Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη"

Transcript

1 Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο ζηελ πίζηα. Πξηλ μεθηλήζνπλ ηηο εξσηήζεηο ίζσο καο δεηήζνπλ λα κεηαθέξνπκε ηε κνηνζπθιέηα κε ζβεζηή κεραλή ζπξώρλνληαο ηε κε ηα ρέξηα. Δκείο πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη θάλνπκε ηηο ίδηεο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλακε αλ αλεβαίλακε λα ηελ νδεγήζνπκε. 1. Φνξάσ θξάλνο κε θιεηζηή δειαηίλα πάληα θαη ινπξάθη 2. Γπξίδσ ην θιεηδί ζην on θαη αλεβάδσ ην ζηαλη 3. Αλάβσ αξηζηεξό θιάο θαη γπξλάσ ην θεθάιη γηα έιεγρν ηεο λεθξήο γσλίαο 4. Σηακαηάσ όπνπ κνπ δείμνπλ νη εμεηαζηέο κε δεμί θιάο θαη γπξίδσ θιεηδί ζην off 5. Βάδσ ηελ κεραλή ζην ζηαλη θαη πάιη Αθνύ θέξακε ηελ κεραλή ζηελ ζέζε πνπ καο ππέδεημαλ, μεθηλάκε κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκάζηε όινπο ηνπο ειέγρνπο κε πξόζσπν ζηελ κνηνζηθιέηα ηνπο μεθηλάηε από κπξνζηά πξνο ηα πίζσ: Διαζηηθά Φξέλα Αλαξηήζεηο Φώηα, θιάο Κόξλα Καζξέπηεο Τα πγξά ηεο κνηνζπθιέηαο (ιάδηα θ.ι.π Τελ αιπζίδα Πωσ ελέγχουμε τα ελαςτικά τησ μοτοςικλέτασ Διέγρσ ηελ πίεζε ηνπ αέξα ησλ ειαζηηθώλ. Μπνξώ λα ειέγμσ αλ είλαη μεθνύζθσην ην ιάζηηρν, παηώληαο ην κε ην πόδη ζην θάησ κέξνο ηνπ ηξνρνύ. Αλ ην ιάζηηρν θαηεβαίλεη εκθαλώο, ηόηε ζέιεη αέξα. Γηα λα δηαπηζηώζσ σζηόζν αλ έρεη ηελ ζσζηή πίεζε πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα λα ειέγρσ ηελ πίεζε ζε έλα βελδηλάδηθν. Πξέπεη λα κεηξήζσ ηελ πίεζε αθξηβώο όζν κνπ ιέεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο κνηνζπθιέηαο. Σπλήζσο αλαγξάθεηαη ζε απηνθόιιεην ζην θαπάθη ηεο αιπζίδαο. Η ζσζηή κέηξεζε γίλεηαη κε θξύα ειαζηηθά πξηλ νδεγήζνπκε. Μεηά ζα ειέγμσ ηα ειαζηηθά κήπσο ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε: Θα ειέγμσ αλ έρεη θαγσζεί (ιηώζεη) ην πέικα. Πξέπεη λα ειέγμσ ην βάζνο ησλ απιαθώζεσλ ηνπ πέικαηνο λα κελ είλαη ιηγόηεξν από 1mm (ρηιηνζηό). Απηό κπνξώ λα ην θάλσ θαη κε ηνπο δείθηεο θζνξάο.

2 Πξέπεη λα ειέγμσ αλ έρνπλ ιήμεη. Τα ειαζηηθά ιήγνπλ ζηα 3 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο. Η εκεξνκελία θαηαζθεπήο αλαγξάθεηαη ζαλ ηεηξαςήθηνο θσδηθόο. Τα 2 πξώηα λνύκεξα αλαθέξνληαη ζηελ εβδνκάδα θαη ηα 2 δεύηεξα ζην έηνο θαηαζθεπήο. Τέινο ζα πξέπεη λα ηα αληηθαηαζηήζνπκε αλ έρνπκε δηαλύζεη ρηιηόκεηξα κε ηα ίδηα ειαζηηθά, αθόκα θη αλ δελ έρεη παξέιζεη ε ηξηεηία. Πωσ ελέγχουμε τα φρένα τησ μοτοςυκλέτασ Τν ζύζηεκα ησλ θξέλσλ κπνξεί λα είλαη πδξαπιηθό ή κεραληθό. Τν Υδξαπιηθό ζύζηεκα ην ειέγρνπκε σο εμήο: Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ην ζσζηό έιεγρν ησλ πδξαπιηθώλ θξέλσλ είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ κνηνζηθιέηα ζε νξηδόληηα ζέζε. Γειαδή ζην Γηπιό ζηαλη θαη ζε νξηδόληην επίπεδν έδαθνο κε ην ηηκόλη ζηελ επζεία. Αξρηθά θνηηάκε ηελ ζηάζκε ηνπ πγξνύ ησλ θξέλσλ. Τελ ζηάζκε ηελ ειέγρνπκε από ηελ νπή ζην δνρείν ησλ πγξώλ ηνπ θξέλνπ. Γίπια ζηελ νπή έρεη ηελ έλδεημε lower πνπ είλαη ην όξην. Αλ ειέγμσ θαη ηα πγξά βξίζθνληαη ζην όξην ή πην θάησ απηό ζεκαίλεη θζνξά ζηα πιηθά ηξηβήο. Γειαδή ζέινπλ αιιαγή ηα ηαθάθηα ή ν δίζθνο γηαηί έρνπλ θαγσζεί ππεξβνιηθά. Αλ όκσο παξαηεξήζνπκε πσο ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ πέθηεη γξήγνξα (από κέξα ζε κέξα π.ρ) ηόηε ππάξρεη ζίγνπξα θάπνηα δηαξξνή ησλ πγξώλ. Σε θάζε πεξίπησζε όηαλ ππάξρεη πξόβιεκα ζηα θξέλα δελ πάκε πνπζελά. Καινύκε ηελ νδηθή βνήζεηα ή ην κάζηνξα επη ηόπνπ λα καο θηηάμεη ηε βιάβε. SOS δελ ζπκπιεξώλσ κόλνο κνπ πγξά θξέλνπ θαη δελ νδεγώ κε δηαξξνή (ζα ηα ράζνπκε ηειείσο θαη δελ ζα πηάλεη ην θξέλν). Σηε ζπλέρεηα παηάσ ην ρεηξνκνριό ηνπ θξέλνπ θαη ζα πξέπεη λα κελ ηεξκαηίδεη αιιά λα έρεη αληίζηαζε θαη κεηά λα επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ. Πην θάησ ζηε ξόδα ζα ειέγμνπκε ην δίζθν λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλνο θαη λα κελ είλαη ζθνπξηαζκέλνο ή ζπαζκέλνο. Ο δίζθνο κε ην θξελάξηζκα ηξίβεηαη θαη όηαλ ην πάρνο ηνπ θηάζεη ζην όξην π.ρ. 3,5 mm (ην γξάθεη πάλσ ηνπ) ρξεηάδεηαη αιιαγή. Τέινο ζα ειέγμσ θαη ηα πιηθά ηξηβήο (ηαθάθηα) πνπ αθνπκπνύλ ζην δίζθν λα κελ έρνπλ ιηώζεη (θαγσζεί) ηειείσο.

3 Τν κεραληθό ζύζηεκα (Τακπνύξα) ην ειέγρνπκε σο εμήο: Τν κεραληθό ζύζηεκα δελ έρεη πγξά άιια κόλν ληίδεο. Γειαδή ζπξκαηόζρνηλα, βξαρίνλεο θαη κεηαιιηθνύο άμνλεο. Τν θξέλν απηό είλαη θιεηζηό θαη δελ κπνξνύκε λα δνύκε ηα πιηθά ηξηβήο. Γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ ππάξρεη θζνξά θξαηάκε παηεκέλν ην θξέλν θαη θνηηάκε ηνλ δείθηε ζηνλ βξαρίνλα ηνπ ηακπνύξνπ. Ειέγμηε όηη ν δείθηεο είλαη ζηελ θαζνξηζκέλε δώλε. Τα ηαθάθηα ησλ θξέλσλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ αλ ν δείθηεο ππεξβαίλεη ην όξην θζνξάο, πνπ έρεη ζεκαδεπηεί πάλσ ζην ηακπιό ηνπ θξέλνπ. Παηήζηε ην θξέλν, πξέπεη λα θέξλεη αληίζηαζε θαη κεηά λα επαλέξρεηαη. Αλ είλαη πνιύ καιαθό ζην πάηεκα ρξεηάδεηαη ζθίμηκν από ηε βίδα ξύζκηζεο ηνπ βξαρίνλα ζηελ ξόδα. Αναρτήςεισ Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλαξηήζεσλ ηνπο αζθώ πίεζε. Η ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηεο αλάξηεζεο είλαη λα ζπζπεηξώλεηαη θαη λα επαλέξρεηαη ζηελ ζέζε ηεο νκαιά. Δπίζεο παξαηεξνύκε αλ ππάξρεη δηαξξνή ιαδηνύ από ην ακνξηηζέξ. Φώτα, φλάσ Βάδνπκε ηε κεραλή ζε ιεηηνπξγία θαη ειέγρνπκε αλ ιεηηνπξγνύλ ηα κπξνζηά θώηα (θώηα δηαζηαπξώζεσο θαη πνξείαο) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πίζσ (ζέζεσο θαη θξέλνπ). SOS ηα θώηα είλαη αλακκέλα όιν ην 24σξν γηα λα καο βιέπνπλ θαιύηεξα. Με ηνλ ίδην ηξόπν ειέγρσ θαη ηα θιάο κπξνζηά θαη πίζσ Κόρνα Διέγρσ κε ην θιεηδί ζηε ζέζε on αλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ε θόξλα όηαλ ηελ παηάκε. Καθρέπτεσ Πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη ζσζηά ξπζκηζκέλνη γηα θαιή νξαηόηεηα πίζσ καο. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ θαίλνληαη (λεθξέο γσλίεο) θαη απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ πάληα γπξλάκε θεθάιη πίζσ

4 Αλυςίδα Πξώηα ζα ειέγμνπκε ζηε κέζε ηεο αιπζίδαο γηα ηελ αλνρή ηεο (ηδόγν) πάλσ θάησ λα είλαη 2 κε 3 cm πεξίπνπ. Μεηά ζα δνύκε αλ είλαη θαζαξή θαη ζσζηά ιαδσκέλε. Η αιπζίδα ρξεηάδεηαη αιιαγή όηαλ ηα δνληάθηα ηνπ γξαλαδηνύ είλαη κηθξά (έρνπλ θαγσζεί). Σε πνιιέο κνηνζηθιέηεο ππάξρεη έλδεημε αιιαγήο αιπζίδαο πάλσ ζηνλ ηελησηήξα. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ξύζκηζε ηεο αιπζίδαο θάλσ ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: Μεηξάσ ηνλ ηδόγν ηεο αιπζίδαο ζην θέληξν ηεο, κε έλα κέηξν. Αλ ε απόζηαζε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θαλνληθή πξέπεη λα ηελ ηεληώζσ. Αλ είλαη κηθξόηεξε λα ηελ ραιαξώζσ. Ξεζθίγγσ ηνλ άμνλα ηνπ πίζσ ηξνρνύ. Βγάδσ ην αζθαιηζηηθό παμηκάδη από ηνλ ξεγνπιαηόξν θαη κε ην ξπζκηζηηθό παμηκάδη ηεληώλσ ή ραιαξώλσ ηελ αιπζίδα αλάινγα. Παξάιιεια παξαθνινπζώ ηηο γξακκνύιεο ησλ ξεγνπιαηόξσλ ώζηε λα είλαη ζηελ κέζε ν ηξνρόο. Έλεγχοσ των υγρών τησ μοτοςικλέτασ SOS Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ην ζσζηό έιεγρν ησλ πγξώλ είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ κνηνζηθιέηα ζε νξηδόληηα ζέζε. Γειαδή ζην Γηπιό ζηαλη θαη ζε νξηδόληην επίπεδν έδαθνο κε ην ηηκόλη ζηελ επζεία. Λάδη κεραλήο. Ξεβηδώλσ ηνλ δείθηε ηνπ ιαδηνύ θαη αθνύ ζθνππίζσ κε έλα παλί ην μαλαβάδνπκε ρσξίο λα βηδώζνπκε γηα λα πάξνπκε κέηξεζε θαη ζα πξέπεη λα καο δείμεη όηη ην ιάδη είλαη ζηελ πάλσ γξακκή. Αλ ιείπεη ιίγν ιάδη ζπκπιεξώλνπκε εκείο κε ην ιάδη πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο κνηνζπθιέηαο Υγξά ςπγείνπ (παξαθινύ). Υγξά ςπγείνπ ππάξρνπλ κόλν ζηελ θαηεγνξία Α κεγάιν θαη βξίζθνληαη θάησ από ηε ζέια. Σηελ θαηεγνξία Α1 (παπί) ν θηλεηήξαο θξπώλεη κόλν κε ηνλ αέξα θαη γη απηό νλνκάδεηαη αεξόςπθηνο. Υγξά κπαηαξίαο. Η κπαηαξία βξίζθεηαη θάησ από ηε ζέια ηεο κνηνζπθιέηαο γηα λα πξνζηαηεύεηαη θαη είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ (μεξάο κνξθήο) δειαδή δελ έρεη πγξά. Από πάλσ ππάξρεη έλα ιακπάθη πνπ καο δείρλεη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη (ζαλ ην θηλεηό καο). Αλ είλαη πξάζηλν είλαη νθ, αλ είλαη πνξηνθαιί ζέιεη θόξηηζε θαη αλ είλαη θόθθηλν ζέιεη αληηθαηάζηαζε. Πνιιέο κπαηαξίεο έρνπλ πγξά θαη νλνκάδνληαη αλνηρηνύ ηύπνπ. Σε απηέο πξέπεη λα ειέγρνπκε ηε ζηάζκε ηνπ πγξνύ θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώλνπκε κε απηνληζκέλν λεξό.

5 Συχνέσ ερωτήςεισ των εξεταςτών 1. Πόηε αλάβνπκε ηα θώηα ζηελ κνηνζηθιέηα; Απάληεζε: Πάληα όηαλ νδεγάκε. Γηα λα είκαζηε θαιύηεξα νξαηνί πξέπεη λα έρνπκε ηα θώηα δηαζηαύξσζεο αλακκέλα. Οη ζύγρξνλεο κνηνζηθιέηεο κε νδεγία ηεο Δ.Δ. έρνπλ αλακκέλα ηα θώηα δηαζηαύξσζεο πάληα. 2. Πνπ ζα επηιέμσ λα ηνπνζεηήζσ κηα κπαγθαδηέξα ζηελ κνηνζηθιέηα κνπ; Απάληεζε: Όζν πνην θνληά ζην θέληξν βάξνπο ηεο κνηνζηθιέηαο. Τν θαιύηεξν ζεκείν είλαη επάλσ ζην ξεδεξβνπάξ (Μαγλεηηθή ηζάληα). 3. Γηαηί ν δίζθνο ηνπ θξέλνπ έρεη ηξύπεο; Απάληεζε: Γηα λα γίλεηαη ηαρύηεξα ε ςύμε ηνπ δίζθνπ αιιά θαη λα απνβάιινληαη ξηλίζκαηα ή ζθόλεο. Αλ αλνίμνπκε πεξηζζόηεξεο ηξύπεο ζα ππήξρε πξόβιεκα; Απάληεζε: Βεβαίσο γηαηί ν δίζθνο ζα ζπάζεη. 4. Τη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα θζαξκέλε εμάηκηζε; Απάληεζε: Γπλαηό ζόξπβν, απνξξύζκηζε ηνπ θηλεηήξα, απμεκέλε θαηαλάισζε, πξόσξε θζνξά ηνπ θηλεηήξα. 5. Αλ ραιάζνπλ ηα θιάο, κπνξώ λα πάσ κέρξη ην ζπλεξγείν; Απάληεζε: Ναη, ζα θάλσ ζήκα εθηείλνληαο ηνπο βξαρίνλεο. 6. Τη έγξαθα πξέπεη λα έρεη ν νδεγόο καδί ηνπ; Απάληεζε: Γίπισκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, Άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ηέιε θπθινθνξίαο, ΚΤΔΟ. 7. Τη είλαη ν δηαθόπηεο εθηάθηνπ αλάγθεο. Απάληεζε: Ο δηαθόπηεο εθηάθηνπ αλάγθεο βξίζθεηαη ζην ύςνο ηνπ αληίρεηξα ζην δεμί καο ρέξη, πξνθεηκέλνπ λα απελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο άκεζα. Ο δηαθόπηεο

6 εθηάθηνπ αλάγθεο δηαθόπηεη ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο άκεζα. Τν κόλν ζύζηεκα ην νπνίν δελ απελεξγνπνηεί είλαη ηα θώηα. 8. Τη πξνζέρσ όηαλ αγνξάδσ θξάλνο; Απάληεζε: Να είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ, επδηάθξηην, ειαθξύ θαη λα δηαζέηεη θνύκπσκα αζθαιείαο. 9. Τη πξέπεη λα θάλεη ν ζπλεπηβάηεο όηαλ πεγαίλνπκε έλα ηαμίδη; Απάληεζε: Να θξαηάεη ηνλ νδεγό από ηε κέζε θαη λα αθνινπζάεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ. 10. Κάζε πόηε πξέπεη λα κεηξάκε ηελ πίεζε ζηα ειαζηηθά. Μεηξάκε ηελ πίεζε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα όηαλ ηα ειαζηηθά είλαη θξύα 11. Σε ηη ρξεηάδνληαη νη απιαθώζεηο ζην ειαζηηθό. Οη απιαθώζεηο ρξεηάδνληαη ζην λα πεξλάεη ην λεξό (απιάθηα όπσο ην ιέεη θαη ε ιέμε) κέζα ώζηε λα κελ γιηζηξά ην ειαζηηθό ζε βξεγκέλν δξόκν (πδξνιίζζεζε). Γη απηό ν ΚΟΚ επηβάιεη αιιαγή ζηα ειαζηηθά όηαλ ην βάζνο ησλ απιαθώζεσλ θηάζεη ην 1mm (ρηιηνζηό) 12. Τη ζύζηεκα θξέλνπ έρεη κπξνζηά θαη πίζσ ε κνηνζπθιέηα. Γηα ηελ θαηεγνξία Α κεγάιν ε κνηνζπθιέηα έρεη πδξαπιηθό ζύζηεκα κπξνζηά θαη πίζσ κε δίζθνπο. Γηα ηελ θαηεγνξία Α1 (παπί) κπξνζηά είλαη πδξαπιηθό κε δίζθν θαη πίζσ κεραληθό (κε ζπξκαηόζρνηλν) κε ηακπνύξν. 13. Γηαηί ππάξρνπλ 2 μερσξηζηά ζπζηήκαηα ζηα θξέλα. Σηε κνηνζπθιέηα πάληα ππάξρνπλ 2 μερσξηζηά θξέλα γηα λα κπνξώ λα πξαγκαηνπνηώ δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο θξελαξίζκαηνο αλάινγα κε ην δξόκν θαη ηελ ηαρύηεηα πνπ θηλνύκαη θάζε θνξά. Σην βηβιίν ηεο ζεσξίαο καο ξσηάεη ζε ηη πνζνζηό ζπκκεηέρεη ζε έλα ηδαληθό θξελάξηζκα ην κπξνζηά θαη πίζσ θξέλν θαη ε ζσζηή απάληεζε είλαη 75% κπξνζηά θαη 25% πίζσ. Απηό όκσο κπνξεί λα αιιάμεη όηαλ θηλνύκαζηε ζε βξεγκέλν δξόκν ε κε κηθξέο ηαρύηεηεο θαη λα γίλεη 50 50%. Έλα δεύηεξνο ιόγνο πνπ νη κνηνζπθιέηεο δηαζέηνπλ μερσξηζηά ζπζηήκαηα θξέλνπ

7 είλαη γηα λα κπνξνύκε λα ζηακαηήζνπκε κε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα 2 θξέλα (ζπζηήκαηα) πάζεη βιάβε θαη δελ ιεηηνπξγεί. 14. Αλ ειέγμνπκε ηε ζηάζκε ησλ πγξώλ θξέλσλ θαη ην πγξό είλαη ζην όξην (lower) ή πην θάησ ηη πξόβιεκα ππάξρεη θαη ηη πξέπεη λα θάλνπκε. Υπάξρνπλ 2 πεξηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη πέζεη ε ζηάζκε ησλ πγξώλ. Η πξώηε πεξίπησζε είλαη λα ππάξρεη δηαξξνή από ην ζσιελάθη ησλ πγξώλ θαη ε δεύηεξε είλαη λα ζέινπλ αιιαγή ηα ηαθάθηα (πιηθά ηξηβήο) ησλ θξέλσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαξξνή πγξώλ ην θαηαιαβαίλνπκε είηε από ηελ απόηνκε πηώζε ηεο ζηάζκεο ησλ πγξώλ (από κέξα ζε κέξα ή θαη ακέζσο), είηε από ηε θζνξά ζηα ηαθάθηα (αλ ειέγμσ θαη δελ έρνπλ θαγσζεί από ην δίζθν). Αλ δηαπηζηώζνπκε όηη ππάξρεη δηαξξνή ζα θαιέζνπκε κάζηνξα λα έξζεη λα επηδηνξζώζεη ηε βιάβε, δηόηη δελ κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε κε πξόβιεκα ζηα θξέλα. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζπκπιεξώλνπκε κόλνη καο πγξά γηαηί αλ αλνίμνπκε ην δνρείν ησλ πγξώλ ζα κπεη αέξαο ζην θύθισκα θαη κεηά ζα πξέπεη λα θάλνπκε εμαέξσζε (εηδηθή εξγαζία πνπ κόλν ν κάζηνξαο κπνξεί λα θάλεη). Δπίζεο κε ην λα ζπκπιεξώζνπκε πγξά δελ ιύζακε ην πξόβιεκα αθνύ ζα ηα ράζνπκε πάιη από ην ζσιελάθη πνπ έρεη ηξππήζεη. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαγσζεί ηα ηαθάθηα (πιηθά ηξηβήο) δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνύκε (είλαη θπζηνινγηθό), κπνξνύκε θαλνληθά λα νδεγήζνπκε, απιά ζα πξνγξακκαηίζνπκε άκεζα αιιαγή ηνπο ζην ζπλεξγείν. SOS Δελ κπνξνύκε λα βάινπκε κόλνη καο πγξά θξέλσλ ζε θακία πεξίπησζε 15. Πόηε ρξεηάδεηαη αιιαγή ε δηζθόπιαθα (δίζθνο) ζηα θξέλα. Ο δίζθνο όζν παηάκε ην θξέλν ηξώγεηαη καδί κε ηα ηαθάθηα (πιηθά ηξηβήο) αθνύ έξρνληαη ζε επαθή θαη ζηγά ζηγά ην πάρνο ηνπ κηθξαίλεη. Όηαλ ην πάρνο θηάζεη ζην όξην πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζην δίζθν π.ρ. 3.5 mm (ρηιηνζηά) πξέπεη λα αιιάδεηαη γηα λα κελ ζπάζεη. Ο θάζε δίζθνο γξάθεη δηαθνξεηηθό όξην (ρηιηνζηά) αλαιόγσο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Πριν την εξέταςη Αλ θνξάηε γπαιηά είλαη ππνρξεσηηθό λα ηα έρεηε καδί ζαο. Καηά ηελ εμέηαζε πξέπεη λα θνξάηε κπνηάθηα πνπ θαιύπηνπλ ηνλ αζηξάγαιν. Αλ έρεηε εηδηθή ζηνιή αλαβάηε κπνξείηε λα ηελ έρεηε καδί ζαο. Αλ δελ έρεηε ζα ζαο δώζνπκε εκείο.

8 Κατά την εξέταςη Μελ μερλάηε λα θαηεβάζεηε ηελ δειαηίλε ηνπ θξάλνπο θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο εμέηαζεο. Όηαλ θηλνύκαζηε ζηελ πίζηα εμέηαζεο αλάβνπκε θιάο θαη θάλνπκε έιεγρν γηα θάζε ειηγκό ζαλ αλ ήκαζηαλ ζηελ θπθινθνξία. Οη αζθήζεηο πνπ ζα πξέπεη κε άλεζε λα θάλεηε είλαη: ZIK ZAK αλάκεζα ζηνπο θώλνπο, Αξγή πνξεία, Γξήγνξε πνξεία, Άκεζε αθηλεηνπνίεζε θαη Απνθπγή εκπνδίνπ. Αλ ηα θαηαθέξεηεκε ηηο αζθήζεηο αθνινπζεί δηαδξνκή κέζα ζηελ θπθινθνξία. Καηά ηε δηαδξνκή ζα ζαο δεηήζνπλ: Δθθίλεζε ζηελ αλεθόξα, ζσζηή ζέζε ζην νδόζηξσκα θαη ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ θ.ν.θ.

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα