Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536"

Transcript

1 Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει Γηνξίζζεθα ζηελ Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε ην 1986 θαη ππεξεηώ ζην 1 ν εζπ.δπαλ Πεξηζηεξίνπ. Γελλήζεθα ζηε Σίθλν ην 1954 θαη είκαη έγγακνο κε 7 παηδηά θαη ζύδπγν εθπ/θό Φηιόινγν. Δίκαη Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Αλσηάηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΣΠΔ) από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαη ζην παξειζόλ ήκνπλ ηα έηε , επίζεο ηελ πεξίνδν ήκνπλ Αληηπξόεδξνο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Πνιπηέθλσλ Αζελώλ (ΔΟΠΑ). Μέινο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ηδξπηηθό κέινο ηεο ΠΔλΔΠ θαη πξνζσξηλόο Πξόεδξνο απηήο κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ2008 θαη κεηά απιό κέινο ηνπ ΓΣ απηήο. Σπλάδειθνη, νη πεξηζζόηεξνη κε γλσξίδεηε από ηνπο αγώλεο πνπ έρνπκε δώζεη καδί κε ηνλ αθνύξαζην Πξόεδξν ηεο ΑΣΠΔ θ. Β. Θενηνθάην από ην 2001 θαη κεηά γηα λα θζάζνπκε: 1. Σην Ν. 3027/2002 Δπζπκίνπ - Γθεζνύιε, όπνπ νη πνιύηεθλνη γνλείο εθπαηδεπηηθνί θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ ΑΣΔΠ κε απόιπηε πξνηεξαηόηεηα, εθόζνλ έρνπλ επηηύρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε ζηνλ νηθείν δηαγσληζκό. 2. Σην Ν. 3255/2004 Γηαλλάθνπ - Καινύ, όπνπ εθεμήο νη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί εγγξάθνληαη κέρξη 30 Ινπιίνπ θάζε έηνπο ζε εηδηθό πίλαθα θαη δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ησλ θιάδσλ ΠΔ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό ηνπ Α.Σ.Δ.Π θαη λα ηνπνζεηνύληαη ζε πεξηνρή ηεο 1 εο πξνηίκεζεο ησλ. 3. Σηηο Δγθπθιίνπο Καινύ θαη Λπθνπξέληδνπ γηα ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο... Καη έηζη έρνπκε θζάζεη λα έρνπλ δηνξηζζεί κέρξη ζήκεξα πάλσ από 2800 ζπλάδειθνη πνιύηεθλνη ζηελ εθπαίδεπζε. Μεγάιεο νη επζύλεο όισλ καο,

2 γηαηί δπζηπρώο «θάπνηνη» δελ καο βιέπνπλ κε θαιό κάηη. Τν ζπλδηθαιηζηηθό καο όξγαλν ηελ ΟΛΜΔ ηελ ζέιακε δίπια καο θαη όρη απέλαληη καο, γηαηί νη λενδηόξηζηνη ζπλάδειθνη έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ε πιεηνλόηεηα απηώλ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΥΣΓΔ, άιινη ζπκπιεξώλνπλ σξάξην ζε 2 ή θαη ζε 3 ζρνιεία!. Σπλάδειθνη, γηα ελεκέξσζε ζαο είκαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξσ θαη ηα παξαθάησ Τν ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα παξνπζηάζζεθαλ πνιιά ζέκαηα πνπ δεηήζαηε ηε βνήζεηα ηεο ΑΣΠΔ αιιά θαη ηεο ΠΔλΔΠ, όπσο: Ι. Τν πξόβιεκα δηνξηζκνύ ησλ 14 πνιύηεθλσλ εθπαηδεπηηθώλ θέηνο ΙΙ. Τν θαινθαίξη ην λνκνζρέδην γηα ηνλ δηνξηζκό ησλ Αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ, όπνπ πξνζπαζήζακε ρσξίο επηηπρία λα πεξάζνπκε δηαηάμεηο γηα ηνλ δηνξηζκό ησλ ζπλαδέιθσλ πνιπηέθλσλ θιάδνπ ΤΔ, ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ, θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ώζηε λα έρνπλ θάπνην μερσξηζηό πνζνζηό. Ωο ΙΙΙ. Οη επηζέζεηο θάπνησλ ζπλδηθαιηζηώλ αιιά θαη ηεο ΟΛΜΔ ΙV. Πξνβιήκαηα κε ηε ρνξήγεζε ησλ Αδεηώλ Αλαηξνθήο ηέθλσλ.. V. Γηα ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο. VI. Αζθαιηζηηθό ΑΣΠΔ γηα όια ηα αλσηέξσ αληηδξάζακε, ζηείιακε επηζηνιέο, δηακαξηπξίεο δεηνύζα δε επηκόλσο σο κέινο ηνπ ΓΣ από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΠΔλΔΠ ην ίδην λα θάλεη θαη ε ΠΔλΔΠ λα κε θαίλεηαη κόλν ε ΑΣΠΔ κήπσο ζπλάδειθνη, είδαηε εζείο θαλέλα έγγξαθν, θακία δηακαξηπξία ηεο ΠΔλΔΠ ηνπο ηειεπηαίνπο νθηώ κήλεο; Απνιύησο ηίπνηα. Όηαλ έβγαιε ν θ. Λπθνπξέληδνο ηελ εγθύθιην γηα ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ησλ δαζθάισλ ηνπ δήηεζα λα ζηείιεη έλα επραξηζηήξην Απάληεζε: Γελ ζηέιλσ ηίπνηα γηαηί καο αγλόεζε.. αθνύ ην έγγξαθν ην έζηεηιε ζηελ ΑΣΠΔ!!!

3 Τειεπηαία είδα θαη έλα θείκελν εξγαζίαο γηα ζπδήηεζε, κηαο επαξρηαθήο ΔΛΜΔ* (όπσο ην νλόκαζε ν Πξόεδξνο ηεο ΠΔλΔΠ πνπ καο ην έζηεηιε) πνπ αλ ην δείηε ζα θξίμεηε(ζην ηέινο) γηαηί είλαη πνιύ ρεηξόηεξν θαη από απηά πνπ ιέεη ε ΟΛΜΔ! Σπλάδειθνη, νη θαηξνί είλαη δύζθνινη βαιιόκεζα παληαρόζελ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα κε ηελ ΑΣΠΔ θαη ηνπο πνιπηεθληθνύο Σπιιόγνπο θαη όρη λα βιέπνπκε ηελ ΠΔλΔΠ σο πόζην γηα επίηεπμε πξνζσπηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη επηδηώμεσλ. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ μαλαβάδσ ππνςεθηόηεηα ζπλάδειθνη, γηα κέινο ηνπ Γ.Σ ηεο ΠΔλΔΠ, ελώ είρα πεη όηη δελ ζα μαλάβαδα γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαθπιάμνπκε ηα θεθηεκέλα θαη λα αληηζηαζνύκε ζηελ πίεζε πνπ δερόκαζηε από ην Γεληθό Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ ηνπ ΥΠΔΠΘ έσο ηα ζπλδηθαιηζηηθά καο όξγαλα. Τέηνηα θείκελα δελ ηίζεληαη θαλ πξνο ζπδήηεζε αιιά απνξξίπηνληαη ακέζσο. Όζνη δελ κπνξνύλ λα ην θαηαιάβνπλ απηό, είλαη επηθίλδπλνη γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηόζν επαίζζεηα ζέκαηα όπσο απηά πνπ αθνξνύλ ηνπο πνιύηεθλνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη ην πνιπηεθληθό θίλεκα γεληθόηεξα. Πξνηάζεηο: Τν λέν Γ.Σ ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΣΠΔ, λα πξναζπίζνπλ όια ηα κέρξη ζήκεξα θεθηεκέλα δηθαηώκαηα καο πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη Νόκσλ, Π.Γ, Δγθπθιίσλ θαη εθηόο από όια ηα αλσηέξσ πνπ αλαθέξσ θαη είλαη ζε εθθξεκόηεηα λα δεηήζεη: α. Να εθαξκνζζεί θαη από ην ΥΠΔΠΘ ην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Γεκνζηνϋπαιιειηθό Κώδηθα γηα ηελ κείσζε ηνπ σξαξίνπ ζηηο

4 κεηέξεο πνπ απηή ηε ζηηγκή ην εθαξκόδεη κόλν γηα ηα 2 πξώηα έηε ηνπ παηδηνύ ζύκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ ηζρύεη γη απηνύο (παξ. 14, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 2083/1992,ΦΔΚ159Α/ ) θαη όρη γηα ηα 4 πξώηα έηε... β. Αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ... έηζη ώζηε ζύληνκα λα ζπγθιίλνπλ κε απηά ησλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δ. Έλσζεο γ. Έλα δίθαην Φνξνινγηθό ζύζηεκα ώζηε λα κε ζεσξείηαη ην 4 ν παηδί ηεθκήξην γηα πεξεηαίξσ θνξνιόγεζε!. δ. Δπίζεο κία πξόηαζε πνπ ζα ζέζσ ζην λέν ΓΣ, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ Καινύ Λπθνπξέληδνπ (γηα ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο) πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ηελ κείσζε ηνπ σξαξίνπ καο θαηά κία ώξα εβδνκαδηαίσο γηα θάζε παηδί από ην δεύηεξν θαη πάλσ(θάησ ησλ 18 εηώλ) θαη ηε δηαηήξεζε ηεο Απαιιαγήο ησλ εμσδηδαθηηθώλ εξγαζηώλ κόλν γηα ηηο πνιύηεθλεο κεηέξεο. ε. Να επηηξέπεηαη ζηνλ πνιύηεθλν εθπαηδεπηηθό ε θαηνρή 2 εο ζέζεο ή εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκνύο. Όπσο επηηξέπεηαη ζηνλ νηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθό θι.πδ13, εθ` εθόζνλ ε απαζρόιεζε ηνπ απηή ζπκβηβάδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θαη δελ παξαθσιύεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Μ. Χρυσόγελος * Αθνινύζσο παξαζέησ ην θείκελν ηεο επαξρηαθήο ΔΛΜΔ (Από: ΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΣΖ Θέμα: ΔΚΛΟΓΔ Προς: "ΜΑΝΩΛΖ ΥΡΤΟΓΔΛΟ" Ζμερομηνία: Παρασκεσή, 24 Οκτώβριος 2008, 17:30 - ΜΑΝΩΛΖ ΣΔΛΝΩ ΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ ΔΛΜΔ ΠΟΤ ΣΟ ΒΑΕΔΗ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ.ΠΔΡΗΜΔΝΩ ΣΟ ΓΗΚΟ ΟΤ. ΓΗΑΝΝΖ)

5 Με καύξν ρξώκα ην θείκελν ηεο ΔΛΜΔ Με θόθθηλν νη παξαηεξήζεηο καο Παξαηεξήζεηο ζην θείκελν ηεο ΔΛΜΔ από ηνπο ζπλ. Υξπζόγειν, Γθνπληειάθε, Υξηζηνδνύινπ, Κσζηή απηό καο ην θνηλνπνίεζε ν θ. Γηώηεο σο θείκελν εξγαζίαο (;) θαη ήζειε ηελ άπνςε καο!!! ύληνκεο πξνηάζεηο γηα πνιπηεθλία Ι) γεληθέο αξρέο Α) Οη πνιύηεθλνη απνηεινύλ κηα θνηλσληθή θαηεγνξία εληόο ηνπ ζώκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γελ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ ζώκαηνο. Β) Η ζηήξημή ηνπο είλαη νξζό λα γίλεηαη αλαινγηθά κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ νηθνγέλεηα θαη παηδηά. Γ) Η ζηήξημή ηνπο γηα λα είλαη εζηθά θαη θνηλσληθά απνδεθηή είλαη δίθαην λα έρεη επξεία ζηήξημε ζηελ θνηλσλία θαη λα κελ αδηθεί άιιεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ. ΤΝΑΓΔΛΦΔ, ΓΝΩΡΗΕΔΗ ΣΟ ΤΝΣΑΓΝΑ ΜΑ (Άξζξν 21 ), ΠΛΖΘΟ Γλσκνδνηήζεσλ ηνπ ηδ ηη Αλαθέξνπλ; Σν ΣΗ ΗΥΤΔΗ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ; Γ) Δίλαη θξόληκν ε ηδηαίηεξε έθθξαζε ησλ αλαγθώλ θαη ηεο ζηήξημεο λα γίλεηαη από δεκνθξαηηθά ζπγθξνηεκέλν ζπιινγηθό ππνθείκελν (π.ρ. έλσζε ) κε κνξθή δηθηύνπ ζπιιόγσλ αλά λνκό. ΜΑ Ζ ΔΝΩΖ ΜΑ Δ ΑΤΣΟ ΑΠΟΚΟΠΔΗ γηα δηαβάζηε ην θαηαζηαηηθό καο. Ζ δηεθδίθεζε θαη νη κνξθέο δηθαησκάησλ λα παιεύνληαη θπξίσο κέζα από ην ζπγθξνηεκέλν ζώκα ησλ ΔΛΜΔ ΔΛΜΔ γηα λα έρνπλ θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα γίλεηαη θαη δεκόζηνο δηάινγνο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηαλόεζεο ή αδηθαηνιόγεηε ερζξόηεηα. Δίλαη όκσο απαξαίηεην λα απνθεύγεηαη ν ζπληερληαζκόο θαη ε ζπληερληαθή ινγηθή.!!! Δ) Υξεηάδεηαη εηδηθή πξνζνρή γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πνιπηεθλίαο θαη άδηθσλ πξνο ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο παξνρώλ κε ζηόρν, είηε ηε ςεθνζεξηθή ρξεζηκνπνίεζε, είηε δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζπλνρήο ζηηο ΔΛΜΔ - ΟΛΜΔ.!!! Σ) Η ζηξαηεγηθή ησλ δηεθδηθήζεσλ νθείιεη λα έρεη κεγάιν ρξνληθό νξίδνληα ζην εθπαηδεπηηθό θαη πνιηηηθό ζύζηεκα, έλαληη γξήγνξσλ θαη κε δίθαησλ θαη ζηαζεξώλ παξνρώλ πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ερζξνύο κε πνιιά κάιηζηα δίθαηα επηρεηξήκαηα. ΤΝΑΓΔΛΦΔ, Ζ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΡΓΟ ΜΟΝΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΟΗ ΒΑΔΗ ΜΠΖΚΑΝ ΣΟ 2002 ΔΠΗ ΔΤΘΤΜΗΟΤ-ΓΚΔΟΤΛΖ (ν επηηπρώλ πνιύηεθλνο ηνπ

6 ΑΔΠ πξνηάζζεηαη ησλ πηλάθσλ ), ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΑ Π. Γ.50/96,100/97 ΜΔ ΜΩΡΑΛΖ, ΛΔΒΟΓΗΑΝΝΖ (ΠΑΟΚ). ΙΙ) Μεξηθέο πξνηάζεηο κε βάζε απηέο ηηο αξρέο. Α) Να ηζρύνπλ όιεο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο δηνξηζκνύο θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο κε βάζε ην θάζε θνξά ηζρύνλ ζύζηεκα, αιιά λα πξνζθέξεηαη πνζόζησζε ή κόξηα. Π.ρ. λα δίλνπλ ΑΔΠ, αιιά λα έρνπλ ή πνζόζησζε ή επί πιένλ κόξηα. ε πεξίπησζε πξνϋπεξεζίαο ρσξίο ΑΔΠ λα έρνπλ ιηγόηεξνπο κήλεο πξνϋπεξεζίαο ή πνζόζησζε αλαινγηθή αλά έηνο δηνξηζκώλ. ΤΝΔΠΧ ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ (2004) ΚΑΙ ΔΤΘΤΜΙΟΤ- ΓΚΔΟΤΛΗ (2002) ΟΤΣΔ ΠΡΟΣΑΞΗ ΜΔ ηε ΒΑΗ ΣΟΤ ΑΔΠ!!! Β) Γηα όζν θαηξό γίλεηαη απόιπηε ρξήζε ηεο πνιπηεθλίαο (όπσο ηώξα) λα κε γίλεηαη 2 ε θνξά απόιπηε ρξήζε εηο βάξνο ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ. Π.ρ. Γελ κπνξνύλ εθδηώθνπλ παιηνύο ζπλαδέιθνπο από νξγαληθέο ζέζεηο, εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ 1: 4 δελ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ιόγσ επηινγώλ ησλ θπβεξλήζεσλ. ΑΡΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΟΤ Π.Γ50/96 ΚΑΙ 100/97 ΓΙΑ ΤΠΔΡΑΡΤΘΜΙΔ!!! Γ) Να δηεθδηθεζεί καδί κε ΔΛΜΔ ΟΛΜΔ ην λέν ζύζηεκα κεηαζέζεσλ, βειηηώζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ, αλαζέζεσλ, απνζπάζεσλ κε κνξηνδόηεζε θαη θαιύηεξε αλαινγία κνξίσλ γηα όζν απμάλεηαη ν αξ. ησλ παηδηώλ εηδηθά πάλσ από ηα ηξία, γηα θαιύηεξε δηεπθόιπλζε ζηηο κεηαζέζεηο, ηνπνζεηήζεηο, θιπ. Πξνηείλσ επίζεο ζε πεξίπησζε ππεξάξηζκεο ζέζεο ζην ζρνιείν πνπ έρεη πνιύηεθλν λα ηζρύεη ε αξραηόηεηα, αιιά λα κπνξεί λα θξαηάεη εθεί ηελ νξγαληθή ηνπ ν ηειεπηαίνο, αλ είλαη πνιύηεθλνο. ΑΛΛΟΠΡΟΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΖΟΤΜΔ ΔΜΔΗ ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΜΔΣΑΘΔΔΩΝ ΓΗΑΣΗ; ΤΝΑΓΔΛΦΔ, ΓΝΩΡΗΕΔΗ ΣΗ ΗΥΤΔΗ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ; Καιό είλαη λα ζπλδξάκεη ζεηηθά ε Έλσζε ηηο ΔΛΜΔ ΟΛΜΔ ώζηε λα έρνπλ όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη νξγαληθέο ζέζεηο. Θέιεη θαιύηεξε αλάιπζε απηό. ΜΑ ΑΝ ΓΔΝ ΤΝΓΡΑΜΟΤΝ ΟΗ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ΜΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΣΔ ΠΟΗΟΗ ΔΠΗΣΔΛΟΤ ΤΝΓΡΑΜΟΤΝ; ΤΝΑΓΔΛΦΔ, ΟΗ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ΛΤΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΥΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΔΡΑΡΗΘΜΗΑ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ. Γ) ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα είλαη πξνηηκόηεξν λα δηεθδηθεζεί ε ηξίσξε κείσζε ζην εβδνκαδηαίν σξάξην γηα όζν θαηξό ε νηθνγέλεηα έρεη πάλσ από δπν παηδηά θάησ ησλ 18, έλαληη ησλ απαιιαγώλ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ. Έηζη ζα δνζνύλ θαη ζέζεηο εξγαζίεο ζε άιινπο θαη ζα ππάξρεη θαη επξύηεξε πιαηηά ζηήξημε. ΤΜΦΩΝΟΤΜΔ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΛΖΘΟ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ Α ΣΟ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΗ Α ΚΑΣΑΡΓΖΟΤΝ ΣΗ ΔΓΚΤΚΛΗΟΤ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΔΞΑΛΛΟΤ.

7 Δ) Να δηεθδηθεζεί δηπιαζηαζκόο ή ηξηπιαζηαζκόο ησλ νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ αλαινγηθά. ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΜΔ ΣΑ ΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΑ ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΔ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗ Δ. ΔΝΧΗ η) λα δεηεζεί κείσζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο π.ρ. έλα έηνο γηα θάζε γνλέα γηα θάζε παηδί άλσ ησλ ηξηώλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη γηα όιεο ηηο ζπληαμηνδνηηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ (πξηλ 1982, πξηλ 1993, θιπ) κε ζπκκεηνρή κόλν ζηελ εηζθνξά ηνπ εξγαδόκελνπ. Δ ΠΑΡΑΠΔΜΠΩ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΑΠΔ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΝΩΖ ΜΑ ΤΓ Πεξηζζόηεξν ζέισ κ απηά λα δώζσ ην πλεύκα παξά λα επηκείλσ δνγκαηηθά ζηηο πξνηάζεηο κνπ. ε πεξίπησζε απνθάζεσλ ζην πλεύκα απηό δεζκεύνκαη λα ζηεξίμσ πνηθηιόηξνπα ζηε ΔΛΜΔ θαη ΟΛΜΔ θαη θπζηθά ζην δίθηπν κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγώ. ΤΝΑΓΔΛΦΔ, ΔΙΛΙΚΡΙΝΑ ΛΤΠΟΤΜΑΣΔ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΦΔΙ ΟΤ ΚΑΙ ΔΜΔΙ ΜΔ ΣΗ ΔΙΡΑ ΜΑ Δ ΡΧΣΑΜΔ: ΑΛΗΘΔΤΔΙ, ΟΣΙ ΣΔΣΟΙΧΝ ΑΓΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ (ΟΠΧ ΣΙ ΛΔΣΔ ΔΔΙ) ΔΚΑΝΔ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΤΓΓΔΝΙΚΟ Α ΠΡΟΧΠΟ; ΓΙΑΣΙ ΣΟΣΔ; "ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΛΜΔ " Οη πξνηάζεηο απηέο είλαη ρεηξόηεξεο, αθόκε θαη από απηέο ηεο ΟΛΜΔ!!! Καη απνξνύκε πσο ην δηαθηλεί απηό ην έγγξαθν ν Πξόεδξνο ηεο ΠΔλΔΠ Μ. ΥΡΤΟΓΔΛΟ Π. ΓΚΟΤΝΣΔΛΑΚΖ Α.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Αζ. ΚΩΣΖ ΜΔ ΜΠΛΔ ΥΡΩΜΑ ΔΗΝΑΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Δ ΤΠΔΡΤΝΓΔΜΟΤ (Ctrl + θιηθ γηα ρξήζε ηεο ζύλδεζεο)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ www.asperger.gr Κσλζηαληηλνππόιεσο 29 155.62 Φνιαξγόο Τει. 210.6535666 info@asperger.gr Σπλεκ. 2 Υνιαξγφο, 7 Απξηιίνπ 2008 Α.Π. 1744/18-2-10 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δλ όςεη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ.

Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Αξ. Πξση:133 Αζήλα 7/9/2011 Πξνο Τνπο Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. πλάδειθνη, Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ Μέξνο Β Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ Δ.Κ.Κ.Ν.Α

Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ Μέξνο Β Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ Δ.Κ.Κ.Ν.Α Δπξωπαϊθή Σπλνκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ Γεκνζίνπ Τνκέα Σπλάληεζε Οκνζπνλδηώλ Δξγαδνκέλωλ ζηηο Φπιαθέο European Public Service Unions (EPSU) Prison Service Meeting Βξπμέιιεο 12 Μάε 2010 Πνξηζκαηηθή Έθζεζε Σπλεδξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα