Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX DMH 25X, DMH 28X, DMX 226 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, προσάρτημα

2 ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Standards used: EN :2011, EN :2009, Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809:1998+A1:2009, This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Normen, die verwendet wurden: EN :2011, EN :2009, Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998+A1:2009, CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Použité normy: EN :2011, EN :2009, Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES). Použité normy: EN 809:1998+A1:2009, Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos. GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN :2011, EN :2009, Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC). Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998+A1:2009, Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung veröffentlicht wird. ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Normas aplicadas: EN :2011, EN :2009, Directiva de Maquinaria (2006/42/CE). Normas aplicadas: EN 809:1998+A1:2009, Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos. HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Korištene norme: EN :2011, EN :2009, Direktiva za strojeve (2006/42/EZ). Korištene norme: EN 809:1998+A1:2009, Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa. HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Alkalmazott szabványok: EN :2011, EN :2009, Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabványok: EN 809:1998+A1:2009, Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás részeként kerül kiadásra. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos. FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : Normes utilisées : EN :2011, EN :2009, Directive Machines (2006/42/CE). Normes utilisées : EN 809:1998+A1:2009, Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos. IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Norme applicate: EN :2011, EN :2009, Direttiva Macchine (2006/42/CE). Norme applicate: EN 809:1998+A1:2009, Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos. NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Gebruikte normen: EN :2011, EN :2009, Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte normen: EN 809:1998+A1:2009, Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies. 2

3 PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Zastosowane normy: EN :2011, EN :2009, Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowane normy: EN 809:1998+A1:2009, Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji. RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Применявшиеся стандарты: EN :2011, EN :2009, Механические устройства (2006/42/ЕС). Применявшиеся стандарты: EN 809:1998+A1:2009, Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos. SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Tillämpade standarder: EN :2011, EN :2009, Maskindirektivet (2006/42/EG). Tillämpade standarder: EN 809:1998+A1:2009, Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion. CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 所 用 标 准 : EN :2011, EN :2009, EN :2011 机 械 设 备 指 令 (2006/42/EC) 所 用 标 准 : EN 809:1998+A1:2009, EN ISO A1:2009 PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Normas utilizadas: EN :2011, EN :2009, Directiva Máquinas (2006/42/CE). Normas utilizadas: EN 809:1998+A1:2009, Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos. SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Uporabljeni normi: EN :2011, EN :2009, Direktiva o strojih (2006/42/ES). Uporabljeni normi: EN 809:1998+A1:2009, ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja. TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Kullanılan standartlar: EN :2011, EN :2009, Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC). Kullanılan standartlar: EN 809:1998+A1:2009, İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır. EC-type examination certificate number: DMH 25X: IBExU13ATEXB017 X DMH 28X: IBExU13ATEXB018 X DMX 226: IBExU13ATEXB019 X Notified body number: 0637 (IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH) Pfinztal, 15th November, 2013 ήλωση συμμόρφωσης 本 EC 合 格 性 声 明 仅 在 作 为 格 兰 富 安 装 与 操 作 指 导 手 册 的 一 部 分 时 有 效 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity 3

4 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 4 2. Λειτουργία αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες 4 3. Σχεδιασμοί συσκευής Ταυτοποίηση ιαμόρφωση αντλίας ήλωση σύμφωνα με τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ATEX, 4Η ΕΚ ΟΣΗ - Σεπτέμβριος 2012, αναφορικά με τη συναρμολόγηση αντλίας και κινητήρα 5 4. Συνθήκες λειτουργίας Περιβαλλοντικές συνθήκες οσομετρικό μέσο 5 5. Εγκατάσταση Γείωση Βαλβίδα υπερχείλισης Γραμμή αναρρόφησης οσομέτρηση καύσιμων μέσων 6 6. Θέση σε λειτουργία 6 7. ΤΛειτουργία Οδηγίες ασφαλείας Για τη λειτουργία της αντιεκρηκτικής αντλίας 7 8. Συντήρηση Καθαρισμός Λίπανση Παρελκόμενα / περιφερειακός εξοπλισμός Εργαλεία και εργασία συντήρησης 7 9. ήλωση συμμόρφωσης / πιστοποιητικά 7 Σημείωση Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης. Εκτός από αυτές τις οδηγίες, δώστε προσοχή στις γενικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που διατίθενται μαζί με την αντλία. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος. Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. 2. Λειτουργία αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει πρόσθετες συνθήκες ή ειδικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 3. Σχεδιασμοί συσκευής 3.1 Ταυτοποίηση Σημείωση Σχ Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο κινητήρας και τα παρελκόμενα για τις αντλίες, π.χ. η παρακολούθηση βάσει μετρολογίας, πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC όπως αυτή ισχύει για αντλίες. Η αρχική διαμόρφωση της αντλίας δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για αντλίες με "κωδικό έτους και εβδομάδας" από 1401 (έτος 2014, εβδομάδα 01). Για παλαιότερες αντλίες, χρησιμοποιήστε το εγχειρίδιο με ημερομηνία κυκλοφορίας 0712 (βλέπε οπισθόφυλλο). DMH B-PVC/V/G-X-41B1B1E Type 251 S/N: Hz 24l/h 10bar 120 II 2GD ciic T130 C P Grundfos Water Treatment GmbH Reetz-Str. 85 D Pfinztal Παράδειγμα ενδεικτικής πινακίδας κατά ATEX Θέση Περιγραφή 1 Χαρακτηρισμός τύπου 2 Μοντέλο 3 Μέγιστη παροχή [λίτρα/ώρα] 6 Αριθμός προϊόντος 8 Κωδικός έτους και εβδομάδας 10 Μέγιστη πίεση [bar] 11 Αριθμός σειράς 12 Χαρακτηρισμός κατά ATEX 13 Κατασκευαστής Κατασκευαστής GRUNDFOS Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7A 8850 Bjerringbro ΑΝΙΑ Η Grundfos Holding A/S εξουσιοδότησε την παραγωγή και ανέθεσε την πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα στην εταιρεία Grundfos Water Treatment GmbH: GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße Pfinztal ΓΕΡΜΑΝΙΑ TM Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει μόνο σε συνδυασμό με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για την αντλία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο έγγραφα. 4

5 3.2 ιαμόρφωση αντλίας Η Grundfos παράγει αντλίες σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EC. Αυτές οι αντλίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. Επιτρεπόμενη διαμόρφωση αντλίας Χαρακτηριστικό Εμπρόσθια πλάκα Ηλεκτρονικά όργανα Ανίχνευση διαρροής διαφράγματος Οι αντλίες DMH που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με εγκεκριμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος με μανόμετρο Ex i που πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC οσομετρική κεφαλή και βαλβίδες Η Grundfos παρέχει αντλίες που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC με κατάλληλα εγκεκριμένους συνδυασμούς δοσομετρικής κεφαλής/βαλβίδας που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC. Αντλίες, οι οποίες δεν διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Το μέγεθος της δοσομετρικής κεφαλής (ανάλογα με τον τύπο της αντλίας) και το υλικό της δοσομετρικής κεφαλής καθορίζουν την καταλληλότητα της αντλίας για λειτουργία σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες που προκαλούνται από μέσα της κατηγορίας IIB ή IIC: Υλικό δοσομετρικής κεφαλής Περιγραφή Μεταλλική Χωρίς ηλεκτρονικά Αντλίες με άλλους τύπους ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Αντλίες με άλλους τύπους συνδυασμού δοσομετρικής κεφαλής/βαλβίδας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι δεν πρέπει να συνδυάζονται με μη μεταλλικές δοσομετρικές κεφαλές. DMH DMH 257 Τύποι αντλίας DMH 28X DMX 226 Μεγέθη κεφαλής 1-3 DMX 226 Μέγεθος κεφαλής 4 PVC IIC IIB IIC IIC IIB Ανοξείδωτος χάλυβας, IIC IIC IIC IIC IIC DIN Ανοξείδωτος χάλυβας, IIC IIC IIC - - DIN PP IIC IIB IIC IIC IIB PVDF IIC IIB IIC IIC IIB Κινητήρας Οι αντλίες της Grundfos που συμμορφώνονται με την Οδηγία 94/9/EC παρέχονται με κινητήρες οι οποίοι συμμορφώνονται με την Οδηγία 94/9/EC και έχουν δοκιμαστεί και σημανθεί ανάλογα. Εναλλακτικά, μονάδες αντλίας μπορούν να παρασχεθούν μεμονωμένα, και σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει κινητήρα ο οποίος συμμορφώνεται με την Οδηγία 94/9/EC. Σημείωση Αντλίες με άλλους τύπους κινητήρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. ιαβάστε την πινακίδα του κινητήρα Χαρακτηρισμός αντλίας Οι πληροφορίες που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC που αναγράφονται πάνω στην αντλία ως μη ηλεκτρική συσκευή εξαρτώνται από τη διαμόρφωση αντλίας που θα επιλεχθεί. Η σήμανση ισχύει μόνο για τη μονάδα αντλίας. Ενδεικτική πινακίδα της μονάδας αντλίας μόνο Ενδεικτική πινακίδα της μονάδας αντλίας Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αντλίας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4. Συνθήκες λειτουργίας. 3.3 ήλωση σύμφωνα με τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ATEX, 4Η ΕΚ ΟΣΗ - Σεπτέμβριος 2012, αναφορικά με τη συναρμολόγηση αντλίας και κινητήρα Η Grundfos δηλώνει ότι δεν υφίσταται πρόσθετος κίνδυνος ανάφλεξης ως αποτέλεσμα της συναρμολόγησης της αντλίας και του κινητήρα. Μία αντλία συναρμολογημένη με έναν κινητήρα θεωρείται συνδυασμός μεμονωμένων στοιχείων εξοπλισμού όσον αφορά την αντιεκρηκτική προστασία. Συνεπώς, ο κατασκευαστής της αντλίας και ο κατασκευαστής του ηλεκτρικού κινητήρα παρέχουν μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για καθένα από τα δύο στοιχεία. 4. Συνθήκες λειτουργίας 4.1 Περιβαλλοντικές συνθήκες Οι αντλίες με τις κατάλληλες ενδεικτικές πινακίδες είναι κατάλληλες για λειτουργία στις Ζώνες IIB ή IIC δυνητικά εκρηκτικών ατμόσφαιρων, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας και τον εξοπλισμό της. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για παρεμβύσματα και λιπαντικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ατμούς, αέρια ή σκόνη που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα της περιοχής λειτουργίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση επαφής με ατμούς διαλύτη που μπορούν να καταστρέψουν τα πλαστικά ή να μεταβάλλουν τη σύνθεση του λιπαντελαίου ή της βαλβολίνης, επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα/ικανότητα λειτουργίας του. 4.2 οσομετρικό μέσο Επιτρεπόμενη θερμοκρασία Σημείωση Κατάλληλη για την κατηγορία 2, ομάδα έκρηξης / κλάση θερμοκρασίας II 2GD c IIB T130 C IIB / 130 C II 2GD c IIC T130 C IIC / 130 C Οι αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν, στις συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν, τα υλικά και υγρά λειτουργίας τους είναι επαρκώς ανθεκτικά σε μηχανικές και/ή χημικές επιδράσεις ώστε να μην διακυβευθεί η προστασία έναντι εκρήξεων. Η θερμοκρασία των μέσων δεν μπορεί να αυξηθεί για εφαρμογές SIP/CIP Επιτρεπόμενα δοσομετρικά μέσα Οι αντλίες DMH 25X, DMH 28X και DMX 226 είναι κατάλληλες για υγρά, μη λειαντικά και μη εύφλεκτα μέσα. Οι αντλίες DMH 25X και DMH 28X στην ακόλουθη διαμόρφωση μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για δοσομετρικά καύσιμα μέσα: Αντιεκρηκτικός σχεδιασμός με κατάλληλο χαρακτηρισμό στην ενδεικτική πινακίδα της αντλίας, δείτε ενότητα 3.1 Ταυτοποίηση, και δοσομετρικές κεφαλές και βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, και σχεδιασμός της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος από ανοξείδωτο χάλυβα στον αντιεκρηκτικό σχεδιασμό με παράγοντα εκτίμησης. Ελληνικά (GR) 5

6 Ελληνικά (GR) 5. Εγκατάσταση 5.1 Γείωση Ο χειριστής ευθύνεται για την εγκατάσταση του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/92/EC, λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα πρότυπα για την εφαρμογή του. Ο κινητήρας και τα παρελκόμενα για τις αντλίες, π.χ. ο ενεργοποιητής, ο μετατροπέας συχνότητας και η παρακολούθηση βάσει μετρολογίας, πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC όπως αυτή ισχύει για αντλίες. Τα παρελκόμενα για το σύστημα και το σωληναγωγό πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC όπως αυτή ισχύει για αντλίες. Μία ενδογενώς ασφαλής εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί και να ελεγχθεί μόνο από κάποιον που έχει "κατάλληλη εξουσιοδότηση". Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που συνοδεύουν τα μεμονωμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Η πλαστική έκδοση της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος δεν διαθέτει αγώγιμη σύνδεση με την αντλία και πρέπει να γειώνεται από τον πελάτη. 5.2 Βαλβίδα υπερχείλισης Όλες οι αντλίες και τα παρελκόμενα για την εγκατάσταση πρέπει να γειώνονται. DMX 226: Μία βαλβίδα υπερχείλισης θα πρέπει να εγκατασταθεί στη γραμμή εκροής για να εμποδίσει τη δημιουργία ανεπίτρεπτης υψηλής πίεσης στην πλευρά εξόδου της αντλίας. DMH 25X και DMH 28X: Εάν η DMH 25X ή η DMH 28X είναι η μόνη πηγή πίεσης στο σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση βαλβίδας υπερχείλισης στη γραμμή εκροής. 5.3 Γραμμή αναρρόφησης Ακαθαρσίες στο δοσομετρικό μέσο ενδέχεται να καταστρέψουν το διάφραγμα ή να αποφράξουν την πλευρά εξόδου της δοσομετρικής κεφαλής. Εγκαταστήστε ένα φίλτρο (μέγεθος ανοίγματος 1,5 mm) στη γραμμή αναρρόφησης για να εμποδίσετε την αύξηση της πίεσης σε περίπτωση σφάλματος λόγω απόφραξης στην πλευρά εξόδου και καταστροφής του διαφράγματος. 5.4 οσομέτρηση καύσιμων μέσων Για δοσομετρικά καύσιμα μέσα, δείτε την ενότητα Επιτρεπόμενα δοσομετρικά μέσα Εγκατάσταση για κατάσταση τροφοδοσίας Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό, ακόμη και κατά τη θέση σε λειτουργία/εκ νέου θέση σε λειτουργία. Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε η γραμμή εκροής να μπορεί να απαερώνεται κατά την εκκίνηση της αντλίας για να ρεύσει το δοσομετρικό μέσο εντός της δοσομετρικής κεφαλής Αποστράγγιση του δοσομετρικού μέσου Γραμμές για την ασφαλή αποστράγγιση των μέσων θα πρέπει να συνδεθούν στις βαλβίδες ασφαλείας (όπως η βαλβίδα υπερχείλισης στη γραμμή εκροής στην πλευρά εξόδου της αντλίας) ή τις βαλβίδες αποκατάστασης μέσω των οποίων αποστραγγίζονται τα καύσιμα μέσα. Τα μέσα πρέπει να αποστραγγίζονται με ασφάλεια ώστε να μην συνιστούν κίνδυνο σε άτομα ή περιουσία Προστασία κατά της λειτουργίας χωρίς υγρό / μετρητής παροχής Σε δεξαμενές, οι οποίες είναι εν μέρει άδειες, ενδέχεται να σχηματιστεί εκρηκτικό μείγμα ατμών. Οι αντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν χωρίς υγρό για να αποφευχθεί η μεταφορά εκρηκτικών ατμόσφαιρων από τις δεξαμενές αποθήκευσης σε άλλες περιοχές. Ο πελάτης θα πρέπει να εγκαταστήσει δείκτες στάθμης στις δεξαμενές ή μετρητές παροχής στην πλευρά εξόδου των αντλιών για να εμποδίσει τη λειτουργία τους χωρίς υγρό. Η εισαγωγή αέρα θα πρέπει να αποφευχθεί. Ελέγχετε τακτικά τις γραμμές αναρρόφησης για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές Ανίχνευση διαρροής διαφράγματος Κατά τη λειτουργία, οι αντλίες δεν πρέπει να αποτελέσουν πηγή ανεπίτρεπτων διαρροών μέσου (αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση δοσομέτρησης καύσιμων μέσων). Η αξιολόγηση του σήματος διαρροής διαφράγματος (ηλεκτρικά μονωμένη επαφή μαγνητικών ελασμάτων) της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει αμέσως η αντλία. 6. Θέση σε λειτουργία Για δοσομετρικά καύσιμα μέσα, δείτε την ενότητα Επιτρεπόμενα δοσομετρικά μέσα. Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης των αντλιών. Οι αντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν με κλειστές βαλβίδες και συνδέσμους. Tην πρώτη φορά που εκκινείται η αντλία ή όταν επανεκκινείται μετά την εκκένωση της δοσομετρικής κεφαλής, ενδέχεται να σχηματιστούν εκρηκτικά μείγματα ατμών. Η αντλία πρέπει να λειτουργεί με πλήρως γεμάτη δοσομετρική κεφαλή κατά την εκκίνηση και την επανεκκίνηση: Γεμίστε τη δοσομετρική κεφαλή και τη γραμμή αναρρόφησης με το δοσομετρικό μέσο, ή, με πεπληρωμένη αναρρόφηση, απαερώστε τη γραμμή εκροής για να μπορέσει το δοσομετρικό μέσο να ρεύσει μέσα στη δοσομετρική κεφαλή. 6

7 7. ΤΛειτουργία 8.3 Παρελκόμενα / περιφερειακός εξοπλισμός 7.1 Οδηγίες ασφαλείας Για τη λειτουργία της αντιεκρηκτικής αντλίας 8. Συντήρηση 8.1 Καθαρισμός Ο καθορισμός των καταλλήλων χρονικών διαστημάτων αποτελεί ευθύνη του χειριστή. εν πρέπει να επιτρέπεται η συγκέντρωση σκόνης > 5 mm. 8.2 Λίπανση Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης των αντλιών. Οι αντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν με κλειστές βαλβίδες και συνδέσμους. Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό, ακόμη και κατά τη θέση σε λειτουργία/εκ νέου θέση σε λειτουργία. Σφάλματα, π.χ. μείωση της δοσομετρικής απόδοσης, ενδέχεται να προκληθούν λόγω ζημίας στην αντλία, που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο έκρηξης. Σε περίπτωση σφάλματος κατά τη λειτουργία, η αντλία πρέπει να σταματήσει αμέσως και το σφάλμα να διορθωθεί. Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης των αντλιών. Οι προδιαγεγραμμένες λειτουργίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σε τακτά διαστήματα για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC. Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση θερμότητας λόγω εναποθέσεων σκόνης στην αντλία, η αντλία πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα. Ελέγχετε την αντλία τακτικά για δημιουργία θορύβου. Τα έδρανα δεν πρέπει να υπερθερμαίνονται. DMH 25X και DMH 28X: Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού κάθε δύο εβδομάδες. Εάν δεν υπάρχει αρκετό λάδι, σταματήστε αμέσως την αντλία και προσθέστε λάδι. Αλλάζετε το λάδι κάθε 8000 ώρες λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι που έχει εγκριθεί από την Grundfos. DMX 226: Η βαλβολίνη πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 8000 ώρες λειτουργίας από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή. Κίνδυνος λόγω σχηματισμού εκρηκτικών ατμών: Όλα τα παρεμβύσματα, βιδωτές συνδέσεις και βίδες απαέρωσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν και ότι είναι στεγανά. 8.4 Εργαλεία και εργασία συντήρησης Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα υπερχείλισης (εάν έχει εγκατασταθεί) για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της. Σε περίπτωση σφάλματος σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, η βαλβίδα υπερχείλισης πρέπει να παρεμποδίσει την υπερφόρτωση και υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο στη γραμμή αναρρόφησης ή στον αυλό αναρρόφησης, και καθαρίστε το, εάν είναι απαραίτητο. Οκαθορισμός των καταλλήλων χρονικών διαστημάτων αποτελεί ευθύνη του χειριστή. Ελέγχετε τακτικά τις γραμμές για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές. Εργαλεία που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Παράρτημα Α πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις λειτουργίες αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Υπάρχει γενική απαγόρευση στη χρήση οποιουδήποτε τύπου χαλύβδινου εργαλείου στη Ζώνη 1, εάν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω υλικών που ανήκουν στην Ομάδα Έκρηξης IIC και υδροθείου, οξειδίου του αιθυλενίου ή μονοξειδίου του άνθρακα. Η συντήρηση της αντλίας πρέπει να εκτελείται σε μη εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η περιοχή στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν επισκευές δεν είναι δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η αρχική διαμόρφωση της αντλίας δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Για πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας. 9. ήλωση συμμόρφωσης / πιστοποιητικά Η δήλωση συμμόρφωσης EK στην αρχή του φυλλαδίου αυτού αντικαθιστά τη δήλωση συμμόρφωσης στις γενικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που συνοδεύουν την αντλία. Τυχόν μετατροπές στην αντλία χωρίς την έγκρισή μας θα ακυρώσουν αυτή τη δήλωση. Πριν την εγκατάσταση της αντλίας, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα στο οποίο εγκαθίσταται συμμορφώνεται με τις διατάξεις των οδηγιών. Η θέση σε λειτουργία απαγορεύεται εάν αυτό δεν έχει καθιερωθεί. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό δοκιμής συνοδεύει την αντλία σε CD (στα Αγγλικά και τα Γερμανικά). Ελληνικά (GR) Υπόκειται σε τροποποιήσεις. 7

8 8

9 9

10 10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Εταιρίες Grundfos

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργική βαλβίδα

Πολυλειτουργική βαλβίδα ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Πολυλειτουργική βαλβίδα Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σελίδα 1. Οδηγίες ασφαλείας 3 1.1 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

CRN MAGdrive without motor

CRN MAGdrive without motor GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive without motor Supplement to installation and operating instructions for CRN 2 CRN MAGdrive without motor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς η Grundfos δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα XXX, στα οποία αναφέρεται η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SI 001 PSU - Sensor Interface Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SI 001 PSU - Sensor Interface Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SI 001 PSU - Sensor Interface Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product SI 001 PSU - Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Sololift2 CWC-3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages. Sololift2 CWC-3

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Sololift2 CWC-3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages. Sololift2 CWC-3 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Sololift2 CWC-3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Other languages Sololift2 CWC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771616 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Unilift AP35B, AP50B. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages.

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Unilift AP35B, AP50B. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages. Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Unilift AP35B, AP50B Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant D. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant D. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variant D Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which this

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant B. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variant B Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which this

Διαβάστε περισσότερα

CMB, CMB-SP Booster PM2

CMB, CMB-SP Booster PM2 CMB, CMB-SP Booster PM2 Supplement to Quick Guide Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SCALA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SCALA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SCALA Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. IO 50 SQFlex. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. IO 50 SQFlex. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS IO 50 SQFlex Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

LC A2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

LC A2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC A2 Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC A2 Declaration of conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3 Safety instructions and other important information Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 221. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 221. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 1 οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Διαβάστε περισσότερα

DMS, Variants A and AR

DMS, Variants A and AR GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variants A and AR Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP GRUNDFOS INSTRUCTIONS Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Installation and operating instructions Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Declaration of conformity.....................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3 Safety instructions and other important information Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. JP Booster PM 1. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. JP Booster PM 1. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Booster PM 1 Safety instructions and other important information JP Booster PM 1 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SP Οδηγίες ασφαλείας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SPO. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SPO. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SPO Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products SPO, to which this declaration relates,

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BME, BMET. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BME, BMET. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BME, BMET Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο EUWIFO AG Rigistrasse 9 CH-86 Ζυρίχη ελτίο τύπου Stefan James Lang Rigistrasse 9 Τηλ.: +41 ()44 344 5681 86 Ζυρίχη Κινητό: +41 ()79 373 7919 www.euwifo.ch Email: stefan.lang@euwifo.ch 2 Ιανουαρίου 214

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Safety instructions and other important information. Installation and operating instructions.

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Safety instructions and other important information. Installation and operating instructions. Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS HS Safety instructions and other important information Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/96817894 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΟΠΗ ΜΕ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑLASER Συστηματα laser Από τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Installation and operating instructions GRUNDFOS MAGNA Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας AX 10, AX 12, AX 13 AXW 10, AXW 12, AXW 13 Κυκλοφορητές BIRAL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας More than pumps Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η BIRAL AG δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CM Booster PM1. Supplement to Quick Guide

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CM Booster PM1. Supplement to Quick Guide GRUNDFOS INSTRUCTIONS CM Booster PM1 Supplement to Quick Guide CM Booster PM1 Declaration of Conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Διαβάστε περισσότερα

SelfCookingCenter 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 λεπτό παχύ προθέρμανση φόρτωση ψήσιμο επιλογές συνέχεια νέα φόρτωση Σουβλα Σχαρα λεπτό χοντρό ανοικτό σκούρο 88 C ρόζ καλοψημ. 18

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο ϊ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή οίνου στο Ισραήλ

Η εισαγωγή οίνου στο Ισραήλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch Str.,11th floor, 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 972 3 6055299 Fax 6055296 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DP and EF AUTOADAPT. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DP and EF AUTOADAPT. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DP and EF AUTOADAPT Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products DP and EF AUTOADAPT, to

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 Εκπαιδευτικά Συστήματα Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 PISA: Program for International Student Assessment PISA: Ευρήματα έρευνας για τις ακαδημαϊκές γνώσεις μαθητών 15 ετών Επανάληψη από προηγούμενο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pandemrix εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H1N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔEIΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Καθιστά εύκολη την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH Installation and operating instructions CH Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Καθηγητής & Διευθυντής Τοµέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1-2, Fax: 2103310083 E-mail: kpolykentro@gmail.com ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: o ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Conex DIA-1. Ενισχυτής και ελεγκτής μετρήσεων Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Conex DIA-1. Ενισχυτής και ελεγκτής μετρήσεων Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Conex DIA-1 Ενισχυτής και ελεγκτής μετρήσεων Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 1. Τι είδους δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου;

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 1. Τι είδους δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου; Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Δημιουργώντας ένα προφίλ, παρέχετε προσωπικά δεδομένα. 1. Τι είδους δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου; 1.1 Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE Country LPI Rank Customs Infrastructure International

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro MPC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro MPC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Hydro MPC Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS LT 200. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS LT 200. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS LT 200 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product LT

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S

Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S Έγγραφο απαιτήσεων CE Αρ. εξαρτ. 20004670, Αναθ. C Νοέμβριος 2006 Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S Έγγραφο απαιτήσεων CE Σχετικά με το παρόν έγγραφο Σχετικά με το παρόν έγγραφο Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας el ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Περιεχόμενα TankRadarPro Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX....................... 2 Σήμανση ATEX και κωδικός Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Norvasc 5 mg - Tabletten 5 mg Δισκίο Από του στόματος. 10 mg Δισκίο Από του στόματος. Norvasc 10 mg - Tabletten. Norvasc 10 mg Δισκίο Από του στόματος

Norvasc 5 mg - Tabletten 5 mg Δισκίο Από του στόματος. 10 mg Δισκίο Από του στόματος. Norvasc 10 mg - Tabletten. Norvasc 10 mg Δισκίο Από του στόματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Αυστρία Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα