Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX DMH 25X, DMH 28X, DMX 226 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, προσάρτημα

2 ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Standards used: EN :2011, EN :2009, Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809:1998+A1:2009, This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Normen, die verwendet wurden: EN :2011, EN :2009, Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998+A1:2009, CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Použité normy: EN :2011, EN :2009, Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES). Použité normy: EN 809:1998+A1:2009, Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos. GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN :2011, EN :2009, Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC). Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998+A1:2009, Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung veröffentlicht wird. ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Normas aplicadas: EN :2011, EN :2009, Directiva de Maquinaria (2006/42/CE). Normas aplicadas: EN 809:1998+A1:2009, Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos. HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Korištene norme: EN :2011, EN :2009, Direktiva za strojeve (2006/42/EZ). Korištene norme: EN 809:1998+A1:2009, Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa. HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Alkalmazott szabványok: EN :2011, EN :2009, Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabványok: EN 809:1998+A1:2009, Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás részeként kerül kiadásra. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos. FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : Normes utilisées : EN :2011, EN :2009, Directive Machines (2006/42/CE). Normes utilisées : EN 809:1998+A1:2009, Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos. IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Norme applicate: EN :2011, EN :2009, Direttiva Macchine (2006/42/CE). Norme applicate: EN 809:1998+A1:2009, Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos. NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Gebruikte normen: EN :2011, EN :2009, Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte normen: EN 809:1998+A1:2009, Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies. 2

3 PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Zastosowane normy: EN :2011, EN :2009, Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowane normy: EN 809:1998+A1:2009, Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji. RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Применявшиеся стандарты: EN :2011, EN :2009, Механические устройства (2006/42/ЕС). Применявшиеся стандарты: EN 809:1998+A1:2009, Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos. SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Tillämpade standarder: EN :2011, EN :2009, Maskindirektivet (2006/42/EG). Tillämpade standarder: EN 809:1998+A1:2009, Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion. CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 所 用 标 准 : EN :2011, EN :2009, EN :2011 机 械 设 备 指 令 (2006/42/EC) 所 用 标 准 : EN 809:1998+A1:2009, EN ISO A1:2009 PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Normas utilizadas: EN :2011, EN :2009, Directiva Máquinas (2006/42/CE). Normas utilizadas: EN 809:1998+A1:2009, Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos. SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Uporabljeni normi: EN :2011, EN :2009, Direktiva o strojih (2006/42/ES). Uporabljeni normi: EN 809:1998+A1:2009, ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja. TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan DMH 25X...E1/E2, DMH 28X...E1/E2, DMX E1/E2 ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Kullanılan standartlar: EN :2011, EN :2009, Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC). Kullanılan standartlar: EN 809:1998+A1:2009, İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır. EC-type examination certificate number: DMH 25X: IBExU13ATEXB017 X DMH 28X: IBExU13ATEXB018 X DMX 226: IBExU13ATEXB019 X Notified body number: 0637 (IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH) Pfinztal, 15th November, 2013 ήλωση συμμόρφωσης 本 EC 合 格 性 声 明 仅 在 作 为 格 兰 富 安 装 与 操 作 指 导 手 册 的 一 部 分 时 有 效 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstr. 85, D Pfinztal, Germany Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity 3

4 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 4 2. Λειτουργία αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες 4 3. Σχεδιασμοί συσκευής Ταυτοποίηση ιαμόρφωση αντλίας ήλωση σύμφωνα με τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ATEX, 4Η ΕΚ ΟΣΗ - Σεπτέμβριος 2012, αναφορικά με τη συναρμολόγηση αντλίας και κινητήρα 5 4. Συνθήκες λειτουργίας Περιβαλλοντικές συνθήκες οσομετρικό μέσο 5 5. Εγκατάσταση Γείωση Βαλβίδα υπερχείλισης Γραμμή αναρρόφησης οσομέτρηση καύσιμων μέσων 6 6. Θέση σε λειτουργία 6 7. ΤΛειτουργία Οδηγίες ασφαλείας Για τη λειτουργία της αντιεκρηκτικής αντλίας 7 8. Συντήρηση Καθαρισμός Λίπανση Παρελκόμενα / περιφερειακός εξοπλισμός Εργαλεία και εργασία συντήρησης 7 9. ήλωση συμμόρφωσης / πιστοποιητικά 7 Σημείωση Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης. Εκτός από αυτές τις οδηγίες, δώστε προσοχή στις γενικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που διατίθενται μαζί με την αντλία. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος. Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. 2. Λειτουργία αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει πρόσθετες συνθήκες ή ειδικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 3. Σχεδιασμοί συσκευής 3.1 Ταυτοποίηση Σημείωση Σχ Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο κινητήρας και τα παρελκόμενα για τις αντλίες, π.χ. η παρακολούθηση βάσει μετρολογίας, πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC όπως αυτή ισχύει για αντλίες. Η αρχική διαμόρφωση της αντλίας δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για αντλίες με "κωδικό έτους και εβδομάδας" από 1401 (έτος 2014, εβδομάδα 01). Για παλαιότερες αντλίες, χρησιμοποιήστε το εγχειρίδιο με ημερομηνία κυκλοφορίας 0712 (βλέπε οπισθόφυλλο). DMH B-PVC/V/G-X-41B1B1E Type 251 S/N: Hz 24l/h 10bar 120 II 2GD ciic T130 C P Grundfos Water Treatment GmbH Reetz-Str. 85 D Pfinztal Παράδειγμα ενδεικτικής πινακίδας κατά ATEX Θέση Περιγραφή 1 Χαρακτηρισμός τύπου 2 Μοντέλο 3 Μέγιστη παροχή [λίτρα/ώρα] 6 Αριθμός προϊόντος 8 Κωδικός έτους και εβδομάδας 10 Μέγιστη πίεση [bar] 11 Αριθμός σειράς 12 Χαρακτηρισμός κατά ATEX 13 Κατασκευαστής Κατασκευαστής GRUNDFOS Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7A 8850 Bjerringbro ΑΝΙΑ Η Grundfos Holding A/S εξουσιοδότησε την παραγωγή και ανέθεσε την πλήρη ευθύνη για τα προϊόντα στην εταιρεία Grundfos Water Treatment GmbH: GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße Pfinztal ΓΕΡΜΑΝΙΑ TM Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει μόνο σε συνδυασμό με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για την αντλία. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο έγγραφα. 4

5 3.2 ιαμόρφωση αντλίας Η Grundfos παράγει αντλίες σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EC. Αυτές οι αντλίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. Επιτρεπόμενη διαμόρφωση αντλίας Χαρακτηριστικό Εμπρόσθια πλάκα Ηλεκτρονικά όργανα Ανίχνευση διαρροής διαφράγματος Οι αντλίες DMH που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με εγκεκριμένη ανίχνευση διαρροής διαφράγματος με μανόμετρο Ex i που πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC οσομετρική κεφαλή και βαλβίδες Η Grundfos παρέχει αντλίες που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC με κατάλληλα εγκεκριμένους συνδυασμούς δοσομετρικής κεφαλής/βαλβίδας που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC. Αντλίες, οι οποίες δεν διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Το μέγεθος της δοσομετρικής κεφαλής (ανάλογα με τον τύπο της αντλίας) και το υλικό της δοσομετρικής κεφαλής καθορίζουν την καταλληλότητα της αντλίας για λειτουργία σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες που προκαλούνται από μέσα της κατηγορίας IIB ή IIC: Υλικό δοσομετρικής κεφαλής Περιγραφή Μεταλλική Χωρίς ηλεκτρονικά Αντλίες με άλλους τύπους ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Αντλίες με άλλους τύπους συνδυασμού δοσομετρικής κεφαλής/βαλβίδας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι δεν πρέπει να συνδυάζονται με μη μεταλλικές δοσομετρικές κεφαλές. DMH DMH 257 Τύποι αντλίας DMH 28X DMX 226 Μεγέθη κεφαλής 1-3 DMX 226 Μέγεθος κεφαλής 4 PVC IIC IIB IIC IIC IIB Ανοξείδωτος χάλυβας, IIC IIC IIC IIC IIC DIN Ανοξείδωτος χάλυβας, IIC IIC IIC - - DIN PP IIC IIB IIC IIC IIB PVDF IIC IIB IIC IIC IIB Κινητήρας Οι αντλίες της Grundfos που συμμορφώνονται με την Οδηγία 94/9/EC παρέχονται με κινητήρες οι οποίοι συμμορφώνονται με την Οδηγία 94/9/EC και έχουν δοκιμαστεί και σημανθεί ανάλογα. Εναλλακτικά, μονάδες αντλίας μπορούν να παρασχεθούν μεμονωμένα, και σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει κινητήρα ο οποίος συμμορφώνεται με την Οδηγία 94/9/EC. Σημείωση Αντλίες με άλλους τύπους κινητήρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. ιαβάστε την πινακίδα του κινητήρα Χαρακτηρισμός αντλίας Οι πληροφορίες που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC που αναγράφονται πάνω στην αντλία ως μη ηλεκτρική συσκευή εξαρτώνται από τη διαμόρφωση αντλίας που θα επιλεχθεί. Η σήμανση ισχύει μόνο για τη μονάδα αντλίας. Ενδεικτική πινακίδα της μονάδας αντλίας μόνο Ενδεικτική πινακίδα της μονάδας αντλίας Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αντλίας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4. Συνθήκες λειτουργίας. 3.3 ήλωση σύμφωνα με τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ATEX, 4Η ΕΚ ΟΣΗ - Σεπτέμβριος 2012, αναφορικά με τη συναρμολόγηση αντλίας και κινητήρα Η Grundfos δηλώνει ότι δεν υφίσταται πρόσθετος κίνδυνος ανάφλεξης ως αποτέλεσμα της συναρμολόγησης της αντλίας και του κινητήρα. Μία αντλία συναρμολογημένη με έναν κινητήρα θεωρείται συνδυασμός μεμονωμένων στοιχείων εξοπλισμού όσον αφορά την αντιεκρηκτική προστασία. Συνεπώς, ο κατασκευαστής της αντλίας και ο κατασκευαστής του ηλεκτρικού κινητήρα παρέχουν μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για καθένα από τα δύο στοιχεία. 4. Συνθήκες λειτουργίας 4.1 Περιβαλλοντικές συνθήκες Οι αντλίες με τις κατάλληλες ενδεικτικές πινακίδες είναι κατάλληλες για λειτουργία στις Ζώνες IIB ή IIC δυνητικά εκρηκτικών ατμόσφαιρων, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας και τον εξοπλισμό της. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για παρεμβύσματα και λιπαντικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ατμούς, αέρια ή σκόνη που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα της περιοχής λειτουργίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση επαφής με ατμούς διαλύτη που μπορούν να καταστρέψουν τα πλαστικά ή να μεταβάλλουν τη σύνθεση του λιπαντελαίου ή της βαλβολίνης, επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα/ικανότητα λειτουργίας του. 4.2 οσομετρικό μέσο Επιτρεπόμενη θερμοκρασία Σημείωση Κατάλληλη για την κατηγορία 2, ομάδα έκρηξης / κλάση θερμοκρασίας II 2GD c IIB T130 C IIB / 130 C II 2GD c IIC T130 C IIC / 130 C Οι αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν, στις συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν, τα υλικά και υγρά λειτουργίας τους είναι επαρκώς ανθεκτικά σε μηχανικές και/ή χημικές επιδράσεις ώστε να μην διακυβευθεί η προστασία έναντι εκρήξεων. Η θερμοκρασία των μέσων δεν μπορεί να αυξηθεί για εφαρμογές SIP/CIP Επιτρεπόμενα δοσομετρικά μέσα Οι αντλίες DMH 25X, DMH 28X και DMX 226 είναι κατάλληλες για υγρά, μη λειαντικά και μη εύφλεκτα μέσα. Οι αντλίες DMH 25X και DMH 28X στην ακόλουθη διαμόρφωση μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για δοσομετρικά καύσιμα μέσα: Αντιεκρηκτικός σχεδιασμός με κατάλληλο χαρακτηρισμό στην ενδεικτική πινακίδα της αντλίας, δείτε ενότητα 3.1 Ταυτοποίηση, και δοσομετρικές κεφαλές και βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, και σχεδιασμός της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος από ανοξείδωτο χάλυβα στον αντιεκρηκτικό σχεδιασμό με παράγοντα εκτίμησης. Ελληνικά (GR) 5

