ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΡ. Γ. ΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΦΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο Η πεξίζαιςε βαζίδεηαη ζηε ζπλερή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε θαη πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε Ο πνιίηεο είλαη ην θέληξν ειέγρνπ πιινγή θαη δηάζεζε ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο Γλσξίζκαηα ηεο πιεξνθνξίαο: Δηαζπλδεζηκόηεηα Δπλαηόηεηα δηαλνκήο θαη αληαιιαγήο ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ ζε ζεκαζηνινγηθό επίπεδν Αμηνιόγεζε ηεο πγείαο ηνπ πνιίηε πην αληηθεηκεληθά & ιήςε απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν: Ύπαξμε επθπώλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο Μεηάδνζε δσηηθώλ παξακέηξσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Απεπζείαο ζύλδεζε ηαηξώλ επηζηεκόλσλ - αζζελώλ 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ρψξνο ηεο Τγείαο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο Ο ρψξνο ηεο Τγείαο εκπιέθεη κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ: ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λνζειεπηηθφ δηνηθεηηθφ αζθαιηζηηθνχο θνξείο αζζελείο Ο ρψξνο ηεο Τγείαο δηαθηλεί κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ 3

4 ΔΙΑΓΩΓΗ Βειηίσζε ζηελ απφδνζε ησλ θνξέσλ πγείαο Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ: Βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο Ιθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ηεξάζηησλ δεδνκέλσλ Δπειημία ρξήζεο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ Αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ ζε λνζνθνκεία Δθαξκνγή εμειηγκέλσλ λνζνθνκεηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 4

5 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Η Δπηζηήκε πνπ εθαξκφδεη: Αξρέο θαη κεζφδνπο κεραληθήο Σερληθέο απφ ην ρψξν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθή, ρεκεία, καζεκαηηθά) Σερλνινγίεο απφ ην ρψξν ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Ιαηξηθήο Έρεη επεθηαζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο κεραληθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πξντφλησλ γηα θιηληθή ρξήζε (ελδνζθφπηα, CT, MRI, laser, ππεξερνγξάθνπο, θιπ.) θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο αζζελεηψλ 5

6 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Βαζηθνί Σνκείο Αληηθείκελα: Δκβηνκεραληθή (Biomechanics) Ιαηξηθή Σερλνινγία (Biomedical Engineering) Κιηληθή Μεραληθή (Clinical Engineering) Σερλνινγία Απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Engineering) Άιια Πεδία: Βηνυιηθά (Bio-materials) Βηνξνκπνηηθή (Bio-robotics) Σειεταηξηθή Ηιεθηξνληθή πγεία (e-health) 6

7 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Δκβηνκεραληθή (Biomechanics) ηνλ ηνκέα απηφλ νη κεραληθνί αλαπηχζζνπλ εκθπηεχκαηα θαη ηερληθά κέιε Δπηπξφζζεηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο θίλεζεο (θηλεζηνινγία gait analysis) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλεηψλ κειψλ ηνλ ηνκέα απηφ εκπίπηνπλ θαη νη επηζηήκεο ησλ sport biomechanics φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη καζεκαηηθά κνληέια γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ αζιεηψλ 7

8 Δκβηνκεραληθή (Biomechanics) 8

9 Δκβηνκεραληθή (Biomechanics) 9

10 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κιηληθή Μεραληθή (Clinical Engineering) ηνλ ηνκέα απηφλ πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη θέληξα πγείαο Δπηπξφζζεηα, ν ηνκέαο απηφο αθνξά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ απηψλ ηνλ ηνκέα απηφ εκπίπηεη θαη ε αλάπηπμε ζπζθεπψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θιηληθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία δηαθφξσλ αζζελεηψλ 10

11 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κιηληθή Μεραληθή (Clinical Engineering) Απηφκαηνη Αλαιπηέο (Σερληθέο Δλδπκηθψλ Αλνζναληηδξάζεσλ, Βηνρεκηθήο Φσηαχγεηαο ή Νεθεινκεηξίαο) Απηφκαηνη Γηαθνξηθνί Μεηξεηέο N.M.R. γηα «in vivo» ή «in vitro» Βηνινγηθά πζηήκαηα Δθαξκνγέο Βηνηερλνινγίαο ζε Δηδηθέο Γηαγλσζηηθέο Σερληθέο Σερληθέο Αεξίνπ Υξσκαηνγξαθίαο (Gas Chromatography) Σερληθέο Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειψλ Πηέζεσλ (H.P.L.C.) 11

12 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κιηληθή Μεραληθή (Clinical Engineering) Φαζκαηνζθνπία Τπέξπζξνπ κε Μεηαζρεκαηηζκφ Fourier (F.T.I.R.) Διάηησζε Υξήζεο Σερληθψλ Αθηηλναλνζναληηδξάζεσλ θαη Διαρηζηνπνίεζε Υξήζεο Ραδηντζνηφπσλ Έκθαζε Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ (βαζηζκέλνπ ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ) γηα δηαγλσζηηθφ screening Απηφκαηε Πξνεηνηκαζία Γεηγκάησλ Γηαρείξηζε Δξγαζηεξίσλ - Απνζήθεπζε Απνηειεζκάησλ - Έιεγρνο Πνηφηεηαο Decision Support Systems (D.S.S.) γηα Γηαγλσζηηθή Αλάιπζε 12

13 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σερλνινγία Απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Engineering) ηνλ ηνκέα απηφλ πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο αηφκσλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα Δπηπξφζζεηα, ν ηνκέαο αθνξά θαη ζηελ αλάπηπμε ηερλεηψλ νξγάλσλ ηνλ ηνκέα απηφ εκπίπηνπλ ηα Βην-πιηθά θαη ε Βην-ξνκπνηηθή 13

14 Σερλνινγία Απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Engineering) 14

15 Σερλνινγία Απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Engineering) 15

16 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Ιαηξηθή Σερλνινγία (Medical Engineering) ηνλ ηνκέα απηφλ πεξηιακβάλνληαη ε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ Πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:» Δπεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ ζεκάησλ» Δπεμεξγαζίαο ηαηξηθήο εηθφλαο» Δθαξκνγέο ππνινγηζηψλ / ηερληθψλ πιεξνθνξηθήο ζηελ ηαηξηθή» Σειεταηξηθήο 16

17 Δπζπγξάκκηζε θαη ύληεμε Ιαηξηθώλ Δηθόλσλ - Δθαξκνγέο Ραδηνζεξαπεία(Radiotherapy): CT - MRI θαη CT - SPECT (π.ρ. θεθαιή) πλδπαζκόο ανατομικών θαη υυσιολογικών πιεξνθνξηώλ: π.ρ. αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ hot spots από ην SPECT ζην αληίζηνηρν CT Έιεγρνο Θεξαπείαο: ύγθξηζε εηθόλσλ πξν θαη κεηά ζεξαπεία κε βάζε ην ίδην απεηθνληζηηθό ζύζηεκα Καξδηνινγία: Οπηηθνπνίεζε θαξδηαθώλ αλσκαιηώλ από SPECT (π.ρ. stress - rest test)

18 Μεζνδνινγία Δπζπγξάκκηζεο Ιαηξηθώλ Δηθόλσλ Σύζηημα 1- CT Σύζηημα 2-SPECT Τμημαηοποίηζη Δικόνυν Τμημαηοποίηζη Δικόνυν Ποζοηική Μέηπηζη Σύγκπιζηρ Γευμεηπικόρ Μεηαζσημαηιζμόρ Μέθοδορ Βεληιζηοποίηζηρ

19 Βαζηθά Βήκαηα Μεζόδνπ Δπζπγξάκκηζεο Ιαηξηθώλ Δηθόλσλ Αλαγλώξηζε θνηλώλ αλαηνκηθώλ δνκώλ ζηηο δύν εηθόλεο (αλαθνξάο - κεηαζρεκαηηζκνύ) Οξηζκόο γεσκεηξηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Οξηζκόο πνζνηηθήο κέηξεζεο ζύγθξηζεο κεηαμύ ηεο κεηαζρεκαηηζκέλεο εηθόλαο θαη ηεο εηθόλαο αλαθνξάο Χξήζε κεζόδνπ βειηηζηνπνίεζεο γηα ηε ζύγθξηζε ησλ παξακέηξσλ κεηαζρεκαηηζκνύ

20 Σκεκαηνπνίεζε Γεκηνπξγία επηθαλεηώλ Τπιγυνική Δπιθάνεια Απσικά Γεδομέν α Σημεία Υτηλήρ Κλίζηρ Τπιζδιάζηο Ανηικείμενο

21 Σερληθέο Δπζπγξάκκηζεο Ιαηξηθώλ Δηθόλσλ Οξηζκόο Γεσκεηξηθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ Affine, Γηγξακκηθόο, πξνβνιηθόο Οξηζκόο Μεζόδσλ Βειηηζηνπνίεζεο πδεγείο θιίζεηο, Γελεηηθνί, Simulated Annealing Οξηζκόο πνζνηηθήο κέηξεζεο ζύγθξηζεο πζρέηηζε, κέζνδνο απνζηάζεσλ

22 Δπζπγξάκκηζε Δπηθαλεηώλ Κεθαιήο CT - MR Δπηθάιπςε εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ από CT (κπιε) and MRI (θόθθηλν) πξίλ (αξηζηεξά) θαη κεηά ηελ επζπγξάκκηζε (δεμηά) - Παξαηεξείηαη ζύλζεζε πιεξνθνξίαο από ηα δύν ζπζηήκαηα)

23 ύληεμε πιεξνθνξίαο ηξηζδηάζησλ εηθόλσλ CT θαη MRΙ Οζηέτλεο πεξηνρέο από κία ηνκή ηνπ CT ηνπνζεηεκέλεο ζηελ αληίζηνηρε ηνκή ηνπ MRΙ

24 ύληεμε Ιαηξηθώλ Δηθόλσλ Σύζηημα 1 Σύζηημα 2 Τμημαηοποίηζη Σύνηηξ η Δςθςγπάμμιζη Τμημαηοποίηζη Σύνηηξη

25 ύληεμε πιεξνθνξίαο από δύν ηαηξηθέο εηθόλεο Δπηθάιπςε πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο (ROI) από κία εηθόλα ζηελ άιιε (XOR operator) Σκεκαηνπνίεζε/Καηεγνξνπνίεζε/Δμαγσγή ρξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θνηλώλ ζηηο δύν εηθόλεο

26 ύληεμε πιεξνθνξίαο από δύν ηαηξηθέο εηθόλεο - Δθαξκνγή CT ηομή Κοινό Ιζηόγπαμμα Σύνηηξη/Τμημαηοποίζη T1 MRI ηομή

27 ύληεμε/καηεγνξνπνίεζε πιεξνθνξίαο από δύν ηαηξηθέο εηθόλεο - Δθαξκνγή Ι + Sarcoma εγθεθάινπ από MRI, T1 and T2 εηθόλεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζύληεμεο θαη θαηεγνξνπνίεζεο ησλ ηζηώλ ζε 8 θαηεγνξίεο

28 ύληεμε/καηεγνξνπνίεζε πιεξνθνξίαο από δύν ηαηξηθέο εηθόλεο - Δθαξκνγή ΙΙ Gd enhanced MRI Image Fusion (256 levels) T2 MRI Image classification (8 levels)

29 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή: «Η ρξήζε ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο» «Η κεηάδνζε κέζσ ειεθηξνληθψλ ηειεπηθνηλσληψλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ κία ηνπνζεζία ζε κία άιιε κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ αζζελή ή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηαηξφ, κε ηειηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο» 29

30 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή - THΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαηά θχξην ιφγν ρξήζε αλαινγηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ, φπνπ αλαινγηθά ζήκαηα πιεξνθνξίαο κεηαδίδνληαλ κε ηερληθέο αλαινγηθήο δηακφξθσζεο πλήζσο κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο γηα ηελ ακθίδξνκε ή κνλφδξνκε κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ζεκάησλ :» πςειφ θφζηνο αιιά θαη κεησκέλν εχξνο εθαξκνγψλ» δελ έγηλε δπλαηή ε επξεία ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ήκεξα: κεηάδνζε ςεθηαθψλ ζεκάησλ κε ηερληθέο δηακφξθσζεο είηε αλαινγηθέο είηε ςεθηαθέο παγθφζκηνο ηζηφο 30

31 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή Παγθφζκηνο ηζηφο Απομακπςζμένορ ζηαθμόρ επγαζίαρ Απομακπςζμένορ ζηαθμόρ επγαζίαρ JAVA applets Eπεξεπγαζία εικόναρ ζε απομακπςζμένοςρ ζηαθμούρ επγαζίαρ Παγκόζμιορ Ιζηόρ Ομοιογενέρ ππυηόκολο επικοινυνίαρ HIS RIS PACS Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα Νοζοκομείος Τοπικόρ Τοπικόρ Τοπικόρ ζηαθμόρ επγαζίαρ ζηαθμόρ επγαζίαρ ζηαθμόρ επγαζίαρ Τοπική ππόζβαζη μέζυ ζςνδεδεμένυν ζηαθμών επγαζίαρ 31

32 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή - Σειεζπκβνπιεπηηθή θαη ηειεδηάγλσζε Παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο γλψζεο κε ηε κνξθή δηάγλσζεο ή ζπκβνπιεπηηθήο: κέζσ ηεο ρξήζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Απιή κνξθή: ρξήζε ηειεθψλσλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ «κε εμεηδηθεπκέλνπ» ηαηξηθνχ ή παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ελφο «εμεηδηθεπκέλνπ» ηαηξνχ Δμειηγκέλεο εθαξκνγέο: ακθίδξνκε νπηηθνερεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ζηαζκψλ κέζσ ζπζηεκάησλ βηληενηειεθσλίαο θαη κέζσ Η/Τ κε δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνιπκέζσλ Οινθιεξσκέλε κνξθή: επηπιένλ ησλ παξαπάλσ κεηάδνζε ζε ςεθηαθή κνξθή θιηληθψλ ζηνηρείσλ ζε εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ 32

33 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή - Σειεαθηηλνινγία Μεηάδνζε αθηηλνινγηθψλ εηθφλσλ απφ έλα ζεκείν ζε άιιν κέζσ Η/Τ - πλήζσο ηερληθή store and forward Απαηηείηαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο εηθφλαο αθηηλνινγηθψλ θηικ:» κέζσ ζαξσηψλ θηικ - film scanners:» απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο - πςειή πνηφηεηα ςεθηνπνίεζεο ηαζκφο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ κε νζφλεο πςειήο αλάιπζεο ζηελ πιεπξά ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Η πιένλ δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ηειεταηξηθήο, ηδίσο ζηελ Ακεξηθή, απνδεκηψλεηαη απφ ην Ακεξηθαληθφ χζηεκα Τγείαο 33

34 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή - Σειεαθηηλνινγία 34

35 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή - Σειεθαξδηνινγία Οη πξψηεο εθαξκνγέο εδψ θαη 80 ρξφληα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειεθσληθφ δίθηπν γηα ηελ ηειε-αθξφαζε θαξδηαθψλ ήρσλ θαη αλαπλεπζηηθψλ αθξναζηηθψλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο επαίζζεηα κηθξφθσλα ζπλδεκέλα ζην ηειέθσλν 1960 : FAX γηα κεηάδνζε ΗΚΓ θαη ΗΔΓ εθηππψζεσλ κέζσ ηειεθψλσλ Η πην ζπλεζηζκέλε εθαξκνγή ηειεθαξδηνινγίαο: κεηάδνζε γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ (ΗΚΓ) κε ηερληθή store and forward ή γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Απνθεχγνληαη άζθνπεο θαη δαπαλεξέο αεξνδηαθνκηδέο 35

36 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Σειεταηξηθή Σειεπαζνινγία 1986: κε ηελ ρξήζε δνξπθνξηθψλ δηαχισλ θαη κίαο πςειήο επθξίλεηαο θάκεξαο ζπλδεδεκέλεο ζε έλα ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην έγηλε δπλαηή ε κεηάδνζε πςειήο αλάιπζεο εηθφλσλ βηνςίαο αιιά θαη ν εμ απνζηάζεσο κεραληθφο έιεγρνο ηνπ κηθξνζθνπίνπ (εζηίαζε, κεγέζπλζε, θιπ) ηαηηθή ηειεπαζνινγία: κεγάινο αξηζκφο απφ αθίλεηεο (ζηαηηθέο) εηθφλεο (>1000) κεηαδίδνληαη off-line κε ηερληθή store and forward Γπλακηθή ηειεπαζνινγία: real time κεηάδνζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εμ απνζηάζεσο κεραληθφ έιεγρν ηνπ κηθξνζθνπίνπ απφ ηνλ «εμεηδηθεπκέλν» ηαηξφ 36

37 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο Α) Δθαξκνγέο ζε αζζελνθφξα δηακεηαθνκηζηηθνχο ζηαζκνχο:» Πηινηηθά έξγα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: κεηάδνζε ςεθηνπνηεκέλνπ ΗΚΓ θαη άιισλ κεηξήζεσλ δσηηθψλ βηνζεκάησλ, φζν θαη εηθφλα ηνπ κεηαθεξφκελνπ αηφκνπ» Καηαιιειφηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ επείγνπζαο ηαηξηθήο πνπ ζα ππνδερζνχλ ηνλ αζζελή ή ηξαπκαηία» Δλνπνηεκέλε ηερληθά αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζε πινία θαη ζε αεξνπιάλα κέζσ δνξπθνξηθήο θηλεηήο ηειεθσλίαο 37

38 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο Β) εθαξκνγέο ζε πεξίπησζε πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ζνβαξψλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ :» Υξεηάδεηαη επείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε κεγάιεο θιίκαθαο θαη κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ» Πξσηνπνξία δηαζέηεη ν ακεξηθαληθφο ζηξαηφο: πηινηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ πφιεκν ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ νκαιία 38

39 ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο Καη νίθνλ λνζειεία Ηιεθηξνληθή ππελζχκηζε (SMS ζε θηλεηφ ηειέθσλν) πξνο ηνπο αζζελείο ησλ δνζνινγηψλ θαη ησλ σξψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ιαβαίλνπλ ηα θάξκαθά ηνπο Η ρξήζε βηληενηειεθσλίαο ή ζπζηεκάησλ Η/Τ κε δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ γηα ηελ απνθπγή επηζθέςεσλ ζην ηαηξείν, ζηελ θιηληθή ή αληίζηξνθα Απνζηνιή ΗΚΓ απφ ηελ νηθία ηνπ αζζελή πξνο ην ηαηξείν ή ηελ θιηληθή ή ην ζπίηη ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ Απνζηνιή ζπηξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα αζζκαηηθνχο Γπλαηφηεηα άκεζεο εηδνπνίεζεο ηνπ ηαηξνχ/λνζνθνκείνπ/ζπγγελψλ 39

40 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο βηνζεκάησλ: Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG) Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG) Ηιεθηξνκπνγξάθεκα (EMG) Πίεζε αίκαηνο (BP) Μεηξήζεηο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα Βαζηθέο αξρέο ξεπζηνκεραληθήο θαη αηκνξξενινγίαο 40

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεταηξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Οηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεταηξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεταηξηθώλ ζπζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics) 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics) ΙΕΡΕΙΔΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΜΠL/0753 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΤΚΗ 19/10/2009 ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο ζηελ Τγεία κε ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο Νεθνππνινγηζηηθήο

Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο ζηελ Τγεία κε ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο Νεθνππνινγηζηηθήο Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο ζηελ Τγεία κε ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο Νεθνππνινγηζηηθήο ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο ζηελ Τγεία 2/ 53 Δηζαγσγή Οη χγρξνλεο ηάζεηο ζην ρψξν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

Πξφηαζε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πληαγνγξάθεζεο

Πξφηαζε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πληαγνγξάθεζεο Πξφηαζε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πληαγνγξάθεζεο Μάξηηνο 2009 Σελίδα 1 από 29 Α. ηοισεία Δηαιπείαρ Γηα ην έξγν απηό, ε εηαηξεία Globo Technologies AE εί ν ζπληνληζηήο ηνπ όινπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ Αλάιπζε Δπίδνζεο ζε Αζύξκαηα 802.11s Πιεγκαηηθά Γίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο θνχξηε Αλζήο

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα