ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ."

Transcript

1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.Π, ΚSc

2 ηόρνο Παξνπζίαζεο δεδνκέλα «ΣΔΔ ΘΔΛΑΘ -ΚΔΙΔΣΖ» απνηειέζκαηα

3 Γνκή Παξνπζίαζεο Βαζηθέο έλλνηεο ΘΔΛΑΘ Δπξσπατθό πξόηππν ΗSO Ινγηζκηθό «ΘΔΛΑΘ ΣΔΔ ΚΔΙΔΣΖ»

4 Σερληθέο νδεγίεο -ΦΔΘ Θ.ΔΛ.Α.Θ (ΦΔΘ 407, 9 Απξηιίνπ 2010) ΣΟΣΔΔ (Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο) ΣΟΣΔΔ (Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ) ΣΟΣΔΔ (Θιηκαηηθά δεδνκέλα) ΣΟΣΔΔ (Οδεγίεο θαη έληππα ελ. επηζεσξήζεσλ) Ινγηζκηθό «ΘΔΛΑΘ-ΣΔΔ»

5 Οξηζκνί Εξεηαζόμενο κηήπιο => Υπάπχον κηήπιο Κηήπιο αναθοπάρ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

6 Δλεξγεηαθή θαηάηαμε θηεξίνπ- Πίλαθαο 1.3 ΣΟΣΔΔ-1 Θαηεγνξία Όξην θαηεγνξίαο Α+ ΔΡ 0,33 R Α 0,33R<EP 0,50R B+ 0,50R<EP 0,75R Β Γ Γ 0,75R<EP 1R 1R<EP 1,41R 1,41<ER 1,82R Θαηάηαμε βάζεη ηεο πρωτογενούς ελέξγεηαο

7 Δλεξγεηαθή κειέηε Λέα θηήξηα Δλεξγεηαθή θαηάηαμε λένπ θηεξίνπ: Β

8 Ινγηζκηθό Δλεξγεηαθή θαηάηαμε

9 Ινγηζκηθό: Απνηειέζκαηα αλά κήλα

10 Ινγηζκηθό: ύγθξηζε Τπάξρνλ θηήξην Θηήξην αλαθνξάο

11 Δπξσπατθό πξόηππν ISO Θεξκηθέο απώιεηεο Θεξκηθέο απώιεηεο - Κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από αεξηζκό (παξαζηηηθόο θαη θπζηθόο αεξηζκόο) - Κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από κεηάδνζε

12 Γεδνκέλα γηα ππνινγηζκό ζεξκηθώλ απσιεηώλ Δζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηεξίνπ Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο ΓΣ πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηνο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνηρεία γηα θπζηθό αεξηζκό (π.ρ m 3 /h/άηνκν, αξηζκόο αηόκσλ) ηνηρεία γηα παξαζηηηθό αεξηζκό (π.ρ δηείζδπζε αέξα από θνπθώκαηα, θακηλάδεο θ.ι.π)

13 Δπξσπατθό πξόηππν ISO Θεξκηθά θέξδε Θεξκηθά θέξδε - Ζιηαθά θέξδε - Θέξδε από εζσηεξηθέο πεγέο (αλζξώπνπο θαη ζπζθεπέο)

14 Γεδνκέλα γηα ππνινγηζκό ζεξκηθώλ θεξδώλ Πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία αλά επηθάλεηα θηεξίνπ θαη πξνζαλαηνιηζκό πληειεζηήο ειηαθήο δηαπεξαηόηεηαο παινπηλάθσλ Πνζνζηό ζθίαζεο επηθαλεηώλ ηνηρεία γηα άηνκα (αξηζκόο, δξαζηεξηόηεηα) ηνηρεία γηα ζπζθεπέο (αξηζκόο θαη ηύπνο)

15 Βαζηθέο εμηζώζεηο ηνπ ISO Εήηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε: QH,nd= Qtr+Qve ngn*(qint+qsol) Heat transfer Thermal gains Εήηεζε ελέξγεηαο γηα ςύμε: Qc,nd= Qint+Qsol ngn*(qtr+qve) Thermal gains Heat transfer Βήκα ππνινγηζκνύ: Μηνιαίο

16 Βήκαηα ππνινγηζκώλ Εήηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (kwh/m 2 ) Βαζκνί απόδνζεο ε/κ εγθαηάζηαζεο Θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (kwh/m 2 ) πληειεζηέο κεηαηξνπήο Θαηαλάισζε πρωτογενούς ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (kwh/m 2 )

17 Γνκή θηεξίνπ Εώλε (ζεξκαηλόκελνο ρώξνο) Θηήξην Κε ζεξκαηλόκελνο ρώξνο Ζιηαθόο ρώξνο

18 Θεληξηθή ζειίδα ινγηζκηθνύ Βήκα 1ν

19 Γηαρσξηζκόο ηνπ θηεξίνπ ζε δώλεο Βιέπε ΣΟΣΔΔ 1 ζει 19, 2.2 ΕΩΝΖ=ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΥΩΡΟ Σύπνο θαη ξπζκόο αεξηζκνύ. Οη ρώξνη κε κεραληθό αεξηζκό πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνύλ από ηνπο ρώξνπο κε κόλν θπζηθό αεξηζκό. ηελ πεξίπησζε πνπ ρώξνη κε κεραληθό αεξηζκό έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο αεξηζκνύ πξέπεη επίζεο λα ρσξηζηνύλ ζε δώλεο. πζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςύμεο. Όηαλ δηαθνξεηηθνί ρώξνη έρνπλ πνιύ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπληζηάηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπο ζε δώλεο. Υξήζε (επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο, εζσηεξηθά θέξδε, σξάξην θ.α.).=> βιέπε ΣΟΣΔΔ 1 ζει , ζει 24 πίλαθαο 2.2 Σκήκαηα θηεξίνπ θάησ από 10% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ θηεξίνπ δελ εμεηάδνληαη μερσξηζηά

20 Γνκή Εώλεο Κέλςθορ Αδιαθανείρ επιθάνειερ ππορ εξωηεπικό αέπα (Σοίσορ, Οποθή, Πςλωηή, Πόπηα) Γιαθανείρ επιθάνειερ (Ανοιγόμενερ, Μη ανοιγόμενερ) Δπιθάνειερ ζε επαθή με έδαθορ (Σοίσορ, Γάπεδο) Δζωηεπικέρ διασωπιζηικέρ επιθάνειερ (Αδιαθανείρ (..), Γιαθανείρ (..)) Παθηηικά ηλιακά Άμεζος κέπδοςρ ςζηήμαηα Θέπμανζη (Παπαγωγή, Γιανομή, Σεπμαηικά, Βοηθηηικά) Ψύξη (Παπαγωγή, Γιανομή, Σεπμαηικά, Βοηθηηικά) ΕΝΧ (Παπαγωγή, Γιανομή, Σεπμαηικά) Ύγπανζη (Παπαγωγή, Γιανομή, Σεπμαηικά) ΚΚΜ (Θέπμανζη, Ψύξη, Ύγπανζη, Βοηθηηικά) Φωηιζμόρ (για ηπιηογενή ηομέα) Ζλιακόρ ζςλλέκηηρ

21 Πνιπδσληθό θηήξην Γελ ππάξρεη ζεξκηθή ζύδεπμε κεηαμύ ησλ δσλώλ Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο ππάξρεη κεηαμύ δώλεο θαη κε ζεξκαηλόκελνπ ρώξνπ

22 Γεδνκέλα -Απνηειέζκαηα δεδνκέλα «ΣΔΔ ΘΔΛΑΘ -ΚΔΙΔΣΖ» απνηειέζκαηα

23 Γεδνκέλα Τπνινγηζκνί Γεδνκέλα γηα θηήξην αλαθνξάο Γεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ έκκεζα Γεδνκέλα από ρξήζηε Βηβιηνζήθεο πξνγξάκκαηνο

24 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ αλά δώλε Βήκα 2ν ΣΟΣΔΔ 1 πίλαθεο ΣΟΣΔΔ 1 πίλαθαο 5.5 ζει 127 ΣΟΣΔΔ 1 ζει 77 παξάγξαθνο ΣΟΣΔΔ 1 ζει 95 παξάγξαθνο 4.2.4

25 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ θειύθνπο Βήκα 3ν ΣΟΣΔΔ 2

26 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ θειύθνπο Βήκα 3ν ΣΟΣΔΔ 2

27 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ Βήκα 4ν ΣΟΣΔΔ 1 πίλαθεο 4.1 ζει 85, 4.11 ζει 101 Πξνζνρή αλεκηζηήξεο F.C.U

28 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ Βήκα 4ν

29 Βηβιηνζήθε θιηκαηηθώλ δεδνκέλσλ Γεσγξαθηθό πιάηνο πόιεο Πεξίνδνο ζέξκαλζεο (βιέπε ΣΟΣΔΔ 1 ζει 22) Πεξίνδνο ςύμεο (βιέπε ΣΟΣΔΔ1 ζει 22) Μεληαίεο ηηκέο γηα - κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (TOTEE 3 ) - νιηθή αθηηλνβνιία ζην νξηδόληην επίπεδν (MJ/m²) - νιηθή αθηηλνβνιία ζε θεθιηκέλε επηθάλεηα (MJ/m²) γηα δηάθνξνπο πξνζαλαηνιηζκνύο

30 Βηβιηνζήθε θαπζίκσλ Πληρουορίες για τα πιο κοινά καύσιμα ποσ τρησιμοποιούνται στον οικιακό και τριτογενή τομέα. - Πεηξέιαην - Φπζηθό αέξην - Ζιεθηξηζκόο - Τγξαέξην - Κάξβνπλν - Σειεζέξκαλζε - Βηνκάδα πγθεθξηκέλα πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ζε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ζε εθπνκπέο CO 2

31 ΣΟΣΔΔ 1 πίλαθαο 1.2

32 Τπνινγηζκνί Πεξηγξαθή ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ θηεξίνπ θαη ππνινγηζκόο μηνιαίων θοπηίων θαη αληίζηνηρεο ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ (γηα ζέξκαλζε, ςύμε, δεζηό λεξό ρξήζεο θαη θσηηζκό), καηανάλωζηρ καςζίμων, ππωηογενούρ ενέπγειαρ θαη εκπομπών CO 2 Γεκηνπξγία κηηπίος αναθοπάρ θαη ππνινγηζκόο μηνιαίων θοπηίων, ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ, καηανάλωζηρ καςζίμων, ππωηογενούρ ενέπγειαρ θαη εκπομπών CO 2 Δνεπγειακή καηάηαξη ππάξρνληνο θηεξίνπ

33 Παξάδεηγκα Εήηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (80 kwh/m 2 ) Βαζκνί απόδνζεο =0.8 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (100 kwh/m 2 ) πληειεζηέο κεηαηξνπήο Θαηαλάισζε πρωτογενούς ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε (290 kwh/m 2 )

34 Απνηειέζκαηα Δλεξγεηαθή θαηάηαμε Απαηηήζεηο - Καηαλάισζε Πξσηνγελήο ελέξγεηα Δθπνκπέο CO 2 Οηθνλνκνηερληθή αλάιπζε

35 Δπραξηζηώ γηα ηε πξνζνρή ζαο ηνηρεία επηθνηλσλίαο

36 Πινήγεζε ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ : ΔΓΧΔΗΡΗΓΗΟ ΧΡΖΖ => F1