6 Ελληνικά (GR) 5. Εγκατάσταση 5.1 Γείωση Ο χειριστής ευθύνεται για την εγκατάσταση του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/92/EC, λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα πρότυπα για την εφαρμογή του. Ο κινητήρας και τα παρελκόμενα για τις αντλίες, π.χ. ο ενεργοποιητής, ο μετατροπέας συχνότητας και η παρακολούθηση βάσει μετρολογίας, πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC όπως αυτή ισχύει για αντλίες. Τα παρελκόμενα για το σύστημα και το σωληναγωγό πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC όπως αυτή ισχύει για αντλίες. Μία ενδογενώς ασφαλής εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί και να ελεγχθεί μόνο από κάποιον που έχει "κατάλληλη εξουσιοδότηση". Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που συνοδεύουν τα μεμονωμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Η πλαστική έκδοση της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος δεν διαθέτει αγώγιμη σύνδεση με την αντλία και πρέπει να γειώνεται από τον πελάτη. 5.2 Βαλβίδα υπερχείλισης Όλες οι αντλίες και τα παρελκόμενα για την εγκατάσταση πρέπει να γειώνονται. DMX 226: Μία βαλβίδα υπερχείλισης θα πρέπει να εγκατασταθεί στη γραμμή εκροής για να εμποδίσει τη δημιουργία ανεπίτρεπτης υψηλής πίεσης στην πλευρά εξόδου της αντλίας. DMH 25X και DMH 28X: Εάν η DMH 25X ή η DMH 28X είναι η μόνη πηγή πίεσης στο σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση βαλβίδας υπερχείλισης στη γραμμή εκροής. 5.3 Γραμμή αναρρόφησης Ακαθαρσίες στο δοσομετρικό μέσο ενδέχεται να καταστρέψουν το διάφραγμα ή να αποφράξουν την πλευρά εξόδου της δοσομετρικής κεφαλής. Εγκαταστήστε ένα φίλτρο (μέγεθος ανοίγματος 1,5 mm) στη γραμμή αναρρόφησης για να εμποδίσετε την αύξηση της πίεσης σε περίπτωση σφάλματος λόγω απόφραξης στην πλευρά εξόδου και καταστροφής του διαφράγματος. 5.4 οσομέτρηση καύσιμων μέσων Για δοσομετρικά καύσιμα μέσα, δείτε την ενότητα Επιτρεπόμενα δοσομετρικά μέσα Εγκατάσταση για κατάσταση τροφοδοσίας Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό, ακόμη και κατά τη θέση σε λειτουργία/εκ νέου θέση σε λειτουργία. Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε η γραμμή εκροής να μπορεί να απαερώνεται κατά την εκκίνηση της αντλίας για να ρεύσει το δοσομετρικό μέσο εντός της δοσομετρικής κεφαλής Αποστράγγιση του δοσομετρικού μέσου Γραμμές για την ασφαλή αποστράγγιση των μέσων θα πρέπει να συνδεθούν στις βαλβίδες ασφαλείας (όπως η βαλβίδα υπερχείλισης στη γραμμή εκροής στην πλευρά εξόδου της αντλίας) ή τις βαλβίδες αποκατάστασης μέσω των οποίων αποστραγγίζονται τα καύσιμα μέσα. Τα μέσα πρέπει να αποστραγγίζονται με ασφάλεια ώστε να μην συνιστούν κίνδυνο σε άτομα ή περιουσία Προστασία κατά της λειτουργίας χωρίς υγρό / μετρητής παροχής Σε δεξαμενές, οι οποίες είναι εν μέρει άδειες, ενδέχεται να σχηματιστεί εκρηκτικό μείγμα ατμών. Οι αντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν χωρίς υγρό για να αποφευχθεί η μεταφορά εκρηκτικών ατμόσφαιρων από τις δεξαμενές αποθήκευσης σε άλλες περιοχές. Ο πελάτης θα πρέπει να εγκαταστήσει δείκτες στάθμης στις δεξαμενές ή μετρητές παροχής στην πλευρά εξόδου των αντλιών για να εμποδίσει τη λειτουργία τους χωρίς υγρό. Η εισαγωγή αέρα θα πρέπει να αποφευχθεί. Ελέγχετε τακτικά τις γραμμές αναρρόφησης για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές Ανίχνευση διαρροής διαφράγματος Κατά τη λειτουργία, οι αντλίες δεν πρέπει να αποτελέσουν πηγή ανεπίτρεπτων διαρροών μέσου (αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση δοσομέτρησης καύσιμων μέσων). Η αξιολόγηση του σήματος διαρροής διαφράγματος (ηλεκτρικά μονωμένη επαφή μαγνητικών ελασμάτων) της ανίχνευσης διαρροής διαφράγματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει αμέσως η αντλία. 6. Θέση σε λειτουργία Για δοσομετρικά καύσιμα μέσα, δείτε την ενότητα Επιτρεπόμενα δοσομετρικά μέσα. Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης των αντλιών. Οι αντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν με κλειστές βαλβίδες και συνδέσμους. Tην πρώτη φορά που εκκινείται η αντλία ή όταν επανεκκινείται μετά την εκκένωση της δοσομετρικής κεφαλής, ενδέχεται να σχηματιστούν εκρηκτικά μείγματα ατμών. Η αντλία πρέπει να λειτουργεί με πλήρως γεμάτη δοσομετρική κεφαλή κατά την εκκίνηση και την επανεκκίνηση: Γεμίστε τη δοσομετρική κεφαλή και τη γραμμή αναρρόφησης με το δοσομετρικό μέσο, ή, με πεπληρωμένη αναρρόφηση, απαερώστε τη γραμμή εκροής για να μπορέσει το δοσομετρικό μέσο να ρεύσει μέσα στη δοσομετρική κεφαλή. 6

7 7. ΤΛειτουργία 8.3 Παρελκόμενα / περιφερειακός εξοπλισμός 7.1 Οδηγίες ασφαλείας Για τη λειτουργία της αντιεκρηκτικής αντλίας 8. Συντήρηση 8.1 Καθαρισμός Ο καθορισμός των καταλλήλων χρονικών διαστημάτων αποτελεί ευθύνη του χειριστή. εν πρέπει να επιτρέπεται η συγκέντρωση σκόνης > 5 mm. 8.2 Λίπανση Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης των αντλιών. Οι αντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν με κλειστές βαλβίδες και συνδέσμους. Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό, ακόμη και κατά τη θέση σε λειτουργία/εκ νέου θέση σε λειτουργία. Σφάλματα, π.χ. μείωση της δοσομετρικής απόδοσης, ενδέχεται να προκληθούν λόγω ζημίας στην αντλία, που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο έκρηξης. Σε περίπτωση σφάλματος κατά τη λειτουργία, η αντλία πρέπει να σταματήσει αμέσως και το σφάλμα να διορθωθεί. Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρμανσης των αντλιών. Οι προδιαγεγραμμένες λειτουργίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σε τακτά διαστήματα για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/9/EC. Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση θερμότητας λόγω εναποθέσεων σκόνης στην αντλία, η αντλία πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα. Ελέγχετε την αντλία τακτικά για δημιουργία θορύβου. Τα έδρανα δεν πρέπει να υπερθερμαίνονται. DMH 25X και DMH 28X: Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού κάθε δύο εβδομάδες. Εάν δεν υπάρχει αρκετό λάδι, σταματήστε αμέσως την αντλία και προσθέστε λάδι. Αλλάζετε το λάδι κάθε 8000 ώρες λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι που έχει εγκριθεί από την Grundfos. DMX 226: Η βαλβολίνη πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 8000 ώρες λειτουργίας από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή. Κίνδυνος λόγω σχηματισμού εκρηκτικών ατμών: Όλα τα παρεμβύσματα, βιδωτές συνδέσεις και βίδες απαέρωσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν και ότι είναι στεγανά. 8.4 Εργαλεία και εργασία συντήρησης Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα υπερχείλισης (εάν έχει εγκατασταθεί) για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της. Σε περίπτωση σφάλματος σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, η βαλβίδα υπερχείλισης πρέπει να παρεμποδίσει την υπερφόρτωση και υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο στη γραμμή αναρρόφησης ή στον αυλό αναρρόφησης, και καθαρίστε το, εάν είναι απαραίτητο. Οκαθορισμός των καταλλήλων χρονικών διαστημάτων αποτελεί ευθύνη του χειριστή. Ελέγχετε τακτικά τις γραμμές για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές. Εργαλεία που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Παράρτημα Α πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις λειτουργίες αντλιών σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Υπάρχει γενική απαγόρευση στη χρήση οποιουδήποτε τύπου χαλύβδινου εργαλείου στη Ζώνη 1, εάν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω υλικών που ανήκουν στην Ομάδα Έκρηξης IIC και υδροθείου, οξειδίου του αιθυλενίου ή μονοξειδίου του άνθρακα. Η συντήρηση της αντλίας πρέπει να εκτελείται σε μη εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η περιοχή στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν επισκευές δεν είναι δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η αρχική διαμόρφωση της αντλίας δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Για πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας. 9. ήλωση συμμόρφωσης / πιστοποιητικά Η δήλωση συμμόρφωσης EK στην αρχή του φυλλαδίου αυτού αντικαθιστά τη δήλωση συμμόρφωσης στις γενικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που συνοδεύουν την αντλία. Τυχόν μετατροπές στην αντλία χωρίς την έγκρισή μας θα ακυρώσουν αυτή τη δήλωση. Πριν την εγκατάσταση της αντλίας, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα στο οποίο εγκαθίσταται συμμορφώνεται με τις διατάξεις των οδηγιών. Η θέση σε λειτουργία απαγορεύεται εάν αυτό δεν έχει καθιερωθεί. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό δοκιμής συνοδεύει την αντλία σε CD (στα Αγγλικά και τα Γερμανικά). Ελληνικά (GR) Υπόκειται σε τροποποιήσεις. 7

8 8

9 9

10 10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Εταιρίες Grundfos

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP GRUNDFOS INSTRUCTIONS Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Installation and operating instructions Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Declaration of conformity.....................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SP Οδηγίες ασφαλείας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

DMS, Variants A and AR

DMS, Variants A and AR GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variants A and AR Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 221. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 221. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 1 οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CMV. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CMV. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CMV Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CMV,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργική βαλβίδα

Πολυλειτουργική βαλβίδα ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Πολυλειτουργική βαλβίδα Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σελίδα 1. Οδηγίες ασφαλείας 3 1.1 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro MPC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro MPC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Hydro MPC Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η εταιρεία Grundfos Alldos δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMP, -N, -R. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMP, -N, -R. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMP, -N, -R Instlltion nd operting instructions Declrtion of Conformity We, Grundfos, declre under our sole responsibility tht the products BMP, to which this declrtion reltes, re

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products BMPX, to which this declaration relates,

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-SiFlux. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 190 570-Ed.01 / 2014-05-Wilo

Pioneering for You. Wilo-SiFlux. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 190 570-Ed.01 / 2014-05-Wilo Pioneering for You Wilo-SiFlux el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 190 570-Ed.01 / 2014-05-Wilo Σχ. 1: SiFlux Σχ. 2: 9 1 2 5 6 12 7 6 4 3 Σχ. 3: 5 6 12 7 Σχ. 4: 8 10 11 1 Γενικά... 3 2 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Installation and operating instructions

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Installation and operating instructions Wilo-TOP-Z de Einbau- und Betriebsanleitung it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione en Installation and operating instructions pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 D GB F GR TR S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας E Instrucciones de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You. nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας tr Montaj ve kullanma kılavuzu

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You. nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας tr Montaj ve kullanma kılavuzu Pioneering for You Wilo-Yonos PICO fr Notice de montage et de mise en service it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione es Instrucciones de instalación y funcionamiento pt Manual de Instalação e funcionamento

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.01 (GR-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 D GB F NL GR TR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control EC-Drain 2x4,0

Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 D Einbau- und Betriebsanleitung I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GB Installation and operating instructions P Manual de instalação e funcionamento F Notice de montage

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu Wilo-Star RS GB F NL I E S FIN H PL Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας AX 10, AX 12, AX 13 AXW 10, AXW 12, AXW 13 Κυκλοφορητές BIRAL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας More than pumps Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η BIRAL AG δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216

Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216 Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 81307010D (10/2014) Οδηγός εγκατάστασης www.sulzer.com Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216, Οδηγός εγκατάστασης Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντος Πληροφορίες προϊόντος EL Βαρούλκο Πεπιεσμένου Αέρα Βιομηχανικής Αλυσίδας Ανύψωσης Μοντέλα LC2A015S, LC2A030D, LC2A035S, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D, LC2A120D, LC2A180T και LC2A250Q (Σχ. MHP2659)

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα