Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1-30.6.07 1.1-30.6.08 88.573 16.683 12.332"

Transcript

1 Παρουσίαση Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 17Σεπτεµβρίου 2008

2 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση µετοχών ή ως χρηµατοοικονοµικό εργαλείο. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρουσίαση έχουν αποκτηθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν είναι απαραίτητα επαρκείς και η Εταιρεία δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια τους. Οι απόψεις που αποτυπώνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η F.G. EUROPE A.E. ή οι θυγατρικές καθώς και κάθε διευθυντής ή υπάλληλος αυτών δεν έχουν καµία ευθύνη για κάθε άµεση ή έµµεση απώλεια, η οποία απορρέει από την χρήση των πληροφοριών και των στοιχείων αυτής της παρουσίασης και του περιεχοµένου της καθόσον ο σκοπός της είναι αυστηρά ενηµερωτικός. Η παρουσίαση αύτη είναι αυστηρά εµπιστευτική, προϊόν πνευµατικής εργασίας των στελεχών της F.G. EUROPE A.E. και δεν µπορεί να αναπαραχθεί, διανεµηθεί ή εκδοθεί από κανένα πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της F.G. EUROPE A.E. Σε περίπτωση µεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων ή προβλέψεων που αναφέρονται στην παρούσα παρουσίαση, η F.G. EUROPE A.E. δεν θα προβεί σε καµία δηµόσια ή κατ ιδίαν ενηµέρωση.

3 Α Εξάµηνο Θεαµατική Εξέλιξη ΤακαθαράπροφόρωνκέρδητουΟµίλουαυξήθηκανκατά 63% καιτακέρδη µετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 74% Καταβολή προµερίσµατος έναντι των κερδών της χρήσεως 2008, ποσού 0,12 ευρώ ανά µετοχή Συνεχιζόµενη βελτίωση της σύνθεσης των πωλήσεων (sales mix) και 40% βελτίωση του συντελεστή µικτού κέρδους Αύξηση κατά 25% στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών Αύξηση των πωλήσεων στον τοµέα του κλιµατισµού κατά 34% στο σύνολο της αγοράς. Στην εσωτερική αγορά η αύξηση ανήλθε σε 51% και στο εξωτερικό 7% ΟΙπωλήσειςστηναγοράτηςΤουρκίαςστοπρώτοεξάµηνο ανήλθανσε 3,4 εκατ. ευρώ, κινούµενεςστοπλαίσιοτωναρχικώνπροβλέψεων.

4 Α Εξάµηνο 2008 Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα (σε χιλιάδες ευρώ) Κύκλος εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Συντελεστής Μικτού Κέρδους 31,91% Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 466 Γενικά έξοδα Κέρδη εκµετάλλευσης ΕΒΙΤDA EBITDA margin 21,50% Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά φόρων & Μ Βασικά κέρδη/µετοχή 0, ,72% ,58% ,1351 % 4,98% -7,50% 47,43% 40,45% -51,56% 30,00% 52,95% 66,24% 58,32% 63,41% 74,43% 78,68%

5 Α Εξάµηνο 2008 Στοιχεία ισολογισµού (ενοποιηµένα) (σε χιλιάδες ευρώ) Ίδια κεφάλαια µε Μ Υποχρεώσεις Ξένα / Ίδια κεφάλαια Σύνολο καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων ,08 φ ,31 φ % 5,47% 40,67% 33,3% 30% Στοιχεία µετοχής Τιµή* 2,16 Μέρισµα ,22 P/E ,74 φ P/BV ,34 φ Στοιχεία ταµειακών ροών (ενοπ.), σε χιλ. ROE ** (σε χιλιάδες ευρώ) 6/2008 6/2007 [%] [%] Λειτουργικές ταµειακές ροές ,21% 11,20% 241% * Στοιχεία στις 11 Σεπτεµβρίου 2008 ** Στα ίδια κεφάλαια των µετόχων της εταιρείας χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας.

6 Χαρακτηριστικά του Οµίλου Τοµείς δραστηριοτήτων: ιαρκήκαταναλωτικάαγαθά (κλιµατιστικά, consumer electronics, λευκέςηλεκτρικές συσκευές) Υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία logistics after sales services) Ενέργεια Χαρακτηριστικά Ηγετική θέση στον κλάδο του κλιµατισµού Ισχυρά εµπορικά σήµατα και συµφωνίες αποκλειστικής διανοµής των Ιαπωνικώνοίκων FUJITSU-GENERALκαι SHARP. Προώθηση προϊόντων µε το ιδιόκτητο brand ESKIMO. Εξειδικευµένο και διαρκώς αναπτυσσόµενο δίκτυο διανοµής σε 10 χώρες

7 Χαρακτηριστικά του Οµίλου Έγκαιρες και επιτυχηµένες επιχειρηµατικές επιλογές, που βασίζονται στην βαθιά γνώση της αγοράς, στην ικανή, αποτελεσµατική και δυναµική ιοίκηση και στην ταχύτητα λήψης των αποφάσεων, µέσα από υιοθέτηση σύγχρονων µοντέλων οργάνωσης Ευέλικτη οργάνωση, ικανή να προσαρµόζεται στους συχνούς µετασχηµατισµούς του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος συνεχιζόµενη εξέλιξη µε τη δηµιουργία νέων αυτόνοµων, ευέλικτων υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνογνωσία ραστηριοποίηση σε τοµείς µε κερδοφόρες δραστηριότητες Περιβαλλοντική ευαισθησία. Αυστηρή τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

8 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα Καθετοποίηση δραστηριοτήτων µέσω συµπληρωµατικών και ποιοτικών υπηρεσιώνπουπαρέχονταιαπότιςθυγατρικές (After Sales Services, Logistics). Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο στο σύνολό του απαρτίζεται από ικανά, έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη. Συνεχήςεπιµόρφωσηκαιεκπαίδευσητουπροσωπικού. ιάθεση στον καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωµατώνουν τα πλεονεκτήµατα της νέας τεχνολογίας. Μακροχρόνια σχέση εµπιστοσύνης µε πελάτες και προµηθευτές και διευρυµένο δίκτυο πελατών που περιλαµβάνει τις αλυσίδες, τα πολυκαταστήµατα και τα εξειδικευµένα καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών.

9 Όραµα, Στόχοι,Αποστολή Όραµα Η καθιέρωση του Οµίλου ως πρωτοπόρου στην αγορά των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και η περαιτέρω διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µέσω στοχευµένων επενδύσεων και αναπτυξιακών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών Αποστολή Η αποτελεσµατική διοίκηση και οργάνωση του Οµίλου, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των οικονοµικών του µεγεθών και η δηµιουργία υπεραξίας προς όφελος των µετόχων, των συνεργατών, των πελατών και του προσωπικού Στόχοι Επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας Ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Οµίλου Εξάπλωση της εξαγωγικής δραστηριότητας Επέκταση του δικτύου διανοµής και αναβάθµιση των υποδοµών logistics και services Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών Εµπέδωση του κλίµατος εµπιστοσύνης στο επενδυτικό κοινό

10 Τοµείς ραστηριότητας ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Κλιµατιστικά Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά (LCD, Audio, Video) Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Υπηρεσίες Logistics Service Μελέτες Κινητή Τηλεφωνία ιαχείριση Έργων Ενέργεια Αιολική Υδροηλεκτρική Έσοδα Συµµετοχή στο Μ.Κ. 78% 2% 1% 1% 3% 93% 13% 0% 5% 4% ΠοσοστάυπολογισµέναεπίτωναποτελεσµάτωνΑ εξαµήνου 2008

11 Χαρακτηριστικά της Αγοράς Κλιµατιστικά: Ελλάδα και Ιταλία, ώριµες αγορές µε ρυθµούς αύξησης που επηρεάζονται από παράγοντες όπως κλιµατολογικές συνθήκες, τιµή πετρελαίου, διαθέσιµο εισόδηµα, κατασκευαστική δραστηριότητα κλπ. Βαλκάνια, αναπτυσσόµενη αγορά µε δυνατότητες επέκτασης Τουρκία, αναπτυσσόµενη αγορά µε µεγάλες δυνατότητες στα ηµικεντρικά συστήµατα και εγχώρια παραγωγή που καλύπτει το 70% στα split units Επιστροφή των καταναλωτών σε επώνυµα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (Inverter) µε έµφαση στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών Αύξηση της ζήτησης Ηµικεντρικών µονάδων (VRF) Consumer Electronics: Ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης Αντικατάσταση συσκευών παλαιάς τεχνολογίας Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές: Η ζήτηση καλύπτεται από νέα νοικοκυριά και αντικαταστάσεις.

12 Κλιµατιστικά Αποκλειστική ιανοµή ΊδιαΣήµατα σήµατα EΕΕΕ ΧώρεςΕκτός εκτός ΕΕ Ελλάδα Ιταλία Βουλγαρία Ρουµανία Αλβανία Τουρκία FYROM Βοσνία Μαυροβούνιο Σερβία

13 Κλιµατιστικά Πλήρης γκάµα προϊόντων που καλύπτει τις ανάγκες Κλιµατισµού από κατοικίες µέχρι και µεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις Μελέτη, πώληση, εγκατάστασηκαιδιαρκήςυποστήριξη. Αποκλειστικήδιάθεση Fujitsu General, Ltd. απότο 1988, Clivetαπότο Ηγετική παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μέγεθοςαγοράς >200εκπληθυσµός, εκ. ευρώετήσιοςτζίρος Άνοδος εσόδων +34%: 69,31 εκ. ευρώ (έναντι 51,77 εκ. ευρώ το 2007) Στροφή των καταναλωτών σε επώνυµα, υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας προϊόντα (plasma-inverter, inverter) Γεωγραφική κατανοµή πωλήσεων 6Μ % 5% 11% (σεεκατ. ) Ελλάδα Εξωτερικό 6Μ ,40 21,91 6Μ ,35 20,42 % +51,20% +7,30% 63% Βαλκάνια 10,76 10,38 +3,66% Ιταλία 7,74 10,04-22,91% Τουρκία 3, Ελλάς Βαλκάνια Ιταλία Τουρκία Σύνολο 69,31 51,77 +33,88%

14 Κλιµατιστικά Πυλώνες Ανάπτυξης Ελληνική Αγορά: Ηγετική θέση στην αγορά Πλήρης γκάµα εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων, προηγµένης τεχνολογίας, φιλικών προς το περιβάλλον (Plasma, Inverter, Refrigerant R-410a) ιεθνώς αναγνωρίσιµα σήµατα Ισχυρή παρουσία και αυξανόµενη διείσδυση στις αγορές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης Εξωτερικό: Εστίαση στις πωλήσεις κεντρικών και ηµικεντρικών συστηµάτων, υψηλού περιθωρίου απόδοσης ιεθνώς αναγνωρίσιµα σήµατα (Fujitsu, General)

15 Consumer Electronics Αποκλειστική ιανοµή Χώρες Ελλάδα LCD, Home cinema, Audio, Video, DVD, Blu-ray. Αποκλειστική διάθεση των Consumer Electronics της Sharp στηνελλάδα. Η Sharp κατέχει ηγετική θέση στην αγοράτων LCD TVκαιελέγχειτο 25% της παγκόσµιας αγοράς Έσοδα : 3,42 εκ., έναντι 4,35 εκ. του Α εξαµ. του 2007, µειωµένα κατά 21% 14% 4% 2% Μερίδια Αγοράς Ελλάδας (2007): LCD 8% 3% 21% 20% SHARP Sony Funai Philips Samsung LG Thomson Toshiba Λοιποί Πηγή: Εταιρικές εκτιµήσεις 25%

16 Consumer Electronics Πυλώνες Ανάπτυξης Αύξηση της ζήτησης σε LCD προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιµές Ελλάδα Κυριαρχία της LCD σε σχέση µε την τεχνολογία PLASMA στις αντικαταστάσεις των συµβατικών τηλεοράσεων (CRT) και της τεχνολογίας Blu-ray έναντι των HD-DVD για τις συσκευές αναπαραγωγής Τάση για αγορές LCD µεγαλύτερων διαστάσεων λόγω της συνεχούς µείωσης των τιµών

17 Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Αποκλειστική ιανοµή Ιδιόκτητα Σήµατα Χώρα Ελλάδα Sharp: Ψυγείαυψηλήςτεχνολογίας (no frost, plasma cluster κ.λπ). Μερίδιο 15% στηναγοράτων δίπορτων ψυγείων «no frost». Sharp: φούρνοιµικροκυµάτων, γιαοικιακήκαι επαγγελµατική χρήση. Eskimo:Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, καταψύκτες και οικιακές µικροσυσκευές όπως φούρνοι µικροκυµάτων και σκούπες. Το σήµα Eskimo διαθέτει υψηλή αναγνωρισιµότητα στην εγχώρια αγορά από το ΜέγεθοςΑγοράς >10 εκ. άτοµα, µεετήσιοτζίρο 330 εκ. ευρώ. Έσοδα : 4,29εκ. ευρώ,έναντι 5,46εκ. ευρώτουα εξαµήνου του 2007, µειωµένα κατά 21% Εγχώρια µερίδια αγοράς % 7% 20% 11% 4% 46% Others F.G. Europe BSH Fourlis Trade Electrolux Miele Source:ΕταιρικέςΕκτιµήσεις

18 Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Πυλώνες Ανάπτυξης Ελλάς: High end of Market Η διάθεση στην αγορά πλήρους γκάµας ψυγείων υψηλής ποιότητας της Sharp µε πολύ ανταγωνιστικές τιµές. Η αξιοποίηση των υπαρχόντων καναλιών διανοµής του κλιµατισµού. Ελλάς: Low End of Market Η συνεχής βελτίωση της γκάµας των προϊόντων Eskimo µε βασικά πλεονεκτήµατα την ποιότητα, τις τιµέςκαιτηνπολύχρονηπαρουσίατουςστηναγορά. Η προσθήκη στη γκάµα της σειράς εντοιχιζόµενων συσκευών.

19 Υπηρεσίες: ΚινητήΤηλεφωνία Μaster dealer της WIND (πρώην TIM) την τελευταία δεκαετία σε όλα τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. Χονδρικό εµπόριο καρτών προπληρωµένου χρόνου οµιλίας. ΈσοδαΑ εξαµήνου 2008: 10,85 εκ. ευρώ,έναντι 22,42εκ. ευρώτο 2007, µειωµένα κατά 52% Πολιτική Συνεχής µείωση πωλήσεων στις χαµηλού περιθωρίου κάρτες προπληρωµένου χρόνου, µε έµφαση στις νέες εταιρικές συνδέσεις.

20 Υπηρεσίες: After Sales Services Κάλυψη του γεωγραφικού χώρου επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ιταλία είτε άµεσα (στην Αθήνα), µέσω της θυγατρικής «Φειδάκης Service Α.Ε.» είτε µέσω συνεργασιών. Άρτια στελεχωµένο τµήµα σχεδιασµού επίβλεψης και συµβουλευτικής υποστήριξης για εγκαταστάσεις κεντρικού κλιµατισµού. Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση των τεχνικών που ασχολούνται µε τις επισκευές και τις εγκαταστάσεις τόσο σε επίπεδο οµίλου όσο και σε επίπεδο συνεργατών εγκαταστατών. Πολιτική Έµφασηστηνποιότητατωνπαρεχόµενωνυπηρεσιών. Άµεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των κλήσεων. Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών.

21 Υπηρεσίες: Logistics Οι Θυγατρική υπηρεσίες logistics προσφέρονται µέσω: τηςθυγατρικήςκατά 100%εταιρίας «F.G. Logistics Α.Ε.»,και Τρίτων Εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (3Party Logistics). Αποθηκευτική δυναµικότητα: (ελεύθερη και φορολογική αποθήκη) m 2 στονασπρόπυργο, Ελλάδα m 2 στηθεσσαλονίκη, Ελλάδα m 2 στο Dolo (VE), Ιταλία m 2 στο Livorno, Ιταλία Ασπρόπυργος Livorno Venezia

22 Ενέργεια Καινοτόµος εταιρεία διαχείρισης έργων και συµµετοχών Άρτια στελεχωµένη µε Μετοχικό κεφάλαιο: 18 εκ. ευρώ Μέτοχοι: F.G. Europe 40%, Γ. Φειδάκης 10%, Οικ. Ρέστη 50% ΈσοδαΑ εξαµήνου 2008: 0,47εκ. ευρώ Στρατηγική Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών Παραγωγή ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών Πλάνοεπενδύσεων: 250 εκ.

23 Ενέργεια: Projects Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε. 2,6 MW ΜΥΣ στην Αχαΐα (από το 2005) 1,015 MW ΜΥΣ στην Αχαΐα (από 10/2008) Έσοδα 0,24 εκατ. ευρώ Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε. 15 MW Α/Π στην Αρκαδία (από 04/2008) Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. 10 MW Α/Π στο Κιλκίς (από 02/2009) City Electric Α.Ε. 25,5 MW Α/ΠστηνΑχαΐα (στάδιοαδειοδότησης)

24 Μετοχική Σύνθεση 0,30 par Μέτοχοι: Γεώργιος Φειδάκης Οικογένεια Ρέστη* Fujitsu General (Euro) GmbH Έλληνες θεσµικοί Ξένοι θεσµικοί Επενδυτικό κοινό Σύνολο: % 54,61 11,36 4,41 0,66 5,47 23,49 100,00 Free float >21% µεπάνωαπό µετόχους * ΣτρατηγικόςΕπενδυτής

25 Στοιχεία Μετοχής Σύµβολα ιαπραγµάτευσης ΕΦΤΖΙ (ATHEX), ESC GA (Bloomberg), ESKr.AT (Reuters), FGE.DE (XETRA), ISIN GRS Στοιχεία Μετοχής Τελευταίοκλείσιµο*: 2,16 Κεφαλαιοποίηση* > 114εκ. Free Float ~21% Συµµετοχή σε είκτες Γ ΧΑΑ, FTSE-140, International, MSCI Small Cap Greece, Eurobank Mid-Cap Private Sector 50, Personal and household products, Total Performance, ASE All Shares Index * Στοιχεία στις 11 Σεπτεµβρίου 2008

26 F.G. Europe &Γεν. είκτηςχ.α.

27 Ουσιαστικές Επισηµάνσεις Κερδοφορία ιαρκή καταναλωτικά αγαθά Τζίρος Μικτό κέρδος 74% αύξηση των κερδών µετά από φόρους. 79% αύξηση κερδών ανά µετοχή. 25% αύξηση των συνολικών πωλήσεων στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 51% αύξηση πωλήσεων κλιµατιστικών στην εσωτερική αγορά 47% αύξηση των µικτών κερδών. 40% αύξηση του συντελεστή µικτού κέρδους. ΕΒΙΤDA 64% αύξηση του EBITDA 58% αύξηση του περιθωρίου EBITDA

28 Προβλέψεις 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (σε εκ. ) 2008 (ε) 2007 [%] Air Conditioners: 109,50 97,87 +11,88% Εγχώριες Εξαγωγές 70,50 39,00 61,51 36,36 +14,62% +7,26% Λευκές Συσκευές: 10,80 11,73-7,93% SHARP ESKIMO 4,50 6,30 5,06 6,67-11,07% -5,55% Ηλεκτρ. Καταναλ. Συσκευές 7,50 8,93-16,01% Κινητή Τηλεφωνία 19,00 34,70-45,24% Logistics & Υπηρεσίες 0,55 0,50 +10,00% Ενέργεια 1,95 0, ,8% Σύνολο 149,30 154,48-3,35% ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡ ΩΝ (σε εκ. ) EBITDA 27,50 22,24 +23,65% Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κων αποτελεσµάτων (EΒΙΤ) 26,60 21,94 +21,24% Κέρδη προ φόρων (EBT) 21,60 18,57 +16,32% Κέρδηµετάαπόφόρουςκαι Μ (EAT) 16,20 13,23 +22,45%

29 Συµπεράσµατα Σηµαντική αύξηση πωλήσεων στα κλιµατιστικά. Εστίαση σε τοµείς µε ικανοποιητικές αποδόσεις. Σηµαντική αύξηση του EBITDA. Σηµαντική αύξηση κερδών. Ικανοποιητικές αποδόσεις για τους µετόχους µε τη διανοµή αυξηµένου µερίσµατος το 2007 και προσωρινού µερίσµατος έναντι των κερδών της χρήσεως 2008 Αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισµού µε εξεύρεση καταλλήλων τρόπων για τη µείωσή του.

30 F.G. Europe Α.Ε. Λ. Βουλιαγµένης 128, Γλυφάδα Αθήνα, Τηλ: Fax:

Παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 28 Σεπτεμβρίου 2007

Παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 28 Σεπτεμβρίου 2007 Παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 28 Σεπτεμβρίου 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 27 Απριλίου 2012

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 27 Απριλίου 2012 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 27 Απριλίου 2012 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 24 Απριλίου 2013

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 24 Απριλίου 2013 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 24 Απριλίου 2013 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005 Παρουσίαση Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 13 Απριλίου 2005 1 Περιεχόµενα Η F.G. Europe µε µια µατιά Ιστορική αναδροµή ραστηριότητες, θέση στην αγορά & στρατηγική ανάπτυξης CAPEX και W/C Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2004

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2004 Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη Θεσσαλονίκη, Μάιος 2004 1 Μια επιτυχηµένη πορεία Η F.G. Europe Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958. Είναι εισηγµένη από το 1968. Έχει έδρα την Γλυφάδα Αττικής. Η στρατηγική ανάπτυξης που εφαρµόζει,µέσω

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α.

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. 1 Μια επιτυχηµένη πορεία Η F.G. Europe Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958. Είναι εισηγµένη από το 1968. Έχει έδρα την Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Bιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Γλυφάδα, Μάρτιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 3 Οκτωβρίου 2007 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη του Ομίλου της Ευρωπαϊκή Πίστη, παρέχεται ως ενημέρωση και δεν

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ.

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ. F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β/86/111 Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ των Κατερέλου ηµήτριου Α.Μ. 5984 Κατσαβαβάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 11/06/04 0

ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 11/06/04 0 11/06/04 0 ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανάλυση της VRS (Valuation & Research Specialists) alke@alkestockbrokers.gr; research@valueinvest.gr Ευρωσύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 24 Ιουνίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την Μυτιληναίος Α.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. EΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2005 Το Αναθεωρηµένο Επενδυτικό Σχέδιο συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EPSI50. Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index. Eurobank Securities Research

EPSI50. Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index. Eurobank Securities Research EPSI50 Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index Eurobank Securities Research Περιεχόµενα 30 Νοεµβρίου 2004 Κωδικός ΟΑΣΗΣ Σελίδα Περιεχόµενα 2 Εισαγωγή-Περιγραφή 4 Άβαξ J&P ΑΒΑΞ 8 Άκτωρ ΑΚΤΩΡ 9 Αλουµίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. Απρίλιος 2010

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. Απρίλιος 2010 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Απρίλιος 2010 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιµαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών. Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ UNIBIOS ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. 12 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ UNIBIOS ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. 12 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ UNIBIOS ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 12 Δεκεμβρίου 2008 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ H παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρεία Unibios A.E., Εταιρεία Συμμετοχών (η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2013

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2013 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2013 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2014

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2014 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2014 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα