Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*"

Transcript

1 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε, νη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα πνηθίια δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, αθφκε θαη ζε δαζνβξηζείο ρψξεο, επξίζθνληαη ζε ζηελφηεηα. Γειαδή σο θπζηθνί πφξνη κε ζπλερή ρξεζηκφηεηα γηα ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απνηεινχλ πνιχηηκα θαη αλαληηθαηάζηαηα νηθνλνκηθά αγαζά γηα ηελ επηβίσζε καο ζηε Γε. Δδψ δελ ρξεηάδεηαη λα αλαιχζνπκε ηα πνιιαπιά πξντφληα, ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δάζε ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ηηο επεξρφκελεο γεληέο. Απιψο νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε δηαξθήο αεηθνξηθή, νξζνινγηθή θαη πνιπιεηηνπξγηθή ρξήζε απηψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ, πξνππνζέηεη ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο εχζηνρνπ θνηλσληθν-ηερληθνχ θαη δαζνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ππνδνκέο, κέζα θαη αλζξψπνπο, πνπ ρξεηάδνληαη πξν παληφο κηα εχζηνρε θαη δηαθνξνπνηεκέλε ΠΑΗΓΔΗΑ, ιφγσ ηεο αλάγθεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο δηαθνξεηηθψλ έξγσλ απφ ην επίπεδν ηνπ ρεηξψλαθηα Γαζεξγάηε, εθείλν ηνπ Γηνηθεηή Γαζάξρε θαη κέρξη ην επίπεδν ηνπ Δξεπλεηή θαη ηνπ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ. ε νπνηαδήπνηε ζχγρξνλε Γαζνπνλία δηαθξίλνπκε ηα επίπεδα α) Γαζεξγάηε, β) Γαζνπφλνπ, Γαζνλφκνπ ή Σερλνιφγνπ Γαζνπνλίαο (ΣΔΗ), γ) Γαζνιφγνπ ή πηπρηνχρνπ ΑΔΗ, δ) Μειεηεηή Δξεπλεηή κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (M.Sc.) ή/θαη Γηδαθηνξηθφ θαη ε) Καζεγεηή ΣΔΗ/ΑΔΗ κε πνιιέο εηδηθέο ζπνπδέο θαη έξεπλεο θαη πινχζην εξεπλεηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ζε έλα εηδηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Απφ ην επίπεδν ηνπ Γαζεξγάηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην εθηειεζηηθφ ή ην πξαθηηθφ έξγν θαη αλάινγε εθπαίδεπζε, αθ ελφο ζε εηδηθφ ζρνιείν θαη αθ εηέξνπ κε εκπεηξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δαζ. εξγαζίεο, πξνρσξνχκε πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα, φπνπ ε εθπαίδεπζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζρεδηαζηηθή, νξγαλσηηθή, επηζηεκνληθή θαη εμεηδηθεπκέλε, κε αχμεζε ηεο εκβάζπλζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ζε ιίγνπο ή κφλνλ έλαλ επηζηεκνληθφ ηνκέα. *Διζήγηζη ζηην Ημεπίδα "Σο μέλλον ηηρ Γαζικήρ Δκπαίδεςζηρ ζηην Κύππο αξιοποιώνηαρ ηην διεθνή εμπειπία". ςνδιοπγάνωζη ΠΑ.Τ.Γ.Τ. ΣΔΠΑΚ, 19-20/3/2011 Λεμεζόρ - ΚΤΠΡΟ

2 2 Οπσζδήπνηε ε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινζπκπιήξσζε ησλ αλζξψπσλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε κηα αξκνληθή δηνηθεηηθή θαη πξαθηηθή ζπλχπαξμε, εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρή θαη απνδνηηθή δξάζε νπνηαζδήπνηε δαζνπνλίαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία φισλ είλαη ε εχζηνρε θαη αλαλενχκελε ΠΑΗΓΔΗΑ ηφζν ζε εηδηθφ-ηερλνθξαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επξχηεξν εζηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ επίπεδν. Γελ ρξεηαδφκαζηε κφλνλ άμηνπο ζπλεξγάηεο κε εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, αιιά επηπιένλ απηνί πξέπεη λα είλαη θαιιηεξγεκέλνη σο άλζξσπνη κε πνιιέο αξεηέο θαη ηαιέληα αξκνληθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζπλαξκνγήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο μεθηλάεη απφ κία έληηκε θαη αληηθεηκεληθή "Ανάλςζη ηων αξιώζεων ηος επαγγέλμαηορ" ζην ρψξν θαη ηνλ ηφπν πνπ πξφθεηηαη λα αζθεζεί. Γειαδή ε δηακφξθσζε ηεο χιεο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάδνπλ πηπρηνχρνπο κε γλψζεηο, κεζφδνπο θαη παξαζηάζεηο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ξεαιηζηηθά ζηελ δαζηθή πξάμε, γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Έλαο δαζνιφγνο απφ ην Βαλθνχβεξ ή ην Όξεγθνλ ή ηελ Αγία Πεηξνχπνιε δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα εξγαζζεί ζηε βιάζηεζε θαη ηα μεξνζεξκηθά πεξηβάιινληα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Υξεηάδεηαη εηδηθή παηδεία θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ, θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη εμειίμεσλ, θαζψο θαη ηεο πεξηξξένπζαο λννηξνπίαο. 2. Ζ εμέιημε ησλ δαζψλ θαη ηεο Γαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ Σνπξθνθξαηία Μεηά ηελ παιηγγελεζία θαη ηελ κεξηθή απειεπζέξσζε ηνπ Έζλνπο ζηε Νφηηα Διιάδα, αμίδεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη είρακε ην 1827; Μηα κηθξή ειεχζεξε κελ, αιιά εξεηπσκέλε ρψξα κε αλχπαξθην θξάηνο, παληειή έιιεηςε ζεζκψλ θαη δηνίθεζεο, αλχπαξθηε ή θαηαρξεσκέλε νηθνλνκία, ρσξίο παηδεία - ρσξίο ζρνιεία θαη δαζθάινπο θαη ρσξίο νξγάλσζε ζε φιε ηελ δεκφζηα δσή. Γειαδή είρακε έλα ΥΑΟ, πνπ ρξεηαδφηαλ ηάμε θαη επλνκία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζηνηρεησδψλ πξνβιεκάησλ επηβίσζεο θαη πξνθνπήο ηνπ Έζλνπο σο ζπλφινπ. Ζ πξψηε εκπεηξηθή πξνζπάζεηα γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ Γαζνινγίαο ζε εξγαζηαθφ επίπεδν, έγηλε απφ ηνλ έθνξν ησλ εζληθψλ θηεκάησλ Γξεγ. Παιαηνιφγν, πνπ είρε δηνξηζζεί σο Γηεπζπληήο ηνπ Αγξνθεπίνπ Σίξπλζνο απφ ηνλ αείκλεζην θαη θσηηζκέλν Κπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα πεξί ην Οη ιίγνη βαπαξνί δαζηθνί ππάιιεινη θαη αμησκαηηθνί πνπ δηνξίζζεθαλ απφ ηνλ Όζσλα (Ignaz Julius Frimmer, Max Köninger, August Kraft, Christian Merck θαη Philipp Schaumberg) απνιχζεθαλ φινη κε εηδηθφ δηάηαγκα ην 1843.

3 3 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΔΤΙΜΟΤ ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΣΑ ΓΑΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ DISTRIBUTION OF AREA AND STOCK VOLUME IN THE FORESTS OF GREECE* Σύπορ δαζών (Δίδορ δένηπων) Γαζ. έκηαζη Forest area Ξςλαπόθεμα Stock volume Forest type (Tree species) Ha % m 3 % m 3 /ha Διάηε / Fir , ,23 79,4 Πεχθε (Υαιέπηνο θαη ηξαρεία)/ Allepo and Hartpine , ,87 24,0 Πεχθε καχξε /Black pine , ,06 49,3 Πεχθε δαζηθή / Scotch pine , ,70 111,8 Λεπθφδεξκνο / Bosnian pine (P. Heldreichii) , ,47 244,5 Δξπζξειάηε / Spruce , ,62 311,0 Γηάθνξα / Various , ,06 300,1 ΚΩΝΟΦΟΡΑ / CONIFERS , ,01 54,1 Ομπά / Beech , ,05 82,3 Γξπο / Oak , ,04 15,0 Καζηαληά / Chestnut , ,23 51,2 Πιάηαλνο / Plane , ,39 22,2 εκχδα / Birch , ,17 161,1 ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ / DECIDUOUS , ,88 27,8 ΒΗΟΜΖΥ. ΓΑΖ / INDUSTRIAL FORESTS , ,89 39,0 ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΓΑΖ / NON INDUSTRIAL FORESTS ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ ΔΛΛΑΓΟ TOTAL FOREST AREA OF GREECE * Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο Τπεξεζία Γαζψλ Δζληθή Απνγξαθή Γαζψλ , ,11 2, , ,00 21,2 - Βηνκεραληθά δάζε: Τςειά μπιεπφκελα δάζε, παξάγνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 m 3 /ha εηεζίσο θαη πξντφληα εκπνξεχζηκεο μπιείαο. - Με Βηνκεραληθά δάζε: Γάζε κηθξψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, θπξίσο αεηζαιψλ, παξάγνπλ ρακειήο αμίαο θαπζφμπια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βνζθή θαη πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. Notice: Industrial forests have an annual growth of more than 1m 3 /ha. Non-industrial forests are mountainous rangelands or very seriously degraded bush and evergreen trees (on the Mediterranean coast) used for grazing and soil protection.

4 Οη πξψηνη αιεζηλνί Έιιελεο δαζνιφγνη, πνπ είραλ ζπνπδάζεη ζηελ Γαζνινγηθή ρνιή Tharandt θνληά ζηε Γξέζδε ηεο Γεξκαλίαο, ήζαλ νη αείκλεζηνη Δπγ. Χξηγψλεο θαη Παλ. Βαιζακάθεο πνπ δηνξίζζεθαλ ζηα κέζα ηνπ 1847, ελψ νξγίαδε ε άγλνηα, ε απζαηξεζία θαη ε παξαλνκία απφ ηνπο δαζνλνκηθνχο ππαιιήινπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηε Υσξνθπιαθή, σο κε ερφλησλ θακία Γαζνπνληθή Παηδεία. Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο Γ. Υξεζηίδεο έιεγε: "Υξήκαηα ζέισ θαη φρη δάζε"!!! ελψ ν Άξεηνο Πάγνο κε ηελ Απφθαζε ηνπ 161/1883 έθξηλε σο Αλψηαην Γηθαζηήξην: "φηη ε ζπληήξεζηο ησλ δαζψλ δελ ελδηαθέξεη ην θξάηνο"!!! Δλ ησ κεηαμχ ηα ειιεληθά δάζε ηεο ρακειήο δψλεο (παξαιηαθά) ήηαλ ήδε έληνλα ππνβαζκηζκέλα απφ ηηο ππεξθαξπψζεηο γηα λαππεγηθή μπιεία θαη θαπζφμπια ζε ζπλδπαζκφ κε κεγάινπο πιεζπζκνχο αηγνπξνβάησλ θαη ππεξβφζθεζε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζηελ πςειή νξεηλή δσή, φπνπ είραλ θαηαθχγεη νη πην δσεξνί ειιεληθνί πιεζπζκνί, δνχζαλ κε κηα θιεηζηή γεσξγν-δαζν-θηελνηξνθηθή νηθνλνκία, κε πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα εδάθε θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ δαζ. νηθνζπζηεκάησλ. Ζ αξαίσζε ή εθρέξζσζε ησλ δαζψλ, ε κεξηθή απνςίισζε θαη ε έληνλε ππνβάζκηζε δεκηνχξγεζαλ αιπζηδσηά έληνλα δηαβξσηηθά θαη ρεηκαξξηθά θαηλφκελα πνπ είλαη εκθαλή κέρξη ζήκεξα. Απηή ε αδξνκεξήο εηθφλα ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζ. νηθνζπζηεκάησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ην ήκηζπ ηεο Διι. επηθξάηεηαο, δίλνπλ αζθαιψο γηα ηνπο επαΐνληεο έλα ζαθέο πεξίγξακκα δαζνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δαζνπνληθψλ πξνβιεκάησλ. Γειαδή, θπξηνιεθηψληαο, φ,ηη καο απέκεηλε απφ ηελ καθξνρξφληα θαθνκεηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ καο, δει ζηξεκκάησλ ζε κηα θησρή θαη έληνλα νξεηλή ρψξα (πξβι. ζει. 3). Απηά βέβαηα ζπλδένληαη θαη ηνλίδνληαη, φρη κφλνλ γηα ην πψο έπξεπε λα εθπαηδεπζεί ην δαζηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη πσο έπξεπε λα δνκεζεί ή κάιινλ λα δηαθνξνπνηεζεί ε δηάξζξσζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο κε βηνινγηθφ θαη δαζνηερληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ηελ άζθεζε δαζνπνλίαο θάησ απφ νξηαθέο ζπλζήθεο δελ ρσξνχλ ζπληαγέο. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν εκβξηζήο γλψζε θαη επειημία ζηηο ιχζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε, ηα έξγα, ηα κέηξα, ηνπο ρεηξηζκνχο, θαη ηηο απαηηνχκελεο πηζηψζεηο, γηα κηα ηαρχξξπζκε αληηκεηψπηζε ησλ λεπξαιγηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνζφβεζε θηλδχλσλ γηα ηνπο νξεηλνχο θαη πεδηλνχο πιεζπζκνχο. Ζ έιιεηςε ηεο αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο ήηαλ εκθαλήο θαη έπξεπε ηαρχηαηα λα κεηαθεξζεί ζε πξψηε θάζε απφ πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. πλεηδεηνπνηψληαο απηέο ηηο λεπξαιγηθέο αλάγθεο ζηελ 50/εηία , επειέγεζαλ αξηζηνχρνη πηπρηνχρνη πνιπηερληθψλ θαη θπζηθνκαζεκαηηθψλ ζρνιψλ, ηνπ ΔΜΠ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη κε δηάθνξεο απνζηνιέο 4

5 5 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΓΑΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ 1787 Ίδξπζε ηεο πξψηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο ηεο Δπξψπεο ζην Παλεπηζηήκην FREIBURG Γεξκαλίαο ηνηρεηψδε καζήκαηα Γαζνινγίαο δηδάζθνληαη ζηελ Σίξπλζα Οη πξψηνη Έιιελεο δαζνιφγνη Δπγ. Χξηγέλεο θαη Παλ. Βαιζακάθεο, κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, δηνξίδνληαη ζηελ Διι. Γαζ. Τπεξεζία Έλαξμε δηδαζθαιίαο Γαζνηερληθψλ καζεκάησλ ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ), απφ ηνπο θαζεγεηέο Κνπηζνκπηφπνπιν θαη Υισξφ. 1896/1915 Ίδξπζε ησλ κεζνδαζηθψλ ζρνιψλ Βπηίλαο θαη Αγηάο Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο Διιεληθήο Γαζνινγηθήο ρνιήο ζηελ Αζήλα, σο Παξάξηεκα ηνπ ΔΜΠ Μεηαθνξά θαη ιεηηνπξγία ηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο Αζήλαο ζην λενηδξπζέλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) Ίδξπζε ζην ΑΠΘ ηεο Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο κε δχν Σκήκαηα: α) Γεσπνλίαο θαη β) Γαζνινγίαο Ίδξπζε ζην ΑΠΘ ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, σο απηνηεινχο ζρνιήο Ίδξπζε ζην ΑΠΘ ηεο ρνιήο Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ κε ηξία (3) Σκήκαηα: α) Γεσπνλίαο, β) Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο θαη γ) Κηεληαηξηθήο 1997 Ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζηελ Οξεζηηάδα Έβξνπ 1998 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΠΘ γηα: α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (2 ρξφληα) β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (3-4 ρξφληα)

6 6 ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΤΤΛΛΔΚΣΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Βνηαληθή Βηνινγία Εσνινγία Φπζηθή Υεκεία Μαζεκαηηθά Οηθνινγία Πεξηβάιινλ Πιεξνθνξηθή Ζ/Τ Δπηζηήκεο Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Σερληθέο Δπηζηήκεο Ννκηθέο, Γηνηθεηηθέο & Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο Αλζξσπνινγία Φπρνινγία Οξγαλσηηθή Δξγαζηνινγία Βηνκεραληθέο Βηνηερληθέο Σερλνινγίεο Μεηαπνίεζεο Οηθνλνκηθέο Δκπνξηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο

7 κεηέβεζαλ θπξίσο ζηελ Απζηξία θαη Γεξκαλία γηα λα ζπνπδάζνπλ θαη λα επηκνξθσζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο δαζνινγηθέο εηδηθφηεηεο. Απηή ε ζπζηεκαηηθή κεηαθνξά δαζνινγηθήο θαη δαζνπνληθήο ηερλνγλσζίαο απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε ζηέθζεθε απφ ηδηαίηεξε επηηπρία. Πξνπαληφο απηφ έγηλε εκθαλέο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20/ηνχ αηψλα, δεδνκέλνπ φηη νη λένη κεηεθπαηδεπκέλνη δαζνιφγνη: Νηθ. Υισξφο, Κσλ. άκηνο, Νηθ. Γελλεκαηάο, Θξαζχβνπινο Βιεζίδεο, Πέηξνο Κνληφο, Αληψληνο Αλδξηαλφπνπινο, Αλαζηάζηνο Οηθνλνκφπνπινο, Ησάλλεο Κνθθίλεο θαη κεξηθνί άιινη, ππήξμαλ νη ηδξπηέο θαη ζεκειησηέο ηεο Γαζνινγηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο ζχγρξνλεο Γαζνπνλίαο ζηελ Διιάδα. Ζ ίδξπζε ησλ δαζνθνκηθψλ ή κεζνδαζηθψλ ζρνιψλ ζηελ Βπηίλα Αξθαδίαο (1896) θαη Αγηά Λαξίζεο (1915) θαζψο θαη ηα πξψηα δαζνηερληθά καζήκαηα πνπ δίδαμαλ ζην ΔΜΠ νη Κνπηζνκπηφπνπινο θαη Υισξφο απφ ην 1885, φπσο θαη ε ίδξπζε ηεο πξψηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο ζηελ Αζήλα (1917) ήηαλ κεγάια επηηεχγκαηα κε πνιιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ εμέιημε κηαο νξζνινγηθήο Διιεληθήο Γαζνπνλίαο, ηφζν απφ επηζηεκνληθήο, φζν θαη απφ πξαθηηθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεπξάο. Με απηνχο ηνπο παξαπάλσ λένπο Έιιελεο δαζνιφγνπο θαη κε ηηο ζρνιέο πνπ ίδξπζαλ, άξρηζε πιένλ απφ ηελ πεξίνδν λα θαιιηεξγείηαη θαη λα αλζίδεη κηα θαζαξά ειιεληθή δαζνπνληθή ζπλείδεζε κε εχζηνρε δαζνινγηθή αλάιπζε ησλ ειιεληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ζην δαζνπνληθφ ηνκέα. Απηφ θάλεθε θπξίσο φηαλ ε Γαζηθή Τπεξεζία κε ην Γ/γκα 853/ κεηαθέξζεθε απφ ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζην λενζπζηαζέλ Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ιεηηνχξγεζε σο αλεμάξηεηε Γηεχζπλζε ζηνλ θπζηθφ ηεο ρψξν, κε άμηνπο εγέηεο ζαλ ηνλ Ησάλλε Κνθθίλε, ηνλ Πέηξν Κνληφ θιπ. (πξβι. ζει. 5). Ζ Γαζνινγηθή ρνιή ησλ Αζελψλ πνπ ήηαλ παξάξηεκα ηνπ ΔΜΠ κεηαθέξζεθε θαη ελζσκαηψζεθε σο πξψην ηκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ΑΠΘ ην 1927 ζην λεντδξπζέλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο πνπ είρε κφλνλ Φηινζνθηθή ρνιή (1926). Μεηά ηελ ηξαγηθή 10/εηία έγηλαλ πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο Διιεληθήο Γαζηθήο Παηδείαο. Έηζη, ζηηο 10/εηίεο θαη κε ηα έξγα ηνπ FAO 230 θαη 86 θαζψο θαη κε πξνζπάζεηεο ηνπ αείκλεζηνπ Αλαζη. Οηθνλνκφπνπινπ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο ΑΠΘ, επηδηψρζεθε ε εδξαίσζε ζρνιψλ θαη ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άζθεζεο δαζεξγαηψλ ζην Πεξηνχιη θαη ζηελ Καιακπάθα Σξηθάισλ. Σα νπνία δπζηπρψο δελ θαξπνθφξεζαλ θαη δελ είραλ ζπλέρεηα, παξά κφλνλ κε ηνπηθά ζεκηλάξηα ζε δαζηθά ζπκπιέγκαηα Οη δπν κεζν-δαζηθέο ζρνιέο Βπηίλαο θαη Αγηάο αλαβαζκίζηεθαλ ζε ΚΑΣΔΔ ην 1976 θαη ζε ΣΔΗ ην 1985 κε αμηφινγν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη αλαβαζκηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά κε επηδείλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγνκέλσλ ζπνπδαζηψλ. 7

8 8 Ηδξχζεθε έλα (1) αθφκε Σκήκα Γαζνπνλίαο ζην Καξπελήζη Δπξπηαλίαο θαη δχν (2) αθφκε εηδηθά ηκήκαηα ζηελ Καξδίηζα (Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη ρεδηαζκνχ Δπίπινπ) θαη ζηελ Γξάκα πέξαλ ηεο Γαζνπνλίαο, πξνζηέζεθε θαη έλα Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ. Σέινο εδψ θαη ρξφληα ιεηηνπξγεί αθφκε έλα Παλεπηζη. Σκήκα Γαζνινγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, πνπ καδί κε ην Σκήκα Γεσπνλίαο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Οξεζηηάδα Ν. Έβξνπ κε αξθεηά πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζεο απφ αζηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηήκηα. 3. Ζ ζεκεξηλή Γαζνινγηθή Παηδεία ζηε ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο ΑΠΘ Ζ Παλεπηζηεκηαθή Γαζνινγηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα άξρηζε κελ ην 1917 ζηελ Αζήλα αιιά εδξαηψζεθε, αλαπηχρζεθε θαη θαηαμηψζεθε δηεζλψο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), θαη ηνχην αξρηθά σο Σκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ( ), αθνινχζσο σο Σκήκα ηεο Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο ( ) θαη σο Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο ζηε ρνιή Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ ( ) καδί κε ηελ Γεσπνλία θαη ηελ Κηεληαηξηθή κέρξη ην 2005, νπφηε έγηλε Μνλνηκεκαηηθή ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο απφ ην Ζ ρνιή ΓΦΠ έρεη έλα ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ή ζήκεξα 10 αθαδ. εμακήλσλ ζπνπδψλ, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη κε 4 κήλεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα Παλεπηζηεκηαθά δάζε Σαμηάξρε-Υαιθηδηθήο (Υνινκψληαο) θαη Πεξηνπιίνπ Σξηθάισλ (Πίλδνο) θαηά ην ζέξνο ηνπ 4 νπ εμακήλνπ, ηνπ 6 νπ εμακήλνπ, ηνπ 8 νπ εμακήλνπ θαη ελφο κήλα ζηα δαζαξρεία ηεο ρψξαο. Απφ ην έηνο 1934, ην Διι. Κξάηνο παξαρψξεζε ζην ΑΠΘ σο πξνο ηελ λνκή ηα δχν (2) Παλεπηζηεκηαθά δάζε Σαμηάξρε ζηξεκκάησλ θπξίσο πιαηπθχιισλ θαη Πεξηνπιίνπ ζηξεκκάησλ θπξίσο θσλνθφξσλ (Διάηεο θαη Πεχθεο). χκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ Ν. 1881/1951, ηα Παλεπηζηεκηαθά δάζε κε δχν δαζαξρεία θαη κία Κεληξηθή Τπεξεζία δηνηθνχληαη απφ 9/κειέο αηξεηφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (αλά 2/εηία). Απηά πξέπεη λα απνηεινχλ ππφδεηγκα Πξφηππεο Γαζνπνλίαο θαη Γαζ. Γηνηθήζεσο, λα γίλεηαη έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή πξσηφηππεο Γαζνινγηθήο ηερλνγλσζίαο γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα θαη λα εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο ΑΠΘ. Δίλαη αιήζεηα φηη απφ ηα Παλεπηζη. δάζε Πεξηνπιίνπ θαη Σαμηάξρε πξνέθπςαλ πνιιέο γλψζεηο θαη θαηλνηνκίεο γηα ηελ Διι. Γαζνπνλία θαη νθείινπκε κεγάιε επγλσκνζχλε ζηνλ νξακαηηζηή ηδξπηή ηνπο αείκλεζην Καζεγεηή Αλαζη. Οηθνλνκφπνπιν.

9 9 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΗ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Σνκέαο ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο Γεσβνηαληθήο Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ Δξγαζηήξην Γαζνθνκίαο Δξγαζηήξην Τισξηθήο (Πξνζηαζίαο Γαζψλ) Δξγαζηήξην Γαζηθήο Δδαθνινγίαο 2. Σνκέαο ΛΗΒΑΓΟΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΑΓΡΗΑ ΠΑΝΗΓΑ ΗΥΘΤΟΠΟΝΗΑ ΓΛΤΚΔΧΝ ΤΓΑΣΧΝ Δξγαζηήξην Γαζηθψλ Βνζθνηφπσλ Δξγαζηήξην Ληβαδηθήο Οηθνινγίαο Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο θαη Ηρζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ 3. Σνκέαο ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βηνκεηξίαο Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη Σειεπηζθφπεζεο Δξγαζηήξην Γαζηθήο Οηθνλνκηθήο Δξγαζηήξην Γαζηθήο Πνιηηηθήο πνπδαζηήξην Γαζηθήο Αλαςπρήο, Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη Κνηλσληνινγίαο 4. Σνκέαο ΓΑΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Δξγαζηήξην Γηεπζέηεζεο Οξεηλψλ Τδάησλ Δξγαζηήξην Μεραληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σνπνγξαθίαο ρεδηαζηήξην 5. Σνκέαο ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Δξγαζηήξην Τινρξεζηηθήο (Αμηνπνίεζεο Γαζψλ) Δξγαζηήξην Γαζηθήο Σερλνινγίαο Δξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα Δξγαζηήξην Γαζηθήο Πιεξνθνξηθήο Νεζίδα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ζ/Τ)

10 10 Δπαλεξρφκελνη ζηελ Οξγάλσζε ηεο ρ. ΓΦΠ-ΑΠΘ ζεκεηψλνπκε φηη θάζε ρξφλν εηζάγνληαη 80 θνηηεηέο/ηξηεο κε εμεηάζεηο ζπλ 50 πεξίπνπ απφ κεηεγγξαθέο θαη παίξλνπλ πηπρίν άηνκα θαη έηνο. ην ηξέρνλ αθαδ. εμάκελν θνηηνχλ ζηελ ρ. ΓΦΠ 1115 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. ηα ηειεπηαία 25 έηε απφ ην 1986, έρνπλ απνθνηηήζεη 2117 δαζνιφγνη. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη θάζε θνηηεηήο πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα ιάβεη ην πηπρίν ηνπ νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζζεί επηηπρψο: ζε 55 Τπνρξεσηηθά εμακεληαία καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο (1) μέλεο γιψζζαο γηα 6 εμάκελα (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά). ζε 12 Καη επηινγήλ εμακεληαία καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα κηζά ζηνλ Σνκέα ή ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ δήισζε ν θνηηεηήο/ηξηα 4 κήλεο Να βεβαησζεί ε απνπεξάησζε ησλ ηεζζάξσλ κελψλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ Πηπρηαθή Γηαηξηβή Να γίλεη παξνπζίαζε, ππνζηήξημε θαη βαζκνινγία απφ 3/κειή επηηξνπή θαζεγεηψλ ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) αλέξρεηαη ζε 341 Γ.Μ., αξηζκφο κάιινλ ππεξβνιηθφο πνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ζα πξέπεη λα κεησζεί κάιινλ κε αλαδηάξζξσζε ζπνπδψλ. Σν πηπρίν πνπ ρνξεγεί ε ρνιή ΓΦΠ-ΑΠΘ είλαη ην γεληθφ πηπρίν Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. Τπήξμαλ πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ γηα ηελ ρνξήγεζε 2-3 δηαθνξνπνηεκέλσλ ή εμεηδηθεπκέλσλ πηπρίσλ αιιά ππήξμε ζζελαξή αληίζηαζε απφ ιίγα κέιε ΓΔΠ θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο, πηζηεχνληαο φηη ην γεληθφ πηπρίν, κε επξχηεηα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ βνεζάεη ή εμππεξεηεί ζηε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ή εχξεζε εξγαζίαο. Ζ ρνιή ΓΦΠ-ΑΠΘ έρεη πεξίπνπ 95 άηνκα βνεζεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 60 είλαη Καζεγεηέο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο Καζεγεηή, Αλαπι. Καζεγεηή, Δπηθ. Καζεγεηή θαη Λέθηνξα. Σν πξνζσπηθφ απηφ είλαη θαηαλεκεκέλν ζε 19 εξγαζηήξηα θαη απηά ζε πέληε (5) Σνκείο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο ή θαηεπζχλζεηο εηδηθψλ ζπνπδψλ ηεο ρνιήο, θαη νη νπνίνη εηδηθφηεξα είλαη (πξβι. ζει. 9): 1. Σνκέαο Γαζηθήο Παξαγσγήο, Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο 2. Σνκέαο Ληβαδνπνλίαο, Άγξηαο Παλίδαο θαη Ηρζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ 3. Σνκέαο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Φπζηθψλ Πφξσλ 4. Σνκέαο Γαζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ 5. Σνκέαο πγθνκηδήο θαη Σερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ.

11 11 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΑ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΣΗ ΠΟΤΓΩΝ ΓΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΠΘ) 1 ν Έηνο πνπδψλ Μαζεκαηηθά, Οηθνινγία, Μνξθνινγία θπηψλ, Μεηεσξνινγία, Σερληθφ ρέδην, Ξέλε Γιψζζα Δδαθνινγία, Φπζηνινγία θπηψλ, Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Δθαξκ. Μεραληθή 2 ν Έηνο πνπδψλ Γαζ.Βνηαληθή Η+ΗΗ, Σνπνγξαθία, Γαζ. Δδαθνινγία, Γαζ. Βηνκεηξία (ηαηηζηηθή), Ληβαδηθή Οηθνινγία, Ξέλε Γιψζζα Τδξνινγία/Τδξαπιηθή-Πνηακνινγία, Γηάλνημε δάζνπο, Γαζ. Βηνκεηξία (Ξπινκεηξηθή), Γαζ. Φπηνθνηλσληνινγία 3 ν Έηνο πνπδψλ Γαζ. Οδνπνηία, Γαζνθνκία (Γαζ. Οηθνινγία), Γαζηθή Παζνινγία, Γνκή θαη Ηδηφηεηεο Ξχινπ, Γαζ. Γελεηηθή, Γαζ. Πιεξνθνξηθή Η+ΗΗ, Ξέλε Γιψζζα Γελεηηθή Βειηίσζε Γαζνπ. Δηδψλ, Δθαξκ. Γαζνθνκία (Καιιηεξγεηηθή), Γαζ. Δληνκνινγία, πγθνκηδή Γαζ. Πξντφλησλ, Γαζ. Αεξνθσηνγξαθία 4 ν Έηνο πνπδψλ Ηρζπνπνλία Γιπθέσλ Τδάησλ, Γαζ. Γηαρεηξηζηηθή Η+ΗΗ, Οξεηλή Τδξνλνκηθή Η+ΗΗ, Γαζ. Οηθνλνκηθή Η+ΗΗ, Υεκεία Ξχινπ, Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηψλ, Φπηψξηα-Αλαδαζψζεηο, Σερλνινγία Ξχινπ 5 ν Έηνο πνπδψλ Γαζ. Πνιηηηθή Η+ΗΗ, Γηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο, Γαζ. Ππξθαγηέο, Πξνζηαζία Φχζεο θαη Γηακφξθσζε Γαζ. Σνπίνπ, Γαζ. Γίθαην Δθπφλεζε Πηπρηαθήο Γηαηξηβήο ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Κάζε θνηηεηήο αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπ πξέπεη λα πάξεη θαη 12 θαη επηινγή καζήκαηα απφ κηα πξνζθνξά εηδηθψλ καζεκάησλ α) Καηά ην ζέξνο ηνπ 2 νπ, 3 νπ θαη 4 νπ έηνπο ζπνπδψλ γίλεηαη ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε φισλ ησλ θνηηεηψλ ζηα Παλεπ. Γάζε Σαμηάξρε Υαιθηδηθήο θαη Πεξηνπιίνπ Σξηθάισλ γηα έλα (1) κήλα (ηξεηο κήλεο ζπλνιηθά) β) Μεηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ 4 νπ έηνπο πξνζηίζεηαη θαη έλαο (1) κήλαο άζθεζεο ζε Γαζαξρεία θαη Γαζ. Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο

12 12 Σα ππνρξεσηηθά θαη θαη επηινγήλ καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο καο γηα ηα πξψηα 9 εμάκελα ζπνπδψλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 150, ζην 10 ν εμάκελν γίλεηαη ε εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Γηαηξηβήο ή ελ κέξεη παξαθνινχζεζε ιίγσλ θαη επηινγήλ καζεκάησλ γηα νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Α θαη Β επηπέδνπ. Βαζηθή αξρή ηεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ή ηνπ αθαδ. εμακήλνπ πνπ πξνζθέξνληαη ηα καζήκαηα είλαη ε ηεξάξρεζε θαη νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηα εηδηθά καζήκαηα (πξβι. ζει. 11) π.ρ.: α) Μαζεκαηηθά, Οηθνινγία, Μνξθνινγία Φπηνχ, Δδαθνινγία, Βνηαληθέο θιπ. δηδάζθνληαη απηνλφεηα ζηα πξψηα εμάκελα β) Γαζνθνκία, Τισξηθή (Πξνζηαζία Γαζψλ), Τινρξεζηηθή (Αμηνπνίεζε Γαζ. Πξντφλησλ), Γαζ. Γελεηηθή, Τδξνινγία, Οξεηλή Τδξνλνκηθή θιπ. ζηα κεζαία εμάκελα θαη γ) Γαζ. Γηαρεηξηζηηθή, Βηνκεραλίεο Ξχινπ, Γαζ. Πνιηηηθή θαη Γίθαην ζηα ηειεπηαία εμάκελα. Λφγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ΓΦΠ, ηνπιάρηζηνλ 5/εηνχο δηάξθεηαο, ησλ πνιιψλ πξαθηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κε πηπρηαθή δηαηξηβή, ην πηπρίν καο αλαγλσξίδεηαη εληφο θαη εθηφο Διιάδνο σο Masters (M.Sc.) φπσο γίλεηαη γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη ηεο Γεσπνλίαο. Παξ φια απηά, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε πνιχ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ξαγδαία ή αικαηψδε αχμεζε ησλ πθηζηακέλσλ γλψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ εθαξκνγψλ, ίζσο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπκε θαη λα εκβαζχλνπκε ηηο παξερφκελεο γλψζεηο, ρνξεγψληαο 3-5 δηαθνξεηηθά εηδηθά πηπρία, δηαξζξψλνληαο θαη δηακνξθψλνληαο θαηάιιεια ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, φπσο γίλεηαη ήδε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηε Ρσζηθή Κνηλνπνιηηεία. Απηφ λνκίδσ φηη αμίδεη λα ην ζπδεηήζνπκε δηεμνδηθά ζε απηήλ ή ζε θάπνηα άιιε δηνξγάλσζε, φρη κφλν ζε Διιεληθή αιιά ζε Δπξσπατθή θιίκαθα. 4. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηελ ρνιή ΓΦΠ-ΑΠΘ Σν Σκήκα ΓΦΠ-ΑΠΘ κέρξη ην 1997 ρνξεγνχζε κφλν Γηδαθηνξηθφ δίπισκα. Γειαδή κε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ελφο επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη κηαο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Καηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθπφλεζεο νξηδφηαλ, πξάγκα πνπ γίλεηαη αθφκε θαη ζήκεξα, κία 7/κειήο Δπηηξνπή (3 ζπκβνπιεπηηθή + 4 λέα κέιε κε ζπγγελέο γλσζηηθφ

13 13 αληηθείκελν) γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε ελψπηνλ απηψλ ηεο δηαηξηβήο απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα. ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε 7/κειήο επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ εμέηαζε θαη βαζκνινγία ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. ήκεξα έρνπκε πεξίπνπ 100 ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ιακβάλνπλ Γηδαθηνξηθφ πεξίπνπ 15 άηνκα θαη έηνο. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζπληάζζεη αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε γηα ηελ δηθαηνιφγεζε απνλνκήο ηνπ ηίηινπ ηνπ Γηδάθηνξνο, θαζψο θαη γηα ην βαζκφ πνπ πξνηείλεη. Ζ 7/κειήο επηηξνπή θξίλεη, εγθξίλεη θαη εηζεγείηαη αλαιφγσο πξνο ηελ ρνιή γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ θαη ηελ ζρεηηθή νξθσκνζία παξνπζία ηνπ Πξπηάλεσο ή Αληηπξπηάλεσο. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη αθφκε κέρξη ζήκεξα αιιά ηψξα έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) = (M.Sc.) πνπ θαζηεξψζεθε ζηελ ρνιή καο απφ ην Σν πξφγξακκα Μεηαπη. πνπδψλ Α επηπέδνπ φπσο νλνκάδεηαη απηφ ην ζηάδην έρεη δηάξθεηα 3 εμακήλσλ γηα ηελ ιήςε ΜΓΔ, αιιά δηαξθεί ζπλήζσο 4-6 εμάκελα. χκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηειηθφ βαζκφ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ επηά (7),λα γλσξίδεη μέλε γιψζζα πνιχ θαιά θαη λα ηχρεη αληαγσληζηηθήο αμηνιφγεζεο κε άιινπο ππνςεθίνπο πηπρηνχρνπο απφ ηελ ρνιή καο ή/θαη απφ άιιεο ζπγγεληθέο επηζηήκεο. Παίξλνπκε έλα κέγηζην αξηζκφ 32 κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξησλ θαη έηνο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά ηνπο ελδηαθέξνληα εληάζζνληαη ζε έλα Δξγαζηήξην θαη Σνκέα πνπ αλήθεη ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Όινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο ρνιήο καο δηδάζθνληαη εληαία 3-4 ππνρξεσηηθά καζήκαηα, δειαδή: Δξεπλεηηθή θαη πγγξαθηθή Μεζνδνινγία Πεηξακαηηθή θαη Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή Σερληθέο Γεηγκαηνιεςίαο ή/θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Δπηπιένλ ζε θάζε Σνκέα ρσξηζηά θαη εμεηδηθεπκέλα ν θάζε κεηαπη. Φνηηεηήο παίξλεη 4-5 εηδηθά κεηαπη. Μαζήκαηα ζπγγελή κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαη παξάιιεια εθπνλεί ηελ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηνπ. Απηήλ ζην ηέινο πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίμεη δεκνζίσο θαη λα εμεηαζηεί βαζκνινγεζεί απφ Σξηκειή Δπηηξνπή Καζεγεηψλ. Σνπο Μεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ δαζνινγηθέο ζρνιέο ΑΔΗ (Πνιπηερλεία, ΦΜ, ΣΔΗ θιπ.) ε επηηξνπή ηνπ ΠΜ ηνπο επηθνξηίδεη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα δψζνπλ εμεηάζεηο ζε 8-10 καζήκαηα επηπιένλ γηα ηελ

14 14 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΓΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Γαζνιφγσλ- Πεξηβαιινληνιφγσλ, πνπ ππνρξεσηηθά είλαη κέιε ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.-Βεληδέινπ 64, Θεζζαινλίθε), πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ-εηδηθφ Π.Γ.344/ Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη πνιχ ζπλνπηηθά: Δξγαζίεο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ ιηβαδηψλ, βνζθνηφπσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, άγξηαο δσήο, ζεξακαηηθνχ πινχηνπ, εζληθψλ δξπκψλ θαη πάξθσλ, πξνζηαηεπφκελσλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, θπησξίσλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θηεκαηνινγίνπ, ραξηνγξαθήζεσλ θιπ. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εθηέιεζε εηδηθψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, δαζηθήο νδνπνηίαο, γεθπξψλ, πξνζηαζίαο πξαλψλ, αλαδαζψζεσλ, ζπγθνκηδήο δαζηθψλ πξντφλησλ, (μχινπ, ξεηίλεο, θαξπψλ θιπ.), δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ γηα δαζ. πφξνπο θαη θπζ. πεξηβάιινλ, νξεηλψλ πδξνλνκηθψλ έξγσλ, παξαγσγήο λεξνχ θαη απφζβεζεο ρεηκάξξσλ, παξθνηερλίαο, αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αζηηθήο δαζνπνλίαο Δξγαζίεο θαη κειέηεο δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη ηερλνινγηθνχ ειέγρνπ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ μχινπ, μπιεκπνξίνπ, θαη κεηαπνίεζεο δαζ. πξντφλησλ. Αλαπηπμηαθέο δαζνπνληθέο, θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη έξγα πξαζίλνπ (Δγλαηία Οδφο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θιπ) θαζψο θαη εξγαζίεο ζπκβνχινπ δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ, δαζ. ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηδησηηθψλ δαζψλ. ηελ εθπαίδεπζε (θαζεγεηέο ΑΔΗ, ΣΔΗ, κέζσλ ζρνιψλ ΗΔΚ, εηδηθά ζεκηλάξηα ΟΑΔΓ θιπ) θαη ζε Ηλζηηηνχηα Γαζ. Δξεπλψλ (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο (WWF, ΔΚΒΤ). 3. Οη θχξηνη θνξείο-εξγνδφηεο ησλ δαζνιφγσλ είλαη: Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο Γαζ. Τπεξεζίεο (Γελ. Γ/λζε Γαζψλ, Πεξηθέξεηεο, Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Γαζαξρεία), κε πεξίπνπ 1000 δαζνιφγνπο ζήκεξα. Ηδησηηθά Γξαθεία Μειεηψλ θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ, κε πεξίπνπ 700 δαζνιφγνπο ζήκεξα. Γχν Σκήκαηα ΑΔΗ θαη ηέζζεξα Σκήκαηα ΣΔΗ, κε πεξίπνπ 300 απαζρνινχκελνπο δαζνιφγνπο. Γχν Ηλζηηηνχηα Γαζ. Δξεπλψλ ΔΘΗΑΓΔ κε 70 δαζνιφγνπο. Μεγάινη Γήκνη (Αζήλα, Θεζζαινλίθε θιπ.), κεξηθνί κηθξφηεξνη Ο.Σ.Α. θαη ζπλεηαηξηζκνί. Σερληθέο εηαηξείεο θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ. Ξπινβηνκεραλίεο θαη μπιεκπφξην.

15 15 κεξηθή εκπέδσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γαζνινγίαο θαη ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ. Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ επηηξέςηε κνπ δχν (2) παξαηεξήζεηο: 1) Γηα λα ηειεηψζεη έλαο δαζνιφγνο ΑΠΘ ηελ ρνιή ΓΦΠ, ην ΠΜ Α Δπηπέδνπ θαη Β Δπηπέδνπ (δηδαθηνξηθφ) ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε έλδεθα (11) ρξφληα, αιιά ζπλήζσο απαηηνχληαη ρξφληα. Απηφο είλαη πνιχ κεγάινο ρξφλνο θαη ζπλήζσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο απφ ρξεκαηνδφηεζε πνπ βαξχλεη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 2) Παιηφηεξα, πξν εηψλ, πνιινί λένη πηπρηνχρνη Γαζνινγίαο επηδηψθακε λα πάξνπκε κία απφ ηηο πνιιέο δηαζέζηκεο (ειιεληθέο θαη μέλεο) ππνηξνθίεο γηα λα πάκε ζηελ Κεληξ. Δπξψπε, ζηε Βξεηαλία ή ζηε Βφξεην Ακεξηθή. ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηελ χπαξμε θαη ρνξήγεζε πνιιψλ ππνηξνθηψλ, ειάρηζηνη λένη δαζνιφγνη πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πξνηηκψληαο ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Απηφ είλαη έλα αμηνπεξίεξγν θαηλφκελν, πνπ ζε ιίγα ρξφληα ζα νδεγήζεη ζην λα έρνπκε ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ή απνθιεηζηηθά κφλνλ Διιεληθά δηδαθηνξηθά, πξάγκα ην νπνίν δελ πξέπεη λα γεληθεπηεί, παξά ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα νξηζκέλσλ εμ απηψλ. 5. Γηθαηψκαηα θαη Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο ησλ πηπρηνχρσλ Γαζνιφγσλ ηεο ρνιήο ΓΦΠ-ΑΠΘ Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη πξννπηηθέο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ δαζνιφγσλ, σο κειψλ ηνπ Γεσηερλ. Δπηκει. Διιάδνο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην εηδηθφ Πξνεδξ. Γηάηαγκα 344/2000. Μέρξη ην πνιχ ιίγνη δαζνιφγνη αζθνχζαλ ειεχζεξν επάγγεικα ζε γξαθεία κειεηψλ ή σο εξγνιάβνη δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη νη πεξηζζφηεξνη πξνζαλαηνιίδνληαλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο ζην Κξάηνο ή ζε έλα Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζηελ Ξπινβηνκεραλία θαη ηε Γαζ. Έξεπλα. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ πξνβάιιεηαη (πξβι. ζει. 14), απηή ε θαηάζηαζε κάιινλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ δαζνιφγσλ θαηεπζχλνληαη ζην ειεχζεξν επάγγεικα, ηηο δαζνπνληθέο κειέηεο θαη ηηο εξγνιαβίεο, φπνπ δηαθξίλνηαη θαιχηεξα θαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο!

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα