ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Θ.Ε. Ε.Λ.Π. 44 «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ» 3 η ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Ποια είναι ηα μοηίβα και ηα είδη ζηον ελληνικό κινημαηογράθο ηης περιόδοσ Αναλύζαηε ως παράδειγμα ηην ηαινία ηοσ Α. ακελλάριοσ «Η θεία από το Σικάγο» (1957). ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ Ειζαγωγή Ο Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη ν εκθύιηνο πνπ αθνινύζεζαλ πξνμέλεζαλ αιιαγέο ζην ρώξν ηεο ηέρλεο. ηε δεθαεηία ηνπ 50 ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα ζα έρεη δπζάξεζηεο γηα ηελ ηέρλε ζπλέπεηεο θαζόηη ελδπλακώλεηαη ε δεμηά πνιηηηθή παξάηαμε θαη εληζρύεηαη ε ακεξηθάληθε παληνθξαηνξία. 1 Σαπηόρξνλα, ε ειιεληθή θνηλσλία δηαπλέεηαη από ζπιινγηθόηεηα θαη κηα αλάγθε απνκάθξπλζεο από ην πξόζθαην πηθξό ηζηνξηθό παξειζόλ. Ζ δεθαεηία ηνπ 60 θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απηήο ηεο πεξηόδνπ ζα αλνίμνπλ ην δξόκν γηα ηελ αζξόα είζνδν ηνπ θηινζεάκνλνο θνηλνύ ζε εκπνξηθέο ηαηλίεο. 2 Χζηόζν ιίγεο ηαηλίεο ζα ζπλδπάζνπλ ηελ εκπνξηθή επηηπρία κε ηελ πνηόηεηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ «Ζ ζεία από ην ηθάγν» ηνπ Αιέθνπ αθειιάξηνπ. Α. Ο ελληνικός κινημαηογράθος ηης περιόδοσ Μοηίβα και είδη. ηελ πξώηε δεθαεηία ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα ζα επηθέξεη δπζθνιίεο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή ηαηληώλ. Δληζρύεηαη ε δύλακε ηεο δεμηάο πνιηηηθήο παξάηαμεο κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Ακεξηθήο πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν επηβάιιεηαη ζηελ Δπξώπε απνθηώληαο κηα παλζνκνινγνύκελε παληνδπλακία. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βειηηώλεηαη θαη ην δηάζηεκα ζα είλαη κηα ρξπζή επνρή γηα ηελ αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή επνρή. 3 Κνηλσληθά θαηλόκελα όπσο ε αλεξγία, ε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε αύμεζε ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ, ε επεξρόκελε ππεξθαηαλάισζε εκθαλίδνληαη εθείλε ηε δεθαεηία. 4 Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηε 1 νιδάηνο Γ., Ιζηορία ηοσ ελληνικού κινημαηογράθοσ, Α ηόκνο, εθδ. Αηγόθεξσο, Αζήλα, , ζει νιδάηνο Γ., Ιζηορία ηοσ ελληνικού κινημαηογράθοσ, Β ηόκνο, εθδ. Αηγόθεξσο, Αζήλα, , ζει. 7 3 νιδάηνο Γ., όπ.π., , ζει όπ.π., ζει. 135

2 ζηαδηαθή ακεξηθαλνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δσήο: ην ηδησηηθό απηνθίλεην, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ε κόδα, ν ηνπξηζκόο, ηα λπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο. 5 ηε δεθαεηία ηνπ 60, ε νηθνλνκηθή δύλακε ηνπ θξάηνπο ζπλερίδεηαη ελώ ε δηθηαηνξία δελ θαίλεηαη αλ επεξεάδεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή παξά ην πεξηερόκελν σο πξνο ηνλ απμεκέλν βαζκό ινγνθξηζίαο. 6 αλαδύεηαη ε ηάμε ησλ κηθξναζηώλ. 7 Σαπηόρξνλα, ε εξγαηηθή ηδενινγία ππνρσξεί θαη Ζ κεηαπνιεκηθή θαηάζηαζε νδεγεί ζηελ αλαηξνπή όζν αλαθνξά ζηηο ηζρύνπζεο αληηιήςεηο θαη ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθήο κλήκεο 8 κέζα από ηε πξνβνιή ηνπ ιατθνύ «εκείο» 9 σο απνηέιεζκα ησλ ηζηνξηθώλ βησκάησλ θαη ηεο απνκάθξπλζεο από ην παξειζόλ θαη ηε δξάζε ηνπ ΔΑΜ ζε απηό 10. Απηό εληείλεηαη κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ επέβαιαλ κηα πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή νκνηνγέλεηα θαη ζπλνρή αλάκεζα ζην θνηλό, έλα θνηλό ησλ «από θάησ» πνπ ζπγθξνηείηαη θαηόπηλ αλάκεημεο πιεζπζκνύ από ηεο επαξρία, ηα εξγαηηθά θαη ππνπξνιεηαξηαθά ζηξώκαηα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. 11 Άιινη επέιεμαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ζην εμσηεξηθό κε πξννξηζκνύο ππνδνρήο ηε Γπηηθή Γεξκαλία, ηελ Ακεξηθή, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία. 12 Ζ ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή, έσο πξόζθαηα, παξέκεηλε ηδησηηθή πξσηνβνπιία 13 ελώ ην θξάηνο επέδεημε ραξαθηεξηζηηθή αδηαθνξία θαη δελ δίζηαζε λα επηβάιιεη θαη εκπόδηα είηε κέζσ ηεο ινγνθξηζίαο είηε ηε επηβνιήο πςειήο θνξνινγίαο 14. Σν δηάζηεκα είλαη κηα «πεξίνδνο εξαζηηερληζκνύ» θαζώο πζηεξεί πνζνηηθά ζε ηερλνινγηθό επίπεδν θαζόηη δελ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα νύηε νη κέζνδνη δηαλνκήο ελώ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκείο είλαη νη ζηνηρεηώδεηο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα παξαρζνύλ δεκνθηιείο έσο ζήκεξα ηαηλίεο πνπ δελ πζηεξνύλ ζε πνηόηεηα όπ.π. 6 όπ.π., ζει όπ.π, ζει Αζαλαζάηνπ Γ., Γειβεξνύδε Δ. Α., Κνινβόο Β., Νεοελληνικό Θέαηρο ( ) Κινημαηογράθος, η. Β, Ο Δλληνικός Κινημαηογράθος, ΔΑΠ, Πάηξα, 2002, ζει όπ.π. 10 όπ.π., ζει όπ.π. θαη Αζαλαζάηνπ Γ., Δλληνικός Κινημαηογράθος ( ) Λαϊκή Μνήμη και Ιδεολογία εθδ. Finatec AE., Αζήλα, 2001, ζει Αζαλαζάηνπ Γ., όπ.π., ζει σηεξόπνπινπ Υ., Η Γιαζπορά ζηον ελληνικό κινημαηογράθο, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, 1995, ζει νιδάηνο Γ., όπ.π., , ζει Αζαλαζάηνπ Γ., θ.ά., όπ.π., ζει. 86

3 Οη ηαηλίεο ηεο δεύηεξεο δεθαεηίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ ηππνπνίεζή ηνπο ελώ ζεκεηώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ πξνο ηε καδηθή θνπιηνύξα. 16 Δπίζεο εκθαλίδνληαη νη κεγάιεο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη ε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο ζθελνζέηεο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ νξηζκέλνπ studio style, ηελ θαζηέξσζε ηνπ star system κε εζνπνηνύο πνπ ηαπηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο θαη θνηλσληθνύο ηύπνπο. 17 Από ην 1966 εκθαλίδνληαη νη πξώηεο αλεμάξηεηεο παξαγσγέο ηαηληώλ από ζθελνζέηεο (Καλειιόπνπινο, Γακηαλόο, Βνύιγαξεο) πνπ επηρεηξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζύγρξνλεο θαη δηεζλείο αηζζεηηθέο θαη ζεκαηηθέο αλαδεηήζεηο ραξάδνληαο έλαλ λέν θαιιηηερληθό δξόκν. 18 Αλαιύνληαο ηα ζέκαηα ησλ ηαηληώλ κεηαμύ αληηιακβαλόκαζηε όηη θπξηαξρνύλ ζπγθεθξηκέλα κνηίβα. 19 Απηά πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα είλαη ν έξσηαο θαη ν γάκνο πινύζηαο-θησρνύ ή ην αληίζηξνθν (Σν θνξίηζη κε ηα παξακύζηα) είηε έρνπκε ηαηλίεο όπνπ ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα βξίζθεηαη κηα ηζηνξία από ην ρώξν θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο απιήο ή ηεο γεηηνληάο θαη ηνλ θόζκν ηνπ ξεκπέηηθνπ. Γηόινπ ζπάλην δελ είλαη ην κνηίβν ηνπ παξάλνκνπ άλδξα ή ηεο παξαζηξαηεκέλεο γπλαίθαο. Ο κελ παξάλνκνο άλδξαο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη σο ζεηηθόο ραξαθηήξαο δηόηη ε παξαλνκία ηνπ έγθεηηαη ζε κηα παξώζεζε ή κηα ύζηαηε ιύζε (Σδν ν ηξνκεξόο, Μαγηθή Πόιε) ή σο αξλεηηθόο δηόηη δηαπξάηηεη παξαλνκίεο θαη αδηθίεο γηα ην πξνζσπηθό ηνπ ζπκθέξνλ (Μηα δσή ηελ έρνπκε) ελώ ε δε παξαζηξαηεκέλε γπλαίθα είηε έρεη δίθαην είηε άδηθν πνηέ δελ ζα δηθαησζεί ιόγσ ηνπ ηζρύνληνο παηξηαξρηθνύ θώδηθα (ηέιια). 20 Θεκαηνινγηθά, ηελ πεξίνδν εθείλε απνθιείνληαη ηαηλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ ζε κηα πξνζπάζεηα ιήζεο ηνπ αληάξηηθνπ, ηνπ Δκθπιίνπ θαη ηεο εμνξίαο. 21 Αληίζεηα, αλ αλαινγηζηνύκε θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό πιαίζην, πνπ αλαιύζεθε παξαπάλσ, δηθαηνινγνύληαη ηα όκνξθα βαζηιόπνπια πνπ παληξεύνληαη ηελ πάκθησρε θνπέια ή ν ρακέλνο ζείνο πνπ ζα γπξίζεη πινύζηνο από ηελ Ακεξηθή κε ηεξάζηηα θιεξνλνκηά (Ζ ζεία από ην ηθάγν). 22 ηε δεθαεηία , ηα ζέκαηα θαη ηα κνηίβα πνπ θπξηαξρνύλ απνηεινύλ είηε εμέιημε ησλ παιαηνηέξσλ είηε εθθξάδνπλ ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. Σα πην ζπρλά 16 όπ.π., ζει όπ.π. ζει. 85 θαη όπ.π. ζει όπ.π. ζει όπ.π., ζει όπ.π., ζει. 81 θαη νιδάηνο Γ., όπ.π., , ζει. 135

4 είλαη ε ζύγθξνπζε ηνπ ήξσα ή ηεο εξσίδαο κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη ε λίθε πνπ αθνινπζεί θαη πνπ επεηεύρζε κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ ζρεδίνπ θαη ηεο ηύρεο πνπ εκθαλίδεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθό γηα ηε δσή θαη ην κέιινλ ησλ εξώσλ ξόιν. Οη ήξσεο πιένλ πξνέξρνληαη από ηα θαηώηεξα θνηλσληθά ιατθά ζηξώκαηα 23 ρσξίο λα νξηνζεηνύληαη κόλν ζην θόζκν ηνπ πεξηζσξίνπ ή ηνλ ππόθνζκν 24. Ο ρώξνο δξάζεο κνηξάδεηαη ζε δύν νκάδεο αλαιόγσο ηεο ηαηλίαο. Από ηε κηα ε δξάζε ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα αζηηθό ζπίηη πνπ ζπκβνιηθά ζα θαζξεπηίδεη ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή «θαλνληθόηεηα» 25 θαη από ηελ άιιε κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ζε έλα ιατθό πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί σο θαζηαγηαζηηθόο ρώξνο εμαγληζκνύ ησλ ηαμηθώλ, θνηλσληθώλ, ειηθηαθώλ θαη θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ ή άκβιπλζεο ησλ πεξαηηέξσ αληηζέζεσλ. 26 Άιιν έλα κνηίβν είλαη απηό ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία είλαη βνπηεγκέλνη ηα κέιε ηεο αξηζηνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη γηα απηό ζπγθξνύεηαη κε ηνλ ήξσα πνπ εθπξνζσπεί ηε δηθαηνζύλε θαη ηελ εζηθή. 27 Άιιν έλα κνηίβν είλαη απηό ηεο θνκπίλαο, όπνπ νη ήξσεο θπξίσο ησλ κεζαίσλ ή θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ- ζέινπλ λα «πηάζνπλ ηελ θαιή». ην ηέινο απνδίδεηαη δηθαηνζύλε, θαζόηη ηηκσξείηαη ν παξαβάηεο, επηβξαβεύεηαη ν ηηκσξόο θαη ηίκηνο πνιίηεο πνπ θαηέζηεηιε ηε δηαθζνξά ή εκπόδηζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θνκπηλαδόξνπ παξαβάηε. Πεξλώληαο ζηα θηλεκαηνγξαθηθά είδε πνπ εκθαλίδνληαη, είλαη νξζόηεξν λα ηα δηαρσξίζνπκε ζε δξακαηηθά θαη θσκηθά. πγθεθξηκέλα, γηα ην δελ ππάξρεη θάπνηνο απαξάβαηνο θαλόλαο. Αληίζεηα επλνείηαη ε πνηθηιία θαη κηα ζρεηηθή ειεπζεξία. 28 ην δξάκα ηεο πεξηόδνπ απηήο παξαηεξείηαη κηα έκκνλε θαη έληνλε ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηελ επίζεκε θαη ιατθή κλήκε, ηελ αλαγλώξηζε θαη ηε παξαγλώξηζε πνπ δειώλεηαη σο κλήκε ησλ ζηνηρείσλ από ηα είδε ηεο ιατθήο θνπιηνύξαο θαη ιήζε πνπ εθθξάδεηαη σο αλάγθε απνζηώπεζεο ηνπ πξόζθαηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο αληίζηνηρα. 29 ην ρώξν ηεο θσκσδίαο ζπλαληάκε ηόζν ηελ πξόηππε δεκηνπξγία όζν θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ζεαηξηθώλ 22 νιδάηνο Γ., όπ.π., , ζει Αζαλαζάηνπ Γ., θ.ά., όπ.π., ζει όπ.π., ζει όπ.π., ζει όπ.π., ζει όπ.π., ζει όπ.π., ζει όπ.π. ζει. 81

5 έξγσλ πνπ ζεκείσζαλ επηηπρία ζην ζαλίδη («Οη Απάρεδεο ησλ Αζελώλ», 1950). 30 ε θάζε πεξίπησζε, ε θσκσδία ηνπ έρεη δερζεί ηνλ πινύην ηεο παξάδνζεο ιατθώλ εηδώλ ζεάηξνπ όπσο ηεο επηζεώξεζεο θαη ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ. 31 Άιια έξγα πνπ από ην ζαλίδη βξέζεθαλ ζην παλί, όπσο ε «Γθόιθσ», απνδεηθλύνπλ όηη ην πνηκεληθό δξάκα ζπγθεληξώλεη ηα βιέκκαηα ησλ ζεαηώλ θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δπηπιένλ, ηελ νθηαεηία απηή κε ην «Πηθξό Φσκί» θαη ηε «Μαύξε Γε» έρνπκε ηηο πξώηεο λενξεαιηζηηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κέζσ ησλ νπνίσλ απεηθνλίδεηαη ξεαιηζηηθά ε πξαγκαηηθόηεηα θαη επδνθηκεί ε θνηλσληθή θξηηηθή. 32 ηε δεθαεηία απηή παξνπζηάδνληαη ηαηλίεο «θνπζηαλέιαο», όπσο «Αζηέξσ» ηνπ Νη. Γεκόπνπινπ (1959), ε «Γθόιθσ» ηνπ Οξ. Ληάζθνπ (1955) θαη ζπλερίδνληαη θαη ηελ επόκελε δεθαεηία, όπσο ε «Γέζπσ» ηνπ Κ. Γνύθα (1962). Μέζα από απηά ηα έξγα πξνβάιινληαη ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο όπσο, ε εζληθή ελδπκαζία, ε δσή ζηελ ύπαηζξν, ε ιεβεληηά. ηα δξακαηηθά είδε ηεο επόκελεο πεξηόδνπ ( ) πξνζηίζεληαη ην θνηλσληθό θαη ςπρνινγηθό δξάκα πνπ δηεθδηθνύλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο. 33 Σν ελδηαθέξνλ γηα ην κειόδξακα δελ έρεη εθπλεύζεη πξόθεηηαη γηα έλα είδνο ζην νπνίν ν ζεαηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε δξακαηηθά γεγνλόηα θαη ζθελέο έληαζεο θαη έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ εξώσλ νη νπνίνη ελ ηέιεη ζα θαηαθέξνπλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ θαη λα βξνπλ ηε ιύζε ράξε ζην πξνζσπηθό ζρέδην ηνπο θαη ηε ηύρε. 34 ηε θσκσδία ζπλαληάκε ζπρλόηεξα κηα ηδηαίηεξε κνξθή έξγσλ, ηελ θαξζνθσκσδία πνπ ζπλίζηαηαη από δηαδνρηθά θσκηθά επεηζόδηα ζηα νπνία ην θσκηθό θαη ην γέιην πξνθαινύλ νη κεηαμύ ησλ εξώσλ ίληξηγθεο, παξεμεγήζεηο, νη ζπκπηώζεηο θαη ηα απξόνπηα, κέρξη λα θηάζνπλ σο δηα καγείαο ζηε ιύζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ έρεη πξνθιεζεί κέζα από όια απηά. 35 Σόζν ην κειόδξακα όζν θαη ε θαξζνθσκδία δηαπλένληαη από ην πλεύκα ηεο ηππνπνίεζεο ελώ νη αληίζηνηρεο ηαηλίεο δελ μεθεύγνπλ πνιύ από ην λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε καδηθή θνπιηνύξα Γειβεξνύδε Δ., Γεξκεληδόπνπινο Υ., Διεπζεξηώηεο Γ., Καξαθίηζε Ν., Καξηάινπ Α., Καςσκέλε Φ., Λεβεληάθεο Γ., Γιπθαδεκεηίνπ Α., Παξαδείζε Μ., Ξαναβλέπονηας ηον παλιό κινημαηογράθο, Οπηικοαζκοσζηική Κοσληούρα Ι, Έλσζε Διιήλσλ θελνζεηώλ, Κέληξν Οπηηθναθνπζηθώλ Μειεηώλ, Αζήλα, 2002, ζει όπ.π. ζει. 83 θαη όπ.π. ζει. 93 θαη νιδάηνο Γ., όπ.π., , ζει Αζαλαζάηνπ Γ., θ.ά., όπ.π. ζει όπ.π. 35 όπ.π. ζει. 107 θαη Αζαλαζάηνπ Γ., όπ.π., ζει. 357

6 Ζ ζπλέρηζε ηεο παξάδνζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ (κπνπδνύθηα, λενιαία) βξίζθεη έλα λέν είδνο θηλεκαηνγξαθηθήο έθθξαζεο κε ην κηνύδηθαι πνπ ε αθκάδνπζα πνξεία ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ηώξα. 37 ε απηά ηα έξγα βιέπνπκε ηνπο πξσηαγσληζηέο ζην πιαίζην κηαο κεγάιεο λεαληθήο παξέαο πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θνηλσληθή θαη ηαμηθή ξεπζηόηεηα θαζόηη ηα όξηα κεηαμύ ησλ νκάδσλ είλαη ζαθή δεκηνπξγώληαο έηζη ην πνιηηηζκηθό πξόηππν ηεο νκνγελνπνίεζεο 38 πνπ ελ πνιινίο απνηειεί κηα ςεπδαίζζεζε. Ο ηξόπνο δσήο ηεο λενιαίαο δελ ζπκίδεη εθείλν ησλ γνληώλ ηνπο. Αληίζεηα, αζθνύληαη ζηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ηε κίκεζε εηδώισλ θαη πξνηύπσλ από ηε Γύζε ελώ πηνζεηνύλ έλαλ θαη επίθαζε κνληέξλν ηξόπν δσήο γεθπξώλνληαο έηζη ηε κπζνπιαζία κε ηε θαληαζηαθή ηαύηηζε. 39 Μπνξεί όπσο είπακε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ λα ππεξίζρπζε ε πνζόηεηα έλαληη ηεο πνηόηεηαο. Χζηόζν παξνπζηάζηεθαλ θαη θσηεηλέο εμαηξέζεηο ηαηληώλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηε πξνθνξηθόηεηα ηεο παξάδνζεο κε ηελ έληερλε θηικηθή γξαθή θαηαθέξλνληαο λα ζπγθεξάζνπλ ην ιατθό κε ην έληερλν. 40 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε αληηζηξνθή θαη ε απνθπγή ησλ θιηζέ, ε ακθηζπκία, ε εκθάληζε ελόο δηαθνξεηηθνύ θαλόλα θαη ε ζεηηθή ελ ηέιεη πξνβνιή ηνπ ιατθνύ θόζκνπ, νη αληηζπλαηλεηηθέο αλαθνξέο, ελώ δίλεηαη θαη κηα δηαθνξεηηθή λόηα ζηελ ηαηλία κε ηελ έληερλε ιατθή κνπζηθή θαη ηε ξεαιηζηηθή εηθαζηηθή νπηηθή (πλνηθία ην Όλεηξν, Πνηέ ηελ Κπξηαθή). 41 Β. «Η θεία από ηο ικάγο» - Μία ανάγνωζη ηης ηαινίας Ζ ηαηλία «Ζ ζεία από ην ηθάγν» απνηειεί κηα ηαηλία-ζηαζκό ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ αθελόο ιόγσ ηεο εηζπξαθηηθήο επηηπρίαο ηεο θαη αθεηέξνπ ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη εληάζζεηαη ζηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν ηεο δεθαεηίαο εγθνιπώλνληαο όια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαεηίαο πνπ πξναλαθέξακε. Πξόθεηηαη γηα κηα ηαηλία πνπ αγάπεζε ην ειιεληθό θνηλό θαζόηη 37 όπ.π., ζει. 387 θαη Αζαλαζάηνπ Γ., θ.ά., όπ.π. ζει όπ.π., ζει όπ.π., ζει όπ.π. ζει όπ.π., ζει νιδάηνο Γ., Ιζηορία ηοσ ελληνικού κινημαηογράθοσ, ηόκνο Γ, εθδ. Αηγόθεξσο, Αζήλα, , ζει. 277 θαη Αζαλαζάηνπ Γ., θ.ά., όπ.π. ζει. 87

7 ε ηαηλία απηή δηέζεηε πνιύ θαινύο πξσηαγσληζηέο, κε πξνγελέζηεξε ζεαηξηθή εκπεηξία θαη απεηθόληδε θαίξηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο. Ζ αγάπε ηνπ θνηλνύ απνδεηθλύεηαη από ην γεγνλόο όηη απνηέιεζε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηζπξαθηηθέο επηηπρίεο ηεο δεθαεηίαο πνπ εκθαλίζηεθε. Σα εηζηηήξηα πνπ θόπεθαλ γηα απηή ηε ηαηλία 42 ηελ θαηαηάζζνπλ ζηελ πξώηε ζέζε ησλ επηηπρεκέλσλ ηαηληώλ ηνπ πνπ απνηειεί ηε ρξνληά όπνπ θπθινθόξεζαλ πεξηζζόηεξεο ηαηλίεο από θάζε άιιε ρξνληά κεηαμύ Ζ ηαηλία απηή γπξίζηεθε ππό ηελ εηαηξία παξαγσγήο «Φίλνο Φίικ» ηνπ Φηινπνίκελνο Φίλνπ ν νπνίνο θαη ζε απηή ηε ηαηλία ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αιέθν αθειιάξην, ν νπνίνο ππνγξάθεη ην ζελάξην θαη ηε ζθελνζεζία ηεο θσκσδίαο απηήο. Ζ βαζηθή ηζηνξία πεξηπιέθεηαη κεηαμύ ελόο απόζηξαηνπ αμησκαηηθνύ θαη ηεο άξηη αθηρζείζαο εμ Ακεξηθήο αδεξθήο ηνπ, ηεο Καιιηόπεο πνπ ζε πείζκα ηνπ απηαξρηθνύ θαη ζπληεξεηηθνύ αδεξθνύ ηεο απνθαζίδεη λα παληξέςεη ηηο αληςηέο ηεο, ηηο ηέζζεξηο θόξεο ηνπ απόζηξαηνπ κε ηε κέζνδν ηνπ θαλαηηνύ. ηνπο πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο είλαη ν Οξέζηεο Μαθξήο (Υαξίιανο) θαη ε Γεσξγία Βαζηιεηάδνπ (Καιιηόπε). Ζ Διέλε Εαθεηξίνπ ππνδύεηαη ηελ Δπηέξπε, ζύδπγν ηνπ Υαξηιάνπ θαη ηηο ηέζζεξηο θόξεο ηνπ ε Σδέλε Καξέδε, ε Γθέιπ Μαπξνπνύινπ, ε Μαξγαξίηα Παπαγεσξγίνπ θαη ε Νίθε Παπαδάηνπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε απόπεηξα πνπ ζα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ αλάγθε γηα αλαλεσηηθέο αιιαγέο θαη πηνζέηεζεο ελόο κνληέξλνπ ηξόπνπ δσήο πνπ ερεη σο πξόηππν ηνλ ακεξηθάληθν βίν. 43 Ζ ζεία από ην ηθάγν είλαη ε ίδηα ε ακεξηθάληθε δύλακε, πνπ σο από κεραλήο ζεόο αθνύεη ηελ αλάγθε ηνπ πνηκλίνπ γηα αιιαγή θαη κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξάζρεη ηνλώλεη ην αίζζεκα ηεο επδαηκνλίαο πνπ πξνζθέξεη ε άλεηε δσή. 44 Ζ Γεσξγία Βαζηιεηάδνπ, αλ θαη θηλεκαηνγξαθηθά είλαη κόιηο ε δεύηεξε εκθάληζε ηεο, απνιακβάλεη ήδε ηηο δάθλεο από ηελ πξώηε ηεο θηλεκαηνγξαθηθή επηηπρία, ηελ «Καθεηδνύ» ηνπ 1956 πνπ ηελ θαηέζηεζε ακέζσο γλσζηή ζην επξύ θνηλό. Τπνδύεηαη κία ρεηξεύζαζα γπλαίθα πάκπινπηνπ Ακεξηθαλνύ πνπ έρεη έξζεη ζηελ Διιάδα, γηα λα γλσξίζεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο από ηελ νπνία είρε απνθνπεί ηα πξνεγνύκελα ρξόληα έλεθα ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ηεο πέξα από ηνλ Αηιαληηθό. 43 Γειβεξνύδε Δ., θ.ά, όπ.π., ζει. 67

8 Ζ αλάιπζε ηεο ηαηλίαο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ αληαλαθιάηαη κέζα από απηόλ. Σν πξώην πιάλν μεθηλά κε ηνλ Οξέζηε Μαθξή, ν νπνίνο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ερεκύζεηαο δεηά από ηνλ πσιεηή θάιηζεο γηα ηηο ηέζζεξηο θόξεο ηνπ. Ζ νδεγία είλαη ζαθήο: δεηά θάιηζεο «ππθλήο πιέμεο», αδηαθαλείο ώζηε λα κε θαίλεηαη ην δέξκα. Αληηιακβαλόκαζηε ακέζσο ηε δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία ησλ δύν ραξαθηήξσλ. Ο πσιεηήο κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ακπεινθηινζνθίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε λεόηεξε ηνπ απόζηξαηνπ αμησκαηηθνύ γεληά («ε απηό ην κάηαην θόζκν όια ιίγν σο πνιύ είλαη ζλεηά θαη θζαξηά») κάηαηα πξνζπαζεί λα ηνλ κεηαπείζεη λα αγνξάζεη έλα πην κνληέξλν ζρέδην. Αληίζεηα, ν απόζηξαηνο ραξαθηεξίδεηαη από ην δηάινγν ακέζσο ζπληεξεηηθόο θαη ζεκλόηπθνο θαζόηη ζεσξεί πσο κηα ιηγόηεξε ππθλή θάιηζα ζα απνηεινύζε ζθάλδαιν. Αίζζεζε ηνπ πξνθαιεί κία άιιε, λεόηεξε πειάηηζζα πνπ αγνξάδεη έλα ηνικεξόηεξν ησλ ζπλεζηζκέλσλ ζε απηόλ εζώξνπρν ην νπνίν ν ίδηνο ραξαθηεξίδεη «απηό είηε ην θνξάο είηε δελ ην θνξάο ην ίδην είλαη». Αλακελόκελε ε ινγνθξηζία 45 πνπ αζθείηαη από ηηο δεμηέο θαη ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο αξρέο ηεο πεξηόδνπ πνπ αλαιύζακε πξνεγνπκέλσο θαη πνπ απαγνξεύεη ηελ έθθξαζε άζεκλσλ εθθξάζεσλ θαη ινγηώλ. Γηα απηό ν πσιεηήο ζθύβεη ζην απηί ηνπ πειάηε ηνπ, γηα λα ηνπ εμεγήζεη ηη αθξηβώο αγνξάδεη ε θπξία. Λέμεηο ηακπνύ πνπ έζηγαλ πξνζσπηθά θαη ζεμνπαιηθά δεηήκαηα απαγνξεύνληαλ από ηνπο δηαιόγνπο ησλ ηαηληώλ. ηε επόκελε ζθελή, ν απόζηξαηνο κε ηα ςώληα, γηα λα ππνδεισζεί πνηνο είλαη ν θνπβαιεηήο ησλ αγαζώλ ζην ζπίηη, ραηξεηά ην θίιν ηνπ, Ξελνθώληα, πνπ ππνδύεηαη ν Παληειήο Εεξβόο. θαη πνπ κόιηο πξηλ από ιίγν κίιαγε γηα ηελ απζηεξή ζπκπεξηθνξά ηνπ Υαξηιάνπ ζε έλαλ άιιν θίιν ηνπ εμεγώληαο πώο ιόγσ ηνπ ζπληεξεηηζκνύ θαη ηεο απζηεξόηεηάο ηνπ δελ πξόθεηηαη λα παληξέςεη ν Υαξίιανο θακία από ηηο ηέζζεξηο όκνξθεο θόξεο ηνπ. Ζ ζθελή απηή ζθηαγξαθεί ζηελ εληέιεηα όιν ην ραξαθηήξα ηνπ απνζηξάηνπ, ν νπνίν δεη πάληα ζε πξόγξακκα ρσξίο λα παξεθθιίλεη νύηε κία κέξα από απηό: ηελ Σεηάξηε πεγαίλεη ηηο θόξεο ηνπ γηα κπάλην, ηελ Πέκπηε ζην κνπζείν θαη ην άββαην ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απηή ε άγξαθε θαη 44 όπ.π. 45 Γειβεξνύδε Δ., θ.ά, όπ.π., ζει. 62

9 νηθνγελεηαθή εζηκνηππία θέξλεη ζην θσο έλαλ άλζξσπν ηππνιαηξηθό πνπ δεη έρεη πιάζεη νιόθιεξε ηε δσή ηνπ βάζεη ησλ παξσρεκέλσλ ζηξαηησηηθώλ λόκσλ. Σν «ηάμηο θαη πεηζαξρία» ζηελ νπνία έρεη βαζίζεη όιε ηε θνζκνζεσξία ηνπ ηνλ θαζηζηά ζύκβνιν ηνπ θξάηνπο κε ραξαθηήξα ζπληεξεηηθό θαη εζηθνπιαζηηθό. Σν ίδην απνδεηθλύεη ε ζπλερήο παξεκβαηηθόηεηα ζηε δσή ησλ θνξηηζηώλ ηα νπνία ζπεύδεη λα ζπλνδεύζεη ζε θάζε έμνδν θαη δηαζθέδαζε ώζηε λα κελ απνθηήζνπλ θνηλσληθέο επαθέο θαη ζρέζεηο πνπ ζα είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ην «ηάμηο θαη πεηζαξρία». Αθόκα θαη όηαλ ηηο πεγαίλεη πεξίπαην «δελ ηνπο βγάδεη ζαλ νηθνγελεηάξρεο ηελ νηθνγέλεηα (αιιά) ζα δηκνηξίηεο ηε δηκνηξία». Απηή ε παξνκνίσζε είλαη επηηπρεκέλε, αλ αλαινγηζηνύκε ηνλ ηξόπν δσήο πνπ έρεη επηβάιιεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ο παξεκβαηηθόο ξόινο ηνπ ηνλίδεηαη αθελόο από ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ ζηε δσή ησλ θνξηηζηώλ πνπ ηα έρεη «πεξηνξηζκέλα» ζεσξώληαο πσο κηα ειεύζεξε θνηλσληθή δσή απνηειεί δείγκα αθόιαζηνπ βίνπ θαη αθεηέξνπ παίδνληαο δηακνξθσηηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο («εζηεξήζεθα γηα λα θαηαθέξσ λα ηα κνξθώζσ όπσο ήζεια»). Ζ πνξεία ηεο γπλαίθαο ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ από θόξε λα γίλεη γπλαίθα θαη κάλα. Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη ε κεγάιε θόξε ηνπο, πνπ είλαη 26 εηώλ ζεσξείηαη ήδε «κεγαινθνπέια» θαζόηη γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο πνπ ήζειαλ θάζε αλύπαληξε γπλαίθα σο νηθνγελεηαθό βάξνο, ε γπλαίθα έπξεπε λα παληξεύεηαη από λσξίο. Αθόκα, θαη ε ηξίηε θόξε πνπ είλαη κόιηο 20 εηώλ ζεσξείηαη πσο έθζαζε «ζε ειηθία γάκνπ». Ζ ζύδπγνο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ παηέξα λα ξπζκίζεη ηε δσή ησλ παηδηώλ ηνπ όπσο ζέιεη εθείλνο («αλ παηέξαο θνξηηζηώλ πνπ έρνπλ θηάζεη ζηελ ειηθία ηνπ γάκνπ, έρεηο ππνρξέσζε λα αξρίζεηο λα θξνληίδεηο γηα ην κέιινλ ηνπο»). Χο θνπέιεο ηεο κέζεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηα θνξίηζηα έκαζαλ μέλεο γιώζζεο θαη κνπζηθή πάληα ππό ηελ επίβιεςε ηνπ παηέξα ηνπο πνπ «ζαλ αθνίκεηνο θξνπξόο» ηηο ηξνθνδόηεζε κε εζηθέο αμίεο. Ζ παξαπάλσ παξνκνίσζε δειώλεη ηελ επηβιεηηθή δύλακε θαη ην ζπληεξεηηζκό ηνπ παηέξα, ν νπνίνο θαίλεηαη όηη ζεσξεί ζθαλδαιώδε ηελ ηδέα ηεο γπλαίθαο ηνπ λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θπθινθνξήζνπλ πεξηζζόηεξν κόλεο ηνπο θαη λα έρνπλ κηα αλεμάξηεηε θνηλσληθή δσή. Σαπηόρξνλα, ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζπκκόξθσζεο ησλ θνξηηζηώλ κε ηε λέα κόδα θαη ηελ αηζζεηηθή κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ θόζκν θαη θαη επέθηαζε θάπνην γακπξό. Έθδειε είλαη ε πίζηε ζηε ιατθή δύλακε ηε ηύρεο. Υάξε ζε απηή παληξεύηεθε ε θόξε ηνπ θίινπ («Δ ηπρεξά είλαη απηά») ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ηε πξννδεπηηθή θνηλσλία («Ο Θεόο έξσηαο»). Σν δίπνιν πνπ επηθξαηεί ζηελ ηαηλία είλαη απηό κεηαμύ

10 ηνπ ζπληεξεηηζκνύ πνπ εθπξνζσπεί ν Μαθξήο θαη ηνπ πξννδεπηηζκνύ ηνπ Εεξβνύ πνπ ηνλ παξαθηλεί «λα αθήζεη ιίγν ιάζθα ηα ινπξηά». Απηή ε αληίζεζε εληείλεηαη από ηε πίζηε ζηνλ πξώην όηη ηα πάληα ειέγρνληαη θαη ηελ άπνςε ηνπ δεύηεξνπ όηη ηα πξάγκαηα είλαη ηπραία. Ο ζπληεξεηηζκόο ηνπ Μαθξή θαίλεηαη θαη από ηελ εθεκεξίδα ηνπ, ηελ Δζηία πνπ δηαβάδεη ζε κέξνο πιήξνπο θσηηζκνύ ζε αληηπαξαβνιή κε ηε γπλαίθα ηνπ πνπ ξάβεη έρνληαο γηα θσο κόλν κία ιάκπα. Φπζηθά, ζεσξείηαη αλεπίηξεπηε ε αλάγλσζε εθεκεξίδαο από ηε γπλαίθα. Έπεηηα εξρόκαζηε ζηε Γεσξγία Βαζηιεηάδνπ, ε νπνία αλ απνκαθξύλζεθε από ηνλ αδεξθό ηεο είλαη δηόηη αξλήζεθε λα δερζεί ηνλ εμνπζηαζηηθό ηνπ ξόιν ζηε δσή ηεο. Σν γεγνλόο όηη ε ίδηα έδεημε αλππαθνή ζηηο επηηαγέο ηνπ πνπ εκπόδηδαλ ην γάκν ηεο κε ηνλ πινύζην επηρεηξεκαηία. Ζ Βαζηιεηάδνπ άξηη αθηρζείζα από ηελ Ακεξηθή ζπκβνιίδεη ην λέν ηξόπν δσήο θαη ηηο κνληέξλεο αληηιήςεηο. Απηό θαίλεηαη από ηα ξνύρα πνπ θνξάεη πνπ είλαη εκπξηκέ παξόιε ηε ρεξεία ηεο θαη από ηνλ ηξόπν δσήο ηεο πνπ όπσο θαίλεηαη απέρεη από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο ησλ αληςηώλ ηεο. Ζ ίδηα, θαηεβαίλνληαο από ην αεξνπιάλν, παξαηεξνύκε όηη κηιάεη θαη αγγιηθά θαη ειιεληθά. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη από ηε κηα ζέιεη εθπξνζσπεί ηνπο παιηλλνζηνύληεο πνπ θάπνηα ζηηγκή μαλαγπξλνύλ πίζσ θαη από ηελ άιιε γηα λα δειώζεη ηελ έληνλε μηπαζηά απέλαληη ζην ειιεληθό ζηνηρείν. Δίλαη θνηλή αληίιεςε ησλ δπηηθώλ αλζξώπσλ όηη ε Διιάδα απνηειεί ηξηηνθνζκηθή ρώξα («Γειαδή δελ έρεη άιινπο ηειώλαο θαη Φαξηζαίνπο;»). Έκθαλεο ε έθπιεμε ηεο Καιιηόπεο όηαλ βιέπεη ηηο αληςηέο ηεο («What is this? Σακκέλα ηα ρεηε;») Ο ειιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο γέκηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 από ζείεο θαη ζείνπο εμ Ακεξηθήο, πνπ ζπκβόιηδαλ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ όινη πεξίκελαλ λα πάξνπλ από ηελ ππεξδύλακε, ελώ ε κνληέξλα λννηξνπία ηνπο ζπκβόιηδε ηελ επεξρόκελε «ακεξηθαλνπνίεζε» ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ. 46 Απηόο δπηηθόο ηξόπνο δσήο απνθαιύπηεηαη από ην νπίζθη πνπ πξνηηκά ε Καιιηόπε αιιά θαη από ην ηζηγάξν πνπ δελ δηζηάδεη λα θαπλίζεη αθόκα θαη δεκόζηα, αξγόηεξα ζηελ παξαιία. Σν αιθνόι γηα ηνλ ζηξαηεγό ζεσξείηαη δείγκα έθπησζεο ησλ εζώλ θαη θαθό παξάδεηγκα γηα ηνπο λένπο. Γηα απηό θαη ζηνλ κπαθάιε κελύεη λα ην ηπιίμεη θαιά, λα κε θαίλεηαη. Όπσο είπακε, ν εξρνκόο ηεο Βαζηιεηάδνπ ζπκβνιίδεη ηνλ εξρνκό ηνπ ακεξηθάληθνπ ηξόπνπ δσήο (νπίζθη, θάπληζκα, ξνθ ελη ξνι) θαη ηελ πνιηηηθή 46 Ρνύβαο Ά., ηαζαθόπνπινο Υ., Δλληνικός Κινημαηογράθος, Ιζηορία-Φιλμογραθία-Βιογραθικά, Α ηόμος , εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2005, ζει. 124

11 επέκβαζε ηεο ακεξηθάληθεο ππεξδύλακεο. Ζ ίδηα απνθαζίδεη λα αιιάμεη ηελ εηθόλα ηνπ ζπηηηνύ («απηή ε παιηαηζαξία ζα θύγεη») θαη ησλ θνξηηζηώλ («Μηα θαη ην πήξα πάλσ κνπ όια ζα αιιάμνπλ») δειώλνληαο κε ζαθή ρεηξνλνκία πσο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ζα ηνπο παξάζρεη. Δίλαη εκθαλήο ε ζύλδεζε κε ηα πνιηηηθά γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ: από εθεί πνπ ήξζε σο θηινμελνύκελε έρεη επηβιεζεί ζην ζπίηη, έρεη γίλεη ν λνηθνθύξεο («Γελ κνπ είπαηε όηη ην ζπίηη ζαο πξέπεη λα ην ζεσξώ ζπίηη κνπ;») θαη αληηκεησπίδνπλ ηνπο παιαηνύο ηδηνθηήηεο ζαλ παξείζαθηνπο («Μηαο θαη είλαη ζπίηη κνπ πξέπεη λα αιιάμσ θάπνηα πξάγκαηα.») θαη ζαλ θησρνύο ζπγγελείο («ν Υαξίιανο κε κηα μεξή ζύληαμε») αζθώληαο κηα παξεκβαηηθή πνιηηηθή άλεπ πξνεγνπκέλνπ («ηελ Ακεξηθή, Υαξίιαε, έρσ κάζεη λα ηειεηώλσ ηηο δνπιεηέο κνπ γξήγνξα») Δπηπιένλ είλαη εκθαλήο ε ινγνθξηζία πνπ απαγνξεύεη ηελ αλαθνξά ζε πξόζθαηα ηζηνξηθά γεγνλόηα. Ζ κόλε πην πξόζθαηε πεξίνδνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαθεξζεί ζηηο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο είλαη ε επαλάζηαζε ηνπ 1821 («Μόιηο αλνίγεη θακηά πόξηα θνςνρσιηάδνκαη, γηαηί λνκίδσ πσο ζα κπεη ν Καξατζθάθεο αγθαδέ κε ηνλ Κνινθνηξώλε»). Καη έξρεηαη ε ζηηγκή πνπ ε κεγαιύηεξε θόξε, ε Διέλε κε ην θόιπν ηεο θαλάηαο ζα γλσξίζεη ην λέν πνπ ζα γίλεη άληξαο ηεο. Μπνξεί ε ζεία λα έξρεηαη από ηελ Ακεξηθή αιιά δελ μερλά πνηέ ηηο ιατθέο αληηιήςεηο. Δμ νπ θαη ην παξάλνκν ςάμηκν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ λένπ, όηαλ απηόο έρεη ήδε βγάιεη ην ζαθάθη ηνπ κε ζθνπό λα κάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ην επάγγεικα ηνπ θαη λα δηαπηζηώζεη αλ έρεη ηα θξηηήξηα γηα λα παληξεπηεί ηελ αληςηά ηεο., ε νπνία αλακθηζβήηεηα ηα έρεη θαζόηη «δελ έρεη πάξεη ζάξξνο αθόκα, δελ έρεη ρνξέςεη κε θαλέλα θαβαιηέξν». Έηζη ζέιεη λα δείμεη όηη ε αληςηά ηεο δελ αζθνύηαλ ζηνλ έθιπην βίν θαη όηη απνηειεί μερσξηζηό θνξίηζη ήζνπο θαη πεηζαξρίαο, δειαδή κηα πεξηδήηεηε λύθε. Με ην ρνξό ηνπ ξνθ ελ ξνι έξρεηαη ζην επόκελν πιάλν ρνξόο ηνπ Ζζατα. Έθδεινο είλαη ν θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο πνπ ζηελ ηαηλία ζπκβνιίδεηαη θαη άκεζα κε ηνλ αζηπθύιαθα, κε ηελ παξέκβαζε ηνπ νπνίνπ ιύλεηαη σο δηα καγείαο έλαο θαπγάο ζηε γεηηνληά, θαπγάο πνπ είρε δηαηαξάμεη ηε θνηλή ηάμε θαη εζπρία πνπ επηδησθόηαλ από ην ζύζηεκα. Ζ Βαζηιεηάδνπ δελ μερλά λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηελ «επγεληθή ηνπ κεζνιάβεζε». Παληξεύεηαη θαη ε δεύηεξε θόξε θαη ν παηέξαο ηεο δέρεηαη από θάπνηνλ πεξαζηηθό θίιν ηνπ ηα ζπγραξεηήξηα. Δπρή αξθεηά ηππηθή πνπ ζπλεζίδεηαη ζπλήζσο

12 όηαλ κεζνιαβεί νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. Δίλαη παζηθαλέο όηη νη αλύπαληξεο θόξεο απνηεινύζαλ νηθνλνκηθό βάξνο. εηξά έρεη ε ηξίηε θόξε. Ζ Βαζηιεηάδνπ πεγαίλεη ηελ ηξίηε αληςηά ηεο ζηελ παξαιία, γηα λα γλσξηζηεί κε θόζκν. Φπζηθά, ε ζθελή απηή όπνπ άληξεο θαη γπλαίθεο θνιπκπνύλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ απνκόλσζε ηεο παξαιίαο ηεο αξρήο ηνπ έξγνπ. Ο ξόινο ηεο ζείαο είλαη λα γλσξίζεη επίδνμνπο γακπξνύο γηα ηελ αληςηά ηεο. Αθνύ απνξξίπηεη ην θνηηεηή θαη ηνλ δεκόζην ππάιιειν ζηέθεηαη ζηνλ γην ελόο κεγαινβηνκεράλνπ πνπ ππνδύεηαη ν Γ. Παπακηραήι. Σν ζρέδην ππνηηζέκελνπ πληγκνύ ηεο αληςηάο ζηέθεηαη κε επηηπρία θαη παληξεύνληαη. Άιιν έλα κνηίβν ινηπόλ είλαη ν γάκνο ηνπ πινύζηνπ άλδξαο (πνιηηηθόο κεραληθόο ν πξώηνο, δηθεγόξνο ν δεύηεξνο, κεγαινβηνκήραλνο ν ηξίηνο) κε κηα πην θησρή αιιά πάληα εζηθή θνπέια. Σν όηη απηόο ν γακπξόο έξρεηαη κε ην ηδησηηθό ηνπ ακάμη δειώλεη ηελ αλώηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε ηνπ θαζόηη ε θαηνρή απηνθηλήηνπ ήηαλ κηα πνιπηέιεηα ζπάληα γηα ηε κεζαία θαη θαηώηεξε ηάμε. σμπέραζμα Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηόδνπ απνηππώλεηαη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηα έξγα ηνπ νπνίνπ ελζσκαηώλνληαη πνιιά ζηνηρεία ιατθήο παξάδνζεο αιιά θαη δπηηθνύ πξννδεπηηζκνύ. ε κηα πξνζπάζεηα λα μεραζηεί ην πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ θαη νηθνδόκεζεο κηαο λέαο πνξείαο, ν θηλεκαηνγξάθνο ρηίδεηαη ζε έλα δίπνιν κλήκεο-ιήζεο. Σα βαζηθά είδε είλαη ην κειόδξακα θαη ε θσκσδία ελώ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 εκθαλίδεηαη ην κηνύδηθαι θαη θάπνηεο πεξηζζόηεξν πνηνηηθέο πξνζπάζεηεο. Με ηε «Θεία από ην ηθάγν» είδακε όηη ππεξηεξνύλ ηα κνηίβα ηνπ γάκνπ ελόο πινύζηνπ θαη κηαο ιηγόηεξν επθαηάζηαηεο θνπέιαο, ε ακεξηθαλνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δσήο, ε απζηεξόηεηα θαη επηβνιή κέηξσλ ειέγρνπ ελάληηα ζην κνληέξλν θαη ην πξννδεπηηθό θαη ε θαηώηεξε ζέζε ηεο γπλαίθαο ε νπνία, αλ είλαη αλύπαληξε, ζεσξείηαη νηθνλνκηθό βάξνο.

13 Βιβλιογραθία ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ Γ., Δλληνικός Κινημαηογράθος ( ) Λαϊκή Μνήμη και Ιδεολογία εθδ. Finatec AE., Αζήλα, 2001 ΑΘΑΝΑΑΣΟΤ Γ., ΓΔΛΒΔΡΟΤΓΖ Δ. Α., ΚΟΛΟΒΟ Β., Νεοελληνικό Θέαηρο ( ) Κινημαηογράθος, η. Β, Ο Δλληνικός Κινημαηογράθος, ΔΑΠ, Πάηξα, 2002 ΓΔΛΒΔΡΟΤΓΖ Δ., ΓΔΡΜΔΝΗΕΟΠΟΤΛΟ Υ., ΔΛΔΤΘΔΡΗΧΣΖ Γ., ΚΑΡΑΚΗΣΖ Ν., ΚΑΡΣΑΛΟΤ Α., ΚΑΦΧΜΔΝΖ Φ., ΛΔΒΔΝΣΑΚΖ Γ., ΓΛΤΚΑΓΖΜΖΣΗΟΤ Α., ΠΑΡΑΓΔΗΖ Μ., Ξαναβλέπονηας ηον παλιό κινημαηογράθο, Οπηικοαζκοσζηική Κοσληούρα Ι, Έλσζε Διιήλσλ θελνζεηώλ, Κέληξν Οπηηθναθνπζηθώλ Μειεηώλ, Αζήλα, 2002 ΟΛΓΑΣΟ Γ., Ιζηορία ηοσ ελληνικού κινημαηογράθοσ, Α ηόκνο, εθδ. Αηγόθεξσο, Αζήλα, ΟΛΓΑΣΟ Γ., Ιζηορία ηοσ ελληνικού κινημαηογράθοσ, Β ηόκνο, εθδ. Αηγόθεξσο, Αζήλα, ΟΛΓΑΣΟ Γ., Ιζηορία ηοσ ελληνικού κινημαηογράθοσ, ηόκνο Γ, εθδ. Αηγόθεξσο, Αζήλα, ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ Υ., Η Γιαζπορά ζηον ελληνικό κινημαηογράθο, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, 1995 ΡΟΤΒΑ Ά., ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ Υ., Δλληνικός Κινημαηογράθος, Ιζηορία- Φιλμογραθία-Βιογραθικά, Α ηόμος , εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2005

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα