Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άριστες κατά Pareto Κατανομές"

Transcript

1 Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή j =, και U ( x ) > U ( x ) για κάποιον καταναλωτή j. j j j j - Δηλαδή: Δεν υπάρχει άλλη κατανομή x η οποία ωφελεί κάποιον καταναλωτή χωρίς ταυτόχρονα να ζημιώνει κάποιον άλλον. - Δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από την κατανομή x κατά τρόπο ώστε να ωφελούνται όλα τα άτομα στην οικονομία. - Δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από την κατανομή x κατά τρόπο ώστε να ωφεληθεί κάποιος καταναλωτής χωρίς ταυτόχρονα να ζημιωθεί κάποιος άλλος. - Οποιαδήποτε μετακίνηση η οποία ωφελεί κάποιον καταναλωτή πρέπει αναγκαστικά να ζημιώνει κάποιον άλλον. 1

2 - Δηλαδή: Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν αμοιβαία επωφελείς συναλλαγές μεταξύ των καταναλωτών (όλαταοφέληαπότις συναλλαγές έχουν εξαντληθεί). Διαγραμματική Απεικόνιση Άριστων κατά Pareto Κατανομών Α Β 1 Ο Β X Y ΙC ΙC e Ο Α Α 1 Β

3 -H κατανομή (σημείο) Υ δεν είναι άριστη κατά Pareto, διότι οποιοδήποτε σημείο εντός της γραμμοσκιασμένης περιοχής βελτιώνει την ευημερία τόσο του Α όσο και του Β σε σχέση με την κατανομή Υ. - Η κατανομή x είναι άριστη κατά Pareto, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από το σημείο x κατά τρόπο ώστε να ωφελούνται ταυτόχρονα και οι δύο καταναλωτές Α, Β. - Σε κάθε άριστη κατά Pareto κατανομή που βρίσκεται στο εσωτερικό του κουτιού του Edgeworth, οι καμπύλες αδιαφορίας (IC, IC ) των καταναλωτών Α και Β πρέπει να εφάπτονται: Κλίση IC U/ U / = Κλίση IC MRS = = MRS = / / Δηλαδή: Σε κάθε άριστη κατά Pareto κατανομή, o οριακός λόγος υποκατάστασης πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους τους καταναλωτές. 3

4 Σύνολο Pareto και Καμπύλη Ανταλλαγών Α Β 1 Ο Β F D C e o U Σύνολο Pareto o U Ο Α U Α 1 - Ορισμός. Το σύνολο όλων των άριστων κατά Pareto κατανομών (δηλαδή ο γεωμετρικός τόπος των σημείων επαφής μεταξύ των καμπυλών αδιαφορίας των καταναλωτών Α και Β) ονομάζεται σύνολο Pareto (Pareto Set). Β 4

5 - Παρατήρηση: Τα σημεία O, O είναι άριστα κατά Pareto (δηλαδή ανήκουν στο σύνολο Pareto). Εξήγηση: Οποιαδήποτε μετακίνηση από το σημείο O (O ) ηοποία ωφελεί τον καταναλωτή Α () πρέπει αναγκαστικά να ζημιώνει τον Β (). - Ορισμός. Το τμήμα CD του συνόλου Pareto, όπου και οι δύο καταναλωτές ωφελούνται σε σχέση με το σημείο (e) των αρχικών περιουσιών τους, ονομάζεται καμπύλη ανταλλαγών (contract curve). - Αν τα άτομα Α, Β καταναλώσουν απλώς τις αρχικές περιουσίες o τους, τότε η χρησιμότητα του Α θα είναι U και η χρησιμότητα του Β o θα είναι. U O καταναλωτής Α θα αποδεχτεί ηθελημένα μόνο εκείνες τις συναλλαγές που του αποφέρουν χρησιμότητα μεγαλύτερη από (δηλαδή μόνο εκείνες τις άριστες κατά Pareto κατανομές που βρίσκονται δεξιά του σημείου C πάνω στο σύνολο Pareto). o U 5

6 O καταναλωτής θα αποδεχτεί ηθελημένα μόνο εκείνες τις συναλλαγές που του αποφέρουν χρησιμότητα μεγαλύτερη από (δηλαδή μόνο εκείνες τις άριστες κατά Pareto κατανομές που βρίσκονται αριστερά του σημείου D πάνω στο σύνολο Pareto). - Άρα: Το σύνολο των άριστων κατά Pareto κατανομών που μπορούν να προκύψουν από ηθελημένες συναλλαγές μεταξύ των καταναλωτών είναι μόνο το τμήμα CD του συνόλου Pareto, δηλαδή η καμπύλη ανταλλαγών. - Για να βρούμε μια άριστη κατά Pareto κατανομή, υποθέτουμε ότι η χρησιμότητα του καταναλωτή Β παραμένει σταθερή στο επίπεδο U και βρίσκουμε το σημείο επί της καμπύλης αδιαφορίας U που μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα του Α (δηλαδή το σημείο επαφής F στο διάγραμμα) => Το σημείο F είναι μια άριστη κατά Pareto κατανομή. - Δηλαδή: Μεγιστοποιούμε τη χρησιμότητα του καταναλωτή Α υπό τον περιορισμό ότι η χρησιμότητα του Β είναι (τουλάχιστον) ίση με U. o U 6

7 - Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα δυνατά επίπεδα χρησιμότητας U και παίρνουμε όλες τις άριστες κατά Pareto κατανομές (δηλαδή το σύνολο Pareto). Μαθηματική Διατύπωση του Προβλήματος Αριστοποίησης κατά Pareto - Για να υπολογίσουμε αλγεβρικά τις άριστες κατά Pareto κατανομές στην οικονομία, λύνουμε το ακόλουθο πρόβλημα: max U (, ) {,,, } st.. U (, ) U (1) 1 + e e,,, (α) (β) Περιορισμοί των Πόρων (PP) (Pareto Efficiency Problem) 7

8 - Δηλαδή, μεγιστοποιούμε τη χρησιμότητα του καταναλωτή Α υπό τους περιορισμούς ότι: Η χρησιμότητα του καταναλωτή Β είναι τουλάχιστον ίση με κάποιο στόχο χρησιμότητας (περιορισμός 1). U Η συνολική ποσότητα που καταναλώνεται από κάθε αγαθό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική διαθέσιμη ποσότητα αυτού του αγαθού στην οικονομία (περιορισμοί α καιβ). - Οι περιορισμοί (α) και (β) ονομάζονται περιορισμοί των πόρων (Resource Constraints) και εξασφαλίζουν ότι η λύση του προβλήματος Pareto είναι μια εφικτή κατανομή. - Για να λύσουμε το πρόβλημα (PP), γράφουμε τη συνάρτηση Lagrange και τις συνθήκες 1 ης τάξης (FOCs): 8

9 L = U (, ) + λ[ U (, ) U ] + μ ( e ) + μ ( e ) FOCs : = μ 0, = = μ 0, = 0 = λ μ 0, = = λ μ 0, = 0 = U( 1, ) U 0, λ = 0 λ λ = e , μ1 = 0 μ μ μ 1 1 = e 0, μ = 0 μ 9

10 Υπόθεση:,,, > 0. Τότε: 1 1 > 0 = μ = 0 μ = > 0 + = e (3) > 0 = μ = 0 μ = > 0 + = e (4) μ1 / 1 Επίσης: = = MRS (5) μ / - Άρα: Για να είναι μια κατανομή άριστη κατά Pareto, οι περιορισμοί των πόρων πρέπει να ισχύουν με ισότητα (δηλαδή πρέπει να καταναλώνεται ολόκληρη η διαθέσιμη ποσότητα κάθε αγαθού). - Μια άριστη κατά Pareto κατανομή πρέπει να είναι μη σπάταλη. > 0 = λ μ = 0 μ = λ (6) μ / 1 1 (6) λ = = > 0 U( 1, ) = U (7) / 1 / 1

11 - Άρα: Για να είναι μια κατανομή άριστη κατά Pareto, πρέπει να επιτυγχάνεται ακριβώς ο στόχος χρησιμότητας. U > 0 = λ μ = 0 μ = λ (8) μ / 1 1 πό (6), (8) = = MRS (9) μ / μ / / Από (5), (9) = = MRS = = MRS (10) μ / / (Συνθήκη Αριστοποίησης κατά Pareto) - Άρα: Για να είναι μια κατανομή άριστη κατά Pareto, o οριακός λόγος υποκατάστασης μεταξύ των αγαθών 1 και πρέπει να είναι ο ίδιος για τους καταναλωτές Α και Β. - Σε κάθε άριστη κατά Pareto κατανομή, οι καμπύλες αδιαφορίας των καταναλωτών Α και Β πρέπει να εφάπτονται. 11

12 - Γνωρίζουμε ότι σε κάθε ανταγωνιστική ισορροπία ο οριακός λόγος υποκατάστασης πρέπει επίσης να είναι ο ίδιος για τους καταναλωτές Α, Β και ισούται με το λόγο των τιμών των δύο αγαθών (βλ. Lecture Notes Week 11, σελ. 1): p U / U / = MRS = = MRS = p U U / / - Δηλαδή: κάθε ανταγωνιστική ισορροπία ικανοποιεί τη συνθήκη αριστοποίησης κατά Pareto (τη συνθήκη 10). 1 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας (First Fundamental Theorem of Welfare Economics - FWT). Κάθε ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto. - Μια πιο επίσημη διατύπωση του FWT είναι η εξής: Αν ( p*, x*) είναι μια ανταγωνιστική ισορροπία, τότε η κατανομή ισορροπίας x* είναι άριστη κατά Pareto. 1

13 Α Β 1 Ο Β Σύνολο Pareto Ε D C U* U* e o U o U Γραμμή Εισοδηματικού Περιορισμού (κλίση = - p 1 / p ) Ο Α Β Α 1 - Η ανταγωνιστική ισορροπία (σημείο Ε) ανήκει στο σύνολο Pareto. 13

14 Απόδειξη 1 ου Θεωρήματος Ευημερίας. - Έστω ότι η κατανομή ισορροπίας δεν είναι άριστη κατά Pareto. x* = ( x, x ) = ((, ),(, )) * * * * * * Τότε, υπάρχει μια άλλη μη σπάταλη κατανομή x = ( x τέτοια ώστε οι Α και Β προτιμούν, x ) = (( 1, ),( 1, )) την κατανομή x από την κατανομή x*: * * * * U (, ) > U (, ) και U (, ) > U (, ) (11) = e 1+ e 1 (1) + = e + e (13) - Με βάση τον ορισμό της ανταγωνιστικής ισορροπίας, οα μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του υπό τον εισοδηματικό του περιορισμό επιλέγοντας τον καταναλωτικό συνδυασμό x * = ( *, * ). 1 - Άρα, αν ο συνδυασμός x = ( 1, ) αποδίδει στον Α μεγαλύτερη * * * χρησιμότητα από το συνδυασμό ισορροπίας x = ( 1, ), τότε πρέπει το κόστος του συνδυασμού x να είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα του Α: 14

15 p 1 1+ p > M = pe 1 1+ pe (14) - Όμοια, αν ο συνδυασμός x = ( 1, ) αποδίδει στον Β μεγαλύτερη * * * χρησιμότητα από το συνδυασμό ισορροπίας x = ( 1, ), τότε πρέπει το κόστος του συνδυασμού x να είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα του Β: p + p > M = pe + pe (15) - Αθροίζουμε τις σχέσεις (1), (13) και παίρνουμε: p ( + ) + p ( + ) > p ( e + e ) + p ( e + e ) (16) Αντικαθιστούμε τις σχέσεις (1), (13) στην (16) και παίρνουμε: (1) (16) p ( e + e ) + p ( e + e ) > p ( e + e ) + p ( e + e ) : Αντίφαση (13) Άρα, ηαρχικήυπόθεση(ότι η κατανομή ισορροπίας x* δεν είναι άριστη κατά Pareto) πρέπει να απορριφθεί ως εσφαλμένη. Η κατανομή ισορροπίας x* είναι άριστη κατά Pareto. 15

16 - Παρατήρηση: Σε ισορροπία, η χρησιμότητα των καταναλωτών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη χρησιμότητα που θα είχαν αν * o * κατανάλωναν απλώς τις αρχικές περιουσίες τους: U U, U U => Η ανταγωνιστική ισορροπία πρέπει να βρίσκεται πάνω στην καμπύλη ανταλλαγών CD. o Παρατηρήσεις για το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας (1) Το 1ο Θεώρημα Ευημερίας (FWT) υποδεικνύει την ανταγωνιστική αγορά ως ένα γενικό μηχανισμό κατανομής των πόρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη άριστων κατά Pareto αποτελεσμάτων στην οικονομία. - Το FWT είναι η επίσημη διατύπωση της θέσης του dam Smith για το αόρατο χέρι της αγοράς. - Αφού κάθε ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto, η μόνη δικαιολογία που υπάρχει για παρέμβαση στην οικονομία είναι η επίτευξη αναδιανεμητικών σκοπών. 16

17 () Το FWT εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα (κατά Pareto) της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά δεν εξασφαλίζει την ίση ( δίκαιη ) διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ των ατόμων. - Παράδειγμα: Έστω ότι το σημείο των αρχικών περιουσιών των καταναλωτών είναι το Ο Α (δηλαδή ο Β κατέχει αρχικά ολόκληρη τη διαθέσιμη ποσότητα των αγαθών 1 και ). Τότε, η ανταγωνιστική ισορροπία θα είναι πάλι η κατανομή Ο Α (δηλαδή δε θα γίνουν καθόλου συναλλαγές στην αγορά), ηοποία είναι μεν άριστη κατά Pareto αλλά συνεπάγεται μια άνιση διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ των καταναλωτών. - Γενικά: Αν η αρχική κατανομή των περιουσιών ευνοεί τον έναν από τους δύο καταναλωτές, τότε και η τελική κατανομή ισορροπίας θα ευνοεί επίσης τον ίδιο καταναλωτή. 17

18 - Εξήγηση: Κάθε καταναλωτής αποδέχεται ηθελημένα μόνο εκείνες τις συναλλαγές στην αγορά που του αποφέρουν χρησιμότητα μεγαλύτερη από τη χρησιμότητα που θα έχει αν καταναλώσει απλώς την αρχική περιουσία του (δηλαδή η κατανομή της ανταγωνιστικής ισορροπίας πρέπει να ανήκει στην καμπύλη ανταλλαγών CD). Η ανταγωνιστική ισορροπία αναπαράγει τις ανισότητες που χαρακτηρίζουν την αρχική κατανομή των περιουσιών μεταξύ των καταναλωτών. Η επίτευξη μιας λιγότερο άνισης διανομής των οικονομικών οφελών προϋποθέτει κάποιου είδους παρέμβαση στην αγορά (π.χ. με τη χρήση ενός συστήματος φόρων και μεταβιβάσεων) για την εκπλήρωση των επιθυμητών αναδιανεμητικών στόχων. 18

19 (3) Το FWT ισχύει υπό τις εξής υποθέσεις: (i) Οι αγορές είναι πλήρεις (κάθε τωρινό ή μελλοντικό αγαθό που αντιστοιχεί σε κάθε πιθανή κατάσταση του κόσμου αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε μια αγορά). (ii) Όλες οι αγορές είναι τέλεια ανταγωνιστικές (οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θεωρούν δεδομένες τις τιμές όλων των αγαθών). - Αν υπάρχει ατελής ανταγωνισμός (δηλαδή αν κάποιοι οικονομικοί παράγοντες κατέχουν δύναμη στην αγορά και οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τις τιμές), τότε η ισορροπία δεν είναι άριστη κατά Pareto. (iii) Δενυπάρχουνεξωτερικέςεπιδράσεις(externalities) και δημόσια αγαθά στην οικονομία. - Αν υπάρχουν εξωτερικές επιδράσεις ή / και δημόσια αγαθά, τότε η ανταγωνιστική ισορροπία δεν είναι άριστη κατά Pareto. (iv) Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν τέλεια πληροφόρηση. - Αν υπάρχει ατελής ή ασυμμετρική πληροφόρηση στην αγορά, τότε η ανταγωνιστική ισορροπία δεν είναι άριστη κατά Pareto.

20 - Παράδειγμα (συνέχεια). Υποθέτουμε μια ανταλλακτική οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: Α, Β. Δύο αγαθά: 1,. - Οι καταναλωτές περιγράφονται από τις συναρτήσεις χρησιμότητας και τις περιουσίες τους: 1/ 1/ U( 1, ) = 1, e = ( e 1, e) = (1,0) 1/ 1/ U (, ) =, e = ( e 1, e) = (0,1) Έχουμε ήδη υπολογίσει την ανταγωνιστική ισορροπία στη συγκεκριμένη οικονομία (βλ. Lecture Notes Week 11, σελ. 3 30): * * ( p1, p) = (1,1) * * 1 1 * * 1 1 ( 1, ) = (, ), ( 1, ) = (, ) U U = * * (, ) (1,1) (Τιμές Ισορροπίας) (Χρησιμότητες Ισορροπίας) (Ποσότητες Ισορροπίας) 0

21 - Υπολογίζουμε όλες τις άριστες κατά Pareto κατανομές στην οικονομία, λύνοντας το ακόλουθο πρόβλημα μεγιστοποίησης: max U (, ) = {,,, } 1 1 1/ 1/ 1 1 st.. U (, ) = U 1/ 1/ e = e = 1,,, (PP) (Πρόβλημα Αριστοποίησης κατά Pareto) - Βοηθητικό βήμα: Βρίσκουμε το διάστημα των τιμών που μπορεί να πάρει η παράμετρος U. Η ελάχιστη τιμή της min U είναι: U = 0 (για Β =Β = 0) Τότε: U = (για = = 1) max 1 Α 1 [Σημείο O του συνόλου Pareto] 1

22 Η μέγιστη τιμή της max U είναι: U = (για Β =Β = 1) Τότε: U = 0 (για = = 0) max 1 Α 1 [Σημείο O Α του συνόλου Pareto] - Άρα: 0. Λύνουμε τώρα το πρόβλημα (PP) κατάταγνωστά: U L = + λ( U ) + μ (1 ) + μ (1 ) FOCs : 1/ 1/ 1/ 1/ = μ 0, = 0 1/ 1/ = μ 0, = 0 1/ 1/ 1 = λ μ 0, = 0 1/ 1/ = λ μ 0, = 0 1/ 1/ 1

23 1/ 1/ = 1 U 0, λ = 0 λ λ = 1 0, μ = 0 μ μ μ1 = 1 0, μ = 0 μ - ΗλύσητωνFOCs είναι: U 1 = = 1 U 1 = =, με 0 U (17) (Άριστες κατά Pareto Κατανομές) - Παρατήρηση: Οι συνθήκες ης τάξης για μεγιστοποίηση ικανοποιούνται, διότι οι συναρτήσεις χρησιμότητας είναι κοίλες και οι περιορισμοί των πόρων είναι επίσης κοίλες (γραμμικές) συναρτήσεις.

24 - Το σύνολο Pareto (το σύνολο όλων των άριστων κατά Pareto κατανομών στην οικονομία) παριστάνεται από την εξίσωση Α =Α 1, δηλαδή από την ευθεία Ο Α Ο Β στο κουτί του Edgeworth. Α Β 1 1 1/ Ο Β Σύνολο Pareto ( = 1 ) 1/ E 1/ Γραμμή Εισοδηματικού Περιορισμού ( Α +Α = 1) 1 Ο Α 1/ 1 e Α 1 Β 4

25 - Ορισμός. Το όριο ή σύνορο Pareto (Pareto Frontier) παριστάνει τους διαφορετικούς συνδυασμούς χρησιμοτήτων U,U που αντιστοιχούν στις άριστες κατά Pareto κατανομές. - ΓιαναυπολογίσουμετοόριοPareto, αντικαθιστούμε τις άριστες κατά Pareto ποσότητες 1, Α στη συνάρτηση χρησιμότητας του καταναλωτή Α και παίρνουμε: (17) 1/ 1/ U U = 1 = (1 ) U = U, 0 U (Όριο Pareto) U Όριο Pareto (U = U ) 1 Ε 0 1 U 5

26 - Πρόταση. Μια εφικτή κατανομή x = ( x, x) = (( 1, ),( 1, )) είναι άριστη κατά Pareto αν και μόνο αν ο συνδυασμός χρησιμοτήτων U ( 1, ), U ( 1, ) ανήκει στο όριο Pareto. Αξιολόγηση Ανταγωνιστικής Ισορροπίας - Επαληθεύουμε ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto (δηλαδή ότι ισχύει το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας). 1 ος τρόπος. Επαληθεύουμε ότι οι χρησιμότητες ισορροπίας * * ( U ικανοποιούν την εξίσωση του ορίου Pareto (δηλαδή, U ) = (1,1) ότι η ανταγωνιστική ισορροπία ανήκει στο όριο Pareto): * - Για U = U = 1, η άριστη κατά Pareto (μέγιστη) τιμή της U είναι : U U U * = = 1 = 1 =, πράγματι. - Άρα, οι χρησιμότητες ισορροπίας (σημείο Ε στο διάγραμμα της σελ. 5) ανήκουν στο όριο Pareto. => H ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto, δηλαδή ισχύει το FWT. 6

27 ος τρόπος. Επαληθεύουμε ότι οι ποσότητες ισορροπίας * * * * ( 1, ), ( 1, ) είναι άριστες κατά Pareto (δηλαδή ότι η κατανομή ισορροπίας ανήκει στο σύνολο Pareto): * - Για U = U = 1, οι άριστες κατά Pareto ποσότητες είναι : U * i 1 = 1 = 1/ = 1, πράγματι. U * i = 1 = 1/ =, πράγματι. U * i 1 = = 1/ = 1, πράγματι. U * i = = 1/ =, πράγματι. - Άρα, η κατανομή ισορροπίας (σημείο Ε στο κουτί του Edgeworth της σελ. 4) ανήκει στο σύνολο Pareto. => H ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto, δηλαδή ισχύει το FWT. 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου 1 ο Πακέτο Ασκήσεων. Απαντήσεις Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 202-20 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου ο Πακέτο Ασκήσεων Απαντήσεις Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Ποια θέματα εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Η Δ.Ο. ασχολείται με τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ISBN: 978 960 92153 1 2 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2 κεφάλαιο Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2.1 Εισαγωγή Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, δηλαδή της κλασικής θεωρίας της χρησιμότητας (θεωρία απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα