Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.gunet.gr/09_01.php"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.: (210) FAX: (210) ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πξάμε Ψηθιακές Υπηρεζίες Ακαδημαϊκών Ιδρσμάηων - Οριζόνηια Γράζη Υπνέξγν 2 Δηάξθεηα Δηαβνύιεπζεο Από :29/7/2011 Έωο: 25/8/2011 Φνξέαο (Αλαζέηνπζα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αξρή) Όλνκαηεπώλπκν Καζ. Λάδαξνο Μεξάθνο Υπεύζπλνπ Επηθνηλωλίαο γηα ηελ Πξάμε (όπωο αλαγξάθεηαη ζην εγθεθξηκέλν ΤΔΠ) Τειέθωλν Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε δηαβνύιεπζεο (θνξέα) Αλαθνξηθά κε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ ωο άλω ππνέξγνπ ζπκκεηείραλ 2 εηαηξείεο. Τα ζρόιηα πνπ ειήθζεζαλ ηεξνύληαη ζην θάθειν ηεο πξάμεο, θαη επεμεξγάζηεθαλ από ηελ GUnet. Ο Υπεύζπλνο Επηθνηλωλίαο γηα ηελ Πξάμε Καζ. Λάδαξνο Μεξάθνο Πξόεδξνο ΔΣ Σπλεκκέλα. 1) Πίλαθαο Απνηειεζκάηωλ Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΩΝ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Α/Α 1 A Αλάιπζε ππνδνκώλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ζει 15): Η πξνηεηλόκελε ππνδνκή δελ πξνζδηνξίδεη ηα κεγέζε ησλ δνκηθώλ ηεο ζηνηρείσλ δεκηνπξγώληαο πξνβιήκαηα ζε κηα ζεηξά από ηερληθά θαη αδεηνδνηηθά ζέκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ: Πξνβιήκαηα ζηε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο αθνύ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζνύλ νη επηδόζεηο ελόο ζπζηήκαηνο πνπ δελ πεξηγξάθεηαη σο πξνο ηελ πνζόηεηα ή θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ. Πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε αξρηηεθηνληθώλ πςειήο δηαζεζηκόηεηαο θαη δηακνηξαζκνύ ππνινγηζηηθνύ θνξηίνπ κε ιύζεηο όπσο ην Real Applications Clusters. Πξνβιήκαηα εγγπεκέλεο απόδνζεο ηόζν ζε επίπεδν ππνινγηζηηθήο ηζρύνο όζν θαη δηαζέζηκνπ εύξνπο δώλεο είηε ζε επίπεδν δηθηπαθήο δηαζύλδεζεο είηε ζε επίπεδν απνζεθεπηηθώλ κέζσλ. ΝΑΙ ελ κέξεη Σν πιηθό ηεο πξνηεηλόκελεο θεληξηθήο ππνδνκήο είλαη ζηε θάζε ηεο πξνκήζεηαο από ηελ ΔΓΔΣ ΑΔ κέζσ αλνηρηνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ θαη γηα απηό δελ είλαη δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ κε αθξίβεηα ηα κεγέζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνύ. (ΑΓΑ: 4Α36469ΗΡΥ-Μ) Oracle Hellas S.A. Πξνβιήκαηα ζε επίπεδν πηζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιύζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Θέκαηα αζθάιεηαο αθνύ δελ πεξηγξάθεηαη πνπζελά ν ηξόπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί απνκόλσζε από άιια πεξηβάιινληα πνπ ελδερνκέλσο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ ίδηα ππνδνκή θαζώο ζεκάησλ απνκόλσζεο δσληθνύ ζπζηήκαηνο ζε έλα N-tier πεξηβάιινλ. 2

3 2 A Αλάιπζε ππνδνκώλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ζει 15) Η ππνδνκή virtualization ζηεξίδεηαη ζηνλ Linux Hypervisor Kernel based Virtual Machine (KVM) : Η ORACLE πξνζθέξεη ηνλ Oracle VM Server γηα x86, πνπ βαζίδεηαη ζε ελεύθερο λογισμικό εηθνληθνπνίεζεο (server virtualization software) θαη έρεη βειηηζηνπνηεζεί γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ θαη ππνζηήξημεο νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ όπσο δεηείηαη από ηε δηαθήξπμε. Ο Oracle VM Server γηα x86 παρέχεται ελεύθερα, θαη ππνζηεξίδεη πιήξσο ηόζν Oracle όζν θαη κε Oracle εθαξκνγέο. εκεηώλεηαη όηη ε ORACLE αποκλείεται από ηνλ δηαγσληζκό κε ηελ πθηζηάκελή ηνπ κνξθή θαζώο δελ κπνξεί λα παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο όηαλ νη εθαξκνγέο ηεο εγθαζίζηαληαη ζε κε πηζηνπνηεκέλεο ιύζεηο ινγηζκηθνύ εηθνληθνπνίεζεο όπσο απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε. ε παξαγσγηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε θξίζηκν θαη απαηηεηηθό πεξηβάιινλ ζεσξνύκε ζσζηό ν πειάηεο λα θαξπνύηαη ηηο εγγπήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ δηαζθαιίδνπλ νη πηζηνπνηεκέλεο ιύζεηο ινγηζκηθνύ όπσο ν Oracle VM server. Η πηζηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ORACLE όπσο θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ κεγάισλ πξνκεζεπηώλ ινγηζκηθνύ εμαζθαιίδεη ζηελ πξάμε ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγώλ θαζώο απηή είλαη απνηέιεζκα εμαληιεηηθώλ δνθηκώλ ζε ειεγρόκελν πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ θαη πιηθνύ. ΝΑΙ Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο θαη δηακόξθσζεο ελαιιαθηηθώλ ππνδνκώλ εηθνληθνπνίεζεο πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ή θαη ελαιιαθηηθά ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ εθαξκνγώλ απεπζείαο ζε θπζηθνύο εμππεξεηεηέο, εθόζνλ απηό ηεθκεξησζεί επαξθώο από ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Oracle Hellas S.A. Κιείλνληαο ζεσξνύκε όηη δελ είλαη ζσζηό λα απνθιείεηαη από ην δηαγσληζκό (όπσο επίζεο θαη από ηνπο κειινληηθνύο δηαγσληζκνύο) ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο επηρεηξεκαηηθνύ ινγηζκηθνύ παγθνζκίσο, θαζώο θαη ην κεγάιν δίθηπν ζπλεξγαηώλ πνπ δηαζέηεη. Προτείνεται ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο θαη δηακόξθσζεο ελαιιαθηηθώλ ππνδνκώλ εηθνληθνπνίεζεο ή θαη ελαιιαθηηθά ηελ δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ εθαξκνγώλ απεπζείαο ζε θπζηθό πεξηβάιινλ. Με ηηο αιιαγέο απηέο ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνύ, δεκηνπξγώληαο θαιύηεξεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ 3

4 3 Α.3.3 Σερλνινγίεο θαη ζρέδην πινπνίεζεο έξγνπ ζει.24 Αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία εθαξκνγώλ (application service instance) αλά ίδξπκα κε δπλαηόηεηα απηόλνκσλ πξνζαξκνγώλ : Η απαίηεζε αλεμάξηεησλ application instances δελ είλαη ε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ. ύγρξνλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ παξέρνπλ αληίζηνηρεο δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο γηα δηαθξηηέο νξγαλσηηθέο νληόηεηεο κε απηέο πνπ απαηηνύληαη από ηελ δηαθήξπμε, ζην πιαίζην ελόο application instance. Δπηπιένλ ε απαίηεζε γηα 40 δηαθνξεηηθά application instances ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθνύο πόξνπο. ΟΧΙ Η αξρηηεθηνληθή αλεμάξηεησλ Application Service Instances αλά ίδξπκα εμαζθαιίδεη ηε απηνλνκία ησλ ιύζεσλ θαη ηελ επειημία δηαηεξώληαο ηελ πεξηπινθόηεηα ησλ επηκέξνπο ιύζεσλ ζε δηαρεηξίζηκν επίπεδν. Πξνηείλνπκε λα εμεηάζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ελαιιαθηηθή πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΑΠ ζηε βάζε όρη αλεμάξηεησλ application instances αλά ίδξπκα. 4 Α.3.3 Σερλνινγίεο θαη ζρέδην πινπνίεζεο έξγνπ ζει.25 Διαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηπινθόηεηαο ησλ δηεξγαζηώλ δηαρείξηζεο (δηαρείξηζε, αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνύ, ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ), αμηνπνηώληαο ηερλνινγίεο application sharing θαη shared read/write filesystems) Από ηελ αλάιπζε ησλ ππνδνκώλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ θαη εηδηθόηεξα ζην ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Απνζεθεπηηθνύο Πόξνπο πνπ ζα δηαηίζεληαη: 1. Γελ πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα γηα shared read/write filesystems ζηνπο εηθνληθνύο δίζθνπο δεδνκέλσλ, ελώ απαηηείηαη ζε άιια ζεκεία ηεο δηαθήξπμεο 2. Γελ πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα snapshotting / cloning ησλ εηθνληθώλ δίζθσλ ζπζηήκαηνο, παξόηη απηό απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ζε θάζε ζύγρξνλε εγθαηάζηαζε virtualization ΝΑΙ 1. Θα ππάξμεη δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο shared block/file storage γηα έλα ππνζύλνιν ησλ ρξεζηώλ. 2. Η δπλαηόηεηα snapshots/cloning ζα ππάξρεη θαη ζα ππνζηεξίδεηαη θαη ζηνπο δίζθνπο δεδνκέλσλ θαη ζηνπο δίζθνπο ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα από ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο εηθνληθώλ δίζθσλ δεδνκέλσλ δελ πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο block εηθνληθώλ δίζθσλ πνπ λα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξεο από κία εηθνληθέο κεραλέο. Σαπηόρξνλα δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλεμάξηεησλ εηθνληθώλ δίζθσλ πξνζβάζηκσλ κέζσ iscsi πξσηνθόιινπ (block δίζθνη) ή κέζσ NFS πξσηνθόιινπ (network δίζθνη). Πξνηείλνπκε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα εμεηάζεη ηελ δπλαηόηεηα 4

5 1. αλεμάξηεησλ εηθνληθώλ δίζθσλ πξνζβάζηκσλ κέζσ iscsi πξσηνθόιινπ (block δίζθνη) ή κέζσ NFS πξσηνθόιινπ (network δίζθνη) 2. snapshotting / cloning ησλ εηθνληθώλ δίζθσλ ζπζηήκαηνο Σα παξαπάλσ απνηεινύλ ζπλήζε ραξαθηεξηζηηθά ππνδνκώλ virtualization θαη εθηηκάηαη όηη ζα κεηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ πεξηπινθόηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ θόκβσλ εθαξκόδνληαο θνηλά απνδεθηέο πξαθηηθέο ζε 3-Tier αξρηηεθηνληθέο 5 Α.3.3 Σερλνινγίεο θαη ζρέδην πινπνίεζεο έξγνπ ζει.25: Λακβάλνληαο ππόςε ηελ απαίηεζε πινπνίεζεο δύν θόκβσλ (παξαγσγηθνύ θόκβνπ θαη θόκβνπ δνθηκώλ) θαζώο θαη ηηο απαηηήζεηο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο (clustering) ζε όια ηα επίπεδα ηεο αξρηηεθηνληθήο πξνθύπηεη όηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΣΔΑΠ ζα απαηηεζεί ζεκαληηθόο αξηζκόο εηθνληθώλ κεραλώλ. Τπό ην ζθεπηηθό απηό πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη επαξθώο από ηα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο. 1. Γηα λα γίλεη ε δηαζηαζηνιόγεζε ηεο ιύζεο θαη ν ππνινγηζκόο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ ρξήζεο, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηεηώλ πνπ ζα θηινμελνύλ ηνπο εηθνληθνύο εμππεξεηεηέο ηνπ ΣΔΑΠ θαη πνην είλαη ην πιάλν θαηαλνκήο ησλ πόξσλ απηώλ; Θα έρεη ν Αλάδνρνο ζηελ επζύλε δηαρείξηζήο ηνπ ηελ θαηαλνκή ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ ζε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό θπζηθώλ κεραλώλ πνπ ζα ηνπ δηαηεζνύλ; Αλ όρη πσο εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή απόδνζε ησλ παξερόκελσλ πόξσλ θαη κε ηη κεηξηθέο δηαπηζηώλεηαη απηό; 2. Δηδηθά γηα ηελ αμηνιόγεζε ππνδνκώλ virtualization έρνπλ αλαπηπρζεί πξόηππα κεηξνπξνγξάκκαηα όπσο ην SPECvirt_sc2010. Γηα ηελ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκώλ ηνπ datacenter ζεσξνύκε βαζηθό λα ελζσκαησζνύλ ζηελ δηαθήξπμε ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ κεηξνπξνγξακκάησλ γηα ηνπο δηαζέζηκνπο εμππεξεηεηέο ή γηα άιινπο αληίζηνηρεο δηακόξθσζεο. 3. Τπάξρεη πξόβιεςε γηα ζπζηνηρίεο εμππεξεηεηώλ (clusters) από ηελ ππνδνκή; (θαηαλνκή ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ ζε δηαθνξεηηθνύο θπζηθνύο θόκβνπο, network latency θ.α.); 4. Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνύο ππνζηήξημεο, αλαθνξάο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο ππνδνκήο datacenter. Πσο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη νη ρξόλνη απόθξηζεο ηνπ Αλαδόρνπ ΝΑΙ ελ κέξεη Σν πιηθό ηεο πξνηεηλόκελεο ππνδνκήο είλαη ζηε θάζε ηεο πξνκήζεηαο κέζσ αλνηρηνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ θαη γηα απηό δελ είλαη δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ κε αθξίβεηα ηα κεγέζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνύ. (ΑΓΑ: 4Α36469ΗΡΥ-Μ) Η θαηαλνκή ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ ζε θπζηθέο κεραλέο γίλεηαη από ηελ ππνδνκή απηόκαηα - ππνινγίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ θαη ην πθηζηάκελν θνξηίν. Η ζηαζεξή απόδνζε εμαζθαιίδεηαη από ηελ ζσζηή θαηαλνκή ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ κε βάζε ην θνξηίν ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ απηή κεηαβιεζεί ζεκαληηθά, ηόηε δύλαηαη λα αιιάμεη θαη ε θαηαλνκή ησλ εηθνληθώλ 5

6 ζπλάδνπλ κε ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο ππνδνκήο datacenter γηα πξνβιήκαηα εθείλα ε δηεξεύλεζε/επίιπζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ datacenter; Οη πεξηζζόηεξνη θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ όπσο απηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη από ηε δηαθήξπμε παξέρνπλ end-to-end ππνζηήξημε κόλν γηα πηζηνπνηεκέλα πξντόληα θαη εθδόζεηο ινγηζκηθνύ virtualization. ε πνην πξντόλ θαη έθδνζε ινγηζκηθνύ βαζίδεηαη ε ππνδνκή virtualization (hypervisor/orchestration) πνπ δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή; 6 Α.3.5 ζει.30 Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε απεπζείαο πξόζβαζε ζε ηδξπκαηηθέο ππεξεζίεο θαηαιόγνπ (LDAP) δελ ζα είλαη πάληα εθηθηή, νη SSO κεραληζκνί πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ε άληιεζε πιεξνθνξηώλ γηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαηά ηε θάζε εηζόδνπ (login) είλαη ε επηζπκεηή κέζνδνο γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη ηελ απόδνζε δηθαησκάησλ/ξόισλ ζην ηνπηθό ζύζηεκα : Από ηηο απαηηήζεηο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ελ ιόγσ δηαθήξπμεο δηαθαίλεηαη ε αλάγθε νινθιήξσζεο κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κέζσ Web Services (WS) ηα νπνία ζα παξέρνπλ ζηνηρεία από ηηο ππεξεζίεο θαηαιόγνπ (LDAP) ησλ ΟΥΙ κεραλώλ κε κεραληζκνύο live migration. Η ππεξεζία θαηά ηελ παξαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία ζα δηαζέηεη ηειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, θαζώο θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνύο θιηκάθσζεο αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ππεξεζία δηαζέηεη κεραληζκνύο παξαθνινύζεζεο θαη εηδνπνίεζεο, θαζώο θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλν θέληξν δηαρείξηζεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθό εηθνληθνπνίεζεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην ππξήλα ηνπ Linux (KVM).Σν ινγηζκηθό δηαρείξηζεο εηθνληθώλ κεραλώλ είλαη ην Ganeti (http://code.google.com/p/ganeti /) Σν SAML2 απνηειεί έλα επξέσο δηαδεδνκέλν ζηάληαξη πνπ ζηεξίδεηαη ζε θαιά θαζνξηζκέλνπο κεραληζκνύο επηθνηλσλίαο. Η πινπνίεζε ησλ κεραληζκώλ από ηα ηδξύκαηα εμαζθαιίδεηαη ζε ζπλερή βάζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 6

7 ηδξπκάησλ. Δλδεηθηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε κε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα SMS Aggregator αλαθέξεηαη: Θα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη ζηηο θόξκεο δεκηνπξγίαο ησλ ελεκεξώζεσλ, ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ παξαιήπηε είηε κε αλαδήηεζε ζηε ηνπηθή βάζε ρξεζηώλ είηε κέζσ ησλ ππεξεζηώλ θαηαιόγνπ ηνπ ηδξύκαηνο όηαλ απηό είλαη εθηθηό Θεσξνύκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαπηπρζνύλ WSs πνπ ζα παξέρνπλ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαηαιόγνπ, ε απαίηεζε ρξήζεο ησλ SSO/SAML2 κεραληζκώλ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ ηνπ πξνθίι ρξεζηώλ εηζάγεη επηπιένλ πεξηπινθόηεηα πινπνίεζεο θαη πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ινγηζκηθνύ SSO ρσξίο λα παξέρεη θάπνηα ηερληθά πιενλεθηήκαηα. Πξνηείλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε πξνηεηλόκελε ιύζε πεξηιακβάλεη νινθιήξσζε κέζσ WSs κε ηηο ηδξπκαηηθέο ππεξεζίεο θαηαιόγνπ ή κε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Identity Management, λα κελ είλαη απαηηεηή ε πινπνίεζε SAML2 attibute Statements κεραληζκώλ γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. ζηελ νκνζπνλδία ηεο ΔΓΔΣ θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. Γηα ην ιόγν απηό ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ ππνδνκώλ ζην ΓΑΠ είλαη ζεκειηώδεο αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ επηιεγεί ε παξάιιειε ρξήζε πην εμεηδηθεπκέλσλ κεραληζκώλ. Ο Υπεύζπλνο Επηθνηλωλίαο γηα ηελ Πξάμε Καζ. Λάδαξνο Μεξάθνο Πξόεδξνο ΔΣ 7