Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ"

Transcript

1 Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ ΑΚΟΤΣΕ: ΧΩΜΑ ΠΟΤ ΠΕΡΠΑΣΗΑ (τ.χιώτης) - https://www.youtube.com/watch?v=dp-3jjo8_sy...όχι, δζν πρόκειται γιά ζνα ακόμα αγώνα τησ Ανόρθωςησ ή τησ Νζασ αλαμίνασ. Πρόκειται γιά τήν ανόρθωςή μασ, καθώσ γευόμαςτε τισ ευλογίεσ τησ Αγίασ Νάπασ (πιςτζψτε το, τό χωριό δζν είναι μόνο αυτό που νομίηαμε δθλ. χϊροσ για φτθνά καμάκια), πλζοντεσ ςτίσ κινήςεισ τησ Ρωμηοςφνησ (ςτο Παραλίμνι), επιμορφωνόμενοι δε ςτό

2 ΚΔ.Π.Α. Παξαιηκλίνπ Στη "ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ" αρχισαν τα Μουσικα Εργαστηρια. Για Παραδοζιακη Μοσζικη καθε Τριηη 6.30μ.μ μ.μ. ζηο ΚΔΠΑ Παραλιμνι Υπεσθσνος Γιωργος Κσπριανοσ ηηλ Παιδια δεκηα απο Α' Γημοηικοσ και πανω. Για Βσζανηινη Μοσζικη καθε Τεηαρηη 6.00μ.μ μ.μ. ζηο ΚΔΠΑ Παραλιμνι. Υπεσθσνος Οδσζζεας Οδσζζεως ηηλ

3 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ: Γηάξθεηα έθζεζεο: 9-17 Οθησβξίνπ Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Η έθζεζε ζα θηινμελεζεί ελ κέξεη ζην κνλαζηήξη Αγίαο Νάπαο (αλνηθηό όιε κέξα ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαησληθνύ Φεζηηβάι) θαη ζην Μνπζείν Θάιαζζαο (Ωξεο επίζθεςεο: Γεπηέξα , Σξίηε- άββαην , Κπξηαθή: θιεηζηό

4

5 10ν ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ άββαην 10/10/ :00 Παξέιαζε ζηε Λεσθόξν Μαθαξίνπ από ηνλ θπθιηθό θόκβν ζην Ληκαλάθη Αγίαο Νάπαο: πκκεηέρνπλ: ε Μπάληα Κξνπζηώλ BATUKINIO, Παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αγίαο Νάπαο κε παξακπζέληεο ζηνιέο Ξπινπόδαξνη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA, Ηηαιηθό πγθξόηεκα HISTORICAL GROUP OF FIVIZZANO ην Γεξκαληθό Μνπζηθό πγθξόηεκα θαη Fire Show Group HEYDEKRAUT, ε νκάδα από Λεπθνξσζία STEAM SHOW κε Θέαηξν Γξόκνπ, Ξπινπόδαξνπο θαη Fire Show, ΟΗ Οπθξαληθέο νκάδεο ALENTRADA HISTORICAL DANCE THEATRE & SPIRITUAL SEASONS GROUP, κε ζέαηξν, μπινπόδαξνπο, ρνξό θαη ηξαγνύδη Ζ Φσλή ηνπ ώκαηνο - Ο Υνξόο ζηελ Κξήηε ην ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΤΠΡΟΤ, ε ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΖΜΟΤ ΓΔΡΤΝΔΗΑ, ε νκάδα MEDIEVAL DRAGONS κε ηνπο αθξνβάηεο θαη ηηο θσηηέο ηνπο, νκάδα ρνξνύ PERFORMER`S ACADEMY OF DANCE, Σνμνβόινη από Οκάδεο ηεο Κύπξνπ νη Πεηξαηέο από ην BLACK PEARL, νη ΑΡΥΑΗΟΗ ΡΑΓΗΟΠΟΛΗΣΔ, νη ρνξεπηέο κε ην ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ ΠΑΘΟ, Οη Μεζαησληθνί Μνπζηθνί "Voice & Performance Studio" νη ΑΝΘΟΠΩΛΔ& ΚΟΜMΩΣΔ ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ ηππόηεο θαη πξηγθίπηζζεο κε θνκκώζεηο πεξίηερλα θηηαγκέλεο θαη παξακπζέληεο γσληέο ινπινπδηώλ ηελ εμέδξα ηεο απιήο ηνπ Μεζαησληθνύ Μνλαζηεξηνύ 20:00 Σειεηή έλαξμεο 20:05 Υαηξεηηζκόο από ηνλ Γήκαξρν Αγίαο Νάπαο θ. Γηάλλε Καξνύζν 20:10 Υαηξεηηζκόο από ηνλ Έληηκν Τπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θύξην Κώζηα Καδή 20:15 Δίζνδνο Οκάδσλ Παξέιαζεο

6 20:20 ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ - «2.000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» Ο Λάθεο Υαιθηάο θαηάγεηαη από ηε ζξπιηθή γηα ην ειιεληθό ηξαγνύδη νηθνγέλεηα ησλ Υαιθηάδσλ. Έρεη ζεκαληηθόηαηε δηζθνγξαθία κε δεκνηηθά ηξαγνύδηα αιιά θαη από ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ζεκαληηθνύο ζπλζέηεο κε θπξηόηεξε ίζσο απηή κε ηνλ Γηάλλε Μαξθόπνπιν ζηνπο δίζθνπο «Θεηεία» θαη «Μεηαλάζηεο» Ρήζε ηνπ Λάθε Υαιθηά είλαη, όηη ην Γεκνηηθό ηξαγνύδη ησλ Νενειιήλσλ είλαη δεκέλν απεπζείαο κε ηελ αξραηνειιεληθή κνπζηθή - αξρήο γελνκέλεο από ην έπνο - θαη όηη ε βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή, επίηεδεο επηκειεκέλε από ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο κέζα από ηε ζνβαξή ηεξαηηθή αξραηνειιεληθή κνπζηθή, ηελ άιισο θαινύκελε κεγάιε κνπζηθή, απέθηεζε δηθό ηεο ήζνο θαη δνκή θαη εληάρζεθε ζηελ «ηέρλε ηνπ πςεινύ». Σόζνλ ε αξραηνειιεληθή κνπζηθή θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη όζν θαη ε βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή αλήθνπλ ζηνλ ίδην νξίδνληα ηεο ειιεληθήο εζληθήο κνπζηθήο πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο κέζα από ηα έξγα άμησλ δεκηνπξγώλ. Ζ ζπλαπιία ρσξίδεηαη ζε πέληε ελόηεηεο: Ζ πξώηε ελόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή Ζ δεύηεξε ελόηεηα καο εηζάγεη ζηελ Βπδαληηλή επνρή Ζ ηξίηε ελόηεηα αζρνιείηαη κε ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη Ζ ηέηαξηε ελόηεηα πεξηιακβάλεη Μηθξαζηαηηθό, Πνιηηίθν θαη Ρεκπέηηθν ηξαγνύδη Σέινο κε ηελ πέκπηε ελόηεηα εηζεξρόκαζηε ζην ιατθό θαη λεώηεξν ιατθό ηξαγνύδη Κπξηαθή 11/10/ :30 Παξέιαζε νκάδσλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν απέλαληη από ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ: 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Οη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηελ Γεξκαληθή νκάδα HEYDERKRAUT Θεαηξηθή παξάζηαζε "ΚΟΜΜΔΝΣΗΑ" από ηνλ Θεαηξηθό όκηιν Γήκνπ Γεξύλεηαο Ζ Κνκέληηα ληει Άξηε εκθαλίζηεθε ζηελ Ηηαιία κεηαμύ ηνπ 16νπ θαη ηνπ 18νπ αηώλα θαη έγηλε ζύληνκα αγαπεηή θαη έμσ από ηα ζύλνξα ηεο Ηηαιίαο. «Θα παξαθνινπζήζεηε ηε δηακάρε ηνπ βαζηιηά Αικπίλνπ, κεηά ηνπ αζρεκνηάηνπ-αιι εμππλνηάηνπ- ρσξηθνύ Μπεξηόιδνπ. Ο Μπεξηόιδνο πεγαίλεη ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά Αικπίλνπ, δίρσο δηόινπ λα θνβεζεί, νύηε λα πξνζθπλήζεη. Από ηελ πξώηε ζηηγκή ν βαζηιηάο Αικπίλνο αληηκεησπίδεη ηνλ ρσξηθό Μπεξηόιδν ζαλ ερζξό θαη επηδεηεί λα ηνλ εμνινζξεύζεη. 20:15 Γεπηέξα 12/10/ :30 Παξέιαζε νκάδσλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν απέλαληη από ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Οη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηνπο HEYDERKRAUT 20:15 Σν Ηηαιηθό πγθξόηεκα HISTORICAL GROUP OF FIVIZZANO θαη ε Οπθξαληθή νκάδα ALENTRADA HISTORICAL DANCE THEATRE "Σνπ Μνλαζηεξηνύ ε θόξε" Μνπζηθό ρήκα Πνιηηηζηηθνύ Οκίινπ "Κάβν Γθξέθν" Αγίαο Νάπαο

7 Σξίηε 13/10/ :30 Παξέιαζε νκάδσλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν απέλαληη από ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Οη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηνπο HEYDERKRAUT 20:15 Μνπζηθή παξάζηαζε από ην Οπθξαληθό SPIRITUALSEASONS GROUP, ηελ Οπθξαληθή νκάδα ALENTRADA HISTORICAL DANCE THEATRE θαη ην Ηηαιηθό πγθξόηεκα HISTORICAL GROUP OF FIVIZZANO Σεηάξηε 14/10/ :30 Παξέιαζε νκάδσλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν απέλαληη από ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Οη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηνπο HEYDERKRAUT 20:15 Ζ Φσλή ηνπ ώκαηνο - Ο Υνξόο ζηελ Κξήηε Καιιηηερληθή επηκέιεηα, ζύιιεςε Ιδέαο: Γηάλλεο θαη Γηώξγνο Μεγαιαθάθεο Υνξόο: Οκάδα Έθθξαζεο Κξεηηθώλ Υνξώλ Γηάλλε θαη Γηώξγνπ Μεγαιαθάθε Υνξεπηέο: Γηάλλεο Μεγαιαθάθεο (εξεπλεηήο-ρνξνδηδάζθαινο) Γηώξγνο Μεγαιαθάθεο (εξεπλεηήο-ρνξνδηδάζθαινο) Γηάλλεο Πεδεθηάθεο - Νηθνιέηηα Κνπξθνύηα - Βαζηιεία Πξσηνπαπά Μνπζηθνί: Γηώξγνο Κνληνγηάλλεο- ιύξα Γεκήηξεο Βαξειόπνπινο-ιανύην Υσξίο θακία δηάζεζε λνζηαιγηθήο ζηείξαο επηζηξνθήο ζ` έλα παξειζόλ πνπ δελ ππάξρεη, ε Οκάδα Έθθξαζεο Κξεηηθώλ Υνξώλ Γηάλλε θαη Γηώξγνπ Μεγαιαθάθε παξνπζηάδεη κηα παξάζηαζε γεκάηε κε θξεηηθή κνπζηθή θαη ρνξό, αιιά θαη εηθόλεο, ηνπία, αλζξώπνπο, ρνξεπηέο από ηελ Κξήηε πνπ πξνβάιινληαη παξάιιεια ζηελ νζόλε. Έλα ζέακα πνπ ζπλδπάδεη ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ηνλ ρνξό κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθόλα. Κπξηαξρεί ε απόιπηε ηαύηηζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρνξεπηή κε ηνλ ξπζκό θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ην απηνζρεδηαζηηθό ηνπ ηαιέλην λα δεκηνπξγεί απζόξκεηα ρνξεπηηθέο θηγνύξεο, επεξεαζκέλνο ζεηηθά από ηνπο κνπζηθνύο. Η νκάδα επηδίδεηαη ζε εληππσζηαθά άικαηα, ηαρύηαηεο ρνξεπηηθέο θηγνύξεο ζην έδαθνο ηηο νπνίεο δηαθξίλεη ην πάζνο θαη ε δύλακε ηνπ θνξκηνύ. Έλα ηέηνην εγρείξεκα παξνπζηάδεηαη πξώηε θνξά ζε επίπεδν παξαδνζηαθνύ ρνξνύ, δηόηη αληηκεησπίδεη κε θξηηηθή δηάζεζε ην θνιθιόξ θαη αλαδεηά, κέζα από ηα πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ δεκηνπξγώλ θαη όισλ όζσλ ζπκκεηέρνπλ,κε ρηνύκνξ, ζθεπηηθηζκό αιιά θαη αγάπε, ηνπο ιόγνπο πνπ, αθόκα θαη ζήκεξα, ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο καο ζπγθηλνύλ. Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο, νξγάλσζεο παξάζηαζεο: Μαξίλα Γεσξγνπνύινπ (εζνπνηόο-ζεαηξνιόγνο) Η παξάζηαζε πεξηνδεύεη ππό ηελ αηγίδα ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Κξεηηθώλ σκαηείσλ. 20:15 Πέκπηε 15/10/ :30 Παξέιαζε νκάδσλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν απέλαληη από ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Oη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηνπο HEYDERKRAUT

8 20:15 Μνπζηθή παξάζηαζε κε ηελ Γεξκαληθή νκάδα HEYDERKRAUT, ηελ νκάδα από Λεπθνξσζία STEAM SHOW, ηελ Οπθξαληθή νκάδα ALENTRADA HISTORICAL DANCE THEATRE θαζώο θαη ην Ηηαιηθό πγθξόηεκα HISTORICAL GROUP OF FIVIZZANO. Παξαζθεπή 16/10/ :30 Παξέιαζε νκάδσλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν απέλαληη από ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Oη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηνπο HEYDERKRAUT 20:15 Θεαηξηθή παξάζηαζε «Nεξά ηεο Kύπξνπ, ηεο πξίαο θαη ηεο Aηγύπηνπ». πνπδή ζηνλ Θεαηξηθό Kαβάθε. Θ.E.ΠA.K (Θεαηξηθό Eξγαζηήξη Παλεπηζηεκίνπ Kύπξνπ) θελνζεζία - Γηαζθεπή: Mηράιεο Πηεξήο Μνπζηθή: Eπαγόξαο Kαξαγηώξγεο Δλδπκαηνινγηθή επηκέιεηα: ηαύξνο Aλησλόπνπινο Τπεύζπλε παξαγσγήο-βνεζόο θελνζέηεο: ηακαηία Λανπκηδή H παξάζηαζε αλαπιάζεη «ηνλ Διιεληθό θαηλνύξην θόζκν κέγα» κε ηηο «κεγάιεο επηθξάηεηεο» ζε Αλαηνιή θαη Γύζε, όπσο ηνλ ζπλέιαβε θαη ηνλ πξαγκάησζε ν Aιεμαλδξηλόο πνηεηήο Kσλζηαληίλνο Π. Kαβάθεο. Bαζύηαηα ηζηνξηθόο πνηεηήο, αμηνπνίεζε ηε βαζηά γλώζε ηνπ ηεο Ιζηνξίαο, ηδίσο ηεο Διιεληζηηθήο, βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο πεξηόδνπ. Πνιιά πνηήκαηά ηνπ (ηδίσο ηα θηινζνθηθά) δελ εληνπίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, αθνύ ηέκλνπλ όιε ηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ αλζξώπνπ από ηελ αξραηόηεηα έσο ηελ Αλαγέλλεζε. H ζπιινγηθή θσλή πνπ ππάξρεη ζηελ πνίεζε ηνπ Kαβάθε θαη εθθέξεηαη ζπλήζσο από ηνλ αθεγεηή ή θαη θάπνηα ηζηνξηθά πξόζσπα, ζηελ παξάζηαζε απνδίδεηαη από έλα ρνξό 15 πξνζώπσλ κε ρνξηθά πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ αξραία ηξαγσδία αιιά θαη ζηελ αλαγελλεζηαθή ηεο αλαβίσζε σο λενθιαζηθή θόξκα. άββαην 17/10/ :30 Σειηθή Παξέιαζε νκάδσλ από ηα θώηα ηξνραίαο πξνο ην Μεζαησληθό Μνλαζηήξη - Λεσθόξνο Μαθαξίνπ 20:00 Δίζνδνο νκάδσλ παξέιαζεο 20:10 Οη θαιιηηέρλεο ηνπ Οιιαλδηθνύ ζεάηξνπ δξόκνπ PAVANA "Υνξνί ηεο θσηηάο" από ηνπο HEYDERKRAUT ΛΟΤΓΟΒΗΚΟ ΣΧΝ ΑΝΧΓΔΗΧΝ : "ΓΚΡΔΜΟ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΣΑ ΠΟΤΛΗΑ" ΓΔΝ ΕΖΛΔΤΧ ΣΑ ΠΟΤΛΗΑ ΓΗΑΣΗ ΠΔΣΟΤΝ ΑΛΛΑ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΓΚΡΔΜΟ ΦΗΘΤΡΗΔ Ζ ΜΗΚΡΖ ΥΔΛΧΝΑ ΚΟΗΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΟΝΔΜΔΝΟ ΠΟΓΑΡΑΚΗ ΣΖ... [ Λνπδνβίθνο ησλ Αλσγείσλ από ηνλ νκώλπκν δίζθν ] Με ηέηνηεο θαη κ' άιιεο ηόζεο ηζηνξίεο, πνπ άιινηε ηηο ηξαγνπδά θη άιινηε ηηο δηεγείηαη, ν Λνπδνβίθνο ησλ Αλσγείσλ ζα θιείζεη ην Φεζηηβάι ηνπ Γήκνπ Αγίαο Νάπαο κ' έλαλ ηξόπν καγηθό... Γείρλνληάο καο πσο ηα θηεξά καο, ηα θνπβαιά ν Άγγεινο πνπ καο πξνζηαηεύεη. Ο Λνπδνβίθνο ησλ Αλσγείσλ ζα ζπκκεηέρεη καδί κε ηνπο κνπζηθνύο ηνπ: Αιίθε Εσγξάθνπ - Σξαγνύδη Γηώξγν Κνληνγηάλλε - Λύξα θαη Κξνπζηά Αληώλε Μπηαθίδε - Κηζάξα Μαλόιε Μπαξδάλε - Φπζαξκόληθα θη Αθήγεζε. 21:30 Σειεηή ιήμεο θαη θήξπμε 11 νπ Μεζαησληθνύ Φεζηηβάι από ην Γήκαξρν Αγίαο Νάπαο θύξην Γηάλλε Καξνύζν

9 Έθζεζε κε ζέκα ηα Μεζαησληθά Ληκάληα - ΟΛΚΑ II Σαμηδεύνληαο από θαη πξνο ην Βπδάληην-Μεζαησληθά Ληκάληα από ηνλ Δύμεηλν Πόλην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Η έθζεζε απνηειεί έλα θσηνγξαθηθό ηαμίδη ζηνλ καγεπηηθό θόζκν ηεο Αλαηνιήο. Μέζα από ράξηεο, πνξηνιάλνπο, ραξηζηηθά, κηθξνγξαθίεο ρεηξνγξάθσλ, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα θαη θσηνγξαθίεο από ηνλ 12αηώλα έσο θαη ζήκεξα, παξνπζηάδνληαη πνηθίιεο όςεηο 60 ιηκαληώλ ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ, ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κύπξνπ, πνπ αλαδεηθλύνπλ ην πινύζην Μεζαησληθό παξειζόλ ησλ αληηζηνηρώλ ρσξώλ. Έθζεζε Βελεηζηάληθεο Μάζθαο θαη θνζκεκάησλ ηεο Μαξίαο Βεξεζηέ Ζ Μαξία Βεξεζηέ ζπνύδαζε ζρέδην θαη θαηαζθεπή θνζκήκαηνο ζηελ Φισξεληία, όπνπ παξάιιεια παξαθνινύζεζε καζήκαηα θαηαζθεπήο βελεηζηάληθεο κάζθαο από "papiermache". Έθζεζε Μεζαησληθνύ νπιηζκνύ ηνπ Κπξηάθνπ Υαηδεγηάλλε θαη εξγίνπ έξγε Κεξθνπιιά Ζ Ηζηνξία ρεηξνπηαζηή κέζα από ηηο ζπιινγέο όπισλ ηνπ Κπξηάθνπ Υαηδεγηάλλε ν νπνίνο άξρηζε λα ζπιιέγεη από ην 1999 δηάθνξα Ηζηνξηθά ζπιιεθηηθά όπια από ηελ Μεζαησληθή Πεξίνδν. Με ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο Ηζηνξηθή, Πνιηηηζηηθήο θαη Λατθήο Κιεξνλνκηάο θαζώο επίζεο θαη ηεο Δζληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. Έθζεζε "Οη Πνύππεο" & "Ζ Πξνίθα ηεο γηαγηάο κνπ" ηνπ Γηώξγνπ Κνγηώλε Σν παηρλίδη θαηά ηελ Μεζαησληθή Πεξίνδν ήηαλ απαγνξεπκέλν όκσο νη πξν γηαγηά καο έθηηαρλε θνύθιεο πάληλεο όπσο ύθαηλε θαη ηα πθαληά ηεο. Αο μεηπιίμνπκε ηελ πξνίθα ηεο γηαγηάο καο κε ηα παξαδνζηαθά Μεζαησληθά θξνζέ & πθαληά. Έθζεζε _ Παξαδνζηαθά Δλδύκαηα ηνπ ηόπνπ καο Παξνπζίαζε πθαζκάηηλσλ ζηνιώλ, πνπ κε θόπν θαη κε ηέρλε πθαίλνληαη από ηηο γπλαίθεο ηεο Κύπξνπ καο, θαη νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ ππέξνρα θνζηνύκηα επνρήο Έθζεζε _ Θεζαπξνί ηεο Δπνρήο Γηώξγνο Κνγηώλεο Εώλεο, πεξηιαίκηα, ηεξιίθηα, γηαξηάληα, πεξηδέξαηα, πόξπεο θαη άιια θνκςνηερλήκαηα, όπσο θαξθνπξέληα πηξνύληα, θνπηαιάθηα θαη άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηεο επνρήο αλαδεηθλύνπλ ηνλ πνιηηηζκό κηα άιιεο παξακπζέληαο επνρήο. Οη γπλαίθεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πιήξε ζεηξά θνζκεκάησλ γηα ηα καιιηά, ην ιαηκό, ηα απηηά θαη ηνπο θαξπνύο. Σν Λνπινύδη σο θόζκεκα ζηνλ Μεζαίσλα Κνζκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε άλζε ζα καο ηαμηδέςνπλ ζηελ παξακπζέληα επνρή ησλ λεξάηδσλ. Ζ θαιέληνπια όκνξθε θαη πνιύηηκε κε ην ιαηηληθό όλνκα "Calendae" ή σο "Υξπζάθη ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο", πνιινί ηελ απνθαινύλ θαηηθέ θαη κνηάδεη κε ηε καξγαξίηα θαη ην ρξπζάλζεκν ζε ρξσκαηηζκνύο θίηξηλν ή πνξηνθαιί πάληα ζαπκαηνπξγό θαη δηαθνζκεηηθό. Παξνπζίαζε Σδίλα Μαλώιε Πνιπβίνπ, Αλαζηαζία Παπαθπξηαθνύ Παξακπζέληεο εμσηηθέο καγηθέο θνκώζεηο Μεζαησληθήο επνρήο Σα καθξηά καιιηά ζπλήζσο πέθηνπλ ειεύζεξα ζηνπο ώκνπο θαη νη Βόζηξπρνη, Κνηζίδεο (Πινρκνί), θαη νη θόηζνη ήηαλ θαζεκεξηλνί ηξόπνη δηακόξθσζεο ησλ καιιηώλ. Οη γπλαίθεο γηα λα δώζνπλ ζρήκα ζηα καιιηά ρξεζηκνπνηνύζαλ έλα εξγαιείν κε ηελ νλνκαζία Calamistrum θάηη ζαλ ην ζεκεξηλό ζίδεξν ησλ καιιηώλ. Οη γπλαίθεο επίζεο ζηόιηδαλ ην θεθάιη ηνπο κε θηέλεο από ρξπζό, αζήκη θαη άιιεο θαξθίηζεο θαζώο θαη πεξνύθεο γηα λα θαίλνληαη ηα καιιηά πην πινύζηα. Σν πιέμηκν ησλ καιιηώλ κε ύθαζκα ή δίθηπ πνιύ ραξαθηεξηζηηθό. Παξνπζίαζε Οδπζζέαο Βαζηιείνπ θαη ε νκάδα ηνπ - Artizan Hair Studio Ζ Σέρλε ηεο Κεξακηθήο Ζ ηέρλε ηεο θεξακηθήο γηα δνρεία γηα εθπάισζε θαη άιιεο νηθηαθέο ρξήζεηο θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζηε Κύπξν γύξσ ζηνλ 13 ν αηώλα. Σα Κππξηαθά αγγεία βξίζθνληαη κέζα ζηε βπδαληηλή παξάδνζε ηόζν από άπνςε ηερληθήο, όζν θαη από άπνςε δηαθόζκεζεο αθνύ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο είλαη εγράξαθηα. ηαδηαθά ε θεξακηθή ηέρλε εκπινπηίζηεθε κε ληόπηα ζηνηρεία, θαζώο θαη από ηε ηαπξνθνξηθή θαη Ηηαιηθή ηέρλε ηεο δύζεο. Παξνπζίαζε Γαιάηηα Υξηζηνθνξίδνπ.

10 Καζ όιε ηελ εβδνκάδα θαη ηε δηάξθεηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Φεζηηβάι, ζην ρώξν ηεο απιήο ηνπ Μεζαησληθνύ Μνλαζηεξηνύ: Πξνζθέξνπκε Μεζαησληθά θαγεηά όπσο Αθέιηα θαη θαππακά Σν λόζηηκν θνηόπνπιν βξαζηό ην ξεκουννίζουμε θαη ην ζεξβίξνπκε κε ξόδη. ην θνηλό πξνζθέξεηαη θξαζί, μεξνί θαξπνί θαη άιια εδέζκαηα. Λεηηνπξγνύλ πεξίπηεξα κε εθζέζεηο Μεζαησληθώλ καζθώλ, θεξακηθώλ αιιά θαη αγηνγξαθηώλ, Μεζαησληθνύ νπιηζκνύ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν. Ζ Μεζαησληθή εθθιεζία ηνπ Μνλαζηεξηνύ είλαη αλνηθηή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Μεζαησληθνύ Φεζηηβάι.

11 Ηζηνζειηδα «ΝΖΟ ΑΓΗΧΝ» (www.nisosagion.com) 30 Οθησβξίνπ 2015, 19:30, Δγθαίληα Παξεθθιεζίνπ Αγίσλ Πατζίνπ θαη Αξζελίνπ Καππαδόθνπ Αγίαο Νάπαο Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο πξνζθαινύκε ζηα εγθαίληα ηνπ Παξεθθιεζίνπ ησλ αγίσλ Πατζηνπ θαη Αξζέληνπ Καππαδόθνπ πνπ ζα γίλνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ ηελ Παξαζθεπή 30 Οθησβξίνπ 2015 θαη ώξα 7:30κ.κ. ζην Ιεξό Παξεθθιήζην ηνπ Αγίνπ Αξζέληνπ θαη Πατζίνπ ηνπ αγηνξείηνπ. Τεο ηειεηήο ησλ εγθαηλίσλ ζα πξνεζηεί ν Παληεξώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Κσλζηαληίαο-Ακκνρώζηνπ θ.θ. Βαζίιεηνο. Η ηειεηή απηή είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελνξία θαη ηνλ Γήκν καο, κηαο θαη είλαη κηα ηδηαίηεξα θαηαλπθηηθή αθνινπζία θαηά ηελ νπνία ηα Άγηα Λείςαλα εληαθηάδνληαη ζην κέζν ηεο Αγίαο Τξάπεδαο. Όια ηα ζθεύε θαη ηα άκθηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζηελ Αγία Τξάπεδα είλαη θαηλνύξγηα, ηα θαιύηεξα, όπσο αξκόδεη λα πξνζθέξνπκε ζην Θεό. Τα εγθαίληα είλαη ε ηειεηή κε ηελ νπνία θαζηεξώλεηαη θαη θαζαγηάδεηαη έλαο λαόο. Τν απιό θηίζκα κεηαβάιιεηαη ζε νίθν ιαηξείαο θαη πξνζεπρήο θαζώο θαη ε ηξάπεδα ηνπ ζε ηεξό ζπζηαζηήξην θαη Αγία Τξάπεδα. Χσξίο εγθαίληα δελ είλαη δπλαηή ε ηέιεζε θαλελόο κπζηεξίνπ παξά κόλν κε ηε ρξήζε Αληηκελζίνπ, ιηλνύ δειαδή πθάζκαηνο πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ Αγία Τξάπεδα κέρξη ηα εγθαίληα, αθνύ ζ' απηό ππάξρνπλ ηκήκαηα ιεηςάλσλ αγίσλ. Τα εγθαίληα είλαη νπσζδήπνηε ζπλδεδεκέλα κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ε Δθθιεζία ζην Ναό σο ιεηηνπξγηθό ρώξν αθελόο, θαη αθεηέξνπ κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηνλ άλζξσπν σο ιεηηνπξγηθό όλ θαη πξνζσπηθόηεηα κε ζθνπό ηνλ αγηαζκό θαη ηε ζέσζε. Η ηειεηή απηή κε απιά ιόγηα, είλαη ην βάπηηζκα ελόο λανύ. Γη' απηό θαη ζην Παλεγύξη ησλ Δγθαηλίσλ θαινύκαζηε όινη λα ζπκκεηάζρνπκε πλεπκαηηθά θαη κε πίζηε. Η ηεξόηεηα ηνπ παλεγπξηνύ απηνύ ζηεξίδεηαη ζηελ πίζηε καο πσο ν Ναόο είλαη έξγν ηνπ Χξηζηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, έξγν όιεο ηεο Παλαγίαο Τξηάδνο. Ο Ναόο είλαη αζθαιώο νίθνο ηνπ Θενύ, αιιά θαη ην δηθό καο ζπίηη, γη' απηό θαη πξέπεη λα είλαη ην θέληξν ηεο δσήο καο. Όζνη επηζπκνύλ λα γίλνπλ αλάδνρνη ζην βάθηηζκα θαη ζην κύξσκα ηεο εθθιεζίαο κπνξνύλ λα απνηαζνύλ ζηνλ θ. Μάξην Πέξνηθν ηει , Δίζηε όινη πξνζθεθιεκέλνη ζηελ ηειεηή απηή γηα λα δεεζνύκε όινη καδί πξνο ηνλ Κύξην λα επινγήζεη θαη λα δηαθπιάηηεη δηαπαληόο ηνλ Ιεξό καο Ναό. Ιδηαίηεξε πξόζθιεζε απεπζύλνπκε ζε όζνπο βνήζεζαλ κέρξη ηώξα, βνεζνύλ θαη ζα βνεζήζνπλ κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξόπν γηα ηα Δγθαίληα.

12 ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ Τν εξρόκελν Σάββαην 3 Οθησβξίνπ :00κ.κ ζα ηειεζηεί Δζπεξηλόο ζην μσθιήζη ηεο Αγίαο Θέθιεο Σσηήξαο. Τελ επνκέλε, Κπξηαθή 4 Οθησβξίνπ 2015, 6:30-9:00π.κ. ζα ηειεζηεί Θεία Λεηηνπξγία.