Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη"

Transcript

1 Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Σν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο ζην δξόκν. Οη εξσηήζεηο αθνξνύλ ηελ βαζηθή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Εξωτερικόσ έλεγχοσ του αυτοκινήτου Καηά ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν ν νδεγόο μεθηλά θάλνληαο έλαλ πεξηκεηξηθό νπηηθό έιεγρν. Ο ζθνπόο είλαη λα εληνπίζεη εκθαλείο βιάβεο όπσο : 1. Κάησ από ην ρώξν ηνπ θηλεηήξα γηα ηπρόλ δηαξξνέο, 2. παζκέλα θώηα ή θιάο 3. Σηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 4. Διέγρνπκε ηελ θεξαία θαη ηνπο Ταινθαζαξηζηήξεο 5. Διέγρνπκε ηα ιάζηηρα νπηηθά αλ έρνπλ αέξα ή είλαη μεθνύζθσηα αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπο (Φζαξκέλα, εθδνξέο θ.α. ) 6. Κνηηάκε γηα αληηθείκελα (πρ θαξθηά, πέηξεο θ.α. ) πνπ ζα καο δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ζην μεθίλεκα Έλεγχοσ ςτον χώρο του κινητήρα 1. Κάλσ έλα γξήγνξν νπηηθό έιεγρν θαη ειέγρσ κε ην ρέξη ηελ θαιή ζηεξέσζε ησλ εμαξηεκάησλ, ςάρλσ γηα νηηδήπνηε αζπλήζηζην. (δηαξξνέο πγξώλ, ζσιελώζεηο, θαιώδηα, θαζαξηόηεηα.) 2. Ειέγρσ ηηο ζηάζκεο ησλ πγξώλ ηνπ νρήκαηνο κνπ: (βαζηθή πξνϋπόζεζή νξηδόληην έδαθνο) α. Τγξό ςπγείνπ. (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ αλ ρξεηαζηεί ζπκπιεξώλσ πξνζνρή αλ ζπκπιήξσζα θαη ζηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν ηόηε έρσ ζίγνπξα δηαξξνή) β. Ληπαληηθό θηλεηήξα. (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ αλ ρξεηαζηεί ζπκπιεξώλσ πξνζνρή αλ ζπκπιήξσζα θαη ζηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν ηόηε έρσ δηαξξνή) γ. Τγξό πιπζηηθήο ζπζθεπήο ( Πιήξσζε κέρξη επάλσ θαζαξέο νπέο εθηόμεπζεο λεξνύ) δ. Τγξό θξέλνπ (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ δελ ζπκπιεξώλσ κόλν ηερληθόο) ε. Μπαηαξία (ηάζκε κεηαμύ ΜΙΝ-ΜΑΥ ή λα θαιύπηνληαη ηα ζηνηρεία αλ ε κπαηαξία είλαη μεξνύ ηύπνπ ηόηε δελ έρεη πγξά αιιά ειέγρσ ηελ ελδεηθηηθή ιπρλία ηάζεο ηεο κπαηαξίαο)

2 Έλεγχοσ ςτο χώρο των αποςκευών ην ρώξν ησλ απνζθεπώλ πξέπεη λα ειέγμσ ηνλ βαζηθό εμνπιηζκό, ν νπνίνο είλαη: α. Ο εθεδξηθόο ηξνρόο. Πάληα βάδσ ιίγν παξαπάλσ αέξα γηαηί κέλεη πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηνο β. Σνλ γξύιν θαη ηα εηδηθά εξγαιεία αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηξνρνύ. γ. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν. (Τπνρξεσηηθό βάζε θ.ν.θ.) δ. Αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο όιν ην ρξόλν. (Βνεζάλε θαη ζηε ιάζπε.) ε. Σν Φαξκαθείν. (Τπνρξεσηηθό βάζε θ.ν.θ.) Πεξηέρεη 4 αηνκηθνύο επηδέζκνπο 2 αηκνζηαηηθνύο, 4 αηκνζηαηηθέο γάδεο, 100 γξακκάξηα πδξόθηιν βακβάθη, ηώδην, 200 γξακ. Οηλόπλεπκα 1 Πελεηό ιεπθνπιάζηε. ζη. Σνλ ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεσο (Τπνρξεσηηθό βάζε θ.ν.θ.), ν νπνίνο θαιό είλαη λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη άκεζα ν νδεγόο. Π.ρ. Κάησ από ην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνύ Πξναηξεηηθά αιιά ρξήζηκα: Κνπβέξηεο, γάληηα, θαθόο ηζέπεο, νδηθνί ράξηεο Σχολαςτικόσ έλεγχοσ ελαςτικών Η ζσζηή κέηξεζε γίλεηαη κε θξύα ειαζηηθά πξηλ νδεγήζνπκε. Σελ ζσζηή πίεζε ηελ αλαθέξεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην manual θαη ζε απηνθόιιεην ζην ληνπιαπάθη ηνπ ζπλνδεγνύ. α. Σε ζσζηή πίεζε αέξα. Δδώ ζα πξέπεη λα ζπκεζνύκε ην βηβιίν καο πνπ καο ιέεη όηη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηνλ κήλα ζα πξέπεη λα κεηξάκε ηελ πίεζε κε έλα καλόκεηξν. Μαλόκεηξν είλαη ν γλσζηόο κεηξεηήο πίεζεο πνπ ππάξρεη ζε βελδηλάδηθα θαη βνπιθαληδαηέξ. Η έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζύκθσλε κε απηή πνπ αλαθέξεη ην βηβιίν ηνπ θαηαζθεπαζηή. πρλή εξώηεζε εμεηαζηώλ: Πνηαλνύ θαηαζθεπαζηή; Σνπ απηνθηλήηνπ; ή ηνπ ειαζηηθνύ; σζηή Απάληεζε: Σνπ απηνθηλήηνπ. Αθνύ, ην ίδην ειαζηηθό κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε δηαθνξεηηθά νρήκαηα θαη ε πίεζε εμαξηάηαη από ην εθάζηνηε βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. β. Σν ειάρηζην βάζνο πέικαηνο. Διέγρσ ην πέικα ηνπ ειαζηηθνύ κνπ πεξηκεηξηθά. Πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ρσξίο μέλα ζώκαηα πξνζθνιιεκέλα επάλσ. πγρξόλσο ειέγρσ θαη ηελ απιάθσζε ηνπ ειαζηηθνύ κνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6 ρηιηνζηά. Απηό κπνξώ λα ην θάλσ θνηηώληαο ηνλ δείθηε θζνξάο πνπ ππάξρεη ζην ειαζηηθό (εηθόλα).

3 γ. Ειέγρσ ην πξνθίι ηνπ ειαζηηθνύ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γειαδή λα κελ έρεη εθδνξέο ζθηζίκαηα, θαξνύκπαια ή λα έρνπλ ζθηζηεί ηα ιηλά θαη λα θαίλνληαη. Σα γξάκκαηα ζην πιάη αλαθέξνπλ ηνλ ηύπν ηνπ ειαζηηθνύ. δ. Σελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνύ, από ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη 3εηία. Η εκεξνκελία θαηαζθεπήο είλαη ζεκεησκέλε κε έλα ηεηξαςήθην λνύκεξν δίπια ζηελ έγθξηζε ηύπνπ, ην γλσζηό DOT (Ακεξηθαληθόο νξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο). Αλ γηα παξάδεηγκα ην λνύκεξν απηό είλαη 1234 ηόηε ην ειαζηηθό έρεη θαηαζθεπαζηεί ηελ 12ε εβδνκάδα ηνπ έηνπο 34 (1934 ή 2034) Δπηπιένλ ην ειαζηηθό πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κνπ κόιηο δηαλύζεη ρηιηόκεηξα αθόκε θη αλ ε 3εηία δελ έρεη παξέιζεη. Απηό ζα ην μέξσ γηαηί όηαλ αληηθαηαζηήζσ ηνλ ηξνρό ζα ζεκεηώζσ ηα ρηιηόκεηξα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην βηβιίν ζπληήξεζεο ε. Σελ ξεδέξβα ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ιίγν κεγαιύηεξε πίεζε ηεο θαλνληθήο επεηδή κέλεη πνιύ θαηξό αρξεζηκνπνίεηε Έλεγχοσ εγγράφων οδηγού και οχήματοσ α. Δίπισκα νδήγεζεο θαηεγνξίαο Β ζε ηζρύ ( Πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ζην ληνπιαπάθη ηνπ απηνθηλήηνπ καδί κε δεύηεξν δεπγάξη γπαιηά νξάζεσο βάζε θ.ν.θ. ) πρλή εξώηεζε εμεηαζηώλ: Ση όρεκα κπνξώ λα νδεγώ κε δίπισκα Β θαηεγνξίαο; Απάληεζε: Έλα όρεκα έσο 3,5 ηόλνπο θαη κέρξη 9 ζέζεσλ καδί κε ηνπ νδεγνύ. β. Άδεηα θπθινθνξίαο νρήκαηνο. πρλή εξώηεζε εμεηαζηώλ: Ση θνηηάσ ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ελόο κεηαρεηξηζκέλνπ απηνθηλήηνπ γηα λα ειέγμσ αλ είλαη λόκηκν; Απάληεζε: Διέγρνπκε αλ ηαπηίδνληαη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο πηλαθίδαο κε απηνύο πνπ αλαγξάθεη ε άδεηα θπθινθνξίαο γ. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην ζε ηζρύ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ην εηδηθό ζήκα. δ. Απόδεημε πιεξσκήο ηειώλ θπθινθνξίαο ε. Εηδηθό δειηίν ειέγρνπ ηνπ Κ.Σ.Ε.Ο. κε ην ζήκα επηθνιιεκέλν ζηελ πίζσ πηλαθίδα. ην δειηίν αλαγξάθεηαη θαη ν έιεγρνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ.

4 Έλεγχοσ και ρυθμίςεισ ςτο εςωτερικό του οχήματοσ. 1.Ρύζκηζε ζέζεο νδεγνύ. θνπόο ηεο ξύζκηζεο είλαη ν νδεγόο λα ρεηξίδεηαη εύθνια ηνπο ρεηξνκνρινύο, ην ηηκόλη θαη ηα πεληάι θαη λα έρεη θαιή νξαηόηεηα. α. Ρύζκηζε έδξαο ηνπ θαζίζκαηνο ώζηε ην αξηζηεξό καο πόδη λα κέλεη ειαθξά ιπγηζκέλν θαζώο παηάκε ηνλ πνδνκνριό ηνπ ζπκπιέθηε κε ην κεξό καο λα εθάπηεηαη ζην θάζηζκα. Σν γόλαην κνπ λα κε ρηππά ζην ηηκόλη. β. Ρπζκίδσ ηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο ώζηε ε πιάηε κνπ λα είλαη όζν πνην θνληά ζηελ θαηαθόξπθε ζηάζε. Οη θαξπνί ησλ ρεξηώλ κνπ πξέπεη λα εθάπηνληαη ζην ηηκόλη. Πξέπεη λα έρσ πεξίπνπ εθ από ην ηηκόλη. Αλ ρξεηαζηεί ην ξπζκίδσ θαζ ύςνο. γ. Ρπζκίδσ ην πξνζθέθαιν ώζηε ην κέζνλ ηνπο λα είλαη ζην κέζνλ ησλ απηηώλ κνπ ώζηε ην πίζσ κέξνο ηνπ θξαλίνπ λα ζηεξίδεηαη ζην καμηιάξη. 2. Ρύζκηζε δώλεο. Η δώλε καο πξνζηαηεύεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή απόηνκνπ θξελαξίζκαηνο ώζηε λα κελ ρηππήζνπκε εκπξόο ζην ηηκόλη ή ζην ηακπιό. Αθόκα είλαη απαξαίηεηε όηαλ ην όρεκα έρεη αεξόζαθν θαη πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πξνεληαηήξα. Τπάξρνπλ εηδηθέο πεξηπηώζεηο απαιιαγήο από ηε δώλε. (ΠΥ Έγθπόο γπλαίθεο θηι). Πηάλσ ηε δώλε από ςειά θαη κε απόηνκε θίλεζε ειέγρσ αλ ιεηηνπξγεί. Πηάλσ από ηελ αγθξάθα θαη αζθαιίδσ ηε δώλε ζηελ εηδηθή ζήθε. Σν θάησ κέξνο ηεο δώλεο ζα πξέπεη λα είλαη θάησ από ηελ θνηιηά κνπ θαη ην πάλσ κέξνο λα πεξλά αλάκεζα ζην ιαηκό θαη ηνλ ώκν κνπ. 3. Ρύζκηζε θαζξεπηώλ. Ρπζκίδσ ηνλ εζσηεξηθό θαζξέπηε ώζηε λα θαιύπηεη όιν ην πίζσ ηδάκη. Δπίζεο ειέγρσ ν θαζξέπηεο λα είλαη ζηε ζέζε εκέξαο. Ρπζκίδσ ηνπο εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο ώζηε ζην εζσηεξηθό (1/3) ηνπο λα θαίλεηαη ην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζην εμσηεξηθό (2/3) ηνπο ε αθνινπζνύζα θπθινθνξία. Οη θαζξέπηεο κνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κπνξώ λα παξαθνινπζώ ηελ αθνινπζνύζα θπθινθνξία. Γελ θαιύπηνπλ όκσο ηηο λεθξέο γσλίεο. 4. Έιεγρνο θώησλ. Διέγρσ όηη ιεηηνπξγνύλ ηα θώηα ηνπ νρήκαηνο κνπ. Γηα λα ην θάλσ απηό αλνίγσ ην γεληθό δηαθόπηε, κηαο θαη ηα θώηα είλαη κέξνο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Ο έιεγρνο ησλ θώησλ κπνξεί λα γίλεη είηε απέλαληη από αλαθιαζηηθή επηθάλεηα είηε κε έλα βνεζό. Σα απηνθίλεηα δηαζέηνπλ ηα εμήο είδε θσηηζκνύ: ΦΩΣΑ ΘΔΗ (2εκπξνο ιεπθά, 2πηζσ εξπζξά, πηλαθίδαο πίζσ, πίλαθα νξγάλσλ, ηακπιό) ΦΩΣΑ ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ (2 εκπξόο). ΦΩΣΑ ΠΟΡΔΙΑ (2 εκπξόο). ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑ, ΜΠΡΟ Η ΠΙΩ ΦΩΣΑ ΟΜΙΥΛΗ (2εκπξνο, έλα πίζσ αξηζηεξά). ΦΏΣΑ ΟΠΙΘΟΠΟΡΔΙΑ (έλα πίζσ δεμηά) θαη ηέινο ηα ΦΩΣΑ ΦΡΔΝΩΝ (3πηζσ) 5. Φιαο & Αιάξκ. Διέγρσ όηη ιεηηνπξγνύλ [πάιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ θνθ( π/ι)] Κηλώληαο πξνο ηα πάλσ ή θάησ ην κνριό ελεξγνπνηνύληαη ηα θιαο. Σα θιαο κνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλσ ηνπο άιινπο νδεγνύο θαη ρξήζηεο ηεο νδνύ γηα ηηο πξνζέζεηο κνπ. Πξνο ηα επάλσ ελεξγνπνηνύληαη ηα δεμηά θιαο εκπξόο, πιάγηα θαη πίζσ. Πξνο ηα θάησ ηα αξηζηεξά θιαο εκπξόο, πιάγηα, θαη πίζσ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ δεηθηώλ αιιαγήο θαηεύζπλζεο ελεξγνπνηείηε θαη ε αληίζηνηρε ιπρλία

5 ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. Σα θιαο απελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα κεηά ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο από ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ. Αλ όρη ηα επαλαθέξνπκε εκείο. 6. Ειέγρσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηηκνληνύ. Γηα λα θάλσ ηνλ έιεγρν ελεξγνπνηώ ηνλ θηλεηήξα γηαηί είλαη ειεθηξηθά ππνβνεζνύκελν Γελ πξέπεη λα είλαη ζθιεξό. Απηό ζεκαίλεη όηη ιεηηνπξγεί ε ειεθηξηθή ππνβνήζεζε. Διέγρσ ηελ αληαπόθξηζε ηνπ ηξνρνύ ζηηο θηλήζεηο ηνπ ηηκνληνύ. Δπάλσ ζην ηηκόλη είλαη πξνζαξκνζκέλν ην ερεηηθό όξγαλν ηνπ νρήκαηνο. Η θόξλα καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνπκε ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο νδνύ όηαλ δεκηνπξγνύληαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, ώζηε λα απνθύγνπκε ην αηύρεκα. Σελ θόξλα δελ ηελ ρξεζηκνπνηνύκε άζθνπα. Ιδηαίηεξα ηηο ώξεο θνηλήο εζπρίαο, όπνπ ππάξρεη απαγνξεπηηθή πηλαθίδα, έμσ από λανύο θαη λνζνθνκεία. Η ρξήζε ηεο θόξλαο κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζκό κε ηε θσηεηλή πξνεηδνπνίεζε αλ ρξεηαζηεί ( Π.ρ. ζε δηαζηαπξώζεηο όηαλ ππάξρεη νκίριε ). 7. Έιεγρνο ρεηξόθξελνπ θαη θξέλνπ. Γηα λα ειέγμσ ην ρεηξόθξελν δνθηκάδσ λα μεθηλήζσ κε ην ρεηξόθξελν δεκέλν. Παξαηεξώ νηη δελ μεθηλάεη. Λύλσ ην ρεηξόθξελν θαη δνθηκάδσ λα μεθηλήζσ, βιέπσ νηη θεύγεη ειεπζέξα Αξα ην ρεηξόθξελν δέλεη ζσζηά θαη ιύλεη Ακέζσο κεηά ειέγρσ ηα θξέλα. Με αλακέλε κεραλή παηάσ ην θξέλν θαη ην αθήλσ. Βιέπσ όηη έρεη επαλαθνξά. Σν παηάσ εθ λένπ θαη παξαηεξώ όηη δελ θαηεβαίλεη ρακειά άξα δελ έρσ δηαξξνή ζην θύθισκα. Σώξα αθνύ έρσ εμαζθαιίζεη ηε κία πέδε (Υεηξόθξελν) Βάδσ ηαρύηεηα θηλνύκαη θαη ειέγρσ όηη ηα θξέλα ιεηηνπξγνύλ. 8. Μεηξεηέο θαη δείθηεο ηνπ πίλαθα νξγάλσλ. Ο πίλαθαο νξγάλσλ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο καο γη απηό ηνλ ζπκβνπιεπόκαζηε πεξηνδηθά θαηά ηελ νδήγεζε ξίρλνληαο γξήγνξε καηηά. Σν Σαρύκεηξν ηνπ πίλαθα καο ιέεη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύκαζηε εθθξαζκέλε ζε ρηιηόκεηξα αλά ώξα. Ο Δείθηεο θαπζίκνπ, καο δείρλεη αλαινγηθά ην απόζεκα θαπζίκνπ ζην ξεδεξβνπάξ ηνπ νρήκαηνο. Όηαλ θηάζεη ζηελ θόθθηλε πεξηνρή πιένλ ην απόζεκα είλαη ειάρηζην. Σόηε αλάβεη θαη ε θίηξηλε ελδεηθηηθή ιπρλία ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ δείθηε. Σν ζηξνθόκεηξν, καο δείρλεη ηηο ρηιηάδεο ζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα αλά ιεπηό. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηνπ πίλαθα. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ελεξγνπνηνύληαη ακέζσο κόιηο αλνίμνπκε ηνλ γεληθό δηαθόπηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε όηη ιεηηνπξγνύλ. Παξάιιεια ν εγθέθαινο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ Μεηά από κεξηθά δεύηεξα απελεξγνπνηνύληαη Αλ θάπνην εμάξηεκα έρεη πξόβιεκα ε ιπρλία ειέγρνπ παξακέλεη αλακκέλε. Κόθθηλν ρξώκα ιπρλίαο ζεκαίλεη θίλδπλνο θαη πξέπεη λα θαιέζνπκε ηερληθό. Γελ θηλνύκαζηε. Πνξηνθαιί ζεκαίλεη πξόβιεκα θαη πάκε άκεζα ζην ζπλεξγείν. Οη ιπρλίεο πξάζηλνπ, κπιε ή θπαλνύ ρξώκαηνο είλαη πιεξνθνξηαθέο.

6 Πινακίδεσ που θα ςυναντήςουμε ςτο δρόμο και πρέπει να θυμηθούμε τι ςημαίνουν. ηνπ. Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο. ηακαηάκε ειέγρνπκε θαη κεηά πεξλάκε. ηακαηάκε αθόκα θαη αλ δελ πεξλάεη θαλείο. ηακαηάκε ζεκαίλεη 100% αθηλεηνπνίεζε Σν απηνθίλεην δελ πξέπεη λα θηλείηαη νύηε ρηιηνζηό. ΠΡΟΟΥΗ! Η κε αθηλεηνπνίεζε είλαη αηηία απόξξηςεο θαη κάιηζηα αλήθεη ζηα ζνβαξά ζθάικαηα. ηακαηάκε πξηλ ηελ ιεπθή γξακκή δηαθνπήο πνξείαο. Αλ δελ ππάξρεη νξαηόηεηα επαλαιακβάλνπκε ην ζηνπ ζην ζεκείν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν Αλ δελ ππάξρεη γξακκή ζηακαηάκε ζην ηέινο ηνπ πεδνδξνκίνπ Αλ ππάξρεη δηάβαζε πεδώλ ζηακαηάκε πξώηα πξηλ ηε δηάβαζε (γηα ηνπο πεδνύο) θαη κεηά ζην ηέινο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Τπνρξεσηηθή Κπθιηθή πνξεία. Όηαλ ζπλαληήζνπκε ην ζήκα απηό ηόηε θηλνύκαζηε ζε θπθιηθό θόκβν. Απηό ζεκαίλεη νηη θάλνπκε ηνλ θύθιν θαη θαζόκαζηε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θόκβνπ ώζπνπ λα καο πεη ν εμεηαζηήο ηελ έμνδν καο. Μνλόδξνκνο Δεμηά, Μνλόδξνκνο επζεία. Δίλαη ζεκαληηθό λα μέξνπκε ζε ηη δξόκν θηλνύκαζηε. Αλ δελ πξνζέμνπκε ηελ πηλαθίδα ζηελ αξρή ηνπ δξόκνπ ηόηε δελ ζα πάξνπκε ζσζηή ζέζε όηαλ ζα ρξεηαζηεί λα ζηξίςνπκε Θπκίδσ νηη αλ βξίζθνκαη ζε κνλόδξνκν ηόηε αλ ρξεηαζηεί λα πάσ αξηζηεξά, παίξλσ ζέζε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δόκνπ. Τπνρξεσηηθή Πνξεία επζεία ή δεμηά ή αξηζηεξά Πξνζέρνπκε ηηο πηλαθίδεο απηέο γηαηί εύθνια κπνξεί λα βξεζνύκε ζε ιάζνο θαηεύζπλζε θαη λα απνξξηθζνύκε (Πξνζέμηε ηηο δπν απηέο πηλαθίδεο γηαηί πνιινί ηηο κπεξδεύνπλ κεηαμύ ηνπο. Μνλόδξνκν θαη ππνρξεσηηθά επζεία ή δεμηά) Συχνέσ ερωτήςεισ εξεταςτών και οι απαντήςεισ τουσ Πώο ειέγρσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξέλνπ; Με αλακκέλν ηνλ θηλεηήξα παηάσ ην πεηάιη ηνπ θξέλνπ. Παξαηεξώ αλ ην πεηάιη είλαη καιαθό αλ πεγαίλεη κέρξη ηελ κέζε ηεο δηαδξνκήο θαη όηαλ ην αθήλσ επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ. Γηαηί αλ είλαη ζθιεξό ηόηε δελ ιεηηνπξγεί ε ππνβνήζεζε ηνπ θξέλνπ. Αλ πεγαίλεη κέρξη θάησ έρεη πξόβιεκα (κάιινλ δηαξξνή). Αλ δελ επαλέξρεηαη ζηελ ζέζε ηνπ έρεη ραιάζεη ην ειαηήξην επαλαθνξάο. Πώο ειέγρσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξόθξελνπ; Με δεκέλν ην ρεηξόθξελν πξνζπαζώ λα μεθηλήζσ. Γελ πξέπεη λα μεθηλάεη. Λύλσ ην ρεηξόθξελν θαη πξέπεη λα ζβήζεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ ρεηξόθξελνπ από ην ηακπιό θαη ην ακάμη λα μεθηλάεη. Άξα έρσ ειέγμεη όηη ιύλεη θαη δέλεη.

7 Αλ ζθάζεη θάπνην ειαζηηθό πώο ην αληηθαζηζηώ; Γηα λα αληηθαηαζηήζσ ην ειαζηηθό πξώηα ιακβάλσ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο (Απνκαθξύλσ ηνπο επηβάηεο θαη ηνπο βάδσ πίζσ από ηηο κπάξεο αζθαιείαο θαη ηνπνζεηώ ην πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν ζηε ζσζηή απόζηαζε) Έπεηηα ηνπνζεηώ ηνλ γξύιν αλύςσζεο ζην ζσζηό ζεκείν. Πξηλ ζεθώζσ ηνλ ηξνρό μεζθίγγσ ηηο βίδεο. Αθνύ ηνπνζεηήζσ ηελ ξεδέξβα βηδώλσ όζν κπνξώ θαη κόιηο θαηεβάζσ ηελ ξόδα ζην έδαθνο ηηο θαξγάξσ. Πώο ειέγρσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηηκνληνύ; Με αλακκέλν ηνλ θηλεηήξα ζηξίβσ ην ηηκόλη δεμηά ή αξηζηεξά θαη παξαηεξώ πόζν εύθνια ζηξίβεη (Πξέπεη λα είλαη ειαθξύ) Αλ ζηξίβεη εύθνια απηό ζεκαίλεη όηη ιεηηνπξγεί ε ππνβνήζεζε. Αλ ε ππνβνήζεζε δελ ιεηηνπξγεί ην ηηκόλη γίλεηαη ζθιεξό. Σέινο ζηξίβσ όιν ην ηηκόλη θαη ειέγρσ έμσ αλ έρεη αληαπνθξηζεί ν ηξνρόο. Αλ όρη ηόηε έρσ βιάβε ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο. Πώο ειέγρσ όηη ιεηηνπξγνύλ ηα θώηα ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ; Γηα λα ειέγμσ ηα θώηα είηε πάσ απέλαληη από κία αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ή κε έλα βνεζό, αλάβσ έλα, έλα, όια ηα θώηα. Αλ θάπνην δελ αλάβεη αληηθαζηζηώ ηελ ιάκπα ή ηελ αζθάιεηα ηνπ θπθιώκαηνο. Πώο ειέγρσ ηελ ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ ζηνλ θηλεηήξα; Γηα λα ειέγμσ ηελ ζηάζκε βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα βξίζθνκαη ζε νξηδόληην επίπεδν έδαθνο. Πεξηκέλσ ιίγν κε ζβεζκέλε κεραλή λα θαηέβεη ην ιάδη ζην θάησ κέξνο ηνπ θηλεηήξα (Κάξηεξ ή ειαηνιεθάλε). Έπεηηα βγάδσ ηνλ δείθηε ζηάζκεο ηνπ ιαδηνύ θαη ηνλ ζθνππίδσ. Σνλ μαλαβάδσ θαη ηνλ βγάδσ λα ειέγμσ ηελ ζηάζκε. Σν ιηπαληηθό πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζε min θαη max. Αλ ρξεηαζηεί κπνξώ λα ζπκπιεξώζσ. Πώο αληηθαζηζηώ ην ιηπαληηθό ηνπ θηλεηήξα; Γηα λα αληηθαηαζηήζσ ην ιηπαληηθό πξέπεη λα βξίζθνκαη ζε νξηδόληην έδαθνο. Πξνζνρή θξύα κεραλή λα κελ καο θάςεη ην ιάδη. Η βίδα απνζηξάγγηζεο ηνπ θηλεηήξα βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο γλσζηό θαη σο ειαηνιεθάλε. Σνπνζεηώ έλα δνρείν 4 ιίηξσλ ή πεξηζζνηέξσλ αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ ιηπαληηθνύ πνπ παίξλεη ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ. Ξεβηδώλσ ηελ βίδα θαη αθήλσ λα ηξέμεη ην ιάδη. Έπεηηα ηελ βηδώλσ θαη ζπκπιεξώλσ θαη πάιη ηελ ζσζηή πνζόηεηα ιηπαληηθνύ. Η πιήξσζε ηνπ ιηπαληηθνύ γίλεηαη από ην πάλσ κέξνο ηνπ θηλεηήξα νπνύ ππάξρεη ε ηάπα πιήξσζεο ηνπ ιηπαληηθνύ. Διέγρσ ηελ ζηάζκε από ηνλ δείθηε ιαδηνύ. Πώο ειέγρσ ηε ζηάζκε ησλ πγξώλ ηνπ θξέλνπ; Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα βξίζθνκαη ζε νξηδόληην επίπεδν έδαθνο. Σν δνρείν ησλ πγξώλ ηνπ θξέλνπ είλαη δηαθαλέο. Διέγρσ ηελ ζηάζκε. Πξέπεη λα είλαη θνληά ζην max. Αλ έρεη θαηέβεη ΓΔΝ ζπκπιεξώλσ ζε θακία πεξίπησζε αιιά θαιώ ηερληθό. Γελ πάσ εγώ, ν ηερληθόο έξρεηαη ή αιιηώο νδηθή βνήζεηα.

8 Ση θάλσ αλ ζπάζνπλ ηα θξέλα κνπ ελώ θηλνύκαη ζε έλαλ απηνθηλεηόδξνκν; Πξώηα αλάβσ ηα αιάξκ. Έπεηηα κε κεγάιε πξνζνρή κεηαθηλνύκαη ζηελ Λ.Δ.Α. όπνπ θαηεβάδσ ηαρύηεηεο θαη εθκεηαιιεύνκαη ην θξελάξηζκα ηνπ θηλεηήξα. Όηαλ θηάζσ ζηελ 1ε ηαρύηεηα πιένλ αθηλεηνπνηνύκαη ρξεζηκνπνηώληαο ην ρεηξόθξελν κε παηεκέλν ην θνπκπί. Όηαλ αθηλεηνπνηεζεί ην όρεκα βάδσ ηνπο επηβάηεο πίζσ από ηηο κπάξεο αζθαιείαο θαη ην πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν ζηα 100κ. Καιώ νδηθή βνήζεηα. Πόηε αληηθαζηζηώ ηνπο παινθαζαξηζηήξεο; Σνπο παινθαζαξηζηήξεο ηνπο αληηθαζηζηώ πξηλ ηα πξσηνβξόρηα ακέζσο κεηά ην θαινθαίξη. Πώο μεζνιώλσ ηα ηδάκηα ηνπ απηνθηλήηνπ; Σν πίζσ ηδάκη μεζνιώλεη παηώληαο ην θνπκπί κε ηελ εηδηθή έλδεημε. Σν πίζσ ηδάκη έρεη θόθθηλεο γξακκέο (ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο) νη νπνίεο ζεξκαίλνπλ ην ηδάκη γηα λα μεζνιώζεη. Σν εκπξόο ηδάκη δελ έρεη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο αιιά μεζνιώλεη κε ηνλ δεζηό αέξα. Έηζη επηιέγνπκε δεζηό αέξα, αλνίγνπκε ηνλ αλεκηζηήξα θαη ηέινο επηιέγνπκε λα βγαίλεη ν αέξαο από ην παξκπξίδ κπξνζηά. (ην απηνθίλεην ππάξρνπλ νη αλάινγεο επηινγέο πνπ ζα δνύκε καδί) Γηαηί αλάβνπλ ηα ιακπάθηα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ελεξγνπνηνύληαη ακέζσο κόιηο αλνίμνπκε ηνλ γεληθό δηαθόπηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε όηη ιεηηνπξγνύλ. Παξάιιεια ν εγθέθαινο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ Μεηά από κεξηθά δεύηεξα απελεξγνπνηνύληαη Αλ θάπνην εμάξηεκα έρεη πξόβιεκα ε ιπρλία ειέγρνπ παξακέλεη αλακκέλε. Κόθθηλν ρξώκα ιπρλίαο ζεκαίλεη θίλδπλνο θαη πξέπεη λα θαιέζνπκε ηερληθό. Γελ θηλνύκαζηε. Πνξηνθαιί ζεκαίλεη πξόβιεκα θαη πάκε άκεζα ζην ζπλεξγείν. Οη ιπρλίεο πξάζηλνπ, κπιε ή θπαλνύ ρξώκαηνο είλαη πιεξνθνξηαθέο. Πόηε ρξεζηκνπνηώ ηα κεγάια θώηα. (Φώηα πνξείαο) Σα θώηα πνξείαο ηα ελεξγνπνηνύκε όηαλ δελ πξνεγείηαη όρεκα ζε κηθξή απόζηαζε ή δελ έξρεηαη θάπνην αληίζεηα. Σα αλάβνπκε εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ εθηόο θαη αλ ππάξρεη ζπζθόηηζε. Ση θάλσ αλ έρνπλ πξόβιεκα ηα θιάο; ε απηή ηελ πεξίπησζε ελεκεξώλσ ηνπο νδεγνύο πνπ αθνινπζνύλ θάλνληαο ζήκα κε ην ρέξη κνπ. Πξνεθηείλνληαο ην αξηζηεξό ρέξη αξηζηεξά ζεκαίλεη ηελ πξόζεζε κνπ λα ζηξίςσ αξηζηεξά. Κάκπηνληαο ην αξηζηεξό ρέξη πξνο ηα επάλσ ζεκαίλεη ζα ζηξίςσ δεμηά. Κάκπηνληαο ην αξηζηεξό ρέξη πξνο ηα θάησ ζεκαίλεη ζέισ λα ζηακαηήζσ ή λα ζηαζκεύζσ.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα