ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

2 Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές χρήσεις τους. εδοµένου δε ότι, οι επιλογές των καταναλωτών επηρεάζουν αποφασιστικά την κατανοµή των πόρων της κοινωνίας µεταξύ των εναλλακτικών χρήσεων και προσδιορίζουν την όλη οικονοµική δραστηριότητα, η µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή, δηλαδή, του τρόπου που αυτός κάνει τις επιλογές του αναφορικά µε την κατανοµή των περιορισµένων µέσων που διαθέτει (εισόδηµα, χρόνος) µεταξύ των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των οικονοµολόγων από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της οικονοµικής επιστήµης.

3 Εισαγωγή: Ο καταναλωτής έχει κάποιες οικονοµικές ανάγκες τις οποίες ικανοποιεί µέσω της κατανάλωσης των οικονοµικών αγαθών. Η κατανάλωση ενός αγαθού συνεπάγεται µία απόλαυση ή ικανοποίηση ή χρησιµότητα (και οι τρεις αυτοί όροι θεωρούνται ισοδύναµοι) για τον καταναλωτή. εδοµένων των πιο πάνω, κύριος στόχος του καταναλωτή είναι η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας του.

4 Εισαγωγή: Σε αυτήν, όµως, τη διαδικασία µεγιστοποίησης της χρησιµότητας του ο καταναλωτής αντιµετωπίζει ένα σηµαντικό περιορισµό, ότι, έχει ένα ορισµένο χρηµατικό εισόδηµα, δηλαδή, ένα συγκεκριµένο αριθµό χρηµατικών µονάδων που µπορεί να διαθέσει για την αγορά των αγαθών που ικανοποιούν τις ανάγκες του. εδοµένου, λοιπόν, του περιορισµού του εισοδήµατος του ο καταναλωτής θα επιλέξει να καταναλώσει αυτά τα αγαθά και σε αυτές τις ποσότητες έτσι ώστε να µεγιστοποιήσει τη χρησιµότητα του. Μία τέτοια συµπεριφορά ονοµάζεται ορθολογική συµπεριφορά και ο καταναλωτής ορθολογικός καταναλωτής.

5 Εισαγωγή: Όταν ένας ορθολογικός καταναλωτής έχει κατανείµει το εισόδηµα του αγοράζοντας αγαθά έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η χρησιµότητα του τότε λέµε ότι ο καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία. ηλαδή, αν τίποτε άλλο δε µεταβληθεί (όπως π.χ. οι προτιµήσεις του, οι τιµές των αγαθών ή το εισόδηµα του) τότε ο καταναλωτής δε θα έχει κανένα λόγο να µεταβάλλει τη συµπεριφορά του.

6 Η έννοια της ορθολογικής συµπεριφοράς του καταναλωτή: Η θεωρία χρησιµότητας και συµπεριφοράς του καταναλωτή στηρίζεται στη θεµελιώδη αρχή ότι ο καταναλωτής συµπεριφέρεται ορθολογικά µε την έννοια ότι επιδιώκει την κατανοµή του περιορισµένου εισοδήµατος του µεταξύ των διαφόρων αγαθών κατά τρόπο που να µεγιστοποιείται πάντοτε η συνολική του χρησιµότητα. Αυτό θα επιτευχθεί αν ο καταναλωτής διαθέτει το εισόδηµα του για την απόκτηση συνδυασµών αγαθών οι οποίοι έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή συµβολή στην τελική του επιδίωξη. Προϋπόθεση γι αυτό είναι ότι ο καταναλωτής µπορεί να ιεραρχήσει τους διάφορους συνδυασµούς αγαθών και να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Η σχετική ιεράρχηση που γίνεται σύµφωνα µε την υποκειµενική κρίση του καταναλωτή καθιστά δυνατή την κατασκευή της κλίµακας των προτιµήσεων του.

7 Υποθέσεις της Ορθολογικής Συµπεριφοράς του Καταναλωτή. Κάθε καταναλωτής έχει ακριβή και πλήρη γνώση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις καταναλωτικές του αποφάσεις. ηλαδή, γνωρίζει τα διαθέσιµα αγαθά και τις δυνατότητες τους να ικανοποιούν τις ανάγκες του, γνωρίζει τις αγοραίες τιµές και το χρηµατικό του εισόδηµα.. Κάθε καταναλωτής µπορεί να συγκρίνει τους διάφορους συνδυασµούς των αγαθών έτσι ώστε: i. µεταξύ δύο συνδυασµών ο Α προτιµάται από τον Β ή ο Β από τον Α ή τέλος, ο καταναλωτής είναι αδιάφορος µεταξύ τους, ii. αν ο Α προτιµάται (ή είναι αδιάφορος) από τον Β και ο Β προτιµάται (ή είναι αδιάφορος) από τον Γ, τότε, ο Α προτιµάται (ή είναι αδιάφορος) από τον Γ. Σηµειώνεται ότι ο όρος «αδιάφορος» χρησιµοποιείται µε σκοπό να δείξει ότι οι συνδυασµοί Α και Β παρέχουν στον καταναλωτή το ίδιο επίπεδο χρησιµότητας και όχι ότι βρίσκονται εκτός των προτιµήσεων του.

8 Ησυνάρτηση συνολικής χρησιµότητας: Όπως έχουµε αναφέρει, το κριτήριο µε βάση το οποίο παίρνει τις αποφάσεις του ο καταναλωτής είναι η µεγιστοποίηση της συνολικής του χρησιµότητας. Η συνολική χρησιµότητα του εξαρτάται από τις ποσότητες των διαφόρων αγαθών που καταναλώνει. Η σχέση µεταξύ της συνολικής χρησιµότητας του καταναλωτή και των ποσοτήτων που καταναλώνει περιγράφεται από τη συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας η οποία είναι µία συνάρτηση των ποσοτήτων των διαφόρων αγαθών που καταναλώνει και όχι το απλό άθροισµα των επιµέρους χρησιµοτήτων των αγαθών αυτών.

9 Ησυνάρτηση συνολικής χρησιµότητας: Η συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας εκφράζεται αλγεβρικά ως εξής: ( x x, x ) U = F,...,, 3 όπου: U : η συνολική χρησιµότητα του καταναλωτή ( i,,3 n) x i =,..., : οι ποσότητες των διαφόρων αγαθών που καταναλώνει x n

10 Παράδειγµα: Έστω ένας υποθετικός καταναλωτής ο οποίος καταναλώνει µόνο δύο αγαθά Χ και Χ. Εάν η συνάρτηση της συνολικής του χρησιµότητας του είναι της µορφής: U = F ( x x ) = x, x όπου: U : η συνολική χρησιµότητα του καταναλωτή x, x : οι ποσότητες των αγαθών Χ και Χ. Τότε, µπορούµε να κατασκευάσουµε τον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Συνδυασµοί x x U Α Β Γ 5 5 5

11 Από τον πίνακα είναι φανερό ότι ένας ορθολογικός καταναλωτής προτιµάει τον συνδυασµό Α από τον Γ και τον Β από τον Γ ενώ είναι αδιάφορος µεταξύ των Α και Β. Μελετώντας όµως τη θεωρία χρησιµότητας αυτό που πρέπει να κατανοήσουµε είναι το γεγονός ότι παρατηρώντας τον πίνακα δεν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η χρησιµότητα που αντλεί ο καταναλωτής από τον συνδυασµό Α είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερη από αυτή του Γ. Με άλλα λόγια, η συνάρτηση χρησιµότητας εκφράζει απλά την κατάταξη των συνδυασµών των αγαθών κατά τις προτιµήσεις του καταναλωτή, δίνοντας µεγαλύτερη τιµή σε ορισµένους συνδυασµούς έναντι άλλων χωρίς, όµως, να έχουν σηµασία οι αριθµοί αυτοί καθαυτοί και, εποµένως, και οι µεταξύ τους διαφορές (θεωρία της τακτικής χρησιµότητας).

12 Οριακή Χρησιµότητα Η χρησιµότητα που επιτυγχάνεται από την κατανάλωση µίας επιπλέον µονάδας ενός αγαθού ονοµάζεται οριακή χρησιµότητα και µπορεί να εκτιµηθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Ο ριακή Χρησιµ ότητα = Μεταβολή στη συνολική χρησιµ ότητα Μεταβολή στην ποσότητα του αγαθού κατά µ ία µονάδα

13 Οριακή Χρησιµότητα εδοµένων των πιο πάνω είναι φανερό ότι, εάν έχουµε µία συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας της µορφής: τότε, U = F( x, x ) για να βρούµε την οριακή χρησιµότητα του αγαθού Χ αρκεί να πάρουµε την du πρώτη µερική παράγωγο ως προς x η οποία συµβολίζεται ως = U x dx αναλόγως, για την οριακή χρησιµότητα του αγαθού Χ αρκεί να πάρουµε την πρώτη µερική παράγωγο ως προς x η οποία συµβολίζεται ως du = U. x dx

14 Ονόµος της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας: Σύµφωνα µε το νόµο της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας: κάθε επιπλέον µονάδα που καταναλώνεται από ένα αγαθό επιφέρει συνεχώς και µικρότερη οριακή χρησιµότητα.

15 Ονόµος της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας: Σύµφωνα µε τη θεωρία της τακτικής χρησιµότητας, η χρησιµότητα είναι έννοια υποκειµενική και δεν µπορεί να µετρηθεί. Άσχετα, όµως, αν µπορεί να µετρηθεί η χρησιµότητα ή όχι, γίνεται δεκτό ότι, όσο ένα άτοµο αυξάνει την κατανάλωση ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας τόσο γίνεται συνήθως µεγαλύτερη η συνολική χρησιµότητα που αποκοµίζει. Αλλά, κάθε επιπλέον µονάδα που καταναλώνεται επιφέρει συνεχώς και µικρότερη αύξηση στη συνολική χρησιµότητα. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται νόµος της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας.

16 Προσεγγίσεις της Θεωρίας Χρησιµότητας Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις της ανάλυσης της συµπεριφοράς των ορθολογικών καταναλωτών. Η πρώτη ονοµάζεται Θεωρία της Απόλυτης Χρησιµότητας (Cardinal Utility Theory), υιοθετεί την (εξωπραγµατική) υπόθεση ότι η χρησιµότητα µπορεί να µετρηθεί και στηρίζεται στην ανάλυση της οριακής χρησιµότητας. Η δεύτερη ονοµάζεται Θεωρία της Τακτικής Χρησιµότητας (Ordinal Utility Theory), στηρίζεται στην ανάλυση των καµπυλών αδιαφορίας και σύµφωνα µε αυτήν, για την εξήγηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή, δεν απαιτείται η µέτρηση της χρησιµότητας αλλά, αρκεί µόνο να είναι δυνατή η σύγκριση και ιεράρχηση της χρησιµότητας των διαφόρων αγαθών.

17 Θεωρία της Απόλυτης Χρησιµότητας

18 Θεωρία της Απόλυτης Χρησιµότητας Συνολική χρησιµότητα (TU): η συνολική ικανοποίηση που αντλεί ο καταναλωτής από την συνολική κατανάλωση µιας χρονικής περιόδου. Οριακή χρησιµότητα (MU): η επιπρόσθετη ικανοποίηση που προέρχεται από την κατανάλωση µιας επιπλέον µονάδας ενός αγαθού. Util: µια φανταστική µονάδα µέτρησης της χρησιµότητας.

19 Παράδειγµα Μονάδες κατανάλωσης του Χ TU MU

20 Παράδειγµα TU MU Ποσότητα αγαθού Χ Συνολική Χρησιµότητα (utils)

21 Παρατηρήσεις: Η καµπύλη TU είναι κοίλη και η καµπύλη MU έχει αρνητική κλίση λόγω του νόµου της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας. Η καµπύλη ΤU αρχίζει από την αρχή των αξόνων ενώ, η καµπύλη MU αρχίζει από το σηµείο που αντιστοιχεί στην πρώτη µονάδα του αγαθού. Η καµπύλη ΤU φτάνει σε µέγιστο όταν MU = 0. Η MU µπορεί να κατασκευαστεί αν γνωρίζουµε την ΤU ως εξής: MU = ΤU/ Q.

22 Η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας Ας εξετάσουµε τώρα το πώς ένας ορθολογικός καταναλωτής µε δεδοµένο εισόδηµα θα αποφασίσει τον συνδυασµό αγαθών που θα αγοράσει. Θα χρησιµοποιήσουµε τον γνωστό µας κανόνα αριστοποίησης. Στόχος είναι η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας µε βάση το περιορισµένο εισόδηµα. Αν η σαµπάνια σας προσφέρει διπλάσια ικανοποίηση από το κρασί αλλά η τιµής της είναι πενταπλάσια, τι από τα δύο θα διαλέξετε; Θα διαλέξετε το κρασί, διότι έτσι αξιοποιούνται καλύτερα τα χρήµατά σας.

23 Η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας Συγκρίνουµε τους λόγους οριακής χρησιµότητας προς την τιµή για το κάθε αγαθό. Αν: ΜU Σ ΜU K < Ρ Σ P K τότε θα καταναλώσουµε περισσότερο κρασί από ό,τι σαµπάνια, διότι έτσι αντλούµε µεγαλύτερη ικανοποίηση από κάθε που ξοδεύουµε. Όσο όµως αυξάνουµε την κατανάλωση κρασιού και µειώνουµε την κατανάλωση σαµπάνιας η ΜU K µειώνεται και η ΜU Σ αυξάνεται µέχρις ότου: ΜU Σ ΜU K = Ρ Σ P K Τότε έχουµε βρει τον άριστο καταναλωτικό συνδυασµό µεταξύ των δύο αγαθών. Ο κανόνας µπορεί να γενικευθεί για οσαδήποτε αγαθά: ΜU ΜU ΜUn = = = P P Pn

24 Εφαρµογές Το παράδοξο της αξίας «Γιατί το νερό που είναι τόσο σηµαντικό για τον άνθρωπο είναι τόσο φθηνό;, ενώ µε τα διαµάντια συµβαίνει το αντίστροφο;» (A. Smith) Απάντηση: πρέπει να εξετάσουµε την οριακή χρησιµότητά τους. Το νερό έχει µεγάλη συνολική χρησιµότητα και εποµένως µικρή οριακή χρησιµότητα, ενώ τα διαµάντια έχουν µικρή συνολική χρησιµότητα και µεγάλη οριακή χρησιµότητα.

25 Εφαρµογές Το παράδοξο της αξίας P Νερό P S ιαµάντια S P Po Qo D Q Q D Q Η οριακή χρησιµότητα εξετάζει µόνο την πλευρά της ζήτησης, πρέπει όµως πάντα να εξετάζουµε και την πλευρά της προσφοράς. Το νερό είναι πολύ ακριβό στη Σαουδική Αραβία!

26 Εφαρµογές Το πλεόνασµα του καταναλωτή Το οριακό πλεόνασµα του καταναλωτή ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του τι είναι διατεθειµένος ο καταναλωτής να πληρώσει για µια παραπάνω µονάδα του αγαθού και του τι ακριβώς πληρώνει. Το συνολικό πλεόνασµα του καταναλωτή είναι το άθροισµα των οριακών πλεονασµάτων του καταναλωτή από όλες τις µονάδες του αγαθού που καταναλώνονται.

27 Εφαρµογές Το πλεόνασµα του καταναλωτή P P 60 E 0 Γ Α Β Q 4 Q Έστω ότι η τιµή είναι 0. Ο καταναλωτής θα ήταν διατεθειµένος να πληρώσει 50 για την η µονάδα, 40 για την η, 30 για την 3 η και 0 για την 4 η, αλλά πληρώνει µόνο 0 για καθεµιά. Το πλεόνασµα ισούται µε 80 (τρίγωνο ΓΕ). Το πλεόνασµα του καταναλωτή ισούται µε την επιφάνεια κάτω από την καµπύλη ζήτησης και πάνω από την ευθεία της τιµής του αγαθού.

28 Εφαρµογές Η φθίνουσα οριακή χρησιµότητα του εισοδήµατος Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να αποφεύγουν τους οικονοµικούς κινδύνους. Οι οικονοµολόγοι εξηγούν αυτή τη στάση µε βάση την ανάλυση οριακής χρησιµότητας. Υποστηρίζουν ότι µια αύξηση της χρησιµότητας λόγω αύξησης του εισοδήµατος κατά 00 είναι µικρότερη από την µείωση της χρησιµότητας λόγω µείωσης του εισοδήµατος κατά 00. Ισχύει δηλαδή η αρχή της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας του εισοδήµατος.

29 Εφαρµογές Η φθίνουσα οριακή χρησιµότητα του εισοδήµατος 000 TU Συνολική χρησιµότητα Εισόδηµα Αν το εισόδηµα αυξηθεί από 5000 σε 0000 η χρησιµότητα αυξάνεται από 000 σε 600. Μια ισόποση αύξηση του εισοδήµατος από 0000 σε 5000 αυξάνει την χρησιµότητα λιγότερο, από 600 σε 000. Αν λοιπόν είχαµε να επιλέξουµε ένα τυχερό παιχνίδι µε πιθανότητα 50:50 να κερδίσουµε ή να χάσουµε 5000, µάλλον δεν θα το δεχόµαστε.

30 Θεωρία της Τακτικής Χρησιµότητας

31 Ιδιότητες των καµπυλών αδιαφορίας: Στη συνηθισµένη περίπτωση οι καµπύλες αδιαφορίας έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:. από κάθε σηµείο του χώρου των αγαθών διέρχεται µία καµπύλη αδιαφορίας, κατά συνέπεια, οι καµπύλες αδιαφορίας δεν τέµνονται,. έχουν αρνητική κλίση. έτσι, όσο ψηλότερα ή δεξιότερα είναι µία καµπύλη αδιαφορίας, τόσο ψηλότερα είναι στην ταξινόµηση των προτιµήσεων του καταναλωτή οι συνδυασµοί της καµπύλης αυτής, δηλαδή οι συνδυασµοί που βρίσκονται σε υψηλότερες καµπύλες αδιαφορίας προτιµώνται έναντι των συνδυασµών που βρίσκονται σε χαµηλότερες καµπύλες αδιαφορίας και 3. οι καµπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές.

32 Οι καµπύλες αδιαφορίας δεν τέµνονται: Έστω ότι ένας καταναλωτής µπορούσε να έχει τις καµπύλες αδιαφορίας α και α που απεικονίζονται στο διάγραµµα 4: ιάγραµµα 4 Οι καµπύλες αυτές τέµνονται στο σηµείο Α.

33 Οι καµπύλες αδιαφορίας δεν τέµνονται: Το Α αντιπροσωπεύει το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης µε το Β, δεδοµένου ότι και τα δύο σηµεία βρίσκονται πάνω στην ίδια καµπύλη αδιαφορίας, α. Το Α αντιπροσωπεύει, επίσης, το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης µε το Γ, δεδοµένου ότι και τα δύο σηµεία βρίσκονται πάνω στην ίδια καµπύλη αδιαφορίας, α. Κατά συνέπεια τα σηµεία Β και Γ που είναι ισοδύναµα µε το Α, θα πρέπει να είναι και µεταξύ τους ισοδύναµα και να δίνουν το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης.

34 Οι καµπύλες αδιαφορίας δεν τέµνονται: Αυτό όµως δεν είναι δυνατό, γιατί το σηµείο Γ αντιπροσωπεύει την ίδια ποσότητα από το αγαθό Χ µε το Β, αλλά µεγαλύτερη ποσότητα από το αγαθό Χ. Κατά συνέπεια αφού η οριακή χρησιµότητα αγαθού Χ δεν είναι ίση µε το µηδέν, τα σηµεία Β και Γ πρέπει να αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης. Συνεπώς, δύο διαφορετικές καµπύλες αδιαφορίας δεν µπορούν να έχουν κοινά σηµεία, δηλαδή, δεν µπορούν να τέµνονται.

35 Οι καµπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση: Θα χρησιµοποιήσουµε και πάλι το παράδειγµα του υποθετικού καταναλωτή που έχει την ακόλουθη συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας: U = x x (). Όπως έχουµε αναφέρει, απεικονίζοντας την καµπύλη αδιαφορίας που αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο σταθερής συνολικής χρησιµότητας U - σ ένα σύστηµα συντεταγµένων όπου στον κάθετο άξονα µετράµε τις ποσότητες του Χ και στον οριζόντιο του Χ, είναι αναγκαίο να εκφράσουµε τη συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας του καταναλωτή ως ακολούθως: x U = (). x

36 Οι καµπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση: εδοµένων των πιο πάνω, για να βρούµε την κλίση της καµπύλης αδιαφορίας που αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο σταθερής συνολικής χρησιµότητας U πάρουµε την πρώτη παράγωγο της () ως προς x. αρκεί να Συνεπώς, το γεγονός ότι η καµπύλη αδιαφορίας έχει αρνητική κλίση εκφράζεται αλγεβρικά ως εξής: dx dx < 0 (3).

37 Οι καµπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι καµπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση; εδοµένου λοιπόν ότι κατά µήκος της ίδιας καµπύλης αδιαφορίας το επίπεδο της συνολικής χρησιµότητας παραµένει σταθερό, είναι προφανές ότι, εάν ο καταναλωτής αυξήσει την κατανάλωση του αγαθού Χ κατά µία µονάδα τότε είναι αναγκαίο να µειώσει την καταναλισκόµενη ποσότητα από το Χ. Υπάρχει, δηλαδή, αρνητική σχέση µεταξύ των µεταβολών των ποσοτήτων x και x η οποία εκφράζεται αλγεβρικά από το αρνητικό πρόσηµο της παραγώγου καµπύλης αδιαφορίας. dx dx και γεωµετρικά από την αρνητική κλίση της

38 Οι καµπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση: Όπως γνωρίζουµε, η γεωµετρική έννοια της κλίσης µίας συνάρτησης όπως η () ταυτίζεται µε την αλγεβρική έννοια της παραγώγου (3). Επίσης, ως γνωστόν, η παράγωγος dx dx εκφράζει τη µεταβολή της εξαρτηµένης µεταβλητής, x, όταν η ανεξάρτητη µεταβλητή, x, µεταβάλλεται κατά µία µονάδα. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, η παράγωγος dx dx εκφράζει τις µονάδες του αγαθού Χ που ο καταναλωτής είναι διατεθειµένος να θυσιάσει προκειµένου να αποκτήσει µία πρόσθετη µονάδα από το Χ.

39 Οριακός Λόγος Υποκατάστασης: Οριακός Λόγος Υποκατάστασης: Ο οριακός λόγος υποκατάστασης του Χ µε το Χ µετράει τον αριθµό των µονάδων του Χ οι οποίες πρέπει να θυσιαστούν για την απόκτηση µίας επιπλέον µονάδας του Χ έτσι ώστε ο καταναλωτής να απολαµβάνει το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης. Ο οριακός λόγος υποκατάστασης δίνεται από το αρνητικό πρόσηµο της κλίσης ( dx dx ) µίας καµπύλης αδιαφορίας σ ένα σηµείο. Ορίζεται µόνο για µετακινήσεις κατά µήκος µιας καµπύλης αδιαφορίας και ποτέ για µετακινήσεις µεταξύ καµπυλών.

40 Οι καµπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές ως προς την αρχή των αξόνων: Η υπόθεση ότι οι καµπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές συνεπάγεται ότι ο οριακός λόγος υποκατάστασης του Χ µε Χ, (ΟΛΥx x ), µειώνεται καθώς το Χ υποκαθίσταται µε το Χ, δηλαδή καθώς µετακινούµαστε από πάνω προς τα κάτω κατά µήκος της καµπύλης αδιαφορίας. Ο ΟΛΥx x φθίνει λόγω του βαθµιαίου κορεσµού που επέρχεται στους καταναλωτές όταν αυξάνεται η κατανάλωση του Χ. Συνεπώς, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση του Χ ο καταναλωτής είναι διατεθειµένος να θυσιάζει ολοένα µικρότερες ποσότητες του Χ για την απόκτηση µίας πρόσθετης µονάδας του Χ.

41 Πώς εξηγείται η κυρτότητα των καµπυλών αδιαφορίας; Η κυρτότητα των καµπυλών αδιαφορίας δικαιολογείται συνήθως µε το επιχείρηµα ότι, καθώς ο καταναλωτής αποκτά όλο και µεγαλύτερες ποσότητες του Χ, η οριακή χρησιµότητα µίας επιπλέον αυξήσεως του Χ µειώνεται. Ενώ, αντίθετα, η οριακή χρησιµότητα του Χ διαρκώς αυξάνεται, µε αποτέλεσµα η µείωση της κατανάλωσης του Χ κατά µία µονάδα να απαιτεί όλο και µεγαλύτερη ποσότητα του Χ για να αντισταθµίσει ο καταναλωτής την απώλεια χρησιµότητας του.

42 Μαθηµατική Απόδειξη: Έστω η ακόλουθη συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας: U = F ( x, x ) όπου, U : η συνολική χρησιµότητα του καταναλωτή x, x : οι ποσότητες των αγαθών Χ και Χ. Η µεταβολή της συνολικής χρησιµότητας που προέρχεται από µία µεταβολή του x (ή του x ) κατά µία µονάδα είναι η οριακή χρησιµότητα του Χ (ή του Χ ). du dx Άρα η οριακή χρησιµότητα του Χ είναι: U x και η οριακή χρησιµότητα του Χ είναι: U x du. dx

43 Μαθηµατική Απόδειξη: Κατά µήκος, όµως, µίας καµπύλης αδιαφορίας το επίπεδο συνολικής χρησιµότητας του καταναλωτή παραµένει σταθερό και ίσο µε U. Οπότε η συνάρτηση συνολικής χρησιµότητας γράφεται: U = F ( x, x ) από όπου παίρνοντας την ολική παράγωγο βρίσκουµε ότι: du dx dx + du dx dx = 0 ή U x dx + U x dx = 0

44 Μαθηµατική Απόδειξη: Λύνοντας ως προς την κλίση ( dx ) της καµπύλης αδιαφορίας dx βρίσκουµε ότι: dx dx = ΟΛΥ x x U = U x x ηλαδή, ο οριακός λόγος υποκατάστασης του Χ µε Χ είναι ίσος µε το λόγο της οριακής χρησιµότητας του Χ προς την οριακή χρησιµότητα του Χ.

45 Οι δυνατότητες κατανάλωσης: Για να προσδιορισθεί ένας κανόνας ορθολογικής συµπεριφοράς του υποθετικού καταναλωτή θα πρέπει να διερευνηθεί ποιες ποσότητες των Χ και Χ θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει µε δεδοµένο το χρηµατικό εισόδηµα και δεδοµένες τις τιµές των αγαθών. Αν το συνολικό χρηµατικό του εισόδηµα ισούται µε M και οι τιµές των Χ και Χ ισούνται µε PX και P X, ο καταναλωτής µπορεί να αγοράσει είτε M / P X µονάδες του Χ, είτε M / PX µονάδες του Χ ή κάποιο συνδυασµό ποσοτήτων των Χ και Χ που θα εξαρτάται από το πώς θα επιµερίσει τη δαπάνη ανάµεσα στα δύο αγαθά. Για παράδειγµα αν διαθέσει το µισό εισόδηµα για Χ και το άλλο µισό για Χ θα αγοράσει ( M / ) / PX από το Χ και ( / ) / PX M από το Χ.

46 Οι δυνατότητες κατανάλωσης: Στο διάγραµµα 4 η ευθεία M / PX, M / P X σχηµατίζεται από όλα τα σηµεία συνδυασµών ποσοτήτων των Χ και Χ που µπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής µε χρηµατικό εισόδηµα M όταν ισχύουν οι τιµές PX και P X. ιάγραµµα 4

47 Οι δυνατότητες κατανάλωσης: Η ευθεία αυτή είναι γνωστή ως ευθεία τιµών επειδή η κλίση της, όπως θα δούµε στη συνέχεια, ισούται µε το λόγο των τιµών των δύο αγαθών. Είναι επίσης γνωστή και ως ευθεία του εισοδηµατικού περιορισµού ή των δυνατοτήτων κατανάλωσης, γιατί δείχνει τις µέγιστες ποσότητες που µπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής µε το ορισµένο χρηµατικό εισόδηµα και τις ορισµένες τιµές.

48 Οι δυνατότητες κατανάλωσης: Η εξίσωση της ευθείας τιµών ή του εισοδηµατικού περιορισµού ή των δυνατοτήτων κατανάλωσης έχει την ακόλουθη µορφή: M = P X x + PX x και δεδοµένου ότι απεικονίζεται διαγραµµατικά σ ένα σύστηµα συντεταγµένων όπου στον κάθετο άξονα µετράµε τις ποσότητες του Χ και στον οριζόντιο του Χ, αν λύσουµε ως προς x βρίσκουµε ότι: x = M P X P P X X x όπου ο όρος M / PX δείχνει το σηµείο στο οποίο η ευθεία τιµών τέµνει τον κάθετο άξονα ενώ, ο λόγος τιµών P / X P X δείχνει την κλίση της ευθείας.

49 Ηισορροπία του καταναλωτή: Στο διάγραµµα 5 περιλαµβάνονται τόσο οι καταναλωτικές προτιµήσεις (καµπύλες αδιαφορίας) όσο και οι δυνατότητες κατανάλωσης (ευθεία εισοδηµατικού περιορισµού) του υποθετικού καταναλωτή. ιάγραµµα 5 0

50 Ηισορροπία του καταναλωτή: Με το συγκεκριµένο χρηµατικό του εισόδηµα, M, και τις τιµές PX και P X των Χ και Χ ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει έναν από τους πολλούς εναλλακτικούς συνδυασµούς ποσοτήτων των δύο αγαθών, που κανένας τους όµως δεν βρίσκεται πάνω από την ευθεία του εισοδηµατικού περιορισµού (περιοχή εφικτών συνδυασµών). Παρατηρώντας το διάγραµµα 5 συµπεραίνουµε ότι, µε εξαίρεση το συνδυασµό Α, όλοι οι υπόλοιποι εφικτοί συνδυασµοί βρίσκονται σε καµπύλες αδιαφορίας που από πλευράς χρησιµότητας είναι κατώτερες από την καµπύλη ΙΙ. Κατά συνέπεια ο υποθετικός καταναλωτής µεγιστοποιεί τη χρησιµότητα του όταν αγοράζει το συνδυασµό Α που περιλαµβάνει τις ποσότητες 0 x A από το Χ. 0 x A από το Χ και

51 Ηισορροπία του καταναλωτή: Το σηµείο Α θεωρείται σηµείο καταναλωτικής ισορροπίας αφού σε κανένα άλλο σηµείο ο καταναλωτής δεν µπορεί να επιτύχει µεγαλύτερη χρησιµότητα. Στο σηµείο Α η κλίση της ευθείας του εισοδηµατικού περιορισµού είναι ίση µε την κλίση της καµπύλης αδιαφορίας ΙΙ αφού οι δύο γραµµές εφάπτονται µεταξύ τους.

52 Ηισορροπία του καταναλωτή: Όπως έχουµε δει, ο οριακός λόγος υποκατάστασης του Χ µε Χ ισούται µε το λόγο της οριακής χρησιµότητας του Χ προς την οριακή χρησιµότητα του Χ : dx dx = ΟΛΥ κατά συνέπεια, η κλίση της καµπύλης αδιαφορίας ισούται µε το αρνητικό του λόγου της οριακής χρησιµότητας του Χ προς την οριακή χρησιµότητα του Χ : dx dx U x x x U = U = () U x x x

53 Ηισορροπία του καταναλωτή: Ενώ, δεδοµένης της εξίσωσης του εισοδηµατικού περιορισµού: x = M P X P P X X x η κλίση της ευθείας του εισοδηµατικού περιορισµού δίνεται από το αρνητικό του λόγου της τιµής PX του Χ προς την τιµή P X του Χ : dx dx P X = () P X

54 Ηισορροπία του καταναλωτή: Από τις () και () συνεπάγεται η συνθήκη µεγιστοποίησης της χρησιµότητας του καταναλωτή σύµφωνα µε την οποία ο λόγος της τιµής PX του Χ προς την τιµή P X του Χ θα πρέπει να είναι ίσος µε τον λόγο της οριακής χρησιµότητας του Χ προς την οριακή χρησιµότητα του Χ : από όπου βρίσκουµε ότι: P X U X = (3) P X U X U X U X = (4). P X P X

55 Ηισορροπία του καταναλωτή: Αν όµως αντί για ισότητα υπάρχει ανισότητα του τύπου: U X U X > (5) P X P X ή U X U X < (6) P X P X αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο καταναλωτής δεν µεγιστοποιεί τη συνολική χρησιµότητα του γιατί αγοράζει είτε λιγότερο Χ και περισσότερο Χ από ότι πρέπει, όταν ισχύει η ανισότητα (5), ή περισσότερο Χ και λιγότερο Χ από ότι πρέπει, όταν ισχύει η ανισότητα (6). Και στη µία και στην άλλη περίπτωση θα πρέπει να γίνει αναδιανοµή της καταναλωτικής δαπάνης ανάµεσα στα δύο αγαθά.

56 Μαθηµατικός Προσδιορισµός της Ισορροπίας του Καταναλωτή: Η συνθήκη (3), που ισχύει στο σηµείο επαφής της ευθείας του εισοδηµατικού περιορισµού µε την υψηλότερη δυνατή καµπύλη αδιαφορίας, µπορεί να προσδιοριστεί µαθηµατικά µε την µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας U ( x, x ) ως προς x και x υπό τον περιορισµό του εισοδήµατος M = PX x + PX. x Το πρόβληµα µεγιστοποίησης µπορεί να λυθεί µε τη χρησιµοποίηση της συνάρτησης Lagrange (L): ( x, x ) + ( M P x P x ) L = U λ όπου, λ: ο πολλαπλασιαστής Lagrange. X X

57 Μαθηµατικός Προσδιορισµός της Ισορροπίας του Καταναλωτή: Απαραίτητη συνθήκη για την µεγιστοποίηση της χρησιµότητας είναι ότι οι πρώτες µερικές παράγωγοι της συνάρτησης Lagrange ως προς x, x και λ ισούνται µε το µηδέν: dl dx dl dx du dx = x du dx λ P = 0 (7) = x λ P = 0 (8) dl d = M P x λ X x PX = 0 (9)

58 Μαθηµατικός Προσδιορισµός της Ισορροπίας του Καταναλωτή: ιαιρώντας την εξίσωση (7) µε την (8) βρίσκουµε, ύστερα από απλό αλγεβρικό µετασχηµατισµό ότι: du dx du dx P X = (0) P X Το αριστερό µέρος της εξίσωσης (0) δείχνει το λόγο της οριακής χρησιµότητας του Χ προς την οριακή χρησιµότητα του Χ, δηλαδή την κλίση της καµπύλης αδιαφορίας, και το δεξιό µέρος το λόγο της τιµής PX του Χ προς την τιµή P X του Χ, δηλαδή την κλίση της ευθείας του εισοδηµατικού περιορισµού.

59 Ασυνήθιστες καµπύλες αδιαφορίας Y Y Y Τέλεια υποκατάστατα X X X Τελείως συµπληρωµατικά (π.χ. Το Υ είναι «ενόχληση» (π.χ. αριστερά και δεξιά παπούτσια) σκουπίδια)

60 Μεταβολές του εισοδήµατος Αν µεταβληθεί το εισόδηµα η εισοδηµατική γραµµή µετατοπίζεται παράλληλα (δεξιά για αύξηση και αριστερά για µείωση του εισοδήµατος) Y X

61 Μεταβολές στις τιµές Αν µεταβληθεί η τιµή του ενός αγαθού η γραµµή εισοδήµατος «στρίβει» γύρω από το σηµείο τοµής µε τον άξονα του αγαθού του οποίου η τιµή δεν µεταβλήθηκε. Π.χ. µείωση της τιµής του Χ. Υ Χ

62 Ηισορροπία του καταναλωτή Ο καταναλωτής επιδιώκει την µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση µε το δεδοµένο εισόδηµα που διαθέτει. Η ισορροπία επιτυγχάνεται στο σηµείο όπου η γραµµή εισοδήµατος εφάπτεται µε την υψηλότερη καµπύλη αδιαφορίας. Στο σηµείο αυτό οι κλίσεις των δύο καµπυλών ταυτίζονται. Υ Χ

63 Η επίδραση της µεταβολής του εισοδήµατος στην ισορροπία Μια αύξηση του εισοδήµατος εµφανίζεται µε παράλληλη δεξιά µετατόπιση της γραµµής εισοδήµατος (υποθέτοντας σταθερές τις τιµές). Αυτό οδηγεί σε ένα νέο σηµείο ισορροπίας. Συνδέοντας όλα τα σηµεία ισορροπίας σχηµατίζουµε την καµπύλη εισοδήµατοςκατανάλωσης, που δείχνει τους εναλλακτικούς συνδυασµούς που αγοράζει ο καταναλωτής όταν µεταβάλλεται το εισόδηµά του (γραµµή Γ Ε).

64 Η επίδραση της µεταβολής του εισοδήµατος στην ισορροπία Υ ΜΙ Γ Ε = Καµπύλη Εισοδήµατος - κατανάλωσης Ε Γ Χ Ε Γ Ε = Καµπύλη Engel Γ Χ Τα σηµεία Γ,, Ε αντιστοιχούν στα σηµεία Γ,, Ε σε ένα διάγραµµα που δείχνει την σχέση µεταξύ εισοδήµατος και κατανάλωσης του αγαθού Χ. Η καµπύλη που ενώνει τα σηµεία αυτά ονοµάζεται καµπύλη Engel.

65 Η µορφή της καµπύλης Engel Μ Μ Χ Χ Η µορφή της καµπύλης Engel όταν η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι µεγαλύτερη της µονάδας Η µορφή της καµπύλης Engel όταν η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι µικρότερη της µονάδας

66 Ηεπίδραση µιας µεταβολής στην τιµή: επίδραση εισοδήµατος και υποκατάστασης Έστω αύξηση της Ρ Χ Γ E : συνολική προσαρµογή Γ : αποτέλεσµα υποκατάστασης E : αποτέλεσµα εισοδήµατος Y Η Α Αποτέλεσµα υποκατάστασης: αναφέρεται στην προσαρµογή της ζήτησης στην µεταβολή των σχετικών τιµών. Αποτέλεσµα εισοδήµατος: αναφέρεται στην προσαρµογή της ζήτησης στην µεταβολή του πραγµατικού εισοδήµατος. Ε Γ Η U U Η γραµµή ΗΗ είναι παράλληλη της ΑΖ και εφαπτόµενη της αρχικής καµπύλης αδιαφορίας U. είχνει τις νέες τιµές στο αρχικό επίπεδο χρησιµότητας. Ζ Β X

67 Ηεπίδραση µιας µεταβολής στην τιµή: επίδραση εισοδήµατος και υποκατάστασης Επεξήγηση του Νόµου της Ζήτησης Το αποτέλεσµα υποκατάστασης είναι πάντα αντίστροφο της µεταβολής της τιµής, ενώ το αποτέλεσµα εισοδήµατος εξαρτάται από το είδος του αγαθού. Αν το αγαθό είναι κανονικό το αποτέλεσµα εισοδήµατος είναι και αυτό αντίστροφο της µεταβολής της τιµής (ισχύει ο νόµος της ζήτησης), ενώ αν το αγαθό είναι κατώτερο το αποτέλεσµα εισοδήµατος είναι προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής. Στα κατώτερα αγαθά, αν η επίδραση υποκατάστασης υπερισχύει της εισοδηµατικής επίδρασης τότε, η αύξηση (µείωση) της τιµής θα οδηγήσει σε µείωση (αύξηση) της ζητούµενης ποσότητας (ισχύει ο νόµος της ζήτησης). Όµως, αν η επίδραση του εισοδήµατος υπερισχύσει της επίδραση υποκατάστασης τότε, η αύξηση (µείωση) της τιµής θα οδηγήσει σε αύξηση (µείωση)της ζητούµενης ποσότητας (αγαθά Giffen, δεν ισχύει ο νόµος της ζήτησης).

Άσκηση 7. Άσκηση 6. Μικροοικονοµική 7. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 7η Εισήγηση

Άσκηση 7. Άσκηση 6. Μικροοικονοµική 7. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 7η Εισήγηση Άσκηση 6 Τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία αφορούν την αγορά φωτογραφικών φιλµ. Τα στοιχεία των τελευταίων γραµµών του πίνακα αφορούν κάποια γεγονότα που επηρέασαν τα στοιχεία την ισορροπίας της αγοράς (πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Θεωρία Χρησιµότητας και Προτιµήσεων. Καταναλωτικές Προτιµήσεις: Βασικά Αξιώµατα. Συνολική και οριακή χρησιµότητα Καµπύλη αδιαφορίας ή ισοϋψής καµπύλη χρησιµότητας. Ιστορική Αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 3 η και 4 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει το άτομο (i =,,n). - Πρόβλημα καταναλωτή: Κάθε άτομο (καταναλωτής)

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή

Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή Ο εισοδηµατικός περιορισµός του καταναλωτή Λίτρα Αριθµός από πίτσες απάνες για (σε ευρώ) απάνες για πίτσα (σε ευρώ) Συνολικές δαπάνες (σε ευρώ) 1 1. 1. 5 9 1 9 1. 1

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 2: Θεωρία Καταναλωτή

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 2: Θεωρία Καταναλωτή Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 2: Θεωρία Καταναλωτή Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Πρώτο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Προτιµήσεις. Ορθολογισµός στην οικονοµική. Σχέσεις προτιµήσεων

Διάλεξη 3. Προτιµήσεις. Ορθολογισµός στην οικονοµική. Σχέσεις προτιµήσεων Ορθολογισµός στην οικονοµική Διάλεξη 3 Προτιµήσεις!1 Υπόθεση συµπεριφοράς: Ένας λήπτης αποφάσεων επιλέγει πάντοτε τον πλέον προτιµώµενο συνδυασµό από το σύνολο των εναλλακτικών συνδυασµών που έχει στη

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1)

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 Τηλ:10.93.4.450 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Ορισμός : Συνάρτηση f μιας πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5.,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή. ανταλλαγή. ανταλλαγή. Πλεόνασµα καταναλωτή. Διάλεξη 8

Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή. ανταλλαγή. ανταλλαγή. Πλεόνασµα καταναλωτή. Διάλεξη 8 Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή Διάλεξη 8 Πλεόνασµα καταναλωτή Μπορείτε να αγοράσετε όσο βενζίνη θέλετε, µε το λίτρο, όταν µπείτε στην αγορά πετρελαιοειδών. Ε: Ποιο είναι το µέγιστο που θα πληρώνατε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Κεντρική έννοια το μέτρο ή ρυθμός μεταβολής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Εφαρμογές Θεωρίας 1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για την κατανάλωση του νερού ενός φράγματος (εκφρασμένη σε ευρώ) είναι q = 12-P και το οριακό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης (όσο η τιμή μειώνεται τόσο λιγότερη ποσότητα

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης (όσο η τιμή μειώνεται τόσο λιγότερη ποσότητα ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γιατί η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας αυξάνει όταν η τιμή αυτού του αγαθού ή υπηρεσίας μειώνεται; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το αποτέλεσμα εισοδήματος (όσο η τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προτιµήσεις-Υπενθύµιση

Προτιµήσεις-Υπενθύµιση Προτιµήσεις-Υπενθύµιση ιάλεξη 4 Χρησιµότητα x y: To x προτιµάται σαφώς από το y. x y: Το x και το y προτιµούνται εξίσου. y: Το x προτιµάται τουλάχιστο όσο και το y. x f Προτιµήσεις-Υπενθύµιση Προτιµήσεις-Υπενθύµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ ΘΕΜΑ Α ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος Α2. α Α3. γ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10. Γενική Ισορροπία VA 30

Διάλεξη 10. Γενική Ισορροπία VA 30 Διάλεξη 10 Γενική Ισορροπία V 30 1 Μερική & Γενική Ισορροπία Μέχρι τώρα εξετάζαμε γενικά την αγορά ενός αγαθού μεμονωμένα. Το πώς δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση επηρεάζονται από την τιμή του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

= γ + δ P απαιτεί γ > 0

= γ + δ P απαιτεί γ > 0 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 10 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η τιµή ενός αγαθού Χ αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

4. Σωστό ή Λάθος (εξηγείστε): Κάποια καταναλωτικά προϊόντα είναι αγαθά επιθυμητά για κάποιες ποσότητες και κακά ανεπιθύμητα για άλλες.

4. Σωστό ή Λάθος (εξηγείστε): Κάποια καταναλωτικά προϊόντα είναι αγαθά επιθυμητά για κάποιες ποσότητες και κακά ανεπιθύμητα για άλλες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Πρώτο πακέτο ασκήσεων και λύσεων 1. Σωστό ή Λάθος (εξηγείστε):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Θέµα 1 ο 116 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις i. Μία ευθεία καµπύλη ζήτησης, που τέµνει τους άξονες και Q, έχει σταθερή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Μεγιστοποίηση χρησιµότητας και επιλογή

Θέµα: Μεγιστοποίηση χρησιµότητας και επιλογή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Φροντιστήριο 3 Θέµα: Μεγιστοποίηση χρησιµότητας και επιλογή Γενική σηµείωση: Οι λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου γίνονται µε τρόπο ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η θεωρία. Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση ΗΠροσφορά Όπως και στην περίπτωση της ζήτησης, δεδοµένης και σταθερής της τιµής του αγαθού, όταν µεταβάλλεται ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, τότε, µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β )

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΘΕΜΑ Α ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα