Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ"

Transcript

1 Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

2 «H δόςη κάνει το φάρμακο δηλητήριο» Παράκελςοσ το φάρμακο είναι και φαρμάκι «λαϊκή ρήςη» ΡΑΚΤΛΚΑ ΚΑΚΕ ΦΑΜΑΚΟ Ι ΟΥΣΛΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΕΛ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘΣ ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ - ΑΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΔΟΣΘ

3 ΕΡΛΔΘΜΛΟΛΟΓΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ-WHO Το 2002 πζκαναν από δθλθτθρίαςθ άνκρωποι παγκοςμίωσ Το 2000 οι δθλθτθριάςεισ ιταν ςτθν 9 θ κζςθ των αιτίων κανάτου ςτισ θλικίεσ από ετϊν Το 94% των δθλθτθριάςεων κάκε μορφισ που απζβθςαν μοιραίεσ εμφανίςτθκαν ςτισ υπανάπτυκτεσ ι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (2002)

4

5

6

7

8 Δηληηηπιάζειρ από θάπμακα Φάπμακα Απ. πεπιπηώζεων Hπεμιζηικά-Υπνωηικά σάπια Χπρνθάξκαθα άιια 744 Παρακεταμόλη 690 Αζπιπίνη Μελεθακηληθό νμύ 377 Αληηθιεγκνλώδε 330 Καξδηαγγεηαθά 610 Αληηζηακηληθά-Αληηαιιεξγηθά 540 Αληηζεπηηθά 502 Βξνρνδηαζηαιηηθά 362 Αληηβερηθά - Βιελλνξπζκηζηηθά 293 Οξκόλεο 282 Αινηθέο θξέκεο θαξκαθεπηηθέο 180 Ψηηθέο - ξηληθέο ζηαγόλεο 137 Γαζηξνπξνζηαηεπηηθά 133 Σίδεξνο 120 Αληηεπηιεπηηθά 109 Αληηεκεηηθά 98 Απνζπκθνξεηηθά 83 Γηάθνξα Σύνολο

9 Ραρακεταμόλθ: ACM = one billion dollar product Θ ςυχνότερθ αιτία OHA ςτθν Αγγλία και ΘΡΑ Αυξανόμενθ επίπτωςθ ςτισ δυτικζσ χϊρεσ - κακόλου ςτθν Αςία Ατφχθμα, απόπειρα αυτοκαταςτροφισ (>4g/ημ, 90mg/kg 7.5g) Χρόνια αναλγθςία (κεραπευτικζσ δόςεισ 3-10g για 10 θμζρεσ) Συνδυαςμό με αικυλικι αλκοόλθ ι φαινοβαρβιτάλθ διάγνωςθ όχι πάντα εφκολθ Συχνά + οξεία νεφρικι ανεπάρκεια ιςτορικό λιψθσ >4 g (+) 56% επίπεδα ανιχνεφςιμα 77% πολφ υψθλό ALT >3500 IU/l 58% Larson et al. Hepatology 2005

10 Φάρμακα και ΟΘΑ (>130 ςκευάςματα) 10-15% όλων των περιπτϊςεων ΟΘΑ πικανότθτα ανάπτυξθσ ΟΘΑ μεγαλφτερθ όταν ςυνεχίηεται θ χοριγθςθ του φαρμάκου μετά τα πρϊτα ςυμπτϊματα θπατικισ νόςου. ςε οξεία θπατίτιδα άμεςθ διακοπι όλων των φαρμάκων!!!! 20% Αντί-φυματικά 12% sulfa Αλοκάνθ-ενφλουράνθ (ΟΘΑ 5-15 θμζρεσ μετά αναιςκθςία) ΜΣΑΦ Αμιοδαρόνθ Φλουταμίδθ Αντικατακλιπτικά Αντιβιοτικά (Κλαρυκρομικίνθ, Αμοξυκιλίνθ- κλαβουλανικό οξφ) Αντι HIV κεραπεία (Νεβιραπίνθ, Διδανοςίδθ)

11 Τοξικζσ ουςίεσ και ΟΗΑ Επαγγελματικι ζκκεςθ θπατοτοξικοί βιομθχανικοί διαλφτεσ (περιζχουν χλωριοφχουσ υδρογονάνκρακεσ) κοκαΐνθ, crack ecstasy (3,4-μεκυλενδιοξυαμφεταμίνθ) αυξανόμενθ ςυχνότθτα 20% Jackson et al. Hepatology 1998 ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για αδυνάτιςμα (Chaso-Onshido, usnic acid, Xydroxycut)

12 On May 1, 2009, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) issued a warning after some Hydroxycut products were linked to liver damage, rhabdomyolysis, and at least one death. The manufacturer then recalled the products. MuscleTech paid $100,000 to settle the case while denying any wrongdoing Shortly after the recall, Hydroxycut was "reformulated" with reportedly some different ingredients and placed back for sale WIKIPEDIA

13 Ππωσ ανακοινϊκθκε πριν από λίγεσ θμζρεσ ο κάνατοσ του Michael Jackson οφείλεται ςε ανκρωποκτονία εξαιτίασ οξείασ δθλθτθρίαςθσ από το φάρμακο Propofol και άλλων παραγόντων. Ο δικαςτικόσ τθσ κομθτείασ του Λοσ Αντηελεσ, ο οποίοσ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθ διερεφνθςθ των αιτίων του κανάτου του star τθσ pop, ανακοίνωςε πωσ το ιςχυρό αναιςκθτικό Propofol και το θρεμιςτικό Lorazepam είναι τα φάρμακα που κυρίωσ ευκφνονται για το κάνατο του Jackson.

14 Δθλθτθριάςεισ από είδθ οικιακισ χριςθσ Είδορ Απ.πεπιπηώζεων Αποππςπανηικά Λεςκανηικά (καηάποζη) Λεπθαληηθά + Ομέα (εηζπλνή) 325 Καθαπιζηικά Υδξάξγπξνο Θεξκνκέηξνπ 406 Πεηξειαηνεηδή 634 Δληνκναπωζεηηθά 214 Ποντικουάρμακα 222 Δληνκνθηόλα 441 Ναθζαιίλε 24 Κόιιεο 209 Απνζκεηηθά ρώξνπ 137 Μπαηαξίεο 168 Απνθξαρηηθά λεξνρπηώλ 67 Γηάθνξα 728 Σύλνιν 7.276

15 Δθλθτθριάςεισ από γεωργικά φάρμακα Είδορ Απ. Πεπιπηώζεων Οργανουωσυορικά 234 Ληπάζκαηα 70 Εηδαληνθηόλα (άιια εθηόο παξαθνπάη) 89 Παξαθνπάη 25 Καξβακηδηθά 74 Γηάθνξα 355 Σύλνιν 847

16 Φςηά Απ. πεπιπηώζεων Μανιηάπια Phalloides 43 Μανιηάπια Muscaria 39 Γξαθνληξηά ή Άξνλ ην ζηηθηόλ 10 Πηθξαγγνπξηά 3 Πιαηύθπιια 2 Στραμόνιο 2 Κνπθηά 1 Κώλην 1 Πηθξνδάθλε 1 Μπειαληόλα 1 Γηάθνξα 74 Σύλνιν 177

17 Γηαθξίλνληαη ηξεηο θύξηεο κνξθέο δειεηεξίαζεο : Η μοσζκαρινική, (μανιηάρια αμανίηης ο μσϊοκηόνος και αμανίηης ο πάνθηρ) - σπνηλία, εθίδρωζη, μύζη, ηρεις έως ηέζζερις ώρες μεηά ηην καηάποζη. - μσδρίαζη, διέγερζη και ιλίγγοσς ποσ οθείλονηαι ζηην αηροπίνη ηων μσκήηων. Σσνήθως δεν προκαλούν θάναηο. Η θαλλοειδική (μανιηάρια αμανίηης ο θαλλοειδής, αμανίηης ο εαρινός και αμανίηης ο κίηριος) - κωλικούς, διάρροια, γενική καηάπηωζη, ολιγοσρία, πσρεηό και κράμπες, 12 περίποσ ώρες μεηά ηη βρώζη. Έπειηα από δύο μέρες θαινομενικής βεληίωζης εκδηλώνεηαι ίκηερος, κσκλοθορικές διαηαρατές, καηάρρεσζη και κώμα (οξεία ηπατική ανεπάπκεια) Η ενηολομική (μανιηάρια ενηόλομα ηο μολσβδότρωμο, βολέπος ο πελιδνός, αγαρικόν ηο δσζεσηέρον κ.ά). -εμεηό, πόνοσς ζηην κοιλιά και διάρροια, λίγες ώρες μεηά ηη βρώζη. Τα ζσμπηώμαηα ασηά διαρκούν δύο μέρες, ζπάνια τειροηερεύοσν και μερικές θορές οδηγούν ζηο θάναηο

18 Δθλθτθρίαςθ με μανιτάρια και ΟΘΑ ςχετικά ςυχνι ςτθν Ευρϊπθ (Amanita phalloides) και ΘΡΑ (Amanita verna) κανατθφόρα δόςθ = 50g = τρία μζςου μεγζκουσ μανιτάρια. θπατοτοξικι τοξίνθ alpha-amanitin = ανκεκτικι ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, δεν καταςτρζφεται με το μαγείρεμα. εμφάνιςθ ςυμπτωματολογίασ (διάρροια, ζμμετοι) μετά από 12 ϊρεσ ζωσ και 4 θμζρεσ θπατικι εγκεφαλοπάκεια μετά από 4-8 θμζρεσ. πρόγνωςθ δυςμενισ, κνθτότθτα = 22-84% υπερ-επείγουςα ζνδειξθ για μεταμόςχευςθ ιπατοσ

19 "datura strammonium", "διαβολόχορτο" "αγκακόμθλο" Μάιοσ 2006 Σιμερα, νζα κροφςματα δθλθτθρίαςθσ από κατανάλωςθ χόρτων ιρκαν ςτο φωσ τθσ δθμοςιότθτασ. Ρρόκειται για ζνα ηευγάρι που είχε αγοράςει βλιτα από λαϊκι αγορά τθσ Ακινασ με αποτζλεςμα να καταλιξουν και οι δυο ςτο νοςοκομείο. Στο μεταξφ, τα τρία από τα επτά κφματα από τα χόρτα των Μεγάρων νοςθλεφονται ςτθν εντατικι, αλλά εκτόσ κινδφνου, ενϊ ο παραγωγόσ και το ςοφπερ μάρκετ "Βερόπουλοσ", ςτο Κουκάκι, ρίχνουν ο ζνασ ςτον άλλο τισ ευκφνεσ. ταραχι, ζντονθ ναυτία, μυδρίαςθ, κολοφρα και κακι εςτίαςθ ςτθν όραςθ, ταχυκαρδία, ζντονοσ αποπροςανατολιςμόσ, απϊλεια μνιμθσ, απϊλεια χρόνου, ντελίριο, ευαιςκθςία ςτο φωσ και ςτο κόρυβο, ξθροςτομία και ξθροφκαλμία, ρινορραγία και απϊλεια ελζγχου του ςϊματοσ. Ουςιαςτικά δθμιουργοφνται παραιςκθςιογόνα αποτελζςματα, τα οποία μπορεί να αποβοφν ακόμα και μοιραία.

20 Βότανα μη ελεγχόμενη εναλλακτική ιατρική ( δυτικζσ χώρεσ+ παράδοςη) Teucrium chamaedrys και pollium (αμάραντο, πόλιο, αςπρόχορτο, λιβανόχορτο, ςτομαχοβότανο, παναγιόχορτο, βότανο τθσ Ραναγιάσ, λαγοκοιμθκιά, φςςωποσ) Kava (Piper methysticum) = αγχολυτικό Atracctylis gummifera ίηα γαϊδουράγκακο

21 Ζώα Απ. Πεπιπηώζεων Φίδηα 130 Σθνξπηνί μεξάο 69 Σθνξπηνί ζαιάζζεο 10 Γξάθαηλεο 55 Σθήθεο, Μέιηζζεο 40 Έληνκα άιια 7 Σαξαληαπνδαξνύζα 42 Αξάρλεο 30 Σθπιηά 12 Σκέξλα ζαιάρη 5 Τζνύρηξεο 3 Γηάθνξα δεγκαηα 70 Σύλνιν 473

22 Είδορ Απ. Πεπιπηώζεων Αηζπιηθή αιθνόιε 380 Νέθηη 343 Μειάλη 212 Ομέα 332 Αιθάιεα 63 Φξώκα 79 Γηνξζωηηθό 32 Γηαιπηηθά 108 Μπαηαξίαο πγξά 66 Φξέλωλ πγξά 9 Ακκωλία 24 Υγξαέξην 48 Silica gel 459 Σρνιηθά είδε 144 Μονοξείδιο ηος άνθπακα 63 Φεκηθά αέξηα 49 Ππξνζβεζηήξεο 51 Γιπθόιεο 25 Μεζαλόιε 19 Γηάθνξα 340 Σύλνιν 2.848

23 Είδορ Απ. Πεπιπηώζεων % Τςσαίερ ,4 Απόπειπερ ,1 Φξόληα ρξήζε θαξκάθωλ 305 1,0 Δπαγγεικαηηθέο 293 1,0 Ναξθνκαλείο-Πξνβιεκαηηθά Άηνκα ,4 Γηάθνξα-Αδηεπθξίληζηα ,1 Σύνολο

24 Τροφικι δθλθτθρίαςθ δθλθτθρίαςθ από ςταφυλόκοκκουσ εμφανίηεται μζςα ςε 2-4 ϊρεσ από τθ βρϊςθ τθσ μολυςμζνθσ τροφισ και εκδθλϊνεται αρχικά κυρίωσ με ναυτία, εμετοφσ και πόνουσ ςτθν κοιλιά και το κεφάλι, ενϊ ςτθ ςυνζχεια εμφανίηονται διάρροιεσ δθλθτθρίαςθ από ςαλμονζλεσ εμφανίηεται ςυνικωσ μετά από ϊρεσ και μζχρι 1-2 θμζρεσ από το γεφμα και εκδθλϊνεται με διάρροιεσ, πυρετό και άλλα γενικά ςθμεία καταβολισ

25 Δθλθτθριάςεισ - Αντιμετϊπιςθ Ράρτε πλιρεσ ιςτορικό και προςπακιςτε να βρείτε τυχόν μάρτυρεσ. Οι άνκρωποι που κζλουν πραγματικά να αυτοκτονιςουν ςυχνά ψεφδονται. Κυμθκείτε τα ABCs: Airway Breathing Circulation GCS Φυςικι εξζταςθ

26 Ρότε, τι, πόςο? Γιατί? ΛΣΤΟΛΚΟ Λδιαίτερεσ ςυνκικεσ Λατρικό ιςτορικό, φαρμακευτικό ιςτορικό Ψυχιατρικό ιςτορικό Αξιολογιςτε τθν διανοθτικι κατάςταςθ και ικανότθτα

27 ΚΛΛΝΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΕΩΝ

28

29

30 ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΝΤΑ ζλεγχοσ ςακχάρου αίματοσ. Τοξικολογικι εξζταςθ αίματοσ και οφρων. ΡΑΝΤΑ να μετράτε τα επίπεδα παρακεταμόλθσ και ςαλικυλικϊν Ρλιρθσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςυμπεριλαμβανομζνου και ελζγχου πιξεωσ κακϊσ και μζτρθςθ διττανκρακικϊν ΘΚΓ, Α/Α κϊρακα

31 Διαφορικι διάγνωςθ Υποξία/ υπερκαπνία Εγκεφαλικά επειςόδια( αγγειακά, τραυματικά ) Λοιμϊξεισ ΚΝΣ Υπερταςικι εγκεφαλοπάκεια Μεταβολικζσ εγκεφαλοπάκειεσ Θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ Νεοπλάςματα ΚΝΣ

32 Ρρϊτεσ Βοικειεσ 1. Αραίωςθ του δθλθτθρίου χοριγθςθ 1-2 ποτθριϊν νεροφ ι γάλακτοσ το ςυντομότερο δυνατό

33 2. Κζνωςθ του ςτομάχου Οι ουςίεσ παραμζνουν μζςα ςτο ςτομάχι για 4 ϊρεσ ςυνιςτάται θ κζνωςθ του ςτομάχου για τθν απομάκρυνςθ του δθλθτθρίου να επιχειρείται ςε κάκε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ από το ςτόμα. Ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ κζνωςθσ του ςτομάχου είναι θ πρόκλθςθ εμετοφ Τα χθμικά μζςα πρόκλθςθσ του εμετοφ: - διάλυμα μαγειρικοφ άλατοσ ι μουςτάρδασ (1 κουταλάκι του γλυκοφ ςε ζνα ποτιρι νερό) δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικά - ςιρόπι ιπεκακουάνασ Θ κζνωςθ του ςτομάχου δεν πρζπει να γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ δθλθτθρίαςθσ με καυςτικζσ ουςίεσ (οξζα, αλκάλεα) και πετρελαιοειδι (βενηίνθ, νζφτι, πετρζλαιο), ςτα άτομα που εμφανίηουν ςπαςμοφσ και κϊμα, ζχουν ζμφραγμα του μυοκαρδίου ι βρίςκονται ςε κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ. Ρλφςθ ςτομάχου (?)

34 3. Αδρανοποίθςθ του δθλθτθρίου Ενεργοποιθμζνοσ Ηωϊκόσ Άνκρακασ (2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ διαλυμζνεσ μζςα ςε ζνα ποτιρι νερό) ι μια κουταλιά τθσ ςοφπασ αλεφρι ι άμυλο ι πολτοποιθμζνθ πατάτα το δθλθτιριο προςροφάται επάνω ςτισ ουςίεσ αυτζσ και γίνεται δυςαπορρόφθτο.

35 4. Συνεχισ εκτίμθςθ τθσ γενικισ κατάςταςθσ του πάςχοντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διακομιδισ - διατιρθςθ ελεφκερων των αναπνευςτικϊν οδϊν και τθν αποκατάςταςθ τθσ πνευμονικισ αναπνοισ - πρόλθψθ τθσ καταπλθξίασ, με τθν τοποκζτθςθ του ατόμου που ζχει τισ αιςκιςεισ του ςτθν φπτια κζςθ με ανυψωμζνα τα κάτω του άκρα. - ελαχιςτοποίθςθ των εξωτερικϊν ερεκιςμάτων - πρόλθψθ τθσ υποκερμίασ, με τθν κάλυψθ του πάςχοντοσ με ζνα επανωφόρι ι κλινοςκεπάςματα.

36 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ςτα ΤΕΡ Υποςτθρικτικά Διορκϊςτε τθν υποξία, τθν υπόταςθ, τθν αφυδάτωςθ, τθν υπουπερκερμία, και τθν οξζωςθ Ελζγξτε τυχόν ςπαςμοφσ Monitor Σφφξεισ, ΑΡ, ΘΚΓ, Oxygenation, GCS Γενικά Απορρόφθςθ Αποβολι Ειδικά αντίδοτα Coma coctail Διαςωλινωςθ για εξαςφάλιςθ αεραγωγοφ ςε πτϊςθ του επιπζδου ςυνειδιςεωσ Υπερβαρικι οξυγονοκεραπεία ςε δθλθτθρίαςθ από CO

37 Coma cocktail Δεξτρόηθ 50mg IV Κειαμίνθ 100mg IV Ναλοξόνθ 0,2-0,4 mg IV 2-3min 1-2mg IV (total 10mg)

38 ΑΡΟΟΦΗΣΗΣ Γαςτρικό lavage Μόνο εντόσ τθσ 1 θσ ϊρασ & απειλθτικισ για τθ ηωι ποςότθτασ Ροτζ ςε Διαβρωτικά Απϊλεια αντανακλαςτικϊν αεραγωγϊν Υδρογονάνκρακεσ Κίνδυνο αιμορραγίασ ι διάτρθςθσ Ενεργόσ άνκρακασ 50 g εφάπαξ ι ςε επαναλαμβανόμενεσ δόςεισ ( κάκαρςθσ) Δεν δεςμεφει βαρζα μζταλλα, αικανόλθ, οξζα

39 ΑΝΘΑΚΑΣ: Ο ΘΗΣΑΥΟΣ Ρροςροφθτικι επιφάνεια 900 m 2 /gr 3150m 2 /gr Χοριγθςθ 1gr/kg ςε νερό ι ςε 70% ςορβιτόλθ p.os Συχνά το μόνο μζτρο όταν ο χρόνοσ ζκκεςθσ δεν υπερβαίνει τισ 1-2 ϊρεσ Επανάλθψθ ανά 4 ϊρεσ μζχρισ υφζςεωσ των ςυμπτωμάτων

40 ΚΑΘΑΣΗΣ Ρολλαπλζσ δόςεισ ενεργοφ άνκρακα κινίνθ, φαινοβαρβιτάλθ Αιμοδιικθςθ με φίλτρο ενεργοφ άνκρακα Βαρβιτουρικά, κεοφυλλίνθ Διοφρθςθ Αλκαλοποίθςθ των οφρων Αιμοδιάλυςθ Ρλφςεισ εντζρου

41 Διοφρθςθ Λ Στόχοσ θ παραγωγι οφρων από 0,5-2 ml/kg/h ςε 3-6 ml/kg/h Μαννιτόλθ g/kg ( ουδζτερα οφρα) Φουροςεμίδθ 40 mg ( >> ) Αςκορβικό οξφ 0,5-2 g (όξινα οφρα) Διττανκρακικά 1-2 m Eq/kg (αλκαλικά οφρα)

42 Διοφρθςθ ΛΛ Ουδζτερθ ΛΝΘ, βρωμιοφχα Πξινθ φαινυλκυκλιδίνθ, ςτρυχνίνθ, κινίνθ. Ρροςοχι ςτθ μυοςφαιρινουρία Αλκαλικι ςαλικυλικά, βαρβιτουρικά, τρικυκλικά αντικατακλιπτικά

43 Αιμοδιάλυςθ Ενδείξεισ Αικυλενογλυκόλθ (τιμζσ πλάςματοσ >25 mg%) Μεκανόλθ (τιμζσ >25 mg%) Amanita Phaloides Βαρζα μζταλλα Σαλικυλικά ΛίκιοΡαρακεταμόλθ Αμφεταμίνεσ, βαρβιτουρικά, μεπροβαμάτθ Αντιβιοτικά Κεοφυλλίνθ ΛΝΘ Κ + Κινίνθ-κινιδίνθ

44 Ρλφςθ εντζρου Λ Εντερικι χοριγθςθ διαλφματοσ πολυαικυλενογλυκόηθσ (PEG-ES), ιοντικά ουδζτερου, μζχρι το ορκικά αποβαλλόμενο περιεχόμενο να ζχει ίδια εμφάνιςθ με το χορθγοφμενο διάλυμα ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ml/h (ενιλικεσ) 1000ml/h (6-12 ετϊν) 500ml/h ( <6 ετϊν)

45 Ρλφςθ εντζρου ΛΛ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Εντερικά επενδεδυμζνα φάρμακα παρατεταμζνθσ απελευκζρωςθσ Σίδθροσ, ναρκωτικά ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Απόφραξθ ι διάτρθςθ εντζρου Αιμορραγία πεπτικοφ Αιμοδυναμικι αςτάκεια Μθ βατοί αεραγωγοί Ανκεκτικοί ζμετοι

46

47 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ ΡΑΑΚΕΤΑΜΟΛΘ Θ πιο ςυχνι δθλθτθρίαςθ Λίγα ςυμπτϊματα και πρϊιμα ςθμεία Λιψθ 12g (24 διςκία) μπορεί να είναι κανατθφόροσ Τοξικότθτα ςτο ιπαρ και ςτα νεφρά

48 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ ΡΑΑΚΕΤΑΜΟΛΘ Αςκενείσ που χρειάηονται κεραπεία (χοριγθςθ ενεργοφ άνκρακα) Οξεία λιψθ 150mg/kg ι περιςςότερο Λιψθ άγνωςτθσ ποςότθτασ Λιψθ 100mg/kg ι περιςςότερο αν ςυνυπάρχει γνωςτι θπατικι νόςοσ, ανορεξία, αλκοολιςμόσ, καρδιακι ανεπάρκεια, αγωγι με αντικατακλιπτικά ι βαρβιτουρικά, ι πρόςφατθ λιψθ και άλλθσ μεγάλθσ ποςότθτασ παρακεταμόλθσ.

49 Δθλθτθρίαςθ από παρακεταμόλθ Επίπεδα ϊρεσ (νομόγραμμα Rumack- Matthew) ενεργό άνκρακα ΝΩΛΣ Ν-ακετυλκυςτείνθ ςε 5% Dextrose 150 mg/kg ςε 15 λεπτά 50 mg/kg ςε 4 ϊρεσ 100 mg/kg ςε 16 ϊρεσ

50 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ ΣΑΛΛΚΥΛΛΚΑ Αςκενείσ που χριηουν αγωγισ Οξεία λιψθ 150mg/kg Πλοι οι ςυμπτωματικοί αςκενείσ Λιψθ άγνωςτθσ ποςότθτασ

51 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΠ ΣΑΛΛΚΥΛΛΚΑ ΠΡΟΟΧΗ : θ δθλθτθρίαςθ από ςαλικυλικά μπορεί να παρουςιαςτεί και ωσ «ςφνδρομο ψευδοςήψησ» με πυρετό, ταχυκαρδία, ταχφπνοια, υπόταςθ, λευκοκυττάρωςθ, ανεπάρκεια πολλαπλϊν οργάνων όπωσ μθ καρδιογενζσ πνευμονικό οίδθμα, νεφρικι ανεπάρκεια, εγκεφαλοπάκεια, διάχυτθ ενδαγγειακι πιξθ

52 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ Αςυμπτωματικοί Ενεργόσ άνκρακασ 1g/kg (αν <1 ϊρα από τθ λιψθ εκτόσ επί εντεροδιαλυτϊν μορφϊν) Ραρακολοφκθςθ για 6 ϊρεσ & εξιτιριο αν εξακολουκεί να είναι αςυμπτωματικόσ Αν ζχει λάβει εντεροδιαλυτι μορφι, επάλλθλεσ μετριςεισ επιπζδου ςαλικυλικϊν (κάκε 2 ϊρεσ) Ειςαγωγι αν τα επίπεδα δεν ςτακεροποιθκοφν 6 ϊρεσ μετά τθ λιψθ I.V. bicarbonate ςε ροι 1mmol/kg/hr για διόρκωςθ τυχόν οξζωςθσ (ph <7.3)

53 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ Συμπτωματικοί Πλοι οι ςυμπτωματικοί αςκενείσ απαιτοφν επείγουςα ιατρικι αξιολόγθςθ και ζρευνα. Ενεργόσ άνκρακασ 1g/kg εκτόσ αν υπάρχει διαταραχι του επιπζδου ςυνειδιςεωσ (διαςφάλιςθ αεραγωγοφ πρϊτα) Αναηωογόνθςθ με I.V. υγρά ϊςτε να διορκωκεί τυχόν αφυδάτωςθ (χρθςιμοποιιςτε N. Saline) I.V. Ζγχυςθ bicarbonate 1mmol/kg/hr, μετά από αρχικι αργι bolus χοριγθςθ 2mmol/kg, (διατθριςτε το ph των οφρων >7.5) Αναπλιρωςθ Κ+ όπωσ απαιτείται Επί επιδείνωςθσ ςυμπτωμάτων, ςπαςμϊν, κϊματοσ, μεταφορά ςε ΜΕΚ για αναπνευςτικι υποςτιριξθ ± αιμοδιάλυςθ Επίπεδα ςαλικυλικϊν >7mmol/l μετά από οξεία δθλθτθρίαςθ πάλι ςε ΜΕΚ για πικανι αιμοδιάλυςθ

54 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ ΑΝΤΛΕΡΛΛΘΡΤΛΚΑ CARBAMAZEPINE, PHENYTOIN, SODIUM VALPROATE, PHENOBARBITONE ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΝΣ Αταξία, κϊμα, ςπαςμοί ΓΕΣ Ναυτία & ζμετοσ Κυκλοφορικό Υπόταςθ και αρρυκμίεσ Επίπεδα ςτο αίμα είναι διακζςιμα για μερικά αντιεπιλθπτικά

55 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ενεργόσ άνκρακασ 1g/kg εκτόσ αν το επίπεδο ςυνειδιςεωσ είναι επθρεαςμζνο (προςταςία αεραγωγοφ άμεςα) Ήπια ςυμπτϊματα: (π.χ., αταξία, κάμβοσ οράςεωσ) παρακολοφκθςθ για 4 ϊρεσ, εξιτιριο επί μθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων Μζτρια ι επιμζνοντα ςυμπτϊματα: (μετά 4 ϊρεσ παρακολοφκθςθσ) ειςαγωγι για παρακολοφκθςθ Σοβαρά ςυμπτϊματα: διαταραγμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ ι καρδιακζσ αρρυκμίεσ ΜΕΘ

56 ΤΛΚΥΚΛΛΚΑ ΑΝΤΛΚΑΤΑΚΛΛΡΤΛΚΑ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ Αντιχολινεργικά Ζμετοι, κάμβοσ οράςεωσ, αταξία, ταχυκαρδία, κατακράτθςθ οφρων Αντιαδρενεργικά Αγγειοδιαςτολι Μπλοκάριςμα διαφλων Νατρίου Διεφρυνςθ QRS (>0.12 ms) Ραράταςθ QT Μειωμζνθ καρδιακι ςυςπαςτικότθτα & υπόταςθ Καταςτολι ΚΝΣ Σφγχυςθ, κϊμα, επιλθπτικοί ςπαςμοί Οι ςυμπτωματικοί αςκενείσ απαιτοφν άμεςθ ιατρικι αντιμετϊπιςθ

57 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ενεργόσ άνκρακασ 1g/kg εκτόσ αν υπάρχει διαταραχι του επιπζδου ςυνειδιςεωσ (άμεςθ προςταςία αεραγωγοφ) Απαιτείται ΘΚΓ, καρδιολογικι παρακολοφκθςθ Αςυμπτωματικοί: παρακολοφκθςθ για 6 ϊρεσ μετά τθν λιψθ και εξιτιριο φυςιολογικό ΘΚΓ άμεςα πριν τθν ζξοδο Πλοι οι ςυμπτωματικοί αςκενείσ πρζπει να ειςάγονται ςτο νοςοκομείο Αν υπάρχει διεφρυνςθ του QRS ςκεφτείτε τθ χοριγθςθ Sodium Bicarbonate με ροι 1mmol/kg/hr, μετά από αρχικι αργι bolus δόςθ 2mmol/kg Αν υπάρχει διαταραχι επιπζδου ςυνειδιςεωσ, διεφρυνςθ του QRS ι αρρυκμία ΜΕΚ & προςταςία αεραγωγοφ

58 Δθλθτθρίαςθ από Βαρβιτουρικά ΔΑΣΗ: Ενιςχφουν και επιμθκφνουν τθ δράςθ του γ- αμινοβουτυρικοφ οξζοσ (κφριοσ αναςταλτικόσ νευροδιαβιβαςτισ του ΚΝΣ) ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ: Λικαργοσ, κϊμα, υποκερμία, μείωςθ αντανακλάςεων κόρθσ ςτο φϊσ, νυςταγμόσ, ςτραβιςμόσ, κολλϊδθσ ομιλία, αταξία, μείωςθ τενοντίων αντανακλάςεων, διαταραχζσ μνιμθσ, κρίςθσ και προςοχισ, επικετικότθτα, παράνοια, αναπνευςτικι καταςτολι, άπνοια, υποξία, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, υπόταςθ, εφίδρωςθ, ςοκ, φυςαλίδεσ ςτα χζρια, τουσ γλουτοφσ και τα γόνατα

59 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Αναπνευςτικι υποςτιριξθ, οξυγόνο Αντιμετϊπιςθ υποκερμίασ Χοριγθςθ υγρϊν Αγγειοςυςπαςτικά Ρλφςθ ςτομάχου και εντζρου Ενεργόσ άνκρακασ Διττανκρακικά 1-2 m Eq/kg.Στόχοσ p H οφρων > 7,5

60 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΒΕΝΗΟΔΛΑΗΕΡΛΝΕΣ Καταςτολι ΚΝΣ, υπνθλία, κϊμα Αναπνευςτικι καταςτολι Υπόταςθ

61 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Οξυγόνο Ενεργόσ άνκρακασ Αναπνευςτικι υποςτιριξθ Φλουμαηενίλθ (Anexate) 0,1-0,2 mg/min IV με ολικι δόςθ 1mg

62 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ ΟΡΛΟΕΛΔΘ ΚΝΣ: πτϊςθ επιπζδου ςυνειδιςεωσ, κϊμα, ςπαςτικότθτα μυϊν, μυοκλωνίεσ Μάτια: μφςθ, κάμβοσ οράςεωσ Αναπνευςτικό: βραδφπνοια, πνευμονικό οίδθμα Κυκλοφορικό: υπόταςθ ΓΕΣ: ναυτία, ζμετοσ, ειλεόσ Διάφορα: υποκερμία ι υπερκερμία, μποφλεσ δερματικζσ

63 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Διαςφάλιςθ αεραγωγοφ, αεριςμόσ, διαςφάλιςθ ενδοφλεβίου γραμμισ, χοριγθςθ υγρϊν, αγγειοςυςπαςτικά αν απαιτείται Ναλοξόνθ (Narcan): 2 mg iv bolus, επαναλαμβανόμενεσ δόςεισ mg. Αν χορθγθκοφν ςυνολικά 10 mg χωρίσ ανταπόκριςθ τότε θ δθλθτθρίαςθ από οπιοειδι είναι απίκανθ. Μπορεί να απαιτθκοφν επαναλαμβανόμενεσ δόςεισ γιατί ο χρόνοσ θμιηωισ τθσ ναλοξόνθσ είναι λεπτά Μπορεί να χορθγθκεί και ςε ςυνεχι ςτάγδθν ζγχυςθ με ρυκμό 0.4 mg/h για 12 ϊρεσ.

64 ΔΗΛΗΤΗΙΑΣΗ ΑΡΟ ΛΙΘΙΟ ΚΝΣ: λικαργοσ, ςφγχυςθ, κϊμα, υπεραντιδραςτικότθτα, τρόμοσ, μυόκλωνοσ, αταξία, δυςαρκρία, επιλθπτικζσ κρίςεισ, διαταραχζσ οράςεωσ, κακόθκεσ νευρολθπτικό ςφνδρομο Κυκλοφορικό: βραδυκαρδία, υπόταςθ, κφματα U, κατάςπαςθ ST ΓΕΣ: ανορεξία, ναυτία, ζμετοσ, διάρροια, ςιελόρροια Νεφρά: πολυουρία και πολυδιψία (νεφρογενισ άποιοσ διαβιτθσ), νεφρωςικό ςφνδρομο, νεφρικι ανεπάρκεια, νεφρικι ςωλθναριακι οξζωςθ Διάφορα: αφυδάτωςθ, υποκυρεοειδιςμόσ, ARDS

65 ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΑ ΕΥΘΜΑΤΑ Επίπεδα λικίου ςτο αίμα : > 1.5 mmol/l. Απειλθτικά για τθ ηωι: > 3.5 mmol/l. Υπεργλυκαιμία με ι χωρίσ κετοοξζωςθ Υπεραςβεςτιαιμία Υπερμαγνθςιαιμία Υπερνατριαιμία Μειωμζνο χάςμα ανιόντων Ουδετεροφιλία Λεμφοπενία Κρομβοκυττάρωςθ Ρρωτεϊνουρία

66 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Γαςτρικι πλφςθ μόνο εντόσ τθσ 1 θσ ϊρασ από λιψεωσ Εντερικζσ πλφςεισ Ο ενεργόσ άνκρακασ ΔΕΝ δρα Αιμοδιάλυςθ: ςε μζτριεσ και ςοβαρζσ δθλθτθριάςεισ βάςει επιπζδων λικίου CVVH: ζχει αποδειχτεί ιςοδφναμθ Αντιμετϊπιςθ άποιου διαβιτθ Επάλλθλεσ μετριςεισ επιπζδων λικίου Ψυχιατρικι υποςτιριξθ

67 Δθλθτθρίαςθ από Δακτυλίτιδα Αναςτζλλει τθν αντλία Κ/Να με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ενδοκυττάριου αςβεςτίου ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ: Κόπωζη Αδςναμία Δύζπνοια Σύγσςζη Υπνηλία Ζάλη Διέγεπζη Παπαλήπημα Παπαιζθήζειρ Κεθαλαλγία Νεςποπάθεια

68 Συμπτϊματα (ςυνζχεια) Σπαζμοί Διαηαπασέρ όπαζηρ Διπλωπία Σκοηώμαηα Φωηοθοβία Ναςηία Έμεηορ Ανοπεξία Διάπποια Κοιλιακά άλγη Αππςθμίερ (Οποιαδήποηε αππςθμία μποπεί να αποηελεί εκδήλωζη ηοξικού δακηςλιδιζμού) Κολποκοιλιακόρ αποκλειζμόρ Αζςζηολία

69 Ρροδιακεςικοί παράγοντεσ τοξικότθτασ δακτυλίτιδασ Θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ (υποκαλιαιμία, υπερνατριαιμία, υπεραςβεςτιαιμία, υπομαγνθςιαιμία) Υποξαιμία Φάρμακα (βεραπαμίλθ, διουρθτικά, β-αναςτολείσ, αμιοδαρόνθ, κινιδίνθ) Λςχαιμία μυοκαρδίου,διαταραχζσ αγωγισ, καρδιομυοπάκειεσ Χοριγθςθ αντιςωμάτων

70 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ενεργόσ άνκρακασ Χολεςτυραμίνθ 4-8 γπ.per.os δεζμεύει ηη δακηςλίηιδα ζηο ένηεπο Ατροπίνθ 0,5 mg iv έωρ 2mg ζςνολική δόζη (0,3mg/kg) Αντιςϊματα δακτυλίτιδασ (Α) Χρόνια τοξικότθτα: αρικμόσ φιαλιδίων = επίπεδα δακτυλίτιδασ(ng/ml) X βάροσ(kg)/100 Οξεία τοξικότθτα: αρικμόσ φιαλιδίων = ποςό φαρμάκου(mg) Χ 0,8/0,5 Άγνωςτθ δόςθ/ άγνωςτα επίπεδα: 5-10 φιαλίδια

71 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Μαγνιςιο 2mg bolus IV ςε 2 min. υκμόσ ζγχυςθσ 1-2 g/30 Θλεκτρολφτεσ Βθματοδότθςθ Ξυλοκαϊνθ Φαινυτοϊνθ 100 mg bolus ανά 5-10 min μζχρι δόςθσ 15 mg/kg ANTENΔΕΙΞΗ : θ θλεκτρικι ανάταξθ λόγω του κινδφνου μετάπτωςθσ ςε κοιλιακι ταχυκαρδία, κοιλιακι μαρμαρυγι ι αςυςτολία.

72 Δθλθτθρίαςθ από Ανταγωνιςτζσ αςβεςτίου ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Κεραπεία υπζρταςθσ, αρρυκμιϊν, ςτεφανιαίασ νόςου, πρόλθψθ θμικρανιϊν ΡΑΕΝΕΓΕΙΕΣ: Αρνθτικι ινότροπθ, χρονότροπθ, δρομότροπθ δράςθ, αγγειοδιαςτολι, αναςτολι απελευκζρωςθσ ινςουλίνθσ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ: Υπόταςθ, βραδυκαρδία, κολποκοιλιακόσ αποκλειςμόσ, διαταραχζσ ςυνείδθςθσ, εντερικό ζμφρακτο

73 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Υγρά,ενεργόσ άνκρακασ Συμπακθτικομιμθτικά (Levophed 2μg/min IV, Epinephrine 2μg/min IV, Isoproterenol 2-4μg/min) Ατροπίνθ : 0,5-1mg/5min IV Χλωριοφχο αςβζςτιο : mg IV αργά ςε διάλυμα 10% Γλυκαγόνθ: 5-15mg IV Αμρινόνθ : 0,75mg/kg IV 5-10μg/kg/min IV Λνςουλίνθ + Δεξτρόηθ :0,1-1 U/kg/h IV

74 Δθλθτθρίαςθ από β-blockers Δράςθ: Μειϊνουν τθν παραγωγι του ενδοκυττάριου c- AMP με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ δράςθσ των κατεχολαμινϊν Χαρακτθριςτικό : κϊμα+ βραδυκαρδία + υπόταςθ + υπογλυκαιμία + υποκερμία Κολποκοιλιακόσ αποκλειςμόσ, ςπαςμοί, βρογχόςπαςμοσ, ολιγουρικι νεφρικι ανεπάρκεια, οξεία διατατικι μυοκαρδιοπάκεια

75 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Οξυγόνο Ενεργόσ άνκρακασ Κρυςταλλοειδι Ρλφςθ ςτομάχου Αιμοκάκαρςθ Βθματοδότθςθ Καρδιοαναπνευςτικι ανάνθψθ Ενδοαορτικι αντλία Ατροπίνθ 0,5-1 mg IV επανάλθψθ ανά 5 min

76 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ντοπαμίνθ 2-5 μg/kg/min IV Αδρεναλίνθ 1 μg/kg/min (όχι πάντα αποτελεςματικι) Λςοπροτερενόλθ 2-4 μg/min Γλυκαγόνθ ( εκλογισ) 3-10 mg bolus IV, ρυκμόσ ζγχυςθσ 2-5 mg/h Χλωριοφχο αςβζςτιο mg IV αργά Κειϊκό μαγνιςιο 2g IVςε 1-2 min μετά 2g bolus ρυκμόσ ζγχυςθσ 3-20 mg/min Λνςουλίνθ 0,5-1U/kg/h Βενηοδιαηεπίνεσ

77 Δθλθτθρίαςθ από Αντικατακλιπτικά Αποκλειςμόσ διαφλων Νατρίου ςτο μυοκάρδιο και τα νευρικά κφτταρα με ςυνζπεια διαταραχι καρδιακοφ ρυκμοφ, μυοκαρδιακισ ςυςπαςτικότθτασ και νευροδιαβίβαςθσ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ: Διζγερςθ, λικαργοσ, κϊμα, ςπαςμοί, κλόνοι, χορειοακζτωςθ, υπόταςθ, αρρυκμίεσ, διαταραχζσ αγωγισ, υπζρταςθ, υποαεριςμόσ, ειςρόφθςθ, ARDS, ταχυκαρδία, μυδρίαςθ, υπερκερμία, ξθρότθτα δζρματοσ και βλεννογόνων

78 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ενεργόσ άνκρακασ Υποςτιριξθ αναπνοισ Αιμοκάκαρςθ Διττανκρακικά ( φάρμακο εκλογισ) 1-2 meq bolus. υκμόσ ζγχυςθσ 1000ml D/W 5% με meq διττανκρακικϊν Μαγνιςιο 2g ςε 3-5 min. Επανάλθψθ ςε min, ρυκμόσ ζγχυςθσ 2-10 mg/min

79 Δθλθτθρίαςθ από αντιπθκτικά Αναςτζλλουν τθν θπατικι ςφνκεςθ των εξαρτϊμενων από τθ βιταμίνθ Κ παραγόντων II, VII, IX, X και των πρωτεϊνϊν C & S Αφξθςθ επιπζδων τουσ από αμιοδαρόνθ, ςιμετιδίνθ, μετρονιδαηόλεσ, ομεπραηόλθ, κεφαλοςπορίνεσ, αςπιρίνθ, θπαρίνθ Οι αιμορραγίεσ εμφανίηονται 24 ϊρεσ μετά τθν οξεία λιψθ

80 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ Μετάγγιςθ με ςυμπυκνωμζνα ερυκρά και νωπό κατεψυγμζνο πλάςμα Ενεργόσ άνκρακασ Βιταμίνθ Κ (Α) mg p.os

81 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ SSRI s Σφνδρομο ςεροτονίνθσ με κλαςςικι τριάδα που περιλαμβάνει: Διαταραχι επιπζδου ςυνειδιςεωσ Υπερδραςτθριότθτα του αυτονόμου νευρικοφ ςυςτιματοσ Νευρομυϊκζσ διαταραχζσ (οπιςκότονοσ, ςπαςμοί, τριςμόσ, ραβδομυόλυςθ)

82 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ Γενικά μζτρα δθλθτθριάςεων 5ΘΤ2 ανταγωνιςτζσ (φάρμακο εκλογισ κυπροεπταδίνθ ςε δοςολογία mg εντόσ 24ϊρου). Αρχικι δόςθ 12 mg και εν ςυνεχεία 2 mg ανά 2 ϊρεσ επί εμμονισ ςυμπτωμάτων. Βενηοδιαηεπίνεσ για τουσ ςπαςμοφσ

83 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΠ ΜΟΝΟΞΕΛΔΛΟ ΤΟΥ ΑΝΚΑΚΑ Κεφαλαλγία Ναυτία Υπερδιζγερςθ Ταχφπνοια Ρροϊοφςα ζκπτωςθ του επιπζδου ςυνειδιςεωσ και αναπνευςτικι ανεπάρκεια Μεταβολικι οξζωςθ και εγκεφαλικό οίδθμα Ρρόοδοσ προσ πολυοργανικι ανεπάρκεια Απϊτερεσ επιπλοκζσ περιλαμβάνουν ψυχιατρικζσ εκδθλϊςεισ και Parkinson-like κινιςεισ

84 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Απομάκρυνςθ από τθν ζκκεςθ Χοριγθςθ υψθλϊν δόςεων οξυγόνου Αντιμετϊπιςθ τθσ μεταβολικισ οξζωςθσ μζςω βελτίωςθσ τθσ μεταφοράσ οξυγόνου ςτουσ ιςτοφσ. Τα διττανκρακικά ΔΕΝ ςυνιςτϊνται. Χριςθ μαννιτόλθσ ςε δόςθ 1g/kg αν υπάρχει εγκεφαλικό οίδθμα. Μζτρθςθ τθσ καρβοξυαιμοςφαιρίνθσ μπορεί να δϊςει μια εκτίμθςθ τθσ βαρφτθτασ τθσ ζκκεςθσ (>20% δεικνφει ςθμαντικι ζκκεςθ), αλλά ζχει φτωχι ςυςχζτιςθ με τθν ζκβαςθ. Σε αςκενείσ με κϊμα μπορεί να υπάρξει μονιμότερθ νευρολογικι βλάβθ. Θ υπερβαρικι οξυγονοκεραπεία αποτελεί πολφ καλι λφςθ αντιμετϊπιςθσ όταν μπορεί να εφαρμοςτεί.

85 Δθλθτθρίαςθ από οργανοφωςφορικά Νικοτινικι δράςθ Μυικι αδυναμία, παράλυςθ, εφιδρϊςεισ Αταξία Υπζρταςθ ι υπόταςθ Ταχυκαρδία ι βραδυκαρδία Σφγχυςθ, ςπαςμοί, κϊμα Δράςθ Μθ αντιςτρεπτι αδρανοποίθςθ τθσ ακετυλοχολινεςτεράςθσ και αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ ακετυλοχολίνθσ ςε χολινεργικοφσ υποδοχείσ Τοξικότθτα αναπτφςςεται μετά από δερματικι επαφι ι λιψθ per os

86 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ρροφφλαξθ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ με γάντια και κατάλλθλθ ζνδυςθ Γαςτρικι πλφςθ εφόςον θ πρόςλθψθ ζχει γίνει ςε χρόνο μικρότερο τθσ μίασ ϊρασ Διαςωλινωςθ και μθχανικόσ αεριςμόσ εφόςον χρειαςκεί

87 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ Ατροπίνθ Ανταγωνίηεται τθν περιφερικι μουςκαρινικι δράςθ. Δεν επιδρά ςτουσ νικοτινικοφσ υποδοχείσ. Χοριγθςθ 1mg iv προκαλεί μυδρίαςθ και αφξθςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ κατά 10/λεπτό. Εφόςον δεν υπάρχει απάντθςθ, ςυμπεραίνεται χολινεργικι κρίςθ. Γίνεται ςυνεχισ iv ζγχυςθ με ςτόχο τθν μείωςθ τθσ βρογχόρροιασ και όχι τθν μυδρίαςθ και τθν ταχυκαρδία, που ςυνικωσ προθγοφνται τθσ ξιρανςθσ των εκκρίςεων

88 ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ Ρραλιδοξίμθ Αναςτζλλει τθν φωςφορυλίωςθ τθσ ακετυλοχολινεςτεράςθσ. Αναςτρζφει τθ νικοτινικι δράςθ και μερικζσ από τισ δράςεισ ςτο ΚΝΣ. Δόςθ: 1-2gr iv ςε 5-15 λεπτά. Επανάλθψθ κάκε 1-2 ϊρεσ. Θ αγωγι κα πρζπει να δίδεται για 24ϊρεσ ι όςο χρειάηεται. Λόγω τθσ εκλεκτικότθτασ του κάκε αντιδότου, ςτουσ μουςκαρινικοφσ και νικοτινικοφσ υποδοχείσ αντιςτοίχωσ, κα πρζπει να χορθγείται ςυνδυαςμόσ ατροπίνθσ και πραλιδοξίμθσ.

89 ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘ ΑΡΟ ΑΛΚΥΛΛΚΘ ΑΛΚΟΟΛΘ Θ ςυμπτωματολογία είναι ανάλογθ τθσ ποςότθτασ που ελιφκθ Οπωςδιποτε χοριγθςθ κειαμίνθσ για αποφυγι εγκεφαλοπάκειασ Wernicke Αιμοδιάλυςθ αναγκαία μόνο ςτθν ταυτόχρονθ δθλθτθρίαςθ από μεκανόλθ Λίγεσ ϊρεσ πριν αφιςει τθν τελευταία τθσ πνοι από υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ, θ Amy Winehouse είπε: «Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν έχω καταφέρει ακόμα όλ αυτά που ήθελα».

90

91 Νζα αςκενισ, πρϊθν χριςτθσ οπιοειδϊν, μεταφζρεται ςτο ΚΥ με μειωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ. Οι ςυγγενείσ αναφζρουν λιψθ Xanax 0.5 και Minitran (15 ταμπλζτεσ από το κακζνα). Ζχουν παρζλκει 2 ϊρεσ περίπου. Γίνονται πλφςεισ ςτομάχου, χορθγείται ενεργόσ άνκρακασ και χορθγείται 1 amp Anexate IV. Ο ιατρόσ ξεκινά τθ διαδικαςία διακομιδισ. Συμφωνείτε με τθν αντιμετϊπιςθ?

92 Xanax (Αλπραηολάμθ) Βενηοδιαηεπίνθ βραχείασ δράςθσ (παρά το ότι -λάκοσ- θ μιςι Ελλάδα κοιμάται με "Λεξο") Κυκλοφορεί ςε 0.25, 0.5, 1, 2 mg (τα δυο τελευταία δεν είναι τόςο γνωςτά) Θ θμεριςια δόςθ ςτον ενιλικα mg 15 tablx0.5=7.5mg Minitran = περφαιναηίνθ+αμιτρυπτιλίνθ (Saroten) Κυκλοφορεί ςε 2-10, 4-10, 2-25, 4-25 Ρερφαιναηίνθ Ριπεραηινικό αντιψυχωτικό τθσ κατθγορίασ των φαινοκειαηινϊν 10mg αντιςτοιχοφν ςε 100 mg χωροπρομαηίνθσ (Largactil, Zuledin) Θ θμεριςια δόςθ ςτον ενιλικα (τθσ χλωροπρομαηίνθσ) είναι mg Αν υποκζςουμε ότι πιρε 4-25, τότε πιρε 15tablx4=60mg, που αντιςτοιχοφν ςε 600mg χλωροπρομαηίνθσ Αμιτρυπτιλίνθ Τρικυκλικό αντικατακλιπτικό Ραρά τα δεκαράκια και 25αράκια που παίηουν ςυνικωσ, θ θμεριςια δόςθ ςτον ενιλικα είναι μζχρι 300mg (ςυνικθσ αντικατακλιπτικι δράςθ ςτα mg) Αν υποκζςουμε ότι πιρε 4-25, τότε πιρε 15tablx25=375 mg

93 Συμπεραςματικά, πιρε λίγο παραπάνω από τθ μζγιςτθ θμεριςια δόςθ απ' όλα, ίςωσ λίγο παραπάνω ζπεςε θ φαινοκειαηίνθ (προςοχι: QT!) Ο ςυνδυαςμόσ των αντιχολινεργικϊν δράςεων φαινοκειαηίνθσ και αμιτρυπτιλίνθσ μαηί με τθν αντιντοπαμινεργκι δράςθ του αντιψυχωτικοφ μπορεί να ελαττϊςει ςθμαντικά τθν κινθτικότθτα του εντερικοφ ςωλινα (Σε ακραίεσ καταςτάςεισ, μζχρι και παραλυτικό ειλεό). Για το κζμα τθσ καταςτολισ, υπάρχει πάντα και θ ςυνζργεια (μάλλον μόνο ςυνείδθςθσ και όχι αναπνοισ, ςε τζτοιεσ δόςεισ) Εμπειρικά: όταν υπάρχουν τόςεσ λεπτομζρειεσ από το περιβάλλον (είναι πάντα αξιόπιςτεσ?) ςε αςκενι με διαταραχι προςωπικότθτασ (ιςτορικό χριςθσ οπιοειδϊν) ςυνικωσ πρόκειται για 'χειριςτικι' απόπειρα, όπου μπορεί θ δόςθ να είναι μικρότερθ (αδειάηω το κουτί που ζχει 30, πετϊ τα 20 και παίρνω τα 10). Αυτά βζβαια είναι εικαςίεσ. Αν πάλι ξεκίνθςε εκ νζου τθ χριςθ, δεν κα το πει ςτο περιβάλλον και μπορεί και να το παρουςιάςει ωσ υπερδοςολογία αγωγισ.

94 Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

95

96

97

98 Αναφυλακτικι καταπλθξία Θ αναφυλακτικι καταπλθξία είναι μια βαριά αλλεργικι αντίδραςθ του οργανιςμοφ, θ οποία είναι δυνατό να εμφανιςκεί μζςα ςε λίγα λεπτά ι δευτερόλεπτα τθσ ϊρασ μετά από κάκε δθλθτθρίαςθ με κάποια ουςία, ςτθν οποία το άτομο είναι ευαίςκθτο. Τα ςυμπτϊματα και τα ςθμεία τθσ αναφυλακτικισ καταπλθξίασ είναι γενικά και αφοροφν κυρίωσ το αναπνευςτικό και το κυκλοφορικό ςφςτθμα, κακϊσ το 70% των κανάτων οφείλονται ςε διαταραχι του αναπνευςτικοφ και το 24% ςε διαταραχι του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ, ενϊ εμφανίηονται και εκδθλϊςεισ από το δζρμα, το πεπτικό και το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. Οι κυριότερεσ εκδθλϊςεισ είναι θ δφςπνοια, λόγω οιδιματοσ του λάρυγγα, θ υπόταςθ και θ καταπλθξία, λόγω τθσ αγγειοπαράλυςθσ, το ερφκθμα, ο κνθςμόσ και το οίδθμα του δζρματοσ, θ ναυτία, οι εμετοί και οι διάρροιεσ και διαταραχζσ του επιπζδου τθσ ςυνείδθςθσ. Θ προφφλαξθ είναι πολφ ςθμαντικι και αποτελεί το κεμζλιο λίκο για τθν αποφυγι τθσ αναφυλαξίασ. Θ αντιμετϊπιςθ γίνεται με τθν άμεςθ χοριγθςθ 0,2-0,5 ml αδρεναλίνθσ (1/1000) ενδομυϊκά ςτο δελτοειδι μυ, τθ διατιρθςθ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταπλθξίασ.

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕ Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δομι και λειτουργία τθσ καρδιάσ κακώσ και ςτο ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ με τθν θλικία, το φφλο και τθ φυσική δραστηριότητα. ΡΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΕΜΠΟΛΑ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ. Μιχαιλ Όκων, Σαπουνάσ Σπφροσ, Μανωλίδου Ηαχαροφλα, Ευςτακίου Πάνοσ

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΕΜΠΟΛΑ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ. Μιχαιλ Όκων, Σαπουνάσ Σπφροσ, Μανωλίδου Ηαχαροφλα, Ευςτακίου Πάνοσ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΕΜΠΟΛΑ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ Μιχαιλ Όκων, Σαπουνάσ Σπφροσ, Μανωλίδου Ηαχαροφλα, Ευςτακίου Πάνοσ 3/11/2014: Πλοίο Ελλθνικϊν ςυμφερόντων απζπελυςε απο το Κόνακρι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΣΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΣΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΣΟΞΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΠΕΡΣΡΟΦΙΚΗ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ (ΤΜΚ) Α. Αρχική διάγνωση: 2. Διακωρακικό yπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) 3. 24ωρο ι 48ωρο Holter 4. Μαγνθτικι τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτάκτως ανήσυχα πόδια

Εκτάκτως ανήσυχα πόδια Εκτάκτως ανήσυχα πόδια Σκουτέλλας Βάσος Ρευματολόγος Ρευματολογικό τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Σύγκρουση συμφερόντων εν υπάρχει 2 Ιστορικό (1/5) Θήλυ, 55χρ. Γνωστό αυτοάνοσο νόσημα συνδετικού ιστού

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟΤ ΟΞΕΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ Ω ΔΕΙΚΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΗ ΙΝΩΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΣΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟΤ ΟΞΕΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ Ω ΔΕΙΚΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΗ ΙΝΩΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΣΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟΤ ΟΞΕΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ Ω ΔΕΙΚΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΗ ΙΝΩΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΣΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΩΝ Αιμιλία Χατηθγιάννθ, Αικατερίνθ Μαργαρίτθ, Αναςταςία Γεωργίου, πιλιοσ Μανωλακόπουλοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε?

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Ορισμός Χρόνιο The definition of chronic case! Οι Αμερικανοί αναφζρουν ότι πάνω από 4 φορζσ αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ. Dr Αλεξία ταυράτθ, Διευκφντρια ΠΕ, Καρδιολογικό Σμιμα, Νος. Γ.Παπανικολάου

ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ. Dr Αλεξία ταυράτθ, Διευκφντρια ΠΕ, Καρδιολογικό Σμιμα, Νος. Γ.Παπανικολάου ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Dr Αλεξία ταυράτθ, Διευκφντρια ΠΕ, Καρδιολογικό Σμιμα, Νος. Γ.Παπανικολάου Ειςαγωγι Η εκτίμθςθ τθσ διαςτολικισ λειτουργίασ είναι απαραίτθτθ ςε κάκε θχωκαρδιογραφικι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Πθγζσ ζκκεςθσ ςε εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ πυρθνικισ ιατρικισ Η Πυρθνικι Ιατρικι ςχετίηεται με το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επανάληψης. Ενδοκρινείς αδένες. Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών

Ερωτήσεις επανάληψης. Ενδοκρινείς αδένες. Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών Ερωτήσεις επανάληψης Ενδοκρινείς αδένες Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών Υπόφυςη Ποια είδθ ορμονϊν γνωρίηετε με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τουσ; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι μετάδοςθσ του ςιματοσ εντόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Μετεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014 Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου Κφρια θμεία Μάιοσ 2014 Ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου μεταδίδεται ςτουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ με το διγμα μολυςμζνου «κοινοφ» κουνουπιοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή, μεταβίβαςη, ολοκλήρωςη. Αλεξάνδρα Οικονόμου

Αγωγή, μεταβίβαςη, ολοκλήρωςη. Αλεξάνδρα Οικονόμου Αγωγή, μεταβίβαςη, ολοκλήρωςη Αλεξάνδρα Οικονόμου Νευρική ώςη Άγγιγμα δακτφλου αντίλθψθ < 1/10 δευτ. Μεταφορά πληροφοριών από νευράξονεσ Κςηηαπικό ζώμα Δενδπίηερ Νεςπάξοναρ Έλςηπο μςελίνηρ Τελικό κομβίο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου.

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου. ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN Η Πορφφρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάςταςθ κατά τθν οποία υπάρχει φλεγμονι ςτα μικρά αγγεία του αίματοσ (τριχοειδι αγγεία). Η φλεγμονι αυτι ονομάηεται αγγειίτιδα και

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια!

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! NanoTech micro Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια 2 Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια Η καταπολζμθςθ των Βακτθρίων αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο Οι χϊροι των

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Α) Να χαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ και να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ: a. Όταν πρόκειται να ενωκοφν δυο άτομα, τα θλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIGNOSPAN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό +

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Συχνά ςυμβαίνει ςτα πρϊτα ςτάδια ενόσ βελτιωτικοφ προγράμματοσ να μθν υπάρχει επαρκι ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ των νζων ςειρϊν, γεγονόσ που δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων αξιολόγθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικι Υγεία και Χρόνια Σωματικι Νόςοσ ςτθν εποχι τθσ Κρίςθσ

Ψυχικι Υγεία και Χρόνια Σωματικι Νόςοσ ςτθν εποχι τθσ Κρίςθσ Ψυχικι Υγεία και Χρόνια Σωματικι Νόςοσ ςτθν εποχι τθσ Κρίςθσ Αλλθλεπίδραςθ υποςτρϊματοσ και περιβάλλοντοσ: γενετικοί δείκτεσ, ψυχολογικι ανκεκτικότθτα και κατάκλιψθ ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ Φωτεινι Δελι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η οπτικι επεξεργαςία ςτθν Κακαρι Αλεξία: Μελζτθ περίπτωςθσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η οπτικι επεξεργαςία ςτθν Κακαρι Αλεξία: Μελζτθ περίπτωςθσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η οπτικι επεξεργαςία ςτθν Κακαρι Αλεξία: Μελζτθ περίπτωςθσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Visual processing in pure alexia: a case study Τι είναι θ κακαρι αλεξία; (αλεξία χωρίσ αγραφία) Μια επίκτθτθ διαταραχι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι. Στρϊμα λιπιδικϊν μορίων πάχουσ 5 nm που λειτουργεί ωσ φραγμόσ Εξειδικευμζνεσ δίοδοι και αντλίεσ (πρωτεΐνεσ) ελζγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει

Δομι. Στρϊμα λιπιδικϊν μορίων πάχουσ 5 nm που λειτουργεί ωσ φραγμόσ Εξειδικευμζνεσ δίοδοι και αντλίεσ (πρωτεΐνεσ) ελζγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει Δομι των μεμβρανϊν Δομι Στρϊμα λιπιδικϊν μορίων πάχουσ 5 nm που λειτουργεί ωσ φραγμόσ Εξειδικευμζνεσ δίοδοι και αντλίεσ (πρωτεΐνεσ) ελζγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει Διπλοςτοιβάδα λιπιδίων Η λιπιδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY. Κάπνισμα και υγεία. Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY. Κάπνισμα και υγεία. Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Κάπνισμα και υγεία Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr Κφρια μθνφματα για τον καπνιςτι Ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ: περίπου μιςοί πεκαίνουν λόγω του καπνίςματοσ Πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ χημική ουσία που δεν παράγεται στον οργανισμό και εισαγόμενη στον οργανισμό δεν αξιοποιείται για την εξασφάλιση ενέργειας ή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία του οξέος πόνου (βλ. παράγραφο 4.2). Συµπτωµατική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ Φροντίδασ Αςκενϊν με HIV: Καλζσ πρακτικζσ από το Πρότυπο Φροντίδασ Αςκενϊν ςτθν Musina τθσ Ν. Αφρικισ

Οδθγόσ Φροντίδασ Αςκενϊν με HIV: Καλζσ πρακτικζσ από το Πρότυπο Φροντίδασ Αςκενϊν ςτθν Musina τθσ Ν. Αφρικισ Οδθγόσ Φροντίδασ Αςκενϊν με HIV: Καλζσ πρακτικζσ από το Πρότυπο Φροντίδασ Αςκενϊν ςτθν Musina τθσ Ν. Αφρικισ Απόςτολοσ Βεΐηθσ Διευκυντισ Προγραμμάτων Γιατροί Χωρίσ Σφνορα Médecins Sans Frontières (MSF)

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Παχυςαρκία ονομάηεται θ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από υπερβολικι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα