ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)"

Transcript

1 ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ μελζτεσ δείχνουν ότι το 2010 κα διαγνωςτοφν 1,1 εκατομμφρια νζεσ περιπτϊςεισ καρκίνου του ςτομάχου παγκοςμίωσ.

2 ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ Ιςτολογικοί τφποι. Αδενοκαρκίνωμα (90%) εντερικοφ τφπου ι καλϊσ διαφοροποιθμζνο (50%) διάχυτου τφπου ι αδιαφοροποίθτο(33%) μικτοφ τφπου (17%) Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

3 ΕΠΙΔΘΜΙΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφικι κατανομι: κίνδυνοσ Ιαπωνία και Κορζα (άνδρεσ 95,5/ ) (γυναίκεσ 40,1/ ) Θλικία: όςο θλικία τόςο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ πιο ςφνθκεσ μεταξφ ετϊν, ςπανιότατα <30 ετϊν

4 ΕΠΙΔΘΜΙΟΛΟΓΙΑ Φφλο: Καρκίνοσ μθ καρδιακισ μοίρασ ςτομάχου άντρεσ: γυναίκεσ 2:1 Καρκίνοσ καρδιακισ μοίρασ ςτομάχου άντρεσ: γυναίκεσ 5:1 Κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ: κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ: κίνδυνο για καρκίνο μθ καρδιακισ μοίρασ ςτομάχου κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ: κίνδυνο για καρκίνο καρδιακισ μοίρασ

5 ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΘ ΜΟΙΡΑ vs ΩΜΑΣΟ ΣΟΜΑΧΟΤ ΚΑΡΔΙΑΚΘ ΜΟΙΡΑ ΩΜΑ ΕΠΙΠΣΩΘ Αφξουςα Μειοφμενθ ΧΕΘ ΜΕ H.pylori ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΙΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΠΟ ΔΙΑΠΟΡΑ Υψθλι Διάχυτοσ Πρϊιμθ αιματογενισ Χαμθλι Εντερικόσ Αργι τοπικι

6 Γενικι αίματοσ (αναιμία) ΔΙΑΓΝΩΘ Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ με γεφμα βαρίου. Ενδοςκόπθςθ ανωτζρου πεπτικοφ (οιςοφαγογαςτρο- ςκόπθςθ): ζνα εφκαμπτο ενδοςκόπιο ειςάγεται από το ςτόμα και προωκείται μζςω του οιςοφάγου ςτον ςτόμαχο του αςκενοφσ, δίνεται θ δυνατότθτα λιψθσ δειγμάτων προσ βιοψία. Αξονικι τομογραφία Ενδοςκοπικόσ υπζρθχοσ

7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Χειρουργικι επζμβαςθ: Ολικι/υφολικι γαςτρεκτομι Ζκταςθ λεμφαδενικοφ κακαριςμοφ Αναςτόμωςθ Χθμειοκεραπεία: Προεγχειρθτικι (adjuvant)/ μετεγχειρθτικι/διεγχειρθτικι Συνδυαςμόσ με προεγχειρθτικι/μετεγχειρθτικι ακτινοκεραπεία Άλλεσ κεραπείεσ: Παρθγορικι Άλλα φάρμακα (ςιςπλατίνθ, ιρινοτεκάνθ, δοςιταξζλθ, καπεςιταμπίνθ, κ.α)

8 ΕΠΙΒΙΩΘ Η επιβίωςθ εξαρτάται από το ςτάδιο του καρκίνου. 5-ετισ επιβίωςθ ςταδίου Ι: 82,9% 5-ετισ επιβίωςθ ςταδίου ΙΙ: 62,8% 5-ετισ επιβίωςθ ςταδίου ΙΙΙ: 17,8% 5-ετισ επιβίωςθ ςταδίου IV: 3,3% Η επιβίωςθ είναι καλφτερθ ςε χϊρεσ όπου θ επίπτωςθ του καρκίνου του ςτομάχου είναι μεγαλφτερθ. 5-ετισ επιβίωςθ ςταδίου Ι ςτισ ΗΠΑ: 50% 5-ετισ επιβίωςθ ςταδίου Ι ςτθν Ιαπωνία: 91% Η επιβίωςθ εξαρτάται από το είδοσ τθσ κεραπείασ. [Alberts S.R. et al, Annals of Oncology,2003]

9 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ελικοβακτθρίδιο του πυλωροφ (H. pylori) Προθγοφμενο χειρουργείο ςτον ςτόμαχο Διαιτθτικοί παράγοντεσ Γενετικοί παράγοντεσ Κάπνιςμα Αλκοόλ Ιονίηουςα ακτινοβολία Άλλα

10 H. PYLORI Πρωτοαναφζρκθκε από τον Marshall το Είναι gram βάκιλοσ που ηει ςτον βλεννογόνο του ςτομάχου. Παράγει CO 2 και αμμωνία από τθν διάςπαςθ τθσ ουρίασ, αυξάνοντασ το ph του ςτομάχου. Είναι θ πιο ςυχνι χρόνια βακτθριακι λοίμωξθ ςτον άνκρωπο (50% πλθκυςμοφ) Το 1994 ανακθρφχτθκε από τθν IARC (International Agency for Research on Cancer) ωσ καρκινογόνο (group I)

11 H. PYLORI Χϊρεσ με επίπεδα λοίμωξθσ από H.pylori ζχουν επίπτωςθ καρκίνου του ςτομάχου (Eurostat group study). <5,9 <9,6 <14,6 <23,6 <70 άτομα ανά με καρκίνο ςτομάχου >75% 65-74% 55-64% <55% Επίπτωςθ τθσ λοίμωξθσ με H.pylori [Parkin D.M. et al, Oncogene, 2004]

12 H. PYLORI Μθχανιςμόσ δράςθσ: Απελευκζρωςθ ελευκζρων ριηϊν Ο 2 καταςτροφι γειτονικϊν 100% 50% ιςτϊν επιφανειακι μθ ατροφικι γαςτρίτιδα ατροφικι 40% 8% 1% γαςτρίτιδα εντερικι μετάπλαςθ δυςπλαςία καρκίνοσ ςτομάχου *Correa P. et al, Gastroenterology, 2007] Ετιςια επίπτωςθ καρκίνου του ςτομάχου ςε: Ατροφικι γαςτρίτιδα: 0,1% Εντερικι μετάπλαςθ: 0,25% Ήπια-μζτρια δυςπλαςία 0,6%

13 H. PYLORI 0,1-3% των αςκενϊν με λοίμωξθ από H.pylori κα αναπτφξουν καρκίνο ςτομάχου Ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου όςο το χρονικό διάςτθμα τθσ λοίμωξθσ. Ο κίνδυνοσ είναι ωσ και 9 φορζσ μεγαλφτεροσ ςε αςκενείσ με λοίμωξθ από H.pylori για περιςςότερο από 15 ζτθ. *Forman et al] Η λοίμωξθ με H.pylori ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ non-hodgkin λεμφϊματοσ ςτομάχου (MALT) 0,01% 92% των αςκενϊν με MALT είχαν λοίμωξθ με H.pylori [Wotherspoon et al] Αςκενείσ με H.pylori ζχουν 6 φορζσ μεγαλφτερο κίνδυνο για ανάπτυξθ MALT απ ότι αςκενείσ χωρίσ λοίμωξθ από H.pylori [Parsonnnet et al]

14 ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟ ΣΟΜΑΧΟ Η υπόκεςθ ζγινε για πρϊτθ φορά το Μελζτεσ δείχνουν κίνδυνο για ανάπτυξθ καρκίνου του ςτομάχου ςε αςκενείσ που ζχουν υποβλθκεί ςε γαςτρεκτομι για γαςτρικό ζλκοσ, παρά ςε αςκενείσ που ζχουν υποβλθκεί ςε βαγοτομι ι ςε γαςτρεκτομι για 12/κο ζλκοσ. Ο κίνδυνοσ είναι ακόμα μεγαλφτεροσ 15 ι περιςςότερα χρόνια μετά τθν επζμβαςθ. Πικανόσ μθχανιςμόσ: Ανάπτυξθ γαςτρίτιδασ ανάπτυξθ καρκίνου ςτομάχου [Kelley J.R., Journal of Clinical Epidemiology, 2002]

15 ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Φρζςκα φροφτα- λαχανικά: Δρουν προςτατευτικά ιδίωσ μζςω των βιταμινϊν C, E, των καροτενοειδϊν και του ςελίνιου. δόςεισ βιταμίνθσ C, κατά 50% τον κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου *Blot et al] Νιτρώδθ και νιτρικά άλατα: Κφρια πθγι τουσ είναι τα φροφτα και τα ςυντθρθμζνα κρζατα (παςτά, καπνιςτά), κακϊσ επίςθσ περιζχεται και μικρι ποςότθτα ςτο πόςιμο νερό. 1,12-1,28 φορζσ του κινδφνου για ανάπτυξθ καρκίνου του ςτομάχου [Kelley J.R., Journal of Clinical Epidemiology, 2002]

16 ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Αλάτι: Η υπόκεςθ ότι θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ άλατοσ κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου του ςτομάχου πρωτοδιατυπϊκθκε το1965. Από τα μζχρι τϊρα ςτοιχεία φαίνεται πωσ θ πρόςλθψθ άλατοσ ςε δόςεισ ςυνδζεται με κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου του ςτομάχου Πικανόσ μθχανιςμόσ: δόςεισ άλατοσ ατροφικι γαςτρίτιδα καρκίνοσ ςτομάχου. Πράςινο τςάι: Υπάρχουν μελζτεσ που υποςτθρίηουν ότι οι πολυφαινόλεσ του πράςινου τςαγιοφ τον κίνδυνο για ανάπτυξθ καρκίνου του ςτομάχου. [Kelley J.R., Journal of Clinical Epidemiology, 2002]

17 ΓΕΝΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Γενετικόσ διάχυτοσ γαςτρικόσ καρκίνοσ: Αυτοςωμικό επικρατζσ. Το 40% φζρει μετάλλαξθ ςτο γονίδιο τθσ Ε-καντεχίνθσ (CDH1) του χρωμοςϊματοσ 16q22, υπεφκυνο για τθν διατιρθςθ τθσ ςυνζχειασ του επικθλίου. Κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ: άντρεσ 67%, γυναίκεσ 83%. Προτείνεται είτε εκρίηωςθ του H.pylori και ενδοςκόπθςθ ανωτζρου πεπτικοφ ανά 6 μινεσ είτε προφυλακτικι γαςτρεκτομι μετά τθν θλικία των 20 ετϊν. [Lewis F.R, Surgery, 2001]

18 ΓΕΝΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Άλλοι γενετικοί παράγοντεσ: Γενετικόσ πολυμορφιςμόσ για προ- και αντι- φλεγμονϊδεισ κυτοκίνεσ ( κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου του ςτομάχου ςτα πλαίςια λοίμωξθσ με H.pylori) Γενετικοί πολυμορφιςμοί για κυτταρικοφσ υποδοχείσ ανοςολογικισ απάντθςθσ HNPCC Οικογενισ αδενωματϊδθσ πολυποδίαςθ Peutz Jeghers Πολλαπλι νεανικι πολυποδίαςθ

19 ΚΑΠΝΙΜΑ Το κάπνιςμα αυξάνει περίπου δφο φορζσ τον κίνδυνο για ανάπτυξθ καρκίνου του ςτομάχου, ιδιαίτερα του ςϊματοσ του ςτομάχου (εντερικοφ τφπου). [Wai k Leung et al, Lancet Oncol,2008]

20 ΑΛΚΟΟΛ Δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία για τθν ςυςχζτιςθ τθσ χριςθσ αλκοόλ με τθν ανάπτυξθ καρκίνου του ςτομάχου. Μια Κορεάτικθ μελζτθ δείχνει πωσ θ κατανάλωςθ περιςςότερο από 15g αλκοόλ τθν θμζρα, αυξάνει κατά 1,2 φορζσ τον κίνδυνο για ανάπτυξθ καρκίνου του ςϊματοσ του ςτομάχου. [Wai k Leung et al, Lancet Oncol,2008]

21 ΙΟΝΙΗΟΤΑ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ Τα πρϊτα ςτοιχεία προιλκαν από τουσ επιηιςαντεσ των βομβαρδιςμϊν τθσ Χιροςίμα και του Ναγκαςάκι. Υπάρχει γραμμικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του κινδφνου ανάπτυξθσ καρκίνου και τθσ δόςθσ τθσ ακτινοβολίασ. Ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου του ςτομάχου είναι 2-4 φορζσ μεγαλφτεροσ για δόςεισ ακτινοβολίασ Gy. [Kelley J.R., Journal of Clinical Epidemiology, 2002]

22 ΑΛΛΟΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Κακοικθσ αναιμία: 3 φορζσ μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για ανάπτυξθ καρκίνου του ςτομάχου ςε αςκενείσ που παρακολουκοφνται ζωσ και 20 χρόνια Παχυςαρκία: 2,3 φορζσ μεγαλφτερο κίνδυνο για ανάπτυξθ καρκίνου τθσ καρδιακισ μοίρασ του ςτομάχου, λόγω ανάπτυξθσ γαςτροοιςοφαγικισ παλινδρόμθςθσ και οιςοφάγου Barrett. Λοίμωξθ από τον ιό Epstein-Barr Ομάδα αίματοσ Α υγγενισ 1 ου βακμοφ με καρκίνο του ςτομάχου: 2-3 φορζσ μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου του ςτομάχου Ζκκεςθ ςε άςβεςτο

23 ΠΡΟΛΘΨΘ Χρειάηονται περίπου 44 μινεσ για να εξελιχκεί ο καρκίνοσ του ςτομάχου από το πρϊιμο ςε προχωρθμζνο επίπεδο. [Tsukuma H., Gut, 2000] Ενδοςκόπθςθ ανώτερου πεπτικοφ

24 Εκρίηωςθ H.pylori: ΠΡΟΛΘΨΘ Τριπλό ςχιμα: αναςτολζασ αντλίασ πρωτονίων + αμοξυκιλλίνθ + κλαρικρομυκίνθ ι μετρονιδαηόλθ επί 7-14 θμζρεσ. (80% επιτυχία) Τετραπλό ςχιμα: αναςτολζασ αντλίασ πρωτονίων + άλατα βιςμουκίου + τετρακυκλίνθ + μετρονιδαηόλθ επί 7-10 θμζρεσ. (95% επιτυχία) Μετά τθν εκρίηωςθ του H.pylori το ποςοςτό επαναλοίμωξθσ είναι: 0,5-1% /ζτοσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ 13-24% /ζτοσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ Στα 2/3 των αςκενϊν οι βλάβεσ υποςτρζφουν μετά τθν εκρίηωςθ, ενϊ ςτο 1/3 παραμζνουν ςτακερζσ ι ςυνεχίηουν να εξελίςςονται.

25 ΠΡΟΛΘΨΘ Αντιοξειδωτικά: Υψθλζσ δόςεισ βιταμίνθσ C, E, β-καροτζνιου ίςωσ ζχουν προςτατευτικι δόςθ ζναντι τθσ ανάπτυξθσ του καρκίνου του ςτομάχου. Αναςτολείσ κυκλοξυγενάςθσ ΙΙ (COX-2): Αυξθμζνα επίπεδα COX-2 (κάπνιςμα, όξινο γαςτρικό περιβάλλον, λοίμωξθ H.pylori) βοθκοφν ςτθν γριγορθ εξζλιξθ τθσ ατροφικισ γαςτρίτιδασ προσ καρκίνο του ςτομάχου. Η λιψθ μθ ςτεροειδών αντιφλεγμονωδών (NSAID) μειϊνει τον κίνδυνο ανάπτυξθσ αδενοκαρκινϊματοσ τθσ μθ καρδιακισ χϊρασ του ςτομάχου. [Abnett C.C et al, British J Cancer 2009]

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει:

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει: ΔΙΑΣΡΟΦΘ Είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα τρόφιμα. Ορίηεται ωσ το ςφνολο των διεργαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εκμετάλλευςθ ουςιϊν τθσ τροφισ από τουσ ηϊντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών Χαράλαμπος Τζάθας Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα