«Το γυαλί είναι διάφανο, δφςκολα το καταλαβαίνει κανείσ. Αποτελείται από άμμο, φωτιά και ανκρϊπινθ πνοι είναι το πιο φκθνό υλικό, όμωσ και το πιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το γυαλί είναι διάφανο, δφςκολα το καταλαβαίνει κανείσ. Αποτελείται από άμμο, φωτιά και ανκρϊπινθ πνοι είναι το πιο φκθνό υλικό, όμωσ και το πιο"

Transcript

1

2 «Το γυαλί είναι διάφανο, δφςκολα το καταλαβαίνει κανείσ. Αποτελείται από άμμο, φωτιά και ανκρϊπινθ πνοι είναι το πιο φκθνό υλικό, όμωσ και το πιο μαγικό.» Dale Chihuly, γλφπτθσ γυαλιοφ.

3 Α ΟΜΑΔΑ-SUPERGLASS ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΘΑΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΓΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4 ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΗΣ

5 ΚΑΚΚΑΒΑ ΜΑΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΡΟΚΑ ΜΑΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥ ΧΗΣΤΟΣ

6

7 Οι ομάδερ μαρ ζηην ηάξη επγαζηήπιο ζε εςσάπιζηερ ζηιγμέρ δημιοςπγίαρ ΨΕΥΤΟΒΙΤΡΩ σπηζιμοποιώνηαρ διαθανή και αδιαθανή βαζικά σπώμαηα και πινέλα ζε απλά καθημεπινά σπηζηικά ανηικείμενα

8

9

10

11

12 ΙΣΤΟΙΑ, ΦΥΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

13 Η φφςθ δθμιοφργθςε το γυαλί πολφ πριν τον άνκρωπο. Οι αρχαίοι λαοί καταςκεφαηαν βζλθ, μαχαίρια και άλλα εργαλεία κακθμερινισ χριςθσ από ζνα μαφρο λαμπερό θφαιςτειογενι βράχο τον "οψιδιανό".

14 Οι Αιγφπτιοι μποροφν να κεωροφνται ςιμερα οι πρϊτοι υαλουργοί και τα πρϊτα γυάλινα μπουκάλια χρονολογοφνται γφρω ςτο 1500 π.χ. Η επανάςταςθ ςτθν υαλουργία ιρκε γφρω ςτον 1ο αιϊνα, όταν Σφριοι υαλουργοί είχαν τθν ιδζα να χρθςιμοποιιςουν ζνα μεταλλικό ςωλινα και φυςϊντασ να δθμιουργιςουν ςτο άλλο άκρο του ςχιματα από γυαλί.

15 Κατά τθ διάρκεια τθσ ωμαϊκισ αυτοκρατορίασ θ τζχνθ μεταφζρεται ςτθν ϊμθ. Ρωμαίοι υαλουργοί δθμιουργοφν κομψοτεχνιματα από γυαλί. Ήξεραν μάλιςτα να κόβουν, να διακοςμοφν και να χρωματίηουν το γυαλί χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ χρωματικζσ ουςίεσ.

16 1) Κοινό γυαλί: Παραςκευάηεται με ςυλλίπαςμα οξείδιο του νατρίου (12-18%) και ςτακεροποιθτι οξείδιο του αςβεςτίου (5-12%). Οριςμζνα άλλα οξείδια μπορεί να ςυμμετζχουν για λόγουσ απόδοςθσ χρωματιςμϊν. 2) Γυαλί μολφβδου: Παραςκευάηεται με αντικατάςταςθ του οξειδίου του νατρίου από οξείδιο του καλίου και του οξειδίου του αςβεςτίου από οξείδιο του μολφβδου (PbO). Η περιεκτικότθτα του PbO μπορεί να φκάνει και το 30%, αλλά το γυαλί με περιεκτικότθτα μζχρι 24% ςε PbO χαρακτθρίηεται ωσ κρφςταλλο. 3) Γυαλί βορίου: Είναι γνωςτότερο με τθν εμπορικι ονομαςία «Pyrex». Η ςφςταςι του είναι οξείδιο του πυριτίου (70-80%), οξείδιο του βορίου B 2 O 3 (7-13%) μικρά ποςοςτά οξειδίων των αλκαλίων (4-8% Na 2 O και K 2 O, και 2-7% οξείδιο του αργιλίου (Al 2 O 3 ).

17 Γυαλί αργιλίου: Γυαλί αλκαλίων - βαρίου Οπτικά γυαλιά Κεραμικό γυαλί:

18 Περιζχει περίπου 20% οξειδίου του αργιλίου, μικρά ποςοςτά οξειδίων του βορίου και του μαγνθςίου, αλλά πολφ μικρό ποςοςτό οξειδίων των αλκαλίων. Σο γυαλί αυτοφ του τφπου είναι ιδιαίτερα κερμοανκεκτικό και χρθςιμοποιείται ςε καλάμουσ καφςεων, ςε γυαλιά οργάνων μζτρθςθσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν και ςε λαμπτιρεσ αλογόνου, ςτουσ οποίουσ θ κερμοκραςία αυτοφ του γυαλιοφ μπορεί να φκάςει και τουσ 750 ο C.

19 Είναι γυαλί με οξείδια του αργιλίου και του λικίου να ςυμμετζχουν ςτθ ςφςταςι του και, λόγω κερμοανκεκτικότθτασ, ζχει βρει εφαρμογι ωσ: πυρίμαχο διάφανο υλικό ςε κφρεσ κλιβάνων, κατόπτρων τθλεςκοπίων, υαλοποίθςθσ πλακιδίων διαςτθμοπλοίων, αλλά και ςε οικιακζσ ςυςκευζσ (υαλοκεραμικζσ εςτίεσ μαγειρζματοσ κτλ.).

20 Δεν ζχουν ςτακερι ςφςταςθ, αλλά αυτι ποικίλει ανάλογα με τον τφπο που απαιτείται κάκε φορά. Σα ςυναντοφμε: ςτθν καταςκευι γυαλιϊν οράςεωσ και θλίου, ςε ςυςκευζσ όπωσ φωτογραφικζσ μθχανζσ, βιντεοκάμερεσ και μικροςκόπια (καταςκευι φακϊν) και ςε ςυςκευζσ ακριβείασ (οπτικά όργανα πλοιγθςθσ, κάτοπτρα, τθλεςκόπια κτλ.).

21 Σο γυαλί παραςκευάηεται με ςφντθξθ χαλαηιακισ άμμου, θ οποία αποτελεί το βαςικό ςυςτατικό του, ενόσ ι περιςςότερων ςυλλιπαςμάτων και ενόσ ι περιςςότερων ςτακεροποιθτϊν. Αν δεν χρθςιμοποιθκεί ςτακεροποιθτισ, τότε το γυαλί γίνεται εφκρυπτο και αποςακρϊνεται από το νερό. Σο κοινό γυαλί παραςκευάηεται με ςφντθξθ χαλαηιακισ άμμου (SiO2) (73,7%), ανκρακικοφ νατρίου (κοιν. όδα, Na2CO3)) (16%), οξειδίου του καλίου (K2O) (0,5%) (ςυλλιπάςματα) και ανκρακικοφ αςβεςτίου (κοιν. αςβεςτόλικου (CaCO3)) (5,2%) ανκρακικοφ μαγνθςίου (MgCO3) (3,6%) και οξειδίου του αργιλίου (Al2O3) (1%) (ςτακεροποιθτζσ).

22

23 Από τον 19ο αιϊνα, διάφορα είδθ φανταχτεροφ γυαλιοφ άρχιςαν να γίνονται ςθμαντικά ςε διάφορουσ κλάδουσ των διακοςμθτικϊν τεχνϊν. Σο Cameo γυαλί το οποίο αναβίωςε για πρϊτθ φορά από τουσ Ρωμαίουσ, χρθςιμοποιείται για τα κομμάτια ςε ζνα νεοκλαςικό ςτυλ. Η Art Nouveau κυκλοφορίασ, ιδίωσ ζκανε τθ μεγάλθ χριςθ του γυαλιοφ, με René Lalique, Emile Galle, Daum και τθσ Nancy ςθμαντικά ονόματα ςτο πρϊτο γαλλικό κφμα του κινιματοσ, που παράγουν χρωματιςτά βάηα και παρόμοια κομμάτια, ςυχνά ςε κόςμθμα από γυαλί.

24 Louis Comfort Tiffany ςτθν Αμερικι που ειδικεφεται ςτθν κοςμικι βιτρό, κυρίωσ από φυτικά κζματα, τόςο ςτο πάνελ και ςτισ διάςθμεσ λάμπεσ του. Από τον 20ο αιϊνα, κάποιοι καλλιτζχνεσ του γυαλιοφ άρχιςαν να εργάηονται ωσ γλφπτεσ, ςτόχοσ των οποίων ιταν θ παρατιρθςθ τθσ επίδραςθσ του γυαλιοφ ωσ μζροσ των καλϊν τεχνϊν.

25 Αμμοσ Ανκρακικι όδα Δολομίτθσ Αςβεςτόλικοσ Νεφελίνθσ Θειϊκό Νάτριο Ανκρακασ κόνθ Καυςτικι όδα Ταλόκραυςμα

26 SiO 2 διοξείδιο του πυριτίου Na 2 CO 3 ανκρακικό νάτριο MgCO 3 ανκρακικό μαγνιςιο CaCO 3 ανκρακικό αςβζςτιο Al 2 O 3 τριοξείδιο του αργιλίου Na 2 SO 4 κειικό νάτριο C άνκρακασ CaSO 4 κειικό αςβζςτιο NaOH υδροξείδιο του νατρίου Γυαλί (FLOAT)

27 Σο γυαλί παράγεται: 1. Ωσ Φυςικό Κοίταςμα 2. Ωσ υνκετικό Προϊόν 3. Ωσ Αζριο Απόβλθτο (Ηλεκτρικό Φίλτρο) 4. Μζςω τθσ Ανακφκλωςθσ

28

29 ςτερεό υψθλισ ςκλθρότθτασ άμορφο υλικό μθ κρυςταλλικισ δομισ εφκραυςτο διαφανζσ (για το φάςμα του ορατοφ φωτόσ) μονωτικό υλικό χθμικά και βιολογικά αδρανζσ

30

31 Υαλόνθμα: Καταςκευάηεται από ποικίλουσ τφπουσ γυαλιοφ ςε μορφι νιματοσ με πολλαπλζσ χριςεισ. Το κοινό γυαλί παρζχει νιματα κατάλλθλα για καταςκευι μονϊςεων (υαλόμαλλο), ενϊ το γυαλί βορίου δίνει υαλόνθμα από το οποίο καταςκευάηονται υφαντικζσ δομζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ενίςχυςθ καταςκευϊν από πλαςτικό, όπωσ: κράνθ, μικρά ςκάφθ, ςαςί αυτοκινιτων, ςωλθνϊςεισ κτλ. και είναι γνωςτό με το εμπορικό όνομα Fiberglass

32 Οι οπτικζσ ίνεσ χρθςιμοποιοφνται, επίςθσ, ςτθν τεχνολογία των τθλεπικοινωνιϊν. Χάρθ ςτθ χριςθ τουσ αναπτφχκθκαν πολφ θ τθλεφωνία, τα δίκτυα υπολογιςτϊν και το Διαδίκτυο.

33

34 ΣΟ ΓΤΑΛΙ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ε: oκακθμερινά αντικείμενα oτθν αρχιτεκτονικι oτθν διακόςμθςθ

35 Σο Γυαλί ςτθν Αρχιτεκτονικι

36 Το αρχιτεκτονικό γυαλί ονομάηεται Φαλοσ και δθμιουργείται εάν αναμειχκοφν τρεισ διαφορετικζσ ανόργανεσ ουςίεσ : Η χαλαηιακι άμμοσ (διοξείδιο του πυριτίου - SiO 2 ) το ανκρακικό νάτριο (Σόδα - Na 2 CO 3 ) ανκρακικό αςβζςτιο (αςβεςτόλικοσ ι δολομίτθσ)

37 Χαρακτθριςτικά αρχιτεκτονικοφ γυαλιοφ τερεό υψθλισ ςκλθρότθτασ (7 ςτθν κλίμακα Mohs). Μθ κρυςταλλικισ δομισ άμορφο υλικό. Εφκραυςτο. Σα κραφςματά του είναι οξφλθκτα. Διαφανζσ για το φάςμα του ορατοφ φωτόσ. Δυςκερμαγωγό και μονωτικό υλικό. Αδρανζσ χθμικά και βιολογικά.

38 Μονό άκραυςτο γυαλί το οποίο προςφζρει: ψθλι αντοχι πρόςκρουςθσ ψθλι αντοχι ςε πίεςθ ψθλι αντοχι ςε απότομεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ μικρά, αμβλεία κομμάτια Διαφγεια

39 Διαφγεια Αςφάλεια Αντιδιειςδυτικι ικανότθτα Εφκολθ διαχείριςθ. προςταςία από διάρρθξθ ςτακερότθτα ςε περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ

40 Σα υλικά αυτά εφαρμόηονται ςτα τηάμια και ζχουν τθν ιδιότθτα να μεταβάλλονται από διαφανι ςε γαλακτόχρωμα, όταν ανζβει θ κερμοκραςία του χϊρου. Τα κερμοχρωμικά υλικά

41 Ρροςόψεισ Φεγγίτεσ Βιτρίνεσ Ειςόδουσ Θόλουσ Επιτυγχάνεται θ χωρικι αλλθλοδιείςδυςθ

42 Σκάλεσ Κουπαςτζσ Χωρίςματα Κατοικίεσ με γυάλινο περίβλθμα Γυάλινο δάπεδο Καμπυλόγραμμα γυάλινα ςτζγαςτρα Γυάλινο πάτωμα πιςίνασ Κουρτίνεσ από γυαλί Υλικό διακόςμθςθσ ςτο μπάνιο και τθ κουηίνα

43

44 Mies van der Rohe - Απσιηέκηοναρ. O Mies van der Rohe άπσιζε γύπυ ζηο 1920 να διεπεςνά ηον αιζθηηικό ανηίκηςπο ηυν γςάλινυν πποζότευν ζηα κηίπια. Το πεπίπηεπο ηος Γεπμανικού Reich ζηη Διεθνή Έκθεζη ηηρ Barcelona ηο 1929.

45 Εικόνεσ γυάλινων οικθμάτων Γυάλινο Δάπεδο Πιςίνασ

46 κουρτίνεσ από γυαλί

47 γυάλινθ ςκάλα και κουπαςτι

48

49 το ακλθτικό κζντρο αναψυχισ ςτο SaintCloud ςτθ Γαλλία, οι αρχιτζκτονεσ ζντυςαν τθν πρόςοψθ του κτιρίου με χρωματιςτό γυαλί. Ο ςυνδυαςμόσ των χρωμάτων ςτα γυαλιά και ο φωτιςμόσ ζγινε με τζτοιο τρόπο ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι εντυπωςιακό.

50 Εντελϊσ ακατάλλθλο για όςουσ ζχουν υψοφοβία αλλά εξαιρετικι εμπειρία για τουσ τολμθροφσ που πατάνε ςτο μπαλκόνι του WillisTower. Σα γυάλινα μπαλκόνια βρίςκονται ςε φψοσ 1353 πόδια ενϊ θ κζα τθσ πόλθσ του ΣΙΚΑΓΟ από κάτω είναι απαράμιλλθ.

51 Η πυραμίδα του Λοφβρου είναι ζργο του αρχιτζκτονα IM Pei και βρίςκεται ςτθν είςοδο του ΛΟΥΒΟΥ. Είναι ζνα από τα πιο φθμιςμζνα ζργα αρχιτεκτονικισ με γυαλί μζχρι ςιμερα. Αυτι θ πυραμίδα φτάνει ςε φψοσ τα 70 πόδια και αποτελείται από 673 τμιματα γυαλιοφ από τθ κορυφι ωσ τθν βάςθ.

52 Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ, Αίγυπτοσ Η Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ είναι ζνα ζνα μεγάλοσ τριγωνικόσ δίςκοσ, που κυμίηει θλιακό ρολόι, ενϊ θ γυάλινθ οροφι τθσ κατθφορίηει απαλά προσ τθ κάλαςςα. τουσ εντυπωςιακοφσ τοίχουσ από γκρι γρανίτθ είναι ςκαλιςμζνοι χαρακτιρεσ από πάνω από 100 διαφορετικζσ γλϊςςεσ του κόςμου. Επιπλζον, μία τεράςτια τεχνθτι λίμνθ αντανακλά τον γαλάηιο ουρανό, ςυμπλθρϊνοντασ τθν ομορφιά του ςπουδαίου μνθμείου.

53 Στθν Κίνα θ πιο κεαματικι όπερα ςτον κόςμο Σαν δφο τεράςτια βότςαλα, που ξεβράςτθκαν ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ρερλ, μοιάηουν τα κτιρια τθσ νζασ όπερασ Σα δφο κτίριά τθσ μοιάηουν ςαν τεράςτια βότςαλα που ξεβράςτθκαν ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Περλ, πάνω ςτον οποίο ςτζκεται θ πόλθ. Σο τραχφ ςχιμα τουσ περιβάλλεται από τεράςτια τρίγωνα από γρανίτθ, με γυάλινεσ προεξοχζσ. Σο ζνα βότςαλο ςτεγάηει αμφικζατρο κζςεων, ενϊ το μικρότερο, τουσ πολλαπλοφσ χϊρουσ προβϊν, παραςτάςεων κ.ά.

54 Γυάλινα κτίρια ςτισ Βρυξζλλεσ τισ ΒΥΞΕΛΛΕΣ υπάρχουν πολλά επιβλθτικά γυάλινα κτίρια. Law Court Antwerp (1,000 μ2 γυαλί)

55

56 Covent Garden (16,000 μ2 γυαλί)

57 Espace Rolin-Fortis (3000 μ2 γυαλί)

58 Chrysalis (2500 μ2 γυαλί)

59 ΔΙΑΣΗΜΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΤΙΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Ζνα από τα μεγαλφτερα αρχιτεκτονικά κτιρια τθσ ΚΙΝΑΣ, για τθν τελευταία δεκαετία, είναι το Εκνικό Θζατρο. Πρόκειται για ζναν τεράςτιο κόλο από γυαλί και τιτάνιο, ζργο του ςπουδαίου αρχιτζκτονα και υπζρμαχου του γυαλιοφ, PaulAndreu

60

61 Fang Yuan Σο κτίριο Fang Yuan καταςκευάςτθκε το 2001, και βρίςκεται ςτθν πόλθ ενγιάνγκ. Αποτελεί ζνα ενδιαφζρον παράδειγμα τθσ Κινεηικισ αρχιτεκτονικισ γυαλιοφ που προςπακεί να παντρζψει τισ παραδοςιακζσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςχεδιαςμοφ. Ζχει 25 ορόφουσ, και είναι ςε ςχιμα νομίςματοσ. Η τετράγωνθ εςοχι ςτθν μζςθ, παραπζμπει ςτα παλιά Κινζηικα νομίςματα.

62

63 το Πεκίνο βρίςκεται ακόμα ζνα κτίριο που ςυηθτείται ςυχνά για τον ανορκόδοξο ςχεδιαςμό του. Αυτό το κτίριο, που είναι θ ζδρα CCTV, είναι ευρζωσ γνωςτό ωσ κτίριο «Η». Πρϊτα καταςκευάςτθκαν δφο ξεχωριςτοί πφργοι 44 ορόφων και ςτθν ςυνζχεια ενϊκθκαν με μια μεγάλθ οριηόντια γυάλινθ ςιραγγα γυαλί. Και πάλι, θ χριςθ του γυαλιοφ ιταν κακοριςτικι ςε αυτι τθν καταςκευι. Τα κεντρικά γραφεία τθσ CCTV ςτο Ρεκίνο

64

65 Shanghai Tower Η Κινζηικθ αρχιτεκτονικι κα ςυνεχίςει να βαςίηεται και ςτο μζλλον ςτο γυαλί ωσ βαςικό δομικό υλικό. Σο Shanghai Tower είναι υπό καταςκευι και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το Θα ζχει φψοσ 632 μζτρα.

66

67

68

69 Το αρχιτεκτονικό γραφείο Selgas Cano, δθμιοφργθςε μια γυάλινθ κάψουλα ςτθ μζςθ ενόσ ιςυχου ιςπανικοφ δάςουσ. Ο εξωτερικόσ τοίχοσ και θ οροφι του γραφείου είναι εξολοκλιρου από γυαλί, με αποτζλεςμα οι εργαηόμενοι και τισ τζςςερισ εποχζσ του χρόνου είναι ζνα με τθ φφςθ.

70 Το Γυαλί Στθν Τζχνθ Και Στθν Διακόςμθςθ

71

72

73

74 Art Glass είναι διεκνισ όροσ τθσ ςφγχρονθσ, κυρίωσ καλλιτεχνικισ, υαλουργίασ που ωσ ευρφτατοσ όροσ αγκαλιάηει μία πολφ μεγάλθ ποικιλία τεχνικϊν εφαρμογϊν, κφριο υλικό τθσ οποίασ είναι το γυαλί. Περιλαμβάνει τισ πολυποίκιλεσ τεχνικζσ καταςκευισ των βιτρϊ, τθν τεχνικι του λειωμζνου / φυςθτοφ γυαλιοφ, τθν τεχνικι του ςκαλίςματοσ και τθσ χαρακτικισ, του ανάγλυφου και τθσ αμμοβολισ και φυςικά τθν ιδιότυπθ γλυπτικι με γυαλί ι ςυνκζςεισ αυτοφ.

75

76

77

78 Θ Lamont Karen (Karen La Monte) είναι από τθ Νζα Τόρκθ, αλλά τα τελευταία χρόνια ηει και εργάηεται ςτθν Σςεχικι Δθμοκρατία. Πολλά από τα ζργα τθσ ζχουν αγοραςτεί από διάςθμα μουςεία όλου του κόςμου. Όλεσ οι δθμιουργίεσ τθσ είναι καταςκευαςμζνεσ εξολοκλιρου από γυαλί, κάτι που δφςκολα κα το πιςτζψει κάποιοσ βλζποντασ τα ζργα τθσ...

79

80

81

82

83

84 Κακϊσ ο ιλιοσ κατθφορίηει τον ορίηοντα ςτο Zadar τθσ Κροατίασ μια εικαςτικι παρζμβαςθ που ονομάηεται «χαιρετιςμόσ ςτον ιλιο», φωτίηεται ςε αρμονία με τα κφματα τθσ Αδριατικισ και υπό τουσ κεςπζςιουσ ιχουσ τθσ μουςικισ από το «όργανο τθσ κάλαςςασ». Θ εικαςτικι παρζμβαςθ είναι ζργο του Κροάτθ Αρχιτζκτονα Nikola Bašić. Θ παρζμβαςθ ολοκλθρϊνεται από μια ςφνκεςθ 300 φωτοβολταϊκϊν πολυεπίπεδων πάνελ γυαλιοφ που τοποκετικθκαν ςτθν προκυμαία ςε ςχιμα κφκλου. Σαυτόχρονα με ζνα από τα πιο όμορφα θλιοβαςιλζματα ςτον κόςμο, τα ςτοιχεία φωτιςμοφ ςτον κφκλο, και μετά από ζνα ιδιαίτερα προγραμματιςμζνο ςενάριο, παράγουν μια καυμάςια, και εξαιρετικά εντυπωςιακι εμφάνιςθ του φωτόσ ςτο ρυκμό των κυμάτων και τουσ ιχουσ του «οργάνου τθσ κάλαςςασ».

85

86 Ακόμα και ςτθ Ρωςία οι ςτάςεισ λεωφορείων ζχουν εικαςτικζσ παρεμβάςεισ από γυαλί

87

88

89 Θ κακολικι εκκλθςία και οι Ευρωπαίοι αριςτοκράτεσ ιταν αυτοί που πρϊτοι χρθςιμοποίθςαν το βιτρϊ ηωγραφίηοντασ το κομμζνο γυαλί. Θ εκκλθςία το αγάπθςε ιδιαίτερα γιατί το παιχνίδι του ιλιου με το γυαλί ςκορποφςε μζςα ςτο ναό, μαγικζσ χρωματικζσ αντανακλάςεισ που δθμιουργοφςαν ςτουσ πιςτοφσ ζντονθ κατανυκτικι διάκεςθ. τισ αρχζσ του 1900 ζνασ πλοφςιοσ χρυςοχόοσ ο Tifany ταξίδεψε το vitro ςτθν Αμερικι, χρθματοδότθςε εξαίρετουσ ευρωπαίουσ τεχνίτεσ όπωσ ο Opalios και με χθμικζσ προςκικεσ ςτον καυτό πολτό του γυαλιοφ άρχιςαν τα πρϊτα χρωματιςτά γυαλιά που προσ τιμιν του τεχνίτθ αυτοφ ονομάςτθκαν και ζγιναν παγκοςμίωσ γνωςτζσ οι οπαλίνεσ. τισ μζρεσ μασ πια ζχει αποκτιςει μεγάλθ φιμθ και χαίρει μεγάλθσ εκτίμθςθσ από τον κόςμο.

90 Ανάλογα με το είδοσ του γυαλιοφ το ςθμείο τιξεωσ βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ C. ε αυτι τθ κερμοκραςία το γυαλί τικεται (γίνεται ςαν μζλι) ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ των διάφορων κομματιϊν μεταξφ τουσ και θ μορφοποίθςθ τουσ. Είναι εφικτι λοιπόν θ καταςκευι αντικειμζνων υψθλοφ καλλιτεχνικοφ επιπζδου, όπου ςυνδυάηονται χρϊματα, ςχζδια και υλικά αφοφ θ φανταςία είναι φυςικά ανεξάντλθτθ. Θ τεχνικι FUSING λοιπόν απαιτεί,γνϊςθ,επιμονι και φανταςία. ΣΕΧΝΙΚΗ F U S I N G

91 Σο περίφθμο παράκυρο που φιλοτζχνθςε ο Mucha ςτο Katedrala sv. Vita (Ρράγα)

92

93

94 Σα τελευταία χρόνια, ζχει μπει ςτον κόςμο τθσ διακόςμθςθσ, μία νζα τεχνικι ςτθν καταςκευι του διακοςμθτικοφ γυαλιοφ. Ονομάηεται fusing και ιρκε για να αντικαταςτιςει το βιτρό, ςε μοντζρνο επίπεδο τουλάχιςτον. Το fusing είναι θ τεχνικι ψθςίματοσ του γυαλιοφ ςε κλίβανο μεταξφ 593 και 816 βακμϊν κελςίου. Το ψιςιμο, γίνεται ςε 3 διαδοχικζσ φάςεισ μζχρι να επζλκει το τελικό αποτζλεςμα.

95 Σο fusing μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κακαρά για διακοςμθτικό ςκοπό, ςε χρθςτικά αντικείμενα όπωσ ταςάκια, βάηα, πιατζλεσ, κ.λ.π., ςε κακρζφτεσ, ςε παράκυρα, ζπιπλα, διαχωριςτικά και οπουδιποτε αλλοφ χρθςιμοποιείται κρφςταλλο. Με λίγα λόγια, είναι θ μοντζρνα εφαρμογι ςτθ κζςθ των Βιτρϊ. Δθμιουργεί πολφ ωραία αίςκθςθ όταν φωτίηεται εςωτερικά, ειδικά όταν είναι τοποκετθμζνο ςε οροφζσ.

96 Παρότι ςτθ χϊρα μασ το fusing εμφανίςκθκε πριν 2 δεκαετίεσ περίπου, πθγαίνοντασ πίςω ςτο χρόνο, ανακαλφπτουμε τισ πρϊτεσ μορφζσ τεχνικισ fusing, ςτθν Αίγυπτο του 2000 π.χ. Κάποιοι ιςτορικοί ερευνθτζσ, υποςτθρίηουν πωσ θ τεχνικι ανακαλφφκθκε από τουσ ωμαίουσ που ιταν αρκετά ενεργθτικοί υαλουργοί και χρθςιμοποιοφνταν για αιϊνεσ, μζχρι να ανακαλυφκεί το φυςθτό γυαλί.

97

98

99

100

101

102 Οι άνκρωποι είναι ςαν τα παράκυρα με ηωγραφιςμζνο γυαλί. Σαν βιτρϊ. Λάμπουν και γυαλίηουν όςο ο ιλιοσ περνά από μζςα τουσ. Πμωσ όταν πζςει το ςκοτάδι, θ αλθκινι ομορφιά τουσ φανερϊνεται μόνο από το φωσ που βγαίνει από μζςα...

Γυάλινθ Συςκευαςία και Ανακφκλωςθ

Γυάλινθ Συςκευαςία και Ανακφκλωςθ Γυάλινθ Συςκευαςία και Ανακφκλωςθ Τι είναι το γυαλί ςτερεό και άμορφο θμιδιάφανο ι διάφανο ςτο ορατό φωσ, αδιάφανο ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία εφκραυςτο άκαμπτο ςκλθρό χθμικά και βιολογικά αδρανζσ πλιρωσ

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι Σθλεςκόπιο Σο τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Σα πρϊτα γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Λφκειο Ακρόπολθσ 2015 Επιμζλεια Μάριοσ Πουργουρίδθσ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Η πιο κάτω μπάλα αφινεται να πζςει από το ςθμείο Α,κτυπά ςτο ζδαφοσ ςτο ςθμείο Ε και αναπθδά ςε μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα χάρεσ ειςόδου Εξόδου Εξοπλιςμόσ Αζρα/ Νερό

Πλατφόρμα χάρεσ ειςόδου Εξόδου Εξοπλιςμόσ Αζρα/ Νερό Κακαριςμόσ Αίκουςασ Κακαριςμόσ Ψευδοροφισ Κακαριςμόσ Φίλτρων Κλιματιςτικϊν Κακαριςμόσ θμάνςεων Κατθγοριϊν Κακαριςμόσ Σοίχου πίςω από το ταμείο Κακαριςμόσ Ραφιϊν & Προϊόντων Αντικατάςταςθ Φκαρμζνων Σιμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ. Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ

Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ. Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ Καθαριςμόσ Αντλιών Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ Καθαριςμόσ Νηςίδασ Κουβάσ Νερού Κάδοσ Απορριμμάτων Καθαριςμόσ Ψηλών Σημείων Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. το ςτιγμιότυπο αρμονικοφ μθχανικοφ κφματοσ του χιματοσ 1, παριςτάνονται οι ταχφτθτεσ ταλάντωςθσ δφο ςθμείων του.

Α2. το ςτιγμιότυπο αρμονικοφ μθχανικοφ κφματοσ του χιματοσ 1, παριςτάνονται οι ταχφτθτεσ ταλάντωςθσ δφο ςθμείων του. ΘΕΜΑ Α. Στισ ερωτήςεισ Α1-Α4 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ ερϊτηςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτην επιλογή η οποία ςυμπληρϊνει ςωςτά την ημιτελή πρόταςη. Α1. τθ ςφνκεςθ δφο απλϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Α) Να χαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ και να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ: a. Όταν πρόκειται να ενωκοφν δυο άτομα, τα θλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά Τάξη Β Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά k 2 9 9 10 Nm 2 1. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μq και q 2 = + 3 μq, βρίςκονται

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Mendeleev(1869): Ο πρώτοσ που ζκανε ταξινόμθςθ των ςτοιχείων Meyer(1870): Κατάταξθ των ςτοιχείων με βάςθ τθ ςχετικι ατομικι μάηα ΤΜΠΕΡΑΜΑ Οι ιδιότητεσ των

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

Πάτωμα Πλακάκια Εξοπλιςμόσ

Πάτωμα Πλακάκια Εξοπλιςμόσ Φρεςκάριςμα Διαγραμμίςεων Κίτρινο / Μαφρο Γκρι ςτισ βάςεισ των αντλιϊν Περιποίηςη Παρτεριών Εξωτερικό Αίθουςασ Roll Top Stand Προϊόντων Καθαριςμόσ Πλυντηρίου / Λιπαντηρίου Πάτωμα Πλακάκια Εξοπλιςμόσ Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικη ς Α Λυκει όυ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικη ς Α Λυκει όυ Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικη ς Α Λυκει όυ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Σο παρϊν ζγγραφο αφοφ το ςυμπλθρϊςετε, το αποκθκεφετε ςτον υπολογιςτι ςασ και το ςτζλνετε ωσ επιςυναπτόμενο (Attachment) ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σράπεζα θεμάτων Θετικού Προςανατολιςμού Κεφ. 1 Θέμα Δ

Σράπεζα θεμάτων Θετικού Προςανατολιςμού Κεφ. 1 Θέμα Δ Σράπεζα θεμάτων Θετικού Προςανατολιςμού Κεφ. 1 Θέμα Δ ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ 1.1 ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΒΟΛΗ 1. Τα ςκαλοπάτια μιασ ςκάλασ είναι όλα όμοια μεταξφ τουσ και ζχουν φψοσ h = 20 cm και πλάτοσ d = 40 cm. Από

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ ΚΑΜΠΤΛΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ Χριςιμεσ για τθν περιγραφι ομαλών και ελεφκερων ςχθμάτων Αμάξωμα αυτοκινιτου, πτερφγια αεροςκαφών, ςκελετόσ πλοίου χιματα χαρακτιρων κινουμζνων ςχεδίων Περιγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Εγκατάςταςη κυκλωμάτων φωτιςμοφ 2 Μια λάμπα που λειτουργεί με ζναν διακόπτη Αυτό είναι το ευκολότερο

Διαβάστε περισσότερα

cdna ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης Φώτο 1

cdna ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης Φώτο 1 cdna ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης Φώτο 1 Λόγοι για τουσ οποίουσ αναγκαςτικαμε να δθμιουργιςουμε τθ cdna βιβλιοκικθ Σα γονίδια των ευκαρυωτικών είναι αςυνεχι. Οι περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεισ δεν κόβουν ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΗΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ Παράςταςη ςταθεροφ ςημείου Παράςταςη αριθμών κινητοφ ςημείου 2 Παράςταςη ςταθεροφ ςημείου Στθν παράςταςθ αρικμϊν ςτακεροφ ςθμείου (Fixed

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα