Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών"

Transcript

1 ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών

2

3 Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών

4 Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ 1963 Σόπνο γέλλεζεο: Κνθθηλόγεην Διαζζόλαο Ν. Λάξηζαο Όλνκα παηξόο: Γεώξγηνο Όλνκα κεηξόο: Βάτα Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Κσλ/λνπ Τδξαίνπ Ρόδνο Σει. επηθνηλσλίαο: Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: Οηθνγ. Καηάζηαζε: Έγγακνο κε δύν παηδηά ηξαηησηηθή ζεηεία:

5 2. ποσδές-σίηλοι ποσδών Πηπρηνύρνο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ Πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γηπισκαηνύρνο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο «Παηδηθό Βηβιίν θαη Παηδαγσγηθό Τιηθό» ησλ Σκεκάησλ Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γηπισκαηνύρνο Γηεηνύο Μεηεθπαίδεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε ζηε Γεληθή Αγσγή Γηδάθηνξαο ζην ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε ηίηιν δηαηξηβήο: «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ: Φπρνινγηθέο θαη Κνηλσληθέο Παξάκεηξνη Γηνηθεηηθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο». 3. Γιδακηικό Έργο ) Δξγάζηεθα σο δάζθαινο ζε κνλνζέζηεο, νιηγνζέζηεο θαη πνιπζέζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηε Ρόδνπ ) Γηεπζπληήο ζε 12/ζέζηα ζρνιηθή κνλάδα ζήκεξα 3) ρνιηθόο ζύκβνπινο Π.Δ. ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ 2003 ζήκεξα 4) Δηζαγσγηθή επηκόξθσζε λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ) Δθπαηδεπηήο ζην πξόγξακκα «Πξνζρνιηθή Αγσγή Γξαζηεξηόηεηεο Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο» ηνπ Ιλζηηηνύην

6 Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ρόδνπ ζήκεξα 6) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ζην Γηδαζθαιείν «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ ΠΣΓΔ ζηελ θαηεύζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο) 7) Γηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε (ζην Γηδαζθαιείν «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ ΠΣΓΔ ζηελ θαηεύζπλζε Γεληθήο Αγσγήο) 2005 ζήκεξα 8) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ (ζην Γηδαζθαιείν «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» ηνπ ΣΔΠΑΔ ζηελ θαηεύζπλζε Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο) 2006 ζήκεξα 9) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ θαη ζπζηεκάησλ (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 10) Αξρέο ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 11) Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) ) Φύιν θαη εθπαίδεπζε (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΠΜ «Φύιν θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά [πεξηβάιινληα ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 4. Γιοικηηική εμπειρία Πξντζηάκελνο ζε κνλνζέζηα ζρνιηθή κνλάδα Γηεπζπληήο ζε 12/ζέζηα ζρνιηθή κνλάδα Γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ρόδνπ Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ρόδνπ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, παξαξηήκαηνο Ρόδνπ Μέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηδαζθαιείνπ «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ ΠΣΓΔ Αηξεηό κέινο ηνπ Αλώηαηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννηίνπ Αηγαίνπ (ΑΠΤΠΔ) Μέινο ζε όξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο: Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Παηδείαο Γσδεθαλήζνπ, Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο Γήκνπ Ρνδίσλ θαη ηεο ΝΔΛΔ Γσδεθαλήζνπ

7 5. σμμεηοτή ζε ζσνέδρια με θέμαηα ποσ άπηονηαι ηης διοίκηζης I. Ρόδνο, 12 Γεθεκβξίνπ Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Δηζήγεζε κε ζέκα: «Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε πιεξνθνξηθή». II. Βόινο 11, 12, 13/11/1999. Θ πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Μειέηε Αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαβάζκηζεο ησλ Δθπ/θσλ. Θεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη εκπεηξηθή έξεπλα». III. Δξκνύπνιε, 8-9 Απξηιίνπ Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα: «Ο ξόινο ηεο εγεζίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο-θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ». IV. Άξηα, 4 Γεθεκβξίνπ πλέδξην ηνπ Κέληξνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Γηνίθεζε θαη Ηγεζία Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ: Η ζπκβνιή ηεο δεύηεξεο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». V. Ρόδνο Ινπιίνπ 2006, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. Παξνπζίαζε εκπεηξηθήο έξεπλαο κε ζέκα: «Φύιν θαη ρνιηθή δηνίθεζε ζηελ Διιάδα: Απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληώλ».

8 VI. Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Η ζπκβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». VII. Ρόδνο, 27 Ινπλίνπ Αλακόξθσζε πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ΣΔΠΑΔ: Δκπόδηα, Οξάκαηα, Πξννπηηθέο. Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα: «Η ζπνπδαηόηεηα ηεο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». 6. Δρεσνηηικό Έργο α) Αζρνιήζεθα πιήξσο ζηα Δθπαηδεπηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηεμήγαγαλ ν θνο ηέιηνο Υησηάθεο, Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ε θα Υξπζή Βηηζηιάθε, Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Αζρνιήζεθα ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ δείγκαηνο, ηε ζύληαμε θαη ηππνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεύμεσλ θιπ. ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ηε δηακόξθσζε ζηαηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα θαη ηελ ηειηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αμηνπνίεζε. Πέξα από ηελ απόθηεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ ζηα αληηθείκελα απηά, ήκνπλ ππεύζπλνο γηα ηελ θξνληηζηεξηαθή επνπηεία θαη επηθνπξηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ / ηξηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηελ ηερληθή επνπηεία ησλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ / ηξηώλ. Σα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα έξεπλαο ζηα νπνία ζπκκεηείρα, ήηαλ ηα αθόινπζα: ν Δμάκελν Κνηλσληθνπνίεζε θαη θηινδνμίεο καζεηώλ Ι. 2 ν Δμάκελν Κνηλσληθνπνίεζε θαη θηινδνμίεο καζεηώλ ΙΙ ν Δμάκελν Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θηινδνμίεο

9 καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. 2 ν Δμάκελν Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πξόηππα αμηώλ θαη θηινδνμίεο καζεηώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ν Δμάκελν ρνιηθή Γηαξξνή Ι. 2 ν Δμάκελν ρνιηθή Γηαξξνή ΙΙ. β) Δπίζεο ζπκκεηείρα ζηελ εθπόλεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Νεαληθέο Φηινδνμίεο θαη Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο» από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μάηνο 1996, Αζήλα. γ) πκκεηνρή ζηελ εκπεηξηθή θάζε ηεο έξεπλαο πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ κε ζέκα: «Μειέηε γηα ηελ Καηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο». δ) πκκεηνρή ζε πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο» ε) πκκεηνρή ζε πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Ππζαγόξαο II Δλίζρπζε εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα» ζη) πκκεηνρή ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Φύιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» δ) πκκεηνρή ζην πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Γξάζεηο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηελ νπηηθή ηνπ θύινπ». 7. σγγραθικό Έργο Ράπηεο, Ν., & Βηηζηιάθε, Υ., Ηγεζία και διοίκηζη Εκπαιδεσηικών Μονάδων. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθόο νίθνο Αδειθώλ Κπξηαθίδε. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 1)

10 Φώθηαιε, Π., & Ράπηεο, Ν., Οι επιμορθωηικές ανάγκες ηων εκπαιδεσηικών ζηην Πρωηοβάθμια Εκπαίδεσζη Ερεσνηηική προζέγγιζη (ππό έθδνζε - βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 2) 7 α. Δργαζίες I. Ράπηεο, Ν., αξίδνπ Υ. (1998), Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαίδεπζε ηεο πιεξνθνξηθήο. ζην: Σζνιαθίδεο, Κ. (Δπκ.) Η πληροθορική ζηην Πρωηοβάθμια Εκπαίδεσζη, Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, Ρόδνο (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 2) II. Raptis, N. (2003) Multigrade Schools: The Position of the Teachers, ζηα πξαθηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο MUSE, Copyright 2003 by Ellinogermaniki Agogi. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 3) III. Ράπηεο, Ν., (2006), Η δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο από ηε ζρνιηθή εγεζία. Άξζξν ζην πεξηνδηθό: Επιζηημονικό Βήμα ηοσ Δαζκάλοσ. ΙΠΔΜ-ΓΟΔ Αζήλα. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 4) IV. Ράπηεο, Ν., «Γηνίθεζε θαη εγεζία εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ: ε ζπκβνιή ηεο δεύηεξεο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». Η εξγαζία απηή είλαη ζηνλ ππό έθδνζε ζπιινγηθό ηόκν: Διαπολιηιζμική Παιδαγωγική Ζηηήμαηα μάθηζης και διδαζκαλίας. Γθόβαξεο, Υ. (επηκ.), Αζήλα, Αηξαπόο. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 5) V. Ράπηεο, Ν., «Σν δηδαθηηθό σξάξην ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε επίπησζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». Η εξγαζία απηή είλαη ππό έθδνζε ζην πεξηνδηθό Διοικηηική Ενημέρωζη. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 5 θαηαηίζεηαη βεβαίσζε) VI. Ράπηεο, Ν., Φώθηαιε, Π. & Κόλζνιαο, Δ., «Η επηθνηλσλία ζηηο κνλάδεο πξνζρνιηθήο αγσγήο: Γηεξεύλεζε απόςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ

11 VII. πξντζηακέλσλ λεπεηαγσγείσλ». Η εξγαζία απηή είλαη ππό έθδνζε ζην πεξηνδηθό Διοικηηική Ενημέρωζη. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 5 θαηαηίζεηαη βεβαίσζε) 8. Δπιμορθφηικά ζεμινάρια «Δθπαηδεπηηθνί, Φύιν θαη ρνιηθή Πξάμε». Γηεζλέο πλέδξην, Θεζζαινλίθε 2,3 θαη 4 Απξηιίνπ «4 ε Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, Ρόδνο 27 Οθησβξίνπ «5 ε Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, Ρόδνο 6 Απξηιίνπ «Πξόιεςε Αληηκεηώπηζε ησλ Πξνβιεκάησλ Αθνήο θαη Λόγνπ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ιόγνπ θαη ηεο Οκηιίαο». Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Πξόλνηαο Γήκνπ Ρόδνπ. Ρόδνο, 12 Γεθεκβξίνπ «Γπζιεμία θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Γηεκεξίδα ησλ Φνηηεηηθώλ πιιόγσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο 21 θαη 22 Ννεκβξίνπ «Οη επηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ρνιηθή Ηιηθία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο 15 θαη 16 Φεβξνπαξίνπ «Η ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο, Ρόδνο «Η ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο, Ρόδνο «Α Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο». Κ.Δ.. «ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ». Ρόδνο 30-31/5 θαη 1/6/1997. «Παηδηθή Λνγνηερλία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 2 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ 1996.

12 «Η Μνπζηθή ζηε ρνιηθή θαη Πξνζρνιηθή Ηιηθία». εκηλάξην από ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 7 Μαξηίνπ «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή». εκηλάξην ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο, 17 έσο 27 Ινπλίνπ «6 ε Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. Ρόδνο, 20 θαη 21/3/ ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην κε ζέκα «Η Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε». Υίνο, 22 θαη 23 Απξηιίνπ «Μαζεκαηηθά Νέα Γεληά θαη Κνηλσλία». Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία. Λάξηζα, 14 Ννεκβξίνπ «Αεηθόξνο αλάπηπμε ζηα λεζηά: Ο ξόινο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο». Certificate of participation, Ρόδνο 30/04 04/05/1998. «Νένη παξάκεηξνη ζηελ εθπαίδεπζε: Δθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο 20 θαη 21 Ννεκβξίνπ «Η πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο, 12 Γεθεκβξίνπ «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παξάξηεκα Ρόδνπ. Ρόδνο 20 Μαΐνπ «Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε λέα ρηιηεηία: αλάγθεο, πξνβιήκαηα, πξννπηηθέο». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο 24 Απξηιίνπ «Σα δηδαζθαιεία ζήκεξα: Απάληεζε ζηελ πξόθιεζε γηα αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο, 8 Γεθεκβξίνπ «Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε: Σερλνινγίεο, Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθώλ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο 14 & 15 Γεθεκβξίνπ «Δθπαίδεπζε θαη Πεξηβάιινλ. Πώο λα θάλεηο ην ελδηαθέξνλ ζνπ πξάμε». Σκήκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ. Ρόδνο, 22 Ννεκβξίνπ «Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή», παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Π.Σ.Γ.Δ ,Ρόδνο. «Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε», παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ 48 σξώλ από 02/09/2002

13 έσο 26/10/2002 από ηελ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Ρόδνο. «Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο Νέεο Σερλνινγίεο, Πξαθηηθέο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ Δπξώπε», ΤΠΔΠΘ, 2 Ο Δπηρεηξηζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ΠΣΓΔ «Σν αζθαιηζηηθό θαη πληαμηνδνηηθό ύζηεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, , Ναύπιην. «Οινήκεξν ρνιείν, 10 ρξόληα κεηά. Δκπεηξίεο Πξννπηηθέο», Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, , Ηξάθιεην. 9. Οργάνφζη και ζσμμεηοτή επιζηημονικών και εκπαιδεσηικών ζεμιναρίφν 1. Μέινο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεκεξίδα «Παηδηθή Λνγνηερλία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 2 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεκεξίδα «Γπζιεμία θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Γηεκεξίδα ησλ Φνηηεηηθώλ πιιόγσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο 21 θαη 22 Ννεκβξίνπ Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεκεξίδα «Οη Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ρνιηθή Ηιηθία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 15 θαη 16 Φεβξνπαξίνπ Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Γηεκεξίδαο γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία πνπ δηνξγάλσζαλ ην παξάξηεκα Ρόδνπ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ν ύιινγνο Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ θαη ην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 9θαη 10 Ννεκβξίνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Ηκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηδαζθαιείν Π.Σ.Γ.Δ. «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» θαη ην ύιινγν Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. Ρόδνπ κε ζέκα: «Αθεγεκαηνινγία. Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηα ειιεληθά παηδηθά θαη λεαληθά θείκελα ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο» , Ρόδνο.

14 6. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην αλαθνξηθά κε ηα «Νέα Βηβιία», , Ρόδνο. πλδηνξγάλσζε ρνιηθνύ πκβνύινπ, ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ & Δξγαζηήξη Μαζεκαηηθώλ Γηδαθηηθήο θαη Πνιπκέζσλ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 7. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΙΑ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο κε ζέκα: «Σν ρνιείν ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Πνιπηηζκηθόηεηαο», 21, 22 θαη 23 Οθησβξίνπ 2005, Ρόδνο. 8. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην δηεζλέο ζπλέδξην - International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο Ινπιίνπ Γλώζζα Αγγιηθά 10. Γνώζη τειριζμού προγραμμάηφν Η.Τ. Κάηνρνο ηνπ E.C.D.L. (European Computer Driving Licence).

15 Τπόμνημα Δργαζιών

16 Περίληυη εργαζίας αρ. 1 Ηγεζία και Γιοίκηζη Δκπαιδεσηικών Μονάδφν Ράπηης, Ν. & Βιηζιλάκη, Υ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηνηθεηηθήο ζθέςεο θαη ππάξρεη απνζαθήληζε ησλ όξσλ δηνίθεζε θαη εγεζία. Αλαθέξνληαη ηα βαζηθόηεξα κνληέια δηνίθεζεο θαη εγεζίαο πνπ απαληώληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε ζπλαιιαθηηθή (transactional) θαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή (transformational) εγεζία. ην δεύηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε θύξην ζθνπό ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Δηδηθόηεξα θαηαγξάθνληαη: νη ιόγνη πνπ ηνπο/ηηο νδήγεζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε, ηα πξνζόληα πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπο ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο, ε άπνςή ηνπο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ έκθπιε δηάζηαζε ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, ν βαζκόο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο θαη ηέινο ηα πιενλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο.

17 Περίληυη εργαζίας αρ. 2 Οι επιμορθφηικές ανάγκες ηφν εκπαιδεσηικών ζηην Πρφηοβάθμια Δκπαίδεσζη Δρεσνηηική προζέγγιζη Φώκιαλη, Π & Ράπηης, Ν. (ππό έθδνζε θαηαηίζεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε) Η εξγαζία δηεξεπλά, ζε ζεσξεηηθό θαη εκπεηξηθό επίπεδν, ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην ζεσξεηηθό κέξνο γίνεηαι προζδιοριζμός ηων ταρακηηριζηικών ηων προγραμμάηων επιμόρθωζης. Τα ταρακηηριζηικά ομαδοποιούνηαι ζε δσο καηηγορίες (α) ασηά ποσ αθορούν ηο περιετόμενο ηης επιμόρθωζης και (β) ασηά ποσ αθορούν ηα οργανωηικά, διοικηηικά και ηετνικά θέμαηα ηων επιμορθωηικών προγραμμάηων. Σν πεξηερόκελν ηεο επηκόξθσζεο αλαθέξεηαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απαζρνινύλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, αιιά θαη ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ νξηνζεηνύλ ηνπο ξόινπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Σα νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα, ηελ πεξηνδηθόηεηα, ην θνξέα θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. ην εκπεηξηθό κέξνο αληρλεύνληαη νη απόςεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζέκαηα επηκόξθσζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θξίλνπλ απαξαίηεηε ηελ επηκόξθσζε θπξίσο γαηί κέζσ απηήο βειηηώλνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Θεσξνύλ όηη νη γλώζεηο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνπλ είλαη επαξθείο αλ θαη ρξεηάδνληαη όκσο ζπλερή αλαλέσζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκό. Βξίζθνπλ όηη ρξεηάδεηαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ζηνπο ζύγρξνλνπο ξόινπο ηνπο θαη θπξίσο ζε θέμαηα διοίκηζης και νέφν ηετνολογιών. Σέινο αλαθνξηθά κε ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηάζζνληαη ππέξ ηεο πηνζέηεζεο κηαο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο επέιηθησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα έρνπλ πεξηνδηθόηεηα, ζα γίλνληαη από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο επηκόξθσζεο θαη ζα ζρεδηάδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ, σο ηειηθώλ απνδεθηώλ επηκόξθσζεο.

18 Περίληυη εργαζίας αρ. 2 Η πληροθορική ζηην εκπαίδεσζη και η εκπαίδεσζη ηης πληροθορικής Ράπηης Ν., αρίδοσ Υ. ηελ εξγαζία απηή, αθνύ γίλεη κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, παξνπζηάδεη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ννκό Γσδεθαλήζνπ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ σο εξγαιείν γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε, ην νπνίν είλαη θαη ην απαηηνύκελν ζηε ζεκεξηλή απαηηεηηθή θνηλσλία.

19 Περίληυη εργαζίας αρ. 3 Multigrade Schools: The Position of the Teachers Ράπηης Ν. ηελ εξγαζία απηή δίλεηαη έκθαζε ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Αλ θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζ απηά ηα ζρνιεία είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ν αξηζκόο απηώλ ησλ ηύπσλ ζρνιείσλ κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα- αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο. Παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα απηά ηα ζρνιεία θαη ε αληίδξαζή ηνπο ζην θιείζηκό ηνπο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηνύο ηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ θαη παξαηίζεληαη νη ιόγνη πνπ δελ πξνηηκνύλ λα ππεξεηήζνπλ ζ απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. αλαθνξά γίλεηαη επίζεο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηεύζπλζε απηώλ ησλ ζρνιείσλ.

20 Περίληυη εργαζίας αρ. 4 Η διατείριζη ηης καινοηομίας από ηη ζτολική ηγεζία. Ράπηης Ν. ηελ εξαζία απηή επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο από ηε ζρνιηθή εγεζία. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, ηόζν ζε ηερλνινγηθό επίπεδν όζν θαη ζε θνηλσληθό, επηβάιινπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. Η αλάγθε ησλ αιιαγώλ αλ θαη πνιιέο θνξέο είλαη επηηαθηηθή, δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ιόγσ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ αλαθέξνπκε πην θάησ. ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ θύξην ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή νινθιήξσζε ηεο κεηαβνιήο δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θα επηρεηξήζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο ζπλζεηόηεηαο ηεο αιιαγήο, ηόζν αλαθνξηθά κε ηα ζηάδηα πινπνίεζεο απηήο όζν θαη κε ηηο αληηζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη. Σέινο ζα δηαπηζηώζνπκε ην δηαρεηξηζηηθό θαη δηακεζνιαβεηηθό ξόιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ε ζρνιηθή εγεζία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.

21 Περίληυη εργαζίας αρ. 5 ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ: Η ζσμβολή ηης δεύηερης ζηη διοικηηική αποηελεζμαηικόηηηα. Ράπηης Ν. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνύλ νη όξνη διοίκηζη θαη ηγεζία θαη λα γίλεη αλαθνξά γηα ην ξόιν ηεο θάζε κηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. Η εξγαζία βαζίδεηαη ζε παλειιαδηθή έξεπλα ηόρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα δείμεη θαηά πόζν ε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηα ζηπι εγεζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ύπαξμε δπν βαζηθώλ ηύπσλ εγεζίαο: ηε διεκπεραιωηική θαη ηε μεηαζτημαηιζηική. Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ: λα δηαρεηξίδεηαη ηε δνπιεία ηνπ (λα ζέηεη ζηόρνπο, λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξόλν θ.ιπ.), λα αιιειεπηδξά κε άιινπο (λα δίλεη θαη λα παίξλεη πιεξνθνξίεο, λα αθνύεη ηνπο άιινπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώλεη), λα θηηάρλεη κηα νκάδα (λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά, λα αμηνινγεί πεξηζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θ.ιπ.) θαη λα ζθέπηεηαη θαζαξά (λα είλαη ζε ζέζε λα επηιύεη πξνβιήκαηα, λα παίξλεη απνθάζεηο θ.ιπ.)ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 566 άηνκα, δηεπζπληέο θαη δηεπζύληξηεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη έληνλα γξαθεηνθξαηηθό θαη ζπγθεληξσηηθό, αθνύ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα λνκνζεηηθό πιαίζην ην νπνίν νξίδεηαη θεληξηθά από ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Σν ζύζηεκα απηό απαηηεί από ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα αθνινπζνύλ ηηο θπβεξλεηηθέο εληνιέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ηε ιεπηνκέξεηα. Γίλεηαη αληηιεπηό πσο νη εγέηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ηέηνηα ειεγρόκελα ζπζηήκαηα δνθηκάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην λα αλαπηύμνπλ έλα μερσξηζηό όξακα γηα ηα ζρνιεία ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο ηνπο ζηόρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ινηπόλ κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο καο. Απηό ην ξσ πξσηίζησο δηεθδηθείηαη από ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πλεπώο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο θαη

22 απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ηόζν γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ ππεξεηνύλησλ δηεπζπληώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, όζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απξηαλώλ εθπαηδεπηηθώλ εγεηώλ.