LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301"

Transcript

1 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-301

2 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use. By passing certain procedures may result in incorrect readings. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS 1. Never place the scales on carpet or on uneven floor. 2. The scales are not waterproof; never immerse the scales in water. To clean the surface, use a damp cloth or a glass cleaner. Do not use soap or other chemicals. Please keep the scales away from water, heat and extreme cold. 3. The scales are a high precision measuring device. Never jump or stamp on the scales or disassemble. Please handle the scales carefully to avoid breakage. 4. Remove the batteries if the scales are not being used for a long period of time. 5. Please check the batteries if the scale malfunction. Change to new batteries if required. 6. Please remove insulating strip on the batteries before use. 7. If batteries leak, change them immediately they may damage the scales. 8. To ensure weighing accuracy, when the scales are first used please place them on an even surface and wait for 10 seconds before stepping on the scales. This also applies if the scales are moved. 9. To ensure accuracy, we suggest you take your measurements at the same time every day.

3 SPECIFICATION Capacity:5000g/11lb:0.4oz/5000ml Graduation: 1g/0.1oz/1ml Weight units: g, ml, lb, oz, fl.oz Dimension: 216X177X70mm LCD size: 56X26mm Power Supply: 1XCR2032 Low battery indication: Overload indication: OPERATION INSTRUCTION: Place the scale on the flat surface Step 1 Turn on Press ON/OFF key to turn on the scale Step 2 Weight unit Press UNIT key to select which you want, for example, if you want to choose g as your target weight unit, press UNIT Key till g shows on the right bottom of LCD Step 3 Weighting Keep waiting until LCD show 0, put the object on the platform, and keep record after the number shows stable. Step 4 Turn off Keep press ON/OFF key for two seconds to turn off the scale.

4 TARE FUNCTION: When there is something lighter than 100g on the platform, press ON/OFF key, the LCD display may turns to 0 after 1.5 seconds, and you can weigh anything else at the same time; When the object on the platform is heavier than 100g, press ON/OFF key, LCD display may turns to 0 after 1.5 seconds and show on the left bottom to achieve tare function. CHANGE BATTERY 1) Open the plastic plate on the back side of scale 2) Use proper tool to help release the battery from the compartment if necessary. 3) Attach the new battery to the scale, ensure +/- terminals of the new battery are correct way around. 4) Attach the plastic plate to the back of the scale as it shows before. WORKING CONDITIONS: 1. Operating temperature range: 0~40. (accurate show:20-30 ) 2. Operating humidity range: 90% RH. 3. Storage temperature: -20 ~60.

5 SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU KUHINJSKA VAGA Model: KW-301

6 Zahvaljujemo na kupovini kuhinjske vage VOX Electronics. Da bi se osigurao normalan rad i preciznost, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišcénja. Nepridržavanjem određenih procedura može doći do nepravilnog očitavanja. VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA 1. Nikada ne stavljajte vagu na tepih ili na neravnu površinu. 2. Vaga nije vodootporna, nikada je ne potapajte u vodu. Da biste očistili površinu, koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišcénje stakla. Ne koristite sapun ili druge hemikalije. Čuvajte vagu dalje od vode, toplote i ekstremne hladnocé. 3. Vage su uređaji za merenje visoke preciznosti. Nikada ne skačite i ne udarajte po vagi, niti je rastavljajte na delove. Molimo vas da pažljivo rukujete s vagom kako bi se izbeglo oštećenje. 4. Izvadite baterije ukoliko se vaga neće koristiti duži vremenski period. 5. Proverite baterije ukoliko vaga ne radi dobro. Zamenite baterije ukoliko je potrebno. 6. Uklonite izolacionu traku sa baterija pre upotrebe. 7. Ako baterije procure, promenite ih odmah jer mogu da oštete vagu. 8. Da bi se obezbedila preciznost u merenju, kada koristite vagu prvi put, molimo da stavite vagu na ravnu površinu i sačekate 10 sekundi pre negó što stanete na nju. Ovo takođe važi i kada dođe do premeštanja vage. 9. Da bi osigurali preciznost predlažemo Vam da se merite svakoga dana u isto vreme.

7 SPECIFIKACIJE Kapacitet: 5000g/11lb:0.4oz/5000ml Gradacija: 1g/0.1oz/1ml Merne jedinice: g,ml,lb,oz,fl.oz Dimenzije: 216X177X70mm Veličina LCD ekrana: 56x26mm Napajanje: 1XCR2032 Pokazatelj niskog nivoa napona baterija: Pokazatelj preopterećenja: UPUTSTVA ZA RAD: Postavite vagu na ravnu površinu. Korak 1 Upalite je Pritisnite ON/OFF da upalite vagu Korak 2 Izaberite mernu jedinicu Pritisnite UNIT da biste izabrali koju jedinicu želite, na primer ukoliko želite da izaberete g pritiskajte UNIT sve dok se g ne pojavi u desnom dnu LCD ekrana.

8 Korak 3 Merenje Sačekajte dok se na LCD ekranu ne pokaže 0, stavite predmet na vagu i snimite iznos koji se prikaze. Korak 4 Isključivanje Držite pritisnuti taster ON/OFF dve sekunde da biste isključili vagu. TAR FUNKCIJA: Kada je nešto lakše od 100g stavite na vagu, pritisnite ON/OFF taster, na LCD ekranu se može prikazati 0 nakon 1.5 sekunde, i potom možete da izmerite još nešto istovremeno; Kada je predmet teži od 100g, pritisnite taster ON/OFF, LCD ekran može prikazati 0 nakon 1.5 sekunde i pokazuje donjem delu da bi postigao funkciju tara. u levom PROMENA BATERIJA 1) Otvorite plastični poklopac na poleđini baze 2) Koristite odgovarajuće sredstvo kako biste izvadili baterije iz ležišta ukoliko je potrebno. 3) Postavite nove baterije, proverivši da li su polovi +/- novih baterija pravilno postavljeni. 4) Poklopite plastičnom pločicom na poleđini vage. USLOVI RADA: Temperatura: 0~40. (preciznost: ) Vlažnost: 90% RH Temperatura skladištenja: -20~60.

9 SI ŽIVIMO SKUPAJ NAVODILO ZA UPORABO KUHINJSKO TEHTNICO Model: KW-301

10 Zahvaljujemo vam za nakup kuhinjske tehtnice VOX Electronics. Da bi zgotovili neprekinjeno delovanje in natančnost, pozorno preberite ta navodila pred uporabo. Se ne drži določenih postopkov lahko privede do napačnih odčitkov. POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE 1. Nikoli ne postavljajte tehtnico na preproga ali na neravni površini. 2. Tehtnica ni vodoodporna, nikoli ne potapljajte v vodo. Za čiščenje površine uporabite vlažno krpo ali pa čistilo za steklo. Ne uporabljajte mila ali drugih kemikalij. Ohranjati tehtnico proč od vode, vročino in ekstremnega mraza. 3. Tehtnice su naprave za merenje visoke natančnosti. Nikoli ne skačite po njej, niti raztaviti dele. Previdno ravnajte s tehtnico da se prepreči škoda. 4. Vzemite baterije iz ležajev, če aparata dalj čas ne uporabljate. 5. Preverite baterije če tehtnico ne deluje dobro. Zamenjati baterije, če je potrebno. 6. Odstranite majhne plastične trakove med baterijami pred uporabo. 7. Če baterije puščajo, jih zamenjati, saj lahko poškodujejo tehtnico. 8. Za zgotovitev natančnosti merila, prosimo postavite tehtnico na ravno podlago, ko uporabljate tehtnico prvič in počakajte 10 sekund, preden stopite na njo. To velja tudi, ko gre za premikanje tehtnico. 9. Da bi zagotovili natančnost, priporočamo, da si redno merite vsak dan ob istem času.

11 SPECIFIKACIJE Kapacitea: 5000g/11lb:0.4oz/5000ml Stopnjevanje: 1g/0.1oz/1ml Merske enote: g,ml,lb,oz,fl.oz Dimenzije: 216X177X70mm Velikost LCD zaslona: 56X26mm Napajanje: 1XCR2032 Navedba nizkih ravneh napetosti baterija: Indikator preobremenitve: NAVODILA ZA DELO: Postavite tehtnico na ravno površinu. Korak 1 Vklopite Pritisnite tipko ON/OFF da vklopite tehtnico Korak 2 Izaberite mersko enoto Pritisnite UNIT da izberete želeno enoto, na primer, če želite izbrati g pritiskajte UNIT dokler g se ne pojavi v desnom spodnjem delu zaslona LCD. Korak 3 Merjenje Počakajte da se na zaslonu LCD prikaže 0, stavite zadevo na tehtnico in evidentirajte znesek, ki se prikaže. Korak 4 Izklop Pritisnite tipko ON/OFF dve sekunde da izklopite tehtnico.

12 TAR FUNKCIJA: Ko je nekaj lažje kot 100g dal na skali, pritisnite lahko gumb "ON / OFF" na LCD zaslonu prikaže "0" po 1,5 sekunde, in potem ne more meriti kaj drugega ob istem času; Ko je predmet tehta 100g, pritisnite "ON / OFF", LCD zaslon lahko prikaže "0" po 1,5 sekunde in kaže " doseči funkcijo tara. " v spodnjem levem delu Zamenjava baterije 1) Odpirajte plastični pokrov na zadnji strani osnove 2) Uporabite ustrezno orodje za odstranitev baterije iz pladnja, če je to potrebno. 3) Namestite novo baterijo, najprej preveri, ali je na +/- poli novo baterijo pravilno nameščeno. 4) Zaprti plastično ploščo na hrbtni strani tehtnice. DELOVNI POGOJI: Temperatura: 0 ~ 40. (Natančnost: ). Vlažnost: 90% RH Temperatura skladiščenja: -20 ~ 60.

13 CG / BiH UPUTSTVO ZA UPOTREBU KUHINJSKA VAGA Model: KW-301

14 Zahvaljujemo na kupovini kuhinjske vage VOX Electronics. Da biste osigurali nastavak rada i preciznost, pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije korišcénja. Nepridržavanjem određenih procedura može doći do nepravilnog očitavanja. VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA 1. Nikada ne stavljajte vagu na tepih ili na neravnu površinu. 2. Vaga nije vodootporna, nikada je ne potapajte u vodu. Da biste očistili površinu, koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišcénje stakla. Ne koristite sapun ili druge hemikalije. Čuvajte vagu dalje od vode, toplote i ekstremne hladnocé. 3. Vage su uređaji za mjerenje visoke preciznosti. Nikada ne skačite i ne udarajte po vagi, niti je rastavljajte na dijelove. Molimo vas da pažljivo rukujete s vagom kako bi se izbjeglo oštećenje. 4. Izvadite baterije ukoliko se vaga neće koristiti duži vrijemenski period. 5. Proverite baterije ukoliko vaga ne radi dobro. Zamenite baterije ukoliko je potrebno. 6. Uklonite izolacionu traku sa baterija prije upotrebe. 7. Ako baterije procure, promjenite ih odmah jer mogu da oštete vagu. 8. Da bi se obezbedila preciznost u mjerenju, kada koristite vagu prvi put, molimo da stavite vagu na ravnu površinu i sačekate 10 sekundi prije negó što stanete na nju. Ovo takođe važi i kada dođe do premještanja vage. 9. Da bi osigurali preciznost predlažemo Vam da se mjerite svakoga dana u isto vrijeme.

15 SPECIFIKACIJE Kapacitet:5000g/11lb:0.4oz/5000ml Gradacija: 1g/0.1oz/1ml Mjerne jedinice: g,ml,lb:oz,oz,fl:oz Dimenzije: 216X177X70mm Veličina LCD ekrana: 56X26mm Napajanje: 1XCR2032 Pokazatelj niskog nivoa napona baterija: Pokazatelj preopterećenja: UPUTSTVA ZA RAD: Postavite vagu na ravnu površinu. Korak 1 Upalite je Pritisnite ON/OFF da upalite vagu Korak 2 Izaberite mjernu jedinicu Pritisnite UNIT da biste izabrali koju jedinicu želite, na primer ukoliko želite da izaberete g pritiskajte UNIT sve dok se g ne pojavi u desnom dnu LCD ekrana.

16 Korak 3 Mjerenje Sačekajte dok se na LCD ekranu ne pokaže 0, stavite predmet na vagu i snimite iznos koji se prikaze. Korak 4 Isključivanje Držite pritisnuti taster ON/OFF dve sekunde da biste isključili vagu. TAR FUNKCIJA: Kada je nešto lakše od 100g stavite na vagu, pritisnite ON/OFF taster, na LCD ekranu se može prikazati 0 nakon 1.5 sekunde, i potom možete da izmjerite još nešto istovremeno; Kada je predmet teži od 100g, pritisnite taster ON/OFF, LCD ekran može prikazati 0 nakon 1.5 sekunde i pokazuje donjem dijelu da bi postigao funkciju tara. u levom ZAMJENA BATERIJA 1) Otvorite plastični poklopac na poleđini baze 2) Koristite odgovarajuće sredstvo kako biste izvadili baterije iz ležiđta ukoliko je potrebno. 3) Postavite nove baterije, proverivši da li su polovi +/- novih baterija pravilno postavljeni. 4) Poklopite plastičnom pločicom na poleđini vage. USLOVI RADA: Temperatura: 0~40. (preciznost: ) Vlažnost: 90% RH Temperatura skladištenja: -20~60.

17 HR UPUTE ZA UPORABU KUČANSKA VAGA Model: KW-301

18 Zahvaljujemo na kupnji kućanske vage VOX Electronics. Da biste osigurali nastavak rada i preciznost, pozorno pročitajte ovo upute prije korištenja. Nepridržavanjem određenih procedura može doći do nepravilnog očitavanja. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE 1. Nikada ne stavljajte vagu na sag ili na neravnu površ. 2. Vaga nije vodootporna, nikada je ne uranjajte u vodu. Da biste očistili površ, koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišcénje stakla. Ne koristite sapun ili druge kemikalije. Čuvajte vagu dalje od vode, toplote i ekstremne hladnocé. 3. Vage su uređaji za mjerenje visoke preciznosti. Nikada ne skačite i ne udarajte po vagi, niti je rastavljajte na dijelove. Molimo vas da pažljivo rukujete s vagom kako bi se izbjeglo oštećenje. 4. Izvadite baterije ukoliko se vaga neće koristiti duži vrijemenski period. 5. Proverite baterije ukoliko vaga ne radi dobro. Zamijenite baterije ukoliko je potrebno. 6. Uklonite izolacionu traku sa baterija prije uporabe. 7. Ako baterije procure, promjenite ih odmah jer mogu oštetiti vagu. 8. Da bi se obezbjedila preciznost u mjerenju, kada koristite vagu prvi put, molimo da stavite vagu na ravnu površ i sačekate 10 sekundi prije negó što stanete na nju. Ovo takođe važi i kada dođe do premještanja vage. 9. Da bi osigurali preciznost predlažemo Vam da se mjerite svakoga dana u isto vrijeme.

19 SPECIFIKACIJE Kapacitet:5000g/11lb:0.4oz/5000ml Gradacija: 1g/0.1oz/1ml Mjerne jedinice: g,ml,lb,oz,fl.oz Dimenzije: 216X177X70mm Veličina LCD zaslona: 56X26mm Napajanje: 1XCR2032 Pokazatelj niske razine napona baterija: Pokazatelj preopterećenja: UPUTE ZA RAD: Postavite vagu na ravnu površ. Korak 1 Upalite je Pritisnite ON/OFF da upalite vagu Korak 2 Izaberite mjernu jedinicu Pritisnite UNIT da biste izabrali koju jedinicu želite, na primjer ukoliko želite da izaberete g pritiskajte UNIT sve dok se g ne pojavi u desnom dnu LCD zaslona.

20 Korak 3 Mjerenje Sačekajte dok se na LCD ekranu ne pokaže 0, stavite predmet na vagu i snimite iznos koji se prikaze. Korak 4 Isključivanje Držite pritisnuti taster ON/OFF dvije sekunde da biste isključili vagu. TAR FUNKCIJA: Kada je nešto lakše od 100g stavite na vagu, pritisnite ON/OFF taster, na LCD zaslonu se može prikazati 0 nakon 1.5 sekunde, i potom možete da izmjerite još nešto istovremeno; Kada je predmet teži od 100g, pritisnite taster ON/OFF, LCD zaslon može prikazati 0 nakon 1.5 sekunde i pokazuje donjem dijelu da bi postigao funkciju tara. u lijevom ZAMJENA BATERIJA 1) Otvorite plastični poklopac na poleđini baze 2) Koristite odgovarajuće sredstvo kako biste izvadili baterije iz ležišta ukoliko je potrebno. 3) Postavite nove baterije, proverivši da li su polovi +/- novih baterija pravilno postavljeni. 4) Poklopite plastičnom pločicom na poleđini vage.

21 USLOVI RADA: Temperatura: 0~40. (preciznost: ) Vlažnost: 90% RH Temperatura skladištenja: -20~60.

22 ES VIVIMOS JUNTOS MANUAL DE INSTRUCCIONES BÁSCULA DE COCINA Model: KW-301

23 Gracias por la compra de báscula de cocina VOX Electronics. Para asegurar la continuidad del funcionamiento y la precisión, lea atentamente estas instrucciones antes de usar. Si no se siguen ciertos procedimientos puede causar lecturas irregulares. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 1. Nunca coloque la báscula sobre una alfombra o sobre superficies irregulares. 2. Báscula no es resistente al agua, ni sumerja en agua. Para limpiar la superficie con un paño húmedo o un limpiador de cristales. No utilice jabón u otros productos químicos. Mantener la báscula lejos del agua, el calor y el frío extremo. 3. Básculas son dispositivos para la medición de alta precisión. Nunca saltar o golpear el equilibrio, ni desmontar los componentes. Por favor cuidadosa manipulación de la báscula para evitar daños. 4. Retire la batería si el instrumento no se utiliza durante un período prolongado de tiempo. 5. Compruebe las pilas si báscula no funciona bien. Vuelva a colocar la batería si es necesario. 6. Retire la cinta aislante de la batería antes de su uso. 7. Si la fuga de las pilas, cambiar de inmediato, ya que podrían dañar la báscula. 8. Para garantizar la precisión de medición, cuando se utiliza la báscula por primera vez, por favor ponga la báscula sobre una superficie plana y espere 10 segundos antes de entrar en él. Esto también es cierto cuando se trata de transferir saldos. 9. Para garantizar la precisión, sugerimos que usted mida cada día a la misma hora.

24 ESPECIFICACIONES Capacidad: 5000g/11lb:0.4oz/5000ml Graduación: 1 g / 0,1 oz / 1 ml Unidades de medida: g, ml, lb: oz, FL. oz Dimensiones: 216X177x70mm Tamaño de pantalla: 56X26mm Fuente de alimentación: 4 pilas AAA Indicación de los niveles de baja tensión de la batería: Indicador de sobrecarga: INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN: Coloque la báscula en una superficie plana. Paso 1 Encendido Pulse ON/OFF para activar Paso 2 Elija una medida Pulse UNIT para seleccionar la unidad que desee, por ejemplo, si desea seleccionar "g" de prensa "UNIDAD" hasta la "g" no aparece en la parte inferior derecha de la pantalla LCD.

25 Paso 3 Medición Espere hasta que la pantalla LCD muestra "0", coloque el artículo en la báscula y registrar la cantidad que aparece. Paso 4 Silencio Mantenga el tasto "ON / OFF" durante dos segundos para apagar la báscula. TAR FUNCIÓN: Cuando algo es más fácil que 100g pusieron en la báscula, presione el botón "ON / OFF" en la pantalla LCD puede mostrar un "0" después de 1,5 segundos, y luego no se puede medir algo más al mismo tiempo; Cuando el sujeto pesa 100g, pulse la tecla "ON / OFF", la pantalla LCD puede mostrar un "0" después de 1,5 segundos y muestra " " en la parte inferior izquierda para lograr una función de tara. CAMBIO DE LA BATERÍA 1) Abrir la cubierta de plástico en la parte trasera de la base 2) Usar la herramienta adecuada para retirar la batería de la bandeja si es necesario. 3) Coloque la nueva batería en primer lugar, comprobar si los polos +/- de la nueva batería esté instalada correctamente. 4) Vuelva a colocar la placa de plástico en la parte posterior de la báscula. Condiciones de trabajo: Temperatura: 0 ~ 40. (Precisión: ). Humedad: 90% RH Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60.

26 GR ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΖΥΓΑΡΙΆ Μοντέλο: KW-301

27 Ευχαριστώ που επιλέξατε ζυγαριά κουζίνας VOX Electronics. Για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργία και ακρίβεια, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν τη χρήση. Παράκαμψη ορισμένων διαδικασιών μπορεί να έχει ανακριβείς ενδείξεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ποτέ μη βάζετε ζυγαριά στο χαλί ή στο ανώμαλο πάτωμα. 2. Η ζυγαριά δεν είναι αδιάβροχη, πότε μη βουτάτε τη ζυγαριά στο νερό. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια, χρησιμοποιήστε υγρό ύφασμα ή καθαριστικό τζαμιών. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι ή άλλες χημικές ουσίες. Παρακαλώ κρατήστε τη ζυγαριά μακριά από το νερό, ζέστη και εξαιρετικό κρύο. 3. Η ζυγαριά είναι συσκευή μέτρησης υψηλής ακρίβειας. Ποτέ μη πηδάτε ή κλωτσάτε τη ζυγαριά και μη την αποσυναρμολογήσετε. Παρακαλώ χειριστείτε τη ζυγαριά προσεκτικά για να αποφύγετε σπάσιμο. 4. Βγάλτε τις μπαταρίες εάν δε χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 5. Παρακαλώ ελέγξτε τις μπαταρίες σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ζυγαριάς. Αλλάξτε για καινούριες εάν χρειαστεί. 6. Παρακαλώ αφαιρέστε τη μονωτική ταινία από τις μπαταριές πριν τη χρήση. 7. Εάν οι μπαταρίες έχουν χαλάσει, αλλάξτε τες αμέσως διότι μπορεί να βλάψουν τη ζυγαριά. 8. Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια ζυγίσματος, όταν χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για πρώτη φορά, παρακαλώ τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα πριν βηματίσετε επάνω σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει και όταν μετακινήσετε τη ζυγαριά. 9. Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια, προτείνουμε να κάνετε μετρήσεις την ίδια ώρα κάθε μέρα.

28 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Χωρητικότητα:5000g/11lb:0.4oz/5000ml Διαβάθμιση: 1g/0.1oz/1ml Μονάδες βάρους: g,ml,lb:oz,oz,fl:oz Διαστάσεις: 216X177X70mm Μέγεθος LCD οθόνης: 56X26mm Μπαταρίες: 1XCR2032 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: Ένδειξη υπερφόρτωσης: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τοποθετήστε τη ζυγαριά στην επίπεδη επιφάνεια Βήμα 1 Ανοίξτε την Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ανοίξετε τη ζυγαριά Βήμα 2 Επιλέξτε μονάδα βάρους Πατήστε το πλήκτρο UNIT (μονάδα) για να επιλέξετε μονάδα που θέλετε, π.χ. αν θέλετε να επιλέξετε g ως μονάδα βάρους, πατήστε το πλήκτρο UNIT ώσπου να εμφανιστεί το g κάτω δεξιά στην LCD οθόνη

29 Βήμα 3 Μέτρηση Περιμένετε να δείξει η LCD οθόνη το 0, τοποθετήστε το αντικείμενο στη ζυγαριά και σημειώστε το νούμερο όταν σταθεροποιηθεί. Βήμα 4 Κλείσιμο Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF δυο δευτερόλεπτα για να κλείσετε τη ζυγαριά. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟΥ: Όταν έχετε κάτι πιο ελαφρό από 100g στη ζυγαριά, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF, η LCD οθόνη θα βγάλει το 0 μετά από 1.5 δευτερόλεπτα και μπορείτε να ζυγίσετε οτιδήποτε άλλο την ίδια στιγμή. Όταν το αντικείμενο στη ζυγαριά είναι πάνω από 100g, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF, η LCD οθόνη θα βγάλει το 0 μετά από 1.5 δευτερόλεπτα και θα δείξει αφαιρέσετε το απόβαρο. κάτω αριστερά για να ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1)Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα στο πίσω μέρος της ζυγαριάς 2)Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο να βγάλετε την μπαταρία από τη θήκη της. 3).Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία στη θήκη της, επιβεβαιώστε ότι το +/- της καινούριας μπαταρίας είναι στη σωστή θέση. 4)Γυρίστε το πλαστικό κάλυμμα στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.

30 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Θερμοκρασία: 0~40 (ακριβής ένδειξη: ) Υγρασία: 90% RH Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20~60

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-1005

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-1005 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-1005 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Body Scale. Model: PW-304

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Body Scale. Model: PW-304 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Body Scale Model: PW-304 Thank you for choosing Vox Electronics bathroom scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Zυγός κουζίνας Κitchen scale KS-506. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Zυγός κουζίνας Κitchen scale KS-506. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Zυγός κουζίνας Κitchen scale ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION:

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού Οδηγίες χρήσης Οι λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, υπόκεινται σε μελλοντικές αλλαγές. 1 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν και κατά τη διάρκεια χρήσης είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ζυγοί κουζίνας Cupcakes Kiwi B-32060

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ζυγοί κουζίνας Cupcakes Kiwi B-32060 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PEP 712. Ζυγαριά Μπάνιου με ανάλυση σώματος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PEP 712. Ζυγαριά Μπάνιου με ανάλυση σώματος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PEP 712 Ζυγαριά Μπάνιου με ανάλυση σώματος 2/8/2016 EΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P1. Μονάδα κλίμακα P2. Απεικόνιση P3. γυάλινη επιφάνεια P4. ηλεκτρόδια P6 P2 P5 P6 P7 P5. SET / ON κουμπί SET P6. UP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC53X

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC53X EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC53X Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτή την ηλεκτρονική ζυγαριά BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Διαβάστε περισσότερα

GKS15500 GKS ζυγαριά κουζίνας /kitchen scale. ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Τύπος GKS15500 USER MANUAL KITCHEN SCALE Type GKS15500

GKS15500 GKS ζυγαριά κουζίνας /kitchen scale. ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Τύπος GKS15500 USER MANUAL KITCHEN SCALE Type GKS15500 GKS15500 ζυγαριά κουζίνας /kitchen scale GKS15500 EL EN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Τύπος GKS15500 USER MANUAL KITCHEN SCALE Type GKS15500 1 3 4 6 EL Αγαπητέ Πελάτη! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Data sheet Thick Film Chip Resistor 5% - RS Series 0201/0402/0603/0805/1206

Data sheet Thick Film Chip Resistor 5% - RS Series 0201/0402/0603/0805/1206 Data sheet Thick Film Chip Resistor 5% - RS Series 0201/0402/0603/0805/1206 Scope -This specification applies to all sizes of rectangular-type fixed chip resistors with Ruthenium-base as material. Features

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Ζυγαριά Κουζίνας - Kitchen Scale SB-700 SERIE PRO www.pyrex.com.gr 1 2 3 4 5 6 Ζυγαριά Κουζίνας - Kitchen Scale SB-700 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της

Διαβάστε περισσότερα

GKS14500 ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. kitchen scale GKS14500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ USER MANUAL KITCHEN SCALE

GKS14500 ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. kitchen scale GKS14500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ USER MANUAL KITCHEN SCALE GKS14500 ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ kitchen scale GKS14500 EL EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ USER MANUAL KITCHEN SCALE 2 4 5 7 EL Αγαπητοί πελάτες! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Γενικά Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για «enter», που το πατάμε μετά από κάθε μας εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Multilayer Chip Capacitors for Commodity Solutions

Surface Mount Multilayer Chip Capacitors for Commodity Solutions Surface Mount Multilayer Chip Capacitors for Commodity Solutions Below tables are test procedures and requirements unless specified in detail datasheet. 1) Visual and mechanical 2) Capacitance 3) Q/DF

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

RC4-1. Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστήριο RC4-1

RC4-1. Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστήριο RC4-1 RC4-1 Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστήριο RC4-1 Το τηλεχειριστήριο και τα υπόλοιπα αξεσουάρ που φαίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να μην είναι ίδια με αυτά που έχετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series. official distributor of

Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series. official distributor of Product : Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series Size : 0402/0603/0805/1206/2010/2512 official distributor of Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor (SMDR Series) 1. Features

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

TPC-703 3G. AL Udhëzime për shfrytëzim User manual / Service points. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta. EN User manual BIH

TPC-703 3G. AL Udhëzime për shfrytëzim User manual / Service points. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta. EN User manual BIH TPC-703 3G HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH Garantni list / Servisna mjesta AL Udhëzime për shfrytëzim User manual / Service points EN User manual SR Garantni list / Servisna mesta

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 Συσκευή και Έλεγχοι Οθόνη Πλήκτρο ON / OFF (ενεργοπ. / απενεργοπ.) Πλήκτρο UP (πάνω) Πλήκτρο DOWN (κάτω) Πλήκτρο SET (ρύθμισης) Θήκη μπαταριών

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη ζυγαριά (HS3) Εγχειρίδιο χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ασύρματη ζυγαριά (HS3) Εγχειρίδιο χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΛ Ασύρματη ζυγαριά (HS3) Εγχειρίδιο χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 ΧΡΗΣΗ 1 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Ζυγός Κουζίνας - Kitchen Scale SB-710 GOLD www.pyrex.com.gr 1 4 2 3 5 6 1 4 χρήση / operation 2 5 ρύθμιση λειτουργίας / mode conversion ρύθμιση μονάδας βάρους / weight

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός κουζίνας El. Kitchen Scale KG-652

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός κουζίνας El. Kitchen Scale KG-652 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας BC52N Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτή την ηλεκτρονική ζυγαριά BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. PEP 817 Ζυγαριά. Ζυγαριά μπάνιου με ανάλυση

ΟΔΗΓΙΕΣ. PEP 817 Ζυγαριά. Ζυγαριά μπάνιου με ανάλυση ΟΔΗΓΙΕΣ PEP 817 Ζυγαριά Ζυγαριά μπάνιου με ανάλυση 14/6/2016 EΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P1 LCD Οθόνη P2 Ηλεκτρόδιο P3 SET ρυθμιστής P4 Πλήκτρο Κάτω t P5 Πλήκτρο Επάνω s P2 P1 P3 P4 P5 P2 Ένδειξη kg (lb/st) USER Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. TA006 / TA008 Graphics Tablet USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. TA006 / TA008 Graphics Tablet USB TA006 / TA008 Graphics Tablet USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Graphics Tablet USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Άναμμα/Σβήσιμο 1. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Power για να το ανοίξετε. 2. Για να κλείσετε το MEGA STICK 528, τοποθετήστε το διακόπτη

Άναμμα/Σβήσιμο 1. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Power για να το ανοίξετε. 2. Για να κλείσετε το MEGA STICK 528, τοποθετήστε το διακόπτη Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης παρέχονται στον οδηγό χρήστη (user s guide) που περιλαμβάνεται στο CD που συνοδεύει το πακέτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Galatia SIL Keyboard Information

Galatia SIL Keyboard Information Galatia SIL Keyboard Information Keyboard ssignments The main purpose of the keyboards is to provide a wide range of keying options, so many characters can be entered in multiple ways. If you are typing

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

RC4-2. Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστήριο RC4-2

RC4-2. Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστήριο RC4-2 RC4-2 Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστήριο RC4-2 Το τηλεχειριστήριο και τα υπόλοιπα αξεσουάρ που φαίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να μην είναι ίδια με αυτά που έχετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Zυγός / Scale XY 3092 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION:

Διαβάστε περισσότερα

Καταμετρητής χρημάτων

Καταμετρητής χρημάτων Καταμετρητής χρημάτων για Νομίσματα και Χαρτονομίσματα Integrated Retail Solutions es Εγχειρίδιο Χρήσης es Οδέσους Α.Ε. ΑΘΗΝΑ Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 Αθήνα, τηλ.210.32.27.140, 210.32.29.592,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα

1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα IPHO_42_2011_EXP1.DO Experimental ompetition: 14 July 2011 Problem 1 Page 1 of 5 1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα Για ένα πυκνωτή χωρητικότητας ο οποίος είναι μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν και κατά τη διάρκεια χρήσης είναι

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν και κατά τη διάρκεια χρήσης είναι ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν και κατά τη διάρκεια χρήσης είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε βασικές οδηγίες. Αφαιρέστε τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες. α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου ( ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

INPAQ Global RF/Component Solutions

INPAQ Global RF/Component Solutions MCB & MHC W Series Specification Product Name Series Multilayer Chip Ferrite Bead MCB & MHC W Series Size EIAJ 1005/1608/2012/3216/4516 MCB and MHC Series Chip Ferrite Bead for Automotive Applications

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος)

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Αυτό είναι το 4 ο άρθρο που περιλαμβάνει οδηγίες για την χρήση του FINALE 2006 για PC. Σ αυτή την ενότητα θα δούμε μερικά ακόμα εργαλεία του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

GBS13000 GBS13000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ USER MANUAL BATHROOM SCALE. ΑΤΟΜΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ bathroom scale

GBS13000 GBS13000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ USER MANUAL BATHROOM SCALE. ΑΤΟΜΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ bathroom scale GBS13000 ΑΤΟΜΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ bathroom scale GBS13000 EL EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ USER MANUAL BATHROOM SCALE 2 3 4 5 EL Αγαπητοί πελάτες! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ REFRACTOMETER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ REFRACTOMETER 61386 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ REFRACTOMETER ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΧΡΗΣΗ Ανοίξτε το καπάκι (2) & καθαρίστε την επιφάνεια του πρίσματος με μαλακό βαμβακερό ύφασμα. Ρίξτε 12 σταγόνες

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

THICK FILM CHIP RESISTOR" CAL-CHIP ELECTRONICS INC."

THICK FILM CHIP RESISTOR CAL-CHIP ELECTRONICS INC. THICK FILM CHIP RESISTOR CAL-CHIP ELECTRONICS INC. CAL-CHIP SERIES: RM SERIES 1 2 3 INTRODUCTION SCOPE Applies to all sizes of rectangular-type fixed chip resistors with Ruthenium base as material. FEATURES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου. Οδηγίες χρήσης

RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου. Οδηγίες χρήσης RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου Οδηγίες χρήσης Περιγραφή A. Επιφάνεια B. Οθόνη LCD C. Κουμπί επιλογής μονάδας μέτρησης D. Καπάκι τμήματος μπαταριών Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις Διαβάστε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Inductor

Thin Film Chip Inductor Scope -Viking s 0201 and 0402 series inductor is a photo lithographically etched single layer ceramic chip. Viking s design provides high, excellent Q, and superior temperature stability. This highly stable

Διαβάστε περισσότερα