Διαχείριση υγρών αποβλήτων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση υγρών αποβλήτων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης"

Transcript

1 Διαχείριση υγρών αποβλήτων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ελευθέριος Ν. Παπαβασιλόπουλος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) Τμήμα Ρύπανσης και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Ρύπανση Υδάτων και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

2 Γενική διαπίστωση Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ΥΑ 5308/5512/1990), η εμπλοκή του κοινού εντοπίζεται κατά το στάδιο υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένουνα εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι ενός έργου (π.χ. βιολογικός καθαρισμός). Το σύστημα παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες με αποτέλεσμα τις αντιδράσεις ομάδων πολιτών και την σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων άμεσης περιβαλλοντικής σημασίας.

3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης Δηλαδή διαχείριση υγρών αποβλήτων και συμμετοχή του κοινού στις αποφάσεις που αφορούν στα απαραίτητα έργα καθώς και στα έργα/τρόπους διάθεσης των εκροών. Στόχοι: - ηαποδοχή της θέσης του έργου - ηαποδοχή της περιβαλλοντικής σημασίας του έργου - ηαποδοχή των έργων διάθεσης (π.χ. αποδοχή χρήσης εκροών για άρδευση)

4 Διαδικασίες δημοσιοποίησης - Ι Η ΥΑ 75308/5512/ καθορίζει την διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ και της απόφασης για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στην Ελλάδα. Χρόνος εμπλοκής του κοινού Ηενημέρωση και ησυμμετοχή του κοινού λαμβάνει χώρα στα ακόλουθα δύο στάδια: - Κατά το στάδιο υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι ενός συγκεκριμένου έργου ήδραστηριότητας - Κατά το στάδιο της έκδοσης της απόφασης με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι από τις αρμόδιες αρχές. Το πρώτο στάδιο αφορά ενεργή συμμετοχή του κοινού, ενώ κατά το δεύτερο οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες και φορείς απλά ενημερώνονται για την εκδοθείσα απόφαση και για τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να τηρήσει ο κύριος του έργου κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίαςτου έργου ήτης δραστηριότητας.

5 Διαδικασίες δημοσιοποίησης - ΙΙ Κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής ΥΑ: - Ναζητήσει και να λάβει γνώση όλου του περιεχομένου της υποβληθείσας ΜΠΕ (ή και να πάρει αντίγραφο όλου του φακέλου), καθώς επίσης και όλων των συνοπτικών και τομεακών χαρτών που υπάρχουν στις Νομαρχίες. Οι αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες είναι επίσης υποχρεωμένες να διευκολύνουν το κοινό και να θέτουν στην διάθεσή του όλες τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες. - Να υποβάλλουν γραπτώς τις γνώμες και τις προτάσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο της υποβληθείσας ΜΠΕ. Οι γνώμες και οι προτάσεις θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, πλήρεις και τεκμηριωμένες.

6 Διαδικασίες δημοσιοποίησης - ΙΙΙ Επί τη βάσει των διατυπωθέντων προτάσεων και απόψεων, και επί τη βάσει των δικών του απόψεων, το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο συντάσσει σχετική γνωμοδότηση και ακολουθείται ηδιαδικασία που δίδεται σχηματικά ως εξής: Γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρμόδια Δνση ΥΠΕΧΩΔΕ Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίευση Απόφασης στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Νομαρχίας Διαβίβαση απόψεων Απόφαση Δημοσιοποίηση

7 Αδυναμίες του συστήματος Ηόλη αυτή διαδικασία δεν περιλαμβάνει κανενός είδους δημόσιες ακροάσεις ήσυνεδριάσεις. Ηακολουθούμενη διοικητική διαδικασία συνεπάγεται κάποιους περιορισμούς σε σχέση μετην συμμετοχή του κοινού: Πρώτα απ' όλα, ένας περιορισμένος αριθμός πολιτών αγοράζουν τον τοπικό τύπο, σε ορισμένες δε περιοχές της χώρας και οπανελλαδικός τύπος έχει περιορισμένη κυκλοφορία. Για το λόγο αυτό, ένα μέρος μόνο του κοινού πληροφορείται και συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Περαιτέρω, η καθημερινή πρακτική καταδεικνύει ότι ένας αριθμός πολιτών που ζητά πληροφορίες από τις Νομαρχίες αντιμετωπίζει αρκετά, γραφειοκρατικής φύσεως προβλήματα.

8 Αποτελέσματα της συμμετοχής - πληροφόρησης Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο "να λάβει υπόψη" την γνώμη του κοινού, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις γραπτές προτάσεις των πολιτών και μέσα από την σχετική γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ηφράση "να λάβει υπόψη", αποτελεί ουσιαστικά πιστή μετάφραση της σχετικής διάταξης της Κοινοτικής Οδηγίας, και δεν επιβάλλει πρακτικά κανενός είδους νομικό περιορισμό στην διαμόρφωση της απόφασης από τις αρμόδιες αρχές. Οι Αρχές συνεπώς δεν δεσμεύονται από την γνώμη του κοινού, η οποία έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ητελική διοικητική πράξη για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έχει επηρεαστεί ήμεταβληθεί σημαντικά, σύμφωνα με την εκφρασθείσα γνώμη του κοινού, όπως είναι επίσης γεγονός ότι σε πλήθος περιπτώσεων ηαπόφαση παρουσιάζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και αποκομμένη από την κοινή γνώμη.

9 Ηαντανακλαστική αντίδραση του κοινού Αίτηση ακύρωσης Περιβαλλοντικών Όρων στο ΣτΕ από: Δήμους Πολιτιστικούς Συλλόγους Εξωραϊστικούς Συλλόγους Συντονιστικές Ομάδες Πολιτών Συνήθεις λόγοι αίτησης ακύρωσης: Παράβαση άρθρου 24 του Συντάγματος (αρχή Βιωσιμότητας) Ανάγκη απολύτου προστασίας οικοσυστημάτων Ανάγκη βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των συστημάτων διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων και διαχείριση των υδάτων Διάθεση παραγόμενης λυματολάσπης Κίνδυνος Καταστροφής Αλλοίωσηςαποδεκτών κ.ά.

10 Το παράδειγμα του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων Θέση «Πλατύ Χωράφι», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων, έχει εγκριθεί με την από απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (αρ. πρωτ /7477). Προμελέτη Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Βορείων Μεσογείων», Εγκριτική απόφαση υπ αριθμ Δ.Σ Ε.ΥΔ.Α.Π/ Δήμοι (Αρτέμιδας, Ραφήνας και Νέας Μάκρης) ως περιοχές προτεραιότητας Β (υποχρέωση αποχέτευσης μέχρι ), ενώ 7 Δήμοι (Παλλήνης, Σπάτων, Γέρακα, Παιανίας, Ανθούσας, Γλυκών Νερών και Πεντέλης) έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές προτεραιότητας Γ(υποχρέωση αποχέτευσης μέχρι ) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ / Η ΚΥΑ έλαβε υπόψη της τις εγκριτικές απόψεις, για το Έργο, των: α) ΕφορείαςΠροϊστορικών και Κλασικών μνημείων, β) ΕφορείαςΒυζαντινών Αρχαιοτήτων και γ) ΕφορείαςΕνάλιων Αρχαιοτήτων. ΤοΚΕΛ Βορείων Μεσογείων έχει σχεδιασθεί στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασμού για την Ανατολική Αττική που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Αφετηρία του αποτέλεσε το γενικό σχέδιο αποχέτευσης (Master Plan) για την Α. Αττική.

11 Τα δύο στρατόπεδα της περιοχής Στις 16 Νοεμβρίου 2005 συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ε Τμήμα, αίτηση ακυρώσεως των: Δήμου Αρτέμιδος Συλλόγων «Άγιος Νικόλαος» και «Ερασίνος» κατά της υπ αριθμόν / Κ.Υ.Α για το ΚΕΛ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) Βορείων Μεσογείων Ανατολικής Αττικής (ΚΕΛ Ραφήνας). Στις 20/04/2005, συγκέντρωση στο Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης που διοργανώθηκε από τους φορείς των περιοχών Γέρακα-Παλλήνης-Γλυκών Νερών και Ανθούσας με θέμα "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΡΑ". Στις 27/06/2005, πολυπληθής ήταν η συγκέντρωση που έγινε στην Πλατεία του Γέρακα και διοργανώθηκε από τουςφορείς των περιοχών Γέρακα- Παλλήνης-Γλυκών Νερών και Ανθούσας με θέμα "ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ".

12 Το κακό παράδειγμα της Ψυτάλλειας Το έργο του ΚΕΛ Ψυτάλλειας αποτελεί ένα σημαντικότατο τεχνικό έργο που έσωσε το Σαρωνικό από βέβαιο οικολογικό θάνατο και το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης της κοινωνίας στο παρελθόν. Το έργο αυτό, που άρχισε να λειτουργεί το 1994, με την τροπή που πήραν πρόσφατα τα πράγματα με την κακοδιαχείριση της λάσπης, δυσφημείται ασυστόλως, ενώ διασύρεται και αυτή ηίδια ηδιαδικασία της επεξεργασίας των λυμάτων. Κάθε νέο έργο βιολογικού καθαρισμού αντιμετωπίζεται σαν μία μικρή Ψυτάλλεια άσχετα εάν δέχεται φορές μικρότερη παροχή λυμάτων. Το ευρύτερο κοινό γνωρίζει περισσότερο τον όρο «λυματολάσπη» παρά θέματα υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων.

13 Γενικευμένη διαβούλευση στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Άρθρο 14 «Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεώρηση και την ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού.». Τίθενται στη διάθεση του κοινού: χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών για την εκπόνηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης κατάστασης των ληπτέων μέτρων διαβουλεύσεων, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται τοσχέδιο, ενδιάμεση επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων που εντοπίστηκαν στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού, τουλάχιστον δυο έτη πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το Σχέδιο, αντίγραφο του Προσχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται τοσχέδιο.

14 Σύμφωνα με το Άρθρο 6: Ο Νόμος 3199/2003 «Συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτωντο οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίαςκαι διαχείρισης τωνυδάτων. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτωνσυμμετέχουν: ογενικός Γραμματέας της Περιφέρειας (Πρόεδρος), οπροϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτωντης Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υπάγεται στα διοικητικά όριατης Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος κάθε Τοπικής Ένωσης Δήμωνκαι Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των Νομώντης Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος όλωντωνδημοτικώνεπιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της Περιφέρειας, ανά ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού, Γεωτεχνικού, Εμπορικού, Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ένας εκπρόσωπος κάθε Ένωσης ΓεωργικώνΣυνεταιρισμώντης Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος τωνπεριβαλλοντικώνμη κυβερνητικώνοργανώσεων, ένας εκπρόσωπος από κάθε Γενικό Οργανισμό ΕγγείωνΒελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και του άρθρου 13 του ν. 3044/2002.» Αναμένεται ηκοινή απόφαση τωνυπουργώνπεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τηνοποία θα καθορίζεται οτρόπος λειτουργίας και ηγραμματειακή υποστήριξη τωνπεριφερειακώνσυμβουλίωνυδάτων, ο τρόπος δημοσιοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τηνεφαρμογή του άρθρου αυτού.

15 Προτάσεις για το πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης -1 Απαιτείται υπευθυνότητα εκ μέρους των συμβαλλόμενων πλευρών. Ηπληροφόρηση του κοινού πρέπει να προέρχεται από Υπεύθυνες πηγές. Οι αντιδράσεις πρέπει να τεκμηριώνονται και να γίνονται γραπτώς προς τους υπεύθυνους Φορείς στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Ηέμφαση στην υπευθυνότητα και την τεκμηρίωση δίδεται λόγω της δυσμενούς θέσης στην οποία βρίσκεται ηχώρα μας σεσχε ση με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271 για τα υγρά απόβλητα (255 - σε σύνολο οικισμοί Γπροτεραιότητας παραμένουν χωρίς υποδομές αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού).

16 Προτάσεις για το πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης -2 Ηανάγκη χωροθέτησης και κατασκευής μίας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων δεν απορρέει μόνο από την ύπαρξη σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών (π.χ. 91/271). Θα κατασκευάσουμε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων επειδή το περιβάλλον πλήττεται και όχι επειδή μας το επιβάλλουν οι ΕυρωπαϊκέςΟδηγίες. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες μας βοηθούν να συντονίσουμε τις ενέργειές μας σε ένα σφικτό χρονοδιάγραμμα (το οποίο έχει ήδη παρέλθει σε ότι αφορά στην Οδηγία 91/271) και βέβαια ηχώρα μας θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυξημένα πρόστιμα.

17 Και κάτι τελευταίο Προτάσεις για το πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης -3 Μία προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων δεν μπορεί συνέχειανα είναι στο στόχαστρο επειδή: Οι εγκατεστημένες Βιομηχανίες δεν ακολουθούν ενδεχομένως τους περιβαλλοντικούς όρους αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι βιομηχανικών εκροών που μπαίνουν στο αστικό δίκτυο είναι πλημμελείς. Κάποιοι αποδέκτες έχουν επισήμως χαρακτηρισθεί ως μη ευαίσθητοι ενώ κατά την άποψη κάποιων μπορεί να είναι. Το τελευταίο ιδίως είναι σημαντικό όταν ζητάμε την Ευρωπαϊκή Οικονομική συνδρομή για την κατασκευή των έργων.

18 Σας ευχαριστώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 13.10.2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Αριθ. πρωτ: 36032 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 13.10.2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Αριθ. πρωτ: 36032 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 13.10.2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α Αριθ. πρωτ: 36032 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ 84 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2012 Φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο Σήμερα 13 Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο Σήμερα 13 Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο Σήμερα 13 Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 404/9-7-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213 56825 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα