα ποζά εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα. Σηον λέβηηα, η καύζη ππαγμαηοποιείηαι ζε ηπειρ θάζειρ. Η ππώηη θάζη ζςνίζηαηαι ζηην ξήπανζη pellets, ζηη δεύηεπη θάζη δημιοςπγείηαι ξςλαέπιο και ζηην ηελεςηαία θάζη ππαγμαηοποιείηαι η καύζη ηος ξςλαεπίος. Με ηην καύζη επιηςγσάνεηαι ένα μεγάλο ποζοζηό υθέλιμηρ απόδοζηρ. Παξαθαινύκε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο θαη απεπζπλζείηε ζην θαηάζηεκα δηαλνκήο γηα νπνηεζδήπνηε ηπρόλ αζάθεηεο θαη απνξίεο. Σαρ εςσόμαζηε να μείνεηε ικανοποιημένοι με ηη σπήζη ηος πποφόνηορ μαρ. Starfire Caminetti ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

3 Starfire Caminetti 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΛΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ Επεξήγηση των συμβόλων ασφαλείας Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και Έναρξη λειτουργίας υντήρηση και Έλεγχος ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Πεδίο Εφαρμογής Πρότυπα, Κανονισμοί και Νόρμες Φειρισμός Παροχή αέρα υσκευασία. 5 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Γενική περιγραφή Καύσιμη ύλη. 6 4 ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ. 6 5 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Απόσταση από τον τοίχο ύνδεση Καπνοσωλήνας Εξαερισμός ύνδεση του λέβητα σε υδραυλικό δίκτυο ύνδεση του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας (εξάρτημα) Προστασία κατά της συμπύκνωσης Ηλεκτρική σύνδεση Πρώτη έναρξη λειτουργίας Τδραυλικό σχήμα ΦΕΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις Ενδείξεις οθόνης LCD (Περιγραφή) Λειτουργία αναμονής Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του λέβητα Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού στο σύστημα (30 C έως 80 C) Ενδείξεις πληροφοριών Ρύθμιση χρόνου Περιγραφή προειδοποιήσεων και μέτρα αντιμετώπισής τους Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις κινδύνου Έναρξη λειτουργίας Άναμμα Εφοδιασμός καυσόξυλων ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ VivaExtreme

4 Starfire Caminetti Απόδοση λειτουργίας και βήσιμο Απενεργοποίηση ασφαλείας (τριχοειδής θερμική ασφάλεια) Απενεργοποίηση της τριχοειδούς θερμικής ασφάλειας Καθαρισμός και υντήρηση Καθαρισμός του εναλλάκτη σωλήνα Καθαρισμός του θαλάμου καύσης Καθαρισμός του θαλάμου θέρμανσης Καθαρισμός του λέβητα υντήρηση ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΕΝΘΕΣΟ 1 (Υόρμα ελέγχου συντήρησης) ΕΓΓΤΗΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ VivaExtreme

5 Starfire Caminetti 4 1. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΛΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 1.1 Δπεξήγηζη ηυν ζςμβόλυν αζθαλείαρ Οι οδηγίερ αζθαλείαρ ζεκεηψλνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο κε έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν ζε γθξίδν θφλην. Σν ζχκβνιν ηνπ θηλδχλνπ δειψλεηαη επίζεο κε κία ιέμε, ε νπνία πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ. Πποζοσή: ραξαθηεξίδεη κία πηζαλή βιάβε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Πποειδοποίηζη: ραξαθηεξίδεη πηζαλνχο κηθξνχο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ ρξήζηε ή κεγαιχηεξεο βιάβεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Κίνδςνορ: ραξαθηεξίδεη πηζαλνχο ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ ρξήζηε, νη νπνίνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζε ζάλαην. Οι ζςζηάζειρ ππνδεηθλχνληαη κε έλα ζχκβνιν πιεξνθφξεζεο θαη κία νξηδφληηα γξακκή πάλσ θαη θάησ. Οη ζπζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ή βιάβεο. 1.2 Οδηγίερ αζθαλείαρ Κίλδπλνο ηνμηθόηεηαο ε ρψξν κε ιέβεηα, κελ πεξηνξίδεηε ή δηαηεξείηε θιεηζηέο νπέο εμαεξηζκνχ θαη δηαχινπο αέξα γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε πεξίπησζε ππνςίαο αεξίσλ θαπλνχ θαη δηαπίζησζεο έθξεμεο, απνκαθξπλζείηε ακέζσο απφ ηνλ ρψξν θαη αλνίμηε φια ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ψζηε λα εηζέιζεη θαζαξφο αέξαο. ε πεξίπησζε πνπ ην αέξην εμαθνινπζεί λα εθξήγλπηαη, ηειεθσλήζηε ζε έλαλ εηδηθφ γηα ιέβεηεο ή πδξαπιηθφ. Μεηά ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ιέβεηα κε θαπζφμπια, θιείλεηε πάιη ηελ πφξηα ηνπ ιέβεηα. Τιηθά κε θίλδπλν έθξεμεο θαη εύθιεθηα πιηθά ε ρψξν κε ιέβεηα, δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη πιηθά κε θίλδπλν έθξεμεο ή εχθιεθηα πιηθά. 1.3 Δγκαηάζηαζη και έναπξη λειηοςπγίαρ Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ έλαλ πδξαπιηθφ. Μελ κεηαβάιιεηε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα. Μελ πεξηεξγάδεζηε ηνλ ιέβεηα. Μελ κεηαβάιιεηε ηνλ θαπλνζσιήλα. Μελ κεηαβάιιεηε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε. Καηά ηε ιεηηνπξγία, κελ απνζπλδέεηε ηνλ ιέβεηα απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν. Καηά ηε ιεηηνπξγία, ε πφξηα ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή. Υξεζηκνπνηείηε κφλν θαχζηκε χιε θαηάιιειε γηα ιέβεηα. Μελ θαιχπηεηε νπέο εμαεξηζκνχ γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε, ιακβάλεηε πάληνηε ππφςε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηνλ ηνίρν. Μην θέζεηε ζε λειηοςπγία ηον λέβηηα μόνοι ζαρ ηην ππώηη θοπά. Αθήζηε να αναλάβει έναρ ειδικόρ. 1.4 ςνηήπηζη και έλεγσορ Αλαζέζηε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο κία θνξά ηνλ ρξφλν ζε κία εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηπρφλ ζθάικαηα. Ο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ κία εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ. ε θακία πεξίπησζε κελ επηρεηξήζεηε κφλνη ζαο ηνλ έιεγρν. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ VivaExtreme

6 Starfire Caminetti 5 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Οη νδεγίεο ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξζή ρξήζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 2.1 Πεδίο εθαπμογήρ Ο ιέβεηαο Viva extreme είλαη έλαο ιέβεηαο pellet, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε αεξηνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο αλεμάξηεηε κνλάδα ή σο επηκέξνπο κνλάδα ζε ιεβεηνζηάζην ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζπζηήκαηα (ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε πεηξέιαην, μχια, ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θιπ). Ο ιέβεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε θαηνηθηψλ ή κηθξφηεξσλ εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ρψξσλ έσο 300 η.κ. αλάινγα κε ην ζπληειεζηή κφλσζεο. 2.2 Ππόηςπα, Κανονιζμοί και Νόπμερ Καηά ηε ιεηηνπξγία, ιάβεηε ππφςε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη θαλνληζκνχο ηνπνζέηεζεο. 2.3 Υειπιζμόρ Γηα ηνλ ρεηξηζκφ, ιάβεηε ππφςε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: Αλαζέζηε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ιέβεηα κφλν ζε θάπνην ηθαλφ άηνκν πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Καηά ηε ιεηηνπξγία βεβαησζείηε γηα ηε κε πξφζβαζε παηδηψλ θαη κε εμνηθεησκέλσλ αηφκσλ ζηνλ ιέβεηα. Όηαλ αλάβεηε ηνλ ιέβεηα, κελ ρξεζηκνπνηείηε πιηθά κε θίλδπλν έθξεμεο ή εχθιεθηα πιηθά. Απνζέηεηε ηελ ηέθξα ζε έλα κε εχθιεθην δνρείν ηέθξαο κε θαπάθη, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο ή θαη ππξθαγηάο. Φπιάζζεηε καθξηά απφ ηνλ ιέβεηα πιηθά κε θίλδπλν έθξεμεο ή εχθιεθηα πιηθά. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πιηθά κε θίλδπλν έθξεμεο ή εχθιεθηα πιηθά γηα ηε ζέξκαλζε. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ιέβεηα ρξεζηκνπνηείηε κφλν κε εχθιεθηα πξντφληα θαζαξηζκνχ. Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζηνλ ιέβεηα είλαη 80 C. Πξνζέμηε ε ζεξκνθξαζία λεξνχ λα κελ ξπζκίδεηαη πςειφηεξα. Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζηνλ ιέβεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη θάησ ησλ 50 C. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξνθιεζεί θαζίδεζε. Σν άηνκν πνπ αλαιακβάλεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ιέβεηα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ έθξεμεο, ππξθαγηάο ή απειεπζέξσζεο αεξίσλ, κελ ζέηεηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ ιέβεηα. Γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, ιακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο. ε θακία πεξίπησζε κελ πξνζπαζήζεηε λα ζβήζεηε ηνλ ιέβεηα κε ηε βία ή ξίρλνληαο λεξφ ή ξίρλνληαο κέζα δηάθνξεο χιεο. ηνλ ιέβεηα ρξεζηκνπνηείηε κφλν θάπνηα θαηάιιειε θαη πξνβιεπφκελε θαχζηκε χιε. 2.4 Luftversorgung Απαξαίηεηε γηα ηνλ ιέβεηα είλαη ε θαχζε νμπγφλνπ θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ρψξν κε θαιφ εμαεξηζκφ. 2.5 ςζκεςαζία Η ζπζθεπαζία ηνπ ιέβεηα απφ μχιν θαη ραξηί κπνξεί λα απνηειέζεη θαχζηκν πιηθφ γηα ηνλ ιέβεηα. Λνηπέο ζπζθεπαζίεο απνζέηεηε ζε θαηάιιεια ζεκεία ζπγθέληξσζεο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

7 Starfire Caminetti 6 3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 1. Υψξνο γηα θαπζφμπια 2. Θάιακνο ζέξκαλζεο 3. Πφξηα ηνπ ρψξνπ εθνδηαζκνχ 4. Πφξηα γηα ην άλακκα θαη ηνλ θαζαξηζκφ 5. Πφξηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηέθξαο 6. Καπάθη ηνπ θαπλνζαιάκνπ 7. Αγσγφο ησλ αεξίσλ θαπλνχ 8. Δμαεξηζηήξαο 9. Δλαιιάθηεο ζσιήλα κε ζηξνβηινπνηεηέο 10. Ρπζκηζηήο παξνρήο αέξα 11. Καπλνζσιήλαο 12. Ηιεθηξνληθή ξχζκηζε 13. Θεξκηθή αζθάιεηα (εμάξηεκα) 14. Γηάθξαγκα αεξηζκνχ 3.1 Γενική πεπιγπαθή Δθνδηάζηε ηνλ ιέβεηα pellet απφ ηελ πφξηα ηνπ ρψξνπ εθνδηαζκνχ. Αλάςηε ηα θαπζφμπια απφ ηε κπξνζηηλή πφξηα ηνπ ρψξνπ εθνδηαζκνχ γηα απνκάθξπλζε ηεο ηέθξαο. Απφ ηελ πφξηα απνκάθξπλζεο ηεο ηέθξαο θαζαξίζηε θαη/ ή απνκαθξχλεηε ηελ ηέθξα απφ ηνλ ζάιακν ζέξκαλζεο. Η επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνχ ξπζκίδεηαη ζηνλ ιέβεηα (ζχζηεκα) κε ηελ ειεθηξνληθή ξχζκηζε. Με ηνλ ξπζκηζηή παξνρήο αέξα ξπζκίδεηαη ε παξνρή πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αέξα γηα άξηζηε ζέξκαλζε. ηνλ ελαιιάθηε ζσιήλα ππάξρνπλ ζηξνβηινπνηεηέο γηα ηνλ θαζαξηζκφ κε ηε βνήζεηα κνρινχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ιέβεηα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ A /'\ / 1 \ Καηά ηε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη φιεο νη πφξηεο ηνπ ιέβεηα λα είλαη θιεηζηέο. Μεηά ηνλ εθνδηαζκφ θαπζφμπισλ θιείλεηε πάληνηε ηελ πφξηα ηνπ ιέβεηα. 3.2 Καύζιμη ύλη Ωο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηνχληαη θαπζφμπια κέγηζηνπ κήθνπο 500 ρηιηνζηά. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε είδνο μχινπ. Η απφδνζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα επεξεάδεηαη απφ ην είδνο θαη ηελ μεξφηεηα ησλ θαπζφμπισλ. Γελ ζπληζηψληαη βξεγκέλα θαπζφμπια γηα θαχζε. i V ) Για καύζη και θέπμανζη ζςνιζηώνηαι ξηπά καςζόξςλα οξιάρ μέγιζηος μήκοςρ 500 σιλιοζηά.

8 Starfire Caminetti 7 4 ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Εικόνα 4.1 Διαζηάζειρ και Θέζη ηυν ζςνδέζευν ηος λέβηηα ΣΤΠΟ ΛΔΒΗΣΑ Πεξηγξαθή [Μνλάδα] Viva extreme ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Απφδνζε [kw] 32 Ωθέιηκε απφδνζε [ % ] 91.2 Βάξνο [Kg ] 530 Όγθνο λεξνχ ζηνλ ιέβεηα [ l ] 192 Όγθνο ηνπ ρψξνπ γηα θαπζφμπια [ l ] 103 Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο [bar] 2.5 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ C 80 Διάρηζηε ζεξκνθξαζία παξνρήο θξχνπ λεξνχ C 50 Θεξκαληηθή επηθάλεηα [m 2 ] δηαζηάζεηο 300 Καπζφμπια ζε πιήξε απφδνζε (10 % - 15 % πγξαζίαο) [kg/h] δηαζηάζεηο 8,5 Υξφλνο θαχζεο ζε πιήξε απφδνζε [ h ] 4 ΤΝΓΔΔΙ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Καπλνζσιήλαο [mm] 080 Παξνρή ζεξκνχ λεξνχ [Col] 1 Παξνρή θξχνπ λεξνχ [Col] 1 Πιήξεο παξνρή [Col] 3/4 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο [V/Hz] 230/50 ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Πιάηνο [ a ] 570 Βάζνο [ b ] 1727 Ύςνο [ c ] 1417 Ύςνο Καπλνζσιήλα Πίνακαρ 4.1:Σεσνικά ζηοισεία ηος λέβηηα [ d ] 1292 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

9 Starfire Caminetti 8 5 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα ζηνλ ρψξν. ΠΡΟΟΥΗ Γψζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο νδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα, θαζψο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ κεηέπεηηα έιεγρν θαη νξζή ρξήζε ηνπ ιέβεηα παίδεη ε απφζηαζε πνπ ζα έρεη απφ ηνλ ηνίρν. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Λάβεηε ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ρψξνπο ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκφ. 5.1 Απόζηαζη από ηον ηοίσο Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα, ιάβεηε ππφςε νη απνζηάζεηο απφ ηνλ ηνίρν (Δηθφλα 5.1). 5.2 ύνδεζη Οδεγίεο γηα πδξαπιηθνχο A /l\ /' \ Καπλνζσιήλαο Σε ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη κφλν έλαο εηδηθφο πδξαπιηθφο. Σν ζχζηεκα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπιιέθηε Θεξκνχ λεξνχ κε ειάρηζην φγθν 50 ιίηξα γηα 1 kw απφδνζεο (βι. ρήκα ζηε ζει. 11,12). Σνπνζεηήζεηε ηνλ θαπλνζσιήλα ζηνλ ιέβεηα φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα θαη ζηαζεξά. ηαζεξνπνηείζηε ζσζηά ηνπο ζσιήλεο κήθνπο δχν κέηξσλ, ψζηε λα κελ ηαιαληεχνληαη. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Ρσηήζηε ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ην απαξαίηεην ξεχκα αέξα ηνπ θαπλνζσιήλα. A /!\ /l\ Φξνληίζηε γηα ηελ θαιή ζηεξέσζε θαη ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαπλνζσιήλα, γηα λα απνθχγεηε απειεπζέξσζε αεξίσλ θαπλνχ Δμαεξηζκόο Βεβαησζείηε φηη ν ρψξνο εμαεξίδεηαη επαξθψο απφ ηηο νπέο αεξηζκνχ. Μελ δηαρσξίδεηε ή κεηαβάιιεηε ηηο νπέο αεξηζκνχ, δηφηη ηφηε ν εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ δηαθφπηεηαη ή είλαη πεξηνξηζκέλνο. Δικόνα 5.1:Σοποθέηηζη ζηον σώπο ΤΝΓΔΗ Οδεγίεο γηα πδξαπιηθνύο

10 Starfire Caminetti ύλδεζε ηνπ ιέβεηα ζην πδξαπιηθό δίθηπν A /l\ / 1 \ Σε ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα αλαιακβάλεη κφλν έλαο εηδηθφο πδξαπιηθφο. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαη λα ζπλδένληαη έηζη πνπ λα κελ ππάξρνπλ θελά. Πξαγκαηνπνηείζηε ηε ζχλδεζε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5.2. πλδέζηε ηε γξακκή εηζφδνπ κε ην (ΣV). πλδέζηε ηε γξακκή επηζηξνθήο ζην (HV). (Η γξακκή επηζηξνθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα αξηζηεξήο θαη δεμηάο ζχλδεζεο.) πλδέζηε ηε βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε θαη εθθέλσζε ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζην (PV) ύλδεζε ζηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο (εμάξηεκα) Ωο εμάξηεκα ηνπ ιέβεηα Viva extreme δηαηίζεηαη ν εζσηεξηθφο, θπιηλδξηθφο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο αζθαιείαο, Δηθφλα 5.3. HV Απαίηεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη ε ελζσκάησζε ελφο ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο αζθαιείαο (θχθισκα ςχμεο). χκθσλα κε ην EN νη ιέβεηεο κε ζθιεξέο θαχζηκεο χιεο ζε θιεηζηφ ζχζηεκα (ελφςεη θάπνηνπ ζθάικαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο) ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ζχζηεκα γηα εμαλαγθαζηηθή κείσζε ζεξκφηεηαο ρσξίο θαηαλάισζε επηπιένλ ελέξγεηαο. (εμαλαγθαζηηθή ςχμε). Δικόνα 5.2: Γπαμμέρ ζύνδεζηρ Η ζχλδεζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη ηε δηαξξνή θξχνπ λεξνχ ρσξίο θαηαλάισζε επηπιένλ ελέξγεηαο.. Η ειάρηζηε ππεξπίεζε θξχνπ λεξνχ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 1.0 bar. Η κέγηζηε κπνξεί λα θηάλεη ηα 3.0 bar. πλδέζηε ηε δηνρέηεπζε ζην δίθηπν παξνρήο λεξνχ. χλδεζε ηεο γξακκήο 1 (θξχν λεξφ απφ ην δίθηπν παξνρήο). χλδεζε ηεο γξακκήο 2 (απνξξνή). ΤΝΓΔΗ Οδεγίεο γηα πδξαπιηθνύο Δικόνα 5.3: Δναλλάκηηρ θεπμόηηηαρ αζθαλείαρ 1

11 Starfire Caminetti Πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπύθλσζεο Η πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπχθλσζεο εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηεο γξακκήο επηζηξνθήο ζηνλ ιέβεηα θαη θαη επέθηαζε ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θάησ απφ 55 C. Η πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπχθλσζεο επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή ξχζκηζε ζηνλ ιέβεηα, βι. ην ζρήκα ζχλδεζεο. A ΠΡΟΟΥΗ Ηιεθηξηθή ζύλδεζε A Βεβαησζείηε γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπχθλσζεο ζην πδξαπιηθφ δίθηπν, ψζηε λα απνηξαπεί ζπκπχθλσζε ζηνλ ιέβεηα. Η ειεθηξηθή ζχλδεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ θάπνηνλ εηδηθφ πδξαπιηθφ. 5.3 Ππώηη έναπξη λειηοςπγίαρ Inbetriebnahme Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα γηα πξψηε θνξά ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θάπνην άηνκν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Λφγσ ησλ επηπξφζζεησλ ξπζκίζεσλ ειεθηξνληθήο, ε πξψηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή θάπνηνλ εηδηθφ. Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα είλαη ην ειάρηζην 1 bar θαη κέγηζην 2 bar. Όηαλ ε πίεζε πέθηεη θάησ ηνπ ειαρίζηνπ, ην λεξφ δηαξξέεη ζην ζχζηεκα. Ο ιέβεηαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λεξφ. Πξαγκαηνπνηείζηε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο ζηελ εηθφλα Schemas 5.4. auf dem Bild 5.4 P E. N 1 2 i 4 P E L L p r ' i i a n U 15 PE l T 2 Μνλάδα ζχλδεζεο ηνπ ιέβεηα Viva Extreme ΥΗΜΑ ΤΝΓΔΗ Δηθόλα: 5.4 OL LU N OL ^ y CO 5 CM (0 F L U ISS in Ä OH 2 ΤΝΓΔΗ Οδεγίεο γηα πδξαπιηθνύο

12 Starfire Caminetti Τδξαπιηθό ζρήκα Πξαγκαηνπνηείζηε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα, θαζψο ε ειεθηξνληθή ηνπ ιέβεηα ππνζηεξίδεη ηε ξχζκηζε δηαθνξάο ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο πνπ ζεκαίλεη φηη ζηε δηαδηθαζία ςχμεο ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηνλ ιέβεηα εκπνδίδεηαη θαη ε επηπιένλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα απνηξέπεηαη κέγηζηε απφδνζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε. Δικόνα 5.4: ύνδεζη ηος λέβηηα Viva extreme ζηο ςδπαςλικό δίκηςο ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ε εηθόλα 5.5 παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα ιέβεηα ρώξν γηα θαπζόμπια κε ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπύθλσζεο. Ο ρώξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 50 ιίηξα γηα 1 KW ηνπ ιέβεηα (1600 ιίηξα). ΤΝΓΔΗ Οδεγίεο γηα πδξαπιηθνύο

13 Starfire Caminetti ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Viva Extreme Καηά ηε ρξήζε ηνπ ιέβεηα, επηκέλεηε λα ζπκβνπιεχεζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη πιηθέο δεκηέο Ηλεκηπονική πύθμιζη ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Σελ πξψηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη νπσζδήπνηε θάπνην άηνκν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηηο ξπζκίζεηο ειεθηξνληθήο. Ο ιέβεηαο Viva extreme δηαζέηεη κία ειεθηξνληθή ξχζκηζε, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπχθλσζεο θαη παξέρεη δηαθνξηθή πξνζηαζία ζηνλ ζπζζσξεπηή λεξνχ απφ ςχμε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζβεζίκαηνο ηνπ ιέβεηα. Δλδείμεηο νζόλεο LCD Πιήθηξν 1 Πιήθηξν 2 Πιήθηξν 3 6.1: Ηλεκηπονική πύθμιζη ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΚΣΡΩΝ ΠΛΗΚΣΡΟ 1 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα θαη πιήθηξν θαηεύζπλζεο κείνλ ΠΛΗΚΣΡΟ 2 Λεηηνπξγία Set ΠΛΗΚΣΡΟ 3 Δθνδηαζκόο θαπζόμπισλ θαη πιήθηξν θαηεύζπλζεο ζπλ ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

14 Starfire Caminetti Δλδείμεηο νζόλεο LCD (Πεξηγξαθή) Δμππεξεηεί ζηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη πξνεηδνπνηήζεηο. Απφδνζε εμαεξηζκνχ λ % Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Θεξκνθξαζία λεξνχ ζηνλ ιέβεηα, ζε βαζκνχο Κειζίνπ Λεηηνπξγία Δθνδηαζκφο θαπζφμπισλ Γξακκή έλδεημεο πιεξνθνξηψλ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΛΩΝ ΑΠΟΓΟΗ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΣΟΝ ΛΔΒΗΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟ ΚΑΤΟΞΤΛΩΝ ΓΡΑΜΜΗ ΔΝΓΔΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ηελ νζφλε LCD εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα απφδνζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζκνχ. Σν ζχκβνιν απηφ εκθαλίδεηαη φηαλ ν ιέβεηαο ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Παξνπζηάδεη ηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία λεξνχ ζηνλ ιέβεηα ζε C. Σν ζχκβνιν απηφ εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ εθνδηαζκφ θαπζφμπισλ. ηε γξακκή απηή αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία θαη πξνεηδνπνηήζεηο. ΤΝΓΔΗ Οδεγφο ρξήζεο

15 Starfire Caminetti 1 4 Ρπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία κε ηα πιήθηξα θαη +. I 6.2: Καηάζηαζη αναμονήρ Δπηζηξέςηε ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε ην πιήθηξν SET Δλεξγνπνίεζε/ Απελεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα πηέδνληαο ζπλερψο (γηα 5 δεπηεξφιεπηα) ην πιήθηξν 1. Όηαλ ε ιεηηνπξγία νινθιεξσζεί, εκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν ηνπ εμαεξηζκνχ θαη απηφκαηα ξπζκίδεηαη ζηε γξακκή έλδεημεο πιεξνθνξηψλ ε απελεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα Καηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίεο Πεξηεγεζείηε ζηηο θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίεο κε ηα πιήθηξα - ή : Δνεπγοποίηζη/ Απενεπγοποίηζη ηος λέβηηα εηξά ησλ θαηαρσξεκέλσλ πιεξνθνξηψλ: Υαξαθηεξηζκόο εκαζία TD Θεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ θαπλνύ TC Θεξκνθξαζία ηεο γξακκήο επηζηξνθήο Θεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ TH απνζήθεπζεο_(θάησ) 13:10 Έλδεημε ρξόλνπ Αλάγλσζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ πιεξνθνξηώλ Σν παξάδεηγκα ζηελ παξαπάλσ εηθφλα δείρλεη φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ θαπλνχ (TD) είλαη 98 C.

16 Starfire Caminetti Ρύζκηζε ρξόλνπ Ρπζκίζηε ηνλ ρξφλν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία. Πηέζηε θαη θξαηείζηε ην πιήθηξν SET (γηα 5 δεπηεξφιεπηα). Ρπζκίζηε ηηο ψξεο κε ηα πιήθηξα θαηεχζπλζεο - θαη +. IΜε ην πιήθηξν SET επηζηξέςηε ζην κελνχ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιεπηψλ θαη ξπζκίζηε ηα ιεπηά νκνίσο κε ηηο ψξεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα θαηεχζπλζεο + θαη -. Δπηβεβαηψζηε κε ην πιήθηξν SET ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη επηζηξέςηε ζηελ αξρή. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

17 Starfire Caminetti Πεξηγξαθή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο ε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλεο πξνεηδνπνίεζεο, ιάβεηε ππφςε ζαο ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην Πξνεηδνπνηήζεηο Πξνεηδνπνηήζεηο θηλδύλνπ > i ε πεξίπησζε πξνεηδνπνίεζεο ιάβεηε ππφςε ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. ε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ, ιάβεηε πξνζεθηηθά ππφςε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ε νζφλε LCD εκθαλίδεη πξνεηδνπνηήζεηο θηλδχλνπ. ηε γξακκή έλδεημεο πιεξνθνξηψλ αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο πξνεηδνπνηήζεηο: Πξνεηδνπνίεζε θαηά ην άλακκα Όηαλ δελ επηηεπρζεί ην άλακκα ηνπ ιέβεηα, δειαδή εάλ ν ιέβεηαο δελ θάςεη κέζα ζε 20 ιεπηά θαη ε ζεξκνθξαζία δελ θηάζεη ηνπο 65 C, ηφηε ν ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη θαη ζηε γξακκή έλδεημεο πιεξνθνξηψλ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε πξνεηδνπνίεζε: Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε LCD πξνεηδνπνηήζεηο θηλδχλνπ, νη νπνίεο εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή γηα ην αλψηαην φξην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο. Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηνλ ιέβεηα Όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζηνλ ιέβεηα ππεξβεί ηνπο 80 C, ηφηε ν ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη ζηε γξακκή έλδεημεο πιεξνθνξηψλ αλαγξάθεηαη MAX. Η πξνεηδνπνίεζε ζβήλεη όηαλ ζέζεηε θαη πάιη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ιέβεηα. Πξνεηδνπνίεζε θαηά ην ζβήζηκν ηνπ ιέβεηα Όηαλ ν ιέβεηαο θάςεη φιε ηελ πνζφηεηα θαπζφμπισλ, ηφηε απηφκαηα απελεξγνπνηείηαη θαη ζηε γξακκή έλδεημεο πιεξνθνξηψλ εκθαλίδεηαη έλα STOP. Η πξνεηδνπνίεζε ζβήλεη όηαλ ζέζεηε θαη πάιη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ιέβεηα. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο ε πεξίπησζε εκθάληζεο πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ γηα πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηνλ ιέβεηα, όινη νη ρξήζηεο ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ ελεξγνπνηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε θαη γξεγνξόηεξε εμαγσγή ελέξγεηαο. ε θακία πεξίπησζε κελ ηνπνζεηείηε επηπιένλ θαπζόμπια ζηνλ ιέβεηα θαη κελ αθαηξείηαη ηνλ ιέβεηα από ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε θαηάζηαζε. θαζώο θάηη ηέηνην κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε, ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο ή πιηθέο δεκηέο. Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ θαπλνύ ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ θαπλνχ ππεξβεί ηνπο 230 C, ελεξγνπνηείηαη ε αζθάιεηα γηα ππεξζέξκαλζε ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο αέξα, ν ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη, ζηελ νζφλε LCD αλαγξάθεηαη ε έλδεημε MAX, αιιά ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζηνλ ιέβεηα είλαη θάησ ησλ 80 C.

18 Starfire Caminetti 1 7 Διέγμηε, εάλ ην δηάθξαγκα αεξηζκνύ είλαη θιεηζηό θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε θαηάζηαζε. Βιάβε ηνπ αηζζεηήξα ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αηζζεηήξα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε LCD ε πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ γηα βιάβε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηήξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε θιείζηε ηε ζέξκαλζε θαη θαηαγξάςηε ηνλ αξηζκό ζηελ θάησ δεμηά γσλία (εηθόλα 10). Πξνεηδνπνίεζε ειέγρνπ Μεηά απφ θάζε έηνο ιεηηνπξγίαο ελεξγνπνηείηε ηελ πξνεηδνπνίεζε ειέγρνπ SER πνπ θξνληίδεη γηα ηνλ εηήζην έιεγρν ηνπ ιέβεηα απφ εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δπηθνηλσλήζηε κε κία εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη δεηήζηε ηνλ εηήζην έιεγρν ηνπ ιέβεηα πνπ ζπλνδεύεηαη από όξνπο εγγύεζεο. (Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζην θεθάιαην Δγγύεζε) Γηαθνξεηηθά κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί θαη πιηθέο δεκηέο.. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

19 Starfire Caminetti Έναπξη λειηοςπγίαρ A Καηά ηε ρξήζε ηνπ ιέβεηα, ιακβάλεηε πξνζεθηηθά ππφςε ηηο νδεγίεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη πιηθέο δεκηέο. 2. Αλνίμηε ηελ επάλσ θαη ηε κεζαία πφξηα. Γηα λα αλνίμεηε ηελ επάλσ πφξηα, αλνίμηε πφξηα ην δηάθξαγκα αεξηζκνχ. 2. A A ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Ο ιέβεηαο Viva extreme είλαη έλαο ιέβεηαο pellet πνπ ζεκαίλεη φηη έρεηε λα θάλεηε κε θσηηά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζα πξέπεη πάληνηε λα είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη πιηθέο δεκηέο. Σελ πξψηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαιακβάλεη θάπνην άηνκν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηηο ξπζκίζεηο θαη ηελ ειεθηξνληθή ξχζκηζε Άλακκα Καηά ην άλακκα ηνπ ιέβεηα ππάξρεη θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο απφ ηνμηθά αέξηα ή θαη εγθαχκαηνο, Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ιακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο. Καηά ην άλακκα ηνπ ιέβεηα, αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Αλνίμηε ηα θαπάθηα αζθαιείαο πάλσ θαη θάησ Σνπνζεηείζηε ζην ππξίκαρν ζψκα ραξηί θαη απφ επάλσ ξνθαλίδηα (κηθξά θαπζφμπια δηακέηξνπ 5-10 ρηιηνζηά). ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

20 Starfire Caminetti Δλεξγνπνηείζηε ηνλ ιέβεηα κε ηελ ειεθηξνληθή ξχζκηζε, πηέζηε θαη θξαηείζηε ην πιήθηξν 1 κέρξη λα εκθαληζζεί ζηε ξχζκηζε ην ζχκβνιν ηνπ εμαεξηζκνχ θαη ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο. 7. Πεξηκέλεηε κέρξη λα αλάςεη ε θσηηά (3 ιεπηά), έπεηηα αλνίμηε ηελ επάλσ πφξηα θαη ηνπνζεηήζηε πεξίπνπ ζην έλα ηέηαξην ηνπ ρψξνπ γηα θαπζφμπια έλα νγθψδεο θαπζφμπιν (δηακέηξνπ ρηιηνζηά) (βι. Κεθάιαην Πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο). 8. Κείζηε ηελ επάλσ πφξηα θαη θαηεβάζηε ηνλ κνριφ ηνπο δηαθξάγκαηνο αεξηζκνχ. 5. Αλάςηε ην ραξηί θαη θιείζηε ηε κεζαία πφξηα. 9. Πεξηκέλεηε κέρξη λα εκθαληζζεί ην ζχκβνιν ηεο θσηηάο ζηελ νζφλε LCD, έλδεημε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 10. Μεηά ηνλ εθνδηαζκφ κε θαπζφμπια (Κεθάιαην Δθνδηαζκόο θαπζόμπισλ) ηνπνζεηείζηε θαπζφμπια κέζα ζηνλ ρψξν γηα θαπζφμπια κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο. 6. Όηαλ αξρίζεη λα θαίγεηαη (ζε 1-2 ιεπηά), θιείζηε ηελ επάλσ πφξηα θαη αθήζηε αλνηρηφ ην δηάθξαγκα αεξηζκνχ (ζέζε κνρινχ πξνο ηα πάλσ). ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

21 Starfire Caminetti Κιείζηε ηελ επάλσ πφξηα θαη θαηεβάζηε ηνλ κνριφ ηνπ δηαθξάγκαηνο αεξηζκνχ. Δθαξκφζηε ην θαπάθη αζθαιείαο θαη ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ ιέβεηα. 1. Πηέζηε θαη θξαηείζηε (γηα 5 δεπηεξφιεπηα) ην πιήθηξν γηα εθνδηαζκφ θαπζφμπισλ, κέρξη λα εκθαληζζεί ζηελ νζφλε LCD ην ζχκβνιν ελφο ρεξηνχ (εθνδηαζκφο θαπζφμπισλ) Δθνδηαζκόο θαπζόμπισλ Ο ιέβεηαο Viva extreme είλαη έλαο ιέβεηαο pellet πνπ ζεκαίλεη φηη έρεηε λα θάλεηε κε θσηηά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζα πξέπεη πάληνηε λα είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, πξνθείκελνπ λα απνθχγεηε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη πιηθέο δεκηέο. Μελ αγγίδεηε ηηο ζεξκέο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα. Μελ μερλάηε λα θιείλεηε ην δηάθξαγκα αεξηζκνχ. Μελ μερλάηε λα θιείλεηε ηελ πφξηα. Καηά ηε ιεηηνπξγία κελ αλνίγεηε ηελ επάλσ θαη ηε κεζαία πφξηα, δηφηη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ εθξήμεηο ή ηξαπκαηηζκνί. Καηά ηνλ εθνδηαζκφ κε θαπζφμπια, πξνζέρεηε λα κελ θαείηε απφ ηηο ζεξκέο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα. Μεηά ηνλ εθνδηαζκφ θαπζφμπισλ, θιείλεηε ην δηάθξαγκα αεξηζκνχ θαη ηελ επάλσ πφξηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε πιηθέο δεκηέο. 2. Αλνίμηε ην θαπάθη αζθαιείαο. 3. Αλνίμηε ην δηάθξαγκα αεξηζκνχ θαη πεξηκέλεηε γηα δεπηεξφιεπηα. 3. Πξηλ αλνίμεηε ηελ επάλσ πφξηα, αλνίμηε πξψηα ην δηάθξαγκα αεξηζκνχ, πεξηκέλεηε 1 ιεπηφ θη έπεηηα αλνίμηε ηελ πφξηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηελ απειεπζέξσζε αεξίσλ θαπλνχ. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

22 Starfire Caminetti Μεηά απφ δεπηεξφιεπηα, αλνίμηε ηελ επάλσ πφξηα θαη ηνπνζεηείζηε θαπζφμπια κέζα ζηνλ ρψξν γηα θαπζφμπια κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο. φηαλ δειαδή θαεί φιε ε πνζφηεηα θαπζφμπισλ ζηνλ ιέβεηα. Πνηέ κελ απελεξγνπνηείηε ηνλ ιέβεηα κε απνζχλδεζή ηνπ απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν. 5. Κιείζηε ηελ επάλσ πφξηα, ην δηάθξαγκα εμαεξηζκνχ θαη ηελ πφξηα αζθαιείαο. Η ιεηηνπξγία εθνδηαζκνχ θαπζφμπισλ απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα ζηελ ειεθηξηθή ξχζκηζε. Σα θαπζφμπια ζα πξέπεη λα έρνπλ κήθνο εθαηνζηά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή σθέιηκε απφδνζε. (Σν κέγηζην κήθνο θαπζφμπινπ είλαη 50 εθαηνζηά). Αλνίγεηε πνιχ αξγά ηελ πφξηα, ψζηε ν δίαπινο θηιηξαξίζκαηνο λα ηξαβήμεη ηνλ θαπλφ Απόδνζε ιεηηνπξγίαο θαη ζβήζηκν Η απφδνζε ιεηηνπξγίαο θαη ην ζβήζηκν ηνπ ιέβεηα πξαγκαηνπνηνχληαη πιήξσο απηφκαηα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν κελ επηρεηξήζεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα κε ηε βία. Ο ιέβεηαο Viva extreme πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ απφδνζε ιεηηνπξγίαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ξπζκίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμαγσγή ελέξγεηαο, ην νπνίν θαη δειψλεηαη απφ ηελ πνζνζηηαία ιεηηνπξγία ηνπ εμαεξηζκνχ, ν νπνίνο ξπζκίδεηαη ζπλερψο. Η κέγηζηε απφδνζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα είλαη 32 KW ζε 99 % απφδνζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζκνχ. Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα θπκαίλεηαη κεηαμχ 19,2 θαη 32 KW αλάινγα κε ηελ αλάγθε. Ο ιέβεηαο Viva extreme απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα, φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ζβεζίκαηφο ηνπ, ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

23 Starfire Caminetti Απενεπγοποίηζη αζθαλείαρ (ηπισοειδήρ θεπμική αζθάλεια) Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ λεξνχ ζηνλ ιέβεηα είλαη 80 C. Αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξπίεζε ή έθξεμε. Ο ιέβεηαο Viva extreme δηαζέηεη κία ηξηρνεηδή ζεξκηθή αζθάιεηα, ε νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κφλν ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζηνλ ιέβεηα αγγίμεη ηνπο 95 C, ε ηξηρνεηδήο ζεξκηθή αζθάιεηα παχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμαεξηζκνχ γηα εμαλαγθαζηηθή θίλεζε. Η ζεξκηθή αζθάιεηα βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ιέβεηα θαη ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα. Η απελεξγνπνίεζε δελ είλαη απηφκαηε Απελεξγνπνίεζε ηεο ηξηρνεηδνύο ζεξκηθήο αζθάιεηαο 1. Αθαηξέζηε ην θαπάθη αζθαιείαο ηεο ηξηρνεηδνχο ζεξκηθήο αζθάιεηαο. 3. Δθαξκφζηε πάιη ην θαπάθη αζθαιείαο ηεο ηξηρνεηδνχο ζεξκηθήο αζθάιεηαο. 2. Πηέζηε ην πιήθηξν ηεο ηξηρνεηδνχο ζεξκηθήο αζθάιεηαο. Όηαλ ε ηξηρνεηδήο ζεξκηθή αζθάιεηα είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ν εμαεξηζκφο δελ ιεηηνπξγεί κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

24 Starfire Caminetti Καθαπιζμόρ και ζςνηήπηζη ζπλνδεπηηθή κε εχθιεθηε μχζηξα θαη ην θαξάζη. Παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςε ζαο ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε πιηθέο δεκηέο Καζαξηζκόο ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Γηα ηνλ θαζαξηζκφ αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο. Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνθιεζεί θξάμηκν ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα πνπ ζεκαίλεη βιάβε ιεηηνπξγίαο ή κηθξφηεξε σθέιηκε απφδνζε. Καζαξίδεηε ηνλ ελαιιάθηε ζσιήλα 1 έσο 2 θνξέο εκεξεζίσο. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ, πηέζηε ηνλ κνριφ πάλσ θαη θάησ θαη επαλαιάβεηε 5-10 θνξέο αλά ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ ζέξκαλζεο ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ WARNUNG A Μελ αγγίδεηε ζεξκέο επηθάλεηεο Nicht heiß /l\ ηνπ ιέβεηα. Kessels Τπάξρεη θίλδπλνο λα θαείηε! Verbren /1 \ Απνκαθξχλεηε ηελ ηέθξα κε έλα Die Asch κε εχθιεθην εξγαιείν θαη unbrenn ηνπνζεηείζηε κφλν ζε έλα in eine κε εχθιεθην δνρείν. Behälter Καζαξίδεηε ηνλ ζάιακν ζέξκαλζεο θαη αλάγθε 1 έσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ ηελ ρακειφηεξε πφξηα. Υξεζηκνπνηείηε έλα κε εχθιεθην εξγαιείν θαη ηνπνζεηείηε ηελ ηέθξα (ππνιείκκαηα) κφλν ζε έλα κε εχθιεθην δνρείν Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο A /l\ / - \ ηνπ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Μελ αγγίδεηε ζεξκέο επηθάλεηεο ιέβεηα. # i Τπάξρεη θίλδπλνο λα θαείηε! Απνκαθξχλεηε ηελ ηέθξα κε έλα κε εχθιεθην εξγαιείν θαη ηνπνζεηείζηε κφλν ζε έλα κε εχθιεθην δνρείν. Απνκαθξχλεηε ηελ ηέθξα απφ ηνλ ρψξν θαχζεο πξηλ απφ θάζε άλακκα κε ηε Καζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα Καζαξίδεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιέβεηα κε έλα παλί πνπ πξνεγνπκέλσο έρεηε κνπζθέςεη ζε λεξφ. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

25 Starfire Caminetti πληήξεζε Η ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο, πξνπάλησλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Λειηοςπγική αξιοπιζηία ηος λέβηηα Ο ιέβεηαο ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα θαη εζείο ζα απνθχγεηε δπζάξεζηεο εθπιήμεηο κε ηπρφλ βιάβεο ιφγσ ηεο κε ζπληήξεζήο ηνπ. Ττηλή υθέλιμη απόδοζη Με ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα επηηπγράλεηαη πςειή σθέιηκε απφδνζε ιεηηνπξγίαο θαη ειάρηζηε θαηαλάισζε θαχζηκεο χιεο. Καύζη θιλική ππορ ηο πεπιβάλλον Με ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα επηηπγράλνληαη ζπλερψο απνηειέζκαηα θαχζεο κε ειάρηζηεο εθπνκπέο. Η ζπληήξεζε γίλεηαη κε ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θεθαιαίνπ 6.3 θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηνπηθνχ εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ππεξεζίεο θαπλαγσγψλ. Ο έιεγρνο ζπληήξεζεο ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ηνλ ρξφλν απφ θάπνηα εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ ηζρχνπλ νη φξνη εγγχεζεο θαη ν θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα βιάβεο ηνπ ιέβεηα ή γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Η θφξκα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν επηζπλάπηεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεηο σο Έλζεην 1 θαη πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ. Φπιάζζεηε ην ελ ιφγσ έλζεην, πξνθεηκέλνπ λα ην πξνζθνκίζεηε ζε πεξίπησζε ηπρφλ παξαπφλσλ. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο

26 Starfire Caminetti 25 7 ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Γηα βιάβεο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα, επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηελ εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ζνβαξφηεξνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη πιηθέο δεκηέο. Γπζιεηηνπξγίεο ηνπ ιέβεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη. Γηα δπζιεηηνπξγίεο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηελ εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Μελ επηρεηξήζεηε λα αληηκεησπίζεηε κφλνη ζαο ηε βιάβε, θαζψο κπνξεί λα πξνθαιέζεηε αθφκε κεγαιχηεξεο δεκηέο. ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ Η νζφλε LCD είλαη ζβεζηή θαη δελ κπνξψ λα ελεξγνπνηήζσ ηνλ ιέβεηα. Πξνεηδνπνηήζεηο θηλδχλνπ ζηελ νζφλε LCD. Ο ιέβεηαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο αιιά δελ ιεηηνπξγεί. Οζκέο απφ αέξηα θαπλνχ πκπχθλσζε ζηνλ ζάιακν ζέξκαλζεο Γελ κπνξψ λα θαζαξίζσ ηνλ ελαιιάθηε ζσιήλα ιφγσ ηνπ ζθιεξνχ κνρινχ θαζαξηζκνχ. Έρεη δηαθνπεί ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ θαπλνχ ή ηνπ λεξνχ ζηνλ ιέβεηα. Ο θαπλνζσιήλαο είλαη κε ζηεγαλφο. Οη πφξηεο δελ ζηεγαλνπνηνχληαη. Η πξνζηαζία θαηά ηεο ζπκπχθλσζεο δελ ιεηηνπξγεί. Σα θαπζφμπια είλαη πγξά. Γελ έγηλε ηαθηηθφο θαζαξηζκφο (ιάζνο ηνπ ρξήζηε). Διέγμηε εάλ έρεη θνπεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Διέγμηε εάλ ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. Διέγμηε ηελ αζθάιεηα ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Βι. Stromnetzes Κεθάιαην Ηιεθηξηθή überprüfen. ξχζκηζε. ηελ νζφλε LCD αλαγξάθεηαη ε ιέμε MUDULATE. Πεξηκέλεηε κέρξη ν ιέβεηαο λα έιζεη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία θαη κελ ηνπνζεηείηε επηπιένλ θαπζφμπια. Ρπζκίζηε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο. ηεγαλνπνηείζηε ηνλ θαπλνζσιήλα (κε ηε βνήζεηα πδξαπιηθνχ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) Διέγμηε εάλ νη πφξηεο είλαη θαιά θιεηζκέλεο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πδξαπιηθφ. Αιιάμηε ηελ θαχζηκε χιε, ε κέγηζηε πγξαζία είλαη 75 %. Δπηθνηλσλήζηε κε κία εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Ο εμαεξηζκφο είλαη ζβεζηφο, δελ ιεηηνπξγεί, φηαλ ν ιέβεηαο είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, αλακνλήο ή θαηά ην άλακκα. ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ Οδεγίεο πξνο ρξήζηεο Η ζεξκνθξαζία ζηνλ ιέβεηα έρεη αγγίμεη ην κέγηζην, γη' απηφ θαη ε ηξηρνεηδήο ζεξκηθή αζθάιεηα είλαη ζβεζηή. Ο εμαεξηζκφο έρεη βιάβε. Απελεξγνπνηήζηε ηελ ηξηρνεηδή ζεξκηθή πξνζηαζία. Δπηθνηλσλήζηε κε κία εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ.

27 Starfire Caminetti 26 8 ΔΝΘΔΣΟ 1 (Φόπμα ελέγσος ζςνηήπηζηρ) εκείν ειέγρνπ Πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 1. Γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα νπηηθά Πεξηγξαθή ηεο βιάβεο/ εξγαζίαο 2. Καηάζηαζε ζαιάκνπ ζέξκαλζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 3. ηνηρείν θαχζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε. Καηάζηαζε ηνπ ππξίκαρνπ ζψκαηνο, αλ ρξεηαζηεί, αιιάμηε) 4. Καηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ, ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα. (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 5. Έιεγρνο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζπλδέζκσλ ησλ πνξηψλ 6. Έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο ξχζκηζεο Ηκεξνκελία:.. 20_ Ο εθηειψλ : θξαγίδα ηνπ εθηεινχληα Τπνγξαθή θαη Τπεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ Σει.: ΦΟΡΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Βεβαίσζε ειέγρνπ

28 Starfire Caminetti 27 εκείν ειέγρνπ Πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 1. Γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα νπηηθά Πεξηγξαθή ηεο βιάβεο/ εξγαζίαο 2. Καηάζηαζε ζαιάκνπ ζέξκαλζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 3. ηνηρείν θαχζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε. Καηάζηαζε ηνπ ππξίκαρνπ ζψκαηνο, αλ ρξεηαζηεί, αιιάμηε) 4. Καηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ, ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα. (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 5. Έιεγρνο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζπλδέζκσλ ησλ πνξηψλ 6. Έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο ξχζκηζεο Ηκεξνκελία:. 20_ Δθηειψλ : θξαγίδα ηνπ εθηεινχληα Τπνγξαθή θαη Τπεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ Σει.: ΦΟΡΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Βεβαίσζε ειέγρνπ

29 Starfire Caminetti 28 εκείν ειέγρνπ Πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 1. Γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα νπηηθά Πεξηγξαθή ηεο βιάβεο/ εξγαζίαο 2. Καηάζηαζε ζαιάκνπ ζέξκαλζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 3. ηνηρείν θαχζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε. Καηάζηαζε ηνπ ππξίκαρνπ ζψκαηνο, αλ ρξεηαζηεί, αιιάμηε) 4. Καηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ, ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα. (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 5. Έιεγρνο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζπλδέζκσλ ησλ πνξηψλ 6. Έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο ξχζκηζεο Ηκεξνκελία:. 20_ Δθηειψλ : θξαγίδα ηνπ εθηεινχληα Τπνγξαθή θαη Τπεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ Σει.: ΦΟΡΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Βεβαίσζε ειέγρνπ

30 Starfire Caminetti 29 εκείν ειέγρνπ Πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 1. Γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα νπηηθά Πεξηγξαθή ηεο βιάβεο/ εξγαζίαο 2. Καηάζηαζε ζαιάκνπ ζέξκαλζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 3. ηνηρείν θαχζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε. Καηάζηαζε ηνπ ππξίκαρνπ ζψκαηνο, αλ ρξεηαζηεί, αιιάμηε) 4. Καηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ, ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα. (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 5. Έιεγρνο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζπλδέζκσλ ησλ πνξηψλ 6. Έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο ξχζκηζεο Ηκεξνκελία:. 20_ Δθηειψλ : θξαγίδα ηνπ εθηεινχληα Τπνγξαθή θαη Τπεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ Σει.: ΦΟΡΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Βεβαίσζε ειέγρνπ

31 Starfire Caminetti 30 εκείν ειέγρνπ Πεξηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 1. Γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα νπηηθά Πεξηγξαθή ηεο βιάβεο/ εξγαζίαο 2. Καηάζηαζε ζαιάκνπ ζέξκαλζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 3. ηνηρείν θαχζεο (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε. Καηάζηαζε ηνπ ππξίκαρνπ ζψκαηνο, αλ ρξεηαζηεί, αιιάμηε) 4. Καηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ, ηνπ ελαιιάθηε ζσιήλα. (Αλ ρξεηαζηεί, θαζαξίζηε.) 5. Έιεγρνο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζπλδέζκσλ ησλ πνξηψλ 6. Έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο ξχζκηζεο Ηκεξνκελία:. 20_ Δθηειψλ : θξαγίδα ηνπ εθηεινχληα Τπνγξαθή θαη Τπεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ Σει.: +386 (0) ΦΟΡΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Βεβαίσζε ειέγρνπ

32 Starfire Caminetti 31 9 ΔΓΓΤΗΗ Starfire Caminetti Καηζκεςαζηική κ Ειζαγυγική Εηαιπεία ΑΦΜ: ν ρικ Θεο/λίθεο- Αζζήξνπ,Θεζζαινλίθε ΓΗΛΩΗ ΔΓΓΤΗΗ: Ο θαηαζθεπαζηήο θέξεη ηελ επζχλε ηπρφλ ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ αθνινπζεζεί απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ αλέμνδε αληηκεηψπηζε θάζε δπζιεηηνπξγίαο, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο θαη ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο, δελ επηηξέπνληαη κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ιέβεηα ηέηνηεο πνπ ε αξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία λα κεηαβιεζεί ή λα δηαθηλδπλεχζεη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. (Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνπ ιέβεηα, αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή). Ο ρξφλνο εγγχεζεο μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη κε ηελ βεβαίσζε θαη ππνγξαθή ηεο εγγχεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή ζην πιαίζην ηεο εγγχεζεο δηαξθέζεη ιφγσ δηθήο καο επζχλεο ή επζχλεο ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ πεξηζζφηεξεο εκέξεο απφ ηε ζηηγκή δήισζεο ηεο βιάβεο, ε εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα ηηο εκέξεο ηεο επηζθεπήο. Όηαλ ην πξντφλ δελ κπνξεί λα επηδηνξζσζεί ζε δηάζηεκα 45 εκεξψλ, ν αληηπξφζσπνο ππνρξενχηαη λα αληαιιάμεη ην πξντφλ κε έλα λέν ή λα επηζηξέςεη ην πιεξσζέλ πνζφ. 2 έηε εγγχεζεο (άιιεο ζπληζηψζεο) ηζρχνπλ γηα ζηξνβηινπνηεηέο, ππξίκαρα ζηνηρεία, ξπζκίζεηο ηνπ ιέβεηα, κνλσηηθφ πιηθφ, ζεξκηθή αζθάιεηα θαη εμαεξηζκφ. Σει.: Φαμ.: Δξοςζιοδοηημένη ςπηπεζία εξςπηπέηηζηρ πελαηών: Starfire Caminetti Θεζζαινλίθε 19 Ο ρικ Θεο/λίθεο-Αζζήξνπ Σει.: Φαμ.: Παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ: πκπιεξψλεηαη απφ ηελ εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ! Ολνκαζία ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ: Αλάιεςε ζηηο: Δπηδηφξζσζε ζηηο: Πξντφλ: Μνληέιν: Αχμσλ αξηζκφο: Ηκεξνκελία θαηαζθεπήο: Λέβεηαο αεξηνπνίεζεο.. 20_ Παξάηαζε εγγχεζεο γηα: θξαγίδα ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ: Ολνκαζία ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ: Ηκεξνκελία πψιεζεο: θξαγίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο πψιεζεο: Αλάιεςε ζηηο: Δπηδηφξζσζε ζηηο: Τπνγξαθή: Υξφλνο εγγχεζεο: 5 έηη Τδαηνζηεγαλφηεηα ηνπ ιέβεηα 2 έηη άιιεο ζπληζηψζεο Παξάηαζε εγγχεζεο γηα: Name des Kundendienstes: θξαγίδα ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ: ΔΓΓΤΗΗ Übernommen am: Repariert am:

33 Starfire Caminetti ΗΜΔΙΩΔΙ

34 Starfire Caminetti 33 Α ΕΤΥΟΜΑΣΕ ΠΟΛΛΕ ΘΕΡΜΕ ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΣΟΝ ΛΕΒΗΣΑ Viva Extreme ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΑ. O ιέβεηαο μύινπ θαηαζθεάδεηαη από ηελ Εηαηξεία VALTIS OGREVANJE d.o.o ζηελ ινβελία ζην Maribor. Valtis Ogrevanje d.o.o Cesta k Tamyu Maribor Starfire Caminetti

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο μύινπ Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα