Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκόηεηαο θαη πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο Ucw, Uw, Uf, Ug,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκόηεηαο θαη πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο Ucw, Uw, Uf, Ug,"

Transcript

1 Uf2 UW Uf1 ΨG UG Ψp Up ΨG UCW UW Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκόηεηαο θαη πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο Ucw, Uw, Uf, Ug, Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ηης UG Uf

2 20% Υαλοπίνακες 8% Αρμοί 28% Κουφώματα

3 ΠΑΓΟ ΝΔΡΟ ΑΣΜΟ Βαζηθέο έλλνηεο από ηελ Θεξκόηεηα Η ζεξκόηεηα Q είλαη κία κνξθή ελέξγεηαο Η ζεξκόηεηα Q είλαη ην θπζηθό κέγεζνο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ην ελεξγεηαθό πεξηερόκελν ηνπ ζώκαηνο Υαιάξσζε δεζκώλ ησλ Μνξίσλ κε ηελ Πξνζαγσγή Θεξκόηεηαο 0 C 20 C 100 C

4 Παξάδεηγκα Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε Θεξκνθξαζία t, είλαη ε ζεξκηθή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ Πιήξεο αθηλεζία κνξίσλ = Απόιπην κεδέλ 0ºΚ 1 K = 1 C 0º Κ = - 273,15ºC. 5 ºC = ( ºF- 32 ) 9 Πνζόλ ηεο ζεξκόηεηαο Q ºC = ( 131ºF- 32 ) = = 55ºC 9 9 Q = m c Γt (Joule ή Wh) m = Η Μάδα ηνπ ζώκαηνο Kg c = Δηδηθή ζεξκόηεηα (ζεξκνρσξεηηθόηεηα) ηνπ πιηθνύ ( Pb 0,13 Cu 0,38 Al 0,89 H 2 O 4,19 ζε kj / kg K Γt= Η Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο

5 Απνηειέζκαηα ηεο Θεξκόηεηνο 1. Αύμεζε ηνπ όγθνπ θαηά ηελ ζέξκαλζε

6 l Δl Η επηκήθπλζε θαηά ηελ ζέξκαλζε ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν Γl = l α Γt (mm) l = Σν κήθνο ηεο ξάβδνπ ζε mm α = πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ πιηθνύ ηεο ξάβδνπ (α = 0, για Αλοσμίνιο και α= 0, για Χάλσβα ) Γl = Η Γηαθνξά κήθνπο ηεο ξάβδνπ ζε mm Γt = Η Γηαθνξά Θεξκνθξαζίαο (περίποσ 80ºC σε κατασκεσές)

7 Γl = l α Γt (mm) Παράδειγμα: Μήκος Βέργας Αλοσμινίοσ l = 6 m =6000 mm Για Υλικό Αλοσμίνιο ηο α = 0, Γιαθορά Θερμοκραζίας Γt = 60 C Γl = (mm) Γl = 8.6 (mm) Η επηκήθπλζε θαηά ηελ ζέξκαλζε (ζεξκηθή δηαζηνιή) πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζπλερώο ππόςε ζηα θηίξηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη από πιηθά κε δηαθνξεηηθό ζπληειεζηή δηαζηνιήο (Αξκνί Γηαζηνιήο, Διεύζεξεο Δδξάζεηο θαη άιια κέηξα)

8 Απνηειέζκαηα ηεο Θεξκόηεηνο 2. Καηά ηελ ζέξκαλζε κεηώλεηαη ε αληνρή όισλ ησλ ζσκάησλ

9 Μεηαθνξά ηεο Θεξκόηεηνο δηα Αγσγήο ηα ζηεξεά ζώκαηα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα Όπνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο, κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ην ζώκα κε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πξόο ην ζώκα κε ηελ ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία

10 . Θεξκηθή Ρνή Q είλαη ε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο ζηελ κνλάδα ηνπ ρξόλνπ (Μνλάδα Μέηξεζεο W) Ο πληειεζηήο ζεξκηθήο Αγσγηκόηεηαο (Θεξκναγσγηκόηεηα) λ (W/m K) είλαη ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο ηνπ πιηθνύ θαη αληηζηνηρεί, ζηελ ζεξκόηεηα ε νπνία δηέξρεηαη ζε 1 sec, από ηελ επηθάλεηα ηνηρώκαηνο 1 m 2 θαη πάρνπο 1m, ζε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 1ºΚ (ή 1ºC) λ (W/m K) Αλουμίνιο 160,0 Χάλυβας 50,0 Γυαλί Επίπεδο 0,8 Πολυαμίδιο 6.6 0,3 EPDM 0,25 PVC 0,17 Θέρμο πάνελ 0,035

11 Μεηαθνξά ηεο Θεξκόηεηνο κε πλαγσγή ηα πγξά θαη αέξηα ζώκαηα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά ζεξκόηεηνο κε ηελ θίλεζε ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο (επαθή κεηαθνξά).

12 Η κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη από ηελ ηθαλόηεηα κεηαβάζεσο (ζπληειεζηήο Μεηαβάζεσο - Δηδηθή πλαγσγηκόηεηα ή ζπληειεζηήο πλαγσγηκόηεηνο α (w/m 2 K) ) από ην κέζνλ (πγξό ή αέξην) πξνο ην ηνίρσκα θαη αληίζηξνθα Αέξαο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο Αέξαο ζην ύπαηζξν (αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα αλέκνπ) α = 3,5 35 W/m 2 K α = W/m 2 K

13 Μεηαθνξά ηεο Θεξκόηεηαο κε Αθηηλνβνιία ε θάζε ζώκα παξαηεξείηαη εθπνκπή θαη παξαιαβή ελέξγεηαο ππό κνξθή αθηηλνβνιίαο (ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο 0,02 κέρξη 800κm Η αθηηλνβνιία δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα κέζν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο πρ ειηαθή αθηηλνβνιία Η ζεξκηθή αθηηλνβνιία ππνινγίδεηαη δπζθνιόηεξα

14 Η κεηαθεξόκελε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία εμαξηάηαη κόλν από ηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηώλ ησλ αθηηλνβνινύλησλ ζσκάησλ Γηαθνξεηηθή απνξξόθεζε ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο ιόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο

15

16 Τι πρέπει να γνωρίζει ο καηαζκεσαζηής κοσθωμάηων ηο 2010; Ucw Uw Uf Ug Ψg UW Ψg Ug UW Ug Uf Uf2 Uf1 Ψp Up UCW

17 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηνύ Θεξκνπεξαηόηεηαο Uw

18 1. ε Hot Box EN : Η Μέηξεζε ηζρύεη κόλν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, ηύπν παιώζεσο θαη πιαηζίσλ αινπκηλίνπ πνπ έγηλε ε κέηξεζε.

19 2. Από ηνπο Πίλαθεο ηνπ Πξνηύπνπ ΔΝ , Πίλαθαο F1, F2, F3, F4. Ο ηξόπνο απηόο είλαη γεληθόο θαη δίλεη θαηά πνιύ ρεηξόηεξα απνηειέζκαηα από ηηο άιιεο δύν κεζόδνπο. Τπάξρνπλ πξνϋπνζέζεηο. Γελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Δίλαη εύθνινο αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ ιάζνπο Ο Τπνινγηζκόο ζηνπο πίλαθεο έγηλε κε Κάζεηα Σνπνζεηεκέλν θνύθσκα Γηάζηαζε θνπθώκαηνο 1,23 x 1,48 m Δπηθάλεηα πιαηζίσλ 20% θαη 30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο Τάισζε Ug 2,1 ρσξίο επίζηξσζε θαη Ug 2,0 low-e Ψπρξό πιαίζην Uf = 7,0 Θεξκνδηαθνπηόκελν πιαίζην 2,2 Uf 3,8 Μνλόθπιιν

20 30% Ug Uf 2,2 7,0 2,7 2,7 4,0 1,9 2,3 3,6

21 3. Με πξόγξακκα Δπαιεζεπκέλν-Δπηθπξσκέλν (Validated) από θνηλνπνηεκέλν Δξγαζηήξην (Notify Body) γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ππνινγηζκώλ βάζεη ηνπ πξνηύπνπ ISO EN :2003 Annex D. Σν Πξόγξακκα ΔΣΔΜ-Pro είλαη επαιεζεπκέλν. Γεθάδεο θαηαζθεπαζηέο ην ρξεζηκνπνηνύλ

22 O Σύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ Uw βάζεη ηνπ ISO :2006 γηα απιό παξάζπξν A g U g + A f U f +l ς g g U w = A g + A f Τπνινγηζκνί κε πξνγξάκκαηα (Software) κε επαιεζεπκέλα από θνηλνπνηεκέλα εξγαζηήξηα δελ επηηξέπνληαη. Σα απνηειέζκαηά ηνπο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ζήκαλζε CE

23 ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΣΗΜΑΣΟ Παξαρσξεί ΙΣΣ κε Uf γηα θάζε δηαηνκή Αινπκηλίνπ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνπθώκαηνο ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΑΛΩΔΩΝ Παξαδίδεη CE κε επηδόζεηο Ug γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ παιώζεσλ νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θνπθσκάησλ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ Παξαδίδεη CE κε επηδόζεηο Uw γηα θάζε θνύθσκα μερσξηζηά ΠΔΛΑΣΗ

24 Σν Uw γηα θάζε θνύθσκα μερσξηζηά ππνινγίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θνπθσκάησλ, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηνλ ζσζηό ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή θαη ηελ νξζή αλαγξαθή ηνπ θαηά ηελ ζήκαλζε CE ηνπ θνπθώκαηνο

25 O Σύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ Uw βάζεη ηνπ ISO :2006 γηα απιό παξάζπξν A g U g + A f U f +l ς g g U w = A g + A f

26 ΣΟΜΗ #7

27 Uf = 3,2 ΣΟΜΗ 1 Uf = 2,9 Uf = 2,9 ΣΟΜΗ 2 Uf = 3,0 ΣΟΜΗ 3

28 ΣΟΜΗ #7 Uf = 3.0

29

30

31

32

33 3,0 2,7 3,0

34 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή Θεξκνπεξαηόηεηνο U p α i λ g λ PU λ Al α e Τπνινγηζκόο ζύκθσλα κε ην ΔΝ ISO 6946 ώκα κε πνιιαπιά ηνηρώκαηα R s 1 U p = ---- R d 1 d 2 d 3 R s από Annex D EN13947 Αντισταση θερμικής διαπερατότητος R = d 1 + R d d s α i λ g λ PU λ Al α e

35 ISO ANNEX E Φg

36 ISO ANNEX E Φg

37 Β ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ U f ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 2,4 2,3 2,2 b1 b2 bολ = b1+b2 bολ / Β 2,2 2,1 2, b Εξωτερικό / Β

38 O Σύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ Uw βάζεη ηνπ ISO :2006 γηα απιό παξάζπξν A g U g + A f U f +l ς g g U w = A g + A f

39

40 A W A g A f ψ g l g = Συνολική Επιφανεια Κουφώματος = Επιφανεια Υάλωσης = Επιφανεια Διατομής Αλουμινίου = Συντελεστής Θερμοπερατότητος του υαλοπίνακος (της περιμετρικής σφράγισης ) συσχετισμένος με το μήκος = Μήκος της ορατής περιμετρου του υαλοπίνακος

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΟΤ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Aλάιπζε κηγκάησλ Η ρξσκαηνγξαθηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κεζόδσλ δηαρσξηζκνύ κηγκάησλ αλόξγαλσλ ή νξγαληθώλ νπζηώλ ζηηο επηκέξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θπζηθή ησλ εκηαγσγώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο επαθήο p-n, λα πάξνπλ κεηξήζεηο θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ»

«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «εηζκηθή Μεραληθή & Αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο» «ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ» ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δπαγγειηλή Εέθνπ, Ηωάλλεο Βακβαθάο, Γεώξγηνο Μήηζνπ θνπόο Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic)

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) 1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) Σν δίθηπν ζσιελώζεσλ απνηειείηαη από ζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ISO- MEDIUM (πξάζηλνο) κε ζύλδεζε κέζν εηδηθώλ κεηαιιηθώλ Flexible Coupling ηύπνπ S/75 ηνπ Ακεξηθάληθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα