Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

2 ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 and DMH 257, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Machinery Directive (26/2/EC). Standards used: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Low Voltage Directive (26/95/EC). Standard used: EN 611-1:21 (second edition). EMC Directive (2/1/EC).* * Only for products with control variant AR or AT. This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 und DMH 257, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Maschinenrichtlinie (26/2/EG). Normen, die verwendet wurden: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Niederspannungsrichtlinie (26/95/EG). Norm, die verwendet wurde: EN 611-1:21 (zweite Ausgabe). EMV-Richtlinie (2/1/EG).* * Nur für Produkte mit Steuerungsvariante AR oder AT. Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung veröffentlicht wird. ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 y DMH 257, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Directiva de Maquinaria (26/2/CE). Normas aplicadas: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Directiva de Baja Tensión (26/95/CE). Norma aplicada: EN 611-1:21 (segunda edición). Directiva EMC (2/1/CE).* * Solo para productos con variante de control AR o AT. CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 a DMH 257, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro strojní zařízení (26/2/ES). Použité normy: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Směrnice pro nízkonapět ové aplikace (26/95/ES). Použitá norma: EN 611-1:21 (druhé vydání). Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2/1/ES).* * Pouze pro výrobky s variantou řízení AR nebo AT. Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos. GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 και DMH 257 στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: Οδηγία για μηχανήματα (26/2/EC). Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Οδηγία χαμηλής τάσης (26/95/EC). Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 611-1:21 (δεύτερη έκδοση). Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2/1/EC).* * Μόνο για προϊόντα με τύπο ελέγχου AR ή AT. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos. FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 et DMH 257, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : Directive Machines (26/2/CE). Normes utilisées : EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Directive Basse Tension (26/95/CE). Norme utilisée : EN 611-1:21 (deuxième édition). Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2/1/CE).* * Uniquement pour produits avec variante de commande AR ou AT. Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos. HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 i DMH 257, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Direktiva za strojeve (26/2/EZ). Korištene norme: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Direktiva za niski napon (26/95/EZ). Korištena norma: EN 611-1:21 (drugo izdanje). Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2/1/EZ).* * Samo za proizvode s vrstom upravljanja AR ili AT. Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa. Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos. IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 e DMH 257, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Direttiva Macchine (26/2/CE). Norme applicate: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Direttiva Bassa Tensione (26/95/CE). Norma applicata: EN 611-1:21 (seconda edizione). Direttiva EMC (2/1/CE).* * Solo per prodotti con varianti di controllo AR o AT. Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos. 2

3 HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 és DMH 257 termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Gépek (26/2/EK). Alkalmazott szabványok: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Kisfeszültségű Direktíva (26/95/EK). Alkalmazott szabvány: EN 611-1:21 (második kiadás). EMC Direktíva (2/1/EK).* * Csak AR illetve AT vezérlési változat esetén. Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás részeként kerül kiadásra. PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 i DMH 257, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Maszynowa (26/2/WE). Zastosowane normy: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (26/95/WE). Zastosowana norma: EN 611-1:21 (drugie wydanie). Dyrektywa EMC (2/1/WE).* * Tylko dla produktów w wersji sterowania AR lub AT. NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 en DMH 257 waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Machine Richtlijn (26/2/EC). Gebruikte normen: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Laagspannings Richtlijn (26/95/EC). Gebruikte norm: EN 611-1:21 (tweede editie). EMC Richtlijn (2/1/EC).* * Enkel voor producten met besturingsvariant AR of AT. Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies. PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 e DMH 257, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Directiva Máquinas (26/2/CE). Normas utilizadas: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Directiva Baixa Tensão (26/95/CE). Norma utilizada: EN 611-1:21 (segunda edição). Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2/1/CE).* * Apenas para produtos com sistema de controlo AR ou AT. ήλωση συμμόρφωσης Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji. RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 и DMH 257, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Механические устройства (26/2/ЕС). Применявшиеся стандарты: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Низковольтное оборудование (26/95/EC). Применявшийся стандарт: EN 611-1:21 (второе издание). Электромагнитная совместимость (2/1/EC).* * Только для насосов с блоком управления AR или AT. Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos. SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 och DMH 257, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Maskindirektivet (26/2/EG). Tillämpade standarder: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Lågspänningsdirektivet (26/95/EG). Tillämpad standard: EN 611-1:21 (andra upplagan). EMC-direktivet (2/1/EG).* * Endast för produkter med styrenhetsvariant AR eller AT. Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion. CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 和 DMH 257, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 机 械 设 备 指 令 (26/2/EC) 所 用 标 准 : EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29 低 电 压 指 令 (26/95/EC) 所 用 标 准 : EN 611-1:21 ( 第 2 版 ) 电 磁 兼 容 性 指 令 (2/1/EC) * * 仅 对 控 制 选 项 为 AR 或 AT 的 型 号 有 效 本 EC 合 格 性 声 明 仅 在 作 为 格 兰 富 安 装 与 操 作 指 导 手 册 的 一 部 分 时 有 效 Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos. SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 in DMH 257, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Direktiva o strojih (26/2/ES). Uporabljeni normi: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Direktiva o nizki napetosti (26/95/ES). Uporabljena norma: EN 611-1:21 (druga izdaja). Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2/1/ES).* * Samo za izdelke z kontrolno različico AR ali AT. ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja. TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan DMH 251, DMH 252, DMH 253, DMH 25, DMH 255, DMH 256 ve DMH 257 ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Makineler Yönetmeliği (26/2/EC). Kullanılan standartlar: EN 9:199+A1:29, EN ISO A1:29, EN ISO A1:29. Düşük Voltaj Yönetmeliği (26/95/EC). Kullanılan standart: EN 611-1:21 (ikinci baskı). EMC Diretifi (2/1/EC).* * Sadece AR ve AT kontrol değişkenli ürünler için. İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır. Pfinztal, 15th May, 212 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 5, D Pfinztal, Germany Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity 3

4 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή 1.2 Τεκμηρίωση σέρβις 1.3 Εφαρμογές 1. Εγγύηση 5 2. Ασφάλεια Ταυτοποίηση των οδηγιών ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο Καταλληλότητα και εκπαίδευση του προσωπικού Κίνδυνοι κατά την μη τήρηση των οδηγιών 5 2. Εργασία με προσοχή στην ασφάλεια Οδηγίες ασφαλείας για το χειριστή/χρήστη Οδηγίες ασφαλείας για την εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και εγκατάστασης Μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή και κατασκευή ανταλλακτικών 6 2. Ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας Ασφάλεια του συστήματος σε περίπτωση βλάβης στο δοσομετρικό σύστημα 6 3. Τεχνικά δεδομένα Ταυτοποίηση Πίνακας συμβόλων τύπου Τύποι αντλίας 3. Απόδοση αντλίας 3.5 Επίπεδο πίεσης ήχου Ηλεκτρικά δεδομένα Μονάδα ελέγχου AR Παροχή ρεύματος Σύνθηκες περιβάλλοντος και λειτουργίας οσομετρικό μέσο 13. Μεταφορά και αποθήκευση 13.1 Παράδοση 13.2 Αποσυσκευασία 13.3 Ενδιάμεση αποθήκευση 13. Επιστροφή Περιγραφή προϊόντος και παρελκόμενα Γενική περιγραφή ιαστάσεις Βάρος 2 5. Όγκος διαδρομής Υλικά εδομένα μανόμετρου επαφής για την ανίχνευση διαρροής διαφράγματος (προαιρετικό) 2 6. Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης Τοποθέτηση 2 6. Κατά προσέγγιση τιμές όταν χρησιμοποιούνται αποσβεστήρες παλμών Βέλτιστη εγκατάσταση Συμβουλές για την εγκατάσταση Γραμμές σωλήνων / αγωγών Σύνδεση των γραμμών αναρρόφησης και εκκένωσης Ηλεκτρικές συνδέσεις Ηλεκτρικός σερβοκινητήρας (προαιρετικό) Ηλεκτρονικός μετρητής προεπιλογής (προαιρετικό) Ηλεκτρικά θερμαινόμενη δοσομετρική κεφαλή (προαιρετικό) 2 7. Ελεγκτής διαφράγματος (προαιρετικό) Σύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύματος 25. Εκκίνηση / διακοπή λειτουργίας 26.1 Αρχική εκκίνηση / επακόλουθη εκκίνηση 26.2 Εκκίνηση / επακόλουθη εκκίνηση των DMH 251, 252 και Εκκίνηση / επακόλουθη εκκίνηση των DMH 25, 255 και Ρύθμιση της ανακουφιστικής βαλβίδας 2.5 Ρυθμίσεις μηδενικού σημείου 2.6 Λειτουργία της αντλίας 29.7 ιακοπή λειτουργίας Λειτουργία Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ρύθμιση της δοσομετρικής παροχής Χρήση της μονάδας ελέγχου AR (προαιρετικό) 3 9. Ηλεκτρικός σερβοκινητήρας (προαιρετικό) Ηλεκτρονικός μετρητής προεπιλογής (προαιρετικό) Ηλεκτρικά θερμαινόμενη δοσομετρική κεφαλή (προαιρετικό) 3 1. Συντήρηση Γενικές σημειώσεις Έλεγχος διαρροής διαφράγματος για την ανίχνευση διαρροής διαφράγματος ιαστήματα καθαρισμού και συντήρησης 3 1. Έλεγχος της στάθμης του λαδιού Καθαρισμός των βαλβίδων αναρρόφησης και εκκένωσης Αντικατάσταση του διαφράγματος και της βαλβολίνης για δοσομετρική κεφαλή με μονό διάφραγμα (χωρίς ανίχνευση διαρροής διαφράγματος) Αντικατάσταση του διαφράγματος για δοσομετρική κεφαλή με διπλό διάφραγμα Πίνακας ανεύρεσης βλάβης οσομετρικές καμπύλες Απόρριψη Γενικές πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή Αυτές οι πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκκίνηση και το χειρισμό της μεμβρανοφόρου δοσομετρικής αντλίας DMH 25X. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή εάν προκύψουν τυχόν προβλήματα που δεν περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία Grundfos. 1.2 Τεκμηρίωση σέρβις Εάν έχετε τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία ήένα συνεργείο σέρβις της Grundfos. 1.3 Εφαρμογές Αυτές οι πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας διατίθενται επίσης στη διεύθυνση Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης. Η αντλία DMH 25X είναι κατάλληλη για υγρά, μη λειαντικά και μη εύφλεκτα μέσα, αυστηρώς σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Οι αντιεκρηκτικές αντλίες ταυτοποιούνται από τις ενδεικτικές πινακίδες της αντλίας και του κινητήρα. Παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 9/9/EC, την αποκαλούμενη οδηγία ATEX. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης αντικαθιστά τη δήλωση συμμόρφωσης που περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο.

5 1. Εγγύηση Η εγγύηση σύμφωνα με τους γενικούς μας όρους πώλησης και παράδοσης ισχύει μόνο εφόσον η αντλία χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. εφόσον η αντλία δεν έχει αποσυναρμολογηθεί ή εφόσον ο χειρισμός της δεν είναι εσφαλμένος. εφόσον οι επισκευές διενεργούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 2. Ασφάλεια Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει γενικές οδηγίες, τις οποίες πρέπει να τηρήσετε κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της αντλίας. Συνεπώς, ο μηχανικός εγκατάστασης και το σχετικό εκπαιδευμένο προσωπικό/χειριστές θα πρέπει να διαβάσουν το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και την εκκίνηση. Επίσης, το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο στη θέση εγκατάστασης της αντλίας. εν πρέπει να τηρήσετε μόνο τις γενικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα "Ασφάλεια", αλλά και όλες τις ειδικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις λοιπές ενότητες. 2.1 Ταυτοποίηση των οδηγιών ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο Εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες ασφαλείας ή άλλες συμβουλές που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε άτομα ή δυσλειτουργία και βλάβη στην αντλία. Οι οδηγίες ασφαλείας και άλλες συμβουλές ταυτοποιούνται από τα ακόλουθα σύμβολα: Για τη λειτουργία αντλίας η οποία έχει ταυτοποιηθεί ως αντιεκρηκτική αντλία για τη δοσομέτρηση εύφλεκτων μέσων ή για λειτουργία σε δυνητικά εκρηκτικές θέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 9/9/EC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX" που εσωκλείεται επιπρόσθετα με το παρόν εγχειρίδιο. Άλλες εφαρμογές ή η λειτουργία αντλιών σε περιβάλλον και συνθήκες λειτουργίας που δεν έχουν εγκριθεί, θεωρούνται ακατάλληλες και δεν επιτρέπονται. Η Grundfos δεν δέχεται ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό! Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος! Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. Οι πληροφορίες που παρέχονται απ' ευθείας πάνω στην αντλία, π.χ. σήμανση στις συνδέσεις υγρού, πρέπει να είναι πάντα ευανάγνωστες. 2.2 Καταλληλότητα και εκπαίδευση του προσωπικού Το προσωπικό που ευθύνεται για τη λειτουργία, συντήρηση, επιθεώρηση και εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για αυτές τις εργασίες. Ο χειριστής θα πρέπει να καθορίσει επακριβως τις περιοχές ευθύνης, τα επίπεδα ιεραρχίας και την επιστασία του προσωπικού. Εάν το προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, θα πρέπει να του δοθεί η απαιτούμενη εκπαίδευση και καθοδήγηση. Εάν απαιτείται, ο κατασκευαστής/προμηθευτής μπορεί να παράσχει την εκπαίδευση κατόπιν αίτησης του χειριστή της αντλίας. Αποτελεί ευθύνη του χειριστή να διασφαλίσει ότι τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου έχουν γίνει κατανοητά από το προσωπικό. 2.3 Κίνδυνοι κατά την μη τήρηση των οδηγιών Μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το προσωπικό, το περιβάλλον και την αντλία. Εάν οι οδηγίες ασφαλείας δεν τηρηθούν, ενδέχεται να απωλεσθεί κάθε δικαίωμα σε αξιώσεις που προκύπτουν από τις ζημίες. Μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στους ακόλουθους κινδύνους: αστοχία σημαντικών λειτουργιών της αντλίας/του συστήματος αστοχία σημαντικών μεθόδων για συντήρηση βλάβη σε ανθρώπους από την έκθεση σε ηλεκτρικές, μηχανικές και χημικές επιδράσεις ζημία στο περιβάλλον από τη διαρροή επικίνδυνων ουσιών. 2. Εργασία με προσοχή στην ασφάλεια Πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί υγείας και ασφάλειας και τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας του χειριστή. 2.5 Οδηγίες ασφαλείας για το χειριστή/χρήστη Τα επικίνδυνα θερμά ή ψυχρά μέρη πάνω στην αντλία πρέπει να προστατευθούν για την αποφυγή ακούσιας επαφής. Οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών (π.χ. καυτές, τοξικές ουσίες) πρέπει να απορρίπτονται με τρόπο που δεν είναι επιβλαβής στο προσωπικό ή το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι νομικοί κανονισμοί. Ζημία που προκαλείται από ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αποφευχθεί (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε για παράδειγμα τους κανονισμούς της VDE (Ένωση Γερμανών Ηλεκτροτεχνιτών) και της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρισμού). 2.6 Οδηγίες ασφαλείας για την εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και εγκατάστασης Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και εγκατάστασης εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα, το οποίο έχει εκπαιδευτεί επαρκώς διαβάζοντας το παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες στην αντλία πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν ηαντλία έχει σταματήσει. Πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο για την διακοπή της αντλίας. Αντλίες ή μονάδες αντλίας που χρησιμοποιούνται για μέσα τα οποία είναι επιβλαβή στην υγεία πρέπει να απολυμαίνονται. Όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να επανεκκινείται ή να τίθεται σε λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Τηρήστε τα σημεία που περιγράφονται στην ενότητα αρχικής εκκίνησης πριν την επακόλουθη εκκίνηση. Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση με εύκολη πρόσβαση κατά τη λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης. Τηρείτε την κατεύθυνση ροής των βαλβίδων (υποδεικνύεται από ένα βέλος πάνω στη βαλβίδα)! Σφίγγετε τις πλαστικές βαλβίδες μόνο με το χέρι. Χρησιμοποιείτε μόνο τους προδιαγεγραμμένους τύπους γραμμής! Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να διενεργηθούν μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό! Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι κατάλληλη για το πραγματικό δοσομετρικό μέσο! Κατά το χειρισμό χημικών ουσιών, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του χημικού! Μην λειτουργείτε την αντλία δίπλα σε κλειστές βαλβίδες. Ελληνικά (GR) 5

6 Ελληνικά (GR) Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Grundfos επιπρέπεται να ανοίξει το περίβλημα της αντλίας, τη μονάδα ελέγχου και τους αισθητήρες! Οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό! Όταν εργάζεστε στη δοσομετρική κεφαλή, τις συνδέσεις ή τις γραμμές, να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (γάντια και γυαλιά προστασίας)! Πριν αφαιρέσετε τη δοσομετρική κεφαλή, τις βαλβίδες και τις γραμμές, αδειάστε το μέσο που τυχόν έχει παραμείνει στη δοσομετρική κεφαλή μέσα σε ένα δοχείο αποστράγγισης, ξεβιδώντας προσεκτικά τη βαλβίδα αναρρόφησης. Η ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το μέσο εξαρτάται από το μέσο, τη θερμοκρασία του μέσου και την πίεση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα μέσα είναι χημικώς ανθεκτικά στο δοσομετρικό μέσο υπό συνθήκες λειτουργίας! 2.7 Μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή και κατασκευή ανταλλακτικών Τροποποιήσεις ή αλλαγές στην αντλία επιτρέπονται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και παρελκόμενα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή είναι ασφαλή στη χρήση. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να επισύρει ευθύνες για τυχόν παρεπόμενες συνέπειες. 2. Ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια της αντλίας που παρέχεται διασφαλίζεται μόνο εφόσον η αντλία χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ενότητα 3. Τεχνικά δεδομένα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβληθούν τα καθορισμένα όρια τιμών. Οι αντιεκρηκτικές αντλίες ταυτοποιούνται από τις ενδεικτικές πινακίδες της αντλίας και του κινητήρα. Παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 9/9/EC, την αποκαλούμενη οδηγία ATEX. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης αντικαθιστά τη δήλωση συμμόρφωσης που περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο. 2.9 Ασφάλεια του συστήματος σε περίπτωση βλάβης στο δοσομετρικό σύστημα Οι δοσομετρικές αντλίες DMH 25X έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί προσεκτικά. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη στο δοσομετρικό σύστημα. Τα συστήματα στα οποία εγκαθίστανται οι δοσομετρικές αντλίες πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλου του συστήματος μετά από μία βλάβη της δοσομετρικής αντλίας. Φροντίστε την παροχή των σχετικών λειτουργιών παρακολούθησης και ελέγχου για αυτό το σκοπό. 3. Τεχνικά δεδομένα 3.1 Ταυτοποίηση Σχ DMH B-PP/E/G-X-E1B7B7X Type: DMH 257 S/N: L/h, 1. bar, 5 Hz 23/V 5/6Hz /V 6 Hz P Made in Germany Ενδεικτική πινακίδα DMH Θέση Περιγραφή 1 Χαρακτηρισμός τύπου 2 Μοντέλο 3 Μέγιστη παροχή [λίτρα/ώρα] Τάση [V] 5 Συχνότητα [Hz] 6 Αριθμός προϊόντος 7 Χώρα προέλευσης Κωδικός έτους και εβδομάδας 9 Σημάνσεις έγκρισης, σήμανση CE, κλπ. 1 Μέγιστη πίεση [bar] 11 Αριθμός σειράς TM Για τη λειτουργία αντλίας η οποία έχει ταυτοποιηθεί ως αντιεκρηκτική αντλία για τη δοσομέτρηση εύφλεκτων μέσων ή για λειτουργία σε δυνητικά εκρηκτικές θέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 9/9/EC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX" που εσωκλείεται επιπρόσθετα με το παρόν εγχειρίδιο. Εάν θεωρήσετε ότι η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον εφικτή, απενεργοποιήστε την αντλία και προστατέψτε την έναντι ακούσιας λειτουργίας. Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια εάν η αντλία έχει υποστεί ζημία. εάν η αντλία δεν φαίνεται πλέον λειτουργική. εάν η αντλία έχει αποθηκευτεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο σε ακατάλληλες συνθήκες. 6

7 3.2 Πίνακας συμβόλων τύπου Παράδειγμα: DMH 1-1 AR PP /E /T -F -G 1 B9B9 F E Εύρος τύπου Παραλλαγή κινητήρα DMH E Κινητήρας PTC για έλεγχο της συχνότητας Μέγιστη ροή [l/h] Μέγιστη πίεση [bar] E1 Τύπος κινητήρα II 2G EEx e II T3, 3 x V, 5 Hz Τύπος κινητήρα II 2GD EEx de IIC T, Παραλλαγή ελέγχου E2 3 x V, 5 Hz B Τυπικός E3 Έγκριση κατά API AR* Μονάδα ελέγχου AR (αναλογικός/παλμικός έλεγχος) Βύσμα ρευματοδοσίας S1 Έξοδος διαδρομής X Χωρίς βύσμα AT Προετοιμασμένο για σερβοκινητήρα F EU (σούκο) AT3 AT5 AT6 AT7 AT AT9 Σερβοκινητήρας, 1 x 23 V, παροχή 5/6 Hz, έλεγχος -2 ma Σερβοκινητήρας, 1 x 115 V, παροχή 5/6 Hz, έλεγχος -2 ma Σερβοκινητήρας, 1 x 23 V, παροχή 5/6 Hz, έλεγχος -2 ma, EEx d II BT Σερβοκινητήρας, 1 x 115 V, παροχή 5/6 Hz, έλεγχος -2 ma, EEx d II BT Σερβοκινητήρας, 1 x 23 V, παροχή 5/6 Hz, έλεγχος -2 ma, ποτενσιόμετρο 1 kω Σερβοκινητήρας, 1 x 115 V, παροχή 5/6 Hz, έλεγχος -2 ma, ποτενσιόμετρο 1 kω B I E ΗΠΑ, Καναδάς Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία Ελβετία Σύνδεση, αναρρόφηση/εκκένωση B6 C2 Αγωγός, /6 mm Αγωγός, /1 mm C Αγωγός, 2/25 mm Σωλήνας, 6/9 mm 6 Σωλήνας, 9/12 mm B9 Σωλήνας, 19/27 mm, PVC Q Σωλήνας, 19/27 mm και 25/3 mm S Σωλήνας, 3/" / 1/2" Παραλλαγή δοσομετρικής κεφαλής A Με σπείρωμα, Rp 1/, θηλυκό PP Πολυπροπυλένιο A1 Με σπείρωμα, Rp 3/, θηλυκό PV PVDF (φθοριούχο πολυβινυλιδένιο) V Με σπείρωμα, 1/" NPT, θηλυκό PVC Πολυβινυλοχλωρίδιο A9 Με σπείρωμα, 1/2" NPT, αρσενικό SS Ανοξείδωτος χάλυβας, DIN A3 Με σπείρωμα, 3/" NPT, θηλυκό Y Hastelloy C A7 Με σπείρωμα, 3/" NPT, αρσενικό PP-L PP + ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος PV-L PVDF + ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος B Τσιμέντωση δ. mm και φλάντζα DN 32 PVC-L PVC + ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος B1 Σωλήνας 6/12 mm/τσιμέντωση δ. 12 mm SS-L SS + ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος Y-L Y + ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος B2 Σωλήνας 13/2 mm/τσιμέντωση δ. 25 mm SS-H SS + θερμική φλάντζα στη δοσομετρική κεφαλή (ηλεκτρική) B3 Ηλεκτροσυγκόλληση δ. 16 mm Υλικό παρεμβύσματος B Ηλεκτροσυγκόλληση δ. 25 mm E EPDM B7 Ηλεκτροσυγκόλληση δ. mm και φλάντζα DN 32 V FKM C1 Φλάντζα συγκόλλησης DN 32, ανοξείδωτος χάλυβας T PTFE P Φλάντζα 1 1/" Υλικό σφαιριδίου βαλβίδας Τύπος βαλβίδας C Κεραμικό 1 Τυπικός G Γυαλί 2 T PTFE SS Ανοξείδωτος χάλυβας, DIN 1.1 Y Hastelloy C Θέση πίνακα ελέγχου 5 Για λειαντικά μέσα 3 Με ελατήριο,5 bar πίεση ανοίγματος αναρρόφησης,,5 bar πίεση ανοίγματος εκκένωσης Με ελατήριο,5 bar πίεση ανοίγματος αναρρόφησης,, bar πίεση ανοίγματος εκκένωσης Με ελατήριο, πλευρά εκκένωσης μόνο,, bar πίεση ανοίγματος Ελληνικά (GR) X Χωρίς πίνακα ελέγχου Τάση παροχής F Πρόσθια τοποθέτηση (απέναντι από τη δοσομετρική κεφαλή) Χωρίς κινητήρα, φλάντζα IEC S Πλευρική τοποθέτηση (στην ίδια πλευρά με το κουμπί ρύθμισης μήκους διαδρομής) * Μόνο αντλίες μέχρι και,37 kw και μόνο μονοφασικές αντλίες F Χωρίς κινητήρα, φλάντζα NEMA (ΗΠΑ) Sx Πλευρική τοποθέτηση (στην αντίθετη πλευρά από το κουμπί ρύθμισης μήκους διαδρομής) G 1 x 23 V, 5/6 Hz W Επίτοιχη τοποθέτηση H 1 x 12 V, 5/6 Hz 5 3 x 23/6 V, 6 Hz E K 23/ V, 5/6 Hz / V, 6 Hz 3 x 5 V 5 Hz 7

8 Ελληνικά (GR) 3.3 Τύποι αντλίας Η δοσομετρική αντλία DMH 25X διατίθεται για ποικιλία ευρών απόδοσης σε διάφορα μεγέθη. Για τον τύπο και το χαρακτηρισμό της αντλίας, δείτε την ενδεικτική πινακίδα της αντλίας. Τα ακόλουθα αναγράφονται στην ενδεικτική πινακίδα της αντλίας (δείτε την ενότητα 3.1 Ταυτοποίηση): Ο τύπος της αντλίας που καθορίζει τον όγκο της διαδρομής, το μέγεθος της σύνδεσης και τα δεδομένα απόδοσης (δείτε παρακάτω). Ο αριθμός σειράς της αντλίας που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της αντλίας. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης της αντλίας, π.χ. για τα υλικά της δοσομετρικής κεφαλής και της βαλβίδας. Αυτά περιγράφονται στην ενότητα 3.2 Πίνακας συμβόλων τύπου. Μέγιστος ρυθμός ροής και μέγιστη αντίθλιψη. Συχνότητα ρεύματος δικτύου. Τα ακόλουθα αναγράφονται στην ενδεικτική πινακίδα του κινητήρα: απαιτούμενη ενέργεια συχνότητα ρεύματος δικτύου κατανάλωση ρεύματος κατηγορία περιβλήματος. 3. Απόδοση αντλίας εδομένα απόδοσης σε μέγιστη αντίθλιψη αντλίας Τύπος αντλίας 5 Hz 6 Hz 1 Hz Μονή αντλία ιπλή αντλία Q* p μέγ. Μέγ. ρυθμός διαδρομής Q* p μέγ. Μέγ. ρυθμός διαδρομής Q* p μέγ. Μέγ. ρυθμός διαδρομής [l/h] [bar] [n/min] [l/h] [bar] [n/min] [l/h] [bar] [n/min] DMH 251 DMH 2.-1 DMH 2.-1/2.-1 2, 1 1 2, DMH 5-1 DMH 5-1/ DMH 13-1 DMH 13-1/ DMH 19-1 DMH 19-1/ DMH 2-1 DMH 2-1/ DMH DMH / , , 16 17, DMH.9-16 DMH.9-16/.9-16, , , 16 5 DMH DMH 12-16/ DMH 1-16 DMH 1-16/ DMH DMH 23-16/ DMH DMH / , , , DMH.5-25 DMH.5-25/.5-25, , DMH DMH 11-25/ DMH DMH 17-25/ DMH DMH 21-25/ DMH 252 DMH 11-1 DMH 11-1/ DMH 2-1 DMH 2-1/ DMH 37-1 DMH 37-1/ DMH 6-1 DMH 6-1/ DMH 1-16 DMH 1-16/ DMH DMH 23-16/ DMH DMH 36-16/ DMH 5-16 DMH 5-16/ DMH 5-16 DMH 5-16/

9 Τύπος αντλίας 5 Hz 6 Hz 1 Hz Μονή αντλία ιπλή αντλία Q* p μέγ. Μέγ. ρυθμός διαδρομής DMH 253 DMH 21-1 DMH 21-1/ DMH 3-1 DMH 3-1/ DMH 67-1 DMH 67-1/ DMH 3-1 DMH 3-1/ DMH 1-1 DMH 1-1/ DMH 25 DMH 5-1 DMH 5-1/ DMH 12-1 DMH 12-1/ DMH 13-1 DMH 13-1/ DMH DMH 175-1/ DMH DMH 213-1/ DMH DMH 291-1/ DMH 6-16 DMH 6-16/ DMH DMH 97-16/ DMH DMH / DMH DMH / DMH DMH 22-16/ DMH DMH / DMH 255 DMH 19-1 DMH 19-1/ DMH 27-1 DMH 27-1/ DMH DMH 332-1/ DMH 3-1 DMH 3-1/ DMH 55-1 DMH 55-1/ DMH 257 DMH 22-1 DMH 22-1/ DMH -1 DMH -1/ DMH DMH 575-1/ DMH 75- DMH 75-/ DMH 77-1 DMH 77-1/ DMH -1 DMH -1/ DMH DMH 115-1/ DMH 15- DMH 15-/ *l/h ανά δοσομετρική κεφαλή. ιπλασιάστε την παροχή για τις διπλές αντλίες. Q* p μέγ. Μέγ. ρυθμός διαδρομής Q* p μέγ. Μέγ. ρυθμός διαδρομής [l/h] [bar] [n/min] [l/h] [bar] [n/min] [l/h] [bar] [n/min] Ελληνικά (GR) Η αντλία μπορεί να λειτουργήσει εντός του εύρους του 1 % και του 1 % της μέγιστης δοσομετρικής παροχής. 9

10 Ελληνικά (GR) 3..1 Ακρίβεια ιακύμανση δοσομετρικής ροής: μικρότερη από ± 1,5 % εντός της περιοχής ελέγχου 1-1 % Απόκλιση γραμμικότητας: ± 2 % της τιμής πλήρους κλίμακας. Ισχύει για: νερό ως δοσομετρικό μέσο πλήρως απαερωμένη δοσομετρική κεφαλή τυπική έκδοση αντλίας Πίεση εισόδου και αντίθλιψη / ύψος αναρρόφησης Μέγιστη πίεση εισόδου Τύπος αντλίας [bar] DMH 251 DMH 252 DMH DMH 25 5 DMH 255, DMH 257, Ελάχιστη αντίθλιψη στη βαλβίδα εκκένωσης της αντλίας Τύπος αντλίας [bar] DMH DMH DMH DMH 25 2 DMH DMH Για τη σωστή λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας, απαιτείται θετική διαφορά πίεσης των 2bar τουλάχιστον μεταξύ της βαλβίδας αναρρόφησης και της βαλβίδας εκκένωσης. Εάν η συνολική αντίθλιψη (στο δοσομετρικό σημείο) και η διαφορά γεωμετρικού ύψους μεταξύ της βαλβίδας αναρρόφησης και του δοσομετρικού σημείου είναι μικρότερη από 2 bar (2 m WC), θα πρέπει να εγκατασταθεί μία υδροστατικά ρυθμιζόμενη βαλβίδα αμέσως πριν το δοσομετρικό σημείο. 1

11 Μέγιστη αντίθλιψη* Τύπος αντλίας Μονή αντλία ιπλή αντλία p μέγ. [bar] DMH 251 DMH 2.-1 DMH 2.-1/ DMH 5-1 DMH 5-1/5-1 1 DMH 13-1 DMH 13-1/ DMH 19-1 DMH 19-1/ DMH 2-1 DMH 2-1/2-1 1 DMH DMH / DMH.9-16 DMH.9-16/ DMH DMH 12-16/ DMH 1-16 DMH 1-16/ DMH DMH 23-16/ DMH DMH / DMH.5-25 DMH.5-25/ DMH DMH 11-25/ DMH DMH 17-25/ DMH DMH 21-25/ DMH 252 DMH 11-1 DMH 11-1/ DMH 2-1 DMH 2-1/2-1 1 DMH 37-1 DMH 37-1/ DMH 6-1 DMH 6-1/6-1 1 DMH 1-16 DMH 1-16/ DMH DMH 23-16/ DMH DMH 36-16/ DMH 5-16 DMH 5-16/ DMH 5-16 DMH 5-16/ DMH 253 DMH 21-1 DMH 21-1/ DMH 3-1 DMH 3-1/3-1 1 DMH 67-1 DMH 67-1/ DMH 3-1 DMH 3-1/3-1 1 DMH 1-1 DMH 1-1/1-1 1 DMH 25 DMH 5-1 DMH 5-1/5-1 1 DMH 12-1 DMH 12-1/ DMH 13-1 DMH 13-1/ DMH DMH 175-1/ DMH DMH 213-1/ DMH DMH 291-1/ DMH 6-16 DMH 6-16/ DMH DMH 97-16/ DMH DMH / DMH DMH / DMH DMH 22-16/ DMH DMH / DMH 255 DMH 19-1 DMH 19-1/ DMH 27-1 DMH 27-1/ DMH DMH 332-1/ DMH 3-1 DMH 3-1/3-1 1 DMH 55-1 DMH 55-1/ Τύπος αντλίας Μονή αντλία DMH 257 DMH 22-1 DMH 22-1/ DMH -1 DMH -1/-1 1 DMH DMH 575-1/ DMH 75- DMH 75-/75-1 DMH 77-1 DMH 77-1/ DMH -1 DMH -1/-1 1 DMH DMH 115-1/115-1 DMH 15- DMH 15-/15- * Τηρήστε τις μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης* (συνεχής λειτουργία) για μέσα με ιξώδες παρόμοιο με αυτό του νερού Τύπος αντλίας ιπλή αντλία * Ισχύει για γεμάτη δοσομετρική κεφαλή. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης [m WC] DMH DMH p μέγ. [bar] DMH 253 DMH DMH DMH DMH DMH 1-1 Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH 25 DMH DMH DMH DMH DMH DMH Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH DMH DMH DMH DMH DMH Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH 255 Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH 257 DMH DMH -1 1 DMH DMH DMH -1 Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH 75- Πεπληρωμένη αναρρόφηση DMH 15- Πεπληρωμένη αναρρόφηση Ελληνικά (GR) 11

12 Ελληνικά (GR) Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (συνεχής λειτουργία) για μέσα με το μέγιστο επιτρεπόμενο ιξώδες Τύπος αντλίας DMH 251 DMH 252 DMH 253 DMH 25 DMH 255 DMH Επίπεδο πίεσης ήχου Τύπος αντλίας DMH 251 DMH 252 DMH 253 DMH 25 DMH 255 DMH 257 * οκιμή σύμφωνα με το DIN KL3. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης [m WC] Πεπληρωμένη αναρρόφηση Πεπληρωμένη αναρρόφηση Πεπληρωμένη αναρρόφηση Πεπληρωμένη αναρρόφηση Πεπληρωμένη αναρρόφηση Πεπληρωμένη αναρρόφηση 55 ± 5 db(a)* 55 ± 5 db(a)* 65 ± 5 db(a)* 65 ± 5 db(a)* 75 ± 5 db(a)* 75 ± 5 db(a)* Είσοδοι και έξοδοι Είσοδοι Σήμα επαφής Μέγιστο φορτίο: 12 V, 5 ma Ρεύμα -2 ma Μέγιστο φορτίο: 22 Ω Απομακρυσμένη Μέγιστο φορτίο: 12 V, 5 ma ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Σήμα κενής δεξαμενής Μέγιστο φορτίο: 12 V, 5 ma δύο σταδίων Ελεγκτής δοσομέτρησης και αισθητήρας διαρροής διαφράγματος Έξοδοι Ρεύμα -2 ma Σήμα σφάλματος Σήμα διαδρομής Σήμα προ-κενού Μέγιστο φορτίο: 35 Ω Μέγιστο ωμικό φορτίο: 5 VDC / 75 VAC,,5 A Χρόνος επαφής/διαδρομή: 2 ms Μέγιστο ωμικό φορτίο: 5 VDC / 75 VAC,,5 A Εργοστασιακές ρυθμίσεις της μονάδας ελέγχου AR Είσοδοι και έξοδοι: NO (φυσιολογικά ανοιχτό) ή είσοδοι και έξοδοι: NC (φυσιολογικά κλειστό). 3.6 Ηλεκτρικά δεδομένα Κατηγορία περιβλήματος Η κατηγορία περιβλήματος εξαρτάται από την παραλλαγή κινητήρα που έχει επιλεχθεί. είτε την ενδεικτική πινακίδα του κινητήρα. Η καθορισμένη κατηγορία περιβλήματος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον το καλώδιο παροχής ρεύματος συνδέεται με τον ίδιο βαθμό προστασίας. Αντλίες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό: Η κατηγορία περιβλήματος ισχύει μόνο εάν οι πρίζες διαθέτουν προστασία! Τα δεδομένα σχετικά με την κατηγορία περιβλήματος ισχύουν σε αντλίες με βύσματα που έχουν εισαχθεί σωστά ή με βιδωμένα καπάκια Κινητήρας Έκδοση: δείτε τις ενδεικτικές πινακίδες της αντλίας και του κινητήρα. 3.7 Μονάδα ελέγχου AR Λειτουργίες αντλιών με ηλεκτρονικό εξοπλισμό: Κουμπί "συνεχούς λειτουργίας" για έλεγχο λειτουργίας και απαέρωση της δοσομετρικής κεφαλής Λειτουργία μνήμης (αποθηκεύει 65. παλμούς το μέγιστο) σήμα κενής δεξαμενής δύο σταδίων (π.χ. μέσω του αισθητήρα κενής δεξαμενής της Grundfos) σήμα διαδρομής/σήμα προ-κενού (ρυθμιζόμενο), π.χ. ως ανατροφοδότηση στην αίθουσα ελέγχου λειτουργία ελεγκτή δοσομέτρησης (μόνο με αισθητήρα - προαιρετικό) ανίχνευση διαρροής διαφράγματος (μόνο με αισθητήρα - προαιρετικό) ρυθμίσεις που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αισθητήρας Hall μετρητής ωρών λειτουργίας παρακολούθηση κινητήρα. Τρόποι λειτουργίας: χειροκίνητος Συχνότητα διαδρομής: χειροκίνητα ρυθμιζόμενη μεταξύ μηδενός και μέγιστου έλεγχος σήματος επαφής Πολλαπλασιαστής (1:n) και διαιρέτης (n:1) έλεγχος σήματος ρεύματος -2 ma / -2 ma Ρύθμιση της συχνότητας διαδρομής σε αναλογία με το σήμα ρεύματος. Στάθμιση εισόδου ρεύματος. 3. Παροχή ρεύματος Παροχή ρεύματος για εναλλασσόμενη τάση Ονομαστική τάση Επιτρεπόμενη απόκλιση από την ονομαστική τιμή 23 / V ± 1 % 2 / 15 V ± 1 % 115 V ± 1 % Μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση δικτύου (, + j,) Ω (δοκιμή σύμφωνα με το DIN EN ). Αυτές οι λεπτομέρειες ισχύουν στα 5 Hz. 3.9 Σύνθηκες περιβάλλοντος και λειτουργίας Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα: μέγ. σχετική υγρασία: 7 % στους + C, 9 % στους +35 C. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι καλυμμένος! Να μην εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους! DMH με κινητήρα που φέρει σήμανση για θερμοκρασία ψυκτικού -2 C T περ. C Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: C (τυπική) έως + C (για υψόμετρο εγκατάστασης μέχρι τα 1 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας) Αντλίες με ελάχιστη T περ. -2 C διατίθενται κατόπιν αίτησης Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: -2 C έως +5 C DMH με κινητήρα που φέρει σήμανση για θερμοκρασία ψυκτικού -2 C T περ. 55 C και με υλικό δοσομετρικής κεφαλής ανοξείδωτο χάλυβα ή PVDF Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: C (τυπική) έως +55 C (για υψόμετρο εγκατάστασης μέχρι τα 1 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας) Αντλίες με ελάχιστη T περ. -2 C διατίθενται κατόπιν αίτησης Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: -2 C έως +55 C. ιαβάστε την πινακίδα του κινητήρα. 12

13 3.1 οσομετρικό μέσο Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των υλικών και την καταλληλότητα της αντλίας για συγκεκριμένα δοσομετρικά μέσα, επικοινωνήστε με την Grundfos. Το δοσομετρικό μέσο πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά για τις τυπικές αντλίες: υγρό μη λειαντικό Η δοσομέτρηση λειαντικών μέσων είναι εφικτή με ορισμένες εκδόσεις, κατόπιν αίτησης. μη εύφλεκτο Η δοσομέτρηση εύφλεκτων μέσων είναι εφικτή με ορισμένες εκδόσεις αντιεκρηκτικών αντλιών, σύμφωνα με την ΑΤΕΧ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ιξώδες στη θερμοκρασία λειτουργίας* Ισχύει για: νευτώνεια υγρά μη απαερωτικά μέσα μέσα χωρίς εναιωρούμενα σωματίδια μέσα με πυκνότητα παρόμοια με αυτήν του νερού. Τύπος αντλίας Σημειώστε ότι το ιξώδες αυξάνεται καθώς ηθερμοκρασία μειώνεται! Μέχρι ρυθμό διαδρομής 63 [n/min] Ρυθμός διαδρομής 6-12 [n/min] Ελάχιστο ιξώδες* [mpa s] Από ρυθμό διαδρομής 121 [n/min]. Μεταφορά και αποθήκευση.1 Παράδοση Το δοσομετρικό μέσο πρέπει να είναι σε υγρή μορφή! Τηρείτε τα σημεία ψύξης και βρασμού του δοσομετρικού μέσου! Η ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το μέσο εξαρτάται από το μέσο, τη θερμοκρασία του μέσου και την πίεση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα μέσα είναι χημικώς ανθεκτικά στο δοσομετρικό μέσο υπό συνθήκες λειτουργίας! Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι κατάλληλη για το πραγματικό δοσομετρικό μέσο! Μην ρίχνετε και μην πετάτε κάτω την αντλία. Μην χρησιμοποιείτε την προστατευτική συσκευασία ως συσκευασία μεταφοράς. Οι δοσομετρικές αντλίες DMH 25X παρέχονται με διαφορετική συσκευασία, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας και τη γενικότερη παράδοση. Για μεταφορά και ενδιάμεση αποθήκευση, χρησιμοποιήστε τη σωστή συσκευασία για να προστατεύσετε την αντλία από ζημίες..2 Αποσυσκευασία Κρατήστε τη συσκευασία για μελλοντική αποθήκευση ή επιστροφή, ή απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ελληνικά (GR) DMH DMH DMH DMH DMH DMH * Οι αναφερόμενες τιμές είναι κατά προσέγγιση και ισχύουν για τις τυπικές αντλίες. Επιτρεπόμενη θερμοκρασία μέσων Υλικό δοσομετρικής κεφαλής Ελάχ. θερμοκρασία μέσων Μέγ. θερμοκρασία μέσων p < 1 bar p < 16 bar p < 25 bar [ C] [ C] [ C] [ C] PVC 2 - Ανοξείδωτος χάλυβας, DIN 1.571* Ανοξείδωτος χάλυβας, DIN 2.61* PP 2 - PVDF** * Για εφαρμογές SIP/CIP (χωρίς ATEX): Θερμοκρασία των 15 C σε αντίθλιψη 2 bar το μέγιστο επιτρέπεται για μικρή χρονική περίοδο (15 λεπτά). ** Στους 7 C, η μέγιστη αντίθλιψη είναι 9 bar. Κατά το χειρισμό χημικών ουσιών, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του χημικού!.3 Ενδιάμεση αποθήκευση είτε την ενότητα 3.9 Σύνθηκες περιβάλλοντος και λειτουργίας.. Επιστροφή Η αντλία πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά πριν επιστραφεί ή αποθηκευθεί. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν ίχνη τοξικών ή επικίνδυνων μέσων πάνω στην αντλία. Αποστραγγίστε το λάδι από το μηχανισμό κίνησης και συσκευάστε την αντλία σωστά. Πριν την επιστροφή της αντλίας στην Grundfos Water Treatment για σέρβις, η δήλωση ασφαλείας στο τέλος αυτών των οδηγιών θα πρέπει να συμπληρωθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να τοποθετηθεί στην αντλία σε εμφανές σημείο. Η Grundfos δεν δέχεται καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από εσφαλμένη μεταφορά, ελλιπή ή ακατάλληλη συσκευασία της αντλίας, εναπομείναντα μέσα ή διαρρέον λάδι! Εάν το σέρβις της αντλίας ανατεθεί στην Grundfos Water Treatment, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αντλία είνα ελεύθερη από ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς στην υγεία ή τοξικές. Εάν η αντλία έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιες ουσίες, η αντλία θα πρέπει να καθαριστεί πριν την επιστροφή της. Εάν ο σωστός καθαρισμός δεν είναι εφικτός, θα πρέπει να παρασχεθούν όλες οι σχετικές για τη χημική ουσία πληροφορίες. Εάν δεν εκπληρωθούν τα παραπάνω, η Grundfos Water Treatment μπορεί να αρνηθεί να δεχθεί την αντλία για σέρβις. Πιθανό κόστος επιστροφής της αντλίας καταβάλλεται από τον πελάτη. Η δήλωση ασφαλείας βρίσκεται στο τέλος αυτών των οδηγιών. Εάν η αντλία έχει χρησιμοποιηθεί για μέσο το οποίο είναι επιβλαβές για την υγεία ή είναι τοξικό, η αντλία θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ως μολυσμένη. Η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ρεύματος πρέπει να διενεργηθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις της Grundfos. 13

14 Ελληνικά (GR) 5. Περιγραφή προϊόντος και παρελκόμενα 5.1 Γενική περιγραφή Οι αντλίες DMH 25X είναι αντλίες ταλάντωσης θετικού εκτοπίσματος με υδραυλικό έλεγχο διαφράγματος. Η διαδικασία λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας παρουσιάζεται στο τμηματικό διάγραμμα. είτε τα σχήματα 2 έως 6. Η περιστροφική κίνηση του κινητήρα οδήγησης (1p) μετατρέπεται μέσω του ατέρμονος κοχλία (2p) και του εκκέντρου (3p) σε ταλαντωτική αναρρόφηση και κίνηση του εμβόλου (6p). Το έμβολο διαθέτει μία κοίλη οπή και μία σειρά ακτινικών οπών ελέγχου, που παρέχουν υδραυλική σύνδεση μεταξύ της περιοχής οδήγησης και της περιοχής διαδρομής του εμβόλου. Το ολισθαίνον πώμα (5p) περιβάλλει τις οπές κατά τη διαδρομή και σφραγίζει την περιοχή της διαδρομής από την περιοχή οδήγησης. Η υδραυλική εκτροπή του διαφράγματος από στερεό PTFE (Q) εκτοπίζει ισοδύναμο όγκο δοσομετρικού μέσου από τη δοσομετρική κεφαλή (2) μέσα στη γραμμή εκκένωσης. Με τη διαδρομή αναρρόφησης, το έμβολο δημιουργεί χαμηλή πίεση, που πολλαπλασιάζεται μέσα στη δοσομετρική κεφαλή, ηένσφαιρη βαλβίδα (3b) στη δοσομετρική πλευρά κλείνει και το δοσομετρικό μέσο ρέει διαμέσου της βαλβίδας αναρρόφησης (3a) εντός της δοσομετρικής κεφαλής. Το μέγεθος του όγκου διαδρομής καθορίζεται αποκλειστικά από τη θέση του ολισθαίνοντος πώματος. Κατά συνέπεια, το ενεργό μήκος διαδρομής και η αντίστοιχη μέση δοσομετρική ροή μπορούν να μεταβάλλονται συνεχώς και γραμμικά από 1 % έως 1% χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης του μήκους διαδρομής και Nonius (L). 1p F 3b E M L 3a 2 Q 9p 6p 5p 2p 3p Σχ. 2 DMH 251, 252 TM p F 3b E M L 3a 2 Q 9p p 6p 5p 2p 3p ε χ TM Σχ. 3 DMH 253 1

15 1p Ελληνικά (GR) F 3b M L Σχ. DMH 25 3a 2 Q 9p p 6p 5p 2p 3p ε χ TM p 3b M F L Σχ. 5 DMH 255 3a 2 Q 9p p 6p 5p 2p 3p TM

16 Ελληνικά (GR) 3b M 1p F L Σχ. 6 DMH 257 3a 2 Q 9p 6p 5p 2p 3p 7p TM Θέση Εξαρτήματα 1p Κινητήρας 2p Ατέρμων κοχλίας 3p Έκκεντρο p Ελατήριο ανάκτησης (όχι με το μέγεθος οδήγησης 3) 5p Ολισθαίνον πώμα 6p Έμβολο 7p Στρόφαλος M Συνδυασμένη βαλβίδα υπερπίεσης και απαέρωσης E Βαλβίδα απαέρωσης 9p Σύστημα προστασίας διαφράγματος (AMS) Q οσομετρικό διάφραγμα 2 οσομετρική κεφαλή 3a Βαλβίδα αναρρόφησης 3b Βαλβίδα εκκένωσης L Κουμπί ρύθμισης μήκους διαδρομής F Βίδα πλήρωσης λαδιού με ράβδο μέτρησης στάθμης Συνδυασμένη βαλβίδα υπερπίεσης και απαέρωσης Η συνδυασμένη αντλία υπερπίεσης και απαέρωσης (Μ) ανοίγει εάν υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση πίεσης στο δοσομετρικό σύστημα και εμποδίζει τη διαρκή απαέρωση του υδραυλικού μέσου Σύστημα προστασίας διαφράγματος AMS Το σύστημα προστασίας διαφράγματος AMS (9p) διαθέτει πληκτρολόγιο, που συνδέεται στο δοσομετρικό διάφραγμα. Το δοσομετρικό διάφραγμα ταλαντώνεται ελεύθερα μέσα στη δοσομετρική κεφαλή και δεν μπορεί να τανυστεί υπερβολικά λόγω σφάλματος στο δοσομετρικό σύστημα καθώς η βαλβίδα προστασίας του διαφράγματος κλείνει εάν παρουσιαστεί τέτοιο σφάλμα Σύστημα διπλού διαφράγματος / ανίχνευση διαρροής διαφράγματος (προαιρετικό) Γενικά Οι μεμβρανοφόρες και υψηλής τεχνολογίας δοσομετρικές αντλίες με ανίχνευση διαρροής διαφράγματος χωρίς ολίσθηση εξοπλίζονται με τα ακόλουθα: δοσομετρική κεφαλή με σύστημα διπλού διαφράγματος από PTFE ένσφαιρη ανεπίστροφη βαλβίδα με ενσωματωμένο μανόμετρο επαφής. Σύστημα διπλού διαφράγματος Οι δοσομετρικές αντλίες με σύστημα διπλού διαφράγματος χωρίς ανίχνευση διαρροής διαφράγματος δεν διαθέτουν μανόμετρο. Σε αυτή την περίπτωση, η ένσφαιρη ανεπίστροφη βαλβίδα εξοπλίζεται με ασφαλιστική μονάδα. Ωστόσο, στη βαλβίδα μπορεί να τοποθετηθεί μανόμετρο επαφής εκ των υστέρων. Ένσφαιρη ανεπίστροφη βαλβίδα Για τη λειτουργία της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος και για την προστασία των διαφραγμάτων, το διάκενο πρέπει να απαεριστεί πλήρως. Οι δοσομετρικές κεφαλές με διπλό διάφραγμα εξοπλίζονται με ένσφαιρη ανεπίστροφη βαλβίδα (Τ) προς αποφυγή ροής του αέρα προς τα πίσω κατά τη διαδικασία πλήρωσης και απαέρωσης (2u). S 5s u U 5u T 2) 6s 3u 2u 3u TM Σχ. 7 Μανόμετρο επαφής Θέση S T U Εξαρτήματα Μανόμετρο επαφής Ένσφαιρη ανεπίστροφη βαλβίδα Συνδετικό τεμάχιο 2) Για δοσομετρικές κεφαλές με διπλό διάφραγμα χωρίς μανόμετρο επαφής (χωρίς ανίχνευση διαρροής διαφράγματος), αντί για το μανόμετρο επαφής τοποθετείται μία ασφαλιστική μονάδα. 16

17 Αρχή λειτουργίας της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος Η ανεπίστροφη βαλβίδα και το διάκενο μεταξύ των διαφραγμάτων γεμίζουν από το εργοστάσιο με διαχωριστικό παράγοντα (παραφινέλαιο). Κατά την εκκίνηση στην τράπεζα δοκιμής ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πάντα ένα υδραυλικά διαχωρισμένο ισοζύγιο μεταξύ της βαλβίδας και του διάκενου των διαφραγμάτων (το μανόμετρο δείχνει"" όταν ηβαλβίδα λειτουργεί και όταν σταματήσει). Εάν ένα από αυτά τα διαφράγματα σπάσει, το δοσομετρικό ήυδραυλικό μέσο διεισδύει εντός του διάκενου μεταξύ των διαφραγμάτων και, όταν το σφαιρίδιο αφαιρεθεί, μέσα στη βαλβίδα. Κατά συνέπεια, η πίεση του συστήματος προσκρούει πάνω στη βαλβίδα και το μανόμετρο επαφής ενεργοποιείται. Ανάλογα με το σχεδιασμό του συστήματος, η ηλεκτρικά απομονωμένη επαφή μαγνητικών ελασμάτων μπορεί να πυροδοτήσει μία συσκευή συναγερμού ή η αντλία μπορεί να σταματήσει. Η επαφή πυροδοτείται στην προρυθμισμένη πίεση όπως παρουσιάζεται στον πίνακα παρακάτω: Ελληνικά (GR) Περιγραφή/χρήση Για αντλίες μέχρι τα 1 bar Μανόμετρο έως 1 bar Για αντλίες μέχρι τα 1 bar Αντιεκρηκτικό μανόμετρο έως 1 bar Για αντλίες 16 έως 1 bar Μανόμετρο έως 1 bar Για αντλίες 16 έως 1 bar Αντιεκρηκτικό μανόμετρο έως 1 bar Ρύθμιση πίεσης [bar] 1,5 1,5 1 1 Το μανόμετρο επαφής (Ex) στην αντιεκρηκτική έκδοση με ενισχυτή διακόπτη πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η αντλία διαθέτει αντιεκρηκτικό κινητήρα. 17

18 5.2 ιαστάσεις Ελληνικά (GR) DMH 251, 252, 253 a h d Z1 g e b 9mm k f m k j c n TM Σχ. DMH 251, 252, 253 Θέση Περιγραφή Z1 Για διπλή αντλία, ο κινητήρας περιστρέφεται κατά 1 Τύπος αντλίας a b c d e f g h j k n m DMH DMH DMH Τιμές σε mm. 1

19 5.2.2 DMH 25, 255, 257 a h d Ελληνικά (GR) Z1 g e b 9mm k f fx m mx k j c n TM Σχ. 9 DMH 25, 255, 257 Θέση Περιγραφή Z1 Για διπλή αντλία, ο κινητήρας περιστρέφεται κατά 1 fx, mx Για διπλές αντλίες Τύπος αντλίας a b c d e f fx g h j k n m mx DMH DMH DMH Τιμές σε mm. 19

20 Ελληνικά (GR) 5.3 Βάρος Τύπος αντλίας DMH 251 DMH 252 DMH 253 DMH 25 DMH 255 DMH Όγκος διαδρομής 5.5 Υλικά Υλικό δοσομετρικής κεφαλής Μονή αντλία Υλικό περιβλήματος αντλίας Περίβλημα αντλίας: Al 226. Περίβλημα της μονάδας ελέγχου AR Άνω τμήμα του περιβλήματος: μείγμα PPO Κάτω τμήμα του περιβλήματος: αλουμίνιο. Βάρος [kg] ιπλή αντλία PVC, PP, PVDF Ανοξείδωτος χάλυβας 1.571, PVC, PP, PVDF Ανοξείδωτος χάλυβας 1.571, PVC, PP, PVDF Ανοξείδωτος χάλυβας 1.571, PVC, PP, PVDF Ανοξείδωτος χάλυβας 1.571, PVC, PP, PVDF Ανοξείδωτος χάλυβας 1.571, PVC, PP, PVDF 56 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.571, Τύπος Όγκος διαδρομής [cm 3 ] αντλίας bar 1 bar 16 bar 25 bar DMH 251-3,5 3,1 2,9 DMH 252-6, 6,3 - DMH ,3 - - DMH 25-31,6 3 - DMH DMH Κατά το χειρισμό χημικών ουσιών, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του χημικού! Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι κατάλληλη για το πραγματικό δοσομετρικό μέσο! Η ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το μέσο εξαρτάται από το μέσο, τη θερμοκρασία του μέσου και την πίεση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα μέσα είναι χημικώς ανθεκτικά στο δοσομετρικό μέσο υπό συνθήκες λειτουργίας! Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα στα μέσα, τη θερμοκρασία των μέσων και την πίεση λειτουργίας διατίθενται κάτοπιν αιτήσεως. 5.6 εδομένα μανόμετρου επαφής για την ανίχνευση διαρροής διαφράγματος (προαιρετικό) Το μανόμετρο επαφής διαθέτει διακόπτη με γλωττίδα με ηλεκτρικά μονωμένη έξοδο επαφής, μέγιστη ικανότητα μεταγωγής 1 W για συνεχές ρεύμα ή 1 VA για εναλλασσόμενο ρεύμα. Ημέγιστη τάση μεταγωγής είναι 1 V, το μέγιστο ρεύμα μεταγωγής,5 Α. Η λειτουργία μεταγωγής έχει ρυθμιστεί ως επαφή NC, δηλ. εάν το διάφραγμα σπάσει, το κύκλωμα του ρεύματος διακόπτεται. Το μανόμετρο διαθέτει καλώδιο 2 μέτρων. 6. Εγκατάσταση 6.1 Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση 6.2 Θέση εγκατάστασης Απαιτούμενος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης στη δοσομετρική κεφαλή και τις βαλβίδες πρέπει να διενεργούνται τακτικά. Αφήστε επαρκή χώρο για την αφαίρεση της δοσομετρικής κεφαλής και των βαλβίδων Επιτρεπόμενες περιβαλλοντικές επιδράσεις είτε την ενότητα 3.9 Σύνθηκες περιβάλλοντος και λειτουργίας Επιφάνεια τοποθέτησης Η αντλία πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. 6.3 Τοποθέτηση Τηρείτε τις προδιαγραφές για τη θέση εγκατάστασης και το εύρος εφαρμογών που περιγράφονται στην ενότητα 3. Τεχνικά δεδομένα. Βλάβες, εσφαλμένη λειτουργία ή βλάβες στην αντλία ή το σύστημα μπορούν, για παράδειγμα, να οδηγήσουν σε υπερβολική ή ανεπαρκή δοσομέτρηση, ή μπορεί να υπερβληθεί η επιτρεπόμενη πίεση. Παρεπόμενες βλάβες ήζημία πρέπει να αξιολογηθούν από το χειριστή και να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις προς αποφυγήν τους! Κίνδυνος καυτών επιφανειών! Οι αντλίες με κινητήρες AC μπορεί να γίνουν πολύ ζεστές. Αφήστε τουλάχιστον ένα κενό 1 mm από το κάλυμμα του ανεμιστήρα! Για τη σωστή λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας, απαιτείται θετική διαφορά πίεσης των 2bar τουλάχιστον μεταξύ της βαλβίδας αναρρόφησης και της βαλβίδας εκκένωσης. Εάν η συνολική αντίθλιψη (στο δοσομετρικό σημείο) και η διαφορά γεωμετρικού ύψους μεταξύ της βαλβίδας αναρρόφησης και του δοσομετρικού σημείου είναι μικρότερη από 2 bar (2 m WC), θα πρέπει να εγκατασταθεί μία υδροστατικά ρυθμιζόμενη βαλβίδα αμέσως πριν το δοσομετρικό σημείο. Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση με εύκολη πρόσβαση κατά τη λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι καλυμμένος! Να μην εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους! Τοποθετήστε την αντλία πάνω σε μία κονσόλα ή σε θεμελίωση αντλίας χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες. 2