ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 4β. Φωηοβοληαϊκά ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 4β. Φωηοβοληαϊκά ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων"

Transcript

1 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 4β. Φωηοβοληαϊκά ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ

2 Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο ρξήζεο Creative Commons. Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο.

3 Χρημαηοδόηηζη Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα. Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηρών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δλαιιαθηηθώλ Πεγώλ Δλέξγεηαο Δπηθνηλσλία: Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν:

5 Φωτοβολταϊκά ηλιακά κφτταρα Σα φωτοβολταϊκά θλιακά κφτταρα και πλαίςια παράγονται για: (i) τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε μεγάλθ κλίμακα, ιδιαίτερα όταν τα πλαίςια ενςωματϊνονται ωσ ζνα τμιμα του κτθρίου (ενςωματωμζνα φωτοβολταϊκά, BIPV) αλλά και ωσ ςτακμοί παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, (ii) τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα χωριά και τισ πόλεισ των αναπτυςςόμενων χωρϊν που δεν ςυνδζονται με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ, π.χ. για φωτιςμό και για τθν άντλθςθ νεροφ, (iii) τθν παροχι ενζργειασ ςε μακρινζσ κζςεισ, π.χ. για τον εξοπλιςμό των επικοινωνιϊν ι του καιρικοφ ελζγχου, (iv) τθν παροχι ενζργειασ ςτουσ δορυφόρουσ και τα διαςτθμικά οχιματα, (v) τα καταναλωτικά προϊόντα, π.χ. υπολογιςτζσ, ρολόγια, παιχνίδια και νυχτερινόσ φωτιςμόσ.

6 Παραγωγή Ενζργειασ ςτα Επόμενα Χρόνια από PV Προβλζψεισ Εταιρία ι Οργανιςμόσ υγκεντρωτικι μζχρι 2020 Προςτιθζμενη Ø Ετιςια Εγκατάςταςθ IEA (baseline, 2014) 403 GW 225 GW 38 GW GlobalData (2014) 414 GW 236 GW 39 GW SPE/EPIA (low scenario, 2015) GW 266 GW 44 GW Frost & Sullivan (2015) 446 GW 268 GW 45 GW IEA (enhanced case, 2014) GW 312 GW 52 GW Grand View Research (2015) 490 GW 312 GW 52 GW Citigroup (CitiResearch, 2013) 500 GW 322 GW 54 GW PVMA (medium scenario, 2015) GW 358 GW 60 GW IHS (10.5% CAGR, 2015) GW 388 GW 65 GW BNEF (New Energy Outlook 2015) GW 411 GW 69 GW SPE/EPIA (high scenario, 2015) GW 452 GW 75 GW Fraunhofer (17% CAGR, 2015) GW 490 GW 82 GW GTM Research (June, 2015) 696 GW 518 GW 86 G https://en.wikipedia.org/wiki/growth_of_photovoltaics#forecast

7 Ιζηορία Φ ω ηοβοληαϊκώ ν Κ σηηάρω ν (Φ Β ) 1839 Α λαθάιπς ε θαηλνκέλνπ από A lexandre E dm ond B ecquerel (Γαιιία) 1873 Π ξώ ηε αλαθνξά ζην ζειήλην (W illoughby Sm ith, U K ) 1877 Π ξώ ην Φ Β θύηηαξν (ζειήλην, απόδνζε κεηαηξνπήο 1% ) 1918 Κ αηαζθεπή κνλν-θξύζηαιιν ππξίηην (C zochralski, Π νισ λία) 1932 Α λαθάιπς ε θαηλνκέλνπ ζην πιηθό C adm ium T elluride (C dt e) 1941 Π ξώ ην Φ Β θύηηαξν ππξηηίνπ 1951 Π ξώ ην Φ Β θύηηαξν γεξκ αλίνπ 1954 Α πόδνζε κεηαηξνπήο 6% 1955 Π ξώ ηε βηνκεραληθή παξαγσ γή 1958 Π ξώ ηνο δνξπθόξνο κε Φ Β θύηηαξα 1963 Π ξώ ηε Φ Β κνλάδα 1970 Έ λαξμε επνρήο Φ Β 1981 Π ξώ ην αεξνπιάλν κε Φ Β 1982 Έ λαξμε ρξήζ εο Φ Β ελέξγεηαο ζηα απηνθίλεη α PV 1984 Π ξώ ην Φ Β ιεπηνύ πκελίνπ 1985 Α πόδνζε κεηαηξνπήο 20% 1986 Π ξώ ηε βηνκεραληθή παξαγσ γή Φ Β ιεπηνύ πκελίνπ 1990s Μ εγάιε αύμεζ ε βηνκεραληθήο παξαγσ γήο 2001 Π εηξακαηηθό αεξνπιάλν H E L IO S πνπ θηλείηαη όλν κε Φ Β ελέξγεηα, θηάλεη ζε ύς νο 30 km

8 Κόςτοσ Φωτοβολταικϊν (τιμζσ 2010) Εκτόσ Δικτφου Wp /Wp 1-4 kwp 8-12 /Wp ςε ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ /Wp παγκοςμίωσ Εντόσ Δικτφου 1-4 kwp /Wp kwp /Wp > 50 kwp /Wp "Swansons-law" by Delphi234 - Licensed under CC0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:swansons-law.png#/media/file:swansons-law.png

9 PVeff(rev150806)" by Sarah Kurtz and Keith Emery - National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:pveff(rev150806).jpg#/media/file:pveff(rev ).jpg

10 Ενζργεια Θλεκτρονίων Επικάλυψθ Θμιαγωγοί Ηϊνθ Αγωγιμότθτασ Θ επαφι p-n Επίπεδο Fermi Ενεργειακό Διάκενο (χάςμα) Ηϊνθ κζνουσ Μζταλλο Θμιαγωγόσ Μονωτισ Κελί με μικρό ενεργειακό διάκενο Κελί με μεγάλο ενεργειακό διάκενο "PnJunction-PV-E". Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:pnjunction- PV-E.PNG#/media/File:PnJunction-PV-E.PNG

11 Απόδοςη φωτομετατροπήσ hv Eg P n Eg Μθ απορρο φθμζνο Απϊλεια ωσ κερμότθτα Ενζργεια Φωτονίου Ιδεατι απόδοςθ Φ/Β για φωτόνια ενζργειασ (hv) ίςθσ με τθσ διαφορά ενεργειϊν μεταξφ μθ-αγϊγιμων και αγϊγιμων καταςτάςεων (Eg=Eηϊνθ αγωγιμότθτασ- Εηϊνθ ςκζνουσ) <1.1eV <1.43eV <1.7eV

12 Φωτοβολταϊκό ΦΩ Front glass/film Transparent front contact V1 or more layers of semi-conductor absorption material Metal back contact Laminate film Back glass/ aluminium

13 Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Σα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία αποτελοφνται από διάφορα υλικά θμιαγωγοφ. Οι θμιαγωγοί είναι θλεκτρικά αγϊγιμοι όταν τροφοδοτοφνται με φωσ ι κερμότθτα, αλλά λειτουργοφν ωσ μονωτζσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Θμιαγωγοί είναι τα ςτοιχεία Si και Ge τθσ ομάδα IV του περιοδικοφ ςυςτιματοσ, ενϊςεισ των ςτοιχείων των ομάδων III και V (GaAs, InP) και ενϊςεισ ςτοιχείων των ομάδων II και VI (ZnS). Πάνω από το 95% του ςυνόλου των θλιακϊν κυψελϊν παγκοςμίωσ αποτελοφνται από το θμιαγϊγιμο υλικό του πυριτίου (Si) (ενεργειακό διάκενο 1.1 ev). Σο πυρίτιο είναι διακζςιμο ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και θ επιπλζον επεξεργαςία του υλικοφ δεν επιβαρφνει το περιβάλλον. Για τθν παραγωγι των θλιακϊν κυττάρων, τριςκενι χθμικά ςτοιχεία όπωσ βόριο, ίνδιο, γάλιο, αλουμίνιο ι πενταςκενι όπωσ φϊςφοροσ, αρςενικό, αντιμόνιο κλπ, ειςάγονται ςτον θμιαγωγό ωσ προςμίξεισ και δθμιουργείται είτε πλεόναςμα κετικά φορτιςμζνων φορζων (θμιαγωγόσ τφπου-p) ι αρνθτικά φορτιςμζνων φορζων (θμιαγωγόσ τφπου-n). Ο εμπλουτιςμόσ αυτόσ επιδρά ςθμαντικά ςτισ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ενόσ θμιαγωγοφ αφοφ για παράδειγμα, θ προςκικθ βορίου ςτο πυρίτιο ςε αναλογία ζνα άτομο βορίου ςε 10 5 άτομα πυριτίου αυξάνει τθν αγωγιμότθτα του κακαροφ πυριτίου κατά παράγοντα 1000 ςε κερμοκραςία δωματίου

14 Αν ςυνδυαςτοφν δφο διαφορετικά εμπλουτιςμζνα επίπεδα θμιαγωγϊν δθμιουργείται θ επαφι p-n. τθν πλευρά p τθσ επαφισ υπάρχουν ελεφκερεσ οπζσ και μια ίςθ ςυγκζντρωςθ των αρνθτικά ιονιςμζνων δεκτϊν των ατόμων προςμίξεωσ που διατθροφν τθν ουδετερότθτα του φορτίου. τθν πλευρά n τθσ επαφισ βρίςκονται ελεφκερα θλεκτρόνια και ίςοσ αρικμόσ ιονιςμζνων δοτϊν των ατόμων προςμίξεωσ. Ζτςι θ πλειονότθτα των φορζων είναι οπζσ ςτθν πλευρά p και θλεκτρόνια ςτθν πλευρά n. Οι οπζσ τθσ πλευράσ p φαίνονται να διαχζονται για να ςυμπλθρϊςουν τον κρφςταλλο ομοιόμορφα ενϊ τα θλεκτρόνια φαίνονται να διαχζονται από τθν πλευρά n αντίςτοιχα. Κακϊσ όμωσ διαταράςςεται θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα με τθν ζναρξθ τθσ διάχυςθσ, δθμιουργείται πλεόναςμα αρνθτικά ιονιςμζνων ατόμων δεκτϊν ςτθν πλευρά p και κετικά ιονιςμζνων δοτϊν ςτθν πλευρά n.

15 Σο διπλό ςτρϊμα φορτίου δθμιουργεί θλεκτρικό πεδίο ςτθν επαφι p-n με διεφκυνςθ αντίκετθ τθσ διάχυςθσ των φορζων ζτςι ϊςτε να ςταματά θ περαιτζρω διάχυςθ των φορζων. τθν περίπτωςθ πρόςπτωςθσ φωτόσ ςτθν επαφι p-n, τα φωτόνια που κα απορροφθκοφν κα δθμιουργιςουν ηεφγθ θλεκτρονίων και οπϊν. Ο ρυκμόσ δθμιουργίασ ηευγϊν θλεκτρονίων-οπϊν, εξαρτάται από τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ και τον ςυντελεςτι απορρόφθςθσ του θμιαγωγοφ. Οι δθμιουργθμζνοι φορείσ, εφόςον δεν επαναςυνδεκοφν, κα δεχτοφν τθν επίδραςθ του θλεκτρικοφ πεδίου και κα κινθκοφν προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ δθμιουργϊντασ διαφορά δυναμικοφ ςτισ δφο άλλεσ άκρεσ τθσ επαφισ p-n. Θ εμφάνιςθ τθσ τάςθσ κατά μικοσ τθσ ακτινοβολοφμενθσ επαφισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να δϊςει ιςχφ ςε ζνα εξωτερικό κφκλωμα, μετατρζποντασ τελικά τθν ενζργεια των θλιακϊν φωτονίων ςε θλεκτρικι ενζργεια. Με τον τρόπο αυτό μειϊνεται το εςωτερικό δυναμικό τθσ επαφισ Vbi ςε Vbi-Voc όπου Voc (open circuit) είναι θ τάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ.

16 Φωτορεφμα Εάν βραχυκυκλωκοφν οι επαφζσ p και n του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου τθ ςτιγμι που δζχεται τθν θλιακι ακτινοβολία, θ εξωτερικι αντίςταςθ είναι μθδζν και το κφκλωμα διαρρζεται από το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ Isc (short circuit), το οποίο μπορεί να μετρθκεί με ζνα αμπερόμετρο. Εάν φωτιςτεί εντονότερα το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, το ρεφμα βραχυκφκλωςθσ κα αυξθκεί. Θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ ρεφματοσ-τάςθσ (I-V) ενόσ Φ/Β ωσ ιδεατι δίοδοσ ςτο ςκοτάδι δίνεται ωσ: I=Io [exp(qv/kt)-1] όπου Ι είναι θ εξωτερικι ροι ρεφματοσ, Ιο είναι το ανάςτροφο ρεφμα κόρου, q το θλεκτρονιακό φορτίο των 1.602x10-19 Cb, V είναι θ τάςθ ςτα άκρα τθσ διόδου, Κ θ ςτακερά του Boltzmann (1.38x10 23 J/K) και Σ θ απόλυτθ κερμοκραςία. Για μθιδεατι δίοδοσ μποροφμε να ειςάγουμε τον ςυντελεςτι ιδεατότθτασ m ςτον παρανομαςτι του εκκετικοφ με τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδοσ.

17 Ζνα μθ-ιδεατό θλιακό κφτταρο μπορεί να περιγραφεί από το μοντζλο ιςοδφναμου κυκλϊματοσ αποτελοφμενο από μια μθ-ιδεατι δίοδοσ που αντιπροςωπεφει τθν επαφι p-n ςυνεηευγμζνθ με πθγι φωτορεφματοσ I L που αντιπροςωπεφει τθ ςυλλογι των φορζων ρεφματοσ που δθμιουργεί το φωσ και τθν παράλλθλθ αντίςταςθ R sh και τθ ςειριακι R s. Για πολυχρωματικι ακτινοβολία, το ςυνολικό φωτορεφμα I L ενόσ ςτοιχείου δίνεται από τθ ςχζςθ: όπου S(λ) είναι θ φαςματικι απόκριςθ (ι κβαντικι απόδοςθ όταν θ ςχζςθ ολοκλθρωκεί ωσ προσ τθν ενζργεια των φωτονίων αντί των μθκϊν κφματοσ) ι το πλικοσ των φορζων που ςυλλζγονται ςτα θλεκτρόδια του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου ςε ςχζςθ με τθ ροι φωτονίων Φ για ακτινοβολία μικουσ κφματοσ λ. Θ φαςματικι απόκριςθ εξαρτάται από το ςυντελεςτι απορρόφθςθσ του φωτοβολταϊκοφ υλικοφ, τθν απόδοςθ του διαχωριςμοφ του φορτίου και τθν απόδοςθ τθσ ςυλλογισ του φορτίου αλλά όχι από τθν ειςερχόμενθ ακτινοβολία.

18 Φωτοβολταικό κφτταρο ζνωςησ ημιαγωγϊν p-n υλλζκτθσ φορτίου Μθ ανακλαςτικό φιλμ Επίπεδο θμιαγωγοφ-n Καταναλωτισ- + Επαφι p-n Επίπεδο θμιαγωγοφ-p Μεταλλικι επαφι

19 Ιςοδφναμο κφκλωμα Φ/Β ςτοιχείου H ςειριακι αντίςταςθ εμποδίηει τθν κίνθςθ των φορζων μζςα ςτον θμιαγωγό (χαμθλι αγωγιμότθτα παρακφρου ι απορροφθτι, μθ-ωμικζσ επαφζσ, επαναςφνδεςθ φορζων) ενϊ θ παράλλθλθ εμφανίηεται λόγω διαρροϊν ρεφματοσ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ τθσ διόδου. Με τθν πρόςπτωςθ του φωτόσ θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ I-V μετατοπίηεται προσ τα κάτω λόγω του ρεφματοσ I L που δθμιουργεί το φωσ. Σο φωτορεφμα ωσ ςυνάρτθςθσ τθσ τάςθσ διόδου

20 Θ κεωρθτικι ςυμπεριφορά του ρεφματοσ αποδίδεται από τθν εξίςωςθ: Ι=Ιο [exp(qv/kt)-1]-ι L Εάν εφαρμοςτεί θ παραπάνω εξίςωςθ για ανοικτό κφκλωμα άπειρου εξωτερικοφ καταναλωτι (Ι L =0), μπορεί να προςδιοριςτεί θ τάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ ωσ Voc=KT/q ln (I/Io+1) Ο λόγοσ KT/q ςε κερμοκραςία δωματίου 300 Κ παίρνει τθ τιμι V. τθ πραγματικότθτα, το ρεφμα I είναι αρκετζσ τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτερο από το ανάςτροφο ρεφμα κόρου Io. Για το λόγο αυτό, θ τάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ είναι πολλαπλάςιο τθσ ποςότθτασ KT/q. τθν περίπτωςθ που κεωριςουμε τισ εςωτερικζσ αντιςτάςεισ Rs και Rsh, το ρεφμα που κα είναι διακζςιμο ςε κάποιον καταναλωτι R, υπό τάςθ εξόδου V, κα δίνεται από τθ ςχζςθ: H αντίςταςθ Rs του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου είναι πολφ μικρι (0.2 mω/cm 2 ).

21 Ροή Ακτινοβολίασ Ροή ακτινοβολίασ είναι ρυκμόσ Φ=dq/dt με τον οποίο μεταφζρεται θ ενζργεια και μετριζται ςε W Πυκνότητα ροήσ είναι θ ροι τθσ ακτινοβολίασ ανά μονάδα διατομισ D=dφ/dΑ και μετριζται ςε W/m 2 Ζνταςη ακτινοβόληςησ είναι θ ροι τθσ ακτινοβολίασ Ε=dφ/ds που δζχεται θ μονάδα του εμβαδοφ τθσ επιφάνειασ Για κάκετθ πρόςπτωςθ θ Ε ζχει τθν ίδια τιμι με τθ D που αναφζρεται ςτο ίδιο ςθμείο του χϊρου τθν περίπτωςθ πλάγιασ πρόςπτωςθσ Ε=Dcosκ, όπου κ θ γωνία που ςχθματίηει θ προςπίπτουςα δζςμθ με τθν κάκετθ ςτθν επιφάνεια Ζνταςη τησ ακτινοβολίασ είναι θ ροι Ι=dφ/dω που αντιςτοιχεί ςτθ μονάδα ςτερεάσ γωνίασ ω και μετριζται ςε W/Sr

22 Πυκνότητα ροήσ ακτινοβολίασ (ή ζνταςη ακτινοβολίασ για κάθετη πρόςπτωςη ή φωτιςμόσ) Θ εξάρτθςθ του φωτιςμοφ Ε ι τθσ πυκνότθτασ ροισ D από τθν απόςταςθ r από μία ςθμειακι φωτεινι πθγι ζνταςθσ Ι διζπεται από το νόμο του αντιςτρόφου τετραγϊνου ι νόμο τησ απόςταςησ. Ε=I/r 2 λογαρικμίηοντασ και τα δφο μζλθ, προκφπτει θ γραμμικι ςχζςθ: Log(E)=-2Log(r) + Log (I) Για μθ ςθμειακι πθγι, ο εκκζτθσ του 2 μειϊνεται και παίρνει τθν τιμι μθδζν για κατευκυντικι δζςμθ Laser. Θ πυκνότθτα τθσ ροισ ακτινοβολίασ μπορεί να μετρθκεί ςτο εργαςτιριο με τον μετρθτι ιςχφοσ ακτινοβολίασ Rotronics Roline TES-1333.

23 Χαρακτηριςτικζσ καμπφλεσ I-V και P-V Σα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου μποροφν να αναπαραςτακοφν από τθν καμπφλθ Ι-V. Οι ςυνκικεσ λειτουργίασ ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου είναι θ ζξοδοσ τάςθσ από τθν τιμι 0 ζωσ τθν τιμι Voc. Θ ιςχφσ του δίνεται από τθ ςχζςθ P = I V Θ ιςχφσ παίρνει τθ μζγιςτθ τιμι ςτο ςθμείο μζγιςτθσ λειτουργίασ Μ. το ςθμείο αυτό Μ, θ ζνταςθ παίρνει τθν τιμι Ιm και θ τάςθ τθν τιμι Vm. Ο ςυντελεςτισ πλιρωςθσ (fill factor) ορίηεται ωσ ο λόγοσ Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ Φ/Β ςτοιχείου για διαφορετικι ακτινοβολία

24 Ρεφμα, I Θ απόδοςθ n μιασ θλιακισ κυψζλθσ για τθ μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι ενζργεια ορίηεται ωσ ο λόγοσ τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ εξόδου ωσ προσ τθν προςπίπτουςα φωτεινι ιςχφ ςτο ΦΒ n Pm Im Vm H A H A όπου Θ είναι θ πυκνότθτα ροισ τθσ ακτινοβολίασ ςτθν επιφάνεια του Φ/Β ςτοιχείου (W/m 2 ) και Α το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ του ΦΒ. Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ οδθγεί ςε μεγαλφτερθ ιςχφ εξόδου για ςτακερι ακτινοβολία. Οι ποςότθτεσ Isc, Voc, FF και n είναι χαρακτθριςτικζσ για κάκε θλιακι κυψζλθ και προςδιορίηονται ςυνικωσ ςε ςυνκικεσ θλιακοφ φάςματοσ AM 1.5, ειςερχόμενθ πυκνότθτα ιςχφοσ 1000 W/m 2 και κερμοκραςία 25 C. Isc Im R 1 R 2 Καμπφλθ Ρεφματοσ θμείο Μζγιςτθσ Ιςχφοσ Χαρακτθριςτικζσ παράμετροι Φ/Β ςτοιχείου ςτισ καμπφλεσ I-V και P-V Καμπφλθ Ιςχφοσ R 3 Vm Voc

25 Χαρακτθριςτικζσ τιμζσ λειτουργίασ μερικϊν θλιακϊν κυψελϊν (M.A. Green, Photovoltaics: Coming of age, Conf. Record 21 st IEEE Photovoltaic Specialists Conf., 1-7 (1990)). Είδοσ Επιφάνεια Voc (V) Jsc (ma/cm 2 ) FF Efficiency (%) Κυψζλθσ (cm 2 ) Κρυςταλλικό Si Κρυςταλλικό GaAs πολφ-si α-si CuInGaSe CdTe

26 Τλικά θλιακϊν κυψελϊν με υψθλότερεσ πυκνότθτεσ ρεφματοσ παρουςιάηουν χαμθλότερεσ τάςεισ Voc Σο μικοσ διάχυςθσ των φορζων είναι τθσ τάξθσ των 150 μm με μζςο χρόνο ηωισ πριν από επαναςφνδεςθσ ςτα 20 μs Σο πάχοσ των θλιακϊν κυψελϊν msi είναι κοντά ςτα 0.3 mm με καλφτερθ ςχζςθ απόδοςθσ/επιφάνειασ Οι κυψζλεσ mcsi ζχουν επίςθσ το ίδιο πάχοσ αλλά μικρότερο κόςτοσ λόγω τθσ απλοφςτερθσ παραγωγισ τουσ H μζγιςτθ απόδοςθ των θλιακϊν ςτοιχείων Siμπορεί να φκάςει κοντά ςτο 25%. τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τα θλιακά ςτοιχεία msi ι mcsi μεγάλθσ επιφάνειασ ζχουν απόδοςθ περίπου 10-12% ι λίγο μεγαλφτερθ.

27 M. A. Green et. al., Solar cell efficiency tables, Prog. Photovolt: Res. Appl. 2011; 19:84 92

28 Κφριεσ τεχνολογίεσ καταςκευήσ Φ/Β: Σεχνολογία παραγωγισ θμιαγωγϊν Σεχνολογία λεπτϊν υμενίων (thin film) Θ ανάπτυξθ λιγότερο ενεργοβόρων τεχνολογιϊν (μζκοδοσ EFG και μζκοδοσ String) ςτθν παραγωγι του κακαροφ πυριτίου για τθ μείωςθ των απωλειϊν οδθγεί ςε αφξθςθ του κόςτουσ Οι κρφςταλλοι και τα λεπτά φιλμ διαφζρουν ςτθν απόδοςθ απορρόφθςθσ του φωτόσ, ςτθν απόδοςθ μετατροπισ, ςτθν τεχνολογία καταςκευισ και τελικά, ςτο κόςτοσ καταςκευισ.

29 Κρυςταλλικά ηλιακά κφτταρα πυριτίου Σο Si είναι θμιαγωγόσ με ενεργειακό χάςμα 1.1 ev Ζχει επικρατιςει ωσ υλικό καταςκευισ λόγω τθσ αφκονίασ του και των οπτικϊν θμιαγϊγιμων του ιδιοτιτων Παραςκευάηεται με ςθμαντικι κακαρότθτα, ελεφκερο από ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ και με καλό κρυςταλλικό πλζγμα Θ λειτουργία του είναι αξιόπιςτθ ςε πλικοσ εφαρμογϊν (και ζντονων ςυνκθκϊν όπωσ το διάςτθμα) και με μεγάλθ διάρκεια ϋ Ωσ το πιο άφκονο ςτοιχείο ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, μπορεί να απομονωκεί ςε αποκεντρωμζνεσ περιοχζσ και να επεξεργαςτεί για τθν τροποποίθςι του ςε θμιαγϊγιμο υλικό ΦΒ

30 Μονοκρυςταλλικό Πυρίτιο (msi) Σο msi ζχει βακμό απόδοςθσ που ςε πραγματικεσ μποροφν να φτάςουν τιμζσ ωσ και 18% Για τθν παραςκευι του, το διοξείδιο του πυριτίου κερμαίνεται ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ για τθν αφαίρεςθ των προςμίξεων Με περαιτζρω επεξεργαςία επιτυγχάνεται υψθλι κακαρότθτα με ςχεδόν ταϋϋελεια κρυςταλλικι δομι Θ παραςκευι των πεπεραςμζνων κυψελϊν γίνεται με τθν μζκοδο Czochranski ςτθν οποία το υλικό τικεται ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και κατόπιν ψφχεται με αργι απομάκρυνςθ

31 Ανάπτυξθ κρυςτάλλου με τθ μζκοδο Czochralski https://en.wikipedia.org/wiki/czochralski_process θμείο τιξθσ πυριτίου 1414 C Ρυκμόσ: 5 cm/ϊρα Συπικζσ διαςτάςτεισ: cm διάμετρο 1-2 m μικοσ

32 Πολυκρυςταλλικό Πυρίτιο (mcsi) Σο mcsi ζχει ανομοιόμορφθ κρυςταλλικι δομι που οδθγεί ςε χαμθλότερο βακμό απόδοςθσ από το msi (<15 %) Δεν παράγεται με τθν ενεργοβόρα μζκοδο του Czochranski αλλά με απλι τιξθ και τοποκζτθςθ για ςτερεόποιθςθ. Κατά ςυνζπεια, θ διαδικαςία είναι πολφ φκθνότερθ του msi Κρυςταλλικό πυρίτιο λεπτοφ φίλμ (c-sitfc) Θ τεχνολογία του λεπτοφ φιλμ επιτυγχάνεται με τθν εναπόκεςθ πυριτίου κατευκείαν ςε γυαλί, κεραμικό ι οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο υπόςτρωμα. Σο πάχοσ του c-sitfc είναι από 5 μζχρι 50 μm με ςθμαντικά μειωμζνο κόςτοσ

33 Άμορφο πυρίτιο (a-si) Σο a-si παρουςιάηει ενεργειακό χάςμα μεταξφ ev και ζχει υψθλό ςυντελεςτι απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ Σο άμορφο πυρίτιο μπορεί να εναποτεκεί ςε διάφορα υποςτρϊματα με χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ και επομζνωσ λιγότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ Ο βακμόσ απόδοςθσ είναι μικρότεροσ από 10% ενϊ μπορεί να μειωκεί περαιτζρω ςτθ λειτουργία του. Λόγω του μθ κρυςταλλικοφ του πλζγματοσ, θ απόδοςι του δεν επθρεάηεται ςθμαντικά από τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίεσ. Θ χριςθ του ςυνεχίηει και αυξάνεται λόγω των λεπτϊν του φιλμ και τθσ ενςωμάτωςισ του ςε διαφορετικά προϊόντα. Αρςενίδιο Γαλλίου (GaAs) Ζχει ενεργειακό χάςμα 1.43 ev και κεωρθτικι απόδοςθ μπορεί να φτάςει πολφ υψθλζσ τιμζσ και μζχρι 30%. Σο GaAs ςυνδυάηει ςθμαντικζσ προχποκζςεισ για να χρθςιμοποιθκεί ωσ υλικό καταςκευισ θλιακϊν φ/β ςτοιχείων με βαςικό του μειονζκτθμα το υψθλό κόςτοσ παραγωγισ και τθ μικρότερθ αφκονία των ςυςτατικϊν του (με πικανι περιβαλλοντικι επίπτωςθ) ζναντι του Si.

34 Διςεληνιοφχοσ Ινδιοφχοσ Χαλκόσ (CuInSe2 ή CIS) Σο CIS είναι θμιαγϊγιμο υλικό, το οποίο μπορεί να είναι τφπου-n ι τφπου-p με τον υψθλότερο ςυντελεςτι απορρόφθςθσ που ζχει μετρθκεί μζχρι ςιμερα. Ζχει ενεργειακό χάςμα 1 ev και παράγεται ωσ πολυκρυςταλλικι μεμβράνθ. Σελλουριοφχο Κάδμιο (CdTe) Σο CdTe παρουςιάηει υψθλό επίπεδο απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και το ενεργειακό του χάςμα είναι πολφ κοντά ςτο ιδανικό. Με πάχοσ οριςμζνων μm μπορεί να απορροφιςεο μεγάλο τμιμα του θλιακοφ φάςματοσ. Γυαλί οξείδιο του καςςιτζρου CdS ςτρϊμα CdTe ςτρϊμα απορρόφθτθσ Πίςω Επαφι

35 Κφτταρο του Gratzel - Dye-sensitized solar cell Σο Gratzel Cell είναι ςφνκετοσ θμιαγωγόσ που αποτελείται από TiO 2 ι άλλεσ ενϊςεισ με παρόμοιεσ θμιαγϊγιμεσ ιδιότθτεσ (ZnO) και κατάλλθλο θλεκτρολφτθ. τθν επιφάνεια του θμιαγωγοφ εναποτίκεται ςτρϊμα χρωςτικισ, τα θλεκτρόνια τθσ οποίασ διεγείρονται ςτθ ηϊνθ αγωγιμότθτασ του θμιαγωγοφ με τθν πρόςπτωςθ φωτόσ. Θ χρωςτικι επανζρχεται ςτθν βαςικι κατάςταςθ με τθν προςφορά ενόσ θλεκτρονίου από τον θλεκτρολφτθ. Ο τελευταίοσ αποτελείται ςυνικωσ από ζναν οργανικό διαλφτθ που περιζχει κάποιο οξειδοαναγωγικό ςφςτθμα όπωσ το ηεφγοσ Ι - -Ι 3-. Θ αναγζννθςθ τθσ χρωςτικισ γίνεται από το ιωδίδιο το οποίο δρα και ωσ εμπόδιο νζασ ςφλλθψθσ του θλεκτρονίου από τθ χρωςτικι. Επαναδθμιουργείται ςτο αντιθλεκτρόδιο και το κφκλωμα κλείνει με τθ μεταφορά του θλεκτρονίου ςτο εξωτερικό κφκλωμα.

36 Διαφορζσ DSSC και τυπικϊν ΦΒ DSSC: διαχωριςμόσ τθσ απορρόφθςθσ του φωτόσ και τθσ μεταφοράσ των φορτίων ςε διαφορετικά υλικά Σα μόρια τθσ χρωςτικισ απορροφοφν το φωσ ενϊ θ μεταφορά των φορτίων γίνεται μζςα ςτον θμιαγωγό (θλεκτρόνια) και ςτον θλεκτρολφτθ (οπζσ). Ο διαχωριςμόσ των φορτίων δεν οφείλεται ςτθν φπαρξθ του θλεκτρικοφ πεδίου όπωσ ςυμβαίνει ςτθν επαφι p-n. Θ μεταφορά των θλεκτρονίων γίνεται μζςω του πορϊδουσ θμιαγωγοφ ενϊ οι οπζσ μζςω του θλεκτρολφτθ. "Dye.sensitized.solar.cells" by Ronald vera saavedra colombia (bogota)ise; - Transferred from de.wikipedia to Commons.. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:dye.sen sitized.solar.cells.jpg#/media/file:dye.sensitized.s olar.cells.jpg

37 Διαςταςιολόγηςη ΦΒ Ιςχφσ των ΦΒ P = ng Ag Gβ ng είναι θ απόδοςθ του φωτοβολταικοφ, Ag θ ςυνολικι επιφάνειά του και Gβείναι θ θλιακι ακτινοβολία ςε κεκλιμζνο επίπεδο (W/m2) Ολικι θλιακι ακτινοβολία Gβ ςε κεκλιμζνθ επιφάνεια κλίςθσ β G β = G b,β + G r,β + G d,β με τισ τρεισ ωριαίεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ απευκείασ, τθσ ανακλϊμενθσ και τθσ διάχυτθσ ακτινοβολίασ.

38 Διαςταςιολόγηςη ΦΒ Απόδοςη του ΦΒ n g = n r n pc n T n r είναι θ τιμι αναφοράσ του καταςκευαςτι για τθν απόδοςθ του ΦΒ, n pc είναι θ ρυκμιηόμενθ απόδοςθ ιςχφοσ (κεωροφμε ότι λειτουργοφν ςτο ςθμείο μζγιςτθσ απόδοςθσ με τιμι του ςυντελεςτι 1), n T o ςυντελεςτισ μείωςθσ τθσ απόδοςθσ λόγω αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ, n T = [1-β(Τ c -Τ cref )] β ο ςυντελεςτισ εξάρτθςθσ τθσ απόδοςθσ από τθ κερμοκραςία, Τ cref είναι θ κερμοκραςία αναφοράσ του ΦΒ T c θ πραγματικι τιμι τθσ κερμοκραςίασ ςτο ΦΒ =T a + (NOCT-20)*G β /800, T a κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ, ΝOCT είναι θ κανονικι κερμοκραςία λειτουργίασ του ΦΒ, Τ a,noct =20 C και G β, NOCT=800 W/m 2 για ταχφτθτα ανζμου 1 m/s.

39 Διαςταςιολόγηςη ΦΒ Εκτίμηςη ηλιακοφ δυναμικοφ και παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ από ΦΒ Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

40 Ανάλυςη Κφκλου Ηωήσ ΦΒ Σρόποι μελζτησ 1. Ενεργειακι ανάλυςθ χριςθσ και απόδοςθσ ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ του ςυςτιματοσ 2. Εκπομπζσ ςτον αζρα (κυρίωσ αυτϊν που ςυνδζονται με το φαινόμενο του κερμοκθπίου) 3. Επιπλζον των 2, ανάλυςθ χριςθσ ςπάνιων υλικϊν όπωσ βαρζα μζταλλα, και δθμιουργία επικίνδυνων αποβλιτων Εκπομπζσ ςτον αζρα, νερό και ζδαφοσ Εναπόκεςθ αποβλιτων Εξόρυξθ Παραγωγι Μεταφορά Καφςθ Μεταφορά χρόνοσ Χριςθ φυςικϊν πόρων Χριςθ ενεργειακϊν δεδομζνων υλικϊν από βάςθ: α) Ecoinvent, b) EPLCA

41 Ανάλυςη Κφκλου Ηωήσ ΦΒ Ενεργειακόσ χρόνοσ ανταπόδοςησ περίοδοσ που απαιτείται το ςφςτθμα να παράγει το ίδιο ποςό ενζργειασ (ςε όρουσ πρωτογενοφσ ιςοδφναμθσ ενζργειασ) που απαιτείται για τθν παραγωγι του ίδιου του ςυςτιματοσ Energy Payback Time = (Emat+Emanuf+Etrans+Einst+EEOL) / ((Eagen / ng) EO&M) όπου, Emat : Πρωτογενισ ενζργεια που απαιτείται για τθν παραγωγι των υλικών του ΑΠΕ ςυςτιματοσ Emanuf : Πρωτογενισ ενζργεια που απαιτείται για τθν καταςκευι του ΑΠΕ ςυςτιματοσ Etrans : Πρωτογενισ ενζργεια που απαιτείται για τθ μεταφορά των υλικών ςτον κφκλο ηωισ Einst : Πρωτογενισ ενζργεια που απαιτείται για τθν ςυναρμολόγθςθ του ΑΠΕ ςυςτιματοσ EEOL : Πρωτογενισ ενζργειασ που απαιτείται για τθ διαχείριςθ ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ Eagen : Ετιςια παραγωγι θλεκτριςμοφ EO&M : Ετιςια πρωτογενισ ενζργεια που απαιτείται για τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ ng : Απόδοςθ δικτφου, θ απόδοςθ μετατροπισ τθσ μζςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε θλεκτριςμό ςτθν τοποκεςία ενδιαφζροντοσ Αποφυγή ζκλυςησ CO 2 E del CO 2,avoid = (CO 2,conv. E n oper. CO 2,oper ). Lifetime SYS Embodied CO 2,SYS conv όπου: CO 2, avoid = εκπομπζσ που αποφεφγονται από τθν αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ με το ενεργειακό ςφςτθμα ΑΠΕ (CO 2 ιςοδφναμα), CO 2, conv = ετιςιεσ εκπομπζσ του ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ ανά kwh που υποκακιςτά το ςφςτθμα ΑΠΕ (CO 2 equivalents/(year, kwh)), CO 2, oper = ετιςιεσ εκπομπζσ τθσ λειτουργίασ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ΑΠΕ (CO2 ιςοδφναμα/χρόνο), Ενςωματωμζνθ CO 2,SYS = CO 2 εκπομπζσ ςτο κφκλο ηωισ του ςυςτιματοσ ΑΠΕ (καταςκευι,ςυντιρθςθ,παροπλιςμόσ/ανακφκλωςθ) (CO2-ιςοδφναμα)

42 Τπολογιςμοί εκπομπϊν CO 2 ΝOx-SOx είτε από Si είτε από CdTe ΦΒ ΦΒ mc-si m-si a-si CdTe Εκπομπζσ g CO e/kwh Εκπομπζσ mg NOx-e/kWh Εκπομπζσ mg SOx-e/kWh EPBT (y) Σο ποςοςτό εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου μειϊνεται ανάλογα με το ποςοςτό παραγωγισ ενζργειασ από ΦΒ (από 38 g CO 2 -e/kwh για μικρι ςυνειςφορά των mc-si ςε 18 g για 100% κάλυψθ θλεκτριςμοφ από mc-si) Τπολογιςμοί εκπομπϊν Cd από την παραγωγή ενζργειασ mc-si m-si a-si CdTe Κάρβο υνο Λιγνί τησ Φυςικό Αζριο Πετρζλ αιο Πυρηνι κή g/gwh Τδρο Δεδομζνα από αναφορζσ των Pengetal./Ren. Sustain. Ener. Rev. 19 (2013) ; Fthenakis et al., Environ. Sci. Technol. 2008, 42, , Environment Canada 2009 και άλλων ερευνθτϊν

43 Aνακφκλωςη ΦΒ Λόγοι ανακφκλωςθσ ΦΒ: υςςϊρευςθ παροπλιςμζνων ΦΒ ςτο μζλλον Επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν θμιαγωγϊν λόγω μείωςθσ διακεςιμότθτασ και υλικϊν πανζλων Απομάκρυνςθ ειδικϊν υλικϊν με περιβαλλοντικι επίδραςθ Τλικά ανακφκλωςθσ Ίνδιο Κάδμιο ελινιο Αλουμίνιο Μολυβδαίνιο Πάνελ Απορρίμματα και υλικά Απορρίμματα από άργυρο Λθγμζνθ πάςτα Πλαςτικά EVA Πλαςτικά απορρίμματα Τλικά των οποίων ζχει περάςει ο ωφζλιμοσ χρόνοσ ηωισ Μεταλλικά απορρίμματα Κουφϊματα αλουμινίου φρμα

44 Ανακύκλωση υωτοβολταϊκών Ανακφκλωςη σσστημάτων ΦΒ Si πσριτίοσ μεγάλοσ πάτοσς Μ. Πιτιλάκοσ, Διπλωματικι Εργαςία, Σμιμα ΔΠΦΠ, 2012

45 Χρήςεισ ανακτημζνων υλικϊν Γυαλί Μζταλλα ΠΛΑΣΙΚΟ ΠΤΡΙΣΙΟ Σο γυαλί χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι : των θλεκτρικϊν λαμπτιρων των ποτθριϊν των οικιακϊν ςκευϊν των γυάλινων παρακφρων των κεραμικϊν των τοφβλων Ωσ μζςα φιλτραρίςματοσ του νεροφ Ωσ λειαντικό 1.Για τθν παραγωγι νζων προϊόντων αλουμινίου, χαλκοφ, ψευδάργυρου και μολφβδου. 2. Για τθν παραγωγι αντικειμζνων και δοχείων, καταςκευαςμζνα από ςίδθρο. 1.Για εςωτερικι ι εξωτερικι χριςθ 2.Για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, για κζρμανςθ 3.ε τςιμζντο- βιομθχανία, αςβεςτοποιία 4.Για τθν παραγωγι πλθκϊρασ προϊόντων 1. Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι τοφβλων κακϊσ επίςθσ και ςτο τςιμζντο Πόρτλαντ 2. Αγγειοπλαςτικι 3. τθν δθμιουργία γυαλιοφ 4. Λειαντικά αν αδρανι ςτο ςκυρόδεμα βελτιϊνοντασ τθν αιςκθτικι του ςκυροδζματοσ 3. Για τθν παραγωγι του ατςαλιοφ 5. Θμιαγωγόσ 6. Ιατρικά υλικά-ιλικόνεσ 7. Θλιακά κφτταρα Μ. Πιτιλάκοσ, Διπλωματικι Εργαςία, Σμιμα ΔΠΦΠ, 2012

46 Καταςκευαςτζσ Φωτοβολταϊκϊν Λοιποί ΘΠΑ 2.1 Λοιποί Κίνα 4.2 Nanjing PV 8.3 Suntech Power 4.2 Motech (Taiwan) 4.2 Λοιποί Ευρϊπθ 5.6 Q-Cells 10.4 Isofoton 4.2 RWE Schott Solar 4.2 BP Solar 4.2 Shell Solar 3.1 Λοιποί Ιαπωνία 2.1 Sanyo 8.3 Mitsubishi Electric 4.8 Kyocera 10.0 Sharp 16.7 Brite (Ελλάδα)

47 ημείωμα Ιζηορικού Δκδόζεων Έργοσ Τν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1 η έθδνζε. ημείωμα Αναθοράς Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Γεκήηξεο Καξακάλεο, Γεκήηξεο Καξακάλεο, «Πεξηβάιινλ - Δλέξγεηα». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/env110/index.php ημείωμα Αδειοδόηηζης Τν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Χξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Τξίησλ». «Σο σλικό ηης παροσζίαζης προέρτεηαι από ηις πανεπιζηημιακές παραδόζεις ηοσ καθηγηηή Γ. Καραμάνη».

48 Σο Έργο ασηό κάνει τρήζη ηων ακόλοσθων έργων: Γιαθάνεια 6: https://en.wikipedia.org/wiki/growth_of_photovoltaics#forecast Γιαθάνεια 8: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:swansons-law.png#/media/file:swansonslaw.png Γιαθάνεια 9: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:pveff(rev150806).jpg#/media/file:pveff(rev150806).jpg Γιαθάνεια 10: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:pnjunction-pv- E.PNG#/media/File:PnJunction-PV-E.PNG Γιαθάνεια 25: M.A. Green, Photovoltaics: Coming of age, Conf. Record 21 st IEEE Photovoltaic Specialists Conf., 1-7 (1990)). Γιαθάνεια 27: M. A. Green et. al., Solar cell efficiency tables, Prog. Photovolt: Res. Appl. 2011; 19:84 92 Γιαθάνεια 31: https://en.wikipedia.org/wiki/czochralski_process Γιαθάνεια 36: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:dye.sensitized.solar.cells.jpg#/media/file:dye.sensitized.s olar.cells.jpg Γιαθάνεια 39: Γιαθάνεια 42: ησλ Pengetal./Ren. Sustain. Ener. Rev. 19 (2013) ; Fthenakis et al., Environ. Sci. Technol. 2008, 42, , Environment Canada 2009 θαη άιισλ εξεπλεηώλ Γιαθάνεια 44-45: Μαξία Πηηηιάθνο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Τκήκα ΓΠΦΠ, 2012

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού Διδάςκων: Χ. Σωτηρίου http://www.csd.uoc.gr/~hy523 1 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ Περιεχόμενα Δομζσ Ειςόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών συστημάτων. Εφαρμογή σε αυτόνομη κατοικία.

Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών συστημάτων. Εφαρμογή σε αυτόνομη κατοικία. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κριτθσ. Σχολι Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμιμα Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ. Πτυχιακι Εργαςία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κριτθσ. Σχολι Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμιμα Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ. Πτυχιακι Εργαςία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κριτθσ Σχολι Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμιμα Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ Πτυχιακι Εργαςία Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ των Εγκατεςτθμζνων Φωτοβολταϊκών ςτθν Κριτθ Κακαράντηασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα Ilias Garidis COO 0 Παγκόσμια ενεργειακή κάλυψη έως το 2100 1 Η εταιρεία μας 2 Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα Εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Εργαςτήριο Επιςτήμησ Επιφανειών»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Εργαςτήριο Επιςτήμησ Επιφανειών» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Εργαςτήριο Επιςτήμησ Επιφανειών» ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟ-ΡΕΣ KAI ΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 8: Φωτοβολταϊκά Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων

Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων Ενόηηηα: Αζθήζεηο Σεηξά 2 (γηα ιύζε) Όλνκα Καζεγεηή: Γηάλλεο Γηαλλίθνο Τκήκα: Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σειρά 2 (Για Λύση) 1. Σ έλα θηλεκαηνγξάθν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα

Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα ΑΣΚΗΣΗ 2 Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα 1. Ειςαγωγι τθν άςκθςθ αυτι περιγράφεται θ λειτουργία τθσ καρδιάσ ωσ αντλία, το ειδικό ςφςτθμα παραγωγισ και αγωγισ του ερεκίςματοσ που ελζγχει

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Ενεργειακά διαγράμματα ημιαγωγού Ηλεκτρόνια (ΖΑ) Οπές (ΖΣ) Ενεργειακό χάσμα και απορρόφηση hc 1,24 Eg h Eg ev m max max Χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΧΘΜΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ Τομζασ ΛΛ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΤ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΤ Δλιζάβεη Ρ. Γκιπίηη Δπιβλέπων : Μ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Rayeligh δθμοςιεφει το «Theory of sound 1870 Lord Rayleigh (1842-1919) Nobel Φυςικισ 1904 1900 1925 1950 1975 2000 Σφντομθ ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαγωγοί ΦΒ φαινόμενο

Ημιαγωγοί ΦΒ φαινόμενο Διάγραμμα ενεργειακής κατανομής ηλεκτρονίων σε μεμονωμένο άτομο και σε στερεό σώμα Ημιαγωγοί ΦΒ φαινόμενο Διάκριση υλικών ανάλογα με την ολική ή μερική πληρότητα της ενεργειακής ζώνης Αγωγοί (μέταλλα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα