: ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ"

Transcript

1 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ Η «ζξεζθεία» ησλ λέσλ Σηελ Δπξψπε, ε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ Baby-boom θηάλεη ζηελ ελειηθίσζε ζηα ρξφληα ηνπ 1960 θαη εγθαηαιείπεη ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηεο πνπ θξάηεζαλ πεξίπνπ σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. Μέρξη ηφηε, ε λενιαία δελ είρε πνηέ παίμεη ηφζν ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο : ζην δπηηθφ θφζκν, ε λενιαία γίλεηαη ην απφιπην ηδαληθφ ζηνλ ηνκέα ηεο Μφδαο, αλαδεηθλχεηαη ζε μερσξηζηφ θνηλσληθφ κνληέιν. Οη λένη απνηεινχλ κία ζεκαληηθή νκάδα θαηαλαισηψλ πνπ δελ απεπζχλεηαη ζηελ πςειή ξαπηηθή αιιά απαηηεί κηα Μφδα θζελή, πην θνληά ζηελ ππαξμηαθή ηεο θηινζνθία. Έηζη, ε Μφδα ράλεη ηνλ ειηηίζηηθν Εικόνα 18 : Η Twiggy με διάθανο θόρεμα (1966) ραξαθηήξα ηεο γηα λα κεηακνξθσζεί ζε καδηθφ θαηλφκελν, κε ζηφρν θαηά θχξην ιφγν ηνπο λένπο. Φηάλεη αθφκε λα εθδειψζεη θπξίσο πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο. Η γεληά απηή ινηπφλ απνξξίπηεη ηελ αζηηθή εζηθή θαη ηηο ζπκβαηηθφηεηεο ηηο νπνίεο ζεσξεί ππνθξηζία. Η λνκηκνπνίεζε ηνπ αληηζπιιεπηηθνχ ραπηνχ ππφζρεηαη επηηέινπο κία ζεμνπαιηθφηεηα απαιιαγκέλε απφ ην θφβν ηεο εγθπκνζχλεο θαη ησλ αζηηθψλ απαγνξεχζεσλ. Η αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη ησλ θηικ κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν θηάλεη ζην απφγεηφ ηεο, ην ζεμ δελ είλαη πηα ηακπνχ, θαη χζηεξα βεβαίσο απφ ηνλ πνπξηηαληζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαε-

2 -ηηψλ, βιέπνπκε λα επηβάιινληαη λέεο λφξκεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ παξάιιεια θαη λέεο πηέζεηο : γηα λα είλαη θαλείο in πξέπεη λα είλαη «απειεπζεξσκέλνο». Η πίζηε κέζα ζην δεπγάξη ζεσξείηαη πηα αμία μεπεξαζκέλε. Τν κνληέιν ηεο θνκςήο αζηήο αθήλεη ηε ζέζε ηνπ ζην κνληέιν ηεο «γπλαίθαο παηδνχιαο», κε ηνπο αθειείο ηξφπνπο, πνπ πεξηεξγάδεηαη ηνλ θφζκν κε κεγάια κάηηα γεκάηα απνξία. Τν δεηνχκελν είλαη λα είζαη λέα θαη ζέμπ. Απηφ άιισζηε καξηπξνχλ ηα δηαθαλή πνπθάκηζα θαη νη κίλη θνχζηεο. Η Twiggy γίλεηαη ην Νν 1 ηνπ-κφληει. Με ηελ παηδηθή ηεο ζηινπέηα φπνπ δελ ππάξρεη γπλαηθεία θακπχιε, δεκηνπξγεί αίζζεζε θαη ζθαλδαιίδεη ηηο πην ειηθησκέλεο. Γξακκηθή αηζζεηηθή Η δεθαεηία ηνπ 50 δελ ήηαλ κφλν απηή ηνπ New Look ζθηρηή κέζε θαη θαξδηέο θνχζηεο ζεκεξηλφ ζχκβνιν εθείλεο ηεο επνρήο. Δκθαλίζηεθαλ θαη άιιεο γξακκέο, φπσο ε γξακκή balloon, ε γξακκή Α, ε γξακκή «βαξέιη» θαη ε γξακκή Υ. Απηή φκσο πνπ πξναλαγγέιιεη ηελ άθημε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 είλαη ε γξακκή «ηξαπέδην» πνπ παξνπζηάδεη ν λεαξφο ηφηε Yves Saint-Laurent, θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ Οίθνπ Dior ην 1958 : θφξεκα-ζάθνο ή καληψ ξηρηφ ρσξίο κέζε, ζηελά ζηνπο ψκνπο, πνπ εβαδάξνπλ θάησ, ζπλήζσο θνληά, πνπ ζηακαηνχλ αθξηβψο πάλσ απφ ην γφλαην. Ωζηφζν, ηα θνξέκαηα ζάθνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δελ εκπλένληαη θαηεπζείαλ απφ ηα ρξφληα ηνπ Αλ ηειηθά, ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ηα θνξέκαηα κε ηηξάληεο θαη ηα θνξέκαηα ζάθνο έδηλαλ κία εηθφλα λεαληθή, κνιαηαχηα ην ζηπι ηνπο ήηαλ απαξάκηιια θνκςφ θαη ζειπθφ. Ίζηα ή ηπιίγνληαο ραιαξά ην ζψκα, θαηέβαηλαλ ηνπιάρηζηνλ σο ην γφλαην θαη απνηεινχληαλ απφ θνχζηα κε ρακειή κέζε πνπ θηλνχληαλ κε ηξφπν αλάιαθξν θαη ραξηησκέλν. Ήηαλ θηηαγκέλα απφ πθάζκαηα πνηφηεηαο, απφ δαληέια θαη κεηάμη θαη ζε ρξψκαηα δηαθξηηηθά. Γηα ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαλ ρξπζαθηά θεληήκαηα θαη παγηέηεο. Αληίζεηα, ηα θνξέκαηα ζάθνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κνηάδνπλ κε θνξέκαηα κηθξνχ θνξηηζηνχ. Δίλαη θησρά ζε δηαθνζκεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ε θνππ ηνπο είλαη απιή, ίζηα ή ζπρλά εβαδέ. Τα πθάζκαηα, κάιινλ ζθιεξά, είλαη ζπλήζσο ζπλζεηηθά. Πξνθαινχλ εληχπσζε κφλν απφ ηα κεγάια ινπινπδάηα κνηίβα ή ηα γξαθηζηηθά κνηίβα ζε πνιχ έληνλα ρξψκαηα. Πνιχ πην θνληά απφ ηα θνξέκαηα ηνπ 20, είλαη

3 επίζεο ζην ζχλνιφ ηνπο πην δηαθαλή ε παξαδνζηαθή θνκςφηεηα κπαίλεη απνθαζηζηηθά ζην πεξηζψξην. Τα θαηλνχξγηα θνξέκαηα θαη παιηψ πξέπεη πάλσ απ φια λα είλαη «λεαληθά» θαη αληηθνκθνξκηζηηθά, δηαζθεδαζηηθά θαη φρη ζνβαξά, φπνηα θαη αλ είλαη ε ειηθία ηεο γπλαίθαο πνπ ηα θνξάεη. Εικόνα 19 : Γραμμές ηοσ Dior ( ) Αιιαγή ησλ ξόισλ Γηα κηα αθφκε θνξά, ε παξαδνζηαθή εηθφλα ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο κπαίλεη ζε δνθηκαζία. Δλψ ε δεθαεηία ηνπ 50 είρε ηνλίζεη απηήλ ηε δηκνξθία, ζην εμήο ε θνηλσλία κπαίλεη ζηε ινγηθή λα κεηψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηα δχν θχια. Οη άλδξεο ζα απνθηήζνπλ καθξηά καιιηά θαη ζα θνξέζνπλ θνιιεηά ξνχρα, ελψ νη γπλαίθεο παξακεξίδνπλ ηα ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην βσκό ελόο ηδεώδνπο αζεμνπαιηθόηεηαο. Η γεληθή ηνπο εκθάληζε απνπλέεη θάηη ην φιν θαη πεξηζζφηεξν κηθξνθακσκέλν θαη παηδηθφ. Τα θνληά καιιηά θαη ην παληειφλη, πνιχ ζηε Μφδα απηήλ ηε δεθαεηία, εληείλνπλ απηήλ ηελ εηθφλα. Παξαηεξνχκε κηα θάπνηα ζηξνθή ζηηο ηάζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20. Τα κνληέια πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζειπθφηεηα ππνρσξνχλ κπξνζηά ζε κία ζηινπέηα πην απζηεξή. Τη φλνκα λα δψζεη θαλείο ζ απηέο ηηο παξνπζίεο πνπ απνπλένπλ παηδηθφηεηα, θαηλνκεληθά αζεμνπαιηθέο θαη παξ φι απηά ηδηαίηεξα ζέμπ ; Σηε δεθαεηία ηνπ 20, ε αγνξίζηηθε απηή πιεπξά ηνπο ηηο θαζηέξσζε κε ην φλνκα «γθαξζφλεο». Σηε δεθαεηία ηνπ 60 είλαη ν φξνο «αλδξνγχλαην» πνπ έξρεηαη λα ραξαθηεξίζεη απηέο ηηο γπλαίθεο κε φςε αγνξηνχ.

4 Χηελίζκαηα Τν ρηέληζκα δελ πξνζαξκφδεηαη θαηεπζείαλ ζ απηφ ην λέν ζηπι : ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, είλαη Μφδα ην ρηέληζκα κε φγθν ςειά ζην θεθάιη. Έληνλα θξεπαξηζκέλα, κεξηθέο θνξέο κε πνζηίο θπζηθά ή ηερλεηά θαη θημαξηζκέλα κε πνιχ ιαθ, ηα καιιηά δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ην θεθάιη είλαη αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην ππφινηπν ζψκα. Απηή ηε Μφδα ζαηηξίδεη ν John Water ζηελ ηαηλία ηνπ «Hairspray» (1988), φπνπ παξνπζηάδεη λένπο θαη λέεο πνπ αθνινπζνχλ ηε Μφδα ζηηο αξρέο ηνπ 60, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηφλνπο ιαθ γηα λα «θνιιήζνπλ» ηηο νγθψδεηο θνκκψζεηο ηνπο. Σηγά-ζηγά, νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα ιχλνπλ ηα καιιηά ηνπο, αθφκε θαη θξεπαξηζκέλα, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κία εληχπσζε πην λεαληθή. Τειηθά, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ηα γπλαηθεία καιιηά αξρίδνπλ λα θφβνληαη θνληά : ν Vidal Sassoon, ν κεγάινο ινλδξέδνο θνκκσηήο, ηαξάδεη ηα λεξά κε ηηο θνληέο θαη γεσκεηξηθέο ηνπ θνππ. Απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ην πλεχκα ηεο θνπηνπξηζηηθήο Μφδαο πνπ εκθαλίδεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν. Τν καθηγηάδ εμειίζζεηαη θαη απηφ γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηάζεηο. Τα ηνληζκέλα κε καχξν κνιχβη κάηηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ρξσκαηηζηέο ζθηέο θαη ζε ςεχηηθεο βιεθαξίδεο. Γηα πξψηε θνξά πσινχληαη ζηελ αγνξά ζεηξέο πξντφλησλ νκνξθηάο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο teenagers. ζν γηα ηα καιιηά ησλ αλδξψλ, απηά καθξαίλνπλ. Η θφκκσζε ησλ Beatles, πνπ καο θαίλεηαη ζήκεξα πνιχ θπζηνινγηθή, ηελ επνρή εθείλε ζθαλδαιίδεη. Μεηά απφ ηηο θνληέο θαη απζηεξέο θνκκψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηνπο πξνζάπηνπλ κία πιεπξά ζειππξεπή θαη αηεκέιεηε. Παξ φι απηά, πνιινί άλδξεο ζα πηνζεηήζνπλ απηφ ην ζηπι ζην ρηέληζκά ηνπο. Η Μφδα ινηπφλ ζην εμήο δέρεηαη λέεο επηξξνέο : δελ ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο κεγάινπο δεκηνπξγνχο, αιιά απφ ηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο ηνπ ζηλεκά, ηεο ηειεφξαζεο.

5 Αλδξηθή Μόδα Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ε αλδξηθή Μφδα δε γλσξίδεη ζεκαληηθή εμέιημε. Σηε ζπλέρεηα, ηα θνζηνχκηα παξνπζηάδνπλ κία θνππ πην ίζηα, κεζάηε, πνπ ηε ζπλαληνχκε επίζεο ζηα παιηψ κε δψλε ζηε κέζε, φπσο είλαη ην πνιχ δεκνθηιέο trench-coat. Κάησ απφ ην θνζηνχκη, ην πνπιφβεξ κε γπξηζηφ γηαθά αληηθαζηζηά ην πνπθάκηζν κε γξαβάηα. Τν κηθξφ ακάληθν πνπιφβεξ, πνπ θνξηέηαη πάλσ απφ ην πνπθάκηζν, απνηειεί κία ελδηάκεζε επηινγή αλάκεζα ζην ρνληξφ πνπιφβεξ θαη ην ιεπηφ πνπθάκηζν. Τν ζαθάθη ηνπ θνζηνπκηνχ θιείλεη κε θνπκπηά παξαδνζηαθά ή Εικόνα 20 : Ανδρική Μόδα (1965)

6 αθφκε θαη κε θεξκνπάξ. Δγθαηαιείπεηαη ζπρλά ν γηαθάο πέην γηα ίζηνπο γηαθάδεο ζηπι Mao. Τζέπεο πιαθέ θαη δψλε δίλνπλ κία λφηα πην ζπνξηίβηθε. Παξάιιεια κε ην ηνπίλη, παξαδνζηαθφ χθαζκα απφ θίλν καιιί, ρξεζηκνπνηνχκε ζην εμήο θαη άιιεο πνηφηεηεο φπσο ην βεινχδν. Οη γξαβάηεο γη απηνχο πνπ ηηο θνξάλε αθφκε είλαη πην ρξσκαηηζηέο θαη πην θαληαηδί απφ πνηέ. Τα παληειφληα έρνπλ ρακειή κέζε, ελψ αιιαγέο ζεκεηψλνπκε θαη ζην θάξδνο ηνπο. Απνκαθξχλνληαη απνθαζηζηηθά απφ ην θάξδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 60 πξνηηκνχληαη παληειφληα πην ζηελά. Σηε ζπλέρεηα, ηα θαξδηά ζαθάθηα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ παληειφληα ιηγφηεξν ζηελά, πξηλ θηάζνπκε ζηελ θπξηαξρία ηνπ παληεινληνχ θακπάλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Τα ζηελά απηά παληειφληα ζπρλά κπαίλνπλ κέζα ζηηο κπφηεο, πνπ είλαη πνιχ δεκνθηιείο απηήλ ηελ πεξίνδν. Τν ηδελ παληειόλη, πνπ μεθίλεζε ην ζξίακβφ ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 50, ζηα ρξφληα ηνπ 60 επηβάιιεηαη σο ην θαη εμνρήλ ξνχρν ηεο ςπραγσγίαο. Τν θνιιεηό polo έξρεηαη θαη απηφ λα ζπκπιεξψζεη απηή ηε ραιαξή θαη άλεηε εκθάληζε. Σν look ρίππ Παξαθηλεκέλε απφ ην ράζκα θαη ηηο δηαθνξέο ησλ γεληψλ θαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, ε λενιαία πνιηηηθνπνηείηαη. Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο φπσο θαη ζηελ Δπξψπε, παξαηεξνχκε κία ζθιεξή αληίζηαζε ζηε ζθιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Οη αληηδξαζηηθνί δηακαξηχξνληαη ελάληηα ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ κε ην ζχλζεκα «θάληε έξσηα, φρη πφιεκν» θαη ην θχκα ησλ εμεγεξκέλσλ θνηηεηψλ δηαζρίδεη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα θηάζεη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ιαπσλία ην Πξνθεηκέλνπ λα εθδειψζνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο απηή, νη λένη πηνζεηνχλ ην look ρίππ : άλδξεο θαη γπλαίθεο πεξπαηνχλ μππφιπηνη ή ηνπιάρηζηνλ κε ζαλδάιηα έρνπλ καθξηά καιιηά, θνξνχλ κπηδνχ, ηδελ θαη πνπθάκηζα κε πνιχρξσκα ινπινπδάηα ηππψκαηα. Τα ινπινπδάηα θνξέκαηα, καθξηά θαη άλεηα, αξέζνπλ πνιχ ζηηο λεαξέο γπλαίθεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ δείρλνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε θχζε, ηνλ έξσηα θαη ηελ εηξήλε φπσο δειψλεη θαη ην ζχλζεκα «Peace and Love» - θαη έρνπλ ηε ζεσξία φηη κία νιηγαξθήο δσή κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη κε επηηπρία ηε θξελίηηδα ηεο θαηαλάισζεο. Απηή ε αληί-μφδα ινηπφλ είλαη ε εθδήισζε κίαο ζηάζεο δσήο.

7 Μπνξεί θαλείο λα πεη πνιιά γηα ην ζηπι ησλ beatniks πνπ απνξξίπηνπλ ηελ αζηηθή θνηλσλία θαη ην ζεζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ληχλνληαη κε ηξφπν αλαηξεπηηθφ. Χίππο θαη beatniks ηξαγνπδνχλ ηνλ ειεχζεξν έξσηα θαη πηζηεχνπλ ζηε δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ έλα ππέξηαην επίπεδν ζπλείδεζεο κε ηε βνήζεηα παξαηζζεζηνγφλσλ. Απηά ηα δχν κεγάια θηλήκαηα ησλ λέσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ρίππ θαη beatnik, εμαπιψλνληαη γξήγνξα ζε φινλ ηνλ θφζκν. Η εκπνξηθνπνίεζε ηνπ ζηπι ρίππ ζα νδεγήζεη ηε Μφδα ζην λα θπξηεπηεί θπξηνιεθηηθά απ απηφ, ην νπνίν απέρεη πιένλ αξθεηά απφ ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν απηνχ ηνπ θηλήκαηνο. Μαθξηέο θνχζηεο, ζάιη θαη καληήιη ζην θεθάιη θαη δαληεισηά πνπθάκηζα ζην ζηπι ηεο γηαγηάο, αιιά θαη άιια ξνχρα ξεηξφ, απαληψληαη ζηα καγαδηά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ρακειή ηηκή. Οη πσιήζεηο αλεβαίλνπλ ζην θαηαθφξπθν. Βξηζθφκαζηε πιένλ εκπξφο ζε έλα κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηελ ηζηνξία ηεο Μφδαο, ην νπνίν πνηέ δελ ην ζπλαληήζακε ή δε ζα ην ζπλαληήζνπκε ζ απηήλ ηελ θιίκαθα. Μία Μφδα πνπ μεθίλεζε απφ κία θνηλσληθή κεηνλφηεηα, πηνζεηήζεθε απφ ηηο κεγάιεο κάδεο θαη έηζη ηειηθά έραζε ηνλ αξρηθφ ηεο θνηλσληθφ πξννξηζκφ. Σειεόξαζε θαη Κηλεκαηνγξάθνο Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ε ηειεφξαζε επηθξαηεί θαη επηβάιιεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ λνηθνθπξηψλ ζηελ Δπξψπε φπνπ εδψ ηνπιάρηζηνλ δελ θαηαθέξλεη λα παξακεξίζεη αθφκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Καηέρεη σζηφζν κία ζέζε πνιχ ζεκαληηθή σο ςπραγσγηθφ κέζν θαη έηζη γίλεηαη θνξέαο νκνγελνπνίεζεο ηδεψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, αξρίδεη λα επεξεάδεη θαη ηε Μφδα. Η θεκηζκέλε αζηπλνκηθή αγγιηθή ζεηξά «Καπέιν κειόλ θαη δεξκάηηλεο κπόηεο» είλαη κία πξαγκαηηθή επίδεημε κφδαο : ε Έκκα Πει αιιάδεη θάζε ηφζν εκθαλίζεηο θαη απηέο είλαη πάληα ε ηειεπηαία ιέμε ηεο Μφδαο. Τα δεξκάηηλα ξνχρα ηεο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν θεηηρηζκφο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηε Μφδα παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα κηαο δπλακηθήο γπλαίθαο θαη ζα επεξεάζνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. Σην ζηλεκά, ε Audrey Hepburn παξακέλεη κία «βεληέηα» πνιχ δεκνθηιήο. Η ιεπηή, ςειή θαη εχζξαπζηε ζηινπέηα ηεο ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην λεαληθφ θνκςφ κνληέιν πξφηππν ηεο επνρήο. Η Brigitte Bardot είλαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο εχζξαπζηεο

8 Audrey. Σηε δεθαεηία απηή, ε «βαζίιηζζα ησλ θακππιψλ» ραίξεη ηεξάζηηαο επηηπρίαο θαη απνδνρήο. Σηελ ηαηλία «Viva Maria» ηνπ Louis Malle, παίδεη ζην πιάη ηεο Jeanne Moreau, ηεο νπνίαο ην πξφζσπν νκνξθηά ιηγφηεξν παξαδνζηαθή αιιά ηδηαίηεξα εθθξαζηηθή πξνζθέξεη κία αληίζεζε κε απηφ ηεο ΒΒ. Η Jeanne Moreau γπξίδεη ηαηλίεο κε ηνλ Λνπί Μπνπληνπέι, ηνλ Φξαλζνπά Τξπθψ θαη ζεσξείηαη ην αληίζεην ηεο Καηξίλ Νηελέβ, μαλζηά θαιινλή, ςπρξή θαη απφκαθξε. Απηή ε ηειεπηαία ρξσζηά ηε θήκε ηεο ζην θηικ ηνπ Μπνπληνπέι «Η Ωξαία ηεο Ηκέξαο», ην νπνίν πξνθαιεί ζθάλδαιν. Σε έλα άιιν πιάλν βξίζθεηαη ε νθία Λόξελ, ε νπνία θηάλεη ζηε δεθαεηία απηή ζην απφγεην ηεο θαξηέξαο ηεο. ιεο απηέο νη «βεληέηεο» ζεκαηνδνηνχλ ηελ εηθφλα πξφηππν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Παξάιιεια κε ηηο εζνπνηνχο, καλεθέλ φπσο ε Jean Shrimpton ή ε Twiggy απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα πνιιέο γπλαίθεο. Σ απηή ηε δεθαεηία, γηα πξψηε θνξά ηα καλεθέλ επηβάιινληαη σο μερσξηζηέο βεληέηεο. Τελ ίδηα ζηηγκή κε ηνπο θσηνγξάθνπο θαη ηνπο δεκηνπξγνχο Μφδαο, ζπλαγσλίδνληαη ηηο ζηαξ ηνπ ζηλεκά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ. Ο θηλεκαηνγξάθνο βέβαηα δε ζα κπνξνχζε βέβαηα λα κελ αζρνιεζεί κε ην ζέκα : ν Μηθειάληδειν Αληνληόλη, εκπλεπζκέλνο απφ ην δηάζεκν θσηνγξάθν David Bailey πνπ ελζαξθψλεη ηε ινλδξέδηθε αληη-θνπιηνχξα θάλεη ηνλ θσηνγξάθν Μφδαο ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ηαηλίαο ηνπ Blow Up (1966), δίλνληαο ζην καλεθέλ Βεξνχζθα ην ξφιν ελφο cover-girl. Ο Τχπνο ζπλεηζθέξεη ην ίδην φπσο θαη ε ηειεφξαζε ζην λα κεηαηξέςεη ζε ζχκβνια Μφδαο πξνζσπηθφηεηεο ηεο δεκφζηαο δσήο φπσο ε Σδάθπ Κέλεληπ, ζχδπγνο ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ. Η «Τδάθπ» ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην σξαίεο θνκςέο γπλαίθεο ηεο επνρήο ηεο. Λαλζάξεη έλα ζηπι πνιχ πξνζσπηθφ : αγαπάεη ηα ηαγηέξ κε ην ηεηξάγσλν ζαθάθη, ηα θνπξψ θαη ηα ηαγηέξ κε παληειφλη ζε θσηεηλά ρξψκαηα, κε κία ηδηαίηεξε αδπλακία ζην ξνδ. Φνξάεη πάληα γάληηα θαη θαπέιν θαη θάλεη δηάζεκν ην pillbox, έλα ζηξνγγπιφ θαπέιν ρσξίο κπνξ. Τελ παξνκνηάδνπλ κε ηελ θνχθια Barbie Bubble-Cut ηεο επνρήο, αθνχ κε ην κπνπι θνχξεκά ηεο θαη ηα κηθξά ηαγηέξ θαη θνξέκαηά ηεο, ε θνχθια κνηάδεη πνιχ κε ηελ Πξψηε Κπξία.

9 Η κνπζηθή Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50, ε κνπζηθή πνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ησλ λέσλ, θάηη πνπ ζπλερίδεη βέβαηα θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 60. Η κνπζηθή πνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη νη βεληέηεο πνπ αλέδεημε ζπλέβαιαλ ζην λα γίλνπλ δεκνθηιή ηα θαξδηά ζαθάθηα, νη ζηελέο γξαβάηεο, ηα θαζηφξηλα παπνχηζηα θαη νη γπαιηζηεξέο θνκκψζεηο πνπ θαηέιεγαλ ζην ιαηκφ γηα ηνπο άλδξεο, φπσο νη θνχζηεο κε θνπξψ θαη νη αινγννπξέο γηα ηηο θνπέιεο. Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ε εηθφλα απηή δηαθνξνπνηείηαη. Οη Beatles, πνπ παξνπζηάδνληαη κε καχξα δεξκάηηλα ξνχρα ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο, εγθαηαιείπνπλ ζχληνκα απηή ηελ ελδπκαζία θαη πηνζεηνχλ ην θνζηνχκη. Αλ θαη θνξάλε επίζεο jeans θαη tee-shirts, νη The Who πξνηηκνχλ θαη απηνί θνζηνχκη γηα ηηο ζθεληθέο ηνπο παξνπζίεο. Τα θνζηνχκηα κε θνιιεηά παληειφληα ρσξίο ξεβέξ, ηα εκπξηκέ ζαθάθηα ζηπι Μάν, ηα πνπθάκηζα κε βνιάλ θαη δακπψ αληηγξάθνληαη απφ ηνπο ζαπκαζηέο ηνπο. Οη λένη πνπ είλαη πνιηηηθά ζηξαηεπκέλνη πξνηηκνχλ ηα jeans θαη ην παξθά, φπσο ν Μπνκπ Νηύιαλ θαη ε Σδόαλ Μπαέδ, ηα είδσιά ηνπο πνπ ε κνπζηθή ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην ακεξηθαληθφ θνιθιφξ. ινη απηνί νη κνπζηθνί εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ην 1969 ζην θεζηηβάι ηνπ Woodstock, γεγνλφο ζηαζκφο θαη ζχκβνιν ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο γεληάο ρίππ. Κνληά ζε γλσζηά γθξνππ φπσο νη The Who θαη ν Santana, βιέπνπκε θαιιηηέρλεο φπσο ε Janis Joplin θαη ν Jimmy Hendrix, νη νπνίνη έλα ρξφλν κεηά ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπο, ζα γίλνπλ πξαγκαηηθέο θηγνχξεο cult. Η δηεζλήο επηηπρία ηνπ κεγάινπ θηζαξίζηα Jimmy Hendrix ζεκαηνδνηεί ηελ παγθφζκηα «πέξαζε» ησλ καχξσλ θαιιηηερλψλ. Τν ελδπκαηνινγηθφ ηνπ ζηπι, ηαπηφρξνλα ππεξβνιηθφ θαη μέγλνηαζην, πνπ αλακηγλχεη uniforme, ληχζηκν έζληθ θαη patchwork θαη ε afro θφκκσζή ηνπ, αληηπξνζσπεχνπλ κία εζειεκέλε πξφθιεζε γηα φινπο ηνπο ζπληεξεηηθνχο ακεξηθάλνπο, φπσο άιισζηε θαη ε παξαπνηεκέλε εθηέιεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ εζληθνχ χκλνπ, πνπ παίδεη ζην θεζηηβάι.

10 Νέεο δνκέο ζηε βηνκεραλία ηεο Μόδαο πνηα θαη λα είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ αθνινπζνχλ ηε Μφδα. Σηαδηαθά, ε θαηαζθεπή, ε κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή ησλ ξνχρσλ είλαη νινέλα θαη ιηγφηεξν αθξηβά, ράξε ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο κε ρακειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν, φπνπ ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ρακειφηεξν. Η αγνξά ελφο ξνχρνπ δελ είλαη πηα κηα καθξνρξφληα επέλδπζε. Δίλαη ην πξντφλ κηαο εκέξαο πνπ πσιείηαη ζε έλα πνιπθαηάζηεκα θαη πνπ ην αγνξάδνπκε απζφξκεηα γηαηί καο αξέζεη, ην «θαηαλαιψλνπκε» θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πεηάκε γηα λα ην αληηθαηαζηήζνπκε κε θάηη θαηλνχξγην. Βιέπνπκε λα εκθαλίδνληαη νη πξψηεο εηαηξείεο πψιεζεο δη αιιεινγξαθίαο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο θαη ηα κεγάια καγαδηά δηαζέηνπλ ηκήκαηα γηα ηε «Μφδα ηδνχληνξ». Μπνπηίθ αλνίγνπλ ιίγν πνιχ παληνχ : πξνηείλνπλ ξνχρα chic θαη λεαληθά, μερσξίδνπλ απφ ηα κεγάια καγαδηά ή ηηο παξαδνζηαθέο κπνπηίθ απφ ηε κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη θαη απφ ηελ πξσηνπνξηαθή δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ. Απφ ηηο αιιαγέο απηέο δελ μεθεχγνπλ θαη νη Οίθνη Μφδαο. Οξηζκέλνη πξνζαξκφδνληαη θαη επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην πξεη-α-πνξηέ, ζε έλα είδνο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Ρνύρα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, ζρεδηαζκέλα από θάπνηνλ δηάζεκν ζηπιίζηα, ξνύρα θαιήο πνηόηεηαο θαη ζε ηηκή θάπσο αλεβαζκέλε. Η πςειή ξαπηηθή, ε Μφδα δειαδή θαηά παξαγγειία πνπ ξάβεη ξνχρα ζην ρέξη, δελ απνθέξεη ρξήκαηα ζηνλ Οίθν, φκσο ν ξφινο ηεο είλαη ζεκαληηθφο αθνχ δηαθπιάζζεη ηελ εηθφλα θαη ην γφεηξν ηνπ Οίθνπ (φπσο δειαδή ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα). Σην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ζρεδφλ φινη νη κεγάινη Οίθνη έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ κία θνιεμηφλ πξεη-α-πνξηέ. Παξάιιεια κε ηα ληεθηιέ ηεο πςειήο ξαπηηθήο, θάζε ρξφλν νξγαλψλνληαη δχν ληεθηιέ πξεη-α-πνξηέ, ζην Παξίζη θαη ζην Μηιάλν. Οη λένη δεηνχλ ξνχρα πξνζηηά θαη απνξξίπηνπλ ηηο κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο πνπ πσινχληαη ζε απαγνξεπηηθέο ηηκέο. Η βηνκεραλία ηεο Μφδαο εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν απηή ηε δηάζεζε ησλ λέσλ, θάλνληαο πην γξήγνξεο ηηο αιιαγέο ζηηο ηάζεηο ηεο Μφδαο. Γηα λα κπνξέζεη ινηπφλ λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, πξέπεη λα θαηαθηήζεη λέεο αγνξέο, πξάγκα πνπ απαηηεί λέα βήκαηα ζηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο. Έηζη ινηπφλ θηάλνπκε ζε επίπεδα φπνπ ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε εμηζνξξνπνχληαη, γηα λα θηάζνπλ ζε επίπεδα ζπγρξνληζκνχ ρσξίο

11 πξνεγνχκελν. Σηα κάηηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ, νη ππνζρέζεηο γηα θαηαλάισζε είλαη ρσξίο φξην. Μεξηθά κεγάια νλφκαηα ηεο Μφδαο δε δηζηάδνπλ λα επεθηαζνχλ θαη λα επηβιεζνχλ ηειηθά ζηελ παγθφζκηα αγνξά έλα παξάδεηγκα απνηειεί ν Pierre Cardin, ν νπνίνο κπαίλεη ζην ρψξν ηνπ marketing θαη ραξάδεη κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε θίξκα ηνπ. Η Μόδα ηνπ δξόκνπ Τν θαηλφκελν ηεο Μφδαο ησλ καδψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη κεγάινη Οίθνη Μφδαο (ηεο Γαιιίαο θαηά θχξην ιφγν) δελ είλαη πιένλ νη κφλνη πνπ ππαγνξεχνπλ ηε Μφδα. ην εμήο, ε θνπιηνύξα ησλ λέσλ ζα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Μόδα, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πηνζεηήζνπλ ε πςειή ξαπηηθή θαη ην πξεη-α-πνξηέ. Σην Philosophische Kultur ν θνηλσληνιφγνο Georg Simmel ζεκεηψλεη φηη ζρεηηθά κε ηνλ 19 ν θαη ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, ε Μφδα επέηξεπε ζηηο πςειέο θνηλσληθά ηάμεηο λα μερσξίδνπλ ζηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηα νηθνλνκηθά θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα Μφδα δηαδίδεηαη θαη πηνζεηείηαη απ φινπο, δελ εθπιεξψλεη πηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαη πξέπεη Εικόνα 21 : Γσναικεία Μόδα (1967) ζπλεπψο λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα λέα ηάζε. Η ζεσξία απηή δελ αληαπνθξίλεηαη πηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20 νπ αηψλα. Δδψ βιέπνπκε κεγάιεο θαηλνηνκίεο ζηε Μφδα λα μεθηλάλε απφ ην δξφκν θαη φρη, φπσο ζην παξειζφλ, απφ ηελ πςειή ξαπηηθή.

12 Η αγγιηθή Μόδα : Carnaby Street Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ε Αγγιία δίλεη ην ξπζκφ ζηε Μφδα. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, ε ηειεηφηεηα θαη ε δηαρξνληθφηεηα ησλ δεκηνπξγηψλ ησλ άγγισλ ξαθηψλ ηνπο έρεη πξνζδψζεη κία παγθφζκηα θήκε θαη εηδηθά ην 18 ν αηψλα, ε Μφδα gentry είρε επεξεάζεη έληνλα ην αλδξηθφ ξνχρν. Αιιά πνηέ έσο ηψξα (ζηα 1960) δελ είρε παίμεη ε Αγγιία ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε λέσλ ηάζεσλ. Σηε δεθαεηία απηή, ε θαξδηά ηεο παγθφζκηαο Μφδαο δε ρηππά ζε θαλέλαλ παξηζηλφ Οίθν Μφδαο αιιά ζε έλα δξφκν ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ Carnaby Street. Δδψ, νη λένη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ φηη είλαη in, ξνχρα θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα. Τα ξνχραεπθαηξίεο άιισζηε είλαη ηδηαίηεξα chic : πνπιφβεξ πιεθηά κε δαληέιεο θαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, ηζάληεο-ηαγάξηα, δεξκάηηλνη ζάθνη κε θξφζζηα, ηλδηθφ ζηπι, δεξκάηηλα ζαθάθηα θαη jeans, ινπινπδάηα θνξέκαηα θαη πνπθάκηζα δηαθνζκεκέλα κε κνηίβα op art δηάθαλα, ή ζηπι «γηαγηάο» κε ζρέδηα ληεκνληέ θαη πνιιά ξνκαληηθά βνιάλ, κίλη θνχζηεο θαη θαιζφλ αζνξηί κε κηθξά κνηίβα θαη ζε πνιιά ρξψκαηα, φηη κπνξεί λα θαληαζηεί έλαο λένο κπνξεί λα ην βξεη ζηελ Carnaby Street. Οη άλδξεο επίζεο κπνξνχλ λα ληπζνχλ ηεο κφδαο ζ απηφ ην δξφκν ηνπ Λνλδίλνπ. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ν John Stephen αλνίγεη εθεί ηελ πξψηε κπνπηίθ αλδξηθήο Μφδαο. Σηελ αξρή, κέλεη πηζηφο ζην θνζηνχκη κε γξαβάηα, ζηε ζπλέρεηα φκσο ην αλαλεψλεη δίλνληάο ηνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρξψκα θαη ιάκςε. Δθείλε ηελ επνρή, νη άλδξεο ηξέκνπλ λα θνξέζνπλ ρξψκα κήπσο θαη ζεσξεζνχλ νκνθπιφθηινη. Γηα λα θαηαπνιεκήζεη απηφλ ηνλ αλδξηθφ θφβν, ν Stephen ρξεζηκνπνηεί καλεθέλ κε έληνλν αξξελσπφ πξνθίι, φπσο ν ππγκάρνο Billy Walker ή νη ζηαξ ησλ πνπ γθξνππ Moody Blues θαη The Kinks, νη νπνίνη πνδάξνπλ κε παληειφληα απφ ηζαιαθσκέλν βεινχδν, κε δεξκάηηλα ζαθάθηα ή θνδάθηθα πνπθάκηζα. Απφ ηα κέζα ηνπ 60, ε Carnaby Street είλαη γεκάηε απφ κπνπηίθ κε αλδξηθή Μφδα, απφ ηηο νπνίεο νη ελλέα αλήθνπλ ζηνλ Stephen. Σν Λνλδίλν ζην ξπζκό ηνπ swing Απφ ην 1959 θαη έπεηηα, ε «Δβδνκάδα Λνλδξέδηθεο Μφδαο» δηεμάγεηαη θάζε δχν ρξφληα : άγγινη δεκηνπξγνί παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια ηνπο ηνπ πξεη-α-πνξηέ. Δδψ

13 θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ε αγγιηθή Μφδα παξνπζίαζε ζεκαληηθνχο ζηπιίζηεο φπσο ε Lucie, ν Worth ή ν Captain Molyneux (νη νπνίνη παξ φι απηά εξγάζηεθαλ ζην Παξίζη), φπσο θαη νη ξάθηεο ηνπ ζηέκκαηνο Norman Hartnell θαη Hardy Amies. Έπξεπε φκσο λα πεξηκέλεη ηα ρξφληα ηνπ 60 ε βξεηαληθή Μφδα γηα λα ηεζεί επηθεθαιήο ζηα δηεζλή κεγάια ξεχκαηα θαη λα αληαγσληζηεί ηε Μφδα ηεο Γαιιίαο. Η Mary Quant, ε Barbara Hulanicki, επνλνκαδφκελε Biba, ν Ossie Clark θαη πνιινί άιινη, ιίγν-πνιχ μεραζκέλνη ζήκεξα, δίλνπλ ην ξπζκφ ηεο κφδαο φρη κφλν ζηελ Αγγιία, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. ινη ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο ζην Swinging London γηα λα κάζνπλ ηη είλαη in. Δλ ησ κεηαμχ, ε παξάδνζε ηεο αγγιηθήο πςειήο ξαπηηθήο επηβηψλεη, θαζφινπ επεξεαζκέλε απφ ηε Μφδα ησλ λέσλ φπσο ε αληίζηνηρε γαιιηθή, ξάβνληαο ξνχρα θαηά παξαγγειία γηα ηηο πινχζηεο ειηθησκέλεο αγγιίδεο. Mary Quant Γελλεκέλε ην 1934, ε Mary Quant έρεη κείλεη γλσζηή σο ε δεκηνπξγφο ηεο κίλη θνχζηαο απηή θαη ν κεγάινο γάιινο κφδηζηξνο Andre Courreges. Η ίδηα φκσο αλαγλσξίδεη φηη ε κίλη θνχζηα πξνέξρεηαη νπζηαζηηθά απφ ην δξφκν, απφ ηηο λεαξέο θνπέιεο πνπ ηε θνξνχζαλ. Η Mary Quant βξίζθεη ην ζηπι ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 πνιχ ζπληεξεηηθφ θαη ελνριεηηθφ. Ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 αλνίγεη ην πξψην ηεο καγαδί ζην Λνλδίλν. Μελ θαηαθέξλνληαο λα πξνκεζεπηεί ην ζηπι ησλ ξνχρσλ πνπ ζα ήζειε λα πνπιάεη, μεθηλάεη λα θαηαζθεπάδεη ε ίδηα ηα κνληέια ηεο. Έηζη, αξρίδεη λα αληιεί έκπλεπζε απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ λέσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα κφδα εηδηθά γη απηνχο. Γε δηζηάδεη αθφκε λα εκπλεπζηεί απφ ηε κεγάιε παξάδνζε ησλ αγγιηθψλ ηαγηέξ, ησλ νπνίσλ ην πλεχκα πξνζαξκφδεη ζηα κνληέια ηεο. Απηή ε δηπιή έκπλεπζε ραξαθηεξίδεη άιισζηε θαη ηνπο ππφινηπνπο κεγάινπο άγγινπο ζρεδηαζηέο ηεο επνρήο καο. Τα κνληέια ηεο Vivienne Westwood ή ηνπ John Galliano ρξσζηάλε πνιιά ζ απηή ηελ αλαλεσηηθή ζηελ ηζηνξία ηεο Μφδαο γεληθά θαη ζηελ παξάδνζε ησλ αγγιηθψλ ηαγηέξ εηδηθφηεξα. Ο θφζκνο ηεο Μφδαο αλαθαιχπηεη ηε Mary Quant ζηα 1963, φηαλ ην πεξηνδηθφ Vogue παξνπζηάδεη αξθεηά θνξέκαηα-ζάθνπο, γηα ηα νπνία είλαη επίζεο δηάζεκε. Η

14 Quant δε δηαθνξνπνηεί ην θαζεκεξηλφ ληχζηκν απφ ην βξαδηλφ θαη αξλείηαη ηελ επνρηθή παξαγσγή. Πξνηηκά λα παξνπζηάδεη λέα κνληέια θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη ηδέεο ηεο δηαδίδνληαη ζχληνκα ζε φιε ηελ Δπξψπε : αδηάβξνρα απφ PVC, knikerbokers γηα λεαξέο γπλαίθεο, κεγάιεο ηζάληεο γηα ηνλ ψκν. Η κίλη θνχζηα, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ελνριεί φινπο απηνχο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζ απηή ηε λέα Μφδα θαη ηελ θαηεγνξνχλ γηα αλεζηθφηεηα. Η Coco Chanel άιισζηε ζεσξεί πσο ηα γφλαηα είλαη ην ιηγφηεξν ζειθηηθφ ζεκείν πάλσ ζην γπλαηθείν ζψκα θαη γη απηφλ ην ιφγν πξέπεη λα θαιχπηνληαη. Παξ φι απηά, νη θνχζηεο ησλ γπλαηθψλ θάζε ειηθίαο δε ζηακαηνχλ λα θνληαίλνπλ ζηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη θηάλνπλ ηειηθά λα θαιχπηνπλ κεηά βίαο ηνπο γινπηνχο. Απηή ε Μφδα ηνπ ζνχπεξ κίλη νθείιεη πνιιά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ θαιζφλ ρσξίο ξαθή, ην νπνίν βγαίλεη ζηελ αγνξά ζε πνιχρξσκα κνηίβα θαη ζε φπνην ρξψκα κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. Έηζη, ην ρξσκαηηζηφ θαιζφλ γίλεηαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ look απηήο ηεο επνρήο. Biba πσο ε Mary Quant, θαη άιινη δεκηνπξγνί ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ε Barbara Hulanicki βξίζθεη ηε Μφδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ηδηαίηεξα παιηνκνδίηηθε. Έηζη, απνθαζίδεη λα ηελ αιιάμεη. Γεκηνπξγεί ηελ Biba, ηελ πξψηε επηρείξεζε πψιεζεο ξνχρσλ δη αιιεινγξαθίαο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο λένπο. Τα κνληέια ηεο μεθεχγνπλ απφ ηα απαιά ρξψκαηα θαη απνθαιχπηνπλ ξνκαληηθέο εκπλεχζεηο, λνζηαιγηθέο θαη ζπρλά εμσηηθέο. Τα ηαγηέξ ηεο κε παληειφλη, ζε ίζηα γξακκή, είλαη ηππσκέλα κε ηεξάζηηα κνηίβα απφ ινπινχδηα ή θηηαγκέλα απφ καιαθφ βεινχδν. Τα καθξηά ηεο θνξέκαηα έρνπλ καθξηά καλίθηα θαη ζπλνδεχνληαη απφ πεξηιαίκηα θαη απφ κηα καθξηά ραίηε κε κπνχθιεο γηα θφκκσζε. Η Biba είλαη ε πξψηε θίξκα πνπ πνπιάεη θνξέκαηα κίληη θαη κάμη ζε απφιπηε θάζε κε ην λέν ιίγν ξεηξφ ξεχκα. Τν 1973, αλνίγεη έλα καγαδί ζηπι art deco πνπ πξνηείλεη επίζεο αλδξηθά ξνχρα θαζψο θαη αμεζνπάξ δηαθφζκεζεο.

15 Laura Ashley Τν ξνκαληηθφ θαη δηαρξνληθφ ζηπι ηεο Laura Ashley εκθαλίδεηαη θαη απηφ ζηε δεθαεηία ηνπ 60. Αθνχ έθαλε ην μεθίλεκά ηεο ζην ηχπσκα πθαζκάησλ, ε Ashley ξίρλεηαη, θάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο Μφδαο ρίππ, ζηε δεκηνπξγία θνξεκάησλ ελφο ζηπι εμνρήο, εληειψο ζειπθνχ : ινπινπδάηα εκπξηκέ, βνιαλάθηα, άλεηεο θνχζηεο θαη ζαθάθηα spencer ραξαθηεξίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ην ζηπι Ashley, πνπ επηβιήζεθε ζ νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη παξακέλεη πάληα ζην πιάη ησλ πην επίθαηξσλ ηάζεσλ. Μόδα θαη Σέρλε Op art, pop art, rock, Beatles θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Τέρλεο, ε επνρή απηή βξίζθεηαη θάησ απφ ην πλεχκα ηεο εκπεηξίαο, ηεο ηνκήο κε ην παξειζφλ, ηεο αλαδήηεζεο ηεο εληππσζηαθήο θαηλνηνκίαο. Δδψ, ε ηαρχηεηα, ε επθνιία αλαπαξαγσγήο θαη ε επραξίζηεζε ηεο θαηαλάισζεο γίλνληαη αμίεο. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία εκθαλή ηάζε λα θαιχςνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζε ιατθή θαη ειηηίζηηθε θνπιηνχξα. Έηζη, νη Beatles ηνπνζεηνχλ κία νξρήζηξα εγρφξδσλ ζαλ θφλην ζηε κνπζηθή ηνπο, ελψ ν Andy Warhol, πνπ θαιιηηέρλεο αλαγλσξηζκέλνο παγθφζκηα, δσγξαθίδεη θνπηηά ζάιηζαο ληνκάηαο θαη ηζρπξίδεηαη φηη δεκηνπξγεί ηέρλε εκπξφο ζηα ηξνκνθξαηεκέλα βιέκκαηα ησλ θαιιηεξγεκέλσλ αζηψλ. Η αλαπαξαγσγή ζε ζεηξά γίλεηαη θαιιηηερληθή αξρή, φπσο άιισζηε θαη ν θσηνγξαθηθφο ξεαιηζκφο ή ε ηερληθή ηεο θνπλεκέλεο εηθφλαο. Η αχξα ηνπ κνλαδηθνχ έξγνπ αθήλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο Τέρλεο θαη ηεο απνζηνιήο ησλ θαιιηηερλψλ κέζα ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία : ηα ζέκαηα θαη νη ηερληθέο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ. Τν happening πξνζθέξεη κηα λέα κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, εληειψο επίθαηξεο, αληη-κνπζεηαθήο θαη πξνθιεηηθήο, ε νπνία πξνζπαζεί λα θέξεη θνληά ηελ Τέρλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ο «λένο ξεαιηζκφο» παξνπζηάδεη κπεξδεκέλεο εηθφλεο αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, ελψ ε op art ηνπ Victor Vasarely κπεξδεχεη ην βιέκκα ηνπ ζεαηή κε νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. Οκνίσο κε ην ιεμηιφγην άιισλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ, απηφ ηνπ Vasarely, γεσκεηξηθφ, βξίζθεη έθθξαζε κέζα ζηε Μφδα. Δκπλεπζκέλεο απφ ηα ζχγρξνλα θαιιηηερληθά ξεχκαηα, νη δεκηνπξγίεο ηνπ Yves Saint-Laurent δεκηνπξγνχλ παληθφ. Η θεκηζκέλε ηνπ ζπιινγή ηνπ 1965

16 παξνπζηάδεη θνξέκαηα ίζηα απφ δέξζευ, ησλ νπνίσλ ηα επηκέξνπο θνκκάηηα είλαη ξακκέλα κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ππνλννχλ ηνπο πίλαθεο ηνπ Mondrian. Σχκθσλα κε ηνλ Yves Saint-Laurent, απηέο νη θφξκεο, νη απζηεξά γεσκεηξηθέο, ελαξκνλίδνληαη έμνρα κε ην γπλαηθείν ζψκα. Η ζεηξά «θνξέκαηα pop art» εκπλέεηαη απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Andy Warhol ή ηνπ Roy Lichtenstein. Μεγάια κνηίβα ζε ίζηα θνληά θνξέκαηα, ζε έληνλα ρξψκαηα, ή εληππψζεηο νθζαικαπάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζηινπέηα πξνθίι ζην εκπξφο κέξνο ηνπ θνξέκαηνο, ε νπνία δεκηνπξγεί κία εληχπσζε νπηηθήο έθπιεμεο θαη δίλεη ζην κνληέιν ηελ αίζζεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο κνληεξληζκφο γίλεηαη ρεηξνπηαζηφο κέζα απφ ην ζνθ ηνπ λένπ θαη ηνπ εληππσζηαθνχ θαη επηθξαηεί ηεο νκνξθηάο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Η θνπηνπξηζηηθή Μόδα Η θνπηνπξηζηηθή Μφδα, πνπ έρεη νπαδνχο θπξίσο αλάκεζα ζηνπο γάιινπο δεκηνπξγνχο, βξίζθεηαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο Μφδαο ρίππ. Τν κφλν θνηλφ ζηνηρείν κε ην ζηπι «baba-cool» είλαη ε αραιίλσηε θαληαζία πνπ εθθξάδεηαη πάλσ ζην κνληέιν. Τππηθά είλαη δχν αληίζεηνη θφζκνη. Σε κία επνρή φπνπ νη beatniks παζηάδνληαη κε ηε ινγνηερληθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή επηζηεκνληθή θαληαζία θαη φπνπ ν άλζξσπνο παηά ην πφδη ηνπ ζηε ζειήλε, ε Μφδα ςάρλεη γηα ζηνηρεία νπηνπηθά, ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ έλαλ θφζκν νινθιεξσηηθά θπξηεπκέλν απφ ηελ ηερλνινγία ή ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Αλ ινηπφλ δελ είκαζηε βέβαηνη γηα ην αλ ν Courreges αλαθάιπςε ηε κίλη θνχζηα, ην ζίγνπξν είλαη φηη άλνημε ηηο πφξηεο γη απηή ηε λέα ηάζε. Σε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ ελζαξθψλεη ζην πξφζσπφ ηνπ ηε Μφδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Τα θνξέκαηά ηνπ, θνληά, ζθιεξά ζπρλά ρσξίο κέζε, είλαη ην ίδην δηάζεκα κε ηα ζαθάθηα ηνπ απφ δέξκα ίζην ή ηζαιαθσκέλν, ηα ιεπθά ηνπ κπνηίληα πνπ θνξηνχληαη ρεηκψλα θαινθαίξη κε παληειφλη ή θφξεκα θαη νη δηαζηεκηθέο ηνπ θάζθεο, πνπ αθήλνπλ κεηά βίαο λα θαλεί ην πξφζσπν. Ο Courreges θάλεη ην παληειφλη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο γπλαηθείαο γθαξληαξφκπαο. Γελ εκπλέεηαη φκσο πηα απφ ηε γξακκή ηνπ αλδξηθνχ παληεινληνχ. Σρεδηάδεη παληειφληα ζσιήλεο, πνπ ζηεξεψλνληαη ζηνπο γνθνχο, ζπλδπαζκέλα κε ηνπ θνληά θαη ηεηξάγσλα, πνπ αθήλνπλ έμσ ηε κέζε. Παξνπζηάδεη πιεθηά ηαγηέξ παληειφληα, θνιιεηά, θαη δεκηνπξγεί νιφζσκεο θφξκεο ζνξη. Η Caroline Rennolds

17 Milbank ζεσξεί ηνλ Courreges ηνλ Le Corbusier ηεο Μφδαο. Υπελζπκίδεη ηελ αίζζεζε ησλ αλαινγηψλ πνπ αλέπηπμε ν Courreges κεραληθφο ζηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε θαηά ηε καζεηεία ηνπ ζηνλ Οίθν Balenciaga. Η Μφδα ηνπ Courreges ρξσζηάεη ηε θνπηνπξηζηηθή ηεο πιεπξά ζηελ απφιπηε απιφηεηα ηνπ κνληέινπ πνπ ζπλδέεηαη κε κία πξνθαλή ιεηηνπξγηθφηεηα. Τα αγαπεκέλα ηνπ ρξψκαηα ιεπθφ, ξνδ, ηπξθνπάδ, κπιε ηνπ πάγνπ θαη ηα κνηίβα ηνπ, απιά θαη μεθάζαξα (κεγάιεο ξίγεο, θαξψ θαη ινπινχδηα αφξηζηα ζρεδηαζκέλα) θάλνπλ ην ζηπι ηνπ κνλαδηθφ. Φέξλνπλ επαλάζηαζε ζηε Μφδα θαη ηελ θάλνπλ ηδαληθή έθθξαζε ηνπ αηψλα ησλ δηαζηεκηθψλ θαηαθηήζεσλ. Ο Paco Rabanne εξγάζηεθε επίζεο ζηνλ Οίθν Balenciaga κεηά απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή. Με ηα θνξέκαηά ηνπ απφ πιαζηηθφ θαη κέηαιιν, πνπ παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ην 1965, εηζάγεη ζηε Μφδα έλα λέν πιηθφ, ην νπνίν ελζαξθψλεη ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη ην κέιινλ ηαπηφρξνλα θαη πνπ φκσο πνηέ δελ θαηάθεξε λα επηβιεζεί ζ απηή ηε κνξθή. Φνξέκαηα κε θχιια κεηαιιηθά θαη δαρηπιίδηα, θνξέκαηα κεηαιιηθά ή απφ πεπηεζκέλν πιαζηηθφ : απηά ηα κεκνλσκέλα θνκκάηηα έρνπλ γίλεη κνπζεηαθά αληηθείκελα. Τειηθά, παξά ηε θνπηνπξηζηηθή ηνπ φςε, δελ είλαη εχθνιν λα θνξέζεη θαλείο απηά ηα κνληέια, φπσο νη δεκηνπξγίεο ηνπ Courreges. Η «Barbarella» (1968), ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ηνπ Roger Vadim, εκπλεπζκέλε απφ ην νκψλπκν εηθνλνγξαθεκέλν κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Jane Fonda, απνδεηθλχεη πφζν εμσπξαγκαηηθά κνληέια ηνπ Rabanne «θνιινχζαλ» κε ην θαληαζηηθφ ησλ ζελαξίσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Pierre Cardin Ο Cardin ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πξψηνπο δεκηνπξγνχο πνπ κπφξεζαλ λα πηάζνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηεο επνρήο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, εξγάδεηαη γηα γθξνππ πνιπθαηαζηεκάησλ πξηλ δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ παξαξηήκαηα πψιεζεο. Υπνγξάθεη ζπκβφιαηα γηα άδεηεο νλφκαηνο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έηζη ρηίδεη κηα ηεξάζηηα απηνθξαηνξία ζην ρψξν ηεο Μφδαο, ηεο νπνίαο ε γθάκα ησλ πξντφλησλ δελ ζηακαηά ζε θείλα ηεο Μφδαο θαη ηεο νκνξθηάο : ζηπιφ θαη πνξζειάλεο, ξνιφγηα, πνδήιαηα, ζνθνιάηεο θαη άιια πνιιά αθφκα. Ο Cardin είλαη ηδηνθηήηεο ζεάηξσλ θαη εζηηαηνξίσλ (ζπγθεθξηκέλα θαη ηνπ δηάζεκνπ Maxim s ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ νπνίνπ

18 δεκηνχξγεζε έλα αληίγξαθν ζην Πεθίλν), θαζψο θαη αξρηηέθηνλαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Υπήξμε ν πξψηνο δεκηνπξγφο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζηνλ νπνίνλ επηηξάπεθε λα παξνπζηάζεη κία θνιεμηφλ ζηελ Κίλα, ζηα ηέιε ηνπ Η ρξπζή επνρή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο δεθαεηίεο 50 θαη 60. Ο Cardin ινηπφλ, επεξεαζκέλνο θαη απηφο απφ ην δηαζηεκηθφ look, ζρεδηάδεη θνξέκαηα πνπ θέξνπλ ζηξφγγπιεο ηξχπεο ζηε κέζε, θαπέια ζαλ θάζθεο αζηξνλαχηε θαη κπφηεο. Φξεζηκνπνηεί λέα πιηθά φπσο ην βηλχιην θαη δηαθνζκεί ηηο κίλη θνχζηεο θαη ηα θνξέκαηά ηνπ κε έληνλα γαδηά zig-zag. Σν δηάθαλν look Η Μφδα ηεο θνληήο θνχζηαο θαη ηεο γπκλήο κέζεο επεθηείλεηαη θαη δίλεη ηειηθά ηε ζέζε ηεο ζε κία λέα ηάζε : ην δηάθαλν look. Σε απηφλ ηνλ αηψλα, φπνπ ηα ηερλεηά πιηθά πνιιαπιαζηάδνληαη, νη δεκηνπξγνί αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιαζηηθνχ θαη ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ. Γηα ηελ θνιεμηφλ ηνπ «Φεηκψλαο 1968», ν Yves Saint- Laurent παξνπζηάδεη κία καθξηά βξαδηλή ηνπαιέηα απφ δηάθαλε καχξε κνπζειίλα, δηαθνζκεκέλε κε θηεξά ζηξνπζνθακήινπ ζηνπο γνθνχο πνπ θαηεβαίλνπλ κέρξη ηα κέζα ηνπ κεξνχ. Απηή ε ηνπαιέηα θνξηέηαη ζθέηε, εθηφο απφ έλα ρξπζφ θίδη πνπ κπαίλεη ζηε ζέζε ηεο δψλεο. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ν Courreges δεκηνπξγεί θνξέκαηα απφ νξγάληδα, δηαθνζκεκέλα ζηα επίκαρα ζεκεία απφ ινπινχδηα ή απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα απιηθαξηζκέλα. Τν πην επθνινθφξεην ξνχρν βέβαηα είλαη ην δηάθαλν πνπθάκηζν, ζπρλά ζηνιηζκέλν κε βνιάλ ζηα καλίθηα ή ζην ληεθνιηέ θαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. πσο ηα παληειφληα-θακπάλα, ηα ξνχρα έζληθ ή ηα θνξέκαηα απφ PVC, ε δηάθαλε Μφδα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, θαη επαλέξρεηαη εληνλφηεξα πνιχ αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 90.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5 1 2 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ....4 ΔΗΑΓΧΓΖ..... 5 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ......7 1.1 Οξηζκόο θαη ιόγνη δηαθήκηζεο 7 1.2 Οη απαξρέο θαη ε εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο θαη ε αξρή ηεο ηππνγξαθίαο... 8 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα