Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:"

Transcript

1 Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. 3. Να αληηζηνηρίζεηε ηελ παξαπάλω γξαθηθή παξάζηαζε κε ην ζηξεθόκελν δηάλπζκα πνπ παξηζηάλεη ηελ ηαιάληωζή ηνπ. 4. Να ππνινγίζεηε ηνλ ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα πεξάζεη γηα 1ε θνξά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (θαη κε ην ζηξεθόκελν δηάλπζκα). 5. Να ππνινγίζεηε ηνλ ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα πεξάζεη γηα 1ε θνξά από ηε ζέζε x = -2 m (θαη κε ην ζηξεθόκελν δηάλπζκα). 6. Να ππνινγίζεηε ηνλ ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα πάεη γηα 1ε θνξά από ηε ζέζε x 1 = -2 m ζηε ζέζε x 2 = +2 m (θαη κε ην ζηξεθόκελν δηάλπζκα). 7. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ θάζε ηνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. 8. Πόζε είλαη ε θάζε ηεο ηαιάληωζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2sec 9. Πνηόο ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο θάζεο ηεο ηαιάληωζεο; 2. Έζηω ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο k=200n/m, πνπ ηζνξξνπεί θαηαθόξπθα κε ην θάηω άθξν ηνπ ζηεξεωκέλν ζην δάπεδν. Σην ειεύζεξν άθξν ηνπ ζπλδέω ζώκα κάδαο m=2kg θαη ην ζπγθξαηώ αξρηθά ζηε ζέζε ηνπ θπζηθνύ κήθνπο ηνπ ειαηεξίνπ. Αθήλω ην ζώκα ειεύζεξν θαη ην ζύζηεκα εθηειεί α.α.η. 1. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο. 2. Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο. 3. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηε δπλακηθή θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ειαηεξίνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζέζεο ηεο κάδαο m. 4. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά, ζην πξνεγνύκελν δηάγξακκα, ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζέζεο ηεο κάδαο m. 5. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά, ζην πξνεγνύκελν δηάγξακκα, ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο κάδαο m ζπλαξηήζεη ηεο ζέζεο.

2 Σύνθετερ ασκήσειρ (κπούσηρ ταλάντωσηρ) 4 ο θέμα Πανελληνίων Πλαστική κπούση 1. Έλα ζώκα Σ είλαη δεκέλν ζην έλα άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο κ. Τν άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεωκέλν. Τν ζύζηεκα ειαηήξην κάδα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα Σ δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, θηλνύκελν θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά. Η εμίζωζε ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζώκαηνο Σ δίλεηαη από ηε ζρέζε: x = 0,1ημ10t (SI). Η νιηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο είλαη Δ = 6 J. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=π/10 s ζην ζώκα Σ ζθελώλεηαη βιήκα κάδαο m 2 =m 1 /2 θηλνύκελν κε ηαρύηεηα U 0 θαηά ηελ ζεηηθή θνξά. Τν ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη εθηειεί λέα απιή αξκνληθή ηαιάληωζε πιάηνπο Α = 0,1 m. α. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά κ ηνπ ειαηεξίνπ (4 κνλάδεο) θαη ηε κάδα m ηνπ ζώκαηνο Σ (4 κνλάδεο). (8 κνλάδεο) β. Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή ελέξγεηα Δ (4 κνλάδεο) θαη ηε γωληαθή ζπρλόηεηα ω ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο (4 κνλάδεο) (8 κνλάδεο) γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα U 0 ηνπ βιήκαηνο πξηλ από ηελ θξνύζε. (9 κνλάδεο) (Δπαναληπτικέρ εξετάσειρ 2007) 2. Σώκα Σ 1 κάδαο m 1 =1 kg αθήλεηαη λα νιηζζήζεη από ηελ θνξπθή ιείνπ θαηαθόξπθνπ ηεηαξηνθπθιίνπ αθηίλαο R = 1,8m. Σηε ζπλέρεηα ην ζώκα Σ 1 θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ 2 κάδαο m 2 = 2 kg. Τν Σώκα Σ είλαη ζηεξεωκέλν ζην έλα άθξν νξηδνληίνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 300 Ν/m, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεωκέλν ζε αθιόλεην

3 ζεκείν. Τε ζηηγκή ηεο θξνύζεο ε ηαρύηεηα ηνπ Σ 1 είλαη παξάιιειε κε ηνλ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζωκάηωκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε. Να βξείηε: Α. Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ 1, ζην νξηδόληην επίπεδν, πξηλ ζπγθξνπζηεί κε ην Σ 2. Β. Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο, ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε. Γ. Tν δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζπζζωκάηωκα, κέρξη λα κεδεληζηεί γηα πξώηε θνξά ε ηαρύηεηά ηνπ. Γ. Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο θξνύζεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο κεδελίδεηαη γηα δεύηεξε θνξά. (7 κνλάδεο) Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s 2 Ημιελαστική κπούση (Δξετάσειρ Δσπεπινών Λςκείων 2008) 3. Σώκα Σ κάδαο Μ = 0,1 kg είλαη δεκέλν ζην έλα άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο κ θαη εξεκεί. Τν άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεωκέλν ζε θαηαθόξπθν ηνίρν Μεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ δελ εκθαλίδνληαη ηξηβέο. Βιήκα κάδαο m = 0,001 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα U βλ = 200 m/s θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ, δηαπεξλά αθαξηαία ην ζώκα Σ θαη θαηά ηελ έμνδν ηνπ ε ηαρύηεηα ηνπ έρεη γίλεη U 2 =U βλ /2. Να βξεζνύλ: α. Η ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ην ζώκα Σ ακέζωο κεηά ηελ έμνδν ηνπ βιήκαηνο. β. Η κέγηζηε ζπζπείξωζε ηνπ ειαηεξίνπ. γ. Η πεξίνδνο κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη ην ζώκα Σ. δ. Η ειάηηωζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ θξνύζε. (7 κνλάδεο) Γείηε θαη από ηνλ Σαββάια ηηο: 1.18, 1.19, 1.20, 1.32 (Δξετάσειρ Δσπεπινών Λςκείων 2004)

4 θαη νιίγα πξνβιήκαηα (4 ο Θέμα) γηα πξνρωξεκέλνπο 1. Γίλεηαη όηη νη κάδεο m 1 θαη m 2 ζην παξαθάηω ζρήκα είλαη ίζεο θαη ην ειαηήξην αλάκεζα ηνπο έρεη αξρηθά ην θπζηθό ηνπ κήθνο. Αλ εθηείλνπκε ην ειαηήξην θαηά 20 cm θαη ζηε ζπλέρεηα ην αθήζνπκε ειεύζεξν, λα κειεηήζεηε ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ κεγεζώλ (πιάηνο, πεξίνδνο θιπ). Έζηω m 1 = m 2 = 2kg, k = 100 N/m θαη θάηη πην extreme Να κειεηήζεηε ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλ m 1 = 2m 1 Υπόδεημε: ην ζύζηεκα ζα εθηειέζεη δύν ηαιαληώζεηο κε αθίλεην ην κέζνλ Μ ηνπ ειαηεξίνπ (ζαλ λα είρακε δειαδή δύν αλεμάξηεηα ειαηήξηα), κε αληίζεηε θάζε (Γθ=π). Φξεζηκνπνηήζηε ηελ ΑΓΟ. Αλ m 1 m 2 ην ζεκείν ηνπ ειαηεξίνπ πνπ ζα παξακέλεη αθίλεην δελ ζα είλαη ην κέζνλ ηνπ, αιιά ην θέληξν κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ππνινγίδεηαη από ηε ζπληζηακέλε ηωλ ξνπώλ (βιέπε πεξηζηξνθή ζηεξενύ). 2. Τν ζώκα Σ 1 κάδαο m 1 = 4kg, ζην παξαθάηω ζρήκα, ηζνξξνπεί δεκέλν ζην έλα άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 100N/m, πνπ ην άιιν άθξν ηνπ είλαη ζηαζεξό. Πάλω ηνπ ηζνξξνπεί έλα δεύηεξν ζώκα Σ 2 κάδαο m 2 = 1kg. Δθηξέπνπκε ην Σ 1 από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ πξνο ηα δεμηά θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν λα εθηειέζεη ηαιάληωζε. Αλ ην δάπεδν είλαη ιείν θαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ Σ 1 θαη Σ 2 είλαη κ=0,4, λα ππνινγίζεηε ην κέγηζην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο ηνπο, ώζηε ην Σ 2 λα κελ αλαηξαπεί. Γίλεηαη g=10m/s 2. Σ 2 Σ 1 Υπόδεημε: Η δύλακε πνπ θηλεί ην Σ 2 δελ είλαη άιιε από ηε ζηαηηθή ηξηβή πνπ δέρεηαη από ην Σ 1 θαη πνπ ε ηηκή ηεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηξηβή νιίζζεζεο Τ νι = κν

5 Σ 1 Σ 2 3. Σώκα κάδαο m 1 = 4kg ηζνξξνπεί ζηεξεωκέλν ζην πάλω άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 10N/m, πνπ ην άιιν ηνπ άθξν είλαη αθιόλεην (ζην δάπεδν). Πάλω ζην Σ 1 έρνπκε ζηεξίμεη δεύηεξν ζώκα Σ 2 κάδαο m 2 = 2kg θαη ην ζύζηεκα αξρηθά ηζνξξνπεί. Να ππνινγίζεηε ηε ζέζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή, όπνπ ηα δύν ζώκαηα ζα ράζνπλ επαθή, αλ ζπκπηέζνπκε ην ζύζηεκα θαηά 10cm πξνο ηα θάηω θαη ηε ζηηγκή t=0 ην αθήζνπκε ειεύζεξν λα θηλεζεί. Γίλεηαη g = 10 m/s 2

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Κεφάλαιο 1 ο : (Θέματα Δ στο 1 ο Κεφάλαιο) Καμπυλόγραμμες Κινήσεις Οριζόντια Βολή Ομαλή κυκλική κίνηση Κεντρομόλος επιτάχυνση Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ RICHARD FEYNMAN Nobel Prize in Physics 1965 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ

Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ Άζθεζε 6 Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ 6.. θνπόο ηελ άζθεζε απηή εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θαη κεηξνχληαη νη ξνπέο αδξάλεηαο ηεζζάξσλ ζηεξεψλ ζσκάησλ: ελφο δίζθνπ, κηαο ζθαίξαο, ελφο θπιηλδξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεσζειεληαθά θαηλόκελα 1. Μεηάπησζε θαη θιόλεζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 2. Η θίλεζε ησλ πόισλ ηεο Γεο 3. Δθιείςεηο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα