Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών"

Transcript

1 ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών

2

3 Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών

4 Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ 1963 Σόπνο γέλλεζεο: Κνθθηλόγεην Διαζζόλαο Ν. Λάξηζαο Όλνκα παηξόο: Γεώξγηνο Όλνκα κεηξόο: Βάτα Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Κσλ/λνπ Τδξαίνπ Ρόδνο Σει. επηθνηλσλίαο: Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: Οηθνγ. Καηάζηαζε: Έγγακνο κε δύν παηδηά ηξαηησηηθή ζεηεία:

5 2. ποσδές-σίηλοι ποσδών Πηπρηνύρνο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ Πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γηπισκαηνύρνο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο «Παηδηθό Βηβιίν θαη Παηδαγσγηθό Τιηθό» ησλ Σκεκάησλ Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γηπισκαηνύρνο Γηεηνύο Μεηεθπαίδεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε ζηε Γεληθή Αγσγή Γηδάθηνξαο ζην ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε ηίηιν δηαηξηβήο: «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ: Φπρνινγηθέο θαη Κνηλσληθέο Παξάκεηξνη Γηνηθεηηθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο». 3. Γιδακηικό Έργο ) Δξγάζηεθα σο δάζθαινο ζε κνλνζέζηεο, νιηγνζέζηεο θαη πνιπζέζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηε Ρόδνπ ) Γηεπζπληήο ζε 12/ζέζηα ζρνιηθή κνλάδα ζήκεξα 3) ρνιηθόο ζύκβνπινο Π.Δ. ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ 2003 ζήκεξα 4) Δηζαγσγηθή επηκόξθσζε λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ) Δθπαηδεπηήο ζην πξόγξακκα «Πξνζρνιηθή Αγσγή Γξαζηεξηόηεηεο Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο» ηνπ Ιλζηηηνύην

6 Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ρόδνπ ζήκεξα 6) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ζην Γηδαζθαιείν «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ ΠΣΓΔ ζηελ θαηεύζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο) 7) Γηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε (ζην Γηδαζθαιείν «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ ΠΣΓΔ ζηελ θαηεύζπλζε Γεληθήο Αγσγήο) 2005 ζήκεξα 8) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ (ζην Γηδαζθαιείν «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» ηνπ ΣΔΠΑΔ ζηελ θαηεύζπλζε Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο) 2006 ζήκεξα 9) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ θαη ζπζηεκάησλ (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 10) Αξρέο ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 11) Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) ) Φύιν θαη εθπαίδεπζε (βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 ζην ΠΜ «Φύιν θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά [πεξηβάιινληα ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 4. Γιοικηηική εμπειρία Πξντζηάκελνο ζε κνλνζέζηα ζρνιηθή κνλάδα Γηεπζπληήο ζε 12/ζέζηα ζρνιηθή κνλάδα Γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ρόδνπ Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ρόδνπ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, παξαξηήκαηνο Ρόδνπ Μέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηδαζθαιείνπ «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ ΠΣΓΔ Αηξεηό κέινο ηνπ Αλώηαηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννηίνπ Αηγαίνπ (ΑΠΤΠΔ) Μέινο ζε όξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο ηεο εθπαίδεπζεο όπσο: Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Παηδείαο Γσδεθαλήζνπ, Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο Γήκνπ Ρνδίσλ θαη ηεο ΝΔΛΔ Γσδεθαλήζνπ

7 5. σμμεηοτή ζε ζσνέδρια με θέμαηα ποσ άπηονηαι ηης διοίκηζης I. Ρόδνο, 12 Γεθεκβξίνπ Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Δηζήγεζε κε ζέκα: «Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε πιεξνθνξηθή». II. Βόινο 11, 12, 13/11/1999. Θ πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Μειέηε Αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαβάζκηζεο ησλ Δθπ/θσλ. Θεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη εκπεηξηθή έξεπλα». III. Δξκνύπνιε, 8-9 Απξηιίνπ Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα: «Ο ξόινο ηεο εγεζίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο-θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ». IV. Άξηα, 4 Γεθεκβξίνπ πλέδξην ηνπ Κέληξνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Γηνίθεζε θαη Ηγεζία Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ: Η ζπκβνιή ηεο δεύηεξεο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». V. Ρόδνο Ινπιίνπ 2006, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. Παξνπζίαζε εκπεηξηθήο έξεπλαο κε ζέκα: «Φύιν θαη ρνιηθή δηνίθεζε ζηελ Διιάδα: Απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληώλ».

8 VI. Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα: «Η ζπκβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». VII. Ρόδνο, 27 Ινπλίνπ Αλακόξθσζε πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ΣΔΠΑΔ: Δκπόδηα, Οξάκαηα, Πξννπηηθέο. Παξνπζίαζε εηζήγεζεο κε ζέκα: «Η ζπνπδαηόηεηα ηεο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». 6. Δρεσνηηικό Έργο α) Αζρνιήζεθα πιήξσο ζηα Δθπαηδεπηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηεμήγαγαλ ν θνο ηέιηνο Υησηάθεο, Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ε θα Υξπζή Βηηζηιάθε, Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Αζρνιήζεθα ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ δείγκαηνο, ηε ζύληαμε θαη ηππνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεύμεσλ θιπ. ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ηε δηακόξθσζε ζηαηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα θαη ηελ ηειηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αμηνπνίεζε. Πέξα από ηελ απόθηεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ ζηα αληηθείκελα απηά, ήκνπλ ππεύζπλνο γηα ηελ θξνληηζηεξηαθή επνπηεία θαη επηθνπξηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ / ηξηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηελ ηερληθή επνπηεία ησλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ / ηξηώλ. Σα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα έξεπλαο ζηα νπνία ζπκκεηείρα, ήηαλ ηα αθόινπζα: ν Δμάκελν Κνηλσληθνπνίεζε θαη θηινδνμίεο καζεηώλ Ι. 2 ν Δμάκελν Κνηλσληθνπνίεζε θαη θηινδνμίεο καζεηώλ ΙΙ ν Δμάκελν Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θηινδνμίεο

9 καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. 2 ν Δμάκελν Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πξόηππα αμηώλ θαη θηινδνμίεο καζεηώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ν Δμάκελν ρνιηθή Γηαξξνή Ι. 2 ν Δμάκελν ρνιηθή Γηαξξνή ΙΙ. β) Δπίζεο ζπκκεηείρα ζηελ εθπόλεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ «Νεαληθέο Φηινδνμίεο θαη Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο» από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μάηνο 1996, Αζήλα. γ) πκκεηνρή ζηελ εκπεηξηθή θάζε ηεο έξεπλαο πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ κε ζέκα: «Μειέηε γηα ηελ Καηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο». δ) πκκεηνρή ζε πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ζέκαηα θύινπ θαη ηζόηεηαο» ε) πκκεηνρή ζε πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Ππζαγόξαο II Δλίζρπζε εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα» ζη) πκκεηνρή ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Φύιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» δ) πκκεηνρή ζην πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Γξάζεηο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηελ νπηηθή ηνπ θύινπ». 7. σγγραθικό Έργο Ράπηεο, Ν., & Βηηζηιάθε, Υ., Ηγεζία και διοίκηζη Εκπαιδεσηικών Μονάδων. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθόο νίθνο Αδειθώλ Κπξηαθίδε. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 1)

10 Φώθηαιε, Π., & Ράπηεο, Ν., Οι επιμορθωηικές ανάγκες ηων εκπαιδεσηικών ζηην Πρωηοβάθμια Εκπαίδεσζη Ερεσνηηική προζέγγιζη (ππό έθδνζε - βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 2) 7 α. Δργαζίες I. Ράπηεο, Ν., αξίδνπ Υ. (1998), Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαίδεπζε ηεο πιεξνθνξηθήο. ζην: Σζνιαθίδεο, Κ. (Δπκ.) Η πληροθορική ζηην Πρωηοβάθμια Εκπαίδεσζη, Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, Ρόδνο (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 2) II. Raptis, N. (2003) Multigrade Schools: The Position of the Teachers, ζηα πξαθηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο MUSE, Copyright 2003 by Ellinogermaniki Agogi. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 3) III. Ράπηεο, Ν., (2006), Η δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο από ηε ζρνιηθή εγεζία. Άξζξν ζην πεξηνδηθό: Επιζηημονικό Βήμα ηοσ Δαζκάλοσ. ΙΠΔΜ-ΓΟΔ Αζήλα. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 4) IV. Ράπηεο, Ν., «Γηνίθεζε θαη εγεζία εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ: ε ζπκβνιή ηεο δεύηεξεο ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». Η εξγαζία απηή είλαη ζηνλ ππό έθδνζε ζπιινγηθό ηόκν: Διαπολιηιζμική Παιδαγωγική Ζηηήμαηα μάθηζης και διδαζκαλίας. Γθόβαξεο, Υ. (επηκ.), Αζήλα, Αηξαπόο. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 5) V. Ράπηεο, Ν., «Σν δηδαθηηθό σξάξην ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε επίπησζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα». Η εξγαζία απηή είλαη ππό έθδνζε ζην πεξηνδηθό Διοικηηική Ενημέρωζη. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 5 θαηαηίζεηαη βεβαίσζε) VI. Ράπηεο, Ν., Φώθηαιε, Π. & Κόλζνιαο, Δ., «Η επηθνηλσλία ζηηο κνλάδεο πξνζρνιηθήο αγσγήο: Γηεξεύλεζε απόςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ

11 VII. πξντζηακέλσλ λεπεηαγσγείσλ». Η εξγαζία απηή είλαη ππό έθδνζε ζην πεξηνδηθό Διοικηηική Ενημέρωζη. (Βιέπε ππόκλεκα, πεξίιεςε εξγαζίαο αξ. 5 θαηαηίζεηαη βεβαίσζε) 8. Δπιμορθφηικά ζεμινάρια «Δθπαηδεπηηθνί, Φύιν θαη ρνιηθή Πξάμε». Γηεζλέο πλέδξην, Θεζζαινλίθε 2,3 θαη 4 Απξηιίνπ «4 ε Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, Ρόδνο 27 Οθησβξίνπ «5 ε Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, Ρόδνο 6 Απξηιίνπ «Πξόιεςε Αληηκεηώπηζε ησλ Πξνβιεκάησλ Αθνήο θαη Λόγνπ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ιόγνπ θαη ηεο Οκηιίαο». Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Πξόλνηαο Γήκνπ Ρόδνπ. Ρόδνο, 12 Γεθεκβξίνπ «Γπζιεμία θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Γηεκεξίδα ησλ Φνηηεηηθώλ πιιόγσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο 21 θαη 22 Ννεκβξίνπ «Οη επηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ρνιηθή Ηιηθία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο 15 θαη 16 Φεβξνπαξίνπ «Η ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο, Ρόδνο «Η ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο, Ρόδνο «Α Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο». Κ.Δ.. «ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ». Ρόδνο 30-31/5 θαη 1/6/1997. «Παηδηθή Λνγνηερλία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 2 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ 1996.

12 «Η Μνπζηθή ζηε ρνιηθή θαη Πξνζρνιηθή Ηιηθία». εκηλάξην από ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 7 Μαξηίνπ «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή». εκηλάξην ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο, 17 έσο 27 Ινπλίνπ «6 ε Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. Ρόδνο, 20 θαη 21/3/ ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην κε ζέκα «Η Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε». Υίνο, 22 θαη 23 Απξηιίνπ «Μαζεκαηηθά Νέα Γεληά θαη Κνηλσλία». Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία. Λάξηζα, 14 Ννεκβξίνπ «Αεηθόξνο αλάπηπμε ζηα λεζηά: Ο ξόινο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο». Certificate of participation, Ρόδνο 30/04 04/05/1998. «Νένη παξάκεηξνη ζηελ εθπαίδεπζε: Δθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο 20 θαη 21 Ννεκβξίνπ «Η πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο, 12 Γεθεκβξίνπ «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Παξάξηεκα Ρόδνπ. Ρόδνο 20 Μαΐνπ «Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε λέα ρηιηεηία: αλάγθεο, πξνβιήκαηα, πξννπηηθέο». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο 24 Απξηιίνπ «Σα δηδαζθαιεία ζήκεξα: Απάληεζε ζηελ πξόθιεζε γηα αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο». Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο, 8 Γεθεκβξίνπ «Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε: Σερλνινγίεο, Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθώλ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Ρόδνο 14 & 15 Γεθεκβξίνπ «Δθπαίδεπζε θαη Πεξηβάιινλ. Πώο λα θάλεηο ην ελδηαθέξνλ ζνπ πξάμε». Σκήκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ. Ρόδνο, 22 Ννεκβξίνπ «Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή», παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Π.Σ.Γ.Δ ,Ρόδνο. «Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε», παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ 48 σξώλ από 02/09/2002

13 έσο 26/10/2002 από ηελ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Ρόδνο. «Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο Νέεο Σερλνινγίεο, Πξαθηηθέο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ Δπξώπε», ΤΠΔΠΘ, 2 Ο Δπηρεηξηζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ΠΣΓΔ «Σν αζθαιηζηηθό θαη πληαμηνδνηηθό ύζηεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, , Ναύπιην. «Οινήκεξν ρνιείν, 10 ρξόληα κεηά. Δκπεηξίεο Πξννπηηθέο», Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, , Ηξάθιεην. 9. Οργάνφζη και ζσμμεηοτή επιζηημονικών και εκπαιδεσηικών ζεμιναρίφν 1. Μέινο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεκεξίδα «Παηδηθή Λνγνηερλία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 2 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεκεξίδα «Γπζιεμία θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Γηεκεξίδα ησλ Φνηηεηηθώλ πιιόγσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο 21 θαη 22 Ννεκβξίνπ Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηε δηεκεξίδα «Οη Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ρνιηθή Ηιηθία». Γηεκεξίδα από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ρόδνπ. Ρόδνο, 15 θαη 16 Φεβξνπαξίνπ Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Γηεκεξίδαο γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία πνπ δηνξγάλσζαλ ην παξάξηεκα Ρόδνπ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ν ύιινγνο Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ θαη ην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 9θαη 10 Ννεκβξίνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Ηκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηδαζθαιείν Π.Σ.Γ.Δ. «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» θαη ην ύιινγν Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. Ρόδνπ κε ζέκα: «Αθεγεκαηνινγία. Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηα ειιεληθά παηδηθά θαη λεαληθά θείκελα ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο» , Ρόδνο.

14 6. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην αλαθνξηθά κε ηα «Νέα Βηβιία», , Ρόδνο. πλδηνξγάλσζε ρνιηθνύ πκβνύινπ, ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ & Δξγαζηήξη Μαζεκαηηθώλ Γηδαθηηθήο θαη Πνιπκέζσλ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 7. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΙΑ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο κε ζέκα: «Σν ρνιείν ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Πνιπηηζκηθόηεηαο», 21, 22 θαη 23 Οθησβξίνπ 2005, Ρόδνο. 8. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην δηεζλέο ζπλέδξην - International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρόδνο Ινπιίνπ Γλώζζα Αγγιηθά 10. Γνώζη τειριζμού προγραμμάηφν Η.Τ. Κάηνρνο ηνπ E.C.D.L. (European Computer Driving Licence).

15 Τπόμνημα Δργαζιών

16 Περίληυη εργαζίας αρ. 1 Ηγεζία και Γιοίκηζη Δκπαιδεσηικών Μονάδφν Ράπηης, Ν. & Βιηζιλάκη, Υ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηνηθεηηθήο ζθέςεο θαη ππάξρεη απνζαθήληζε ησλ όξσλ δηνίθεζε θαη εγεζία. Αλαθέξνληαη ηα βαζηθόηεξα κνληέια δηνίθεζεο θαη εγεζίαο πνπ απαληώληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε ζπλαιιαθηηθή (transactional) θαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή (transformational) εγεζία. ην δεύηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε θύξην ζθνπό ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Δηδηθόηεξα θαηαγξάθνληαη: νη ιόγνη πνπ ηνπο/ηηο νδήγεζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε, ηα πξνζόληα πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπο ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο, ε άπνςή ηνπο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ έκθπιε δηάζηαζε ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, ν βαζκόο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο θαη ηέινο ηα πιενλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο.

17 Περίληυη εργαζίας αρ. 2 Οι επιμορθφηικές ανάγκες ηφν εκπαιδεσηικών ζηην Πρφηοβάθμια Δκπαίδεσζη Δρεσνηηική προζέγγιζη Φώκιαλη, Π & Ράπηης, Ν. (ππό έθδνζε θαηαηίζεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε) Η εξγαζία δηεξεπλά, ζε ζεσξεηηθό θαη εκπεηξηθό επίπεδν, ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην ζεσξεηηθό κέξνο γίνεηαι προζδιοριζμός ηων ταρακηηριζηικών ηων προγραμμάηων επιμόρθωζης. Τα ταρακηηριζηικά ομαδοποιούνηαι ζε δσο καηηγορίες (α) ασηά ποσ αθορούν ηο περιετόμενο ηης επιμόρθωζης και (β) ασηά ποσ αθορούν ηα οργανωηικά, διοικηηικά και ηετνικά θέμαηα ηων επιμορθωηικών προγραμμάηων. Σν πεξηερόκελν ηεο επηκόξθσζεο αλαθέξεηαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απαζρνινύλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, αιιά θαη ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ νξηνζεηνύλ ηνπο ξόινπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Σα νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα, ηελ πεξηνδηθόηεηα, ην θνξέα θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. ην εκπεηξηθό κέξνο αληρλεύνληαη νη απόςεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζέκαηα επηκόξθσζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θξίλνπλ απαξαίηεηε ηελ επηκόξθσζε θπξίσο γαηί κέζσ απηήο βειηηώλνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Θεσξνύλ όηη νη γλώζεηο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνπλ είλαη επαξθείο αλ θαη ρξεηάδνληαη όκσο ζπλερή αλαλέσζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκό. Βξίζθνπλ όηη ρξεηάδεηαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ζηνπο ζύγρξνλνπο ξόινπο ηνπο θαη θπξίσο ζε θέμαηα διοίκηζης και νέφν ηετνολογιών. Σέινο αλαθνξηθά κε ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηάζζνληαη ππέξ ηεο πηνζέηεζεο κηαο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο επέιηθησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα έρνπλ πεξηνδηθόηεηα, ζα γίλνληαη από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο επηκόξθσζεο θαη ζα ζρεδηάδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ, σο ηειηθώλ απνδεθηώλ επηκόξθσζεο.

18 Περίληυη εργαζίας αρ. 2 Η πληροθορική ζηην εκπαίδεσζη και η εκπαίδεσζη ηης πληροθορικής Ράπηης Ν., αρίδοσ Υ. ηελ εξγαζία απηή, αθνύ γίλεη κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, παξνπζηάδεη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ννκό Γσδεθαλήζνπ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ σο εξγαιείν γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε, ην νπνίν είλαη θαη ην απαηηνύκελν ζηε ζεκεξηλή απαηηεηηθή θνηλσλία.

19 Περίληυη εργαζίας αρ. 3 Multigrade Schools: The Position of the Teachers Ράπηης Ν. ηελ εξγαζία απηή δίλεηαη έκθαζε ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Αλ θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζ απηά ηα ζρνιεία είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ν αξηζκόο απηώλ ησλ ηύπσλ ζρνιείσλ κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα- αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο. Παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα απηά ηα ζρνιεία θαη ε αληίδξαζή ηνπο ζην θιείζηκό ηνπο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηνύο ηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ θαη παξαηίζεληαη νη ιόγνη πνπ δελ πξνηηκνύλ λα ππεξεηήζνπλ ζ απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. αλαθνξά γίλεηαη επίζεο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηεύζπλζε απηώλ ησλ ζρνιείσλ.

20 Περίληυη εργαζίας αρ. 4 Η διατείριζη ηης καινοηομίας από ηη ζτολική ηγεζία. Ράπηης Ν. ηελ εξαζία απηή επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο από ηε ζρνιηθή εγεζία. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, ηόζν ζε ηερλνινγηθό επίπεδν όζν θαη ζε θνηλσληθό, επηβάιινπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. Η αλάγθε ησλ αιιαγώλ αλ θαη πνιιέο θνξέο είλαη επηηαθηηθή, δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ιόγσ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ αλαθέξνπκε πην θάησ. ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ θύξην ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή νινθιήξσζε ηεο κεηαβνιήο δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θα επηρεηξήζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο ζπλζεηόηεηαο ηεο αιιαγήο, ηόζν αλαθνξηθά κε ηα ζηάδηα πινπνίεζεο απηήο όζν θαη κε ηηο αληηζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη. Σέινο ζα δηαπηζηώζνπκε ην δηαρεηξηζηηθό θαη δηακεζνιαβεηηθό ξόιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ε ζρνιηθή εγεζία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.

21 Περίληυη εργαζίας αρ. 5 ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ: Η ζσμβολή ηης δεύηερης ζηη διοικηηική αποηελεζμαηικόηηηα. Ράπηης Ν. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνύλ νη όξνη διοίκηζη θαη ηγεζία θαη λα γίλεη αλαθνξά γηα ην ξόιν ηεο θάζε κηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. Η εξγαζία βαζίδεηαη ζε παλειιαδηθή έξεπλα ηόρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα δείμεη θαηά πόζν ε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηα ζηπι εγεζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ύπαξμε δπν βαζηθώλ ηύπσλ εγεζίαο: ηε διεκπεραιωηική θαη ηε μεηαζτημαηιζηική. Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ: λα δηαρεηξίδεηαη ηε δνπιεία ηνπ (λα ζέηεη ζηόρνπο, λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξόλν θ.ιπ.), λα αιιειεπηδξά κε άιινπο (λα δίλεη θαη λα παίξλεη πιεξνθνξίεο, λα αθνύεη ηνπο άιινπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώλεη), λα θηηάρλεη κηα νκάδα (λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά, λα αμηνινγεί πεξηζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θ.ιπ.) θαη λα ζθέπηεηαη θαζαξά (λα είλαη ζε ζέζε λα επηιύεη πξνβιήκαηα, λα παίξλεη απνθάζεηο θ.ιπ.)ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 566 άηνκα, δηεπζπληέο θαη δηεπζύληξηεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη έληνλα γξαθεηνθξαηηθό θαη ζπγθεληξσηηθό, αθνύ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα λνκνζεηηθό πιαίζην ην νπνίν νξίδεηαη θεληξηθά από ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Σν ζύζηεκα απηό απαηηεί από ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα αθνινπζνύλ ηηο θπβεξλεηηθέο εληνιέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ηε ιεπηνκέξεηα. Γίλεηαη αληηιεπηό πσο νη εγέηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ηέηνηα ειεγρόκελα ζπζηήκαηα δνθηκάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην λα αλαπηύμνπλ έλα μερσξηζηό όξακα γηα ηα ζρνιεία ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο ηνπο ζηόρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ινηπόλ κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο καο. Απηό ην ξσ πξσηίζησο δηεθδηθείηαη από ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πλεπώο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο θαη

22 απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ηόζν γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ ππεξεηνύλησλ δηεπζπληώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, όζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απξηαλώλ εθπαηδεπηηθώλ εγεηώλ.

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ» «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ» ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 4.1.1.δ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΠΨ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ηέιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 13 Απριλίοσ 2016 Αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα.

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα. Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Δπάγγεικα Σόπνο Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : ΛΙΑΣΟΤ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ : Κσλζηαληίλνο : Αγιαία : Γαζθάια : Ησάλληλα : Έγγακε κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα