ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ"

Transcript

1 ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο, ηηο νκνηφηεηεο ή ηηο δηαθνξέο πνπ δηέπνπλ ηηο αξρέο ησλ δχν πιεπξψλ, θαη βεβαίσο ην πεδίν ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ζ πεξίνδνο κειέηεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ρσζίαο θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κέρξη θαη ζήκεξα, θαη νπζηαζηηθά απφ ηε ζέζπηζε ηεο πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη πλεξγαζίαο ην 1994, ε νπνία απνηειεί θαη ηε λνκηθή βάζε ηνπ δηαιφγνπ ΔΔ- Ρσζίαο. Ο δηάινγνο απηφο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεζκψλ, ηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ηεο Ρσζίαο ζε νηθνλνκία αγνξάο, ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζηε ρψξα θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ δηαβνπιεχζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Παξά ηηο δηαθνξέο αξρψλ ησλ δχν πιεπξψλ, έρνπλ σζηφζν γίλεη αξθεηά ζεκαληηθά βήκαηα ζηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηνπο. Ζ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Σζεηζελία θαη άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη ε απηαξρηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο Πνχηηλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο (θξαηηθφο έιεγρνο ησλ ΜΜΔ, ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε, επηιεθηηθή εθαξκνγή λφκσλ), δελ έρνπλ εκπνδίζεη ηε ζχλαςε πιεζψξαο ζπκθσληψλ κεηαμχ ΔΔ-Ρσζίαο φζνλ αθνξά ηνλ ζεκαληηθφ θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλνξηαθψλ δηειεχζεσλ, ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ ηηο ζπκθσλίεο απηέο. ηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Άκπλα, αλαδεηνχληαη ηξφπνη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηεο Ρσζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο δηεζλψλ θξίζεσλ ηεο ΔΔ θαη ήδε νη δχν πιεπξέο ζπλεξγάδνληαη ζηελά γηα ηε κε δηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο νη δχν πιεπξέο έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη θπξίσο κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο δεκηνπξγίαο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, δειαδή ηελ ελζσκάησζε ηεο Ρσζίαο ζε κηα αλνηρηή θαη εληαία αγνξά κε ηελ Δπξψπε, φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη δχν πιεπξέο ζα 1

2 κνηξάδνληαη θνηλνχο θαλφλεο. Ζ ξσζηθή νηθνλνκία, παξφηη βξίζθεηαη αθφκα ζε ρακειά επίπεδα, σζηφζν, επί πξνεδξείαο Πνχηηλ έρεη απνθηήζεη αλαπηπμηαθή πνξεία, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. Πξνθεηκέλνπ βέβαηα ε Ρσζία λα ελζσκαησζεί ζην επξσπατθφ λνκνζεηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν, ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ζηαζεξά ηε κεηαξξπζκηζηηθή ηεο πνιηηηθή θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ δνκψλ ηεο απφ ηε δηαθζνξά. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ΔΔ, ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο κε εληαία αιιεινζπκπιεξνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ μεθάζαξε ζηνρνζεζία, ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ θαη ζπλεθηηθή πνιηηηθή θαη αλαβάζκηζε ησλ νξγάλσλ ζπλεξγαζίαο ηεο. Μία Ρσζία κε πγηέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, κε θνηλσληθή αλάπηπμε θαη θξάηνο δηθαίνπ, ζα είλαη ηδαληθφο γείηνλαο γηα ηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηεί ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εηξήλε ζηελ πεξηνρή θαη νη δχν ρψξεο λα έρνπλ αγαζηέο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ην δήηεκα ηεο ξσζηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Καιίληλγθξαλη, πξψελ ζεκαληηθήο ζηξαηησηηθήο θαη λαπηηθήο βάζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Με ηε ζνβηεηηθή δηάιπζε ην 1991, επήιζε ε νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή παξαθκή ηνπ Καιίληλγθξαλη, ην νπνίν, επηπιένλ, κε ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ αλεμάξηεησλ θξαηψλ ηεο Ληζνπαλίαο θαη ηεο Λεπθνξσζίαο ζηα βφξεηα θαη δπηηθά ηνπ ζχλνξα, βξίζθεηαη λα είλαη εγθισβηζκέλν γχξσ απφ μέλν έδαθνο, ρσξίο θακία ζπλνξηαθή ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε Ρσζία. Δλψ ην δήηεκα ηεο δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ αληηκεησπηδφηαλ κέρξη πξφηηλνο κε ηελ ειεχζεξε ρσξίο ηαμηδησηηθέο ζεσξήζεηο- κεηαθίλεζε απφ/πξνο ην Καιίληλγθξαλη, κε ηελ έληαμε ηεο Ληζνπαλίαο θαη ηεο Πνισλίαο ζηελ ΔΔ θαη ε ζπλεπαγφκελε πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ έλγθελ, ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε επηθνηλσλία Καιίληλγθξαλη/Ρσζίαο, αιιά θαη Καιίληλγθξαλη/ΔΔ θαη αληηζηξφθσο. Πέξαλ ησλ δπζθνιηψλ ζηε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηέιεπζή ηνπο απφ ηα ζχλνξα ηνπ Καιίληλγθξαλη, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο πεξηνρήο ηφζν κε ηε Ρσζία φζν θαη κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο αιιά θαη κε ηελ ΔΔ. Παξά ηελ εμεχξεζε πξνζσξηλήο ιχζεο πνπ ζπκθψλεζαλ ΔΔ-Ρσζία κέζσ δσξεάλ εηδηθψλ ηαμηδησηηθψλ ζεσξήζεσλ απφ/πξνο Καιίληλγθξαλη, ην πξφβιεκα παξακέλεη θαη ζα γίλεη αθφκα πην ζνβαξφ κε ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο πλζήθεο 2

3 έλγθελ απφ ηε Ληζνπαλία θαη ηε Πνισλία. Δίλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ε εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο, ε νπνία ζα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ πιεπξψλ. Σν Καιίληλγθξαλη απνηειεί κηα κηθξή πεξηνρή ε νπνία βξέρεηαη απφ ηε Βαιηηθή θαη ε ζέζε ηνπ απηή επλνεί θάζε είδνπο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο: δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο, πνξλεία, έμαξζε κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ, θινπέο, δηαθζνξά, εγθιεκαηηθφηεηα, αθκάδνπζα παξανηθνλνκία. Δπί ηνπ παξφληνο κειεηάηαη ε ηδέα λα γίλεη ην Καιίληλγθξαλη πεξηνρή/πηιφηνο γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ. Ζ ηδηάδνπζα γεσγξαθηθή ηνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ κέηξσλ θαη κεραληζκψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ ζα γίλεη αθνξκή γηα ηελ επέθηαζή ηνπο θαη ζηελ ππφινηπε Ρσζία. THE EU-RUSSIA RELATIONSHIP AND THE KALININGRAD ISSUE Abstract The first part of the present paper includes the framework of the EU-Russia relationship so far through specific sectors of cooperation, as well as the differences and similarities conditioning the principles of the two sides and of course the scope of their interests. The period studied extends from the Soviet Union s collapse up until today, in fact since the legal establishment of the EU- Russia dialogue in 1994, that is the signing of the Partnership Cooperation Agreement (PCA). This dialogue aims at the creation of closer economic and political bonds, the establishment of democratic institutions in Russia and the respect of human rights, along with the formation of new consultation instruments for the promotion of world peace and security. Despite their differences in principles, the two sides have, however, made quite a significant progress in stepping up their cooperation. Human rights encroachment in Tsetsenia and in other Russian regions, together with Putin s authoritarian regime in certain areas (state control of mass media, concentrative administration, selective enforcement of law) has not obstructed the signing of a series of agreements between EU and Russia, as regards the major sector of energy, the facilitation of border-crossings, cross-border cooperation, to mention some of them. With regard to the European Security and Defence 3

4 Policy, the two sides seek ways of Russia s active participation in EU crisis management operations, while they are in close cooperation in such sectors as non-proliferation of arms and the fight against crime and terrorism. As regards the economy field EU and Russia have strengthened their partnership by launching the idea of the creation of the Common European Economic Space, that is Russia s integration in an open market with Europe, where there will be no trade limitations and the two sides will share common rules. In spite of its poor status, Russian economy under the Putin presidence is in stable rise, which encourages the investment climate. In order to integrate in EU s legal, administrative and economic standards, Russia needs to hold a consistent reform policy and remove corruption from its structures. EU, in turn, must contribute to Russia s reform efforts through integral complementary programs with clear objectives, realistic approach of problems, coherent policies and the upgrading of its cooperation instruments. Attaining a healthy political and economic system, social development and rule of law, Russia will make an ideal neighbor for the EU, so that stability, prosperity and peace reigns in the wider region, which will contribute to the strengthening of EU-Russia economic and trade relations. The second part of this paper studies the problem of the Kaliningrad Oblast, former major military and marine station of the Soviet era. The Soviet Union s collapse in 1991 led to Kaliningrad s economic and military dramatic decline. Furthermore, the creation of the new independent states of Lithuania and Belarus in the north and the west of the Oblast, led to its detachment from the mainland of Russia. Until 2003 the transit issue between Kaliningrad and Russia was not a problem since there was no visa required at the border crossings with Lithuania and Poland. The accession of these two states to the EU and their adoption of the Schengen acquis necessitates now the enforcement of the visa regime. The problem that arises is the transit of people and goods between Kaliningrad and Russia, Kaliningrad and EU and vice versa. Consequently, the Oblast s economic and trade activities are further hindered, which worsens its poor economic status. There have been quite many proposals for a special trade regime for Kaliningrad, but both Russia and the EU have their own reservations vis-à-vis such a prospective. A sustainable solution 4

5 to this issue would be to the benefit of all sides: Kaliningrad, Russia and the EU. The Oblast is a small region with a unique geographic position: totally separated from the mainland and surrounded by foreign states (exclave-enclave). For this reason, it might serve as an ideal pilot region for establishing the visa-free regime, as well as implementing mechanisms of free trade and special economic rules. Whether these mechanisms will work effectively or not, this will not have any impact in the rest of Russia due to the Oblast s isolated position. In case they prove effective, they can be extended to the whole country. For the EU the Kaliningrad experiment would offer an excellent low-risk test for extending and upgrading its trade relations with a potential large trade partner. Λέμεηο θιεηδηά ρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, ζπλεξγαζία, Δ, Κνηλή ηξαηεγηθή, Μεζνπξφζεζκε ηξαηεγηθή, Κνηλφο Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο, ΔΠΑΑ, αζθάιεηα, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ηξνκνθξαηία, ελέξγεηα, δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, Σζεηζελία, Tacis, Βφξεηα Γηάζηαζε, Καιίληλγθξαλη, ειεχζεξε δηέιεπζε, έλγθελ, πεξηνρή/πηιφηνο, κέηξα. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΩΝ ΥΔΔΩΝ ΔΔ-ΡΩΗΑ 1. Από ηελ ΔΓ ζηελ αλάδπζε ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Ρσζίαο 1.1. Δηζαγσγή Ηζηνξηθό πιαίζην 1 Σν δηπνιηθφ ζρήκα πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, αλ θαη ζπληζηνχζε κηα επηθίλδπλε ζηξαηησηηθή ηζνξξνπία δπλάκεσλ, απνηεινχζε σζηφζν έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα, εηδηθφηεξα ζηελ Δπξψπε, φπνπ απφ ην 1961 θαη κεηά ην Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ ζπκβφιηδε ηε δηαηξεκέλε ήπεηξν. Δπηπιένλ, ε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζην δπηηθφ επξσπατθφ κπινθ θαη ζην αλαηνιηθφ ε πλζήθε ηεο Βαξζνβίαο θαη ην πκβνχιην Ακνηβαίαο Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο αληηθαηφπηξηδαλ έλαλ επηπξφζζεην δηπνιηζκφ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ. Ζ ζηαζεξφηεηα πήγαδε απφ ηε ζησπειή απνδνρή ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, θαη ηελ άξξεηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο πσο ηα ζχλνξα, έηζη φπσο είραλ δηακνξθσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δελ έπξεπε λα αιιάμνπλ. Σν ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην Ο ηφηε Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George Bush ρξεζηκνπνίεζε ηε θξάζε «λέα παγθφζκηα ηάμε πξαγκάησλ», πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζεη ην λέν ζχζηεκα πνπ αλαθπφηαλ. ηελ Δπξψπε ε λέα απηή παγθφζκηα ηάμε ππνδήισλε ηελ επξσπατθή ελφηεηα. Ζ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο ζπκβφιηδε ην ηέινο ηεο δηαηξεκέλεο Δπξψπεο. Οη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο είραλ ηελ πεπνίζεζε πσο, φπσο θαη ν ιαφο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, έηζη θαη εθείλεο ζα απνθηνχζαλ ηε ζέζε πνπ δηθαηνχληαλ ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ζρεκάησλ. Οη ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, άξρηζαλ λα ζθέπηνληαη πψο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηα πξψελ ζνζηαιηζηηθά θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΚΑΔ) λα γίλνπλ δεκνθξαηηθά θαη λα απνθηήζνπλ θηιειεχζεξε νηθνλνκία. Πνηνλ φκσο ξφιν ζα έπαηδε ε νβηεηηθή Έλσζε ζηελ λέα επξσπατθή ηάμε; Ζ δηάιπζε ηεο ΔΓ ην 1991, ε νπνία 1 European Foreign Affairs Review 5: , 2000 (Russian Perspectives on European Security) 6

7 νδήγεζε ζηελ αλάδπζε ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Ρσζίαο θαη δεθαηεζζάξσλ άιισλ αλεμάξηεησλ ρσξψλ, επέηεηλε ην πξφβιεκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ζην λέν επξσπατθφ ζχζηεκα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκία. Ζ Μφζρα πίζηεπε φηη ε πλζήθε ηεο Βαξζνβίαο θαη ην ΝΑΣΟ ζα ππάγνληαλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ λένπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ νη εγέηεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο δε λννχζαλ ηελ επξσπατθή αζθάιεηα ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ ΝΑΣΟ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη ρψξεο ηεο ΚΑΔ νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε κεηάβαζε ζεσξνχζαλ πσο κφλε εγγχεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απνηεινχζε ε έληαμή ηνπο ζηε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία. Χζηφζν, ε ηειεπηαία είρε δεκηνπξγεζεί σο ακπληηθή ζπκκαρία ελάληηα ζηε ζνβηεηηθή απεηιή θαη κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ ζα έπξεπε ηψξα λα αλαπξνζδηνξίζεη ην ξφιν ηεο γηα λα έρεη ιφγν χπαξμεο. Οη λέεο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΔ, επίζεο, ζπλέδεαλ ηε κειινληηθή ηνπο επεκεξία κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Σν 1994, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ελέθξηλε κία «ζηξαηεγηθή πξνέληαμεο», ε νπνία είρε σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο πηζαλφηεηαο ελζσκάησζεο ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ ΔΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα πσο απηέο ζα θαηφξζσλαλ ηελ εδξαίσζε δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηε δεκηνπξγία θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο. ην εζσηεξηθφ ηεο Ρσζίαο ε ξαγδαία πηψζε ηεο νηθνλνκίαο ην 1998 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηθέο θξίζεηο νδήγεζαλ ζε γεληθή απνγνήηεπζε, πξψηνλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη δεχηεξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηε Γχζε, γηα ην ιφγν φηη θαλέλα απφ ηα δχν δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηεο ξσζηθήο πιεπξάο θαη ζπρλά ζπλνδεπφηαλ απφ αληηιατθέο πξαθηηθέο. Οη θφβνη γηα γελίθεπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε φιε ηε ρψξα απμάλνληαλ κε ηελ απφζρηζε ηεο Σζεηζελίαο θαη ηνλ επαθφινπζν πξψην πφιεκν ηεο Σζεηζελίαο απφ ην 1994 κέρξη ην 1996, ν νπνίνο θαηέιεμε ζηελ απνηπρεκέλε απφπεηξα λα πξνζαξηεζεί απηή μαλά ζηελ Οκνζπνλδία. Ζ απνηπρία απηή ελέηεηλε ην αίζζεκα ηαπείλσζεο: Ζ Ρσζία είρε απνιέζεη ηελ απηνθξαηνξία θαη ην θχξνο ηεο θαη επηπιένλ είρε παξαγθσληζηεί απφ ηα παγθφζκηα ζθαθηέξα ησλ δπλάκεσλ. Χο απνηέιεζκα, πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ζηε ρψξα κία εζληθηζηηθή ξεηνξηθή 7

8 θαη νη ιανί ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο επέκελαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα πξνζδεζνχλ ζην ΝΑΣΟ. Άξρηζε έηζη κηα δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηεο Δπξψπεο ζε «κπεκέλνπο» θαη κε ( insiders θαη outsiders ). Οη πξψηνη ζπκκεηείραλ ζηνλ έλα ή θαη ζηνπο δχν επξσπατθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΝΑΣΟ θαη ΔΔ), ελψ νη δεχηεξνη δελ είραλ ζέζε ζε θαλέλαλ απφ απηνχο. ην ζθεληθφ απηφ ε Ρσζία απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη απφ ζηξαηεγηθήο πιεπξάο ην πιένλ ζεκαληηθφ outsider Ζ γεληθή πνιηηηθo-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ρσζίαο Ζ κεηάβαζε ηεο ρψξαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα ζε έλα κεηαθνκκνπληζηηθφ θξάηνο ζπληειέζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κνκκνπληζκνχ (νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο, απφιπηνο θξαηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκίαο θαη έιιεηςε αγαζψλ) έρνπλ απαιεηθζεί. Σν χληαγκα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζεζπίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ Σν Άξζξν 1 ηνπ πληάγκαηνο δειψλεη φηη ε Ρσζία ζα είλαη δεκνθξαηηθφ, νκνζπνλδηαθφ θξάηνο δηθαίνπ. Ζ Οκνζπνλδηαθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λνκνζεηηθφ ζψκα θαη ζπλίζηαηαη απφ δχν βνπιέο: ην πκβνχιην Οκνζπνλδίαο (178 κέιε), ην νπνίν απνηειεί ηελ Άλσ Βνπιή, θαη ηελ Κάησ Βνπιή, δειαδή ηελ Κξαηηθή Γνχκα (450 κέιε). 2 Ζ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη πεληαεηήο. Σν αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ είλαη πνιχ ηζρπξφ, θαζψο απηφο δηαζέηεη κεγάιν εχξνο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο: θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, κπνξεί λα πξνβάιιεη αξλεζηθπξία ζε λφκνπο πνπ ππνβάιινληαη απφ ην λνκνζεηηθφ ζψκα θαη ζεζπίδεη λφκνπο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Γηθαηνχηαη επίζεο λα παχζεη ή λα νξίζεη ηνλ πξσζππνπξγφ. Ο Πξφεδξνο Βιαληηκίξ Πνχηηλ αλαδείρζεθε απφ ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 2000 θαη ε λέα θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε θχξην ζηφρν λα αλαπξνζδηνξηζηεί ην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο θαη λα αλαδηνξγαλσζεί ην θνξνινγηθφ θαη ηεισλεηαθφ ζχζηεκα. Μεγάιε ζεκαζία δφζεθε επίζεο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο Οκνζπνλδίαο επί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ ηειεπηαία ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεη ηε λνκνζεζία ηεο 2 8

9 ζχκθσλα κε ηελ νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία θαη ζα ππφθεηηαη ζην γεληθφ έιεγρν ηεο Οκνζπνλδίαο. 3 Σν Κξεκιίλν, κεηά ηε λίθε ηνπ Πνχηηλ ζηηο Πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2000, ραίξεη ηεο πιήξεο ππνζηήξημεο ηεο Γνχκα, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ ςήθηζε λφκσλ ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Δξγαηηθνχ Κψδηθα. Ζ κέρξη ηψξα πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο κεηαξξπζκηζηηθήο λνκνζεζίαο είλαη ζεκαληηθή ζε ηνκείο φπσο ην δαζκνινγηθφ ζχζηεκα, ην μέπιπκα ηνπ ρξήκαηνο θαη ε έγθξηζε λένπ Κψδηθα Υξήζεσλ Γεο. Μία απφ ηηο θχξηεο κέξηκλεο ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη θαη ε ειεπζεξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Χζηφζν, ηα ηδησηηθά κέζα αληηκεησπίδνπλ λνκηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηδίσο εθείλα ησλ νπνίσλ ε ηδενινγία δε ζπλάδεη κε απηή ησλ εζληθψλ ηειενπηηθψλ δηθηχσλ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζθεπηηθηζκφ γηα ην κέιινλ ηεο ειεχζεξεο θαη αλεμάξηεηεο ελεκέξσζεο ζηε Ρσζία, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, φπνπ είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο λα ειέγμεη ηα ΜΜΔ. 4 Ζ κέρξη ηψξα πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ζηε Ρσζία έρεη ζπληειεζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε. Ήδε απφ ην 1999 ηα πξνεθινγηθά πξνγξάκκαηα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο έρνπλ θνηλά ζεκεία αλαθνξάο θαη έλα θνηλφ ζχζηεκα ζεκειησδψλ πνιηηηθψλ αμηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο σο βάζε γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε αλαδφκεζε ησλ ζεζκψλ. Μεηά απφ κία αξθεηά καθξά πεξίνδν (δέθα ρξφλσλ), ε νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε ζηε Ρσζία είλαη εκθαλήο, ρσξίο θπζηθά λα έρεη νινθιεξσζεί. Χζηφζν, έρνπλ επέιζεη ξηδηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηε ζθηρηή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Ζ πξψηε ζεηεία ηεο πξνεδξίαο ηνπ Β. Πνχηηλ επέθεξε λέεο κνξθέο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. πσο έρεη επηζεκαλζεί πην πάλσ, ε Κάησ Βνπιή, ε Κξαηηθή Γνχκα, απνηειεί 3 4 ό.π. 9

10 έλα ζηαζεξφ φξγαλν ζηελ πιεηνςεθία ηνπ θίια πξνζθείκελν πξνο ηελ θπβέξλεζε. Κάζε λέν θπβεξλεηηθφ λνκνζρέδην έρεη ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ θαζεζηψηνο Πνχηηλ. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, θαη ηελ αληηπνιίηεπζε, ε νπνία απνηειεί ηελ θνηλνβνπιεπηηθή κεηνςεθία, αληηθαηνπηξίδνπλ ην ηππηθφ κνληέιν πνπ δηέπεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ. 5 Χζηφζν, ηα θαηάινηπα ηνπ Κνκκνπληζκνχ, θαζψο θαη ε κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή ζην κεηα-βηνκεραληθή επνρή, είλαη ε αηηία πνπ ε Ρσζία αληηκεησπίδεη αθφκα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε δνκή ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Ζ ρψξα θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηε βηνκεραληθή θξίζε θαη λα εδξαηψζεη ζηαζεξνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο. 2. ρέζεηο Ρσζίαο-ΔΔ 2.1. Ζ αληίιεςε ηεο Ρσζίαο γηα ηελ ΔΔ 6 Ζ ζηάζε ηεο Ρσζίαο έλαληη ηεο ΔΔ δηαθέξεη πνιχ ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε πνπ έρεη έλαληη ηνπ ΝΑΣΟ. Σφζν ε ξσζηθή πνιηηηθή ειίη φζν θαη ιαφο ηεο ρψξαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ζεσξνχλ απεηιεηηθή γηα ηα ξσζηθά ζπκθέξνληα ηε δηεχξπλζε ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο (ήδε απφ ην 1999 έρνπλ πξνζρσξήζεη ζην ΝΑΣΟ ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία, ελψ κφιηο πξφζθαηα ε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία δηεπξχλζεθε κε ηελ έληαμε ζε απηή ηεο Ρνπκαλίαο θαη ησλ ηξηψλ φκνξσλ βαιηηθψλ ρσξψλ). Αληίζεηα, ε ξσζηθή πιεπξά δηάθεηηαη επλντθά πξνο ηελ ΔΔ, αλ θαη ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη (Ηαλνπάξηνο 2000) έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ξσζηθνχ ιανχ γλσξίδεη αθξηβψο ην ξφιν ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηελ ΔΔ είλαη πξσηίζησο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο θχζεο θαη δελ ππάξρεη κεγάιε ξνή πιεξνθφξεζεο γηα ηα ηεθηαηλφκελα 5 (άξζξν ηνπ Vladimir Mau, Γόθηνξα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Γηεπζπληή ηεο Αθαδεκίαο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη κέινπο ηνπ Δθδνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Russia in Global Affairs) 6 European Foreign Affairs Review 5: , 2000 (Russian Perspectives on European Security) 10

11 ζηελ ΔΔ. Χζηφζν, ε ίδηα έξεπλα θαηέδεημε πσο ε πιεηνςεθία ηνπ ξσζηθνχ ιανχ ζεσξεί «πνιχ ζεκαληηθή» ή «ζεκαληηθή» ηελ θαιή ζρέζε ηεο ρψξαο ηνπ κε ηελ ΔΔ, ελψ βιέπεη ζεηηθή ηφζν ηελ πξννπηηθή πξνζρψξεζεο ηεο Ρσζίαο ζηνπο θνηλνηηθνχο θφιπνπο φζν θαη ηε δηεχξπλζε (ηελ 1 ε Μαίνπ 2004 πξνζρψξεζαλ δέθα ρψξεο ζηελ ΔΔ: Μάιηα, Κχπξνο, Δζζνλία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Οπγγαξία, Πνισλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, ινβελία, ινβαθία). Απελαληίαο, νη θχθινη ησλ Ρψζσλ αθαδεκατθψλ θαη αλαιπηψλ, θαζψο θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ζε δηάθνξα ππνπξγεία ηεο ρψξαο βιέπνπλ κε ζθεπηηθηζκφ ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ. Δθθξάδνπλ παξάπνλα γηα ηα κέηξα anti-dumping πνπ επεβιήζεζαλ ζε θπξίαξρνπο εμαγσγηθνχο ηνκείο ηεο Ρσζίαο, ηεο νπνίαο ην εκπφξην θαηά θχξην ιφγν ζεσξείηαη φηη ζηεξίδεηαη ζηελ θξαηηθή ζηήξημε. Δμάιινπ, νη ίδηνη θχθινη αλεζπρνχλ πσο ε δηεχξπλζε ζα βιάςεη ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Ρσζίαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΔ νη νπνίεο πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ γηα ην ιφγν φηη νη δεχηεξεο ζα έρνπλ πιένλ θνηλνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε ησλ θνηλνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηα λενεηζειζέληα θξάηε ζηελ ΔΔ αλακέλεηαη λα δπζρεξάλεη αξθεηά ηελ πξνψζεζε ησλ ξσζηθψλ πξντφλησλ ζηηο λέεο αγνξέο, αλ θαη ην λέν θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηα λέα θξάηε κέιε ζα είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ ην κέρξη πξφζθαηα ηζρχνλ, γεγνλφο ελζαξξπληηθφ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηα λέα θξάηε κέιε. Σν δήηεκα πνπ πξνθαιεί ηε κεγαιχηεξε αλεζπρία είλαη νη ζπλνξηαθέο δηαβάζεηο, ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ κεηαβάιιεηαη ηψξα ζεκαληηθά κε ηελ επηβνιή ειέγρσλ θαη ζεσξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε πλζήθε έλγθελ (βι. Κεθ. Β : Σν δήηεκα ηνπ Καιίληλγθξαλη). Σέινο, είλαη δηάρπηε ε αλεζπρία ζηνπο Ρψζνπο αμησκαηνχρνπο πσο ε θαηάζηαζε κεηά ηε δηεχξπλζε πεξηπιέθεηαη ζεκαληηθά, θαζψο ε ξσζηθή πιεπξά ζα δηεμαγάγεη ηαπηφρξνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηφζν κε ηελ ΔΔ φζν θαη κε ηηο ρψξεο ηεο ΚΑΔ πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζε απηή, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε αληίδξαζε απφ κέξνπο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ξσζηθψλ ππνπξγείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Χο απνηέιεζκα, ε επλντθή ξσζηθή ζηάζε έλαληη ηεο ΔΔ πηζαλφλ λα αιινησζεί. Πάλσ ζην δήηεκα απηφ ν Ρψζνο αλαιπηήο Igor Leshoukov ηνλίδεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ελφο 11

12 «θαλνληζηηθνχ δηαρσξηζκνχ» ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξψπεο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο ηεο ΔΔ πξνο ηα λέα ηεο κέιε θαη πξνο ηε Ρσζία. Κάηη ηέηνην, ππνγξακκίδεη ν αλαιπηήο, ζα «επέηεηλε ηελ αίζζεζε απνκνλσηηζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηε Ρσζία» Ζ πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο θαη πλεξγαζίαο (Δ-1994) Partnership Cooperation Aggreement (PCA) Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο ζεζπίζηεθε κε ηε ζχλαςε πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη πλεξγαζίαο (Δ) ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ 1994 ζηελ Κέξθπξα. Ζ Δ ππνγξάθεθε απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ Γεθαεηνχο δηάξθεηαο αξρηθά, ε Δ είλαη βαζηζκέλε ζην ζεβαζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη εδξαηψλεη επίζεκα ζρέζεηο ηζφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ κε ηε Ρσζία ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ επίπεδν θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Σέινο, εμεηάδεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ειεχζεξεο δψλεο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ΔΔ θαη Ρσζίαο. 7 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηάινγνο ΔΔ-Ρσζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο Δ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεζκψλ, ηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ηεο Ρσζίαο ζε νηθνλνκία αγνξάο, ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζηε ρψξα θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ δηαβνπιεχζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Ο πνιηηηθφο δηάινγνο δηεμάγεηαη ζε ζπλερή βάζε θαη ιακβάλεη ρψξα ζε φια ηα επίπεδα ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ρσζίαο (βι. παξ ) Απφ ην 2001 ε Ρσζία απνηειεί ηελ πξψηε θαη κέρξη ζηηγκήο ηε κνλαδηθή ρψξα ε νπνία θάλεη δηαβνπιεχζεηο θάζε κήλα κε ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη Αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, ν Όπαηνο Δθπξφζσπνο ΔΠΑΑ ηεο ΔΔ θαη ν Ρψζνο Τπνπξγφο 7 12

13 Δμσηεξηθψλ ζπλαληψληαη ηαθηηθά γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ε ηη απνζθνπεί: 9 Ζ Δ ζέηεη θνηλνχο ζηφρνπο θαη απαηηεί ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη ηελ έλαξμε δηαιφγνπ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: - Πνιηηηθφο δηάινγνο γηα δηεζλή δεηήκαηα ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη αζθάιεηα. πλεξγαζία γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σα ζέκαηα ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ ΔΔ θαη ηε Ρσζία (π.ρ. δηεχξπλζε, Δπξσπατθφ χληαγκα, Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Άκπλα, δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο ζηε Ρσζία), θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε δηεζλψλ θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ (ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζην Ηξάθ, ηα Γ. Βαιθάληα, ην Αθγαληζηάλ θιπ.). Σελ ηειεπηαία πεξίνδν ν δηάινγνο κεηαμχ ΔΔ θαη Ρσζίαο έρεη επηθεληξσζεί ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. εκαληηθή πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηνλ αθνπιηζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. - Δκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. Φηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ζηε βάζε ηεο ΜΔΚ (Μεηαρείξηζεο Δπλνεκέλνπ Κξάηνπο) θαη απάιεηςε ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Δλαξκφληζε κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Μέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαλνληζηηθά κέηξα γηα ηηο ηξέρνπζεο πιεξσκέο, ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. - πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ (δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, μέπιπκα ρξήκαηνο, νξγαλσκέλν έγθιεκα). Σν ρέδην Γξάζεο ηεο

14 Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνλ Ηνχλην 2000 φζνλ αθνξά ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία Ρσζίαο-ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφλ. - πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ δηαζηήκαηνο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ελέξγεηαο ηηο 27 Απξηιίνπ 2004 ε ΔΔ θαη ε Ρσζία ππέγξαςαλ πξσηφθνιιν ηεο Δ πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηε ζπκθσλία ζηα δέθα λέα θνηλνηηθά κέιε, ηα νπνία πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ ηελ 1 ε Μάηνπ Δπίπεδα δηαιόγνπ ζην πιαίζην ηεο Δ 10 Ζ Δ, φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ, απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Ρσζίαο. Ο δηάινγνο απηφο ιακβάλεη ρψξα ζε φια ηα επίπεδα: - ηηο πλφδνπο Κνξπθήο ησλ αξρεγψλ ησλ θξαηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε έμη κήλεο θαη θαζνξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο. - ην εηήζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πλεξγαζίαο. ηε χλνδν ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ην Μάην ηνπ 2003, απνθαζίζηεθε ε ελίζρπζε ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε Μφληκν πκβνχιην πλεξγαζίαο (Μ). θνπφο ηνπ Μ είλαη λα θαηαζηήζεη ηε ζρέζε Ρσζίαο-ΔΔ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν Μ δεκηνπξγήζεθε ζηε ινγηθή ηεο απμεκέλεο επειημίαο, ζα ζπλεδξηάδεη πην ζπρλά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ζα ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηηθφ γξαθείν (clearing house) γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε φια ηα δεηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ρσζίαο-ΔΔ. - Μεηαμχ θνηλνβνπιεπηηθψλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Ρσζηθήο Γνχκα νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πλεξγαζίαο, ε νπνία πξνεδξεχεηαη απφ κέιε θαη ησλ δχν θνηλνβνπιίσλ

15 - Μεηαμχ πςειψλ αμησκαηνχρσλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο: ν πνιηηηθφο δηάινγνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ιεγφκελεο Troika Meetings ησλ Πνιηηηθψλ Γηεπζπληψλ (Political Directors Troika Meetings). Σηο ζπλαληήζεηο απηέο απαξηίδνπλ αμησκαηνχρνη απφ ηε Ρσζία, ε ρψξα πνπ πξνεδξεχεη ηεο ΔΔ, ε ρψξα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επφκελε Πξνεδξία ηεο ΔΔ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ / Όπαηνο Δθπξφζσπνο ΚΔΠΑΑ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζ Κνηλή ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε Ρσζία (1999) (EU Common Strategy on Russia) Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνισλίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ε ΔΔ ελέθξηλε ηελ Κνηλή ηξαηεγηθή, έλα λέν φξγαλν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο κε άιιεο ρψξεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Βαζηζκέλε ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) ε νπνία πξνέβιεπε ηελ επέθηαζε ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ) ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε πξψηε Κνηλή ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ πηνζεηήζεθε γηα ηε Ρσζία (Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνισλίαο, 1999). Ζ Κνηλή ηξαηεγηθή ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Ρσζία. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ε ΔΔ θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηεο θαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε πεξηθεξεηαθνχο ή άιινπο νξγαληζκνχο. Βαζηθνί ζηόρνη 11 Δδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ ζηε Ρσζία (εθηειεζηηθά, λνκνζεηηθά θαη δηθαζηηθά ζψκαηα, αζηπλνκία, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε) θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ Δλαξκφληζε ησλ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ρσζίαο κε ην θνηλνηηθφ (δεκηνπξγία βηψζηκεο νηθνλνκίαο αγνξάο, ιεηηνπξγηθνί θαη δηαθαλείο νηθνλνκηθνί ζεζκνί γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ) Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο εληφο θαη εθηφο ηεο ΔΔ κέζσ κφληκνπ δηαιφγνπ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αζθάιεηα ηφζν ζε

16 δηκεξέο επίπεδν φζν θαη ζε δηεζλέο (ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ΟΖΔ, ΟΑΔ). Κνηλέο πξνθιήζεηο ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ΔΔ-Ρσζίαο (ππξεληθή αζθάιεηα, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαπνιέκεζε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ) κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν Ζ απάληεζε ηεο Ρσζίαο: Ζ Μεζνπξόζεζκε ηξαηεγηθή (Russia s Medium-Strategy Paper) Ζ Μεζνπξφζεζκε ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ ρέζεσλ κεηαμχ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο ΔΔ ( ), απνηειεί ηε ζεηηθή απάληεζε ηεο Ρσζίαο ζηελ Κνηλή ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ. Δπηδφζεθε απφ ηνλ Βιαληηκίξ Πνχηηλ, ηφηε πξσζππνπξγφ ηεο Ρσζίαο, ζηελ Σξφηθα ηεο ΔΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ζην Διζίλθη ηνλ Οθηψβξην ηνπ ην έγγξαθν απηφ αληαλαθιάηαη ε ζχγθιηζε ηεο ξσζηθήο πιεπξάο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα πνπ ζέηεη ε Κνηλή ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο Μεζνπξφζεζκεο ηξαηεγηθήο θαιχπηεη ηελ επφκελε δεθαεηία ( ). 12 Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, λα αλαθεξζνχλ νη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε ξσζηθή πξφηαζε: Βαζηθνί ζηόρνη 13 Δδξαίσζε παλεπξσπατθήο αζθάιεηαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Δπξσπαίνπο ρσξίο σζηφζν λα απνκνλψλνληαη ε Ζ.Π.Α. ππνβηβάδεηαη ν ξφινο ηνπο ζηελ Δπξψπε. θαη ην ΝΑΣΟ θαη λα Δμέηαζε ηεο ξσζηθήο ζέζεο ζηελ «ακπληηθή ηαπηφηεηα» ηεο ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Γπηηθήο ΔΔ θαη πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ επαθψλ Ρσζίαο-ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε θπξηαξρία ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Δπξψπε. Γεκηνπξγία παλεπξσπατθψλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ ππνδνκψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ησλ 12 European Foreign Affairs Review 5: , 2000 (European-Russian Partnership: What Future?) 13 m_term_strategy/index.htm 16

17 επελδχζεσλ, ηεο δηαζπλνξηαθήο επηθνηλσλίαο, ηελ πάηαμε ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σελ πξνψζεζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαη (αλ είλαη απαξαίηεην) ην ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο ρψξεο κέιε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δύν ζηξαηεγηθώλ 14 Σν βαζηθφ θνηλφ ζηνηρείν ησλ δχν ηξαηεγηθψλ (ηεο Κνηλήο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε Ρσζία θαη ηεο Μεζνπξφζεζκεο ηξαηεγηθήο ηεο Ρσζίαο) είλαη ε ηδέα ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν πιεπξψλ ζηε βάζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη πλεξγαζίαο (Partnership and Cooperation Agreement) ηνπ Δπίζεο, ε ηδέα ηεο «ελσκέλεο Δπξψπεο ρσξίο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο» δηέπεη θαη ηα δχν έγγξαθα. Γηα ηνπο ξσζηθνχο πνιηηηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο θχθινπο ην λα ζεσξείηαη ε Ρσζία αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ πξνζδίδεη αίγιε ζην ρακέλν θχξνο ηεο ρψξαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαη απηφ ε ΔΔ ην ζπλαηζζάλεηαη. Χζηφζν, κηα καηηά ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ δχν πιεπξψλ δείρλεη θαη ηηο δηαθνξέο ζηξαηεγηθήο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Σν δήηεκα ηεο κεηάβαζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζε νηθνλνκία αγνξάο θαη θξάηνο δηθαίνπ δε ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ξσζηθνχ εγγξάθνπ, ελψ αληίζεηα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζθνπφ ζην αληίζηνηρν θείκελν ηεο ΔΔ. Ζ Κνηλή ηξαηεγηθή κηιάεη γηα θνηλνηηθή βνήζεηα θαη ζπκβνιή ζηελ πνξεία κεηάβαζεο ηεο Ρσζίαο, ελψ ε Μφζρα κηιάεη γηα ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ζηε δηαρείξηζε πνπ έρεη ε ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αγνξάο ζηε βάζε ηνπ επγελνχο αληαγσληζκνχ. Με άιια ιφγηα, ε Ρσζία βιέπεη ηελ ΔΔ σο δσξεηή θαη ηνλ εαπηφ ηεο σο απνδέθηε. Ζ Κνηλή ηξαηεγηθή ζεσξεί απαξαίηεην παξάγνληα γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο θαη ζπλεπψο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Ρσζία, ηελ

18 εδξαίσζε ζηε ρψξα θξάηνπο δηθαίνπ θαη δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Αληίζεηα, ην αληίζηνηρν ξσζηθφ θείκελν ζεσξεί ηε κεηάβαζε απηή σο εζσηεξηθή ππφζεζε ηεο Ρσζίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνο ηελ ΔΔ. Γειαδή, ε ξσζηθή πιεπξά ζεσξεί επηθνπξηθή θαη κφλν ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ εζσηεξηθή ηεο κεηαξξχζκηζε. ηε Μεζνπξφζεζκε ηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔ εξκελεχεηαη σο ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ΔΔ θαη ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζε ηνκείο φπνπ ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν πιεπξψλ είλαη θνηλά (παξνρή θαπζίκσλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ, ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ ππνδνκψλ, ζε δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηελ επξσδψλε). Ζ κέρξη ηψξα ε Κνηλή ηξαηεγηθή θαίλεηαη λα κελ έρεη επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαζψο 1) ε αλαθνξά ζηηο θνηλέο αξρέο ησλ δχν πιεπξψλ έρεη ζεσξεηηθφ θαη γεληθφινγν ραξαθηήξα 2) ΔΔ θαη Ρσζία έρνπλ αληίζεηεο απφςεηο ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο Σζεηζελίαο (βι. ζρεηηθφ θεθάιαην), 3) ε πνιηηηθή βνχιεζε ιείπεη ζπρλά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη 4) ε ακθηιεγφκελε ζηάζε ηεο Ρσζίαο έλαληη ησλ Ζ.Π.Α. 3. Οηθνλνκία θαη εκπόξην 3.1. Ζ Ρσζία ζε αλαπηπμηαθή πνξεία Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1998 ε Ρσζία έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ αλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο απνξχζκηζεο, εδξαηψζεθε έλα ζηαζεξφηεξν θαη πην πξνβιέςηκν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ζπλέηεηλε ζηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο. Οη πςειέο ηηκέο εμαγσγήο ησλ ξσζηθψλ ελεξγεηαθψλ πιψλ (ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ), ε ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ θαη ε πηνζέηεζε ζπλεηψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο απηήο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο. 15 Απφ ην 2002 άξρηζε λα ζεκεηψλεηαη κεγάιε εηζξνή μέλσλ επελδχζεσλ ζηε Ρσζία, ελψ ν ξπζκφο

19 αλάπηπμεο ζεκεηψλεη ζηαζεξή αχμεζε. 16 Σν ΑΔΠ έρεη θηάζεη ζρεδφλ ζην 40% (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 6,5%). Ο πιεζσξηζκφο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο έρνπλ ηεζεί ππφ έιεγρν. Ζ αλάπηπμε θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζπλέβαιαλ ζηε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο (ην 2003 ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απμήζεθε θαηά 16%) θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θηψρηαο (40% ην % ηα 2003). Σν εμσηεξηθφ ρξένο επίζεο κεηψζεθε ζεκαληηθά (28% ηνπ ΑΔΠ), ην ίδην θαη νη εθξνέο θεθαιαίσλ. Σν επίπεδν ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ εμαπιαζηάζηεθε απφ ην Σν επλντθφ απηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ πξνζέιθπζε, αλ θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ, μέλσλ επελδπηψλ. (βι. παξ Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Ρσζίαο). 17 Πξφνδνο επίζεο έρεη ζεκεησζεί θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Απφ ην 2000 ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε κηα θηιφδνμε θαη πεξηζζφηεξν ζπλεπή κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή καθξάο πλνήο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηε κεηάβαζε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ζε νηθνλνκία αγνξάο. Κπξίαξρν ζηνηρείν απηήο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε δήισζε-ζηφρνο ηνπ Ρψζνπ Πξνέδξνπ Πνχηηλ ζηηο αξρέο ηνπ 2003 λα δηπιαζηάζεη ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ ΑΔΠ ζηα επφκελα δέθα ρξφληα, γεγνλφο πνπ απαηηεί εηήζηα αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 8%.Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο αθνξνχλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: Βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιαγέο ζηε θνξνινγία θαη ηε λνκνζεζία. Πνξεία ελζσκάησζεο ηεο Ρσζίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία Δθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθή κεηαξξχζκηζε κε αιιαγή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαη ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηήξημε ησλ αδχλακσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα εξγαζία) ό.π. 19

20 3.2. Πξνβιήκαηα ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ. Ζ ξσζηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε πςειφ βαζκφ απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ πεηξειαίνπ. Παξφηη δηαζέηεη ην έλα δέθαην ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ απηήο Μ. Αλαηνιήο, ε Ρσζία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεηξειαηνπαξαγσγηθή ρψξα θαη ηε δεχηεξε ρψξα ζε εμαγσγέο πεηξειαίνπ παγθνζκίσο κεηά ηε ανπδηθή Αξαβία. 19 πλεπψο, νη εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο ζε πεηξέιαην απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο, αιιά θαη δηπισκαηηθήο ηζρχνο ηεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Ρσζία ελαληηψζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ OPEC λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε παγθφζκηα ηηκή πεηξειαίνπ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πεηξειαίνπ ζηε Ρσζία βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν κηαο κηθξήο νιηγαξρίαο, ηνπο ιεγφκελνπο «νιηγάξρεο», νη νπνίνη ζπρλά αθνινπζνχλ ηαθηηθέο πξνο ίδην φθεινο. Ζ δίσμε απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε ηεο εηαηξίαο Yukos, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πεηξειαίνπ ζηε Ρσζία, θαη ε ζχιιεςε γηα ππεμαίξεζε ρξήκαηνο ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηφρνπ ηεο, Μηραήι Κνληνξθφβζθη, ζεσξήζεθε απφ πνιινχο πσο ππνθηλήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο. Πηζαλνινγείηαη πσο ε Yukos ζα εμαγνξαζηεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, θαη έηζη ε Ρσζία ζα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο πεηξειαίνπ. 20 Ζ ζχιιεςε ηνπ Μηραήι Κνληνξθφβζθη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, αλ θαη δελ απνζάξξπλε άκεζα ην επελδπηηθφ θιίκα, πξνθάιεζε αληηδξάζεηο αλεζπρίαο ιφγσ ηεο πξνζβνιήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. 21 Αλάινγε πεξίπησζε είλαη ε ζχιιεςε ην 2000 ηνπ Βιαληηκίξ Γθνπζίλζθη, ηδηνθηήηε ΜΜΔ, κε ηελ θαηεγνξία ππεμαίξεζεο ρξεκάησλ. Σειηθά, ην 2001 ηα ΜΜΔ ηνπ Γθνπζίλζθη πεξλνχλ ιφγσ ρξεψλ ζηα ρέξηα ηνπ ειεγρφκελνπ απφ ην Κξεκιίλν κνλνπσιίνπ θπζηθνχ αεξίνπ Gazprom. 22 Ο ηνκέαο ησλ ππνδνκψλ ηεο Ρσζίαο (ελέξγεηα, κεηαθνξέο) ρξεηάδεηαη ηε ζπκβνιή μέλσλ επελδχζεσλ γηα λα αλαπηπρζεί. Σν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αλ θαη ε θπβέξλεζε θάλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο, έρεη αθφκα αξθεηφ 19 Economist, 29 Ινπιίνπ ό.π

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα.

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. ΘΔΚΑ 1 Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. Β) Λα ζπδεηεζεί ην παξάδνμν ηεο θεηδνχο. ΘΔΚΑ 2 Λα εμαρζεί ε βξαρπρξφληα θακπχιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα