: ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ"

Transcript

1 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ Η «ζξεζθεία» ησλ λέσλ Σηελ Δπξψπε, ε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ Baby-boom θηάλεη ζηελ ελειηθίσζε ζηα ρξφληα ηνπ 1960 θαη εγθαηαιείπεη ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηεο πνπ θξάηεζαλ πεξίπνπ σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. Μέρξη ηφηε, ε λενιαία δελ είρε πνηέ παίμεη ηφζν ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο : ζην δπηηθφ θφζκν, ε λενιαία γίλεηαη ην απφιπην ηδαληθφ ζηνλ ηνκέα ηεο Μφδαο, αλαδεηθλχεηαη ζε μερσξηζηφ θνηλσληθφ κνληέιν. Οη λένη απνηεινχλ κία ζεκαληηθή νκάδα θαηαλαισηψλ πνπ δελ απεπζχλεηαη ζηελ πςειή ξαπηηθή αιιά απαηηεί κηα Μφδα θζελή, πην θνληά ζηελ ππαξμηαθή ηεο θηινζνθία. Έηζη, ε Μφδα ράλεη ηνλ ειηηίζηηθν Εικόνα 18 : Η Twiggy με διάθανο θόρεμα (1966) ραξαθηήξα ηεο γηα λα κεηακνξθσζεί ζε καδηθφ θαηλφκελν, κε ζηφρν θαηά θχξην ιφγν ηνπο λένπο. Φηάλεη αθφκε λα εθδειψζεη θπξίσο πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο. Η γεληά απηή ινηπφλ απνξξίπηεη ηελ αζηηθή εζηθή θαη ηηο ζπκβαηηθφηεηεο ηηο νπνίεο ζεσξεί ππνθξηζία. Η λνκηκνπνίεζε ηνπ αληηζπιιεπηηθνχ ραπηνχ ππφζρεηαη επηηέινπο κία ζεμνπαιηθφηεηα απαιιαγκέλε απφ ην θφβν ηεο εγθπκνζχλεο θαη ησλ αζηηθψλ απαγνξεχζεσλ. Η αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη ησλ θηικ κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν θηάλεη ζην απφγεηφ ηεο, ην ζεμ δελ είλαη πηα ηακπνχ, θαη χζηεξα βεβαίσο απφ ηνλ πνπξηηαληζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαε-

2 -ηηψλ, βιέπνπκε λα επηβάιινληαη λέεο λφξκεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ παξάιιεια θαη λέεο πηέζεηο : γηα λα είλαη θαλείο in πξέπεη λα είλαη «απειεπζεξσκέλνο». Η πίζηε κέζα ζην δεπγάξη ζεσξείηαη πηα αμία μεπεξαζκέλε. Τν κνληέιν ηεο θνκςήο αζηήο αθήλεη ηε ζέζε ηνπ ζην κνληέιν ηεο «γπλαίθαο παηδνχιαο», κε ηνπο αθειείο ηξφπνπο, πνπ πεξηεξγάδεηαη ηνλ θφζκν κε κεγάια κάηηα γεκάηα απνξία. Τν δεηνχκελν είλαη λα είζαη λέα θαη ζέμπ. Απηφ άιισζηε καξηπξνχλ ηα δηαθαλή πνπθάκηζα θαη νη κίλη θνχζηεο. Η Twiggy γίλεηαη ην Νν 1 ηνπ-κφληει. Με ηελ παηδηθή ηεο ζηινπέηα φπνπ δελ ππάξρεη γπλαηθεία θακπχιε, δεκηνπξγεί αίζζεζε θαη ζθαλδαιίδεη ηηο πην ειηθησκέλεο. Γξακκηθή αηζζεηηθή Η δεθαεηία ηνπ 50 δελ ήηαλ κφλν απηή ηνπ New Look ζθηρηή κέζε θαη θαξδηέο θνχζηεο ζεκεξηλφ ζχκβνιν εθείλεο ηεο επνρήο. Δκθαλίζηεθαλ θαη άιιεο γξακκέο, φπσο ε γξακκή balloon, ε γξακκή Α, ε γξακκή «βαξέιη» θαη ε γξακκή Υ. Απηή φκσο πνπ πξναλαγγέιιεη ηελ άθημε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 είλαη ε γξακκή «ηξαπέδην» πνπ παξνπζηάδεη ν λεαξφο ηφηε Yves Saint-Laurent, θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ Οίθνπ Dior ην 1958 : θφξεκα-ζάθνο ή καληψ ξηρηφ ρσξίο κέζε, ζηελά ζηνπο ψκνπο, πνπ εβαδάξνπλ θάησ, ζπλήζσο θνληά, πνπ ζηακαηνχλ αθξηβψο πάλσ απφ ην γφλαην. Ωζηφζν, ηα θνξέκαηα ζάθνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δελ εκπλένληαη θαηεπζείαλ απφ ηα ρξφληα ηνπ Αλ ηειηθά, ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ηα θνξέκαηα κε ηηξάληεο θαη ηα θνξέκαηα ζάθνο έδηλαλ κία εηθφλα λεαληθή, κνιαηαχηα ην ζηπι ηνπο ήηαλ απαξάκηιια θνκςφ θαη ζειπθφ. Ίζηα ή ηπιίγνληαο ραιαξά ην ζψκα, θαηέβαηλαλ ηνπιάρηζηνλ σο ην γφλαην θαη απνηεινχληαλ απφ θνχζηα κε ρακειή κέζε πνπ θηλνχληαλ κε ηξφπν αλάιαθξν θαη ραξηησκέλν. Ήηαλ θηηαγκέλα απφ πθάζκαηα πνηφηεηαο, απφ δαληέια θαη κεηάμη θαη ζε ρξψκαηα δηαθξηηηθά. Γηα ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαλ ρξπζαθηά θεληήκαηα θαη παγηέηεο. Αληίζεηα, ηα θνξέκαηα ζάθνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κνηάδνπλ κε θνξέκαηα κηθξνχ θνξηηζηνχ. Δίλαη θησρά ζε δηαθνζκεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ε θνππ ηνπο είλαη απιή, ίζηα ή ζπρλά εβαδέ. Τα πθάζκαηα, κάιινλ ζθιεξά, είλαη ζπλήζσο ζπλζεηηθά. Πξνθαινχλ εληχπσζε κφλν απφ ηα κεγάια ινπινπδάηα κνηίβα ή ηα γξαθηζηηθά κνηίβα ζε πνιχ έληνλα ρξψκαηα. Πνιχ πην θνληά απφ ηα θνξέκαηα ηνπ 20, είλαη

3 επίζεο ζην ζχλνιφ ηνπο πην δηαθαλή ε παξαδνζηαθή θνκςφηεηα κπαίλεη απνθαζηζηηθά ζην πεξηζψξην. Τα θαηλνχξγηα θνξέκαηα θαη παιηψ πξέπεη πάλσ απ φια λα είλαη «λεαληθά» θαη αληηθνκθνξκηζηηθά, δηαζθεδαζηηθά θαη φρη ζνβαξά, φπνηα θαη αλ είλαη ε ειηθία ηεο γπλαίθαο πνπ ηα θνξάεη. Εικόνα 19 : Γραμμές ηοσ Dior ( ) Αιιαγή ησλ ξόισλ Γηα κηα αθφκε θνξά, ε παξαδνζηαθή εηθφλα ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο κπαίλεη ζε δνθηκαζία. Δλψ ε δεθαεηία ηνπ 50 είρε ηνλίζεη απηήλ ηε δηκνξθία, ζην εμήο ε θνηλσλία κπαίλεη ζηε ινγηθή λα κεηψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηα δχν θχια. Οη άλδξεο ζα απνθηήζνπλ καθξηά καιιηά θαη ζα θνξέζνπλ θνιιεηά ξνχρα, ελψ νη γπλαίθεο παξακεξίδνπλ ηα ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην βσκό ελόο ηδεώδνπο αζεμνπαιηθόηεηαο. Η γεληθή ηνπο εκθάληζε απνπλέεη θάηη ην φιν θαη πεξηζζφηεξν κηθξνθακσκέλν θαη παηδηθφ. Τα θνληά καιιηά θαη ην παληειφλη, πνιχ ζηε Μφδα απηήλ ηε δεθαεηία, εληείλνπλ απηήλ ηελ εηθφλα. Παξαηεξνχκε κηα θάπνηα ζηξνθή ζηηο ηάζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20. Τα κνληέια πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζειπθφηεηα ππνρσξνχλ κπξνζηά ζε κία ζηινπέηα πην απζηεξή. Τη φλνκα λα δψζεη θαλείο ζ απηέο ηηο παξνπζίεο πνπ απνπλένπλ παηδηθφηεηα, θαηλνκεληθά αζεμνπαιηθέο θαη παξ φι απηά ηδηαίηεξα ζέμπ ; Σηε δεθαεηία ηνπ 20, ε αγνξίζηηθε απηή πιεπξά ηνπο ηηο θαζηέξσζε κε ην φλνκα «γθαξζφλεο». Σηε δεθαεηία ηνπ 60 είλαη ν φξνο «αλδξνγχλαην» πνπ έξρεηαη λα ραξαθηεξίζεη απηέο ηηο γπλαίθεο κε φςε αγνξηνχ.

4 Χηελίζκαηα Τν ρηέληζκα δελ πξνζαξκφδεηαη θαηεπζείαλ ζ απηφ ην λέν ζηπι : ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, είλαη Μφδα ην ρηέληζκα κε φγθν ςειά ζην θεθάιη. Έληνλα θξεπαξηζκέλα, κεξηθέο θνξέο κε πνζηίο θπζηθά ή ηερλεηά θαη θημαξηζκέλα κε πνιχ ιαθ, ηα καιιηά δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ην θεθάιη είλαη αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην ππφινηπν ζψκα. Απηή ηε Μφδα ζαηηξίδεη ν John Water ζηελ ηαηλία ηνπ «Hairspray» (1988), φπνπ παξνπζηάδεη λένπο θαη λέεο πνπ αθνινπζνχλ ηε Μφδα ζηηο αξρέο ηνπ 60, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηφλνπο ιαθ γηα λα «θνιιήζνπλ» ηηο νγθψδεηο θνκκψζεηο ηνπο. Σηγά-ζηγά, νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα ιχλνπλ ηα καιιηά ηνπο, αθφκε θαη θξεπαξηζκέλα, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κία εληχπσζε πην λεαληθή. Τειηθά, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ηα γπλαηθεία καιιηά αξρίδνπλ λα θφβνληαη θνληά : ν Vidal Sassoon, ν κεγάινο ινλδξέδνο θνκκσηήο, ηαξάδεη ηα λεξά κε ηηο θνληέο θαη γεσκεηξηθέο ηνπ θνππ. Απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ην πλεχκα ηεο θνπηνπξηζηηθήο Μφδαο πνπ εκθαλίδεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν. Τν καθηγηάδ εμειίζζεηαη θαη απηφ γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηάζεηο. Τα ηνληζκέλα κε καχξν κνιχβη κάηηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ρξσκαηηζηέο ζθηέο θαη ζε ςεχηηθεο βιεθαξίδεο. Γηα πξψηε θνξά πσινχληαη ζηελ αγνξά ζεηξέο πξντφλησλ νκνξθηάο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο teenagers. ζν γηα ηα καιιηά ησλ αλδξψλ, απηά καθξαίλνπλ. Η θφκκσζε ησλ Beatles, πνπ καο θαίλεηαη ζήκεξα πνιχ θπζηνινγηθή, ηελ επνρή εθείλε ζθαλδαιίδεη. Μεηά απφ ηηο θνληέο θαη απζηεξέο θνκκψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηνπο πξνζάπηνπλ κία πιεπξά ζειππξεπή θαη αηεκέιεηε. Παξ φι απηά, πνιινί άλδξεο ζα πηνζεηήζνπλ απηφ ην ζηπι ζην ρηέληζκά ηνπο. Η Μφδα ινηπφλ ζην εμήο δέρεηαη λέεο επηξξνέο : δελ ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο κεγάινπο δεκηνπξγνχο, αιιά απφ ηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο ηνπ ζηλεκά, ηεο ηειεφξαζεο.

5 Αλδξηθή Μόδα Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ε αλδξηθή Μφδα δε γλσξίδεη ζεκαληηθή εμέιημε. Σηε ζπλέρεηα, ηα θνζηνχκηα παξνπζηάδνπλ κία θνππ πην ίζηα, κεζάηε, πνπ ηε ζπλαληνχκε επίζεο ζηα παιηψ κε δψλε ζηε κέζε, φπσο είλαη ην πνιχ δεκνθηιέο trench-coat. Κάησ απφ ην θνζηνχκη, ην πνπιφβεξ κε γπξηζηφ γηαθά αληηθαζηζηά ην πνπθάκηζν κε γξαβάηα. Τν κηθξφ ακάληθν πνπιφβεξ, πνπ θνξηέηαη πάλσ απφ ην πνπθάκηζν, απνηειεί κία ελδηάκεζε επηινγή αλάκεζα ζην ρνληξφ πνπιφβεξ θαη ην ιεπηφ πνπθάκηζν. Τν ζαθάθη ηνπ θνζηνπκηνχ θιείλεη κε θνπκπηά παξαδνζηαθά ή Εικόνα 20 : Ανδρική Μόδα (1965)

6 αθφκε θαη κε θεξκνπάξ. Δγθαηαιείπεηαη ζπρλά ν γηαθάο πέην γηα ίζηνπο γηαθάδεο ζηπι Mao. Τζέπεο πιαθέ θαη δψλε δίλνπλ κία λφηα πην ζπνξηίβηθε. Παξάιιεια κε ην ηνπίλη, παξαδνζηαθφ χθαζκα απφ θίλν καιιί, ρξεζηκνπνηνχκε ζην εμήο θαη άιιεο πνηφηεηεο φπσο ην βεινχδν. Οη γξαβάηεο γη απηνχο πνπ ηηο θνξάλε αθφκε είλαη πην ρξσκαηηζηέο θαη πην θαληαηδί απφ πνηέ. Τα παληειφληα έρνπλ ρακειή κέζε, ελψ αιιαγέο ζεκεηψλνπκε θαη ζην θάξδνο ηνπο. Απνκαθξχλνληαη απνθαζηζηηθά απφ ην θάξδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 60 πξνηηκνχληαη παληειφληα πην ζηελά. Σηε ζπλέρεηα, ηα θαξδηά ζαθάθηα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ παληειφληα ιηγφηεξν ζηελά, πξηλ θηάζνπκε ζηελ θπξηαξρία ηνπ παληεινληνχ θακπάλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Τα ζηελά απηά παληειφληα ζπρλά κπαίλνπλ κέζα ζηηο κπφηεο, πνπ είλαη πνιχ δεκνθηιείο απηήλ ηελ πεξίνδν. Τν ηδελ παληειόλη, πνπ μεθίλεζε ην ζξίακβφ ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 50, ζηα ρξφληα ηνπ 60 επηβάιιεηαη σο ην θαη εμνρήλ ξνχρν ηεο ςπραγσγίαο. Τν θνιιεηό polo έξρεηαη θαη απηφ λα ζπκπιεξψζεη απηή ηε ραιαξή θαη άλεηε εκθάληζε. Σν look ρίππ Παξαθηλεκέλε απφ ην ράζκα θαη ηηο δηαθνξέο ησλ γεληψλ θαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, ε λενιαία πνιηηηθνπνηείηαη. Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο φπσο θαη ζηελ Δπξψπε, παξαηεξνχκε κία ζθιεξή αληίζηαζε ζηε ζθιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Οη αληηδξαζηηθνί δηακαξηχξνληαη ελάληηα ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ κε ην ζχλζεκα «θάληε έξσηα, φρη πφιεκν» θαη ην θχκα ησλ εμεγεξκέλσλ θνηηεηψλ δηαζρίδεη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα θηάζεη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ιαπσλία ην Πξνθεηκέλνπ λα εθδειψζνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο απηή, νη λένη πηνζεηνχλ ην look ρίππ : άλδξεο θαη γπλαίθεο πεξπαηνχλ μππφιπηνη ή ηνπιάρηζηνλ κε ζαλδάιηα έρνπλ καθξηά καιιηά, θνξνχλ κπηδνχ, ηδελ θαη πνπθάκηζα κε πνιχρξσκα ινπινπδάηα ηππψκαηα. Τα ινπινπδάηα θνξέκαηα, καθξηά θαη άλεηα, αξέζνπλ πνιχ ζηηο λεαξέο γπλαίθεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ δείρλνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε θχζε, ηνλ έξσηα θαη ηελ εηξήλε φπσο δειψλεη θαη ην ζχλζεκα «Peace and Love» - θαη έρνπλ ηε ζεσξία φηη κία νιηγαξθήο δσή κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη κε επηηπρία ηε θξελίηηδα ηεο θαηαλάισζεο. Απηή ε αληί-μφδα ινηπφλ είλαη ε εθδήισζε κίαο ζηάζεο δσήο.

7 Μπνξεί θαλείο λα πεη πνιιά γηα ην ζηπι ησλ beatniks πνπ απνξξίπηνπλ ηελ αζηηθή θνηλσλία θαη ην ζεζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ληχλνληαη κε ηξφπν αλαηξεπηηθφ. Χίππο θαη beatniks ηξαγνπδνχλ ηνλ ειεχζεξν έξσηα θαη πηζηεχνπλ ζηε δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ έλα ππέξηαην επίπεδν ζπλείδεζεο κε ηε βνήζεηα παξαηζζεζηνγφλσλ. Απηά ηα δχν κεγάια θηλήκαηα ησλ λέσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ρίππ θαη beatnik, εμαπιψλνληαη γξήγνξα ζε φινλ ηνλ θφζκν. Η εκπνξηθνπνίεζε ηνπ ζηπι ρίππ ζα νδεγήζεη ηε Μφδα ζην λα θπξηεπηεί θπξηνιεθηηθά απ απηφ, ην νπνίν απέρεη πιένλ αξθεηά απφ ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν απηνχ ηνπ θηλήκαηνο. Μαθξηέο θνχζηεο, ζάιη θαη καληήιη ζην θεθάιη θαη δαληεισηά πνπθάκηζα ζην ζηπι ηεο γηαγηάο, αιιά θαη άιια ξνχρα ξεηξφ, απαληψληαη ζηα καγαδηά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ρακειή ηηκή. Οη πσιήζεηο αλεβαίλνπλ ζην θαηαθφξπθν. Βξηζθφκαζηε πιένλ εκπξφο ζε έλα κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηελ ηζηνξία ηεο Μφδαο, ην νπνίν πνηέ δελ ην ζπλαληήζακε ή δε ζα ην ζπλαληήζνπκε ζ απηήλ ηελ θιίκαθα. Μία Μφδα πνπ μεθίλεζε απφ κία θνηλσληθή κεηνλφηεηα, πηνζεηήζεθε απφ ηηο κεγάιεο κάδεο θαη έηζη ηειηθά έραζε ηνλ αξρηθφ ηεο θνηλσληθφ πξννξηζκφ. Σειεόξαζε θαη Κηλεκαηνγξάθνο Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ε ηειεφξαζε επηθξαηεί θαη επηβάιιεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ λνηθνθπξηψλ ζηελ Δπξψπε φπνπ εδψ ηνπιάρηζηνλ δελ θαηαθέξλεη λα παξακεξίζεη αθφκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Καηέρεη σζηφζν κία ζέζε πνιχ ζεκαληηθή σο ςπραγσγηθφ κέζν θαη έηζη γίλεηαη θνξέαο νκνγελνπνίεζεο ηδεψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, αξρίδεη λα επεξεάδεη θαη ηε Μφδα. Η θεκηζκέλε αζηπλνκηθή αγγιηθή ζεηξά «Καπέιν κειόλ θαη δεξκάηηλεο κπόηεο» είλαη κία πξαγκαηηθή επίδεημε κφδαο : ε Έκκα Πει αιιάδεη θάζε ηφζν εκθαλίζεηο θαη απηέο είλαη πάληα ε ηειεπηαία ιέμε ηεο Μφδαο. Τα δεξκάηηλα ξνχρα ηεο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν θεηηρηζκφο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηε Μφδα παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα κηαο δπλακηθήο γπλαίθαο θαη ζα επεξεάζνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. Σην ζηλεκά, ε Audrey Hepburn παξακέλεη κία «βεληέηα» πνιχ δεκνθηιήο. Η ιεπηή, ςειή θαη εχζξαπζηε ζηινπέηα ηεο ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην λεαληθφ θνκςφ κνληέιν πξφηππν ηεο επνρήο. Η Brigitte Bardot είλαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο εχζξαπζηεο

8 Audrey. Σηε δεθαεηία απηή, ε «βαζίιηζζα ησλ θακππιψλ» ραίξεη ηεξάζηηαο επηηπρίαο θαη απνδνρήο. Σηελ ηαηλία «Viva Maria» ηνπ Louis Malle, παίδεη ζην πιάη ηεο Jeanne Moreau, ηεο νπνίαο ην πξφζσπν νκνξθηά ιηγφηεξν παξαδνζηαθή αιιά ηδηαίηεξα εθθξαζηηθή πξνζθέξεη κία αληίζεζε κε απηφ ηεο ΒΒ. Η Jeanne Moreau γπξίδεη ηαηλίεο κε ηνλ Λνπί Μπνπληνπέι, ηνλ Φξαλζνπά Τξπθψ θαη ζεσξείηαη ην αληίζεην ηεο Καηξίλ Νηελέβ, μαλζηά θαιινλή, ςπρξή θαη απφκαθξε. Απηή ε ηειεπηαία ρξσζηά ηε θήκε ηεο ζην θηικ ηνπ Μπνπληνπέι «Η Ωξαία ηεο Ηκέξαο», ην νπνίν πξνθαιεί ζθάλδαιν. Σε έλα άιιν πιάλν βξίζθεηαη ε νθία Λόξελ, ε νπνία θηάλεη ζηε δεθαεηία απηή ζην απφγεην ηεο θαξηέξαο ηεο. ιεο απηέο νη «βεληέηεο» ζεκαηνδνηνχλ ηελ εηθφλα πξφηππν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Παξάιιεια κε ηηο εζνπνηνχο, καλεθέλ φπσο ε Jean Shrimpton ή ε Twiggy απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα πνιιέο γπλαίθεο. Σ απηή ηε δεθαεηία, γηα πξψηε θνξά ηα καλεθέλ επηβάιινληαη σο μερσξηζηέο βεληέηεο. Τελ ίδηα ζηηγκή κε ηνπο θσηνγξάθνπο θαη ηνπο δεκηνπξγνχο Μφδαο, ζπλαγσλίδνληαη ηηο ζηαξ ηνπ ζηλεκά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ. Ο θηλεκαηνγξάθνο βέβαηα δε ζα κπνξνχζε βέβαηα λα κελ αζρνιεζεί κε ην ζέκα : ν Μηθειάληδειν Αληνληόλη, εκπλεπζκέλνο απφ ην δηάζεκν θσηνγξάθν David Bailey πνπ ελζαξθψλεη ηε ινλδξέδηθε αληη-θνπιηνχξα θάλεη ηνλ θσηνγξάθν Μφδαο ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ηαηλίαο ηνπ Blow Up (1966), δίλνληαο ζην καλεθέλ Βεξνχζθα ην ξφιν ελφο cover-girl. Ο Τχπνο ζπλεηζθέξεη ην ίδην φπσο θαη ε ηειεφξαζε ζην λα κεηαηξέςεη ζε ζχκβνια Μφδαο πξνζσπηθφηεηεο ηεο δεκφζηαο δσήο φπσο ε Σδάθπ Κέλεληπ, ζχδπγνο ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ. Η «Τδάθπ» ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην σξαίεο θνκςέο γπλαίθεο ηεο επνρήο ηεο. Λαλζάξεη έλα ζηπι πνιχ πξνζσπηθφ : αγαπάεη ηα ηαγηέξ κε ην ηεηξάγσλν ζαθάθη, ηα θνπξψ θαη ηα ηαγηέξ κε παληειφλη ζε θσηεηλά ρξψκαηα, κε κία ηδηαίηεξε αδπλακία ζην ξνδ. Φνξάεη πάληα γάληηα θαη θαπέιν θαη θάλεη δηάζεκν ην pillbox, έλα ζηξνγγπιφ θαπέιν ρσξίο κπνξ. Τελ παξνκνηάδνπλ κε ηελ θνχθια Barbie Bubble-Cut ηεο επνρήο, αθνχ κε ην κπνπι θνχξεκά ηεο θαη ηα κηθξά ηαγηέξ θαη θνξέκαηά ηεο, ε θνχθια κνηάδεη πνιχ κε ηελ Πξψηε Κπξία.

9 Η κνπζηθή Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50, ε κνπζηθή πνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ησλ λέσλ, θάηη πνπ ζπλερίδεη βέβαηα θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 60. Η κνπζηθή πνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη νη βεληέηεο πνπ αλέδεημε ζπλέβαιαλ ζην λα γίλνπλ δεκνθηιή ηα θαξδηά ζαθάθηα, νη ζηελέο γξαβάηεο, ηα θαζηφξηλα παπνχηζηα θαη νη γπαιηζηεξέο θνκκψζεηο πνπ θαηέιεγαλ ζην ιαηκφ γηα ηνπο άλδξεο, φπσο νη θνχζηεο κε θνπξψ θαη νη αινγννπξέο γηα ηηο θνπέιεο. Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ε εηθφλα απηή δηαθνξνπνηείηαη. Οη Beatles, πνπ παξνπζηάδνληαη κε καχξα δεξκάηηλα ξνχρα ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο, εγθαηαιείπνπλ ζχληνκα απηή ηελ ελδπκαζία θαη πηνζεηνχλ ην θνζηνχκη. Αλ θαη θνξάλε επίζεο jeans θαη tee-shirts, νη The Who πξνηηκνχλ θαη απηνί θνζηνχκη γηα ηηο ζθεληθέο ηνπο παξνπζίεο. Τα θνζηνχκηα κε θνιιεηά παληειφληα ρσξίο ξεβέξ, ηα εκπξηκέ ζαθάθηα ζηπι Μάν, ηα πνπθάκηζα κε βνιάλ θαη δακπψ αληηγξάθνληαη απφ ηνπο ζαπκαζηέο ηνπο. Οη λένη πνπ είλαη πνιηηηθά ζηξαηεπκέλνη πξνηηκνχλ ηα jeans θαη ην παξθά, φπσο ν Μπνκπ Νηύιαλ θαη ε Σδόαλ Μπαέδ, ηα είδσιά ηνπο πνπ ε κνπζηθή ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην ακεξηθαληθφ θνιθιφξ. ινη απηνί νη κνπζηθνί εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ην 1969 ζην θεζηηβάι ηνπ Woodstock, γεγνλφο ζηαζκφο θαη ζχκβνιν ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο γεληάο ρίππ. Κνληά ζε γλσζηά γθξνππ φπσο νη The Who θαη ν Santana, βιέπνπκε θαιιηηέρλεο φπσο ε Janis Joplin θαη ν Jimmy Hendrix, νη νπνίνη έλα ρξφλν κεηά ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπο, ζα γίλνπλ πξαγκαηηθέο θηγνχξεο cult. Η δηεζλήο επηηπρία ηνπ κεγάινπ θηζαξίζηα Jimmy Hendrix ζεκαηνδνηεί ηελ παγθφζκηα «πέξαζε» ησλ καχξσλ θαιιηηερλψλ. Τν ελδπκαηνινγηθφ ηνπ ζηπι, ηαπηφρξνλα ππεξβνιηθφ θαη μέγλνηαζην, πνπ αλακηγλχεη uniforme, ληχζηκν έζληθ θαη patchwork θαη ε afro θφκκσζή ηνπ, αληηπξνζσπεχνπλ κία εζειεκέλε πξφθιεζε γηα φινπο ηνπο ζπληεξεηηθνχο ακεξηθάλνπο, φπσο άιισζηε θαη ε παξαπνηεκέλε εθηέιεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ εζληθνχ χκλνπ, πνπ παίδεη ζην θεζηηβάι.

10 Νέεο δνκέο ζηε βηνκεραλία ηεο Μόδαο πνηα θαη λα είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ αθνινπζνχλ ηε Μφδα. Σηαδηαθά, ε θαηαζθεπή, ε κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή ησλ ξνχρσλ είλαη νινέλα θαη ιηγφηεξν αθξηβά, ράξε ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο κε ρακειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν, φπνπ ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ρακειφηεξν. Η αγνξά ελφο ξνχρνπ δελ είλαη πηα κηα καθξνρξφληα επέλδπζε. Δίλαη ην πξντφλ κηαο εκέξαο πνπ πσιείηαη ζε έλα πνιπθαηάζηεκα θαη πνπ ην αγνξάδνπκε απζφξκεηα γηαηί καο αξέζεη, ην «θαηαλαιψλνπκε» θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πεηάκε γηα λα ην αληηθαηαζηήζνπκε κε θάηη θαηλνχξγην. Βιέπνπκε λα εκθαλίδνληαη νη πξψηεο εηαηξείεο πψιεζεο δη αιιεινγξαθίαο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο θαη ηα κεγάια καγαδηά δηαζέηνπλ ηκήκαηα γηα ηε «Μφδα ηδνχληνξ». Μπνπηίθ αλνίγνπλ ιίγν πνιχ παληνχ : πξνηείλνπλ ξνχρα chic θαη λεαληθά, μερσξίδνπλ απφ ηα κεγάια καγαδηά ή ηηο παξαδνζηαθέο κπνπηίθ απφ ηε κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη θαη απφ ηελ πξσηνπνξηαθή δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ. Απφ ηηο αιιαγέο απηέο δελ μεθεχγνπλ θαη νη Οίθνη Μφδαο. Οξηζκέλνη πξνζαξκφδνληαη θαη επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην πξεη-α-πνξηέ, ζε έλα είδνο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Ρνύρα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, ζρεδηαζκέλα από θάπνηνλ δηάζεκν ζηπιίζηα, ξνύρα θαιήο πνηόηεηαο θαη ζε ηηκή θάπσο αλεβαζκέλε. Η πςειή ξαπηηθή, ε Μφδα δειαδή θαηά παξαγγειία πνπ ξάβεη ξνχρα ζην ρέξη, δελ απνθέξεη ρξήκαηα ζηνλ Οίθν, φκσο ν ξφινο ηεο είλαη ζεκαληηθφο αθνχ δηαθπιάζζεη ηελ εηθφλα θαη ην γφεηξν ηνπ Οίθνπ (φπσο δειαδή ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα). Σην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ζρεδφλ φινη νη κεγάινη Οίθνη έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ κία θνιεμηφλ πξεη-α-πνξηέ. Παξάιιεια κε ηα ληεθηιέ ηεο πςειήο ξαπηηθήο, θάζε ρξφλν νξγαλψλνληαη δχν ληεθηιέ πξεη-α-πνξηέ, ζην Παξίζη θαη ζην Μηιάλν. Οη λένη δεηνχλ ξνχρα πξνζηηά θαη απνξξίπηνπλ ηηο κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο πνπ πσινχληαη ζε απαγνξεπηηθέο ηηκέο. Η βηνκεραλία ηεο Μφδαο εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν απηή ηε δηάζεζε ησλ λέσλ, θάλνληαο πην γξήγνξεο ηηο αιιαγέο ζηηο ηάζεηο ηεο Μφδαο. Γηα λα κπνξέζεη ινηπφλ λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, πξέπεη λα θαηαθηήζεη λέεο αγνξέο, πξάγκα πνπ απαηηεί λέα βήκαηα ζηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο. Έηζη ινηπφλ θηάλνπκε ζε επίπεδα φπνπ ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε εμηζνξξνπνχληαη, γηα λα θηάζνπλ ζε επίπεδα ζπγρξνληζκνχ ρσξίο

11 πξνεγνχκελν. Σηα κάηηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ, νη ππνζρέζεηο γηα θαηαλάισζε είλαη ρσξίο φξην. Μεξηθά κεγάια νλφκαηα ηεο Μφδαο δε δηζηάδνπλ λα επεθηαζνχλ θαη λα επηβιεζνχλ ηειηθά ζηελ παγθφζκηα αγνξά έλα παξάδεηγκα απνηειεί ν Pierre Cardin, ν νπνίνο κπαίλεη ζην ρψξν ηνπ marketing θαη ραξάδεη κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε θίξκα ηνπ. Η Μόδα ηνπ δξόκνπ Τν θαηλφκελν ηεο Μφδαο ησλ καδψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη κεγάινη Οίθνη Μφδαο (ηεο Γαιιίαο θαηά θχξην ιφγν) δελ είλαη πιένλ νη κφλνη πνπ ππαγνξεχνπλ ηε Μφδα. ην εμήο, ε θνπιηνύξα ησλ λέσλ ζα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Μόδα, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πηνζεηήζνπλ ε πςειή ξαπηηθή θαη ην πξεη-α-πνξηέ. Σην Philosophische Kultur ν θνηλσληνιφγνο Georg Simmel ζεκεηψλεη φηη ζρεηηθά κε ηνλ 19 ν θαη ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, ε Μφδα επέηξεπε ζηηο πςειέο θνηλσληθά ηάμεηο λα μερσξίδνπλ ζηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηα νηθνλνκηθά θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα Μφδα δηαδίδεηαη θαη πηνζεηείηαη απ φινπο, δελ εθπιεξψλεη πηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαη πξέπεη Εικόνα 21 : Γσναικεία Μόδα (1967) ζπλεπψο λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα λέα ηάζε. Η ζεσξία απηή δελ αληαπνθξίλεηαη πηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20 νπ αηψλα. Δδψ βιέπνπκε κεγάιεο θαηλνηνκίεο ζηε Μφδα λα μεθηλάλε απφ ην δξφκν θαη φρη, φπσο ζην παξειζφλ, απφ ηελ πςειή ξαπηηθή.

12 Η αγγιηθή Μόδα : Carnaby Street Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ε Αγγιία δίλεη ην ξπζκφ ζηε Μφδα. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, ε ηειεηφηεηα θαη ε δηαρξνληθφηεηα ησλ δεκηνπξγηψλ ησλ άγγισλ ξαθηψλ ηνπο έρεη πξνζδψζεη κία παγθφζκηα θήκε θαη εηδηθά ην 18 ν αηψλα, ε Μφδα gentry είρε επεξεάζεη έληνλα ην αλδξηθφ ξνχρν. Αιιά πνηέ έσο ηψξα (ζηα 1960) δελ είρε παίμεη ε Αγγιία ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε λέσλ ηάζεσλ. Σηε δεθαεηία απηή, ε θαξδηά ηεο παγθφζκηαο Μφδαο δε ρηππά ζε θαλέλαλ παξηζηλφ Οίθν Μφδαο αιιά ζε έλα δξφκν ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ Carnaby Street. Δδψ, νη λένη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ φηη είλαη in, ξνχρα θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα. Τα ξνχραεπθαηξίεο άιισζηε είλαη ηδηαίηεξα chic : πνπιφβεξ πιεθηά κε δαληέιεο θαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, ηζάληεο-ηαγάξηα, δεξκάηηλνη ζάθνη κε θξφζζηα, ηλδηθφ ζηπι, δεξκάηηλα ζαθάθηα θαη jeans, ινπινπδάηα θνξέκαηα θαη πνπθάκηζα δηαθνζκεκέλα κε κνηίβα op art δηάθαλα, ή ζηπι «γηαγηάο» κε ζρέδηα ληεκνληέ θαη πνιιά ξνκαληηθά βνιάλ, κίλη θνχζηεο θαη θαιζφλ αζνξηί κε κηθξά κνηίβα θαη ζε πνιιά ρξψκαηα, φηη κπνξεί λα θαληαζηεί έλαο λένο κπνξεί λα ην βξεη ζηελ Carnaby Street. Οη άλδξεο επίζεο κπνξνχλ λα ληπζνχλ ηεο κφδαο ζ απηφ ην δξφκν ηνπ Λνλδίλνπ. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ν John Stephen αλνίγεη εθεί ηελ πξψηε κπνπηίθ αλδξηθήο Μφδαο. Σηελ αξρή, κέλεη πηζηφο ζην θνζηνχκη κε γξαβάηα, ζηε ζπλέρεηα φκσο ην αλαλεψλεη δίλνληάο ηνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρξψκα θαη ιάκςε. Δθείλε ηελ επνρή, νη άλδξεο ηξέκνπλ λα θνξέζνπλ ρξψκα κήπσο θαη ζεσξεζνχλ νκνθπιφθηινη. Γηα λα θαηαπνιεκήζεη απηφλ ηνλ αλδξηθφ θφβν, ν Stephen ρξεζηκνπνηεί καλεθέλ κε έληνλν αξξελσπφ πξνθίι, φπσο ν ππγκάρνο Billy Walker ή νη ζηαξ ησλ πνπ γθξνππ Moody Blues θαη The Kinks, νη νπνίνη πνδάξνπλ κε παληειφληα απφ ηζαιαθσκέλν βεινχδν, κε δεξκάηηλα ζαθάθηα ή θνδάθηθα πνπθάκηζα. Απφ ηα κέζα ηνπ 60, ε Carnaby Street είλαη γεκάηε απφ κπνπηίθ κε αλδξηθή Μφδα, απφ ηηο νπνίεο νη ελλέα αλήθνπλ ζηνλ Stephen. Σν Λνλδίλν ζην ξπζκό ηνπ swing Απφ ην 1959 θαη έπεηηα, ε «Δβδνκάδα Λνλδξέδηθεο Μφδαο» δηεμάγεηαη θάζε δχν ρξφληα : άγγινη δεκηνπξγνί παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια ηνπο ηνπ πξεη-α-πνξηέ. Δδψ

13 θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ε αγγιηθή Μφδα παξνπζίαζε ζεκαληηθνχο ζηπιίζηεο φπσο ε Lucie, ν Worth ή ν Captain Molyneux (νη νπνίνη παξ φι απηά εξγάζηεθαλ ζην Παξίζη), φπσο θαη νη ξάθηεο ηνπ ζηέκκαηνο Norman Hartnell θαη Hardy Amies. Έπξεπε φκσο λα πεξηκέλεη ηα ρξφληα ηνπ 60 ε βξεηαληθή Μφδα γηα λα ηεζεί επηθεθαιήο ζηα δηεζλή κεγάια ξεχκαηα θαη λα αληαγσληζηεί ηε Μφδα ηεο Γαιιίαο. Η Mary Quant, ε Barbara Hulanicki, επνλνκαδφκελε Biba, ν Ossie Clark θαη πνιινί άιινη, ιίγν-πνιχ μεραζκέλνη ζήκεξα, δίλνπλ ην ξπζκφ ηεο κφδαο φρη κφλν ζηελ Αγγιία, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. ινη ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο ζην Swinging London γηα λα κάζνπλ ηη είλαη in. Δλ ησ κεηαμχ, ε παξάδνζε ηεο αγγιηθήο πςειήο ξαπηηθήο επηβηψλεη, θαζφινπ επεξεαζκέλε απφ ηε Μφδα ησλ λέσλ φπσο ε αληίζηνηρε γαιιηθή, ξάβνληαο ξνχρα θαηά παξαγγειία γηα ηηο πινχζηεο ειηθησκέλεο αγγιίδεο. Mary Quant Γελλεκέλε ην 1934, ε Mary Quant έρεη κείλεη γλσζηή σο ε δεκηνπξγφο ηεο κίλη θνχζηαο απηή θαη ν κεγάινο γάιινο κφδηζηξνο Andre Courreges. Η ίδηα φκσο αλαγλσξίδεη φηη ε κίλη θνχζηα πξνέξρεηαη νπζηαζηηθά απφ ην δξφκν, απφ ηηο λεαξέο θνπέιεο πνπ ηε θνξνχζαλ. Η Mary Quant βξίζθεη ην ζηπι ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 πνιχ ζπληεξεηηθφ θαη ελνριεηηθφ. Ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 αλνίγεη ην πξψην ηεο καγαδί ζην Λνλδίλν. Μελ θαηαθέξλνληαο λα πξνκεζεπηεί ην ζηπι ησλ ξνχρσλ πνπ ζα ήζειε λα πνπιάεη, μεθηλάεη λα θαηαζθεπάδεη ε ίδηα ηα κνληέια ηεο. Έηζη, αξρίδεη λα αληιεί έκπλεπζε απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ λέσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα κφδα εηδηθά γη απηνχο. Γε δηζηάδεη αθφκε λα εκπλεπζηεί απφ ηε κεγάιε παξάδνζε ησλ αγγιηθψλ ηαγηέξ, ησλ νπνίσλ ην πλεχκα πξνζαξκφδεη ζηα κνληέια ηεο. Απηή ε δηπιή έκπλεπζε ραξαθηεξίδεη άιισζηε θαη ηνπο ππφινηπνπο κεγάινπο άγγινπο ζρεδηαζηέο ηεο επνρήο καο. Τα κνληέια ηεο Vivienne Westwood ή ηνπ John Galliano ρξσζηάλε πνιιά ζ απηή ηελ αλαλεσηηθή ζηελ ηζηνξία ηεο Μφδαο γεληθά θαη ζηελ παξάδνζε ησλ αγγιηθψλ ηαγηέξ εηδηθφηεξα. Ο θφζκνο ηεο Μφδαο αλαθαιχπηεη ηε Mary Quant ζηα 1963, φηαλ ην πεξηνδηθφ Vogue παξνπζηάδεη αξθεηά θνξέκαηα-ζάθνπο, γηα ηα νπνία είλαη επίζεο δηάζεκε. Η

14 Quant δε δηαθνξνπνηεί ην θαζεκεξηλφ ληχζηκν απφ ην βξαδηλφ θαη αξλείηαη ηελ επνρηθή παξαγσγή. Πξνηηκά λα παξνπζηάδεη λέα κνληέια θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη ηδέεο ηεο δηαδίδνληαη ζχληνκα ζε φιε ηελ Δπξψπε : αδηάβξνρα απφ PVC, knikerbokers γηα λεαξέο γπλαίθεο, κεγάιεο ηζάληεο γηα ηνλ ψκν. Η κίλη θνχζηα, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ελνριεί φινπο απηνχο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζ απηή ηε λέα Μφδα θαη ηελ θαηεγνξνχλ γηα αλεζηθφηεηα. Η Coco Chanel άιισζηε ζεσξεί πσο ηα γφλαηα είλαη ην ιηγφηεξν ζειθηηθφ ζεκείν πάλσ ζην γπλαηθείν ζψκα θαη γη απηφλ ην ιφγν πξέπεη λα θαιχπηνληαη. Παξ φι απηά, νη θνχζηεο ησλ γπλαηθψλ θάζε ειηθίαο δε ζηακαηνχλ λα θνληαίλνπλ ζηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη θηάλνπλ ηειηθά λα θαιχπηνπλ κεηά βίαο ηνπο γινπηνχο. Απηή ε Μφδα ηνπ ζνχπεξ κίλη νθείιεη πνιιά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ θαιζφλ ρσξίο ξαθή, ην νπνίν βγαίλεη ζηελ αγνξά ζε πνιχρξσκα κνηίβα θαη ζε φπνην ρξψκα κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. Έηζη, ην ρξσκαηηζηφ θαιζφλ γίλεηαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ look απηήο ηεο επνρήο. Biba πσο ε Mary Quant, θαη άιινη δεκηνπξγνί ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ε Barbara Hulanicki βξίζθεη ηε Μφδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ηδηαίηεξα παιηνκνδίηηθε. Έηζη, απνθαζίδεη λα ηελ αιιάμεη. Γεκηνπξγεί ηελ Biba, ηελ πξψηε επηρείξεζε πψιεζεο ξνχρσλ δη αιιεινγξαθίαο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο λένπο. Τα κνληέια ηεο μεθεχγνπλ απφ ηα απαιά ρξψκαηα θαη απνθαιχπηνπλ ξνκαληηθέο εκπλεχζεηο, λνζηαιγηθέο θαη ζπρλά εμσηηθέο. Τα ηαγηέξ ηεο κε παληειφλη, ζε ίζηα γξακκή, είλαη ηππσκέλα κε ηεξάζηηα κνηίβα απφ ινπινχδηα ή θηηαγκέλα απφ καιαθφ βεινχδν. Τα καθξηά ηεο θνξέκαηα έρνπλ καθξηά καλίθηα θαη ζπλνδεχνληαη απφ πεξηιαίκηα θαη απφ κηα καθξηά ραίηε κε κπνχθιεο γηα θφκκσζε. Η Biba είλαη ε πξψηε θίξκα πνπ πνπιάεη θνξέκαηα κίληη θαη κάμη ζε απφιπηε θάζε κε ην λέν ιίγν ξεηξφ ξεχκα. Τν 1973, αλνίγεη έλα καγαδί ζηπι art deco πνπ πξνηείλεη επίζεο αλδξηθά ξνχρα θαζψο θαη αμεζνπάξ δηαθφζκεζεο.

15 Laura Ashley Τν ξνκαληηθφ θαη δηαρξνληθφ ζηπι ηεο Laura Ashley εκθαλίδεηαη θαη απηφ ζηε δεθαεηία ηνπ 60. Αθνχ έθαλε ην μεθίλεκά ηεο ζην ηχπσκα πθαζκάησλ, ε Ashley ξίρλεηαη, θάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο Μφδαο ρίππ, ζηε δεκηνπξγία θνξεκάησλ ελφο ζηπι εμνρήο, εληειψο ζειπθνχ : ινπινπδάηα εκπξηκέ, βνιαλάθηα, άλεηεο θνχζηεο θαη ζαθάθηα spencer ραξαθηεξίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ην ζηπι Ashley, πνπ επηβιήζεθε ζ νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη παξακέλεη πάληα ζην πιάη ησλ πην επίθαηξσλ ηάζεσλ. Μόδα θαη Σέρλε Op art, pop art, rock, Beatles θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Τέρλεο, ε επνρή απηή βξίζθεηαη θάησ απφ ην πλεχκα ηεο εκπεηξίαο, ηεο ηνκήο κε ην παξειζφλ, ηεο αλαδήηεζεο ηεο εληππσζηαθήο θαηλνηνκίαο. Δδψ, ε ηαρχηεηα, ε επθνιία αλαπαξαγσγήο θαη ε επραξίζηεζε ηεο θαηαλάισζεο γίλνληαη αμίεο. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία εκθαλή ηάζε λα θαιχςνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζε ιατθή θαη ειηηίζηηθε θνπιηνχξα. Έηζη, νη Beatles ηνπνζεηνχλ κία νξρήζηξα εγρφξδσλ ζαλ θφλην ζηε κνπζηθή ηνπο, ελψ ν Andy Warhol, πνπ θαιιηηέρλεο αλαγλσξηζκέλνο παγθφζκηα, δσγξαθίδεη θνπηηά ζάιηζαο ληνκάηαο θαη ηζρπξίδεηαη φηη δεκηνπξγεί ηέρλε εκπξφο ζηα ηξνκνθξαηεκέλα βιέκκαηα ησλ θαιιηεξγεκέλσλ αζηψλ. Η αλαπαξαγσγή ζε ζεηξά γίλεηαη θαιιηηερληθή αξρή, φπσο άιισζηε θαη ν θσηνγξαθηθφο ξεαιηζκφο ή ε ηερληθή ηεο θνπλεκέλεο εηθφλαο. Η αχξα ηνπ κνλαδηθνχ έξγνπ αθήλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο Τέρλεο θαη ηεο απνζηνιήο ησλ θαιιηηερλψλ κέζα ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία : ηα ζέκαηα θαη νη ηερληθέο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ. Τν happening πξνζθέξεη κηα λέα κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, εληειψο επίθαηξεο, αληη-κνπζεηαθήο θαη πξνθιεηηθήο, ε νπνία πξνζπαζεί λα θέξεη θνληά ηελ Τέρλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ο «λένο ξεαιηζκφο» παξνπζηάδεη κπεξδεκέλεο εηθφλεο αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, ελψ ε op art ηνπ Victor Vasarely κπεξδεχεη ην βιέκκα ηνπ ζεαηή κε νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. Οκνίσο κε ην ιεμηιφγην άιισλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ, απηφ ηνπ Vasarely, γεσκεηξηθφ, βξίζθεη έθθξαζε κέζα ζηε Μφδα. Δκπλεπζκέλεο απφ ηα ζχγρξνλα θαιιηηερληθά ξεχκαηα, νη δεκηνπξγίεο ηνπ Yves Saint-Laurent δεκηνπξγνχλ παληθφ. Η θεκηζκέλε ηνπ ζπιινγή ηνπ 1965

16 παξνπζηάδεη θνξέκαηα ίζηα απφ δέξζευ, ησλ νπνίσλ ηα επηκέξνπο θνκκάηηα είλαη ξακκέλα κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ππνλννχλ ηνπο πίλαθεο ηνπ Mondrian. Σχκθσλα κε ηνλ Yves Saint-Laurent, απηέο νη θφξκεο, νη απζηεξά γεσκεηξηθέο, ελαξκνλίδνληαη έμνρα κε ην γπλαηθείν ζψκα. Η ζεηξά «θνξέκαηα pop art» εκπλέεηαη απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Andy Warhol ή ηνπ Roy Lichtenstein. Μεγάια κνηίβα ζε ίζηα θνληά θνξέκαηα, ζε έληνλα ρξψκαηα, ή εληππψζεηο νθζαικαπάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζηινπέηα πξνθίι ζην εκπξφο κέξνο ηνπ θνξέκαηνο, ε νπνία δεκηνπξγεί κία εληχπσζε νπηηθήο έθπιεμεο θαη δίλεη ζην κνληέιν ηελ αίζζεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο κνληεξληζκφο γίλεηαη ρεηξνπηαζηφο κέζα απφ ην ζνθ ηνπ λένπ θαη ηνπ εληππσζηαθνχ θαη επηθξαηεί ηεο νκνξθηάο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Η θνπηνπξηζηηθή Μόδα Η θνπηνπξηζηηθή Μφδα, πνπ έρεη νπαδνχο θπξίσο αλάκεζα ζηνπο γάιινπο δεκηνπξγνχο, βξίζθεηαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο Μφδαο ρίππ. Τν κφλν θνηλφ ζηνηρείν κε ην ζηπι «baba-cool» είλαη ε αραιίλσηε θαληαζία πνπ εθθξάδεηαη πάλσ ζην κνληέιν. Τππηθά είλαη δχν αληίζεηνη θφζκνη. Σε κία επνρή φπνπ νη beatniks παζηάδνληαη κε ηε ινγνηερληθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή επηζηεκνληθή θαληαζία θαη φπνπ ν άλζξσπνο παηά ην πφδη ηνπ ζηε ζειήλε, ε Μφδα ςάρλεη γηα ζηνηρεία νπηνπηθά, ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ έλαλ θφζκν νινθιεξσηηθά θπξηεπκέλν απφ ηελ ηερλνινγία ή ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Αλ ινηπφλ δελ είκαζηε βέβαηνη γηα ην αλ ν Courreges αλαθάιπςε ηε κίλη θνχζηα, ην ζίγνπξν είλαη φηη άλνημε ηηο πφξηεο γη απηή ηε λέα ηάζε. Σε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ ελζαξθψλεη ζην πξφζσπφ ηνπ ηε Μφδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Τα θνξέκαηά ηνπ, θνληά, ζθιεξά ζπρλά ρσξίο κέζε, είλαη ην ίδην δηάζεκα κε ηα ζαθάθηα ηνπ απφ δέξκα ίζην ή ηζαιαθσκέλν, ηα ιεπθά ηνπ κπνηίληα πνπ θνξηνχληαη ρεηκψλα θαινθαίξη κε παληειφλη ή θφξεκα θαη νη δηαζηεκηθέο ηνπ θάζθεο, πνπ αθήλνπλ κεηά βίαο λα θαλεί ην πξφζσπν. Ο Courreges θάλεη ην παληειφλη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο γπλαηθείαο γθαξληαξφκπαο. Γελ εκπλέεηαη φκσο πηα απφ ηε γξακκή ηνπ αλδξηθνχ παληεινληνχ. Σρεδηάδεη παληειφληα ζσιήλεο, πνπ ζηεξεψλνληαη ζηνπο γνθνχο, ζπλδπαζκέλα κε ηνπ θνληά θαη ηεηξάγσλα, πνπ αθήλνπλ έμσ ηε κέζε. Παξνπζηάδεη πιεθηά ηαγηέξ παληειφληα, θνιιεηά, θαη δεκηνπξγεί νιφζσκεο θφξκεο ζνξη. Η Caroline Rennolds

17 Milbank ζεσξεί ηνλ Courreges ηνλ Le Corbusier ηεο Μφδαο. Υπελζπκίδεη ηελ αίζζεζε ησλ αλαινγηψλ πνπ αλέπηπμε ν Courreges κεραληθφο ζηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε θαηά ηε καζεηεία ηνπ ζηνλ Οίθν Balenciaga. Η Μφδα ηνπ Courreges ρξσζηάεη ηε θνπηνπξηζηηθή ηεο πιεπξά ζηελ απφιπηε απιφηεηα ηνπ κνληέινπ πνπ ζπλδέεηαη κε κία πξνθαλή ιεηηνπξγηθφηεηα. Τα αγαπεκέλα ηνπ ρξψκαηα ιεπθφ, ξνδ, ηπξθνπάδ, κπιε ηνπ πάγνπ θαη ηα κνηίβα ηνπ, απιά θαη μεθάζαξα (κεγάιεο ξίγεο, θαξψ θαη ινπινχδηα αφξηζηα ζρεδηαζκέλα) θάλνπλ ην ζηπι ηνπ κνλαδηθφ. Φέξλνπλ επαλάζηαζε ζηε Μφδα θαη ηελ θάλνπλ ηδαληθή έθθξαζε ηνπ αηψλα ησλ δηαζηεκηθψλ θαηαθηήζεσλ. Ο Paco Rabanne εξγάζηεθε επίζεο ζηνλ Οίθν Balenciaga κεηά απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή. Με ηα θνξέκαηά ηνπ απφ πιαζηηθφ θαη κέηαιιν, πνπ παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ην 1965, εηζάγεη ζηε Μφδα έλα λέν πιηθφ, ην νπνίν ελζαξθψλεη ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη ην κέιινλ ηαπηφρξνλα θαη πνπ φκσο πνηέ δελ θαηάθεξε λα επηβιεζεί ζ απηή ηε κνξθή. Φνξέκαηα κε θχιια κεηαιιηθά θαη δαρηπιίδηα, θνξέκαηα κεηαιιηθά ή απφ πεπηεζκέλν πιαζηηθφ : απηά ηα κεκνλσκέλα θνκκάηηα έρνπλ γίλεη κνπζεηαθά αληηθείκελα. Τειηθά, παξά ηε θνπηνπξηζηηθή ηνπ φςε, δελ είλαη εχθνιν λα θνξέζεη θαλείο απηά ηα κνληέια, φπσο νη δεκηνπξγίεο ηνπ Courreges. Η «Barbarella» (1968), ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ηνπ Roger Vadim, εκπλεπζκέλε απφ ην νκψλπκν εηθνλνγξαθεκέλν κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Jane Fonda, απνδεηθλχεη πφζν εμσπξαγκαηηθά κνληέια ηνπ Rabanne «θνιινχζαλ» κε ην θαληαζηηθφ ησλ ζελαξίσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Pierre Cardin Ο Cardin ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πξψηνπο δεκηνπξγνχο πνπ κπφξεζαλ λα πηάζνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηεο επνρήο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, εξγάδεηαη γηα γθξνππ πνιπθαηαζηεκάησλ πξηλ δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ παξαξηήκαηα πψιεζεο. Υπνγξάθεη ζπκβφιαηα γηα άδεηεο νλφκαηνο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έηζη ρηίδεη κηα ηεξάζηηα απηνθξαηνξία ζην ρψξν ηεο Μφδαο, ηεο νπνίαο ε γθάκα ησλ πξντφλησλ δελ ζηακαηά ζε θείλα ηεο Μφδαο θαη ηεο νκνξθηάο : ζηπιφ θαη πνξζειάλεο, ξνιφγηα, πνδήιαηα, ζνθνιάηεο θαη άιια πνιιά αθφκα. Ο Cardin είλαη ηδηνθηήηεο ζεάηξσλ θαη εζηηαηνξίσλ (ζπγθεθξηκέλα θαη ηνπ δηάζεκνπ Maxim s ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ νπνίνπ

18 δεκηνχξγεζε έλα αληίγξαθν ζην Πεθίλν), θαζψο θαη αξρηηέθηνλαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Υπήξμε ν πξψηνο δεκηνπξγφο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζηνλ νπνίνλ επηηξάπεθε λα παξνπζηάζεη κία θνιεμηφλ ζηελ Κίλα, ζηα ηέιε ηνπ Η ρξπζή επνρή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο δεθαεηίεο 50 θαη 60. Ο Cardin ινηπφλ, επεξεαζκέλνο θαη απηφο απφ ην δηαζηεκηθφ look, ζρεδηάδεη θνξέκαηα πνπ θέξνπλ ζηξφγγπιεο ηξχπεο ζηε κέζε, θαπέια ζαλ θάζθεο αζηξνλαχηε θαη κπφηεο. Φξεζηκνπνηεί λέα πιηθά φπσο ην βηλχιην θαη δηαθνζκεί ηηο κίλη θνχζηεο θαη ηα θνξέκαηά ηνπ κε έληνλα γαδηά zig-zag. Σν δηάθαλν look Η Μφδα ηεο θνληήο θνχζηαο θαη ηεο γπκλήο κέζεο επεθηείλεηαη θαη δίλεη ηειηθά ηε ζέζε ηεο ζε κία λέα ηάζε : ην δηάθαλν look. Σε απηφλ ηνλ αηψλα, φπνπ ηα ηερλεηά πιηθά πνιιαπιαζηάδνληαη, νη δεκηνπξγνί αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιαζηηθνχ θαη ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ. Γηα ηελ θνιεμηφλ ηνπ «Φεηκψλαο 1968», ν Yves Saint- Laurent παξνπζηάδεη κία καθξηά βξαδηλή ηνπαιέηα απφ δηάθαλε καχξε κνπζειίλα, δηαθνζκεκέλε κε θηεξά ζηξνπζνθακήινπ ζηνπο γνθνχο πνπ θαηεβαίλνπλ κέρξη ηα κέζα ηνπ κεξνχ. Απηή ε ηνπαιέηα θνξηέηαη ζθέηε, εθηφο απφ έλα ρξπζφ θίδη πνπ κπαίλεη ζηε ζέζε ηεο δψλεο. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ν Courreges δεκηνπξγεί θνξέκαηα απφ νξγάληδα, δηαθνζκεκέλα ζηα επίκαρα ζεκεία απφ ινπινχδηα ή απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα απιηθαξηζκέλα. Τν πην επθνινθφξεην ξνχρν βέβαηα είλαη ην δηάθαλν πνπθάκηζν, ζπρλά ζηνιηζκέλν κε βνιάλ ζηα καλίθηα ή ζην ληεθνιηέ θαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. πσο ηα παληειφληα-θακπάλα, ηα ξνχρα έζληθ ή ηα θνξέκαηα απφ PVC, ε δηάθαλε Μφδα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, θαη επαλέξρεηαη εληνλφηεξα πνιχ αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 90.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα