DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο"

Transcript

1 DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd

2 Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή Αξρηθά Βήκαηα Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο Απαηηνύκελα Δξγαιεία Σνπνζέηεζε Σξνρνύ Σνπνζέηεζε Δκπξόο Σξνρνύ κε θξέλν ηύπνπ V: Σνπνζέηεζε Δκπξόο Σξνρνύ κε Γηζθόθξελν : Δγθαηάζηαζε Άξζξσζεο Anti-spin... 6 Σνπνζέηεζε Πιαηζίνπ Τπνδνρήο Σνπνζέηεζε Αηζζεηήξα Πεληάι Δγθαηάζηαζε Δμαξηεκάησλ Σηκνληνύ Καιώδην Κηλεηήξα θαη Δκπξόο Γηαλνκέαο Γηαθιαδώζεσλ Θήθε Γέζκεο Καισδίσλ Αηζζεηήξαο Πέδεζεο (Φξελαξίζκαηνο) Μηθξν-ειεγθηήο παξνρήο ηζρύνο (κηθξν-γθάδη) Δγθαηάζηαζε Διεγθηή Παξνρήο Ιζρύνο (γθάδη) Κνλζόια LCD Σειηθά Βήκαηα Γνθηκή Δπηδόζεσλ Σειηθνί Έιεγρνη Γισζζάξη Όξσλ

3 1 Δηζαγσγή πγραξεηήξηα γηα ηελ αγνξά ζαο ηνπ λένπ θηη κεηαηξνπήο ειεθηξηθνύ πνδειάηνπ DaaHub. Ο νδεγόο απηόο ζαο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο γηα λα είλαη ην πνδήιαηό ζαο έηνηκν πξνο ρξήζε όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα. αο ζπληζηνύκε λα ξίμεηε κηα καηηά ζην Βίληεν Δγθαηάζηαζεο ηνπ DaaHub ζην YouTube. Απιά αλαδεηήζηε ην Βίληεν «DaaHub Installation Video» ή επηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε: Αλ είζηε ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνδειάησλ, απηά πνπ ζα δηαβάζεηε παξαθάησ ζα ζαο θαλνύλ κάιινλ απιά. Αλ όκσο δελ είζηε βέβαηνη γηα ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, ή γηα ην επίπεδν ησλ ζρεηηθώλ γλώζεώλ ζαο, είλαη θαιύηεξν λα ζπκβνπιεπηείηε έλαλ πηζηνπνηεκέλν κεραληθό πνδειάησλ γηα λα λα ζαο βνεζήζεη θαη/ή λα ειέγμεη ηελ εγθαηάζηαζε. 2 Αξρηθά Βήκαηα Σν θηη κεηαηξνπήο ειεθηξηθνύ πνδειάηνπ DaaHub παξέρεηαη ζε δύν μερσξηζηέο ζπζθεπαζίεο: 1. κε ηνλ θηλεηήξα εκπξόο ηξνρνύ DaaHub, ζε κία ηζάληα κεηαθνξάο ηξνρνύ θαη 2. κε ηα εμαξηήκαηα ηνπ θηη κεηαηξνπήο DaaHub, ζε έλα καύξν θνπηί ζπζθεπαζίαο. Αλνίμηε ηε ζπζθεπαζία ηνπ καύξνπ θνπηηνύ DaaHub θαη απιώζηε πξνζεθηηθά ην πεξηερόκελό ηνπ επάλσ ζην δάπεδν ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζαο. Η πξώηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα θνξηίζεηε ηε κπαηαξία κέρξη λα νινθιεξώζεηε ηελ εγθαηάζηαζε. εκαληηθό: ην πνδήιαηό ζαο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ θνξηηζηεί πιήξσο ε κπαηαξία. 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο πλδέζηε ην θνξηηζηή ζαο ζε κία παξνρή ξεύκαηνο θαη αλνίμηε ην δηαθόπηε ηεο παξνρήο ξεύκαηνο. Αλνίμηε ην δηαθόπηε ηνπ θνξηηζηή. Η κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζα γίλεη θόθθηλε (έλδεημε όηη ππάξρεη παξνρή ξεύκαηνο) θαη ε άιιε ζα γίλεη πξάζηλε (έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο). Αλαπνδνγπξίζηε ηε κπαηαξία ζαο θαη αλνίμηε ηε ιαβή κεηαθνξάο γηα λα απνθαιπθζεί ην θάιπκκα ησλ αζθαιεηώλ θαη ην ειαζηηθό θάιπκκα ηεο ππνδνρήο ηνπ θνξηηζηή (βιέπε Δηθόλα 1). Αλνίμηε ην ειαζηηθό θάιπκκα ηεο ππνδνρήο ηνπ θνξηηζηή θαη εηζάγεηε πξνζεθηηθά ην βύζκα ηνπ θνξηηζηή. Μεηά από έλα ή δύν δεπηεξόιεπηα ε πξάζηλε ιπρλία ζα γίλεη πνξηνθαιί, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη έρεη μεθηλήζεη ε θόξηηζε. εκείσζε: είλαη ζεκαληηθό λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ν θνξηηζηήο πξηλ από ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηε κπαηαξία. Απηό επηηξέπεη ζην θνξηηζηή λα «δηαβάζεη» Δηθόλα 1 ηε κπαηαξία ώζηε λα «θαηαιάβεη» αλ είλαη απαξαίηεηε ε θόξηηζε. Αλ ζπλδέζεηε ην θνξηηζηή ζηε κπαηαξία θαη ελεξγνπνηήζεηε κεηά ην θνξηηζηή κπνξεί λα κελ μεθηλήζεη ε θόξηηζε. Όηαλ ε κπαηαξία θνξηηζηεί πιήξσο ε ιπρλία ζα μαλαγίλεη πξάζηλε θαη ν αλεκηζηήξαο ηνπ θνξηηζηή ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. Η θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 4-5 ώξεο όηαλ απηή είλαη πιήξσο απνθνξηηζκέλε, ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα θόξηηζεο ζα είλαη κηθξόηεξν όηαλ ε κπαηαξία έρεη κεξηθώο απνθνξηηζηεί. 3

4 2.2 Απαηηνύκελα Δξγαιεία Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε, βεβαησζείηε όηη δηαζέηεηε ηα παξαθάησ εξγαιεία: έλα ξπζκηδόκελν γαιιηθό θιεηδί (κε δηακέηξεκα από 8mm έσο 18mm ), ή δύν μερσξηζηά γαιιηθά θιεηδηά ησλ 8mm θαη 18mm, έλαλ θόθηε ή έλα αλζεθηηθό ςαιίδη γηα ηελ θνπή ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο θαη ην ςαιίδηζκα ησλ εύθακπησλ ηαηληώλ πξόζδεζεο (flexi-ties) έλα ζεη θιεηδηώλ Allen (εμαγσληθώλ θιεηδηώλ), θαη έλα κεζαίν θαηζαβίδη κε θεθαιή Phillips ΟΚ ινηπόλ, αο μεθηλήζνπκε 3 Σνπνζέηεζε Σξνρνύ Αλαπνδνγπξίζηε ην πνδήιαηό ζαο, ζηεξίμηε ην κε πξνζνρή ζην δάπεδν, θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζηαζεξό θαη όηη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ηηκνληνύ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δεκηάο από ηελ επαθή ηνπο κε ην δάπεδν. Αθαηξέζηε ηνλ εκπξόο ηξνρό από ην πνδήιαηό ζαο όπσο νξίδεηαη ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο ηνπ. εκείσζε: αλ ην πνδήιαηό ζαο δηαζέηεη θξέλα ηύπνπ V ή θξέλα δαγθάλαο ζα πξέπεη λα απειεπζεξώζεηε πξώηα ηνλ ηξνρό από απηά γηα λα κπνξέζεηε λα ηνλ αθαηξέζεηε (αλαθεξζείηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ ζαο γηα νδεγίεο). Δίλαη θαιή ηδέα λα απνζεθεύζεηε ηνλ αξρηθό ηξνρό ηνπ πνδειάηνπ ζαο κε αζθάιεηα κέζα ζηελ ηζάληα κεηαθνξάο ηξνρνύ DaaHub κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ. πκβνπιή: κπνξεί λα επηζπκείηε λα αιιάμεηε ην ειαζηηθό ηνπ ηξνρνύ DaaHub κε ην αξρηθό ζαο ειαζηηθό, αλ πξνηηκάηε λα έρεηε ηα ίδηα ειαζηηθά ζηνλ εκπξόο θαη πίζσ ηξνρό. Οη νδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνρνύ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ειάρηζηα, αλάινγα κε ην αλ ην πνδήιαηό ζαο δηαζέηεη θξέλα ηύπνπ V ή δηζθόθξελα. 3.1 Σνπνζέηεζε Δκπξόο Σξνρνύ κε Φξέλν ηύπνπ V: Αθαηξέζηε ηνλ εκπξόο ηξνρό DaaHub από ηελ ηζάληα κεηαθνξάο ηξνρνύ, μεζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα πεξίπνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπο θαη ζπξώμηε πξνζεθηηθά ηνλ ηξνρό κέζα ζην εκπξόο πηξνύλη. Σν θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά (όηαλ ην πνδήιαην είλαη ζηελ όξζηα ζέζε). Σν θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα εμέξρεηαη πξνο ηα θάησ (όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε). Αθαηξέζηε ην ειαζηηθό θάιπκκα ηνπ παμηκαδηνύ, ηελ άξζξσζε anti-spin (αληη-πεξηζηξνθήο), αλ απηή βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο, ηηο εμσηεξηθέο Δηθόλα 2 ξνδέιεο θαη ηα ιεπηά παμηκάδηα ηεξκαηηζκνύ (βιέπε Δηθόλα 2) θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε κία κεξηά. Η θαλνληθή ζηξνγγπιή ξνδέια (ε δεύηεξε ξνδέια από ηελ άξζξσζε ζην ρήκα 2) δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εγθαηάζηαζε. Τπάξρνπλ 3 ξνδέιεο ξύζκηζεο anti-spin ζε θάζε πιεπξά ηνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα (βιέπε Δηθόλα 3). Αλάινγα κε ην πιάηνο ησλ πηξνπληώλ ηνπ πνδειάηνπ, ηνπνζεηήζηε ηηο εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά από ηα dropout (απνζπώκελεο ππνδνρέο) ηνπ πηξνπληνύ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζην δηάθελν κεηαμύ ησλ dropout. Η εμσηεξηθή ξνδέια κε ην κεγαιύηεξν πάρνο ηνπνζεηείηαη πάληνηε θαηεπζείαλ εληόο ηνπ θύξηνπ παμηκαδηνύ ηνπ άμνλα. 4 Δηθόλα 3

5 Γηα παξάδεηγκα: αλ ν θηλεηήξαο έρεη 1-2mm ειεύζεξνπ ρώξνπ ζε θάζε πιεπξά ηνπ, ηνπνζεηήζηε 1-2 ξνδέιεο anti-spin κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ dropout ζε θάζε πιεπξά. Δίλαη θαιό λα κελ είλαη πνιύ ζθηγκέλεο, ώζηε λα ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε κόλν ιίγε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα γηα λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ν θηλεηήξαο. εκείσζε: ζε πηξνύληα κε αλάξηεζε είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ξνδέιεο ξύζκηζεο γηα λα επηηύρεηε ηε ζσζηή πξνζαξκνγή. Αλ ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε πνιύ κεγάιε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα, ή αλ ηα πηξνύληα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο πάξα πνιύ όηαλ ζθίγγεηε ην παμηκάδη, ηόηε ζα επεξξεαζηεί ε απόδνζή ηνπο. Δηζάγεηε πξνζεθηηθά πξνο ηα θάησ ηνλ ηξνρό DaaHub εληόο ησλ dropouts ηνπ πνδειάηνπ ζαο, θαη βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά (όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε) θαη όηη ην θαιώδην απηό ζα εμέιζεη πξνο ηα θάησ (όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε). θίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα DaaHub ώζηε λα είλαη απόιπηα ζηαζεξά (ζηα 65Nm), θαη κεηά μαλαηνπνζεηήζηε θαη ξπζκίζηε ηα θξέλα ζαο (αλαθεξζείηε ζην εγρεηξίδην ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ ζαο γηα νδεγίεο). εκαληηθό: αλ δελ δηαζέηεηε ην εγρεηξίδην ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ ζαο θαη/ή δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνδειάησλ, ηόηε δεηήζηε από έλαλ πηζηνπνηεκέλν ηερληθό πνδειάησλ λα ζαο ειέγμεη ηα θξέλα θαη ηα ππόινηπα ζρεηηδόκελα κε ηνλ ηξνρό εμαξηήκαηα αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εγθαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ δηαζέηεηε έλα θιεηδί ξνπήο, ή δελ γλσξίδεηε πόζε πίεζε απαηηείηαη γηα ηα 65Νm (πνιύ ζθηθηά), ζα πξέπεη λα ειερζεί ην πνδήιαηό ζαο από θάπνηνλ εηδηθό. εκαληηθό: επαλειέγμηε θαη ζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα κεηά από ηελ πξώηε δνθηκαζηηθή δηαδξνκή ζαο κε ην πνδήιαην, επαλαιάβεηε ην ίδην κεηά από 1 εβδνκάδα, θαη έπεηηα θάζε 2-3 κήλεο. 3.2 Σνπνζέηεζε Δκπξόο Σξνρνύ κε Γηζθόθξελα: Αθαηξέζηε ην ειαζηηθό θάιπκκα ηνπ παμηκαδηνύ, ηελ άξζξσζε anti-spin, αλ απηή βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο, ηηο εμσηεξηθέο ξνδέιεο θαη ηα ιεπηά παμηκάδηα ηεξκαηηζκνύ (βιέπε Δηθόλα 4) θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε κία κεξηά. Ο εκπξόο ηξνρόο DaaHub δηαηίζεηαη κε εγθαηεζηεκέλν ξόηνξα 180mm. Aλ ην πνδήιαηό ζαο έρεη αξρηθά ξόηνξα 160mm ζα ρξεηαζηεί λα αγνξάζεηε έλαλ πξνζαξκνγέα (αληάπηνξα) mm. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είηε Δηθόλα 4 αλαδεηήζηε αθξηβείο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ή δεηήζηε από έλαλ ηερληθό λα ζαο ηνλ εγθαηαζηήζεη (εληόο 5 ιεπηώλ). Δηζάγεηε πξνζεθηηθά πξνο ηα θάησ ηνλ ηξνρό DaaHub εληόο ησλ dropouts ηνπ πνδειάηνπ ζαο, θαη βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα εμέιζεη πξνο ηα θάησ, όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε, θαη όηη ζα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά (ζηελ ίδηα πιεπξά κε ην δηζθόθξελν). Βεβαησζείηε όηη ν ξόηνξαο έρεη εηζαρζεί κε ζσζηό ηξόπν κέζα ζηε κνλάδα ηνπ δηζθόθξελνπ. Τπάξρνπλ 3 ξνδέιεο ξύζκηζεο anti-spin ζε θάζε πιεπξά ηνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα (βιέπε Δηθόλα 5). Απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνρνύ DaaHub ώζηε λα επζπγξακκίδεηαη κε ην δηζθόθξελν θαη λα ηαηξηάδεη απόιπηα κε ην πιάηνο ηνπ άμνλα. Γηα παξάδεηγκα: αλ ν θηλεηήξαο έρεη 1-2mm ειεύζεξνπ ρώξνπ ζε θάζε πιεπξά, ηνπνζεηήζηε 1-2 ξνδέιεο ξύζκηζεο anti-spin αλάκεζα ζηνλ θηλεηήξα θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ dropout ηεο θάζε πιεπξάο. Καιό είλαη λα Δηθόλα 5 5

6 κελ είλαη πνιύ ζθηγκέλεο, ώζηε λα πξέπεη λα αζθήζεηε ιίγε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα ώζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ν θηλεηήξαο. εκείσζε: γηα πηξνύληα κε αλάξηεζε είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ξνδέιεο ξύζκηζεο γηα λα επηηύρεηε ηε ζσζηή πξνζαξκνγή. Αλ ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε πνιύ κεγάιε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα, ή αλ ηα πηξνύληα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο πάξα πνιύ όηαλ ζθίγγεηε ην παμηκάδη, ηόηε ζα επεξξεαζηεί ε απόδνζή ηνπο. Αλαθεξζείηε ζηνλ νδεγό ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ ζαο ζρεηηθά κε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δαγθαλώλ ησλ δίζθσλ. Γηα παξάδεηγκα είλαη θαιύηεξν λα έρεηε θεληξάξεη ην δηζθόθξελό ζαο πξηλ εγθαηαζηήζεηε ηνλ ηξνρό DaaHub. Απηό ζα βνεζήζεη ηε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δηζθόθξελνπ πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κόιηο εγθαηαζηαζεί ν ηξνρόο. εκαληηθό: λα ξπζκίδεηε ηα θξέλα ζαο κόλν αλ δηαζέηεηε ηνλ νδεγό ρξήζηε θαη κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πνδειάηνπ ζαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα θξέλα ΠΡΔΠΔΙ λα ξπζκηζηνύλ από έλαλ ηερληθό πνδειάησλ γηα λα είζηε βέβαηνη όηη ε ρξήζε ηνπ πνδήιάηνπ ζαο ζα είλαη αζθαιήο. Αθνύ επηηύρεηε κία ζρεηηθά θαιή επζπγξάκκηζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ξνδέισλ ξύζκηζεο ζην εζσηεξηθό/εμσηεξηθό ησλ dropout, ζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα πνιύ ζθηθηά (ζηα 65Nm) θαη ειέγμηε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ θξέλσλ ζαο. εκαληηθό: αλ δελ δηαζέηεηε έλα θιεηδί ξνπήο, ή δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ην πόζε πίεζε ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί γηα ηα 65Nm (πνιύ ζθηθηά), δεηήζηε από έλαλ ηερληθό λα ειέγμεη ην πνδήιαηό ζαο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. πκβνπιή: ε πην ζπλήζεο ηνπνζέηεζε είλαη ε ηνπνζέηεζε κίαο ξνδέιαο εζσηεξηθά ηνπ dropout ζηελ πιεπξά ηνπ δηζθόθξελνπ θαη ηξηώλ εμσηεξηθά ζηελ άιιε πιεπξά. Γνθηκάζηε πξώηα απηή ηελ ηνπνζέηεζε. εκαληηθό: επαλειέγμηε θαη ζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα ηνπ πνδειάηνπ ζαο κεηά ηελ πξώηε δνθηκαζηηθή ζαο δηαδξνκή, επαλαιάβεηε ην ίδην κεηά από 1 εβδνκάδα, θαη θαηόπηλ θάζε 2-3 κήλεο. εκείσζε: Αλ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ην ξόηνξα ησλ 180mm ηνπ πνδειάηνπ ζαο, ε ξνπή ησλ βηδώλ πξέπεη λα είλαη 5Νm. 3.3 Δγθαηάζηαζε Άξζξσζεο Αnti-spin Θα ηνπνζεηήζνπκε ηώξα ηελ άξζξσζε anti-spin ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ άμνλα ηνπ ηξνρνύ (ζηελ απέλαληη πιεπξά από εθείλε ηνπ θαισδίνπ ηνπ θηλεηήξα, κε ηξόπν πνπ ε άξζξσζε λα έρεη θαηεύζπλζε πξνο ην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ (βιέπε Δηθόλα 6). Η άξζξσζε, ε εηδηθή ξνδέια θαη ην παμηκάδη πξνζαξκόδνληαη ζηνλ άμνλα ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ θύξηνπ παμηκαδηνύ ηνπ άμνλα. Σα θύξηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε ζθηρηεί ζηελ νξηδόκελε ζην πξνεγνύκελν βήκα ξνπή. Δηθόλα 6 Δγθαηαζηήζηε ηελ άξζξσζε anti-spin (άξζξσζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ), θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε ηε ιεπηή ξνδέια anti-spin πάλσ ζηνλ άμνλα, επάλσ από ηελ άξζξσζε, θαη ηειηθά βηδώζηε επάλσ ηνπο ην ιεπηό παμηκάδη ηνπ άμνλα. εκείσζε: ζην αξρηθό βίληεν εγθαηάζηαζεο ηνπ DaaHub ζην YouTube, ε ξνδέια θαίλεηαη λα ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηελ άξζξσζε θαη ζην θύξην παμηκάδη ηνπ άμνλα. Γηνξζώζακε ηελ εγθαηάζηαζε απηή πηνζεηώληαο ηελ παξαπάλσ κέζνδν, δειαδή ε ξνδέια anti-spin ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλάκεζα ζηελ άξζξσζε anti-spin θαη ην εμσηεξηθό ιεπηό παμηκάδη (ηεξκαηηζκνύ) ηνπ άμνλα. θίμηε ην παμηκάδη όζν κπνξείηε πεξηζζόηεξν κε ηα δάρηπιά ζαο (ζα ζθηρηεί πιήξσο ζε επόκελν ζηάδην). Πξέπεη ε άξζξσζε λα είλαη ζηαζεξή, ώζηε λα κελ «παίδεη» αξηζηεξά θαη δεμηά, αιιά λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ειαθξά θαηά ηνλ άμνλά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθαξκνγή κεγάιεο πίεζεο. 6

7 Βξείηε ην θνιιάξν (ζθηγθηήξα) ηνπ βξαρίνλα anti-spin κε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα (βιέπε Δηθόλα 7). Αθαηξέζηε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα από ην θνιιάξν. Αλαπηύμηε ην βξαρίνλα (πεξηζηξέθνληαο ηελ θεληξηθή ξάβδν) κέρξη λα βξεζεί ν βξαρίνλαο πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ εύξνπο ξύζκηζήο ηνπ (κε πεξίπνπ 1cm απιάθσζεο λα έρεη εκθαληζηεί ζε θάζε άθξν). Βεβαησζείηε όηη ε απιάθσζε πνπ έρεη εκθαληζηεί ζηα δύν άθξα ηεο κεζαίαο ξάβδνπ έρεη ην ίδην κήθνο. Αλνίμηε ην θνιιάξν πεξηζηξέθνληαο αξηζηεξόζηξνθα ηε γισηηίδα ξύζκηζεο Δηθόλα 7 κέρξη λα μεβηδσζεί ηειείσο ώζηε λα κπνξέζεηε λα αλνίμεηε ην δαθηύιην ηνπ θνιιάξνπ. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην δαθηύιην ηνπ θνιιάξνπ γύξσ από ηε δεμηά πιεπξά ηνπ πηξνπληνύ (ηελ αληίζεηε πιεπξά από εθείλε ηνπ θαισδίνπ ηνπ θηλεηήξα), επζπγξακκίδνληαο πξνζσξηλά ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα κε ην άθξν ηεο άξζξσζεο anti-spin γηα λα ππνινγίζεηε ην θαηάιιειν ύςνο ηνπ θνιιάξνπ. θίμηε ην θνιιάξν πεξηζηξέθνληαο δεμηόζηξνθα ηε γισηηίδα ξύζκηζεο. Πξνζέμηε θαηά ηελ πξώηε πεξηζηξνθή, θαζώο ζα πξέπεη ε βίδα ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ θνιιάξνπ λα μαλαπηαζηεί ζηελ απιάθσζε ξύζκηζεο γηα λα μεθηλήζεη λα ζθίγγεη ην θνιιάξν. θίμηε ην θνιιάξν όζν κπνξείηε κε ηα δάθηπια, ώζηε λα θιεηδώζεη επάλσ ζην πηξνύλη ζαο. πκβνπιή: ίζσο ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θνκκάηη ηαηλίαο DaaTape γηα λα θαιύςεηε ηα πηξνύληα ζαο θάησ από ην θνιιάξν ώζηε λα απνθύγεηε ηηο γξαηζνπληέο. θνπόο ζαο είλαη λα επζπγξακκίζεηε ηα ζεκεία ζπλαξκνιόγεζεο ζηα δύν άθξα ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ηηο νπέο ζηα άθξα ηεο άξζξσζεο θαη ηεο γισηηίδαο ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ θνιιάξνπ αληίζηνηρα (πεξίπνπ ζαλ ηελ Δηθόλα 6). Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ην πηξνύλη (θάηη πνπ είλαη πην πηζαλό λα ζπκβεί ζε πηξνύληα κεγάιεο δηακέηξνπ). Γηα ηελ θαιύηεξε «πξνζαξκνγή», ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηε ζέζε θαη ηε γσλία ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ θνιιάξνπ, αληηζηξέθνληαο πηζαλά ηε δηεύζπλζε ηνπνζέηεζήο ηνπ. Πξνζπαζήζηε λα πξνζδέζεηε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα ζηελ άξζξσζε anti-spin θαζώο νινθιεξώλεηε ηελ επζπγξάκκηζε. Αθνύ κείλεηε επραξηζηεκέλνο κε ηε ζέζε θαη ηελ επζπγξάκκηζε, ρξεζηκνπνηήζηε έλα κηθξό θιεηδί Allen γηα λα ζθίμεηε ηε γισηηίδα ξύζκηζεο ζην δαθηύιην ηνπ θνιιάξνπ θαηά κηζή πεξηζηξνθή ώζηε λα ζθηρηεί ην θνιιάξν. Γεληθά ε θαιύηεξε πξνζαξκνγή γηα ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα ζην άιιν άθξν είλαη επάλσ ζηελ ηειεπηαία νπή ζην άθξν ηεο άξζξσζεο anti-spin. εκαληηθό: κε ζθίγγεηε ππεξβνιηθά ην θνιιάξν θαζώο είλαη πηζαλό λα ζπάζεη! Πξέπεη λα ζθηρηεί απιώο ιίγν πεξηζζόηεξν από ηε κέγηζηε ζύζθημε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα δάθηπια. Σνπνζεηήζηε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα επάλσ ζην θνιιάξν πεξλώληαο ηελ παξερόκελε βίδα από ηελ θεληξηθή νπή ηεο γισηηίδαο ξύζκηζεο ηνπ θνιιάξνπ θαη έπεηηα από ηελ νπή ζην άθξν ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα, θαη θαηόπηλ ζθίμηε ην παμηκάδη θιεηδώκαηνο κέρξη ν βξαρίνλαο λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί κε ειάρηζηε πίεζε, αιιά λα κελ «παίδεη». Δπζπγξακκίζηε ην άιιν άθξν ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ηελ θαηάιιειε (θαιύηεξα επζπγξακκηζκέλε) νπή ζην άθξν ηεο άξζξσζεο anti-spin (αλ δελ είλαη ήδε ζηε ζέζε ηνπ). Πξνζαξκόζηε ην κήθνο ηνπ βξαρίνλα γηα λα επζπγξακκίζεηε ηηο νπέο θαη έπεηηα πξνζαξηήζηε ην βξαρίνλα ζηελ άξζξσζε κε ηελ παξερόκελε βίδα θαη ην παμηκάδη θιεηδώκαηνο. θίμηε ην παμηκάδη ηόζν ώζηε λα κελ ππάξρεη «παίμηκν». ηξέςηε ην θεληξηθό ηκήκα ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ηα δάθηπιά ζαο (κεηώλνληαο ην κήθνο ηνπ βξαρίνλα) κέρξη ε άξζξσζε anti-spin λα ηξαβερηεί θαη λα ζηεξεσζεί. Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζηε έλα κηθξό θιεηδί Allen γηα λα πεξηζηξέςεηε θαηά κηζή ζηξνθή ηε ξάβδν ξύζκηζεο. εκαληηθό: κε ζθίγγεηε ππεξβνιηθά ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλά ζαο θαζώο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά ζηα πηξνύληα θαη λα πάςεη ε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ ζαο λα είλαη αζθαιήο. θίμηε ην εμσηεξηθό ιεπηό παμηκάδη ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί (ζηα 40 Nm). Ο εκπξόο ηξνρόο ζαο DaaHub έρεη πιένλ εγθαηαζηαζεί. 7

8 Σνπνζέηεζε Πιαηζίνπ Τπνδνρήο Με ην πνδήιαην λα παξακέλεη αλαπνδνγπξηζκέλν ζα ηνπνζεηήζνπκε ην θύξην πιαίζην ππνδνρήο. Αλάινγα από ην ζηπι ηνπ ζθειεηνύ (πιαηζίνπ) θαη ησλ πξνζσπηθώλ ζαο πξνηηκήζεσλ κπνξείηε λα ην ζπλαξκνινγήζεηε είηε εληόο ηνπ ζθειεηνύ (ζηα πεξηζζόηεξα πνδήιαηα κε ζπλήζε ζθειεηό ζρήκαηνο δηακαληηνύ θαη πίζσ άμνλα ρσξίο αλάξηεζε), ή πίζσ από ην ζηήξηγκα ηεο ζέιαο (βιέπε Δηθόλεο 8 θαη 9). Η επηινγή ηνπ ζηεξίγκαηνο ηεο ζέιαο είλαη ε πιένλ ζπκβαηή κε όια ηα πνδήιαηα. Αθαηξέζηε ην πιαίζην ππνδνρήο από ην θνπηί εμαξηεκάησλ καδί κε ηα ηξία δεπγάξηα ησλ ειαζηηθώλ πεξηβιεκάησλ. Δπηιέμηε ην πεξίβιεκα κε ηελ θαηάιιειε δηάκεηξν γηα ην ζθειεηό/ζηήξηγκα ηεο ζέιαο ζαο ώζηε λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα εθαξκόδεη απόιπηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. Δηθόλα 8 Υξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό θιεηδί Allen πνπ παξέρεηαη, αθαηξέζηε ηηο ηέζζεξηο βίδεο ώζηε λα απειεπζεξσζεί ην θνιιάξν από ην πιαίζην ππνδνρήο. Απηή ε εηδηθή ζρεδίαζε θεθαιήο απνηειεί έλα ζηνηρείν αζθαιείαο ην νπνίν απνηξέπεη ηελ εύθνιε αθαίξεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο από θάπνηνλ ηξίην (απνζεθεύζηε ηελ θεθαιή ζε αζθαιέο κέξνο δηόηη ζα ζαο ρξεηαζηεί αλ ζειήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πιαίζην ππνδνρήο). Δηζάγεηε ην επηιεγκέλν πεξίβιεκα ζην θνιιάξν ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο, ηνπνζεηήζηε ην πιαίζην ππνδνρήο επάλσ ζην θαηάιιειν ηκήκα ηνπ πνδειάηνπ ζαο θαη μαλαηνπνζεηήζηε ηηο ηέζζεξηο βίδεο. Δηθόλα 9 πκβνπιή: Οη δύν αξζεληθνί αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο. Βεβαησζείηε όηη έρεηε αθήζεη αξθεηό ρώξν επάλσ από ην πιαίζην ππνδνρήο γηα ηε κπαηαξία. εκείσζε: ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εληόο ηνπ ζθειεηνύ, ιάβεηε ππόςε όηη κεξηθά πνδήιαηα έρνπλ ην θαιώδην ηνπ εκπξόο ληεξαγηέ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην πιαίζην ππνδνρήο θάησ από απηό, αθόκε θαη αλ ην θαιώδην πξέπεη λα ηελησζεί γηα λα πεξάζεη επάλσ από ην θνιιάξν. Απιά ζα πξέπεη λα μαλαξπζκίζεηε ηελ ηάζε (ηέλησκα) ηνπ θαισδίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλ ην θαιώδην είλαη πνιύ ζθηγκέλν, ίζσο ζα πξέπεη λα ιηκάξεηε ηηο άθξεο ηνπ θνιιάξνπ δεκηνπξγώληαο έλα κηθξό νδεγό θαισδίνπ, γηα λα ην βνεζήζεηε θαη λα απνθεπρζεί δεκηά ηνπ θαισδίνπ. Απιά ζθίμηε ειαθξώο ηηο βίδεο ζε απηό ην ζηάδην έηζη ώζηε λα κελ «παίδεη» ην πιαίζην ππνδνρήο, αιιά λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ειεύζεξα από αξηζηεξά πξνο δεμηά. Δπίζεο βεβαησζείηε όηη νη βίδεο έρνπλ ζθηρηεί νκνηόκνξθα ώζηε ην δηάθελν αλάκεζα ζην θνιιάξν θαη ζην πιαίζην ππνδνρήο λα είλαη ζρεδόλ ην ίδην γηα θάζε βίδα. 4 Σνπνζέηεζε Αηζζεηήξα Πεληάι Σν θηη DaaHub ρξεζηκνπνηεί έλαλ αηζζεηήξα ξπζκνύ ζηα πεληάι γηα λα αλαγλσξίζεη ην ζύζηεκα όηη πνδειαηείηε θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ Pedal Assist Mode (Λεηηνπξγία Τπνβνήζεζεο Πεληάι) ηνπ θηλεηήξα (6 επίπεδα είλαη δηαζέζηκα από ηελ θνλζόια ζαο). Σν θηη δηαηίζεηαη κε δύν επηινγέο βάζεο αηζζεηήξα γηα ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκβαηόηεηα κε όια ηα πνδήιαηα: 1. Οξηδόληηα βάζε γηα ην πίζσ κέξνο. Γίλεηαη απιά πξόζδεζε ηεο βάζεο ηνπ αηζζεηήξα γύξσ από ην πίζσ αξηζηεξό νξηδόληην πηξνύλη (θνληά ζηνλ θάησ βξαρίνλα ηνπ ζθειεηνύ) κε κία εύθακπηε ηαηλία flexi-tie. Η βάζε απηή είλαη ε πην ζπλήζεο (Δηθόλα 10). Δηθόλα 10 8

9 2. Βάζε γηα ηνλ θάησ βξαρίνλα. Η βάζε απηή ζηεξεώλεηαη ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ θάησ βξαρίνλα κε ρξήζε θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη ηεο ηαηλίαο DaaTape πνπ παξέρεηαη (Δηθόλα 11). Η βάζε ηνπ αηζζεηήξα έρεη δύν νπέο ζην έλα ηεο άθξν ώζηε λα κπνξεί ν αηζζεηήξαο λα πξνζδεζεί ζε απηήλ ζε δύν δηαθνξεηηθά ύςε γηα λα είλαη ζπκβαηόο κε θάησ βξαρίνλεο δηαθνξεηηθώλ δηακέηξσλ. Δπηιέμηε ηε ζέζε πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα ηνλ αηζζεηήξα κε ηε δηάκεηξν ηνπ καγλήηε. Δηθόλα 11 Δπηινγή ηεο Καηάιιειεο Βάζεο Η κία βάζε ζα πξνζδεζεί ζην θαιώδην ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη ε άιιε ζα πξνζδεζεί ζην ειεύζεξν αηζζεηήξα/θαιώδην ηνπ πεληάι. Βξείηε ηηο δύν βάζεηο/αηζζεηήξεο θαη ην καγλεηηθό δίζθν DaaHub 2-ηκεκάησλ. εκείσζε: ην πιαίζην ππνδνρήο δηαηίζεηαη κε θαιώδην αηζζεηήξα πεληάι πεξίπνπ 300mm ην νπνίν εμέξρεηαη από ην πιαίζην ππνδνρήο. 300mm αθόκε είλαη δηαζέζηκα εληόο ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο. Σν απαηηνύκελν θαιώδην εμαξηάηαη από ην κέγεζνο/ζηπι ηνπ ζθειεηνύ θαη από ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Αλ απαηηείηαη κεγαιύηεξν θαιώδην γηα λα θηάζεη ζηνλ αηζζεηήξα ζην θάησ ηκήκα ηνπ άμνλα, ηξαβήμηε ειαθξά ην θαιώδην γηα λα εμάγεηε πεξηζζόηεξν θαιώδην. Κνπκπώζηε ην καγλεηηθό δίζθν 2-ηκεκάησλ επάλσ ζηνλ άμνλα (κε ην πνδήιαην ζηελ όξζηα ζέζε) ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο, αλάκεζα ζην πεληάι θαη ηνλ θάησ βξαρίνλα, κε ην ινγόηππν Wisper πξνο ηα έμσ. Με ηνλ δίζθν 2-ηκεκάησλ δελ ππάξρεη αλάγθε απνκάθξπλζεο ηνπ ζηξόθαινπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δίζθνπ. Αλ ν δίζθνο έρεη πξνζαξκνζηεί ραιαξά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηαηλίεο πξόζδεζεο flexi-ties γύξσ από ην ζηξόθαιν εμσηεξηθά ηνπ δίζθνπ γηα λα απνηξαπεί ε νξηδόληηα θίλεζε(βιέπε Δηθόλα 12) ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηό δελ είλαη απαξαίηεην. εκείσζε: Αλ έρεηε έλαλ κε ζπκπαγή ζηξνθαινθόξν άμνλα, κπνξείηε λα Δηθόλα 12 ζπάζεηε ή λα θόςεηε ηηο άθξεο ησλ εζσηεξηθώλ πηεξπγίσλ ηνπ δίζθνπ γηα κεγαιύηεξε δηάκεηξν. Μπνξείηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία κηθξή ιίκα γηα λα δηακνξθώζεηε θαιύηεξα ην δίζθν ώζηε λα εθαξκόδεη θαιύηεξα ζηνλ αξηζηεξό ζηξόθαιν αλ απηό απαηηείηαη. πκβνπιή: ελαιιαθηηθά, κπνξείηε επίζεο λα θνιιήζεηε ην δίζθν ζηε κέζα πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνύ δαθηπιίνπ ηεο αιπζίδαο ζηε δεμηά πιεπξά θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ θάησ βξαρίνλα κε ηξόπν πνπ λα ηαηξηάδεη. Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη ν δίζθνο έρεη ηνπνζεηεζεί κε ην ζσζηό ηξόπν πξηλ ηνλ πξνζδέζεηε νξηζηηθά. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε δνθηκή πεξηκέλεηε κέρξη λα εγθαηαζηαζεί πιήξσο ην θηη ζαο θαη λα θνξηηζηεί πιήξσο ε κπαηαξία, θαη κεηά δνθηκάζηε ζηελ assist mode (ιεηηνπξγία ππνβνήζεζεο), επίπεδν 1. Αλ ε ιεηηνπξγία ππνβνήζεζεο ηνπ πεληάι ελεξγνπνηείηαη κόλν όηαλ πνδειαηείηε αλάπνδα, αληηζηξέςηε ην δίζθν πξηλ ηνλ θνιιήζεηε! Υξεζηκνπνηώληαο σο αλαθνξά ηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαη πεξηγξαθέο, ηνπνζεηήζηε πξνζσξηλά θαη ηηο δύν βάζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο θαη απνθαζίζηε πνηα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ην πνδήιαηό ζαο. εκείσζε: ν αηζζεηήξαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 2mm από ηνπο καγλήηεο ζην δίζθν. Μόιηο απνθαζίζεηε πνηα είλαη ε θαηάιιειε βάζε αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ εηδηθέο νδεγίεο. 9

10 1. Οξηδόληηα βάζε ζην πίζσ κέξνο. Υξεζηκνπνηήζηε κία από ηηο κηθξνύ κεγέζνπο ηαηλίεο flexi-ties πνπ παξέρνληαη πεξλώληαο ηελ από ηηο νπέο ηνπ ειάζκαηνο ηνπ αηζζεηήξα, θαη έπεηηα πξνζδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην θαηάιιειν ηκήκα ηνπ πίζσ νξηδόληηνπ βξαρίνλα κε ηξόπν πνπ λα είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε ην δίζθν θαη κε ηελ θαηεύζπλζε πνπ βιέπεηε ζηηο εηθόλεο. πκβνπιή: αλ θαληαζηείηε ηνλ αηζζεηήξα σο έλα βέινο (κε ην θαιώδην πίζσ ηνπ), απηόο ζα δείρλεη πξνο ηελ αληίζεηε θνξά πεξηζηξνθήο από εθείλε πνπ έρνπλ ηα πεληάι όηαλ ην πνδήιαην θηλείηαη πξνο ηα εκπξόο. πκβνπιή: ε κεξηθνύο ζθειεηνύο, όπνπ ην ζεκείν ζπγθόιιεζεο ηεο βάζεο Δηθόλα 13 ηνπ νξζνζηάηε βξίζθεηαη θνληά ζηνλ νξηδόληην βξαρίνλα, απηό ην «εμόγθσκα» κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην νξηδόληην γιίζηξηκα ηεο ηαηλίαο flexi-tie πξνο ηα εκπξόο, νπόηε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία δεύηεξε flexi-tie ε νπνία λα πεξλά δηακέζνπ ηεο πξώηεο, κεηά θαηά κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα θαη δηακέζνπ ηεο βάζεο ηνπ νξζνζηάηε. Δθαξκόζηε ηε ζσζηή ηάζε, κε ηξόπν πνπ απηόο ν δεύηεξνο θόκπνο λα ηξαβά πξνο ηα πίζσ ηε βάζε ηνπ αηζζεηήξα θαηά κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα κε ζπλέπεηα λα επζπγξακκίδεηαη μαλά κε ηνπο καγλήηεο. Οη ζθειεηνί ησλ πνδειάησλ κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο, θαη ζε κεξηθνύο από απηνύο ζα ρξεηαζηεί κεγαιύηεξε δηαδηθαζία δνθηκήο-ζθάικαηνο γηα λα επηηεπρζεί ην ζσζηό ζεκείν ηνπνζέηεζεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνίεζεηε επίζεο ηαηλία DaaTape γηα λα θξαηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα ζηε ζέζε ηνπ σο πξνο ηνλ νξηδόληην άμνλα αλ απηό είλαη απαξαίηεην. Ο αηζζεηήξαο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην καγλεηηθό δίζθν αθόκε θαη θάησ από ηηο ηαηλίεο. πκβνπιή: αξγόηεξα, όηαλ ζα δνθηκάζεηε ην ζύζηεκα θαη όια ζα είλαη εληάμεη, ζα κπνξέζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζόηεξεο ηαηλίεο flexi-tie ή DaaTape γηα λα ηαθηνπνηήζεηε ην θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα γύξσ από ην ζηήξηγκα ηεο ζέιαο. 2. Βάζε ζηνλ θάησ βξαρίνλα. Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θάησ βξαρίνλα γηα λα πξνζδέζεηε ηε βάζε (ζπλήζσο ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα). πκβνπιή: ε βάζε είλαη εκηεύθακπηε νπόηε κπνξείηε λα ηε ιπγίζεηε γηα λα πξνζαξκνζηεί θαιύηεξα ζηελ θακπύιε ηνπ θάησ βξαρίνλα. Καζαξίζηε ηνλ θάησ βξαρίνλα κε έλα πγξό παλί, θαη κεηά ζηεγλώζηε ηνλ κε έλα ζηεγλό θνκκάηη πθάζκαηνο.. Κόςηε έλα θνκκάηη θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο κε θαηάιιειν κέγεζνο γηα λα πξνζδέζεηε θαη ηα δύν «πόδηα» ηεο βάζεο θαη κεηά μεθνιιήζηε Δηθόλα 14 ην ραξηί ηεο πίζσ όςεο θαη θνιιήζηε ηελ ηαηλία ηζηώλνληάο ηελ επάλσ ζην θαηάιιειν ηκήκα ηνπ θάησ βξαρίνλα (βιέπε Δηθόλα 14). Ξεθνιιήζηε κε πξνζνρή ην ραξηί ηεο επάλσ όςεο. Σνπνζεηήζηε κε πξνζνρή ηε βάζε επάλσ ζην θνκκάηη ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο. Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη ππάξρεη δηάθελν 2mm κέρξη ην καγλεηηθό δίζθν θαη έπεηηα αθαηξέζηε ην δίζθν γηα λα δηεπθνιπλζνύλ ηα επόκελα βήκαηα. Κόςηε έλα αθόκε θνκκάηη ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη επαλαιάβεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα λα ην απιώζεηε επάλσ από ηα «πόδηα» ηεο βάζεο. Κόςηε έπεηηα έλα θνκκάηη ηαηλίαο DaaTape κήθνπο 250mm, μεθνιιήζηε ην πξνζηαηεπηηθό ραξηί, θαη ηπιίμηε ην πξνζεθηηθά επάλσ από ηε βάζε θαη γύξσ από ηνλ θάησ βξαρίνλα (ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη θαζαξηζηεί!), κε αξθεηή ηάζε, πξνζέρνληαο ώζηε λα παξακείλεη επάλσ ζηνλ θάησ βξαρίνλα θαη λα κελ γιηζηξήζεη από ηελ άθξε ηνπ. Σπιίμηε ην μαλά γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ γηα λα εληζρπζεί. Σέινο, ηζηώζηε ηελ ηαηλία γηα λα βεβαησζείηε όηη έρεη θνιιήζεη ζσζηά. Δηθόλα 15 10

11 εκείσζε: Η ηαηλία DaaTape είλαη πςειήο πνηόηεηαο, θαη εκηεύθακπηε γηα λα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ αλνκνηόκνξθεο πξνζδέζεηο πνπ είλαη κεξηθέο θνξέο αλαγθαίεο γηα λα πξνζδεζεί ζσζηά ε βάζε. Μπνξεί λα ιπγίζεη επάλσ από εμνγθώκαηα ζπγθνιιήζεσλ θιπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα είλαη ε επηθάλεηα θαζαξή θαη λα δηαηεξείηε επαξθή ηάζε (ηέλησκα) θαζώο ηελ πεξηηπιίγεηε. πκβνπιή: Κνιιώληαο ηελ ηαηλία ζθηρηά θαη ηξαβώληαο ηελ πάληνηε πξνο ηα εκπξόο θαζώο ηελ ηπιίγεηε, κπνξείηε λα επηηύρεηε κία πην θαιή θαη ζηαζεξή εθαξκνγή. 5 Δγθαηάζηαζε Δμαξηεκάησλ Σηκνληνύ Γπξίζηε πξνζεθηηθά ην πνδήιαηό ζαο ζηελ όξζηα ζέζε θαη αθνπκπήζηε ην ζε έλαλ ηνίρν ή θαηεβάζηε ηνλ νξζνζηάηε ηνπ, αλ δηαζέηεη. Ξεηπιίμηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα θαη ην θύξην θαιώδην component (ζύλζεηνπ ζήκαηνο) από ηελ θάησ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη ηζηώζηε ηα. 5.1 Καιώδην Κηλεηήξα θαη Δκπξόο Γηαλνκέαο Γηαθιαδώζεσλ πλδέζηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα κε ηνλ θηλεηήξα, δηαζθαιίδνληαο όηη ηα βέιε θαη ζηα δύν βύζκαηα είλαη επζπγξακκηζκέλα ώζηε ηα pin λα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε όηαλ εηζάγεηε ην βύζκα (Δηθόλα 16). Αθνύ βεβαησζείηε όηη ηα βέιε θαη ηα pin έρνπλ επζπγξακκηζηεί ζσζηά, ζα πξέπεη λα ζπλδέζεηε ζηαζεξά ην βύζκα, εηζάγνληάο ην κέρξη ηελ ελδεηθηηθή γξακκή. εκαληηθό: αλ ρξεηαζηεί λα απνζπλδέζεηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα γηα λα δηνξζώζεηε έλα ζθαζκέλν ιάζηηρν, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνιύ θαηά ηελ επαλαζύλδεζή ηνπ ώζηε ηα βέιε λα είλαη επζπγξακκηζκέλα, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεηε ζνβαξή δεκηά ζην βύζκα. Σν θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα εμέξρεηαη πξνο ηα θάησ θαη πξνο ην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ, αθνινπζώληαο ηηο πξνεγνύκελεο νδεγίεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηαηλία DaaTape ή flexi-tie γηα λα ην πξνζδέζεηε ζην πηξνύλη ζαο. Με ην θιηπ δηπινύ θαισδίνπ πξνζδέζηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα παξάιιεια κε έλα από ηα θαιώδηα ηνπ πνδειάηνπ επάλσ από ηα πηξνύληα π.ρ. ην θαιώδην ηνπ εκπξόο θξέλνπ (βιέπε Δηθόλα 17). Δίλαη πηζαλό έλα θαιώδην κεηαμύ ησλ πηξνπληώλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο λα έρεη κεγαιύηεξν κήθνο απ ό,ηη ρξεηάδεηαη θαη ζα ηαθηνπνηεζεί ζε θάπνην επόκελν ζηάδην. Δηθόλα 16 Σξαβήμηε ην θύξην θαιώδην από ην πιαίζην ππνδνρήο κέρξη ην ηηκόλη ζαο θαη επηιέμηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ. Figure 17 11

12 εκείσζε: νη πην ζπλήζεηο ζέζεηο είλαη θάησ από ην θέληξν ηεο κπάξαο ηνπ ηηκνληνύ (Δηθόλα 18), ή δίπια ζηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ (Δηθόλα 19). Η πξώηε επηινγή είλαη θαιύηεξε, θαζώο ηα θαιώδηα θηλνύληαη καδί κε ην ηηκόλη. Δηθόλα 18 Δηθόλα 19 Αθνύ επηιέμεηε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ, ιπγίζηε ηελ εκηεύθακπηε βάζε ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ θνπηηνύ δηαθιαδώζεσλ κέρξη ηελ θαηάιιειε γσλία. Καηόπηλ, θόςηε έλα θνκκάηη ηαηλίαο δηπιήο όςεο θαηάιιεινπ κήθνπο θαη θνιιήζηε ην ζην ζηέιερνο ηνπ ζθειεηνύ/ηηκνληνύ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην έιαζκα ηεο βάζεο ηνπ δηαθιαδσηή. Βεβαησζείηε όηη έρεηε θαζαξίζεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζθειεηνύ πξηλ θνιιήζεηε ηελ ηαηλία. Ξεθνιιήζηε ην ραξηί ηεο ηαηλίαο θαη εθαξκόζηε πξνζεθηηθά ηε βάζε ζηελ θνιιεηηθή επηθάλεηα. Κόςηε έλα θνκκάηη ηαηλίαο DaaTape θαηάιιεινπ κήθνπο θαη πξνζδέζηε ζηαζεξά ηε βάζε ζην ζθειεηό (Δηθόλα 18). εκείσζε: ππάξρεη επίζεο έλα εμάξηεκα αλάξηεζεο ζηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ 1 1/8 (Δηθόλα 20). Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην εμάξηεκα, αθαηξέζηε ηελ ήδε ππάξρνπζα βάζε από ηνλ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ θαη ηνπνζεηήζηε ηε βάζε αλάξηεζεο ζηελ θνιώλα 1 1/8. Έπεηηα αθαηξέζηε ηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ θαη ηνλ επηζπκεηό αξηζκό δηαρσξηζηηθώλ δαθηπιίσλ (αλαθεξζείηε ζηνλ νδεγό ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ, ζαο), ηνπνζεηήζηε ηε βάζε θαη κεηά επαλαηνπνζεηήζηε ηελ θνιώλα θαη ηε κπάξα ηνπ ηηκνληνύ όπσο νξίδεηαη ζηνλ νδεγό ρξήζηε. Δηθόλα Θήθε Γέζκεο Καισδίσλ Θα πξέπεη ηώξα λα ηαθηνπνηήζνπκε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα θαη ην θύξην θαιώδην αλ ην κήθνο ηνπο κεηαμύ ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη ηνπ εκπξόο κέξνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη κεγαιύηεξν απ όζν ρξεηάδεηαη. Βξείηε ηε ζήθε δέζκεο θαισδίσλ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζε κία θαηάιιειε ζέζε ζην πιαίζην κε ηνπο ηκάληεο από Βέιθξν, δηπιώζηε πξνζεθηηθά ην θαιώδην πνπ πεξηζζεύεη κέζα ζε απηή θαη ζθίμηε ηα άθξα ησλ ηκάλησλ ζηεξώλνληαο ηα (Δηθόλα 21). Βεβαησζείηε όηη έρεηε εγθαηαζηήζεη ηε ζήθε εζσηεξηθά από νπνηνδήπνηε θαιώδην θξέλσλ/κεραληζκνύ. Δηθόλα 21 12

13 5.3 Αηζζεηήξαο Πέδεζεο (Φξελαξίζκαηνο) Οη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο θξελαξίζκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηηο καλέηεο ησλ θξέλσλ ζαο ώζηε ην ζύζηεκα λα κπνξεί λα θαηαγξάςεη αλ ππάξρεη θξελάξηζκα. Βξείηε ηνπο αηζζεηήξεο θξελαξίζκαηνο, ηηο βάζεηο DaaCube θαη ηνπο καγλήηεο. Ο καγλήηεο είλαη ν μερσξηζηόο θύιηλδξνο πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 22 Δηθόλα 22 ν νπνίνο έρεη εηζαρζεί ζε έλαλ θύβν DaaCube. Σν επίπεδν (κε-θνίιν) ηκήκα ηνπ θπιίλδξνπ θέξεη ην καγλήηε. Ο θύβνο DaaCube είλαη κία ειαζηηθή βάζε ε νπνία επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηνπ ύςνπο θαη ηεο γσλίαο ηνπ καγλήηε (ή αηζζεηήξα). Ο αηζζεηήξαο (θαίλεηαη ζηα αξηζηεξά ζηελ Δηθόλα 22) είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα θαιώδην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ εκπξόο δηαλνκέα θαισδίσλ. Ο αηζζεηήξαο θαη ν καγλήηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ηεο θύξηαο καλέηαο ησλ θξέλσλ, κε ηξόπν πνπ λα αθνπκπνύλ κεηαμύ ηνπο ζην ζεκείν όπνπ ε καλέηα εδξάδεηαη ζην θύξην ηκήκα ηεο κνλάδαο ησλ θξέλσλ, νπόηε θαη ε άθξε ηνπ αηζζεηήξα αθνπκπά ην καγλήηε όηαλ ηα θξέλα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη. Καηά ζπλέπεηα, όηαλ ππάξρεη θξελάξηζκα δεκηνπξγείηαη θελό κεηαμύ ηνπ αηζζεηήξα θαη ηνπ καγλήηε θαη ελξγνπνηείηαη ε δηαθνπή αζθαιείαο. Τπάξρνπλ δύν επηινγέο πξνζαξκνγήο ησλ αηζζεηήξσλ θξελαξίζκαηνο ζηηο καλέηεο ζαο. 1. Σαηλία DaaTape Η πξώηε θαη πην απιή επηινγή είλαη ε ρξήζε θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη ηαηλίαο DaaTape. Απηή είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηα πεξηζζόηεξα πνδήιαηα. 2. Κύβνο DaaCube ε πνδήιαηα κε ειάρηζηε κεηαθίλεζε ηεο καλέηαο (πδξαπιηθά πςειώλ επηδόζεσλ, θιπ.) ή κε κεγάιε δηαθνξά ύςνπο κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ πξνζαξκνγήο ηεο καλέηαο θαη αληίζηνηρα ηνπ αηζζεηήξα κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ελόο ή θαη ησλ δύν θύβσλ DaaCubes αλά εγθαηάζηαζε. Οη θύβνη DaaCubes ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ ύςνπο ηνπ καγλήηε ή ηνπ αηζζεηήξα ώζηε λα ππάξρεη θαιή επζπγξάκκηζε κε ηνλ απέλαληη καγλήηε/ αηζζεηήξα. Οη θύβνη DaaCubes κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ εύθνια θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ηελ θαιύηεξε ξύζκηζε ηνπ δηάθελνπ. εκείσζε: ε θάπνηα πνδήιαηα είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη νη δύν επηινγέο (βιέπε Δηθόλα 23). ην ζπγθεθξηκέλν πνδήιαην ρξεζηκνπνηήζακε εγθαηάζηαζε κε θύβν DaaCube πιεπξηθά ηεο καλέηαο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεη ε καλέηα θαη έηζη λα επηηξαπεί έλα «θξέκαζκα» ηνπ καγλήηε κέζα ζην θύξην ζώκα όπνπ έρεη πξνζαξκνζηεί ν αηζζεηήξαο, θαη επηιέμακε εγθαηάζηαζε κε ηαηλία DaaTape ζηελ πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα, όπσο θαη κε έλα από ηα ζηεξίγκαηα (βιέπε παξαθάησ νδεγίεο), πνπ ζηεξεώζεθε θάησ από ηνλ αηζζεηήξα κε θνιιεηηθή ηαηλία δηπιήο όςεο γηα λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε επζπγξάκκηζε. Δγθαηάζηαζε κε ηαηλία DaaTape: πκβνπιή: πληζηνύκε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα/καγλήηε ζηελ θάησ πιεπξά ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ ζαο ώζηε λα κελ είλαη νξαηόο. Γηα λα ην θάλεηε απηό, αλαπνδνγπξίζηε πξνζεθηηθά ην πνδήιαηό ζαο, αθνύ πξώηα βεβαησζείηε όηη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ηηκνληνύ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα ππνζηνύλ δεκηά θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην δάπεδν. 13 Δηθόλα 23 Δηθόλα 24

14 Δπηιέμηε ηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα θαη ηνπ καγλήηε, ηνπνζεηώληαο ηνλ αηζζεηήξα ζην θύξην ηκήκα ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ θαη ην καγλήηε ζην βξαρίνλα ηεο καλέηαο. εκεηώζηε ηε ζέζε θαη θνιιήζηε ηαηλία δηπιήο όςεσο θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο καλέηαο (ζηηο ζέζεηο ηνπ καγλήηε θαη ηνπ αηζζεηήξα) θαη θαηόπηλ θνιιήζηε ειαθξώο ζηελ ηαηλία ηνλ αηζζεηήξα θαη ην καγλήηε. Πηέζηε ηα θξέλα θαη βεβαησζείηε όηη ππάξρεη έλα δηάθελν από 0-1mm όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θξέλα θαη έλα δηάθελν 5mm+ θαηά ην κέγηζην θξελάξηζκα. Αθνύ έρεηε επηηύρεη ηελ θαιύηεξε ζέζε, θόςηε ηαηλίεο DaaTape θαηάιιεινπ κήθνπο θαη πξνζδέζηε ηνπο αηζζεηήξεο. Υξεζηκνπνηήζηε δύν παξάιιειεο ισξίδεο ζηνλ αηζζεηήξα θαη ηνλ καγλήηε. πκβνπιή: αλ δελ είζηε βέβαηνη όηη έρεηε επηηύρεη ην ζσζηό δηάθελν κπνξείηε λα επηιέμεηε λα αθήζεηε ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηεο ηαηλίαο DaaTape κέρξη πνπ λα θνξηηζηεί ε κπαηαξία ζαο θαη λα κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε έλαλ έιεγρν επηδόζεσλ πξηλ εγθαηαζηήζεηε νξηζηηθά ηηο κνλάδεο. πλδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην θύξην θαιώδην κέζσ ηνπ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ ππνδνρέα κε δύν-pin. Πξνζέμηε λα είλαη ζσζηά επζπγξακκζκέλν ην βύζκα κε ηελ ππνδνρή θαζώο ην ζπλδέεηε. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην θξέλν ηεο άιιεο πιεπξάο Δγθαηάζηαζε κε θύβν DaaCube Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ηνπο θύβνπο DaaCubes θαη ηηο κηθξέο ζθήλεο από ηελ ηζάληα ηνπο. Σνπνζεηήζηε ηηο ζθήλεο ζε ζεκείν όπνπ δελ θηλδπλεύνπλ λα ραζνύλ. Ο θύβνο DaaCube έρεη έλα θελό θσληθνύ ζρήκαηνο ζην θέληξν ηνπ, νπόηε κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε κία ζθήλα από επάλσ ή θάησ, από ηνλ αηζζεηήξα/καγλήηε γηα λα αιιάμεηε ηε γσλία ηνπ πξνο ηα επάλσ ή θάησ. Δπίζεο αλάινγα κε ηελ πιεπξά εηζαγσγήο ηνπ αηζζεηήξα/καγλήηε, ζα έρεηε δηαθνξεηηθό εύξνο ξύζκηζεο ύςνπο (Δηθόλα 25). Δηζάγεηε ην καγλήηε θαη ηνλ αηζζεηήξα εληόο ησλ θύβσλ DaaCubes θαη κεηά ηνπνζεηήζηε ηνπο επάλσ ζηα θξέλα ζαο θαη ξπζκίζηε ηηο γσλίεο, ηελ εηζαγσγή, ηελ θαηεύζπλζε, θιπ., κέρξη λα επηηύρεηε κία θαιή θνληηλή απόζηαζε κεηαμύ αηζζεηήξα θαη καγλήηε. Δηζάγεηε ηηο ζθήλεο θαη ζπξώμηε ηηο πξνο ηα κέζα κε έλα κηθξό θιεηδί Allen γηα λα θιεηδώζεηε ηνπο καγλήηεο/αηζζεηήξεο ζηε ζέζε ηνπο. Δηθόλα 25 Έπεηηα πεξάζηε δύν κηθξέο ηαηλίεο flexi-ties δηακέζνπ ησλ νπώλ ηεο βάζεο ησλ θύβσλ Cubes (αιιά θξαηήζηε ηηο αλνηθηέο) θαη κεηά μαλαηνπνζεηήζηε ηνπο θύβνπο θαη ηνπο αηζζεηήξεο/καγλήηεο ζηηο νξηδόκελεο ζέζεηο επάλσ ζηε καλέηα ησλ θξέλσλ. Πξνζεθηηθά ηπιίμηε κία από ηηο ηαηλίεο flexi-ties θαη πεξάζηε ηελ από ην zip θιείδσκά ηεο θαη έπεηηα ηξαβήμηε ηελ ώζηε λα ζθίμεη ειαθξά. Κάληε ην ίδην γηα ηελ άιιε ηαηλία, θαη κεηά ζθίμηε ελαιιαθηηθά ηελ θαζεκία κέρξη λα επηηύρεηε λα ζηεξεώζεηε ηνλ θύβν. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ άιιν θύβν. Ρπζκίζηε ην δηάθελν κεηαμύ ηνπ καγλήηε/αηζζεηήξα ώζηε λα είλαη 0-1mm όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην θξέλν θαη 5mm+ όηαλ ππάξρεη θξελάξηζκα. εκείσζε: αλ πξνηηκάηε, κπνξείηε λα ζηαζεξνπνηήζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηνλ θύβν DaaCube κε ηαηλία DaaTape. εκείσζε: όπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, κπνξεί λα είλαη θαιύηεξν γηα ην πνδήιαηό ζαο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θύβν DaaCube ζηελ πιεπξά ηνπ καγλήηε (πιεπξά ηεο καλέηαο) θαη ηαηλία DaaTape ζηελ πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα. 14

15 5.4 Μηθξν-ειεγθηήο παξνρήο ηζρύνο (κηθξν-γθάδη) Ο κηθξν-ειεγθηήο παξνρήο ηζρύνο (κηθξν-γθάδη) είλαη θαιύηεξν λα εγθαηαζηαζείζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ηηκνληνύ, κε ηελ θνλζόια LCD ζηελ αξηζηεξή. Η πξνηηκώκελε ζέζε γηα ην κηθξν-γθάδη είλαη επάλσ από ην δαθηύιην ηεο βάζεο ηεο δεμηάο καλέηαο ησλ θξέλσλ, δίπια από ηε δεμηά ιαβή ηηκνληνύ. Δηθόλα 26 Σν κηθξν-γθάδη δηαζέηεη ξπζκηδόκελα ειάζκαηα αλάξηεζεο από αινπκίλην πνπ είλαη επιύγηζηα θαη κπνξνύλ λα έρνπλ θαηεύζπλζε πξνο ηα κέζα ή πξνο ηα έμσ, ησλ νπνίσλ ε νιίζζεζε κπνξεί λα ξπζκηζηεί (νη νπέο ζηα ειάζκαηα αλάξηεζεο είλαη νβάι) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή (βιέπε Δηθόλα 27). Σα ειάζκαηα αλάξηεζεο δηαζέηνπλ 3 νπέο πξνζαξκνγήο, ζε δύν από ηηο νπνίεο πεξλάηε ηνπο ζπξκαηνδέηεο γηα λα πξνζδέζεηε ηε κνλάδα ζην πνδήιαην. εκείσζε: νη δαθηύιηνη ησλ βάζεσλ ησλ θξέλσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε αξθεηά ζε ζρήκα. Αιιά κε ιίγε ππνκνλή, ζα επηηύρεηε κία θαιή πξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ζηπι. Σνπνζεηήζηε ην κηθξν-γθάδη επάλσ από ηε βάζε ηεο ιαβήο ηεο δεμηάο καλέηαο ησλ θξέλσλ ζαο. Πξνζέμηε πώο ην κηθξν-γθάδη ζηεξίδεηαη επάλσ ζηελ θακπύιε ηεο ιαβήο ηνπ ηηκνληνύ θαη πεξηζηξέςηε θαη/ή ιπγίζηε ηα ειάζκαηα ηεο βάζεο ηνπ κηθξν-γθαδηνύ κέρξη λα επηηύρεηε κία θαιή πξνζαξκνγή. Δηθόλα 27 ηε ζπλέρεηα πεξάζηε δύν κηθξέο ηαηλίεο flexi-tie δηακέζνπ ησλ εμσηεξηθώλ νπώλ θαη ζηηο δύν βάζεηο (έηζη ώζηε θαη νη δύν ηαηλίεο flexi-tie λα πεξάζνπλ δηακέζνπ θαη ησλ δύν βάζεσλ, κία ζηα αξηζηεξά ηνπ γθαδηνύ θαη κία ζηε δεμηά ηνπ πιεπξά), θαη κεηά μαλαηνπνζεηήζηε ην κηθξν-γθάδη επάλσ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ δαθηύιην ηεο βάζεο ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ ζηε ιαβή ηνπ ηηκνληνύ. Πεξάζηε ηηο ηαηλίεο γύξσ από ηε ιαβή (κία ζε θάζε πιεπξά ηνπ δαθηπιίνπ ηεο βάζεο ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ) θαη μαλά κέζα από ηα θιεηδώκαηα zip. θίμηε ειαθξά θάζε ηαηλία, ζθίγγνληαο ελαιιαθηηθά ηελ θαζεκία, κέρξη ην κηθξν-γθάδη λα έρεη επζπγξακκηζηεί ζσζηά θαη λα κελ γιηζηξά όηαλ ρεηξίδεζηε ηα πιήθηξα. πκβνπιή: αλ δελ θαηαθέξλεηε λα ζθίμεηε αξθεηά ην γθάδη ώζηε απηό λα κελ γιηζηξά, αθαηξέζηε ηε κνλάδα (θόςηε ηηο ηαηλίεο flexi-ties), θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε θαηάιιεια έλα θνκκάηη θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη ηέινο μαλαηνπνζεηήζηε δύν αθόκε ζπξκαηνδέηεο. πκβνπιή: κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε επίζεο ηαηλία DaaTape πεξλώληαο ηελ γύξσ από ηελ άθξε ηνπ κηθξνγθαδηνύ, θαη έπεηηα γύξσ από ηε ιαβή ηνπ ηηκνληνύ. Κόςηε ηηο άθξεο ησλ ηαηληώλ flexi-ties, θαη έπεηηα ζπλδέζηε ην κηθξν-γθάδη ζην θαηάιιειν βύζκα ζην θύξην θαιώδην, πξνζέρνληαο ώζηε ην βύζκα θαη ε ππνδνρή λα είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλα πξηλ ηελ εηζαγσγή. εκείσζε: κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ από ηνπο παξερόκελνπο ζπξκαηνδέηεο γηα λα πξνζδέζεηε ζηαζεξά ην θαιώδην ηνπ κηθξν-γθαδηνύ ζε εθείλν ηνπ θξέλνπ, ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ιίγε ηαηλία DaaTape αλ πξνηηκάηε. 15

16 5.4.1 Δγθαηάζηαζε Διεγθηή Παξνρήο Ιζρύνο (Γθάδη) Ο DaaHub δηαηίζεηαη επίζεο θαη κε έλαλ ηππηθό ειεγθηή παξνρήο ηζρύνο (γθάδη). Αλ πξνηηκάηε κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε απηόλ αληί γηα ην κηθξν-γθάδη, αιιά έλα θαλνληθό γθάδη είλαη ιηγόηεξν ζπκβαηό κε ην ιεβηέ αιιαγήο ηαρπηήησλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλσκαιία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. εκείσζε: αθόκε θαη αλ ζαο πάξεη ιίγν ρξόλν γηα λα ην ζπλεζίζεηε ζηελ αξρή, ην κηθξν-γθάδη απνηειεί ηελ θαιύηεξε επηινγή όζνλ αθνξά Figure 28 ηε ζπκβαηόηεηα, απιόηεηα θαη επθνιία σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ. εκείσζε: ζύληνκα ζα δηαπηζηώζεηε όηη ζα ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο ηα 6 επίπεδα ηεο Τπνβνήζεζεο Πεληάι (Pedal Assist), ρξεζηκνπνηώληαο ην γθάδη όηαλ ρξεηάδεζηε κία άκεζε επηπιένλ ώζεζε. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην θαλνληθό γθάδη, αθαηξέζηε ηελ αξηζηεξή ιαβή ηνπ ηηκνληνύ, γιηζηξήζηε ην γθάδη επάλσ ζηε κπάξα, θαη έπεηηα ζθίμηε ηελ εμαγσληθή βίδα. Σνπνζεηήζηε ηνλ πιαζηηθό δαθηύιην, έπεηηα ην θνκκάηη ηνπ άθξνπ ηεο ιαβήο ηνπ ηηκνληνύ. πκβνπιή: γηα λα απειεπζεξώζεηε ην ιεβηέ ησλ ηαρπηήησλ, κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην γθάδη ζην εμσηεξηθό άθξν ηεο δεμηάο ιαβήο ηνπ ηηκνληνύ. ε απηόλ ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο όκσο, ην θαιώδην είλαη πην επάισην (θαζώο πιένλ βξίζθεηαη εμσηεξηθά) θαη ζα πξέπεη λα ην πξνζδέζεηε θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ γηα λα κελ ζαο εκπνδίδεη. Πξέπεη λα θάλεηε επίζεο κία κηθξή ηνκή ζηε ιαβή ηνπ ηηκνληνύ γηα λα εηζάγεηε ην γθάδη ώζηε λα κπνξείηε λα έρεηε όιν ην κήθνο ηεο ιαβήο δηαζέζηκν. 5.5 Κνλζόια LCD Δγθαηαζηήζηε ηελ θνλζόια LCD ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ηηκνληνύ. Ξεβηδώζηε απιά ηε βίδα ηνπ βξαρίνλα γηα λα αλνίμεηε ην βξαρίνλα, θαη ζπξώμηε ηε κνλάδα όζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ αξηζηεξή ιαβή ηνπ ηηκνληνύ πξηλ ζθίμεηε ηε βίδα. εκείσζε: ζε ιαβέο κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ ζα πξέπεη λα ζπξώμεηε ζηαζεξά ελώ γπξλάηε ηε βίδα γηα λα κπνξέζεη λα κπεη ζηελ απιάθσζε, ή είλαη πηζαλό λα ρξεηαζηείηε κία αθόκε κεγαιύηεξε ζπκβαηή βίδα (αιιά κελ ρξεζηκνπνηήζεηε κία κε ππεξβνιηθά κεγάιν κήθνο γηαηί ππάξρεη πηζαλόηεηα λα πξνθαιέζεηε δεκηά ζηελ θνλζόια LCD θαζώο ηε βηδώλεηε) Δηθόλα 29 πλδέζηε ην θαιώδην ζην αληίζηνηρν βύζκα κε πέληε-pin ζηνλ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ, πξνζέρνληαο λα έρνπλ επζπγξακκηζηεί κε ζσζηό ηξόπν ην βύζκα θαη ε ππνδνρή πξηλ από ηελ εηζαγσγή. Σαθηνπνηήζηε νπνηνδήπνηε θαιώδην είλαη ιάζθα αλ ρξεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηώληαο ζπξκηνδέηεο ή ηαηλία DaaTape. 6 Σειηθά Βήκαηα Πεξηκέλεηε λα θνξηηζηεί πιήξσο ε κπαηαξία ζαο θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε ηελ ζην πνδήιαηό ζαο θαη δνθηκάζηε ηηο επηδόζεηο όισλ ησλ εμαξηεκάησλ. 6.1 Γνθηκή Δπηδόζεσλ: 1. Βεβαησζείηε όηη ην θιεηδί ηεο κπαηαξίαο έρεη ζηξαθεί αξηζηεξόζηξνθα πιήξσο ζηε ζέζε «open» (ζπξώμηε ην γηα λα γπξίζεη αλ έρεη θιεηδώζεη ζηε ζέζε «off» ). Με ην θιεηδί λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε «νpen» ηνπνζεηήζηε ηε κπαηαξία επάλσ ζην πιαίζην ππνδνρήο (ε εκπξόο άθξε ηεο ζα πξέπεη λα αγγίδεη ηελ άθξε ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο όηαλ έρεη εηζαρζεί πιήξσο), θαη έπεηηα γπξίζηε ην θιεηδί δεμηόζηξνθα κέρξη λα θηάζεη 16

17 ζηε ζέζε «νn» (νξηδόληηα ζέζε). 2. Πηέζηε ην πιήθηξν power on (ελεξγνπνίεζε) ζηελ θνλζόια LCD θαη ε νζόλε ζα πξαγκαηνπνηήζεη εθθίλεζε, εκθαλίδνληαο πξνζσξηλά ηε δηάκεηξν ηνπ ηξνρνύ (κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε δηάκεηξν θξαηώληαο πηεζκέλν ην πιήθηξν set (ξύζκηζε) γηα 10 δεπηεξόιεπηα, θαη ρξεζηκνπνηώληαο έπεηηα ηα πιήθηξα up/down (επάλσ/θάησ). 3. Αλεβείηε ζην πνδήιαηό ζαο (ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθό ρώξν,όπνπ ζα κπνξείηε λα πνδειαηήζεηε, γηα ηα επόκελα βήκαηα). 4. Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν up γηα λα αιιάμεηε ην επίπεδν ηεο PA (Τπνβνήζεζεο Πεληάι) ζε 1 bar. Ξεθηλήζηε πξνζεθηηθά θαη κεηά από κία ζηξνθή ησλ πεληάι ζα πξέπεη λα αηζζαλζείηε ηελ ππνβνήζεζε. Αλεβείηε ζην επίπεδν 2,3, θιπ. γηα πεξηζζόηεξε ηζρύ. Αλ ε ππνβνήζεζε δελ ιεηηνπξγεί ειέγμηε ην γθάδη (όπσο νξίδεηαη παξαθάησ). Αλ ην γθάδη ιεηηνπξγεί (αιιά ε ππνβνήζεζε πεληάι όρη), ηόηε ζα πξέπεη λα ειέγμεηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ πεληάι. Δπηζηξέςηε ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ειέγμηε μαλά αλ έρεηε ην ζσζηό δηάθελν θιπ. Αλ θαη ην γθάδη θαη ε ππνβνήζεζε πεληάι δελ ιεηηνπξγνύλ, ζα πξέπεη λα ειέγμεηε μαλά ηνπο αηζζεηήξεο ησλ θξέλσλ, θαζώο πηζαλόηαηα θάπνην δηάθελν είλαη πνιύ κεγάιν θαη ε ιεηηνπξγία δηαθνπήο έρεη ζηακαηήζεη ηνλ θηλεηήξα. 5. Αηζζεηήξεο θξέλσλ. Δλώ βξίζθεζηε ζηε ιεηηνπξγία ππνβνήζεζεο, πηέζηε ην αξηζηεξό θξέλν, νπόηε ν θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία θαη κε ην δεμί ζαο θξέλν. Αλ ν θηλεηήξαο δελ ζηακαηά, επηζηξέςηε ζηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο αηζζεηήξεο. Δίηε ν αηζζεηήξαο δελ έρεη πιήξσο ζπλδεζεί, ή ην δηάθελν όηαλ πηέδνληαη ηα θξέλα είλαη κηθξόηεξν ησλ 5mm. 6. Μηθξν-γθάδη. Μεηά ηε δνθηκή ησλ θξέλσλ θαη αθνύ απηά έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ην κηθξν-γθάδη. Με ηελ ππνβνήζεζε πεληάι ζην επίπεδν 1 (ζην επίπεδν 0 ην γθάδη δελ ζα ιεηηνπξγήζεη) θξαηήζηε πηεζκέλν ην πιήθηξν κε ηε κηθξόηεξε θνπθθίδα γηα ρακειή ώζεζε. Πηέζηε ην κεζαίν πιήθηξν γηα κεζαία ώζεζε, θαη πηέζηε ην ηειεπηαίν πιήθηξν γηα ηε κέγηζηε ηζρύ. Μπνξείηε λα θιεηδώζεηε ην γθάδη κε δηπιό θιηθ. Μόιηο αθνπκπήζεηε ηα θξέλα, ή έλα από ηα άιια 2 πιήθηξα, ν κεραληζκόο θιεηδώκαηνο ζα αθπξσζεί. 6.2 Σειηθνί Έιεγρνη Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκώλ ησλ εμαξηεκάησλ, εγθαηαζηήζηε νξηζηηθά όια ηα εμαξηήκαηα πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη πξνζσξηλά θαη ζηεξεώζηε ην θύξην πιαίζην ππνδνρήο ζηε ζέζε ηνπ. Διέγμηε μαλά θάζε εμάξηεκα πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη μερσξηζηά θαη βεβαησζείηε όηη όιεο νη βίδεο θαη ηα παμηκάδηα έρνπλ ζθηρηεί ζηε ξνπή πνπ νξίδεηαη από ηηο νδεγίεο. Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη όια ηα θαιώδηα πνπ είλαη ιάζθα ή πεξηζζεύνπλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαη πξνζδεζεί. Διέγμηε όιεο ηηο πξνζδέζεηο κε ζπξκαηνδέηεο θαη θνιιεηηθή ηαηλία θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζηαζεξέο. πκβνπιή: ζε πνδήιαηα κε κηθξό ζθειεηό, όπνπ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη εληόο ηνπ ζθειεηνύ κπνξείηε λα αθήζεηε ηηο βίδεο ηεο βάζεο ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο ιίγν ιάζθα ώζηε, γηα λα αθαηξέζεηε/ηνπνζεηήζεηε ηε κπαηαξία λα κπνξείηε λα ζηξέςεηε ην πιαίζην ππνδνρήο ιίγν έμσ από ην ζθειεηό ηνπ πνδειάηνπ. Δίζηε πιένλ έηνηκνη λα μεθηλήζεηε! Δπρόκαζηε λα απνιαύζεηε ην θηη ζαο κεηαηξνπήο ειεθηξηθνύ πνδειάηνπ DaaHub! 17

18 7 Γισζζάξη Όξσλ Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα γισζζάξη επεμήγεζεο εηδηθώλ όξσλ γηα ην ειεθηξηθό πνδήιαην ζην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε ηππνπνηεκέλεο πεξηγξαθέο ησλ εμαξηεκάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε νξνινγία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ νδεγνύ απηνύ, ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εμαξηήκαηα απηά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη ζπλήζεηο όξνη (γηα κε-ειεθηξηθά πνδήιαηα) δελ πεξηιακβάλνληαη. Καλνληθόο ξπζκηζηήο ηζρύνο κία ζπζθεπή κε πεξηζηξεθόκελν κνριό ζην ηηκόλη γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Ρπζκηζηήο Ιζρύνο Micro έλαο ξπζκηζηήο ηζρύνο (γθάδη) 3 πιήθηξσλ ζρεδηαζκέλνο εηδηθά γηα ηνλ DaaHub. Οη ξπζκίζεηο ρακειήο, κέζεο ή πςειήο ηζρύνο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θξαηώληαο πηεκέλν έλα πιήθηξν. Η ξύζκηζε ηζρύνο γίλεηαη κε δηπιό θιηθ θαη ε πίεζε ζε κία καλέηα θξέλσλ επαλαθέξεη ην γθάδη ζην επίπεδν κεδέλ. Οζόλε LCD - έλαο ηύπνο νζόλεο πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηηο ιαβέο ηνπ ηηκνληνύ θαη παξέρεη ζηνλ αλαβάηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνδειάηνπ θαζώο θαη πιεξνθνξίεο δηαγλσζηηθώλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο δηαθόπηεο επηινγήο ιεηηνπξγηώλ. Γηαθόπηεο παξνρήο ηζρύνο θαηά ην θξελάξηζκα έλαο θόθθηλνο καγλεηηθόο δηαθόπηεο αηζζεηήξα πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο καλέηαο θξέλσλ γηα λα δηαθνπεί ε παξνρή ηζρύνο θαηά ην θξελάξηζκα. Δκπξόο Γηαλνκέαο Γηαθιαδώζεσλ έλαο δηαθιαδσηήο όπνπ ζπλδένληαη κε θαιώδην ε νζόλε LCD θαη νη αηζζεηήξεο πέδεζεο (θξελαξίζκαηνο). Σν θύξην θαιώδην ηνπ δηαλνκέα ζπλδέεηαη κε ηε ζπθεπή ειέγρνπ. Σαηλία Daa (DaaTape) Δηδηθά ζρεδηαζκέλε ηαηλία γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηη ηνπ DaaHub Κύβνο Daa (DaaCube) Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο αηζζεηήξαο θξελαξίζκαηνο γηα καλέηεο θξέλσλ κηθξήο δηαδξνκήο Κύξηα δέζκε θαισδίσλ έλα κνλό πνιππνιηθό θαιώδην πνπ ζπλδέεη ηνλ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ κε ηε ζπζθεπή ειέγρνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ. Κηλεηήξαο Hub ν θύξηνο ειεθηξνθηλεηήξαο πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ εκπξόο ηξνρό. Κηλεηήξαο ρσξίο αηζζεηήξα - έλαο ηύπνο θηλεηήξα ρσξίο ςήθηξεο, πςειήο απνδνηηθόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ζηνλ νπνίν δελ είλαη ελζσκαησκέλνη αηζζεηήξεο θίλεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο ηζρύνο ζηνλ θηλεηήξα π.ρ. ν θηλεηήξαο DaaHub. Κηλεηήξαο ρσξίο ςήθηξεο - Οη θηλεηήξεο Wisper θαη DaaHub δελ ρξεζηκνπνηνύλ ςήθηξεο άλζξαθα γηα ηελ παξνρή ηζρύνο ζηνλ θηλεηήξα. Οη ςήθηξεο είλαη επηξξεπείο ζηε θζνξά πξνθαιώληαο έηζη πηζαλά πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο θηλεηήξεο Wisper. Αηζζεηήξαο πεληάι έλαο αηζζεηήξαο πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ θάησ βξαρίνλα ηνπ ζθειεηνύ (πιαηζίνπ) ηνπ πνδειάηνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πεξηζηξνθήο ησλ ζηξνθάισλ ησλ πεληάι. πζθεπή Διέγρνπ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην πιαίζην ππνδνρήο ηνπ DaaHub, ε νπνία δέρεηαη ηα δεδνκέλα από όιεο ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη παξέρεη κία ξπζκηζκέλε απόθξηζε ζηνλ θηλεηήξα. Hall Effect έλαο ηύπνο αηζζεηήξα θίλεζεο καγλεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ξπζκηζηέο ηζρύνο, ζηνπο δηαθόπηεο παξνρήο ηζρύνο θαηά ην θξελάξηζκα θαη ζηνπο αηζζεηήξεο ησλ πεληάι. Μπαηαξία ε θύξηα κπαηαξία πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην πνδήιαην γηα παξνρή ηζρύνο ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα. Ληζίνπ (πνιπκεξνύο) πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πεξηγξάθεη ην είδνο ηνπ πιηθνύ/ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ αλάινγνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο ησλ κπαηαξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε Wisper. 18

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Υξήζηε. Wisper 905se Sport θαη City S. Οδεγίεο Υξήζεο θαη πληήξεζεο. αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ηνλ νδεγό ρξήζηε πξηλ

Οδεγόο Υξήζηε. Wisper 905se Sport θαη City S. Οδεγίεο Υξήζεο θαη πληήξεζεο. αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ηνλ νδεγό ρξήζηε πξηλ Οδεγόο Υξήζηε Οδεγίεο Υξήζεο θαη πληήξεζεο Wisper 905se Sport θαη City S Ηαλνπάξηνο 2010 1 ε έθδνζε Αλαζεσξήζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010 αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ηνλ νδεγό ρξήζηε πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα