Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη"

Transcript

1 Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Σν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο ζην δξόκν. Οη εξσηήζεηο αθνξνύλ ηελ βαζηθή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Εξωτερικόσ έλεγχοσ του αυτοκινήτου Καηά ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν ν νδεγόο μεθηλά θάλνληαο έλαλ πεξηκεηξηθό νπηηθό έιεγρν. Ο ζθνπόο είλαη λα εληνπίζεη εκθαλείο βιάβεο όπσο : 1. Κάησ από ην ρώξν ηνπ θηλεηήξα γηα ηπρόλ δηαξξνέο, 2. παζκέλα θώηα ή θιάο 3. Σηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 4. Διέγρνπκε ηελ θεξαία θαη ηνπο Ταινθαζαξηζηήξεο 5. Διέγρνπκε ηα ιάζηηρα νπηηθά αλ έρνπλ αέξα ή είλαη μεθνύζθσηα αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπο (Φζαξκέλα, εθδνξέο θ.α. ) 6. Κνηηάκε γηα αληηθείκελα (πρ θαξθηά, πέηξεο θ.α. ) πνπ ζα καο δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ζην μεθίλεκα Έλεγχοσ ςτον χώρο του κινητήρα 1. Κάλσ έλα γξήγνξν νπηηθό έιεγρν θαη ειέγρσ κε ην ρέξη ηελ θαιή ζηεξέσζε ησλ εμαξηεκάησλ, ςάρλσ γηα νηηδήπνηε αζπλήζηζην. (δηαξξνέο πγξώλ, ζσιελώζεηο, θαιώδηα, θαζαξηόηεηα.) 2. Ειέγρσ ηηο ζηάζκεο ησλ πγξώλ ηνπ νρήκαηνο κνπ: (βαζηθή πξνϋπόζεζή νξηδόληην έδαθνο) α. Τγξό ςπγείνπ. (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ αλ ρξεηαζηεί ζπκπιεξώλσ πξνζνρή αλ ζπκπιήξσζα θαη ζηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν ηόηε έρσ ζίγνπξα δηαξξνή) β. Ληπαληηθό θηλεηήξα. (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ αλ ρξεηαζηεί ζπκπιεξώλσ πξνζνρή αλ ζπκπιήξσζα θαη ζηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν ηόηε έρσ δηαξξνή) γ. Τγξό πιπζηηθήο ζπζθεπήο ( Πιήξσζε κέρξη επάλσ θαζαξέο νπέο εθηόμεπζεο λεξνύ) δ. Τγξό θξέλνπ (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ δελ ζπκπιεξώλσ κόλν ηερληθόο) ε. Μπαηαξία (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ ή λα θαιύπηνληαη ηα ζηνηρεία αλ ε κπαηαξία είλαη μεξνύ ηύπνπ ηόηε δελ έρεη πγξά αιιά ειέγρσ ηελ ελδεηθηηθή ιπρλία ηάζεο ηεο κπαηαξίαο)

2 Έλεγχοσ ςτο χώρο των αποςκευών ην ρώξν ησλ απνζθεπώλ πξέπεη λα ειέγμσ ηνλ βαζηθό εμνπιηζκό, ν νπνίνο είλαη: α. Ο εθεδξηθόο ηξνρόο. Πάληα βάδσ ιίγν παξαπάλσ αέξα γηαηί κέλεη πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηνο β. Σνλ γξύιν θαη ηα εηδηθά εξγαιεία αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηξνρνύ. γ. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν. (Τπνρξεσηηθό βάζε θ.ν.θ.) δ. Αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο όιν ην ρξόλν. (Βνεζάλε θαη ζηε ιάζπε.) ε. Σν Φαξκαθείν. (Τπνρξεσηηθό βάζε θ.ν.θ.) Πεξηέρεη 4 αηνκηθνύο επηδέζκνπο 2 αηκνζηαηηθνύο, 4 αηκνζηαηηθέο γάδεο, 100 γξακκάξηα πδξόθηιν βακβάθη, ηώδην, 200 γξακ. Οηλόπλεπκα 1 Πελεηό ιεπθνπιάζηε. ζη. Σνλ ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεσο (Τπνρξεσηηθό βάζε θ.ν.θ.), ν νπνίνο θαιό είλαη λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη άκεζα ν νδεγόο. Π.ρ. Κάησ από ην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνύ Πξναηξεηηθά αιιά ρξήζηκα: Κνπβέξηεο, γάληηα, θαθόο ηζέπεο, νδηθνί ράξηεο Σχολαςτικόσ έλεγχοσ ελαςτικών Η ζσζηή κέηξεζε γίλεηαη κε θξύα ειαζηηθά πξηλ νδεγήζνπκε. Σελ ζσζηή πίεζε ηελ αλαθέξεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην manual θαη ζε απηνθόιιεην ζην ληνπιαπάθη ηνπ ζπλνδεγνύ. α. Σε ζσζηή πίεζε αέξα. Δδώ ζα πξέπεη λα ζπκεζνύκε ην βηβιίν καο πνπ καο ιέεη όηη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηνλ κήλα ζα πξέπεη λα κεηξάκε ηελ πίεζε κε έλα καλόκεηξν. Μαλόκεηξν είλαη ν γλσζηόο κεηξεηήο πίεζεο πνπ ππάξρεη ζε βελδηλάδηθα θαη βνπιθαληδαηέξ. Η έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζύκθσλε κε απηή πνπ αλαθέξεη ην βηβιίν ηνπ θαηαζθεπαζηή. πρλή εξώηεζε εμεηαζηώλ: Πνηαλνύ θαηαζθεπαζηή; Σνπ απηνθηλήηνπ; ή ηνπ ειαζηηθνύ; σζηή Απάληεζε: Σνπ απηνθηλήηνπ. Αθνύ, ην ίδην ειαζηηθό κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε δηαθνξεηηθά νρήκαηα θαη ε πίεζε εμαξηάηαη από ην εθάζηνηε βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. β. Σν ειάρηζην βάζνο πέικαηνο. Διέγρσ ην πέικα ηνπ ειαζηηθνύ κνπ πεξηκεηξηθά. Πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ρσξίο μέλα ζώκαηα πξνζθνιιεκέλα επάλσ. πγρξόλσο ειέγρσ θαη ηελ απιάθσζε ηνπ ειαζηηθνύ κνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6 ρηιηνζηά. Απηό κπνξώ λα ην θάλσ θνηηώληαο ηνλ δείθηε θζνξάο πνπ ππάξρεη ζην ειαζηηθό (εηθόλα).

3 γ. Ειέγρσ ην πξνθίι ηνπ ειαζηηθνύ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γειαδή λα κελ έρεη εθδνξέο ζθηζίκαηα, θαξνύκπαια ή λα έρνπλ ζθηζηεί ηα ιηλά θαη λα θαίλνληαη. Σα γξάκκαηα ζην πιάη αλαθέξνπλ ηνλ ηύπν ηνπ ειαζηηθνύ. δ. Σελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνύ, από ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη 3εηία. Η εκεξνκελία θαηαζθεπήο είλαη ζεκεησκέλε κε έλα ηεηξαςήθην λνύκεξν δίπια ζηελ έγθξηζε ηύπνπ, ην γλσζηό DOT (Ακεξηθαληθόο νξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο). Αλ γηα παξάδεηγκα ην λνύκεξν απηό είλαη 1234 ηόηε ην ειαζηηθό έρεη θαηαζθεπαζηεί ηελ 12ε εβδνκάδα ηνπ έηνπο 34 (1934 ή 2034) Δπηπιένλ ην ειαζηηθό πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κνπ κόιηο δηαλύζεη ρηιηόκεηξα αθόκε θη αλ ε 3εηία δελ έρεη παξέιζεη. Απηό ζα ην μέξσ γηαηί όηαλ αληηθαηαζηήζσ ηνλ ηξνρό ζα ζεκεηώζσ ηα ρηιηόκεηξα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην βηβιίν ζπληήξεζεο ε. Σελ ξεδέξβα ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ιίγν κεγαιύηεξε πίεζε ηεο θαλνληθήο επεηδή κέλεη πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηε Έλεγχοσ εγγράφων οδηγού και οχήματοσ α. Δίπισκα νδήγεζεο θαηεγνξίαο Β ζε ηζρύ ( Πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ζην ληνπιαπάθη ηνπ απηνθηλήηνπ καδί κε δεύηεξν δεπγάξη γπαιηά νξάζεσο βάζε θ.ν.θ. ) πρλή εξώηεζε εμεηαζηώλ: Ση όρεκα κπνξώ λα νδεγώ κε δίπισκα Β θαηεγνξίαο; Απάληεζε: Έλα όρεκα έσο 3,5 ηόλνπο θαη κέρξη 9 ζέζεσλ καδί κε ηνπ νδεγνύ. β. Άδεηα θπθινθνξίαο νρήκαηνο. πρλή εξώηεζε εμεηαζηώλ: Ση θνηηάσ ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ελόο κεηαρεηξηζκέλνπ απηνθηλήηνπ γηα λα ειέγμσ αλ είλαη λόκηκν; Απάληεζε: Διέγρνπκε αλ ηαπηίδνληαη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο πηλαθίδαο κε απηνύο πνπ αλαγξάθεη ε άδεηα θπθινθνξίαο γ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην ζε ηζρύ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ην εηδηθό ζήκα. δ. Απόδεημε πιεξσκήο ηειώλ θπθινθνξίαο ε. Εηδηθό δειηίν ειέγρνπ ηνπ Κ.Σ.Ε.Ο. κε ην ζήκα επηθνιιεκέλν ζηελ πίζσ πηλαθίδα. ην δειηίν αλαγξάθεηαη θαη ν έιεγρνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ.

4 Έλεγχοσ και ρυθμίςεισ ςτο εςωτερικό του οχήματοσ. 1.Ρύζκηζε ζέζεο νδεγνύ. θνπόο ηεο ξύζκηζεο είλαη ν νδεγόο λα ρεηξίδεηαη εύθνια ηνπο ρεηξνκνρινύο, ην ηηκόλη θαη ηα πεληάι θαη λα έρεη θαιή νξαηόηεηα. α. Ρύζκηζε έδξαο ηνπ θαζίζκαηνο ώζηε ην αξηζηεξό καο πόδη λα κέλεη ειαθξά ιπγηζκέλν θαζώο παηάκε ηνλ πνδνκνριό ηνπ ζπκπιέθηε κε ην κεξό καο λα εθάπηεηαη ζην θάζηζκα. Σν γόλαην κνπ λα κε ρηππά ζην ηηκόλη. β. Ρπζκίδσ ηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο ώζηε ε πιάηε κνπ λα είλαη όζν πνην θνληά ζηελ θαηαθόξπθε ζηάζε. Οη θαξπνί ησλ ρεξηώλ κνπ πξέπεη λα εθάπηνληαη ζην ηηκόλη. Πξέπεη λα έρσ πεξίπνπ εθ από ην ηηκόλη. Αλ ρξεηαζηεί ην ξπζκίδσ θαζ ύςνο. γ. Ρπζκίδσ ην πξνζθέθαιν ώζηε ην κέζνλ ηνπο λα είλαη ζην κέζνλ ησλ απηηώλ κνπ ώζηε ην πίζσ κέξνο ηνπ θξαλίνπ λα ζηεξίδεηαη ζην καμηιάξη. 2. Ρύζκηζε δώλεο. Η δώλε καο πξνζηαηεύεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή απόηνκνπ θξελαξίζκαηνο ώζηε λα κελ ρηππήζνπκε εκπξόο ζην ηηκόλη ή ζην ηακπιό. Αθόκα είλαη απαξαίηεηε όηαλ ην όρεκα έρεη αεξόζαθν θαη πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πξνεληαηήξα. Τπάξρνπλ εηδηθέο πεξηπηώζεηο απαιιαγήο από ηε δώλε. (ΠΥ Έγθπόο γπλαίθεο θηι). Πηάλσ ηε δώλε από ςειά θαη κε απόηνκε θίλεζε ειέγρσ αλ ιεηηνπξγεί. Πηάλσ από ηελ αγθξάθα θαη αζθαιίδσ ηε δώλε ζηελ εηδηθή ζήθε. Σν θάησ κέξνο ηεο δώλεο ζα πξέπεη λα είλαη θάησ από ηελ θνηιηά κνπ θαη ην πάλσ κέξνο λα πεξλά αλάκεζα ζην ιαηκό θαη ηνλ ώκν κνπ. 3. Ρύζκηζε θαζξεπηώλ. Ρπζκίδσ ηνλ εζσηεξηθό θαζξέπηε ώζηε λα θαιύπηεη όιν ην πίζσ ηδάκη. Δπίζεο ειέγρσ ν θαζξέπηεο λα είλαη ζηε ζέζε εκέξαο. Ρπζκίδσ ηνπο εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο ώζηε ζην εζσηεξηθό (1/3) ηνπο λα θαίλεηαη ην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζην εμσηεξηθό (2/3) ηνπο ε αθνινπζνύζα θπθινθνξία. Οη θαζξέπηεο κνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κπνξώ λα παξαθνινπζώ ηελ αθνινπζνύζα θπθινθνξία. Γελ θαιύπηνπλ όκσο ηηο λεθξέο γσλίεο. 4. Έιεγρνο θώησλ. Διέγρσ όηη ιεηηνπξγνύλ ηα θώηα ηνπ νρήκαηνο κνπ. Γηα λα ην θάλσ απηό αλνίγσ ην γεληθό δηαθόπηε, κηαο θαη ηα θώηα είλαη κέξνο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Ο έιεγρνο ησλ θώησλ κπνξεί λα γίλεη είηε απέλαληη από αλαθιαζηηθή επηθάλεηα είηε κε έλα βνεζό. Σα απηνθίλεηα δηαζέηνπλ ηα εμήο είδε θσηηζκνύ: ΦΩΣΑ ΘΔΗ (2εκπξνο ιεπθά, 2πηζσ εξπζξά, πηλαθίδαο πίζσ, πίλαθα νξγάλσλ, ηακπιό) ΦΩΣΑ ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ (2 εκπξόο). ΦΩΣΑ ΠΟΡΔΙΑ (2 εκπξόο). ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑ, ΜΠΡΟ Η ΠΙΩ ΦΩΣΑ ΟΜΙΥΛΗ (2εκπξνο, έλα πίζσ αξηζηεξά). ΦΏΣΑ ΟΠΙΘΟΠΟΡΔΙΑ (έλα πίζσ δεμηά) θαη ηέινο ηα ΦΩΣΑ ΦΡΔΝΩΝ (3πηζσ) 5. Φιαο & Αιάξκ. Διέγρσ όηη ιεηηνπξγνύλ [πάιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ θνθ( π/ι)] Κηλώληαο πξνο ηα πάλσ ή θάησ ην κνριό ελεξγνπνηνύληαη ηα θιαο. Σα θιαο κνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλσ ηνπο άιινπο νδεγνύο θαη ρξήζηεο ηεο νδνύ γηα ηηο πξνζέζεηο κνπ. Πξνο ηα επάλσ ελεξγνπνηνύληαη ηα δεμηά θιαο εκπξόο, πιάγηα θαη πίζσ. Πξνο ηα θάησ ηα αξηζηεξά θιαο εκπξόο, πιάγηα, θαη πίζσ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ δεηθηώλ αιιαγήο θαηεύζπλζεο ελεξγνπνηείηε θαη ε αληίζηνηρε ιπρλία

5 ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. Σα θιαο απελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα κεηά ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο από ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ. Αλ όρη ηα επαλαθέξνπκε εκείο. 6. Ειέγρσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηηκνληνύ. Γηα λα θάλσ ηνλ έιεγρν ελεξγνπνηώ ηνλ θηλεηήξα γηαηί είλαη ειεθηξηθά ππνβνεζνύκελν Γελ πξέπεη λα είλαη ζθιεξό. Απηό ζεκαίλεη όηη ιεηηνπξγεί ε ειεθηξηθή ππνβνήζεζε. Διέγρσ ηελ αληαπόθξηζε ηνπ ηξνρνύ ζηηο θηλήζεηο ηνπ ηηκνληνύ. Δπάλσ ζην ηηκόλη είλαη πξνζαξκνζκέλν ην ερεηηθό όξγαλν ηνπ νρήκαηνο. Η θόξλα καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνπκε ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο νδνύ όηαλ δεκηνπξγνύληαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, ώζηε λα απνθύγνπκε ην αηύρεκα. Σελ θόξλα δελ ηελ ρξεζηκνπνηνύκε άζθνπα. Ιδηαίηεξα ηηο ώξεο θνηλήο εζπρίαο, όπνπ ππάξρεη απαγνξεπηηθή πηλαθίδα, έμσ από λανύο θαη λνζνθνκεία. Η ρξήζε ηεο θόξλαο κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζκό κε ηε θσηεηλή πξνεηδνπνίεζε αλ ρξεηαζηεί ( Π.ρ. ζε δηαζηαπξώζεηο όηαλ ππάξρεη νκίριε ). 7. Έιεγρνο ρεηξόθξελνπ θαη θξέλνπ. Γηα λα ειέγμσ ην ρεηξόθξελν δνθηκάδσ λα μεθηλήζσ κε ην ρεηξόθξελν δεκέλν. Παξαηεξώ νηη δελ μεθηλάεη. Λύλσ ην ρεηξόθξελν θαη δνθηκάδσ λα μεθηλήζσ, βιέπσ νηη θεύγεη ειεπζέξα Αξα ην ρεηξόθξελν δέλεη ζσζηά θαη ιύλεη Ακέζσο κεηά ειέγρσ ηα θξέλα. Με αλακέλε κεραλή παηάσ ην θξέλν θαη ην αθήλσ. Βιέπσ όηη έρεη επαλαθνξά. Σν παηάσ εθ λένπ θαη παξαηεξώ όηη δελ θαηεβαίλεη ρακειά άξα δελ έρσ δηαξξνή ζην θύθισκα. Σώξα αθνύ έρσ εμαζθαιίζεη ηε κία πέδε (Υεηξόθξελν) Βάδσ ηαρύηεηα θηλνύκαη θαη ειέγρσ όηη ηα θξέλα ιεηηνπξγνύλ. 8. Μεηξεηέο θαη δείθηεο ηνπ πίλαθα νξγάλσλ. Ο πίλαθαο νξγάλσλ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο καο γη απηό ηνλ ζπκβνπιεπόκαζηε πεξηνδηθά θαηά ηελ νδήγεζε ξίρλνληαο γξήγνξε καηηά. Σν Σαρύκεηξν ηνπ πίλαθα καο ιέεη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύκαζηε εθθξαζκέλε ζε ρηιηόκεηξα αλά ώξα. Ο Δείθηεο θαπζίκνπ, καο δείρλεη αλαινγηθά ην απόζεκα θαπζίκνπ ζην ξεδεξβνπάξ ηνπ νρήκαηνο. Όηαλ θηάζεη ζηελ θόθθηλε πεξηνρή πιένλ ην απόζεκα είλαη ειάρηζην. Σόηε αλάβεη θαη ε θίηξηλε ελδεηθηηθή ιπρλία ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ δείθηε. Σν ζηξνθόκεηξν, καο δείρλεη ηηο ρηιηάδεο ζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα αλά ιεπηό. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηνπ πίλαθα. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ελεξγνπνηνύληαη ακέζσο κόιηο αλνίμνπκε ηνλ γεληθό δηαθόπηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε όηη ιεηηνπξγνύλ. Παξάιιεια ν εγθέθαινο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ Μεηά από κεξηθά δεύηεξα απελεξγνπνηνύληαη Αλ θάπνην εμάξηεκα έρεη πξόβιεκα ε ιπρλία ειέγρνπ παξακέλεη αλακκέλε. Κόθθηλν ρξώκα ιπρλίαο ζεκαίλεη θίλδπλνο θαη πξέπεη λα θαιέζνπκε ηερληθό. Γελ θηλνύκαζηε. Πνξηνθαιί ζεκαίλεη πξόβιεκα θαη πάκε άκεζα ζην ζπλεξγείν. Οη ιπρλίεο πξάζηλνπ, κπιε ή θπαλνύ ρξώκαηνο είλαη πιεξνθνξηαθέο.

6 Πινακίδεσ που θα ςυναντήςουμε ςτο δρόμο και πρέπει να θυμηθούμε τι ςημαίνουν. ηνπ. Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο. ηακαηάκε ειέγρνπκε θαη κεηά πεξλάκε. ηακαηάκε αθόκα θαη αλ δελ πεξλάεη θαλείο. ηακαηάκε ζεκαίλεη 100% αθηλεηνπνίεζε Σν απηνθίλεην δελ πξέπεη λα θηλείηαη νύηε ρηιηνζηό. ΠΡΟΟΥΗ! Η κε αθηλεηνπνίεζε είλαη αηηία απόξξηςεο θαη κάιηζηα αλήθεη ζηα ζνβαξά ζθάικαηα. ηακαηάκε πξηλ ηελ ιεπθή γξακκή δηαθνπήο πνξείαο. Αλ δελ ππάξρεη νξαηόηεηα επαλαιακβάλνπκε ην ζηνπ ζην ζεκείν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν Αλ δελ ππάξρεη γξακκή ζηακαηάκε ζην ηέινο ηνπ πεδνδξνκίνπ Αλ ππάξρεη δηάβαζε πεδώλ ζηακαηάκε πξώηα πξηλ ηε δηάβαζε (γηα ηνπο πεδνύο) θαη κεηά ζην ηέινο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Τπνρξεσηηθή Κπθιηθή πνξεία. Όηαλ ζπλαληήζνπκε ην ζήκα απηό ηόηε θηλνύκαζηε ζε θπθιηθό θόκβν. Απηό ζεκαίλεη νηη θάλνπκε ηνλ θύθιν θαη θαζόκαζηε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θόκβνπ ώζπνπ λα καο πεη ν εμεηαζηήο ηελ έμνδν καο. Μνλόδξνκνο Δεμηά, Μνλόδξνκνο επζεία. Δίλαη ζεκαληηθό λα μέξνπκε ζε ηη δξόκν θηλνύκαζηε. Αλ δελ πξνζέμνπκε ηελ πηλαθίδα ζηελ αξρή ηνπ δξόκνπ ηόηε δελ ζα πάξνπκε ζσζηή ζέζε όηαλ ζα ρξεηαζηεί λα ζηξίςνπκε Θπκίδσ νηη αλ βξίζθνκαη ζε κνλόδξνκν ηόηε αλ ρξεηαζηεί λα πάσ αξηζηεξά, παίξλσ ζέζε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δόκνπ. Τπνρξεσηηθή Πνξεία επζεία ή δεμηά ή αξηζηεξά Πξνζέρνπκε ηηο πηλαθίδεο απηέο γηαηί εύθνια κπνξεί λα βξεζνύκε ζε ιάζνο θαηεύζπλζε θαη λα απνξξηθζνύκε (Πξνζέμηε ηηο δπν απηέο πηλαθίδεο γηαηί πνιινί ηηο κπεξδεύνπλ κεηαμύ ηνπο. Μνλόδξνκν θαη ππνρξεσηηθά επζεία ή δεμηά) Συχνέσ ερωτήςεισ εξεταςτών και οι απαντήςεισ τουσ Πώο ειέγρσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξέλνπ; Με αλακκέλν ηνλ θηλεηήξα παηάσ ην πεηάιη ηνπ θξέλνπ. Παξαηεξώ αλ ην πεηάιη είλαη καιαθό αλ πεγαίλεη κέρξη ηελ κέζε ηεο δηαδξνκήο θαη όηαλ ην αθήλσ επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ. Γηαηί αλ είλαη ζθιεξό ηόηε δελ ιεηηνπξγεί ε ππνβνήζεζε ηνπ θξέλνπ. Αλ πεγαίλεη κέρξη θάησ έρεη πξόβιεκα (κάιινλ δηαξξνή). Αλ δελ επαλέξρεηαη ζηελ ζέζε ηνπ έρεη ραιάζεη ην ειαηήξην επαλαθνξάο. Πώο ειέγρσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξόθξελνπ; Με δεκέλν ην ρεηξόθξελν πξνζπαζώ λα μεθηλήζσ. Γελ πξέπεη λα μεθηλάεη. Λύλσ ην ρεηξόθξελν θαη πξέπεη λα ζβήζεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ ρεηξόθξελνπ από ην ηακπιό θαη ην ακάμη λα μεθηλάεη. Άξα έρσ ειέγμεη όηη ιύλεη θαη δέλεη.

7 Αλ ζθάζεη θάπνην ειαζηηθό πώο ην αληηθαζηζηώ; Γηα λα αληηθαηαζηήζσ ην ειαζηηθό πξώηα ιακβάλσ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο (Απνκαθξύλσ ηνπο επηβάηεο θαη ηνπο βάδσ πίζσ από ηηο κπάξεο αζθαιείαο θαη ηνπνζεηώ ην πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν ζηε ζσζηή απόζηαζε) Έπεηηα ηνπνζεηώ ηνλ γξύιν αλύςσζεο ζην ζσζηό ζεκείν. Πξηλ ζεθώζσ ηνλ ηξνρό μεζθίγγσ ηηο βίδεο. Αθνύ ηνπνζεηήζσ ηελ ξεδέξβα βηδώλσ όζν κπνξώ θαη κόιηο θαηεβάζσ ηελ ξόδα ζην έδαθνο ηηο θαξγάξσ. Πώο ειέγρσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηηκνληνύ; Με αλακκέλν ηνλ θηλεηήξα ζηξίβσ ην ηηκόλη δεμηά ή αξηζηεξά θαη παξαηεξώ πόζν εύθνια ζηξίβεη (Πξέπεη λα είλαη ειαθξύ) Αλ ζηξίβεη εύθνια απηό ζεκαίλεη όηη ιεηηνπξγεί ε ππνβνήζεζε. Αλ ε ππνβνήζεζε δελ ιεηηνπξγεί ην ηηκόλη γίλεηαη ζθιεξό. Σέινο ζηξίβσ όιν ην ηηκόλη θαη ειέγρσ έμσ αλ έρεη αληαπνθξηζεί ν ηξνρόο. Αλ όρη ηόηε έρσ βιάβε ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο. Πώο ειέγρσ όηη ιεηηνπξγνύλ ηα θώηα ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ; Γηα λα ειέγμσ ηα θώηα είηε πάσ απέλαληη από κία αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ή κε έλα βνεζό, αλάβσ έλα, έλα, όια ηα θώηα. Αλ θάπνην δελ αλάβεη αληηθαζηζηώ ηελ ιάκπα ή ηελ αζθάιεηα ηνπ θπθιώκαηνο. Πώο ειέγρσ ηελ ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ ζηνλ θηλεηήξα; Γηα λα ειέγμσ ηελ ζηάζκε βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα βξίζθνκαη ζε νξηδόληην επίπεδν έδαθνο. Πεξηκέλσ ιίγν κε ζβεζκέλε κεραλή λα θαηέβεη ην ιάδη ζην θάησ κέξνο ηνπ θηλεηήξα (Κάξηεξ ή ειαηνιεθάλε). Έπεηηα βγάδσ ηνλ δείθηε ζηάζκεο ηνπ ιαδηνύ θαη ηνλ ζθνππίδσ. Σνλ μαλαβάδσ θαη ηνλ βγάδσ λα ειέγμσ ηελ ζηάζκε. Σν ιηπαληηθό πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζε min θαη max. Αλ ρξεηαζηεί κπνξώ λα ζπκπιεξώζσ. Πώο αληηθαζηζηώ ην ιηπαληηθό ηνπ θηλεηήξα; Γηα λα αληηθαηαζηήζσ ην ιηπαληηθό πξέπεη λα βξίζθνκαη ζε νξηδόληην έδαθνο. Πξνζνρή θξύα κεραλή λα κελ καο θάςεη ην ιάδη. Η βίδα απνζηξάγγηζεο ηνπ θηλεηήξα βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο γλσζηό θαη σο ειαηνιεθάλε. Σνπνζεηώ έλα δνρείν 4 ιίηξσλ ή πεξηζζνηέξσλ αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ ιηπαληηθνύ πνπ παίξλεη ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ. Ξεβηδώλσ ηελ βίδα θαη αθήλσ λα ηξέμεη ην ιάδη. Έπεηηα ηελ βηδώλσ θαη ζπκπιεξώλσ θαη πάιη ηελ ζσζηή πνζόηεηα ιηπαληηθνύ. Η πιήξσζε ηνπ ιηπαληηθνύ γίλεηαη από ην πάλσ κέξνο ηνπ θηλεηήξα νπνύ ππάξρεη ε ηάπα πιήξσζεο ηνπ ιηπαληηθνύ. Διέγρσ ηελ ζηάζκε από ηνλ δείθηε ιαδηνύ. Πώο ειέγρσ ηε ζηάζκε ησλ πγξώλ ηνπ θξέλνπ; Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα βξίζθνκαη ζε νξηδόληην επίπεδν έδαθνο. Σν δνρείν ησλ πγξώλ ηνπ θξέλνπ είλαη δηαθαλέο. Διέγρσ ηελ ζηάζκε. Πξέπεη λα είλαη θνληά ζην max. Αλ έρεη θαηέβεη ΓΔΝ ζπκπιεξώλσ ζε θακία πεξίπησζε αιιά θαιώ ηερληθό. Γελ πάσ εγώ, ν ηερληθόο έξρεηαη ή αιιηώο νδηθή βνήζεηα.

8 Ση θάλσ αλ ζπάζνπλ ηα θξέλα κνπ ελώ θηλνύκαη ζε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν; Πξώηα αλάβσ ηα αιάξκ. Έπεηηα κε κεγάιε πξνζνρή κεηαθηλνύκαη ζηελ Λ.Δ.Α. όπνπ θαηεβάδσ ηαρύηεηεο θαη εθκεηαιιεύνκαη ην θξελάξηζκα ηνπ θηλεηήξα. Όηαλ θηάζσ ζηελ 1ε ηαρύηεηα πιένλ αθηλεηνπνηνύκαη ρξεζηκνπνηώληαο ην ρεηξόθξελν κε παηεκέλν ην θνπκπί. Όηαλ αθηλεηνπνηεζεί ην όρεκα βάδσ ηνπο επηβάηεο πίζσ από ηηο κπάξεο αζθαιείαο θαη ην πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν ζηα 100κ. Καιώ νδηθή βνήζεηα. Πόηε αληηθαζηζηώ ηνπο παινθαζαξηζηήξεο; Σνπο παινθαζαξηζηήξεο ηνπο αληηθαζηζηώ πξηλ ηα πξσηνβξόρηα ακέζσο κεηά ην θαινθαίξη. Πώο μεζνιώλσ ηα ηδάκηα ηνπ απηνθηλήηνπ; Σν πίζσ ηδάκη μεζνιώλεη παηώληαο ην θνπκπί κε ηελ εηδηθή έλδεημε. Σν πίζσ ηδάκη έρεη θόθθηλεο γξακκέο (ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο) νη νπνίεο ζεξκαίλνπλ ην ηδάκη γηα λα μεζνιώζεη. Σν εκπξόο ηδάκη δελ έρεη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο αιιά μεζνιώλεη κε ηνλ δεζηό αέξα. Έηζη επηιέγνπκε δεζηό αέξα, αλνίγνπκε ηνλ αλεκηζηήξα θαη ηέινο επηιέγνπκε λα βγαίλεη ν αέξαο από ην παξκπξίδ κπξνζηά. (ην απηνθίλεην ππάξρνπλ νη αλάινγεο επηινγέο πνπ ζα δνύκε καδί) Γηαηί αλάβνπλ ηα ιακπάθηα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ελεξγνπνηνύληαη ακέζσο κόιηο αλνίμνπκε ηνλ γεληθό δηαθόπηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε όηη ιεηηνπξγνύλ. Παξάιιεια ν εγθέθαινο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ Μεηά από κεξηθά δεύηεξα απελεξγνπνηνύληαη Αλ θάπνην εμάξηεκα έρεη πξόβιεκα ε ιπρλία ειέγρνπ παξακέλεη αλακκέλε. Κόθθηλν ρξώκα ιπρλίαο ζεκαίλεη θίλδπλνο θαη πξέπεη λα θαιέζνπκε ηερληθό. Γελ θηλνύκαζηε. Πνξηνθαιί ζεκαίλεη πξόβιεκα θαη πάκε άκεζα ζην ζπλεξγείν. Οη ιπρλίεο πξάζηλνπ, κπιε ή θπαλνύ ρξώκαηνο είλαη πιεξνθνξηαθέο. Πόηε ρξεζηκνπνηώ ηα κεγάια θώηα. (Φώηα πνξείαο) Σα θώηα πνξείαο ηα ελεξγνπνηνύκε όηαλ δελ πξνεγείηαη όρεκα ζε κηθξή απόζηαζε ή δελ έξρεηαη θάπνην αληίζεηα. Σα αλάβνπκε εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ εθηόο θαη αλ ππάξρεη ζπζθόηηζε. Ση θάλσ αλ έρνπλ πξόβιεκα ηα θιάο; ε απηή ηελ πεξίπησζε ελεκεξώλσ ηνπο νδεγνύο πνπ αθνινπζνύλ θάλνληαο ζήκα κε ην ρέξη κνπ. Πξνεθηείλνληαο ην αξηζηεξό ρέξη αξηζηεξά ζεκαίλεη ηελ πξόζεζε κνπ λα ζηξίςσ αξηζηεξά. Κάκπηνληαο ην αξηζηεξό ρέξη πξνο ηα επάλσ ζεκαίλεη ζα ζηξίςσ δεμηά. Κάκπηνληαο ην αξηζηεξό ρέξη πξνο ηα θάησ ζεκαίλεη ζέισ λα ζηακαηήζσ ή λα ζηαζκεύζσ.

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα