Ελαστικότητες Ζήτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελαστικότητες Ζήτησης"

Transcript

1 Ελαστικότητες Ζήτησης - Η ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας x σε μεταβολές της τιμής μπορεί να μετρηθεί άμεσα από το λόγο Δx / Δ (ήαπότην παράγωγο x / ). - Αυτό το μέτρο ευαισθησίας έχει το μειονέκτημα ότι εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης των μεταβλητών x,. Γιατολόγοαυτό, χρησιμοποιούμε ως μέτρο ευαισθησίας τις ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών x, (δηλαδή την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή). Γενικός Ορισμός Ελαστικότητας - Η ελαστικότητα μιας μεταβλητής y ως προς z είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής του y προς την ποσοστιαία μεταβολή του z: e yz, ποσοστιαία μεταβολή y Δy/ y Δy z y z = = = = ποσοστιαία μεταβολή z Δz/ z Δz y z y

2 ( Ι ) Μαρσαλιανές Ελαστικότητες Ζήτησης - Ορισμός : Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή e x, ποσοστιαία μεταβολή x Δx / x Δx x = = = = ποσοστιαία μεταβολή Δ / Δ x x H ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας x όταν η τιμή αυξάνεται κατά %. - Ορισμός 2: Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς το Εισόδημα e x, M ποσοστιαία μεταβολή x Δx / x Δx M x M = = = = ποσοστιαία μεταβολή M ΔM / M ΔM x M x - Ορισμός 3: Σταυροειδής Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή e x, j ποσοστιαία μεταβολή x Δx / x Δx j x = = = = ποσοστιαία μεταβολή Δ / Δ x x j j j j j j 2

3 Ελαστική και Ανελαστική Ζήτηση - Επειδή x (εκτός αν το αγαθό είναι αγαθό Gffen), η / < ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι αρνητική. Ειδικότερα: -Aν ex, (δηλαδή, ), τότε η ζήτηση για το αγαθό < e x > είναι ελαστική. Παράδειγμα: Αν e x, 3, τότε μια αύξηση της τιμής κατά % = θα οδηγήσει σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 3%. - Αν e > (δηλαδή e < ), τότε η ζήτηση για το αγαθό x, x, είναι ανελαστική. Παράδειγμα: Αν e x, /2, τότε μια αύξηση της τιμής κατά = % θα οδηγήσει σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά.5 %. - Αν ex, (δηλαδή, ), τότε η ζήτηση για το αγαθό = e x = έχει μοναδιαία ελαστικότητα. 3

4 Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή και Συνολική Δαπάνη - Η συνολική δαπάνη για το αγαθό είναι: x (, M) ( (, )) x M x = x + = x ( + e ) x, ( e ) > e > δηλαδή < x, x, ( e ) ( e ) ( e x, < ) < e < δηλαδή > x, x, = e = δηλαδή = x, x, - Αν η ζήτηση για το αγαθό είναι ανελαστική, τότε μια αύξηση της τιμής θα οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής δαπάνης για το αγαθό. ( e ) x, > - Αν η ζήτηση για το αγαθό είναι ελαστική, τότε μια αύξηση της τιμής θα οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης για το αγαθό. 4

5 ( ΙI ) Αντισταθμιστικές Ελαστικότητες Ζήτησης - Ορισμός 4: Αντισταθμιστική Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή e h, ποσοστιαία μεταβολή h Δh / h Δh h = = = = ποσοστιαία μεταβολή Δ / Δ h h - Ορισμός 5: Αντισταθμιστική Σταυροειδής Ελαστικότητα ΖήτησηςωςπροςτηνΤιμή e h, j ποσοστιαία μεταβολή h Δh / h Δh j h = = = = ποσοστιαία μεταβολή Δ / Δ h h j j j j j j 5

6 Σχέσεις μεταξύ των Ελαστικοτήτων Ζήτησης. Εξίσωση του Slutsky σε μορφή Ελαστικοτήτων - Αν u = V(,M), τότε για κάθε (,M) ισχύει: x(, M) h(, u) x(, M) = x (, M) M e ex, = eh, s ex, M, όπου s= x/ M () - Απόδειξη. Από την εξίσωση του Slutsky, γνωρίζουμε: ( / x ) h x h x M x = x = x x M x M x M x, - Είναι: x (, M) h[, V(, M)] = h(, u) (3) (3) h x M x - Άρα: (2) e = = e s e h M x M x, h, x, M (2) 6

7 e x - Ο όρος δείχνει τη συνολική ποσοστιαία μεταβολή της, ζητούμενης ποσότητας όταν η τιμή αυξάνεται κατά %. e h - Ο όρος δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης, ποσότητας που οφείλεται στο αποτέλεσμα υποκατάστασης. - Ο όρος s ex, δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης M ποσότητας που οφείλεται στο αποτέλεσμα εισοδήματος. - Αν το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για το αγαθό ( s ) είναι μικρό ή / και η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό ( e x ) είναι μικρή, τότε η μεταβολή της ζητούμενης, M ποσότητας οφείλεται κυρίως στο αποτέλεσμα υποκατάστασης και η Μαρσαλιανή ελαστικότητα ζήτησης είναι περίπου ίδια με την αντισταθμιστική ελαστικότητα ζήτησης. 7

8 - Για να αποδείξουμε την επόμενη σχέση μεταξύ των ελαστικοτήτων ζήτησης, θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα του Euler. - Θεώρημα (Euler). Αν η συνάρτηση f ( x,..., x n ) είναι ομογενής βαθμού k, τότε: f f f x + x xn = k f( x,..., xn) x x x 2 n 2. Ομογένεια των (Μαρσαλιανών) Συναρτήσεων Ζήτησης σε μορφή Ελαστικοτήτων - Πρόταση. Για κάθε αγαθό, το άθροισμα των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς όλες τις τιμές και το εισόδημα είναι μηδέν: e + e e + e =, δηλαδή: e + e = (4) x, x, 2 x, n x, M x, j x, M j= n 8

9 - Απόδειξη. Γνωρίζουμε ότι η Μαρσαλιανή συνάρτηση ζήτησης είναι ομογενήςμηδενικούβαθμούωςπροςόλεςτιςτιμέςκαιτοεισόδημα: x ( t,..., t, tm) = x (,...,, M), t > n n - Εφαρμόζουμε το Θεώρημα του Euler στη Μαρσαλιανή συνάρτηση ζήτησης x(,..., n, M) και παίρνουμε: : x x x x n = ex,,... 2,, + ex + + ex + e n x M = 2 n - Δηλαδή: Οι ελαστικότητες ζήτησης για κάθε αγαθό πρέπει να επιδεικνύουν μια εσωτερική συνέπεια που αντανακλά τη διαδικασία μεγιστοποίησης της χρησιμότητας (από την οποία προκύπτει η ομογένεια των συναρτήσεων ζήτησης και, επομένως, η σχέση (4)). 9

10 3. Γενικευμένος Νόμος του Engel - Πρόταση: Το σταθμισμένο άθροισμα των εισοδηματικών ελαστικοτήτων ζήτησης για όλα τα αγαθά είναι ίσο με τη μονάδα: s e + s e s e =, δηλαδή: s e = (5) x, M 2 x2, M n xn, M x, M = - Απόδειξη. Για να μεγιστοποιείται η χρησιμότητα του ατόμου, ο εισοδηματικός περιορισμός πρέπει να ισχύει με ισότητα: x( M, ) x( M, ) = M - Παραγωγίζουμε ως προς M και παίρνουμε: x x x x M x x M = = M M M M x M M x n n n n n s e s e = x, M n x, M - Παράδειγμα. n n n Αν n=2, s = / 4, e = / 2, τότε: x, M s e + s e = e = 7/6 x, M 2 x, M x, M 2 2 n n

11 4. Γενικευμένος Νόμος του Cournot - Πρόταση: Το σταθμισμένο άθροισμα των σταυροειδών ελαστικοτήτων ζήτησης για όλα τα αγαθά ως προς την τιμή του αγαθού ισούται με το εισοδηματικό μερίδιο του αγαθού : s e + s e s e = s, δηλαδή: s e = s (6) x, 2 x2, n xn, j xj, j= (H απόδειξη παραλείπεται) n - Παράδειγμα. Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas: ux (, x2) xx α β = 2, αβ, >, α+ β=. Γνωρίζουμε: x(, M) = αm / P (Μαρσαλιανές Συναρτήσεις Ζήτησης) x (, M) = β M / P 2 2 β ( α β) ( ) α ( β α) ( ) h(, u) = / / u 2 h (, u) = / / u 2 2 β α (Αντισταθμιστικές Συναρτήσεις Ζήτησης)

12 -Υπολογίζουμε τις Μαρσαλιανές ελαστικότητες ζήτησης για το αγαθό : () Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή: e x M = = α = x, 2 x αm / () ΕλαστικότηταΖήτησηςωςπροςτοΕισόδημα: e x, M x M α Μ M x αm / = = = (Μοναδιαία ελαστικότητα) () Σταυροειδής Ελαστικότητα Ζήτησης (ως προς την τιμή): x 2 ex, = = 2 x 2 (όμοια: e =, e =, e = ) x, x, M x,

13 - Υπολογίζουμε τις αντισταθμιστικές ελαστικότητες ζήτησης για το αγαθό : () Αντισταθμιστική Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή: h eh, = = β h () Αντισταθμιστική Σταυροειδής Ελαστικότητα Ζήτησης (ως προς την τιμή): e h, 2 h h 2 = = 2 β - Άρα: Για τη συνάρτηση Cobb-Douglas, οι ελαστικότητες ζήτησης είναι σταθερές. - Επαληθεύουμε τις σχέσεις που συνδέουν τις ελαστικότητες ζήτησης:. Εξίσωση του Slutsky σε μορφή ελαστικοτήτων: ex, = eh, s ex, M= β α =, πράγματι. 3

14 2. Ομογένεια σε μορφή ελαστικοτήτων: ex, + ex, + ex, M= + + =, πράγματι Γενικευμένος Νόμος του Engel: s ex, M+ s2 ex, M= α + β =, πράγματι Γενικευμένος Νόμος του Cournot: s e + s e = α ( ) + β = α = s, πράγματι. x, 2 x, 2 4

15 Ατομικές Καμπύλες Ζήτησης.Μαρσαλιανή Καμπύλη Ζήτησης - Ορισμός: Η Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης x ( ; -, M) δείχνει διαγραμματικά τη σχέση μεταξύ της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού, υποθέτοντας ότι οι τιμές των άλλων αγαθών και το εισόδημα παραμένουν σταθερά. (Δηλαδή: H Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης είναι η γραφική παράσταση της Μαρσαλιανής συνάρτησης ζήτησης για το αγαθό.) Εξαγωγή Μαρσαλιανής Καμπύλης Ζήτησης (με n=2 αγαθά) - Υποθέτουμε ότι η τιμή 2 και το εισόδημα M παραμένουν σταθερά. - Αν η τιμή του αγαθού είναι, η γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι ΒC και το άτομο επιλέγει το συνδυασμό A για να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. A => Το σημείο A( x, ) στο κάτω μέρος του Διαγράμματος ανήκει στη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης του αγαθού. 5

16 x 2 U U 2 U 3 BC BC BC A A B Γ Γ x ( ) A A B x h B = h h Γ x Γ x A A B x Γ Γ A x A B h x Γ h Γ B ( = h ) h ( ; 2,U 2 ) X ( ; 2,M) x 6

17 - Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί σε, ηγραμμήτου εισοδηματικού περιορισμού μετατοπίζεται στη θέση ΒC και το άτομο επιλέγει το συνδυασμό Β για να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. B => Το σημείο B( x, ) στο κάτω μέρος του Διαγράμματος ανήκει επίσης στη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης του αγαθού. - Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί σε, ηγραμμήτου εισοδηματικού περιορισμού μετατοπίζεται στη θέση ΒC και το άτομο επιλέγει το συνδυασμό Γ για να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Γ => Το σημείο Γ( x στο κάτω μέρος του Διαγράμματος ανήκει, ) επίσης στη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης του αγαθού. - Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα δυνατά επίπεδα της τιμής => Ενώνουμε όλα τα σημεία-συνδυασμούς Α, Β, Γ, και παίρνουμε τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης x ( ; 2,M) για το αγαθό.

18 - Κάθε μεταβολή της τιμής οδηγεί σε μια μετακίνηση κατά μήκος της Μαρσαλιανής καμπύλης ζήτησης. Παράγοντες που μετατοπίζουν τη Μαρσαλιανή Καμπύλη Ζήτησης () Μεταβολές του Εισοδήματος - Αν αυξηθεί το εισόδημα Μ, τότε: Αν το αγαθό είναι κανονικό ( x / M > ), τότε η ζητούμενη ποσότητα x αυξάνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Αν το αγαθό είναι κατώτερο ( x / M < ), τότε η ζητούμενη ποσότητα x μειώνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα αριστερά. 8

19 (2) Μεταβολές στις τιμές των άλλων αγαθών - Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού 2 ( 2 ), τότε: Αν τα αγαθά,2 είναι ακαθάριστα υποκατάστατα ( x/ 2 > ), τότε η ζητούμενη ποσότητα x αυξάνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Αν τα αγαθά,2 είναι ακαθάριστα συμπληρωματικά ( x/ 2 < ) τότε η ζητούμενη ποσότητα x μειώνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα αριστερά. (3) Μεταβολές των προτιμήσεων - Αν ενισχυθεί η προτίμηση του ατόμου για το αγαθό (π.χ. λόγω μιας διαφημιστικής καμπάνιας), τότε η ζητούμενη ποσότητα x αυξάνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά. 9

20 2. Αντισταθμιστική Καμπύλη Ζήτησης - Ορισμός: Η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης h ( ; -, u) δείχνει διαγραμματικά τη σχέση μεταξύ της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού, υποθέτοντας ότι οι τιμές των άλλων αγαθών και η χρησιμότητα παραμένουν σταθερές. - H αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης είναι η γραφική παράσταση της αντισταθμιστικής συνάρτησης ζήτησης για το αγαθό. - H αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης ενσωματώνει μόνο το αποτέλεσμα υποκατάστασης (υποθέτει ότι η χρησιμότητα παραμένει σταθερή, δηλαδή παριστάνει μετακινήσεις κατά μήκος μιας δεδομένης καμπύλης αδιαφορίας). - Κατασκευάζουμε την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης που αντιστοιχεί σε επίπεδο (στόχο) χρησιμότητας U 2. 2

21 Εξαγωγή Αντισταθμιστικής Καμπύλης Ζήτησης (με n=2 αγαθά) - Υποθέτουμε ότι η τιμή 2 και η χρησιμότητα-στόχος U 2 παραμένουν σταθερές. - Αν η τιμή του αγαθού είναι, τότε η αντισταθμιστική ζήτηση B B είναι ίση με τη Μαρσαλιανή ζήτηση: h = x. Εξήγηση: Για =, είναι V=u=U 2 (και Μ=e) => h =x B Το σημείο B( h, ) στο κάτω μέρος του Διαγράμματος ανήκει στην αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης του αγαθού (το σημείο Β είναι το σημείο τομής μεταξύ της Μαρσαλιανής και της αντισταθμιστικής καμπύλης ζήτησης). - Αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί σε >, τότε η αντισταθμιστική ζήτηση (η οποία ενσωματώνει μόνο το αποτέλεσμα υποκατάστασης) A είναι h. => Το σημείο A ( h, ) στο κάτω μέρος του Διαγράμματος ανήκει επίσης στην αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης του αγαθού. Α

22 - Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί σε <, τότε η αντισταθμιστική ζήτηση είναι. h Γ Γ Το σημείο Γ ( h, ) στο κάτω μέρος του Διαγράμματος ανήκει επίσης στην αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης του αγαθού. - Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα δυνατά επίπεδα της τιμής => Ενώνουμε όλα τα σημεία-συνδυασμούς Α, Β, Γ, και παίρνουμε την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης για το αγαθό. Σχέση μεταξύ Μαρσαλιανής και Αντισταθμιστικής Καμπύλης Ζήτησης - Η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης h ( ; 2, u) είναι λιγότερο ευαίσθητη σε μεταβολές της τιμής από τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης x ( ; 2, M). - Εξήγηση: Η αντισταθμιστική καμπύλη ενσωματώνει μόνο το αποτέλεσμα υποκατάστασης, ενώ η Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης ενσωματώνει και το αποτέλεσμα εισοδήματος από μια μεταβολή της 22 τιμής.

23 Αν =, τότε h = x (οι καμπύλες τέμνονται στο σημείο Β). Αν >, τότε h > x (διότι το άτομο λαμβάνει θετική εισοδηματική αντιστάθμιση για να διατηρηθεί σταθερή η χρησιμότητα U 2 ). Αν <,τότε h < x (διότι το άτομο υφίσταται αρνητική εισοδηματική αντιστάθμιση για να διατηρηθεί σταθερή η χρησιμότητα U 2 ). - Κάθε μεταβολή της τιμής οδηγεί σε μια μετακίνηση κατά μήκος της αντισταθμιστικής καμπύλης ζήτησης. Παράγοντες που μετατοπίζουν την Αντισταθμιστική Καμπύλη Ζήτησης () Μεταβολές του στόχου χρησιμότητας - Αν αυξηθεί ο στόχος χρησιμότητας u, τότε αυξάνεται η αντισταθμιστική ζήτηση για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά. 23

24 (2) Μεταβολές στις τιμές των άλλων αγαθών - Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού 2 ( 2 ), τότε: Αν τα αγαθά,2 είναι καθαρά υποκατάστατα ( h ), τότε / 2 > η ζητούμενη ποσότητα h αυξάνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Αν τα αγαθά,2 είναι καθαρά συμπληρωματικά ( h/ 2 < ) τότε η ζητούμενη ποσότητα h μειώνεται για κάθε επίπεδο τιμής, δηλαδή η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα αριστερά. 24

25 - Παράδειγμα. Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas: ux (, x2) xx α β = 2, αβ, >, α+ β=. Γνωρίζουμε: x(, M) = αm / P (Μαρσαλιανές Συναρτήσεις Ζήτησης) x (, M) = β M / P 2 2 α α β V(, M) = 2 β h(, u) = / / u β ( α β) ( ) α ( β α) ( ) 2 h (, u) = / / u 2 2 β Μ (Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας) α (Αντισταθμιστικές Συναρτήσεις Ζήτησης) () Η Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης για το αγαθό είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης: x ( ;, M) = αm / 2 - Μετατοπίσεις της Μαρσαλιανής καμπύλης ζήτησης. Αφού x / M > => Η αύξηση του εισοδήματος μετατοπίζει τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης προς τα δεξιά. 25

26 2. Αφού x/ 2 = => Η αύξηση της 2 αφήνει αμετάβλητη τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης. 3. Αφού x / α > => Ηαύξησητου α (δηλαδή η ενίσχυση της προτίμησης για το αγαθό ) μετατοπίζει τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησηςπροςταδεξιά. - Αριθμητικό παράδειγμα. Έστω α=β=/2, Μ=8, 2 =4 x ( ) = 4/ (Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης για το αγαθό ) - Ανητιμήτουαγαθού είναι =, τότε: x =4, x 2 =, u=2 - Η αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης που αντιστοιχεί σε επίπεδο (στόχο) χρησιμότητας u=2 είναι: h( ; u = 2) = 4/ - Έχουμε: x =h (= 4) για = x <h για > x >h για < 26

27 - Αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί σε = 4, τότε: x = 4 / =, x =, u =, h = 4 / = 2 2 Δ x = x x = 3 : Συνολική επίπτωση στη ζητούμενη ποσότητα. (Μετακίνηση από το σημείο Β στο Α κατά μήκος της Μαρσαλιανής καμπύλης ζήτησης) Αποτέλεσμα Υποκατάστασης: Δ h = h h = 2 4= 2 (Μετακίνηση από το σημείο Β στο Α κατά μήκος της αντισταθμιστικής καμπύλης ζήτησης) Αποτέλεσμα Εισοδήματος = Συνολική Επίπτωση Αποτέλεσμα Υποκατάστασης = Δx Δh = ( 3) ( 2) = (Μετακίνηση από το σημείο Α στο Α) 4 A A h ( ;u=2) = 4/ B X ( ) = 4/ 2 4 x 27

28 Επιπτώσεις στην Ευημερία από μια Μεταβολή της Τιμής (Αντισταθμιστική Απόκλιση, ΙσοδύναμηΑπόκλισηκαι το Πλεόνασμα του Καταναλωτή) - Θέλουμε να μετρήσουμε τις επιπτώσεις από μια μεταβολή της τιμής στην ευημερία του καταναλωτή. Παράδειγμα : Έστω ότι η κυβέρνηση επιβάλει στον καταναλωτή ένα φόρο t για κάθε μονάδα του αγαθού που αγοράζει. => Η τιμή που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής αυξάνεται από σε +t => Η ευημερία του καταναλωτή μειώνεται. Παράδειγμα 2: Έστω ότι μια τεχνολογική πρόοδος μειώνει το κόστος παραγωγής και τις τιμές των αγαθών => Η ευημερία του καταναλωτή αυξάνεται. 28

29 - Αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί, το άτομο επιλέγει έναν νέο καταναλωτικό συνδυασμό και μετακινείται σε μια χαμηλότερη καμπύλη αδιαφορίας (δηλαδή η χρησιμότητά του μειώνεται). Μπορούμε να μετρήσουμε την απώλεια ευημερίας από τη μείωση της χρησιμότητας του καταναλωτή. - Αλλά: Το μέγεθος της μεταβολής της χρησιμότητας δεν έχει καμία οικονομική σημασία. => Θέλουμε να μετρήσουμε την απώλεια ευημερίας σε χρηματικές μονάδες (όχι σε μονάδες χρησιμότητας). 29

30 e (,, u)/ 2 2 CV / e (, 2, u)/ 2 = e (, 2, u)/ 2 ( = M / 2) EV / e (,, u)/ BC : x + x = M = e (,, u) BC : x + x = M = e(,, u ) Β BC : x + x = M = e(,, u ) BC : x x M e (,, u) Γ Δ = = 2 u Α u B x x Δ x Γ A x x h ( ; 2, u ) h ( ; 2, u ) Β Γ Δ Α B A x x Δ x Γ x x ( ; 2, M) x 3

31 - H τιμή του αγαθού 2 είναι 2 και το εισόδημα είναι Μ. - Η αρχική τιμή του αγαθού είναι => Ο καταναλωτής επιλέγει αρχικά το συνδυασμό Α και η αρχική χρησιμότητά του είναι u. - Ανητιμήτουαγαθού αυξηθεί σε >, τότε ο BC μετατοπίζεται στη θέση BC και ο καταναλωτής επιλέγει το συνδυασμό Β => H χρησιμότητα μειώνεται σε u < u. - Για να υπολογίσουμε σε χρηματικούς όρους την απώλεια ευημερίας από αυτή την αύξηση της τιμής του αγαθού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρία διαφορετικά μέτρα: () Την Αντισταθμιστική Απόκλιση (Comensatng Varaton CV) (2) Την Ισοδύναμη Απόκλιση (Equvalent Varaton EV) (3) Τη Μεταβολή στο (Μαρσαλιανό) Πλεόνασμα του Καταναλωτή [Change n Consumer s Surlus Δ(CS)] 3

32 . Αντισταθμιστική Απόκλιση (CV) - Η αντισταθμιστική απόκλιση είναι ίση με: CV= e (,, u) e (,, u) (7) Η CV δείχνει την πρόσθετη δαπάνη που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για να διατηρήσει το αρχικό επίπεδο χρησιμότητας ( u ) μετά την αύξηση της τιμής από σε. - Δηλαδή, η CV δείχνει τη (χρηματική) αποζημίωση που πρέπει να εισπράξει το άτομο για να αντισταθμιστεί η αύξηση της τιμής και να διατηρηθεί το αρχικό επίπεδο χρησιμότητας u. - Αν το άτομο εισπράξει αυτή τη θετική εισοδηματική αντιστάθμιση (αποζημίωση ίση με CV), τότε το εισόδημά του γίνεται : M = e (,, u) > M => ΟΒC μετατοπίζεται στη θέση BC 2 και 2 ο καταναλωτής επιλέγει το συνδυασμό Γ, παραμένοντας στην αρχική καμπύλη αδιαφορίας ( u ).

33 - Μπορούμε να υπολογίσουμε αλγεβρικά και να απεικονίσουμε διαγραμματικά την CV από την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης, ως εξής: eu (, ) CV = e(, 2, u) e(, 2, u) = [ e( ; 2, u) ] = d Λήμμα Shehard CV = h ( ;, u ) d = ( ΓΑ ) (8) 2 - Άρα, η CV ισούται με την περιοχή ( ΓΑ) στο κάτω μέρος του διαγράμματος (δηλαδή, την περιοχή αριστερά της αντισταθμιστικής καμπύλης ζήτησης h( ; 2, u) που οριοθετείται από τα επίπεδα τιμών και ). 33

34 (α) Εναλλακτική Προσέγγιση: Το Αντισταθμιστικό Πλεόνασμα του Καταναλωτή r r 2 r Γ x Γ A A x h ( ; 2, u ) x - Αν η τιμή του αγαθού είναι, το άτομο ζητάει και A καταναλώνει x μονάδες πληρώνοντας την επικρατούσα τιμή στην αγορά ( ). - Η καμπύλη ζήτησης δείχνει την τιμή που είναι διατεθειμένο να πληρώσει το άτομο σε κάθε επίπεδο κατανάλωσης του αγαθού. 34

35 Για να αποκτήσει την η μονάδα του αγαθού, το άτομο είναι διατεθειμένο να πληρώσει τιμή r, αλλά πληρώνει μόνο την τιμή => Ο καταναλωτής έχει πλεόνασμα (r ) για την η μονάδα που καταναλώνει. Για να αποκτήσει τη 2 η μονάδα του αγαθού, το άτομο είναι διατεθειμένο να πληρώσει τιμή r 2, αλλά πληρώνει μόνο την τιμή => Ο καταναλωτής έχει πλεόνασμα (r 2 ) για τη 2 η μονάδα που καταναλώνει. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία και αθροίζουμε όλα τα επιμέρους πλεονάσματα που αποκομίζει το άτομο για κάθε μονάδα που καταναλώνει => Παίρνουμε το συνολικό (αντισταθμιστικό) πλεόνασμα του καταναλωτή: 2 CSh = ( Α ) = h ( ;, u ) d.. 35

36 -Το CS h δείχνει το πρόσθετο όφελος που αντλεί ο καταναλωτής όταν μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές στην επικρατούσα τιμή της αγοράς. - Το CS h είναι η περιοχή που βρίσκεται κάτω από την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή αγοράς. - Αν η τιμή αυξηθεί από σε, τότε το αντισταθμιστικό πλεόνασμα του καταναλωτή γίνεται: 2 CS h = ( Γ ) = h ( ;, u ) d - Μπορούμε να μετρήσουμε την απώλεια ευημερίας (που οφείλεται στην αύξηση της τιμής) υπολογίζοντας τη μεταβολή στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Δ ( CS ) = CS CS = ( Α ) ( Γ ) = ( ΓΑ ) = ( ; 2, ) = h h h h u d CV 36

37 - Δηλαδή: Η αντισταθμιστική απόκλιση (CV) ισούται με τη μεταβολή στο αντισταθμιστικό πλεόνασμα του καταναλωτή. 2. Ισοδύναμη Απόκλιση - Η ισοδύναμη απόκλιση είναι ίση με: EV = e(,, u ) e(,, u ) (9) Η EV δείχνει την πρόσθετη δαπάνη που πρέπει να καταβάλει το άτομο για να πετύχει το τελικό επίπεδο χρησιμότητας ( u ) μετά την αύξηση της τιμής από σε. - Δηλαδή, ηεv δείχνει το χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρώσει το άτομο όταν αντιμετωπίζει την αρχική τιμή προκειμένου να αποκομίσει την ίδια χρησιμότητα ( u ) με την περίπτωση όπου αντιμετωπίζει την τελική τιμή με το αρχικό του εισόδημα. - Αυτό το χρηματικό ποσό αποτελεί μια αρνητική εισοδηματική αντιστάθμιση ισοδύναμη (σε όρους μεταβολής της χρησιμότητας) με 37 την αύξηση της τιμής.

38 - Αν το άτομο πληρώσει αυτή την αρνητική εισοδηματική αντιστάθμιση (ίση με EV), τότε το εισόδημά του γίνεται: M = e (, 2, u) < M => Ο BC μετατοπίζεται στη θέση BC 3 και ο καταναλωτής επιλέγει το συνδυασμό Δ επί της καμπύλης αδιαφορίας u. - Μπορούμε να υπολογίσουμε αλγεβρικά και να απεικονίσουμε διαγραμματικά την EV από την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης, ως εξής: eu (, ) EV= e (, 2, u) e (, 2, u) = [ e ( ; 2, u) ] = d Λήμμα Shehard EV = h ( ;, u ) d = ( ΒΔ ) () 2 - Άρα, η EV ισούται με την περιοχή ( ΒΔ) στο κάτω μέρος του διαγράμματος (δηλαδή, την περιοχή αριστερά της αντισταθμιστικής καμπύλης ζήτησης h( ; 2, u) που οριοθετείται από τα επίπεδα τιμών και ). 38

39 - Γενικά, η CV δεν είναι ίση με την EV δηλαδή η περιοχή διαφέρει από την περιοχή ( ΒΔ ). ( ΓΑ ) => Ερώτημα: Πρέπει να χρησιμοποιούμε την CV (που εστιάζει στην αρχική χρησιμότητα u ) ήτηνev (που εστιάζει στην τελική χρησιμότητα u ) για να μετράμε τη μεταβολή της ευημερίας; - Η επιλογή εξαρτάται από το επίπεδο χρησιμότητας (u ή u ) που θεωρείται ως κατάλληλος στόχος. - Μειονέκτημα των CV, EV: Ο υπολογισμός τους προϋποθέτει γνώση της συνάρτησης δαπανών ή / και των αντισταθμιστικών συναρτήσεων ζήτησης, οι οποίες δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες (οι εμπειρικές μελέτες εκτιμούν τις Μαρσαλιανές συναρτήσεις ζήτησης). => Συνήθως, μετράμε την απώλεια ευημερίας (που οφείλεται στην αύξηση της τιμής ) από τη μεταβολή στο Μαρσαλιανό πλεόνασμα του καταναλωτή. 39

40 3. Μεταβολές στο Μαρσαλιανό Πλεόνασμα του Καταναλωτή - Ορισμός: Το Μαρσαλιανό πλεόνασμα του καταναλωτή (CS) είναι η περιοχή που βρίσκεται κάτω από τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή αγοράς του αγαθού. - Επομένως, αν η τιμή του αγαθού στην αγορά είναι, τότε: 2 CS = ( Α ) = x ( ;, M ) d - Το CS είναι το επιπλέον όφελος που αντλεί το άτομο όταν μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές στην επικρατούσα τιμή της αγοράς. - Ανητιμήτουαγαθού αυξηθεί από σε, τότε το Μαρσαλιανό πλεόνασμα του καταναλωτή γίνεται: 2 CS ( B ) x ( ;, M) d = = 4

41 - Μπορούμε να μετρήσουμε την απώλεια ευημερίας (που οφείλεται στην αύξηση της τιμής) υπολογίζοντας τη μεταβολή στο Μαρσαλιανό πλεόνασμα του καταναλωτή: Δ ( CS) = CS CS = ( Α ) ( B ) 2 Δ ( CS) = ( ΒΑ ) = x ( ;, M ) d () - Παρατήρηση: EV = ( ΒΔ ) <Δ ( CS) = ( ΒΑ ) < CV = ( ΓΑ ) => Το Δ(CS) αποτελεί έναν βολικό συμβιβασμό μεταξύ των CV, EV. 4

42 - Παράδειγμα. Έστω η συνάρτηση Cobb-Douglas (με α=β=/2): /2 /2 ux (, x2) = x x2. Έχουμε βρει: x (, M) = M / 2 x (, M) = M /2 2 2 V(, M) M /2 h(, u) = u / 2 h (, u) = u / 2 (Μαρσαλιανές Συναρτήσεις Ζήτησης) = (Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας) 2 2 eu (, ) 2u 2 (Αντισταθμιστικές Συναρτήσεις Ζήτησης) = (Συνάρτηση Δαπανών) - Έστω ότι 2 =4, M=8. - Ζητείται: Να υπολογιστεί η CV, η EV και το Δ(CS) όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από = σε = 4. 42

43 Μεθοδολογία Υπολογισμού των CV, EV και Δ(CS). Γράφουμε τη Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης για το αγαθό. x ( ) = 4 / (2) 2. Υπολογίζουμε τις αρχικές ζητούμενες ποσότητες και την αρχική χρησιμότητα u (δηλαδή τις ζητούμενες ποσότητες και τη χρησιμότητα όταν η τιμή είναι ). Για = =, είναι: x = 4, x =, u = () Γράφουμε την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης που αντιστοιχεί στο αρχικό επίπεδο χρησιμότητας u. h( ; = 4, u = 2) = 4 / h( ; u ) = 4 / (3) 2 () Γράφουμε τη συνάρτηση δαπανών που αντιστοιχεί στο αρχικό επίπεδο χρησιμότητας u. e ( ; = 4, u = 2) = 8 eu ( ; ) = 8 (4) 2 43

44 4. Υπολογίζουμε τις τελικές ζητούμενες ποσότητες και την τελική χρησιμότητα u (δηλαδή τις ζητούμενες ποσότητες και τη χρησιμότητα όταν η τιμή αυξάνεται σε ). Για = = 4, είναι: x =, x =, u = 2 5. () Γράφουμε την αντισταθμιστική καμπύλη ζήτησης που αντιστοιχεί στο τελικό επίπεδο χρησιμότητας u. h( ; = 4, u = ) = 2 / h( ; u ) = 2 / (5) 2 () Γράφουμε τη συνάρτηση δαπανών που αντιστοιχεί στο τελικό επίπεδο χρησιμότητας u. e ( ; = 4, u= ) = 4 eu ( ; ) = 4 (6) 2 44

45 6. Υπολογίζουμε τα CV, EV και Δ(CS) από τους τύπους (7) έως () () Υπολογισμός CV. Από την (7): (4) CV = e( ; u ) e( ; u ) = 8 8 = = 8 - Εναλλακτικά, από την (8): (3) 4 4 /2 4 CV = h ( ; u ) d = d = 8 = 8( 4 ) = 8 () Υπολογισμός EV. Από την (9): (6) EV = e( ; u ) e( ; u ) = 4 4 = = 4 - Εναλλακτικά, από την (): (3) 4 2 /2 4 EV = h ( ; u ) d = d = 4 = 4( 4 ) = 4 45

46 () Υπολογισμός Δ(CS). Από την (): ( CS) x ( ) d d 4 ln =4(ln4 ln) 4ln4 5,5 [ ] Δ = = = = = Σύνοψη: EV = ( ΒΔ ) = 4 <Δ ( CS) = ( BΑ ) = 5,5 < CV = ( ΓΑ ) = 8 h ( ;u )= 2/ h ( ;u )= 4/ = 4 Β Γ = Δ A 4 x ( )=4/ x 46

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας - Πρόβλημα Καταναλωτή: Επιλογή καταναλωτικού συνδυασμού x=(x, x ) υπό ένα σύνολο φυσικών, θεσμικών και οικονομικών περιορισμών κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w Επιπτώσεις μιας Μεταβολής του Εισοδήματος (V) που δεν προέρχεται από Εργασία - Κανονικά και Κατώτερα Αγαθά (i) Αν η ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα του ατόμου, τότε το αγαθό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματικά μέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή

Χρηματικά μέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή Χρηματικά μέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή Έστω η αγορά πετρελαιοειδών. Μπορείτε να αγοράσετε όση βενζίνη θέλετε, με 1 το λίτρο, όταν μπείτε στην αγορά πετρελαιοειδών. Ε: Ποιο είναι το μέγιστο που θα πληρώνατε

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς.

Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. ΤΙΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΖΗΤΗΣΗ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Χρησιμότητα ενός αγαθού, για τον καταναλωτή, είναι η ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων ΕΚΠΑ Ακαδημαϊκό έτος 018-019 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι Δεύτερο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου (στο μάθημα της κ. Κουραντή, του κ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 Ελαστικότητα

Διάλεξη 4 Ελαστικότητα ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διάλεξη 4 Ελαστικότητα 4.1 Ελαστικότητα ζήτησης Ελαστικότητα ζήτησης Γιατί τα αεροπορικά εισιτήρια που βγάζουμε την τελευταία στιγμή είναι τόσο ακριβά; Ελαστικότητα ζήτησης Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις μεταβολής τιμών

Επιπτώσεις μεταβολής τιμών Επιπτώσεις μεταβολής τιμών Τι συμβαίνει όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού; Αποτέλεσμα υποκατάστασης: Το αγαθό είναι σχετικά φθηνότερο, επομένως οι καταναλωτές το υποκαθιστούν προς το παρόν με άλλα, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2. Η ζήτηση των αγαθών

Κεφ. 2. Η ζήτηση των αγαθών Κεφ.. Η ζήτηση των αγαθών. Εισαγωγή,. Η συμπεριφορά του καταναλωτή, 3. Νόμος ζήτησης καμπύλη ζήτησης. Τι σημαίνει για τον καταναλωτή χρησιμότητα ενός αγαθού;. Ποια συμπεριφορά ονομάζουμε ορθολογική και

Διαβάστε περισσότερα

Αγοραία ζήτηση. Ατοµική και αγοραία συνάρτηση. Διάλεξη 9. συνάρτηση. συνάρτηση

Αγοραία ζήτηση. Ατοµική και αγοραία συνάρτηση. Διάλεξη 9. συνάρτηση. συνάρτηση Ατοµική και αγοραία συνάρτηση Διάλεξη 9 Αγοραία ζήτηση Υποθέστε µιαν οικονοµία που έχει n καταναλωτές, και συµβολίζονται µε =,,n. Η συνάρτηση της κανονικής καµπύλης ζήτησης του καταναλωτή για το αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης

Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης Διάλεξη 6 ΖΗΤΗΣΗ Συγκριτική στατική ανάλυση των συναρτήσεων της κανονικής ζήτησης είναι η µελέτη του πώς οι συναρτήσεις κανονικής ζήτησης (, 2,) και (, 2,) αλλάζουν όταν οι τιµές,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(i) Νόμος Ζήτησης. Μικροοικονομία Εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου (καταναλωτή, παραγωγού επιχείρησης)

(i) Νόμος Ζήτησης. Μικροοικονομία Εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου (καταναλωτή, παραγωγού επιχείρησης) ΕΙΣΑΩΗ Μικροοικονομία Εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου (καταναλωτή, παραγωγού επιχείρησης) Μικροοικονομία ή Θεωρία Τιμών Σημείο αναφοράς είναι ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού. Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 8: Πλεόνασμα καταναλωτή Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χρηματικά μέτρα των ωφελειών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 9: Αγοραία ζήτηση Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ατομική και αγοραία συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes. C = p x x 1 + p y y 1. pxx + pyy = 160

Notes. Notes. Notes. Notes. C = p x x 1 + p y y 1. pxx + pyy = 160 Ελαχιστοποίηση κόστους Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 9 Οκτωβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Ελαχιστοποίηση κόστους 9 Οκτωβρίου 2012 1 / 36 Κόστος Το πρόβλημα εύρεσης ενός άριστου καλαθιού

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η θεωρία της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ARSALL ΚΑΙ ICKS. Η καµπύλη Egel Η καµπύλη Egel παράγεται από την

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Έστω συνάρτηση ζήτησης με τύπο Q = 200 4P. Να βρείτε: α) Την ελαστικότητα ως προς την τιμή όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 12. 1ος τρόπος Αν P 0 10 τότε Q 0 200 410

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes. p x. x x

Notes. Notes. Notes. Notes. p x. x x Θεωρία ζήτησης Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 9 Οκτωβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Θεωρία ζήτησης 9 Οκτωβρίου 2012 1 / 40 Ζήτηση ενός αγαθού ως συνάρτηση της τιμής Δεδομένου ότι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Εάν D(p) = 20 2p η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 5 Ιανουάριος 2014

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 5 Ιανουάριος 2014 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 5 Ιανουάριος 2014 Ελαστικότητα Ελαστικότητα Γενικά η ελαστικότητα μας δείχνει πως αντιδρά μια εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αγοραία καμπύλη ζήτησης

Αγοραία καμπύλη ζήτησης Αγοραία καμπύλη ζήτησης Αγοραία καμπύλη ζήτησης: είναι το οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών ζήτησης. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 9 / Φ. Κουραντή 1 Παράδειγμα 1: Αγοραία καμπύλη ζήτησης Determnng

Διαβάστε περισσότερα

Μαρσαλιανή και Χικσιανή καμπύλη ζήτησης. Γραφική απεικόνιση. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 7β / Φ. Κουραντή 1

Μαρσαλιανή και Χικσιανή καμπύλη ζήτησης. Γραφική απεικόνιση. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 7β / Φ. Κουραντή 1 Μαρσαλιανή και Χικσιανή καμπύλη ζήτησης Γραφική απεικόνιση Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 7β / Φ. Κουραντή Ξεκινάμε με το εξής διάγραμμα Στο τμήμα αυτό απεικονίζουμε την επιλογή του καταναλωτή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς.

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τα βασικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία και στα οποία πρέπει να δίνει λύση. Παρουσιάσαμε επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Καταναλωτή. Υποδειγματοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Βασική έννοια: Βελτιστοποίηση υπό περιορισμό.

Θεωρία Καταναλωτή. Υποδειγματοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Βασική έννοια: Βελτιστοποίηση υπό περιορισμό. Θεωρία Καταναλωτή Υποδειγματοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Βασική έννοια: Βελτιστοποίηση υπό περιορισμό. Προτιμήσεις (preferences) Εισοδηματικός περιορισμός (budget constraint) Άριστη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η επιβολή στην αγορά ενός αγαθού μιας τιμής που είναι μικρότερη της τιμής ισορροπίας θα προκαλέσει: α) Πλεόνασμα β) Έλλειμμα γ) Νέα ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 1. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα: Q D1 = 600

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάγραμμα 1: Αξία ή Μικτή Ωφέλεια Ενός Προϊόντος και το Πλεόνασμα του Καταναλωτή. Μέτρα ευημερίας του καταναλωτή. Κ α μ π ύ λ η Ζ ή τ η σ η ς P 1

Σχεδιάγραμμα 1: Αξία ή Μικτή Ωφέλεια Ενός Προϊόντος και το Πλεόνασμα του Καταναλωτή. Μέτρα ευημερίας του καταναλωτή. Κ α μ π ύ λ η Ζ ή τ η σ η ς P 1 Ο ορισμός της κοινωνικής ευημερίας και συνεπώς και των αντίστοιχων μετρήσεων της στην περίπτωση του καταναλωτή είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης. Αυτό συμβαίνει γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας o 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας - Το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας (FW) εξασφαλίζει ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto αλλά δεν εξασφαλίζει μια ίση διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή. ανταλλαγή. ανταλλαγή. Πλεόνασµα καταναλωτή. Διάλεξη 8

Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή. ανταλλαγή. ανταλλαγή. Πλεόνασµα καταναλωτή. Διάλεξη 8 Χρηµατικά µέτρα των ωφελειών από ανταλλαγή Διάλεξη 8 Πλεόνασµα καταναλωτή Μπορείτε να αγοράσετε όσο βενζίνη θέλετε, µε το λίτρο, όταν µπείτε στην αγορά πετρελαιοειδών. Ε: Ποιο είναι το µέγιστο που θα πληρώνατε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής : Ερωτήσεις σωστού λάθους.

Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής : Ερωτήσεις σωστού λάθους. Ερωτήσεις και Ασκήσεις κεφ. 5, Ο προσδιορισμός των τιμών. Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν: 0 α. η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή β. η ζήτηση παραμένει σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ζήτηση των αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο 1 Στο συγκεκριμένο αρχείο υπάρχουν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου της ύλης του 2 ου κεφαλαίου και τέθηκαν στις πανελλαδικές: - Ημερησίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1η οµάδα. 2. Έστω ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων: Χ Υ Κόστος. Κόστος ευκαιρίας Ψ Α /3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1η οµάδα. 2. Έστω ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων: Χ Υ Κόστος. Κόστος ευκαιρίας Ψ Α /3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1η οµάδα 1. Έστω επιχείρηση που διαθέτει 5 εργάτες. Κάθε εργάτης µπορεί να παράγει 12 µονάδες από το αγαθό Υ. Επιπλέον γνωρίζουµε ότι η ΚΠ είναι γραµµική µε το συνδυασµό X = 45, Y = 24 να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

x r i s t o s t s a g a l i d i s

x r i s t o s t s a g a l i d i s ΕΑ-2009 1. Εισαγωγή 1. Πώς προσδιορίζονται οι τιμές των αγαθών στην αγορά; Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. 2. Η συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά στοιχεία Η ΖΗΤΗΣΗ Κωνσταντίνος Αντωνίου Ανα ληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Αρ. Διάλεξης: 5 Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό - Ορισμός. Μια ανταγωνιστική οικονομία που διέπεται από το θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας είναι μια οικονομία όπου: (i)

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη:, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Εισαγωγή στην Οικονομία.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Εισαγωγή στην Οικονομία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Εισαγωγή στην Οικονομία Κυριάκος Φιλίνης Διδάσκων (ΠΔ 407/80) kfilinis@uniwa.gr Ζήτηση Βιβλιογραφία Parkin,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι.

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξεταστική περίοδος Απριλίου Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών: () Επιτρέπει τη διατύπωση μιας θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ελαστικότητες

Μικροοικονομική. Ελαστικότητες Μικροοικονομική Ελαστικότητες Σημασία ελαστικοτήτων Είδαμε πως οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν σημεία ισορροπίας στα οποία σε μία δεδομένη τιμή ισορροπίας η προσφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση συγκριτικής στατικής

Ανάλυση συγκριτικής στατικής Ανάλυση συγκριτικής στατικής Μεταβολή παραμέτρων και σύγκριση δυο στατικών σημείων. Εδώ θα μελετήσουμε τη μεταβολή των συναρτήσεων ζήτησης όταν παρατηρείται: x i p,i 1. μεταβολή όλων των τιμών και του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12. Φορολογία και αποτελεσματικότητα. Ράπανος - Καπλάνογλου 2016/7

Διάλεξη 12. Φορολογία και αποτελεσματικότητα. Ράπανος - Καπλάνογλου 2016/7 Διάλεξη 12 Φορολογία και αποτελεσματικότητα 1 Γενικά Αν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 10% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΜ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΜ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μικροοικονομική Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β )

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΘΕΜΑ Α ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 7: Εξίσωση Slutsky Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Οι επιδράσεις μιας μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Πρόκειται, κυρίως, για θέματα κλειστού τύπου από τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών). Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου 1 Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή Καμπύλη αδιαφορίας του καταναλωτή Όλοι οι συνδυασμοί κατανάλωσης δύο προϊόντων που προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης)

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 1. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που δείχνουν τις ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ από τρεις διαφορετικούς καταναλωτές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Στην αγορά ενός αγαθού συμμετέχουν δύο καταναλωτές, των οποίων οι ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα