Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ)"

Transcript

1 «Επιμόπθωζη ηων Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ η Διδακηική Ππάξη» Δικαιούσορ Φοπέαρ Σςμππάηηων Επιζηημονικόρ Φοπέαρ Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ) Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Πάηπα, Μάιορ 2014

2 Εγσειπίδιο Υπήζηρ MIS ΚΕ (Μηηπώο Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ) Πεπιεσόμενα 1. Απόδνζε Κσδηθώλ ζε ΝΔΟΤ ΦΟΡΔΙ πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο απόδνζεο θσδηθώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο βεκάησλ Δπηινγή λέαο Μνλάδαο ΚΔ ηνηρεία Γηεύζπλζεο Μνλάδαο Δηζαγσγή ηνηρείσλ Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο Δθηύπσζε Αίηεζεο γηα απόδνζε θσδηθώλ Δηζαγσγή ηνηρείσλ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ ύγθξνπζε ηνηρείσλ Τπεπζύλνπ & Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ Τπνβνιή Αίηεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δπηκέξνπο Βεκάησλ Δίζνδνο ζην ζύζηεκα Γηαρείξηζε Αηζνπζώλ Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ (Μειώλ) ΚΔ Έθδνζε έληππνπ αίηεζεο πηζηνπνίεζεο αηζνπζώλ (εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 2/18

3 1. Απόδοζη Κωδικών ζε ΝΕΟΤ ΦΟΡΕΙ Οη λένη θνξείο (δει. νη θνξείο νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ήδε ζε Μεηξώα Κ..Δ. Α Δπηπέδνπ ή Β Δπηπέδνπ πξνεγνύκελσλ έξγσλ επηκόξθσζεο) κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνδνζνύλ θσδηθνί πξόζβαζεο ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (MIS) ηεο Πξάμεο «Επιμόπθωζη ηων Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΣΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ , γηα λα έρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο 879/ Η αίηεζε γίλεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: (Δπηινγή) «Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο Νένπ ΚΔ» «Αίηεκα Απόδνζεο Κσδηθώλ ζε λέα Κ..Δ.» 1.1. Σσνοπηική περιγραθή ηων βημάηων για ηην σποβολή αίηηζης απόδοζης κωδικών 1. Δπηιέγνπκε ηε κνλάδα γηα ηελ νπνία ππνβάινπκε ηελ αίηεζε 2. Δηζάγνπκε ζηνηρεία Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 3. Δθδίδνπκε ην έληππν ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο 1.2. Αναλσηική περιγραθή ηων επιμέροσς βημάηων Επιλογή νέαρ Μονάδαρ ΚΣΕ Σν πξώην βήκα γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο είλαη ε επηινγή ηεο κνλάδαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε ππνβνιήο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην κεηξών ΚΔ. ε πεξίπησζε όπνπ ε κνλάδα δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαρώξηζή ηεο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ηεο Πξάμεο ζην δηθηπαθό θόκβν (Δπηινγή) «Τπνζηεξηθηηθέο Γνκέο» (Δπηινγή) «Help Desk» «Έληππν Τπνβνιήο Δξσηήκαηνο». ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 3/18

4 Σηοισεία Διεύθςνζηρ Μονάδαρ ηε ζπλέρεηα ην ζύζηεκα δεηάεη ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηνπ λένπ ΚΔ Ειζαγωγή Σηοισείων Υπεςθύνος Επικοινωνίαρ ην 3 ν βήκα θαηαρώξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ην ζύζηεκα δεηά ηα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο ηνπ λένπ ΚΔ. Δπίζεο ζηε ίδην βήκα ελεκεξώλνπκε ην ζύζηεκα εάλ ν Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο ηαπηίδεηαη κε ην Νόκηκν Δθπξόζσπνπ ηνπ λένπ ΚΔ. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 4/18

5 Δάλ νινθιεξσζεί ε θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ κε επηηπρία εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα επηβεβαίσζεο Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΔ θαη ηνπ Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο θαη δίδεηαη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ηεο αίηεζεο ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εθηππσζεί, λα ππνγξαθεί θαη ζθξαγηζηεί θαηάιιεια θαη λα απνζηαιεί κε FAX ζηνλ αξηζκό: ηε ζπλέρεηα, ν Τπεύζπλνο ηνπ θνξέα ζα ιάβεη ζην πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ζηε θόξκα, ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο αθνύ νινθιεξσζεί ν ζρεηηθόο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από ην θέληξν Εκηύπωζη Αίηηζηρ για απόδοζη κωδικών ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί ην έληππν ηεο αίηεζεο κέζσ ηεο πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίαο ηόηε είλαη δηαζέζηκε κηα ζρεηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ έθδνζή ηεο κέζσ ηεο επηινγήο «Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο Νένπ ΚΔ» «Δθηύπσζε Αίηεζεο ΚΔ». ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 5/18

6 Ειζαγωγή Σηοισείων Νομίμος Εκπποζώπος ε πεξίπησζε πνπ ζην βήκα εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο θαηαρσξηζηεί ζην ζύζηεκα πσο ν Τπεύζπλνο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ην ζύζηεκα δεηά ηα λα θαηαρσξίζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ. ηελ πεξίπησζε όπνπ δελ νινθιεξσζεί ν βεκαηηζκόο (πρ ιόγσ δηαθνπήο ηεο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν) θαη δελ θαηαρσξηζζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ ην ζύζηεκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο εθηόο βεκαηηζκνύ. Απηό γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο «Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο Νένπ ΚΔ» «Δηζαγσγή ηνηρείσλ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ». Σν ζύζηεκα δεηά ηνλ ΑΦΜ ηνπ Τπεπζύλνπ Δθπξνζώπνπ θαη ηελ νλνκαζία ηνπ λένπ ΚΔ ώζηε λα εκθαληζηεί ε θόξκα θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ: ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 6/18

7 Σύγκποςζη Σηοισείων Υπεςθύνος & Νομίμος Εκπποζώπος Καηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο ή/θαη ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ ην ζύζηεκα θάλεη έιεγρν εάλ ηα πξόζσπα απηά είλαη ήδε θαηαρσξηζκέλα ζην ζύζηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζύγθξνπζε ζηνηρείσλ όπσο ζηνλ ΑΦΜ ή ζηελ Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη ην ρξήζηε ζρεηηθά: ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο έρεη ηξεηο επηινγέο: είηε εάλ βέβαηα πξόθεηηαη γηα ην ίδην πξόζσπν λα επηβεβαηώζεη ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδεη ην ζύζηεκα, είηε λα ελεκεξώζεη ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε ζύγθξνπζε ώζηε λα ιπζεί ην πξόβιεκα, ή λα δηνξζώζεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρώξηζε λσξίηεξα ώζηε λα επηιπζεί ε ζύγθξνπζε. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 7/18

8 2. Τποβολή Αίηηζηρ Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ Οη λένη θνξείο (δει. νη θνξείο νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ήδε ζε Μεηξώα Κ..Δ. Α Δπηπέδνπ ή Β Δπηπέδνπ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην παιαηόηεξσλ έξγσλ επηκόξθσζεο) κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ εμ αξρήο, ελώ νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζε παιαηά Μεηξώα Κ..Δ. λα ηξνπνπνηήζνπλ/ ζπκπιεξώζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ δηαζέζηκσλ αηζνπζώλ ηνπ θέληξνπ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο «Επιμόπθωζη ηων Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΣΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ , ζηε δηεύζπλζε: (Δπηινγή) «Γηαρείξηζε Πόξσλ» «Γηαρείξηζε Αηζνπζώλ» 2.1. Σσνοπηική περιγραθή ηων βημάηων για ηην σποβολή αίηηζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος 1. Κάλνπκε είζνδν ζην ζύζηεκα κε ηνπο θσδηθνύο (ΚΔ / Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο) 2. Δηζάγνπκε / Σξνπνπνηνύκε ηα ζηνηρεία ησλ αηζνπζώλ ηνπ λένπ ΚΔ 3. Δηζάγνπκε / Σξνπνπνηνύκε ηα ζηνηρεία Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο & Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ ηνπ ΚΔ 4. Δθδίδνπκε ην έληππν ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο 2.2. Αναλσηική Περιγραθή Επιμέροσς Βημάηων Είζοδορ ζηο ζύζηημα Γηα ηελ είζνδν ζην ζύζηεκα απαηηνύληαη θσδηθνί εηζόδνπ. Σα λέα ΚΔ (δει. νη θνξείο νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ήδε ζε παιαηόηεξα Μεηξώα ΚΔ Α ή Β Δπηπέδνπ) απνθηνύλ ηνπο θσδηθνύο εηζόδνπ αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. Οη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζε παιαηόηεξα Μεηξώα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο θσδηθνύο πνπ έρνπλ ήδε. ε πεξίπησζε πνπ νη θσδηθνί δελ είλαη δηαζέζηκνη ηόηε δνθηκάδνπλ ηελ αλάθηεζε θσδηθώλ κε ηνλ ΑΦΜ / ΑΜ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ν νπνίνο ήηαλ παιαηόηεξα ν Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΚΔ. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε θσδηθώλ ηόηε επηθνηλσλνύλ κε ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο ηεο Πξάμεο ζην δηθηπαθό θόκβν (Δπηινγή) «Τπνζηεξηθηηθέο Γνκέο» (Δπηινγή) «Help Desk» «Έληππν Τπνβνιήο Δξσηήκαηνο» Διασείπιζη Αιθοςζών Οη λένη θνξείο (δει. νη θνξείο νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ήδε ζε Μεηξώα Κ..Δ. Α Δπηπέδνπ ή Β Δπηπέδνπ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην παιαηόηεξσλ έξγσλ επηκόξθσζεο) κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ εμ αξρήο, ελώ νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζε παιαηά Μεηξώα Κ..Δ. λα ηξνπνπνηήζνπλ/ ζπκπιεξώζνπλ ζηνηρεία ησλ αηζνπζώλ ηνπ θέληξνπ. Οη θνξείο έρνπλ επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αηζνπζώλ ηνπο ρσξίο θαηαλάγθε λα ππνβάινπλ αίηεκα γηα πηζηνπνίεζε λένπ θιάδνπ. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 8/18

9 Ειζαγωγή Νέαρ Αίθοςζαρ Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε πόξσλ» «Γηαρείξηζε αηζνπζώλ» επηιέγνπκε «Δηζαγσγή αηζνπζώλ». Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θόξκα: πκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο αίζνπζαο (ηα πεδία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεσηηθά) θαη παηάκε ην θνπκπί «Δηζαγσγή ηνηρείσλ». Δκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίζακε: ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 9/18

10 Παηώληαο ην θνπκπί «πλέρεηα» κεηαθεξόκαζηε ζηε θόξκα «Δηζαγσγήο αίζνπζαο», γηα λα εηζάγνπκε ηηο ππόινηπεο αίζνπζεο. Αλ έρνπκε ηειεηώζεη ηελ εηζαγσγή αηζνπζώλ παηάκε ην θνπκπί «Δπηζηξνθή», ην νπνίν καο κεηαθέξεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ MIS Σποποποίηζη ηοισείων Αίθοςζαρ Με ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηζνπζώλ ηνπ ΚΔ. Δκθαλίδεηαη ε θόξκα ήδε ζπκπιεξσκέλε θαη κπνξεί λα γίλεη ε ζρεηηθή επεμεξγαζία. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ γηα αίζνπζεο νη νπνίεο είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλεο. πγθεθξηκέλα δελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή ησλ εηδηθνηήησλ/ ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 10/18

11 θιάδσλ γηα ηηο νπνίεο ε αίζνπζα είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλε. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα πηζηνπνίεζε ηεο αίζνπζαο γηα πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο / εηδηθόηεηεο θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ άιια ζηνηρεία ηεο αίζνπζαο Διαγπαθή Αίθοςζαρ Με ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δηαγξαθήο αίζνπζαο ηνπ ΚΔ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ είλαη δπλαηή ε δηαγξαθή αίζνπζαο ε νπνία είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλε Πποβολή ηοισείων Αίθοςζαρ Με ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηζνπζώλ ηνπ ΚΔ Διασείπιζη Πποζωπικού (Μελών) ΚΣΕ ηα πξώηα βήκαηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνδνκώλ γηα κηα πεξίνδν επηκόξθσζεο είλαη ζεκαληηθό ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΚΔ λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλα. Απηό ηζρύεη βαζηθά γηα ηα ΚΔ πνπ έρνπλ κεγάιν δηάζηεκα λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. Οη ξόινη ηνπ ππεπζύλνπ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ είλαη απηνί πνπ αξρηθά δξαζηεξηνπνηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ΚΔ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην αληίζηνηρν κεηξών ΚΔ ηνπ έξγνπ. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππεπζύλνπ θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ όπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία «Πξνβνιή ηνηρείσλ ΚΔ». ε πεξηπηώζεηο όπνπ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ «Πξνβνιή ηνηρείσλ ΚΔ» δελ είλαη ηα νξζά ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελεκεξώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηζθόπηζε ηνηρείσλ Πξνζσπηθνύ» κπνξνύκε λα ειέγμνπκε θαηά πόζν ν λένο ππεύζπλνο επηθνηλσλίαο ή / θαη ν λένο λόκηκνο εθπξόζσπνο αλήθνπλ ήδε ζην πξνζσπηθό ηνπ ΚΔ θαη ηαπηόρξνλα πνηνπο ξόινπο έρνπλ. Δάλ δελ έρνπλ ηνπο επηζπκεηνύο ξόινπο κπνξνύκε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Σξνπνπνίεζε ηνηρείσλ Μειώλ» λα δηνξζώζνπκε ηνπο ξόινπο απηνύο. Δάλ ν λένο ππεύζπλνο επηθνηλσλίαο ή / θαη ν λένο Νόκηκνο Δθπξόζσπνο δελ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθό ηνπ ΚΔ ζα πξέπεη λα ηνπο εηζάγνπκε αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ ζηηο επόκελεο ελόηεηεο. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία «Γηαγξαθήο ηνηρείσλ Μειώλ» είλαη ρξήζηκε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα παιαηόηεξα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΚΔ δελ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ θάπνην ξόιν ζηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ηνπ ΚΔ. ε πεξηπηώζεηο όπνπ θαηά ηελ θαηαρώξηζε λένπ κέινπο ην ζύζηεκα εκθαλίζεη ην κήλπκα πσο ν ρξήζηεο ππάξρεη ήδε, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηε ιεηηνπξγία «Αλάζεζε Ρόινπ ζε Πξόζσπν» πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηίζνπκε ην πξόζσπν απηό κε ην ΚΔ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ θαηαρσξίζνπκε λέν ππεύζπλν επηθνηλσλίαο ηόηε νη θσδηθνί ηνπ ΚΔ ζα αιιάμνπλ θαη ζα πξέπεη ν λένο ππεύζπλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία αλάθηεζεο θσδηθώλ γηα λα πάξεη ηνπο θσδηθνύο ηνπ. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 11/18

12 Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο «Πξνβνιή ηνηρείσλ ΚΔ» ώζηε λα επηβεβαηώζνπκε ηηο αιιαγέο πνπ θάλακε όζνλ αθνξά ζην λέν ππεύζπλν επηθνηλσλίαο θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. Θα πξέπεη ηέινο λα επηζεκαλζεί πσο γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο δελ είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «πξνζσπηθνύ» ηνπ θέληξνπ εθηόο ησλ ξόισλ ηνπ ππεπζύλνπ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ ππόινηπνπ πξνζσπηθνύ είλαη δπλαηό λα θαηαρσξηζζνύλ θαη αξγόηεξν ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο Ειζαγωγή νέος μέλοςρ ΚΕ Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε πόξσλ» «Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ» επηιέγνπκε «Δηζαγσγή κειώλ Πξνζσπηθνύ». Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θόξκα: πκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο ΚΔ. Σα πεδία Δπώλπκν, Όλνκα, Παηξώλπκν, Φύιν, Ηκεξνκελία γέλλεζεο, , Ρόινο, Γηεύζπλζε, ΣΚ, Πόιε, Ννκόο θαη Σειέθσλν είλαη ππνρξεσηηθό. ην πεδίν Ρόινο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε πάλσ από έλαλ ξόινπο. Όηαλ έρνπκε ηειεηώζεη παηάκε ην θνπκπί «Δπόκελν Βήκα». ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 12/18

13 Αλ ππάξρεη ήδε ζηε βάζε άηνκν κε ην ίδην ΑΦΜ, ηα ίδηα ηνηρεία Σαπηνπνίεζεο, ή ηνλ ίδην ζπλδπαζκό από Όλνκα, Δπώλπκν, Παηξώλπκν θαη Ηκ/λία γέλλεζεο, δε γίλεηαη ε θαηαρώξηζε θαη εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα: ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηίζνπκε ην πξόζσπν απηό κε ην ΚΔ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία «Αλάζεζε Ρόινπ ζε Πξόζσπν». Γηαθνξεηηθά εάλ ε θαηαρώξηζε γίλεη κε επηηπρία, εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίζακε: Παηώληαο ην θνπκπί «πλέρεηα» κεηαθεξόκαζηε ζηε θόξκα «Δηζαγσγήο ζηνηρείσλ κέινπο», γηα λα εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ησλ ππόινηπσλ κειώλ. Αλ έρνπκε νινθιεξώζεη ηελ εηζαγσγή κειώλ ΚΔ παηάκε ην θνπκπί «Δπηζηξνθή», ην νπνίν καο κεηαθέξεη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα ηνπ MIS Σποποποίηζη ηοισείων Πποζωπικού ΚΕ Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε Πόξσλ» «Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ» επηιέγνπκε «Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κειώλ» θαη εκθαλίδεηαη θόξκα κε ην πξνζσπηθό ηνπ ΚΔ από ηελ νπνία επηιέγνπκε ην κέινο πνπ επηζπκνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε θαη παηάκε «πλέρεηα». Παξάδεηγκα ηεο θόξκαο επηινγήο κέινπο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 13/18

14 Αθνύ παηήζνπκε «πλέρεηα» εκθαλίδεηαη ε θόξκα ηεο επόκελεο εηθόλαο ε νπνία είλαη αληίζηνηρε ηεο θόξκαο εηζαγσγήο κειώλ πξνζσπηθνύ θαη κέζσ ηεο νπνίαο ηξνπνπνηνύκε ηα επηζπκεηά πεδία. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ επηζπκεηώλ πεδίσλ παηάκε «Σξνπνπνίεζε» γηα λα θαηαρσξηζηνύλ νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, ελώ αλ παηήζνπκε «Δπηζηξνθή» κεηαθεξόκαζηε εθ λένπ ζηε ζειίδα επηινγήο κέινπο πξνζσπηθνύ. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 14/18

15 Διαγπαθή ζηοισείων μελών Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε πόξσλ» «Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ» επηιέγνπκε «Γηαγξαθή ηνηρείσλ κειώλ» θαη εκθαλίδεηαη θόξκα κε ην πξνζσπηθό ηνπ ΚΔ από ηελ νπνία επηιέγνπκε ην κέινο πνπ επηζπκνύκε λα δηαγξάςνπκε θαη παηάκε «Γηαγξαθή». εκεηώλνπκε όηη ζηε θόξκα απηή δελ εκθαλίδεηαη ν ρξήζηεο-δηαρεηξηζηήο ηνπ ΚΔ θαζώο δελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή ηνπ. Παξάδεηγκα ηεο θόξκαο επηινγήο κέινπο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Αθνύ παηήζνπκε «Γηαγξαθή» εκθαλίδεηαη ε ίδηα θόξκα κε ηα ελαπνκείλαληα κέιε πξνζσπηθνύ θαη ζρεηηθό κήλπκα γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαγξαθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην επηιεγκέλν κέινο είλαη θαη Νόκηκνο Δθπξόζσπνο ηνπ ΚΔ, ε δηαγξαθή δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ν ρξήζηεο εηδνπνηείηαη κε ζρεηηθό κήλπκα: Επιζκόπηζη ζηοισείων μελών Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε πόξσλ» «Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ» επηιέγνπκε «Δπηζθόπεζε ηνηρείσλ κειώλ» θαη εκθαλίδεηαη θόξκα κε ην πξνζσπηθό ηνπ ΚΔ από ηελ νπνία επηιέγνπκε ην κέινο πνπ επηζπκνύκε θαη παηάκε «Πξνβνιή» γηα λα κεηαθεξζνύκε ζε κηα ζειίδα παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επηιεγκέλνπ κέινπο: ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 15/18

16 Επιζκόπηζη ζηοισείων μελών (ςνολική) Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε πόξσλ» «Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ» επηιέγνπκε «Δπηζθόπεζε ηνηρείσλ κειώλ (πλνιηθε)» θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε «Πξνβνιή Λίζηαο» γηα λα εκθαληζηεί ζε αλαδπόκελν παξάζπξν (pop-up window) ζπγθεληξσηηθή ιίζηα κε ηα ζηνηρεία θαη ηνπο ξόινπο ηνπ πξνζσπηθνύ Ανάθεζη πόλος ΚΕ ζε ππόζωπο Αλ ην κέινο ΚΔ πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ππάξρεη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, δε ρξεηάδεηαη λα ην εηζάγνπκε εθ λένπ. Απιώο πξέπεη λα ην ζπζρεηίζνπκε κε ην ξόιν ή ηνπο ξόινπο πνπ ζα έρεη σο κέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΚΔ. Από ην κελνύ «Γηαρείξηζε πόξσλ» «Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ» επηιέγνπκε «Αλάζεζε ξόινπ ΚΔ ζε Πξόζσπν». Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θόξκα: ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 16/18

17 Γίλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ αλαδεηνύκε θαη παηάκε «Αλαδήηεζε» 1. Δκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηα πξόζσπα πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ νξίζακε: Δπηιέγνπκε ην πξόζσπν πνπ ζέινπκε θαη παηάκε «πλέρεηα». Δκθαλίδεηαη ε θόξκα αλάζεζεο ξόινπ: 1 ην πεδίν Δπώλπκν κπνξνύκε λα δώζνπκε κόλν ηνπο πξώηνπο ραξαθηήξεο θαη όρη νιόθιεξν ην επώλπκν. Π.ρ. κπνξνύκε λα δώζνπκε ΥΡΙΣ γηα λα καο εκθαλίζεη άηνκα κε επώλπκν Υξηζηόπνπινο, Υξηζηνθνξίδεο, Υξηζηνδνύινπ θ.ν.θ. ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 17/18

18 Δπηιέγνπκε ην ξόιν/ηνπο ξόινπο ΚΔ πνπ ζέινπκε λα αλαζέζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θαη παηάκε «πλέρεηα». Σν ζύζηεκα καο ελεκεξώλεη γηα ηελ επηηπρία ηεο ελέξγεηάο καο: Έκδοζη ένηςπος αίηηζηρ πιζηοποίηζηρ αιθοςζών (εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ) Δίλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Μεηξών ΚΔ θαη απνηειείηαη από δύν βήκαηα: 1. Σελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αίζνπζαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Καηάζεζε Αίηεζεο Πηζηνπνίεζεο Αίζνπζαο» θαη 2. Σελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξόζθιεζε κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «Δθηύπσζε Αίηεζεο Πηζηνπνίεζεο Αίζνπζαο». Η παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα θάζε αίζνπζα γηα ηελ νπνία ν θνξέαο εθδειώλεη ελδηαθέξνλ πηζηνπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα ην / ηα έληππα ζα πξέπεη λα εθηππσζνύλ, λα ππνγξαθνύλ θαη ζθξαγηζηνύλ θαηάιιεια θαη λα απνζηαινύλ κε FAX ζηνλ αξηζκό: ΙΣΤΔ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο 18/18

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ Διαδικηςακή πλαηθόπμα εξςπηπέηηζηρ ενδιαθεπομένων αναθοπικά με ηην ενοικίαζη δημόζιαρ γεωπγικήρ γηρ. Εγχειρίδιο Χρήζης Αίηηζης Ενοικίαζης Δημόζιας Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα