Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα"

Transcript

1 Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Δξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηεο Β Λπθείνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παιακά γηα ην Ά θαη Β Σεηξάκελν ρνιηθφ έηνο: Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: θα ηνπγθηψηε Διπίδα

2 Ση είλαη ηα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα θαη πνηα ηα θπξηφηεξα; Απηή ηελ πεξίνδν δξνπλ ζηελ Διιάδα πάλσ απφ 500 παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο. Πνιιά άηνκα ζεσξνχλ φηη κε ηνλ φξν παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο, αλαθέξνληαη κφλν νη εμσρξηζηηαληθέο ή ζαηαληζηηθέο νξγαλψζεηο. Όκσο,πιένλ,έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη αθνξά ζε ρξηζηηαληθέο αηξέζεηο θαη παξαρξηζηηαληθέο νκάδεο. Όιν ην θάζκα ησλ νκάδσλ απηψλ θηλνχληαη κε έλα «ζξεζθεπηηθφ καλδχα». Σα αίηηα είλαη πνιιά. Τα πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, θνηλσληθά «θελά» ησλ αλζξώπσλ.οη έληνλεο ππαξμηαθέο αλαδεηήζεηο,.η «δίςα» γηα άζθεζε εμνπζίαο ησλ εγεηώλ ησλ δηάθνξσλ αηξέζεσλ. Πλεπκαηηθέο αμίεο φπσο ε νηθνγέλεηα, ε εξγαζία, νη ζπνπδέο, δελ έρνπλ πηα θακηά ζεκαζία. Ζ νκάδα εγείξεη απφιπηε απαίηεζε θαη έιεγρν πάλσ ζην άηνκν θαη ε δσή ηεο νκάδαο, νη ζθνπνί ηεο, ε ηδενινγίαο ηεο γίλνληαη πιένλ ν ηξφπνο δσήο γηα ηνπο παζφληεο.σν ζχκα πθίζηαηαη κηα κεζφδεπζε φκνηα κε ηελ πιχζε ηνπ εγθεθάινπ. Δπηπιένλ, νη ζπλέπεηεο ηεο εληάμεσο ζε απηέο ηη νκάδεο, φπσο απνθνπή απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην πεξηβάιινλ, ην ζρνιείν, ηελ εξγαζία, πξνζθνξά νιφθιεξεο ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ή αθφκε θαη κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ, είλαη θαηαιπηηθέο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπκάησλ. Σα θπξηφηεξα παξαζξεζθεχκαηα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη:ε Μαζνλία, Ζ Μαγεία- Πλεπκαηηζκφο, ν αηαληζκφο,νη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, ε Δθθιεζία ηεο Πεληεθνζηήο θαη ε αϊεληνινγία.

3 Μαζνλία Ο ειεπζεξνηεθηνληζκόο (γλσζηόο θαη σο καζνλία ή ηεθηνληζκόο) είλαη έλα παγθόζκην ζύζηεκα αδειθνηήησλ, πνπ μεθίλεζε θαηά ηα ηέιε ηνπ 16νπ / αξρέο ηνπ 17νπ αηώλα θαη αξηζκεί γύξσ ζηα 5 εθαηνκκύξηα κέιε. Οη επηκέξνπο αδειθόηεηεο, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε θαη κεηαμύ ηνπο ζύλδεζε θπκαίλεηαη, έρνπλ σο θνηλά ζηνηρεία θάπνηεο εζηκνηππηθέο δηαδηθαζίεο (όπσο ηε ρξήζε ηεξαξρίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκβνια) θαη ηελ αλαγθαηόηεηα θάζε κέινο λα πηζηεύεη ζε θάπνηα ανώηεπη δύναμη ή Θεό. Πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, σο ην ζώκα ησλ δηδαζθαιηώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο κπζηηθήο αδειθόηεηαο ησλ Δλεύθεπων και Αποδεδειγμένων Τεκηόνων, έλα «ηδηόηππν ζύζηεκα εζηθήο θεθαιπκκέλν δηα αιιεγνξηώλ θαη εηθνληδόκελν δηα ζπκβόισλ». Άιινη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αδειθόηεηαο, αιιά είλαη επξύηεξε ε έλλνηα ηνπο, είλαη Μαζονία θαη Τεκηονιζμόρ.

4 Ζ νξγάλσζε ηεο Μαζνληθήο πίζηεο Μέιε ηεο αδειθφηεηαο κπνξνχλ λα γίλνπλ άλδξεο ελήιηθνη, κε νξζή θξίζε, έληηκνη θαη ειεχζεξνη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πηζηεχνπλ ζε έλα Τπέξηαην Ολ θαη ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. Ζ ζπληερλία είλαη νξγαλσκέλε ζε κεγάιεο ζηνέο -πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νλνκάδνληαη θαη Μεγάιεο Αλαηνιέο- κε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη επηκεξηδφκελεο ζε επαξρηαθέο κεγάιεο ζηνέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο κε ηε ζεηξά ηεο ρσξίδεηαη ζε ζεπηέο ζηνέο. Οη κεγάιεο ζηνέο αλαγλσξίδνπλ ε κία ηελ άιιε σο Καλνληθέο ή κε θαη αληίζηνηρα ηα κέιε ηνπο αλαγλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο σο απνδεδεηγκέλα ή φρη. Σα παξάιιεια Σεθηνληθά ψκαηα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηε κεγάιε ζηνά, αιιά κέιε ηνπο γίλνληαη κφλν δηδάζθαινη ειεπζεξνηέθηνλεο. Τπάξρνπλ, βεβαίσο θαη ηεθηνληθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηαηεξήζεη αθέξαηα ηελ παξαδνζηαθφηεηα ηνπ αξραίνπ ηεθηνληζκνχ, ιεηηνπξγνχλ κε απζεληηθά ηππηθά, θαη ελδηαθέξνληαη κφλνλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη δηακέζνπ απηήο γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο. Απηέο νη ηεθηνληθέο νξγαλψζεηο, ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ αζφξπβα, ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο, δελ εκπιέθνληαη ζε δηακάρεο αθνχ αζρνινχληαη κφλνλ κε ηελ νλνκαδφκελε "ιείαλζε ηνπ αθαηέξγαζηνπ ιίζνπ ηεο χπαξμήο καο".

5 Ζ Ηζηνξία ηεο Μαζνλίαο Ζ πηζαλφηεξε θαη πιένλ ξεαιηζηηθή ζεσξία είλαη φηη ν ειεπζεξνηεθηνληζκφο σο αδειθφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηελ εμέιημε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηνψλ (Operative Lodges) ησλ αξρη-"ηεθηφλσλ" ηνπ κεζαίσλα. χκθσλα κε εκεξνιφγηα κεζαησληθψλ θηηζκάησλ θψησλ ιηζνμφσλ (stonemasons), ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα νη αξρηκάζηνξνη ρηίζηεο απηνί καδεχνληαλ ζε θαιχβεο, πνπ σο ρψξνη ζπγθέληξσζεο απνηεινχζαλ ζηνέο, γηα λα ηξαθνχλ θαη λα αλαπαπηνχλ. Σνλ 15ν αηψλα ηα αξρεία ησλ σο άλσ ιηζνμφσλ αλαθέξνληαη ζε θαηξίεο θηηζηψλ (masons). ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα ε έλλνηα ηεο ζηνάο ππεξέβε ηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη άξρηζε λα νξίδεη ηελ νκάδα ιηζνμφσλ πνπ καδεπφηαλ ζε απηφλ ηνλ ρψξν γηα λα ξπζκίδεη ηα ηεο ηέρλεο ηεο. Δλ θαηξψ, νη ζηνέο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ πξψηκεο ηειεηέο κχεζεο καζεηψλ θαη εηζήγαγαλ ηε κπζηηθή ιέμε αλαγλψξηζεο σο κέζν απφδεημεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ζηνάο θαη σο δηαπηζηεπηήξην ηεο επαξθνχο εθπαίδεπζεο ζηελ ηέρλε ηνπ ιηζνμφνπ. ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα νη ζηνέο, ιφγσ ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπο, άξρηζαλ λα δέρνληαη ζηνπο θφιπνπο ηνπο θαη άλδξεο νη νπνίνη δελ ήηαλ ιηζνμφνη, αιιά κέιε βαζηιηθψλ Οίθσλ θαη επγελείο ή απιψο αλζξψπνπο πνπ ήζειαλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ ηεο επνρήο θαη λα δνκήζνπλ κηα θαιχηεξε θνηλσλία βαζηζκέλε ζηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε. ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο ηεο παξνπζίαο κπζηηθήο νξγάλσζεο ησλ ειεπζεξνηεθηφλσλ κε ηξεηο ζπκβνιηθνχο βαζκνχο ζηελ Αγγιία. Σν The Regius Manuscript είλαη έλα πνίεκα πνπ ρξνλνινγείηαη πεξί ην 1390 θαη απνηειεί ην παιαηφηεξν γλσζηφ ηεθηνληθφ ρεηξφγξαθν. Ζ πξψηε ηεθηνληθή κεγάιε ζηνά ζηελ ηζηνξία, ε κεγάιε ζηνά ηεο Αγγιίαο, ηδξχζεθε πξνο ηηκή ηνπ Γεσξγίνπ ηνπ A.

6 Σν 1723 ν James Anderson έγξαςε θαη εμέδσζε ην Σπληάγκαηα ησλ Ειεπζεξνηεθηόλσλ γηα ηε Χξήζε ησλ Σηνώλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ Γνπεζηκίλζηεξ. ην έξγν απηφ παξαηέζεθαλ νη θαλφλεο δηαθπβέξλεζεο ηεο αδειθφηεηαο θαη εμηζηνξήζεθε ε "Ηζηνξία ηνπ Διεπζεξνηεθηνληζκνχ", ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αδειθφηεηα θαηαγφηαλ απφ ηηο κεζαησληθέο θαηξίεο θηηζηψλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ αξραίνπο Ρσκαίνπο θαη Έιιελεο αξρηηέθηνλεο θαη καζεκαηηθνχο. Οη ηειεπηαίεο είραλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο αξραίεο ξίδεο ηνπο ζηε βηβιηθή πεξηγξαθή ηεο αλέγεξζεο ηνπ λανχ ηνπ νινκψληα. Σν έξγν απηφ αλαηππψζεθε ην 1734 ζηελ Φηιαδέιθεηα ησλ ΖΠΑ απφ ηνλ Βεληακίλ Φξαγθιίλν, ν νπνίνο εθείλν ην έηνο είρε εθιεγεί Μέγαο Δηδάζθαινο ησλ Ειεπζεξνηεθηόλσλ ηεο Πελζπιβαλίαο ησλ ΗΠΑ. Ο ηεθηνληζκφο εηζήιζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηα Δπηάλεζα, ηελ επνρή πνπ ήηαλ ππφ γαιιηθή θαη αγγιηθή θαηνρή, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο λήζνπο Κέξθπξα θαη Εάθπλζν, ηηο νπνίεο νη πνιέκηνη ηεο νξγάλσζεο απνθαινχλ έσο ζήκεξα «θεξθφπνξηεο» ηνπ καζνληζκνχ. Ο ιαφο ησλ λήζσλ απηψλ δε ζπκκεηείρε, εθδειψλνληαο άιινηε επηθχιαμε θαη άιινηε θφβν κε ζπλεπαθφινπζεο θαηαζηάζεηο.. Οη εθδειψζεηο απηέο ήηαλ πξντφληα ηεο άζρεκεο εηθφλαο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί βιέπνληαο λα αλακηγλχνληαη πξψηηζηα γλσζηά θηιφδνμα πξφζσπα ησλ κηθξψλ ηνπο θνηλσληψλ κε πνιηηηθέο βιέςεηο θαη νηθνλνκηθέο δηεθδηθήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη επηθαλείο Κεξθπξαίνη θαη Εαθπλζηλνί, δεκηνπξγψληαο ηδηαίηεξεο θηιίεο κε ηνπο «Φξάγθνπο» (Ηηαιν-Δλεηνχο), φηαλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη ζηέλαδαλ ππφ ηε δεζπνηεία ησλ θαηαθηεηψλ. Μάιηζηα ζπκπεξηθέξνληαλ σο απειεπζεξσκέλνη, επηδεηθλχνληαο θαινπέξαζε απηναπνθαινχκελνη «θξακαζόλνη». Βέβαηα κεγάιε επηξξνή άζθεζαλ θαη νη Άγγινη κέζσ ηεο δηθήο ηνπο ζηνάο, ζηελ νπνία καζήηεπζαλ επίζεο ληφπηεο πξνζσπηθφηεηεο.

7 ηηο καζνληθέο εθείλεο επηξξνέο δχν δπλάκεηο αληέδξαζαλ θπξίσο, ν ειιεληθφο ιαφο, κε ηηο παξαπάλσ επηθπιάμεηο θαη ε εθθιεζία, πνπ κε θάζε κέζνλ θαη πεξηζζφηεξν δπλακηθά, έθζαλε θαη ζε έθηξνπα θαλαηηζκνχ. ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα δε θέξεηαη λα ππήξμε θακία ηέηνηα νξγάλσζε ζην λενζχζηαην θξάηνο. Πεξί ην ηέινο φκσο ηεο βαζηιείαο ηνπ, ην 1855, θέξνληαη ήδε θάπνηεο ζηνέο λα ιεηηνπξγνχλ αλεπίζεκα ππφ ηε ζθέπε ηεο Μεγάιεο Αλαηνιήο ηεο Ηηαιίαο, απνηεινχκελεο απφ ειεπζεξνηέθηνλεο κπεκέλνπο ζηελ Κέξθπξα θαη αζθαιψο ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία. Μεηά ηνλ εξρνκφ ηνπ Γεσξγίνπ ηνπ Α (1863) θαη ηελ ακαρεηί θαη' απαίηεζή ηνπ έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα, θέξνληαη ήδε ην 1867 επηά ηεθηνληθέο ζηνέο λα εξγάδνληαη (αλεπίζεκα) ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά, ηε Υαιθίδα, ηελ Πάηξα, ηε χξν, ηε Λακία θαη ην Άξγνο, εθηφο εθείλσλ ηεο Δπηαλήζνπ. Οη κεγάιεο ζηνέο θαη νη κεγάιεο αλαηνιέο είλαη αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα ζψκαηα πνπ θπβεξλνχλ ηνλ ηεθηνληζκφ ζε κία νξηζκέλε επηθξάηεηα ή αιιηψο «δηθαηνδνζία». Γελ ππάξρεη θάπνην παγθφζκην Σεθηνληθφ ζψκα πνπ λα πξνΐζηαηαη ησλ Μεγάισλ ηνψλ θαη ησλ Μεγάισλ Αλαηνιψλ, ή πνπ λα ηνπο ππαγνξεχεη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο, ή πνπ λα ηνπο επηβάιιεη κία θνηλή πνιηηηθή. Ο κφλνο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ επί κέξνπο δηθαηνδνζηψλ είλαη ε ακνηβαία αλαγλψξηζε.

8 Σππηθό, ζπκβνιηζκόο θαη εζηθή Οη ειεπζεξνηέθηνλεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην ηππηθφ εξγαζηψλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο. Γελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ ηππηθφ θαη θάζε κεγάιε ζηνά είλαη ειεχζεξε λα αθνινπζεί ην δηθφ ηεο. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηππηθά εξγαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεγάιεο ζηνέο. Γηα παξάδεηγκα, φια ηα ειεπζεξνηεθηνληθά ηππηθά εξγαζηψλ θάλνπλ ρξήζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζπκβνιηζκνχ ησλ εξγαιείσλ ησλ «πξαθηηθψλ» ιηζνμφσλ ηνπ κεζαίσλα. Οη ειεπζεξνηέθηνλεο, σο «ζεσξεηηθνί» ηέθηνλεο (πνπ ρηίδνπλ, δειαδή, κε ηε θηινζνθηθή έλλνηα θαη φρη ηελ θπξηνιεθηηθή), ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ηνλ ζπκβνιηζκφ γηα λα δηδάμνπλ εζηθά καζήκαηα ησλ αξρψλ ηεο «Αδειθηθήο Αγάπεο, Αξσγήο θαη Αιήζεηαο», ή φπσο ζπλεζίδεηαη λα αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε αλαηνιή ηεο Γαιιίαο «Διεπζεξία, Ηζφηεηα, Αδειθφηεηα». Γχν απφ ηα θχξηα ζχκβνια πνπ βξίζθνληαη πάληα ζε κηα ζηνά είλαη ν «Γλψκνλαο» θαη ν «Γηαβήηεο». Σα δχν απηά ζχκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ειεπζεξνηεθηνληζκφ γηα ηελ εμαγσγή εζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα εζηθά ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη κέζσ ησλ αιιεγνξηψλ ηνπ ειεπζεξνηεθηνληθνχ ηππηθνχ. Καζψο ν ειεπζεξνηέθηνλαο εμειίζζεηαη δηα κέζνπ «βαζκψλ», θεξδίδεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη ηνπ δεζκνχ ηνπ κε ην Τπέξηαην Ολ (φπσο ν θαζέλαο ην αληηιακβάλεηαη).

9 Δλψ ε δηεξεχλεζε θαη αλάπηπμε ησλ θηινζνθηθψλ απφςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ ειεπζεξνηεθηνληζκνχ είλαη έξγν ησλ εηδηθψλ εξεπλεηηθώλ θαη θαζνδεγεηηθώλ ζηνώλ, παξφια απηά κεκνλσκέλνη ειεπζεξνηέθηνλεο ζπρλά εθδίδνπλ κειέηεο γηα απηέο. Κάζε ειεπζεξνηέθηνλαο κπνξεί λα ζηνράδεηαη γηα ηα ζχκβνια θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ ειεπζεξνηεθηνληζκφπ θαη κάιηζηα σο θάπνην βαζκφ αλακέλεηαη απφ απηφλ, θαζψο εμειίζζεηαη δηα κέζνπ ησλ «βαζκψλ», λα εξεπλά ην λφεκα ηνπ ειεπζεξνηεθηνληζκνχ. Ζ «βίβινο ηνπ ηεξνχ λφκνπ» πάληα εθηίζεηαη ζε κηα αλνηθηή ζηνά. ε θάπνηεο απφ ηηο ζηνέο ηεο κεγάιεο αλαηνιήο ηεο Γαιιίαο, αληί ηεο «Βίβινπ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεπζεξνηεθηνληθά «ζπληάγκαηα». Δπηπιένλ, ν θάζε ππνςήθηνο επηιέγεη, αλάινγα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ελψπηνλ πνηνχ «ηεξνχ θψδηθα» ζα νξθηζηεί λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε ηνέο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ είλαη ζπλεζηζκέλν λα εθηίζεληαη άλσ ηνπ ελφο «Ηεξνί Κψδηθέο». ηνλ ειεπζεξνηεθηνληζκφ ην ππέξηαην νλ αλαθέξεηαη σο «Μέγαο Γεσκέηξεο ηνπ χκπαληνο» ή «Τπέξηαηνο Κηίζηεο ησλ Κφζκσλ», γηα λα γίλεη ζαθέο πσο ε αλαθνξά είλαη γεληθή θαη φρη ζπλδεδεκέλε κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή αληίιεςε γηα ηνλ Θεφ.

10 Βαζκνί Οη ηξεηο βαζκνί ηεο «ζπκβνιηθήο ζηνάο» ηνπ ειεπζεξνηεθηνληζκνχ είλαη: «καζεηήο», ν βαζκφο ηνπ λενεηζειζφληα ειεπζεξνηέθηνλα, «εηαίξνο», ν βαζκφο ηνπ δηειζφληα ειεπζεξνηέθηνλα, θαη «δηδάζθαινο», ν βαζκφο ηνπ εγεξζέληα ειεπζεξνηέθηνλα Τπνρξεώζεηο Κάζε ππνςήθηνο αλαιακβάλεη θάπνηεο ππνρξεψζεηο, βάζεη ηνπ φξθνπ πνπ δίλεη θαηά ηε κχεζή ηνπ ζηελ αδειθφηεηα. Οη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη λα παξακέλεη πηζηφο ζηνπο θαλφλεο ηεο αδειθφηεηαο θαη λα ηεξεί ηα «κπζηηθά ηνπ ειεπζεξνηεθηνληζκνχ», πνπ είλαη ηα δηάθνξα ζεκεία, ηεθκήξηα θαη ιέμεηο αλαγλψξηζεο ζε θάζε βαζκφ. ηηο «θαλνληθέο» ηνέο απηφο ν φξθνο δίλεηαη νηθεία βνπιήζεη, ζηε «Βίβιν ηνπ Ηεξνχ Νφκνπ» ηνπ Τπέξηαηνπ Όληνο πνπ ν θάζε ππνςήθηνο πηζηεχεη. Γηα λα εηζρσξήζεη θάπνηνο ζηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ πξέπεη λα απνηαζεί απηνβνχισο ζε θάπνην ήδε κέινο, πνπ ζα ηνλ ζπζηήζεη θαη ζα ηνλ πξνηείλεη θαη λα θάλεη απφ κφλνο ηνπ αίηεζε εηζδνρήο ζηε ηνά ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. Πην ζπάληα είλαη ζηηο κέξεο καο ε πεξίπησζε φπνπ απηφο πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ πξέπεη λα ην δεηήζεη ηξεηο θνξέο θαη φρη κφλν κία. Κάπνηεο ηνέο είλαη πην δεθηηθέο ζε λέα κέιε ελψ άιιεο πεξηζζφηεξν επηιεθηηθέο. Αζρέησο κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα ηνά δέρεηαη ππνςεθίνπο, έλαο ππνςήθηνο γηα λα γίλεη δεθηφο σο κέινο ηεο θαη λα κπεζεί απφ απηή ζηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ, πξέπεη λα ππεξςεθηζζεί απφ ηα κέιε ηεο ελφζσ απηή είλαη «αλνηρηή», δειαδή ελφζσ ε ηνά εξγάδεηαη. Σν εάλ ν ππνςήθηνο γίλεηαη απνδεθηφο κε ζρεηηθή ή απφιπηε πιεηνςεθία, δηαθέξεη αλά πεξίπησζε θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο εθάζηνηε ηνάο.

11 Γεληθέο απαηηήζεηο Γεληθόηεξα, γηα λα γίλεη Διεπζεξνηέθηνλαο ζηνλ (ακηγή) Σεθηνληζκό, θάπνηνο ππνςήθηνο πξέπεη: Να είλαη άλδξαο πνπ πξνζέξρεηαη απηνβνύισο. Να πηζηεύεη ζε θάπνην Τπέξηαην Ολ, όπνηα ππόζηαζε θαη εάλ έρεη απηό γηα ηνλ θαζέλα. (Άζενη δελ γίλνληαη δεθηνί). Να έρεη ηνπιάρηζηνλ ην ειάρηζην ηεο απνδεθηήο ειηθίαο. Απηό θπκαίλεηαη από 18 έσο 25 έηε αλαιόγσο ηεο Μεγάιεο ηνάο (ηελ Διιάδα είλαη ηα 21 έηε). Να είλαη άλζξσπνο θαιώλ εζηθώλ αξρώλ, θαινύ ραξαθηήξα θαη θαιήο θήκεο. Να είλαη ςπρηθά, δηαλνεηηθά θαη ζσκαηηθά πγηήο. Γειαδή, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα κελ πάζρεη από θάηη πνπ λα ηνλ εκπνδίδεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ. Να είλαη ειεύζεξνο από γέλλεζεο. Ζ απαίηεζε απηή δηαηεξείηαη ζηελ ζύγρξνλε επνρή σο ηζηνξηθό αμίσκα. Να έρεη πξνηαζεί από δύν ήδε κέιε ηεο ηνάο, νη νπνίνη θαη εγγπώληαη (ην θαηά δύλακηλ) γηα απηόλ. Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο, γεληθόηεξα, νξηνζεηνύλ ηελ ειεπζεξνηεθηνληθή «θαλνληθόηεηα» ή κε ηνπ Σεθηνληζκνύ. Μηα απνδεθηή απόθιηζε από απηέο είλαη λα επηηξέπεηαη ζε έλαλ «Λπθηδέα» (ηνλ πηό ελόο Διεπζεξνηέθηνλα), λα κπείηαη πξν ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο, πνηέ όκσο πξηλ ηα 18 ηνπ έηε.

12 Σαηανιζμόρ Ο ζαηαληζκόο είλαη ιαηξεπηηθή πίζηε ε νπνία έρεη σο επίθεληξφ ηεο ηνλ αηαλά, ή δηάβνιν, νληφηεηα πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ ηνπδαίσλ θαη ησλ ρξηζηηαλψλ είλαη ν έζραηνο αληίπαινο ηνπ Θενχ, ελζαξθψλνληαο ηελ αξρή ηνπ απφιπηνπ θαθνχ. Γελ ιείπνπλ ιαηξείεο αξλεηηθψλ δπλάκεσλ ζην πεξηζψξην θαη ησλ άιισλ ζξεζθεηψλ, φκσο ν ζαηαληζκφο εληνπίδεηαη ζην ζξεζθεπηηθφ νξίδνληα ηνπ ηνπδαηνρξηζηηαληζκνχ, επεηδή απνδέρεηαη θαη' αξρήλ ην κνλνζετζκφ θαη ηελ αληίιεςε ηεο Βίβινπ γηα ην δηάβνιν. Οη εξεπλεηέο ζξεζθεηνιφγνη πξνηείλνπλ ηέζζεξηο ηχπνπο ζαηαληζκνχ: α) ηνλ κεζαησληθό, β) ηνλ ζξεζθεπηηθό γ) ηνλ εξαζηηερληθό δ) ηνλ πλεπκαηηθό ή ζπκβνιηθό. Ο αηαληζκφο δηεζλψο ζεσξείηαη σο <<θαηαζηξνθηθή ιαηξεία>>. Δίλαη ε ιαηξεία ηνπ αηαλά ν νπνίνο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ζαηαληζκνχ, δελ θαηαλνείηαη κε εληαίν ηξφπν. Ο ζαηαληζκφο μεθηλά κε ηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε θαη απνδνρή ηνπ θαθνχ, ηεο καγείαο, ηνπ απνθξπθηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ζην νπνίν εληάζζνληαη δηάθνξεο νκάδεο πνπ ιαηξεχνπλ ην ζαηαλά κε ζπγθεθξηκέλα ηειεηνπξγηθά. Ο ζαηαληζκφο δελ είλαη θάηη ην εληαίν.

13 Ο Σαηανιζμόρ ζηην Δλλάδα ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δχν γλσζηέο ζαηαληθέο νκάδεο- ηάγκαηα: ηνπ Νανχ ηεο Αλαηνιήο θαη ηνχ Ήιηνπ. Σν ηειεπηαίν ππάγεηαη ζηε κεγάιε καχξε εθθιεζία. Ζγέηεο ηεο ειιεληθήο νξγάλσζεο ήηαλ Άγγινο, κέινο ηεο Μαχξεο Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο. Ζ νξγάλσζε έθαλε ζπρλά ζπζίεο δψσλ. πρλά νη ηειεηέο ηνπο ζπκπεξηειάκβαλαλ θαη ζεμνπαιηθή καγεία. Κνηλή ζηφρεπζε ησλ δηαθφξσλ ηειεηψλ ήηαλ ε ελδπλάκσζε, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή, ησλ κειψλ. πρλά ζηηο νξγηψδεηο απηέο ηειεηέο γηλφηαλ θαη ζπζία ηεο παξζελίαο κηαο θνπέιαο. Αθφκε, γηα λα γίλεη θαλείο κέινο ηεο ζαηαληζηηθήο απηήο ζέρηαο έπξεπε λα ππνγξάςεη δπν ζπκβφιαηα. Σν πξψην ήηαλ ε παξάδνζε ηεο πίζηεο θαη ην δεχηεξν ε παξάδνζε ηεο ςπρήο, θαη ηα δχν ζην αηαλά, θπζηθά. Ο ππνγξάθσλ έπξεπε λα πεηάμεη θάζε ηη ρξηζηηαληθφ απφ πάλσ ηνπ, λα κηζεί ηνπο Υξηζηηαλνχο, ελψ έπξεπε αθφκε, λα εμεπηειίζεη ηεξά θαη φζηα, εηθφλεο, βηβιία, ην ζηαπξφ ηνλ ίδην!

14 Ο κεζαησληθφο ζαηαληζκφο Κχξηα γλσξίζκαηά ηνπ είλαη νη ηειεηνπξγηθέο αλζξσπνζπζίεο θαη ηα ζπκβφιαηα κε ην δηάβνιν, νη παξά θχζε ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο δαίκνλεο ή κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη θφλνη παηδηψλ θαη ε πξφθιεζε θαηαζηξνθήο ζε ηξίηα πξφζσπα ή αγαζά κε ηε ρξήζε καγγαλείαο. Πξφθεηηαη γηα θαληαζηηθφ επηλφεκα ηεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ε νπνία κέζα απφ ηε δξάζε ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο θαη ηηο ζπλερείο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο δηψμεηο καγηζζψλ, νδήγεζε ζηελ ηαχηηζε ηεο ιατθήο καγείαο θαη δηαθφξσλ παγαληζηηθψλ αληηιήςεσλ κε φ,ηη απνθαιείην δηαβνιηθό. Ζ θαηαζηνιή έηξεθε ηε ζεσξεηηθή δαηκνλνινγία, ε νπνία μεθηνχζε πνιχ ζχληνκα φηαλ δελ απμάλνληαλ νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο ιαηξείαο ηνπ αηαλά πξέπεη λα ζεσξνχληαη ειάρηζηεο. Σα αξηζηνθξαηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα κάιινλ είλαη απηά πνπ ππεξεθπξνζσπνχληαη ζηελ άζθεζε ηεο ιαηξείαο ηνπ αηαλά θη φρη ηα ιατθά ζηξψκαηα.

15 Δπηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ αηαληζκνύ: 1) Παξαδνζηαθόο αληηρξηζηηαληθόο αηαληζκόο Λαηξεύνπλ ηνλ Γηάβνιν ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, δνμάδνπλ ηηο καύξεο δπλάκεηο, βιαζθεκνύλ ην κπζηήξην ηεο ζείαο επραξηζηίαο, βεβειώλνπλ λανύο θαη λεθξνηαθεία θαη πηζηεύνπλ όηη ν Γηάβνινο ζα ζξηακβεύζεη, ηειηθά, ζηελ κάρε κε ηνλ Θεό ησλ Υξηζηηαλώλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο ηάζεο απηήο είλαη ε Σάμε ησλ αηαληζηηθώλ Νατηώλ, ζηε Μ.Βξεηαλία. 2) Δθθνζκηθεπκέλνο αλζξσπηζηηθόο αηαληζκόο Απνξξίπηνπλ ηελ ύπαξμε ελόο πξνζσπηθνύ Θενύ, αιιά θαη ελόο πξνζσπηθνύ Γηαβόινπ. Σα κέιε ηεο ζρνιήο απηήο είλαη αθνζησκέλα ζηα αλζξσπηζηηθά ηδεώδε θαη ελαληηώλνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο απαγνξεύζεηο πνπ έρεη επηβάιιεη ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ζηνπο πηζηνύο ηεο. Έρνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο έληεθα θαλόλεο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο, ελώ αγσλίδνληαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξώπνπ από ηηο εζηθέο αλαζηνιέο ηνπ. Ζ Πξώηε Δθθιεζία ηνπ αηαλά είλαη εθθξαζηήο ηεο ζρνιήο απηήο. 3) ΟΡΘΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΑΣΑΝΗΜΟ: Πηζηεύνπλ ζην αηαλά σο αξρέηππν ή ζύκβνιν πνπ αληηπξνζσπεύεη ηηο ηδέεο ηεο ζαηαληζηηθήο θνζκνζεσξίαο. Γη` απηνύο δελ ππάξρεη θαλέλαο Θεόο θαη θαλέλαο αηαλάο εθηόο από ηνλ ίδην ην ζαηαληζηή.

16 4) Παγαληζηηθόο αηαληζκόο Δίλαη νη ζύκκαρνη ησλ Γπλάκεσλ ηνπ θόηνπο ζηε κάρε κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Φσηόο. Έρνπλ πηνζεηήζεη νλόκαηα, ηειεηέο θαη δηδαζθαιίεο από παιηέο ζξεζθείεο θαη πνιηηηζκνύο, όπσο ν αξραίνο ειιεληθόο, ν αηγππηηαθόο θαη ν ξσκατθόο, ελώ, παξάιιεια, θαιιηεξγνύλ κε ηδηαίηεξε θξνληίδα νηηδήπνηε ελαληηώλεηαη ζηνλ Υξηζηηαληζκό. Σα κέιε ησλ νκάδσλ απηώλ απηναπνθαινύληαη παγαληζηέο θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο εθδειώζεηο ηνπο σο ζεκειίσζε κηαο λέαο ζξεζθείαο, παξά σο ζπλέρεηα κηα παιαηόηεξεο. Κηλνύληαη ζην πιαίζην ηεο καγείαο θαη ηνπ απνθξπθηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο αλάινγεο ηερληθέο. Δπηπιένλ, έξρνληαη ζε άκεζε ξήμε κε ηηο ζύγρξνλεο ζξεζθείεο. Ωο θύξην εθθξαζηηθό ηνπο όξγαλν έρνπλ ηελ Αδειθόηεηα ησλ αηαληζηώλ (Satanic Brotherhood). 5) Ζδνληζηηθόο αηαληζκόο Απηέο νη νκάδεο πηζηώλ θάζε άιιν παξά θηινζνθηθέο νκάδεο απνηεινύλ. Μνλαδηθή ηνπο βιέςε είλαη ε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπο. Ζ εζηθή πνπ δηαθεξύζζνπλ έρεη θεληξηθή ηεο επηδίσμε ηελ επραξίζηεζε. Ζ άπνςε ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο απόιαπζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη κε απηό ηνλ ηξόπν κπαίλνπλ ζην κάηη ηεο θνηλσλίαο. πάληα νξγαλώλνληαη, ζπαληόηεξα εθθξάδνληαη αλνηρηά, ελώ ζεσξνύλ ηελ πνξλνγξαθία κέζν αύμεζεο ηεο επηξξνήο ηνπο.

17 6) ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΑΣΑΝΗΜΟ: Δδώ βξίζθνπκε πξαθηηθέο εκπλεπζκέλεο από αθξηθαλνακεξηθαληθά καγηθά ηειεηνπξγηθά. Σέηνηα ηειεηνπξγηθά έρνπλ ηελ πεγή ηνπο θπξίσο ζηηο ιαηξείεο woodoo θαη macumba. 7) WICCA: O όξνο wicca πξνέξρεηαη από ην witch,πνπ ζεκαίλεη κάγηζζα. Οη νπαδνί ηηκνύλ ηε κεγάιε ζεά-θύζε από ηελ νπνία πηζηεύεηαη όηη πξνέξρεηαη όιε ε δσή θαη ζηελ νπνία θαηαιήγεη. Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην Θεό θαη ζηνλ αηαλά, ηα πάληα είλαη ζε`η`θά-ζαηαληθά. Ζ ζύγρξνλε wicca ζρεηίδεηαη θαη κε δηάθνξεο κνξθέο λενπαγαληζκνύ(λενεηδσινιαηξεία). 8) ΑΠΟΚΡΤΦΗΣΗΚΟ ΑΣΑΝΗΜΟ: Οη νπαδνί ηνπ απνδέρνληαη ηε βηβιηθή αληίιεςε γηα ηνλ θόζκν θαη ηελ ηζηνξία, πεξλάλε όκσο ζπλεηδεηά ζηελ αληίπεξα όρζε θαη ηάζζνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ δηαβόινπ ηνλ νπνίν ζεσξνύλ σο πξαγκαηηθό νλ. 9) ΑΣΑΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ: Πηζηεύνπλ όηη ν Θεόο βξίζθεηαη πίζσ από θάζε επί κέξνπο απζεληία γη` απηό θαη ελαληηώλνληαη ζην Θεό ηαπηηδόκελνη κε ηνλ ίδην ην αηαλά. 10) ΔΩΦΟΡΗΜΟ: Πηζηεύνπλ ζην αηαλά σο ηνλ αδηθεκέλν ζεό ηνπ θσηόο θαη ηεο ζνθίαο. Απηή ε ζέζε πξνβιήζεθε θπξίσο κέζσ ηεο Θενζνθίαο θαη ηεο Αλζξσπνζνθίαο.

18 Θξεζθεπηηθφο αηαληζκφο: Αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ν Σαηαληζκόο εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: θηινζνθηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπρνινγηθέο θ.ά. Έηζη παξαπιαλά. Από ην 1975 ε ηδενινγία ηνπ Σαηαληζκνύ εκθαλίζηεθε κε ηε «Νέα Επνρή» (New Age), πνπ ππόζρεηαη όηη δήζελ ζα θέξεη ηελ παγθόζκηα ηάμε, ηελ παγθόζκηα θπβέξλεζε, ηελ παγθόζκηα ζξεζθεία, έλαλ ηέιεην θόζκν, ζηνλ νπνίν δελ ζα ππάξρνπλ εζηθέο αμίεο, ζξεζθείεο, ρσξηζηά θξάηε. Ο κεζζίαο ηεο ζα ιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπόηεηαο: νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, ζξεζθεπηηθά. Ο Ιεζνύο Χξηζηόο δελ έρεη ζέζε ζ' απηή ηελ αλάπιαζε ηνπ θόζκνπ. Είλαη έλαο ζνθόο δάζθαινο, έλαο πξσηνπόξνο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Απηόο, δειαδή ν κεζζίαο ηνπο, θαη όρη ν Χξηζηόο είλαη ν ζσηήξαο.

19 Δξαζηηερληθφο αηαληζκφο θαη λενζαηαληζκφο: Ο ζχγρξνλνο ζαηαληζκφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ απιή ησλ Γάιισλ βαζηιέσλ ηνχ ΗΖ αηψλα, φπνπ ππήξραλ θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ιάηξεπαλ ην αηαλά θαη ηεινχζαλ καχξεο ιεηηνπξγίεο. Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δηαθσκψδεζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνχ πξνζψπνπ ηνχ Υξηζηνχ. Γη απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ θαζαγηαζκέλεο φζηηεο. Ο λενζαηαληζκφο δελ έρεη απηφ ην ζθνπφ. Απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε δχλακεο. Τπάξρνπλ λενζαηαληθέο νκάδεο πνπ αξλνχληαη ηελ χπαξμε ηνχ αηαλά ζαλ πξνζψπνπ. Ο αηαλάο αληηπξνζσπεχεη ηελ άιιε πιεπξά ηνχ ίδηνπ πξάγκαηνο ζηελ πιεξφηεηα αλήθνπλ θαη ηα δχν, ην ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ, ν Τηφο ηνχ Θενχ θαη ν Δσζθφξνο. Όκσο θαη κ απηφ ηνλ ηξφπν εηζέξρεηαη θαλείο ζε ρψξνπο επηθίλδπλνπο θαη απεηιείηαη κε θαηαζηξνθή.

20 Πνεςμαηικόρ Σαηανιζμόρ ή Δωζθοπιζμόρ: Απνηειεί ηνλ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ αηαληζκφ δηφηη αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηελ ιαηξεπηηθή δηαρξνληθφηεηα φπσο ν παγαληζηηθφο ή πξνρξηζηηαληθφο ζαηαληζκφο πνπ είδακε πην πάλσ, αιιά θαη ζηελ δηαρξνληθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ΦΤΖ ηνπ Δσζθφξνπ πνπ νλνκάζηεθε αξγφηεξα αηαλάο, ηελ Φσηεηλή πξηλ απφ ηελ Πηψζε ηνπ ζηελ γε φπσο καο ιέεη ε ρξηζηηαληθή εθθιεζία θαη ηελ ζθνηεηλή πιένλ κεηά ηελ Πηψζε ηνπ πεξηέρνληαο κέζα ηνπ ην θαιφ θαη ην θαθφ, αιιά θαη ε Δσζθνξηθή Γηδαζθαιία: Δσζθφξνο ζεκαίλεη Φνξέαο Φσηφο. Μηα θσηεηλή χπαξμε, ηελ θσηεηλφηεξε ησλ αγγέισλ. Παξφιν απηά φκσο, αγλφεζε ηα ραξίζκαηα θαη ηα πξνλφκηα πνπ ηνπ δφζεθαλ θαη επαλαζηάηεζε ελαληίνλ ηνπ Θενχ. Πέξα απφ ηελ ρξηζηηαληθή ζενινγία πνπ καο πεξηγξάθεη ηα πεξί Δσζθφξνπ, ηελ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ εξκελεία ηνπ καο ηελ δίλεη ν ΑΡΗΟΑΣΑΝΗΜΟ πνπ αθνινπζνχκε θαη εκείο κέζα απφ ηελ Αξηνειιεληθή Παξάδνζε φπσο μαλαείπακε, πνπ ΠΡΟΤΠΖΡΞΔ ηεο εβξαηνρξηζηηαληθήο: Δίλαη πξάγκαηη αιήζεηα φηη αηαλάο ζηα εβξατθά ζεκαίλεη ερζξφο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απηή ε ξίδα ηεο ιέμεο. Ο νινθιεξσκέλνο φξνο είλαη Ha Shaitan πνπ πξνέξρεηαη απφ ην hele ben shahar ή Τηφο ηεο Απγήο πνπ αληιείηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ηνπο Άξηνπο ΠξσηνΚαλαλίηεο Φηιηζηαίνπο Πειαζγνχο γλσζηφο σο Baal ze Shaharou κηα νλνκαζία ηνπ Baal σο Λφξδν ηεο Απγήο ηζνδχλακν κε ηνλ ειιεληθφ Φψζθνξν θαη ηνλ ιαηηληθφ Lucifer ή Δσζθφξν ζηα ειιεληθά. Ο Baal ήηαλ ε δεκνθηιέζηεξε ζεφηεηα ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα πνιχ θαηξφ θαη ην φλνκά ηνπ επέδεζε ζηνλ θειηηθφ Bel, ηνλ λνξβεγηθφ Baldur θαη ηνλ ειιεληθφ Απφιισλα ή Apollo σο Α-baal-o ν νπνίνο Δσζθφξνο/αηαλάο σο Βάαι πιένλ, ιαηξεχνληαλ ζε αξραηνειιεληθνχο λανχο ζηελ Αλαηνιή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ ζπλαληάκε θαη κέζα ζηελ Βίβιν σο ηνλ ζεφ πνπ πξνζθχλεζαλ θάπνηνη εβξαίνη θαη θεξαπλνβνιήζεθαλ απφ ηνλ ζεφ Γηαρβέ ηνπο γηα απηφ, αιιά ηνλ ζπλαληάκε θαη σο Βάαι θαη ζηηο ζχγρξνλεο Μπζηηθέο Δηαηξείεο ή ηνέο αλακεκηγκέλν κε άιιεο ζεφηεηεο.

21 Μαγεία - Σαμανιζμόρ- Πνεςμαηιζμόρ Με ηνλ φξν καγεία πεξηγξάθνληαη νη ηειεηνπξγηθέο ή δηαλνεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ελέξγεηαο πέξαλ ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, κε κέζν ηε ζθέςε, ηελ επίθιεζε ζενηήησλ ή πλεπκάησλ ή ηε ρξήζε ππεξθπζηθσλ δπλακεσλ. Οη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ απνθαινχληαη κάγνη/κάγηζζεο, απνθξπθηζηέο θιπ. Ζ καγεία ζπλήζσο δηαθξίλεηαη ζε ιεπθή θαη καχξε, κε θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ επίθιεζή ηεο. Ηζηνξία Ζ καγεία, ηνπιάρηζην κε ηε κνξθή ηνπ ζακαληζκνχ, εθηηκάηαη πσο ήηαλ δηαδεδνκέλε ζρεδφλ παληνχ ζε πξντζηνξηθέο επνρέο, σο ην απινχζηεξν λνεηηθφ πιαίζην εξκελείαο, πξφβιεςεο θαη ρεηξαγψγεζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Τπφ κία άπνςε, πνπ ηελ θξίλεη εμσηεξηθά, απνηειεί ηελ πξνβνιή κίαο έκθπηεο ςπρνινγηθήο αλάγθεο γηα έιεγρν επί ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ, ππφ ζπλζήθεο έιιεηςεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ

22 . Ζ καγεία πξνυπνζέηεη πίζηε ζε κία ακθίδξνκε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο ζθέςεο, ελψ βαζίδεηαη ζηελ «αξρή ηεο ζπκπάζεηαο», δειαδή ηελ αληίιεςε φηη ην απνηέιεζκα κίαο πξάμεο κνηάδεη κε ηελ αηηία ηνπ θαη φηη παξακέλεη κία αηηηαθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε πιηθά αληηθείκελα ηα νπνία θάπνηε εθάπηνληαλ, αθφκε θαη αλ απηά απνκαθξπλζνχλ κεηαμχ ηνπο.ζ αξρή ηεο ζπκπάζεηαο επηηξέπεη ηελ άζθεζε κηκεηηθψλ ηειεηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πιηθά ή ιεθηηθά ζχκβνια, κε ζηφρν ηελ πξφθιεζε αιιαγψλ ζηα αληηθείκελα πνπ αλαπαξηζηψληαη απφ ηα ζχκβνια απηά. Ζ καγεία είλαη έλα κεραληζηηθφ θαη αηηηνθξαηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν σζηφζν δελ πεξηιακβάλεη ρξήζε ινγηθψλ ζπλεπαγσγψλ θαη εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχεη ηνλ θφζκν, δελ εκπεξηέρεη θάπνην θξηηήξην δηαςεπζηκφηεηαο ησλ ελλνηψλ ηνπ ψζηε νη ηειεπηαίεο λα απηνξξπζκίδνληαη θαη λα απηνβειηηψλνληαη, ελψ ζηεξίδεηαη πνιχ ζηελ αμησκαηηθά απνδεθηή απζεληία ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο ελλνηαθήο παξάδνζεο. Μέζσ ηεο καγείαο πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο αηηηαθέο αιπζίδεο γεγνλφησλ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απζαίξεηα κεηαμχ ηνπο ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, ελψ ζπλήζσο γηα ηελ ππνηηζέκελε επηηπρία κίαο καγηθήο πξάμεο απαηηείηαη ε αθξηβήο ηήξεζε κίαο ηειεηνπξγηθήο ζπληαγήο. Σαπηφρξνλα κε ηε καγεία εκθαλίζηεθε θαη ε καληεία (π.ρ. κέζσ ηεο αζηξνινγίαο ή ηεο λεθξνκαληείαο), ε νπνία επίζεο αμηνπνηνχζε ηελ αξρή ηεο ζπκπάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέπεη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, ε αηηηαθή ζπζρέηηζε ησλ νπνίσλ κε ην πξνβιεπφκελν γεγνλφο έρεη ηε ξίδα ηεο ζε κία παζεηηθή εθδνρή ζπκπαζεηηθήο καγείαο.

23 ακαληζκόο Έρεη δηαπηζησζεί κία ζαθήο ζπζρέηηζε ηεο καγείαο κε ηελ πξντζηνξηθή ζξεζθεία ζηηο πξσηόγνλεο αλζξώπηλεο θπιέο Δπξόθεηην γηα ζακάλνπο νη νπνίνη απνζθνπνύζαλ ζηελ ηηζάζεπζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ κε ηειεηνπξγίεο ζπκπαζεηηθήο καγείαο ώζηε λα παξάζρνπλ ηξνθή θαη αζθάιεηα ζηε θπιή. ηε βάζε ηνπ ζακαληζκνύ επξίζθεηαη ε δπτζηηθή αληίιεςε όηη ν θόζκνο δηαηξείηαη ζε δύν αιιειεπηδξώληα επίπεδα ηα νπνία απνηεινύληαη από δύν δηαθξηηέο νπζίεο: κία νξαηή πιηθή θαη κία αόξαηε πλεπκαηηθή, κε ηε δεύηεξε λα αηηηνινγεί παξάμελεο ή δπλάκεη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο όπσο ε δσή, ε λόεζε, ν ζάλαηνο, νη αζζέλεηεο θαη ηα θπζηθά θαηλόκελα. Ο ζακάλνο επηθνηλσλεί κε ην θνζκηθό επίπεδν / ππόζηαζε / ρώξν / νπζία ησλ πλεπκάησλ κέζσ ηεο καγείαο ηνπ κε ζθνπό λα ην ειέγμεη, ππεξβαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ύιεο θαη ηεο αηηηόηεηαο. ηε ζθέςε απηώλ ησλ πξσηόγνλσλ αλζξώπσλ ν θόζκνο θαηαθιπδόηαλ από θαζαξά πλεπκαηηθά, απηόβνπια πιάζκαηα, αόξαηα κε ην γπκλό κάηη, ηα νπνία ελίνηε ελζαξθώλνληαλ ζε πιηθά ζώκαηα δσνδνηώληαο ηα θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν (αληκηζκόο). Ο ρώξνο ησλ αηνκηθώλ λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, ε ςπρή θάζε αλζξώπνπ όπνπ εδξεύεη ε λόεζε θαη ε ζπλείδεζε, επίζεο ζπζρεηηδόηαλ κε απηόλ ηνλ ππεξβαηηθό θόζκν ησλ πλεπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ζεηηθά ην θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ εκθαλίζηεθε ε αληίιεςε όηη κεηαζαλάηηα ε ςπρή, ή έλα ηκήκα ηεο (ην αηνκηθό πλεύκα), απνδεζκεύεηαη από ην πιηθό ζώκα θαη ζπλερίδεη λα δεη ζην πλεπκαηηθό επίπεδν. Έηζη νη ζακάλνη, όρη ζπάληα, επηρεηξνύζαλ λα ραιηλαγσγήζνπλ ηα πλεύκαηα ησλ λεθξώλ πξνγόλσλ ηεο θπιήο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο καγηθέο ηειεηνπξγίεο ηνπο. Αθόκα κία ζηαζεξά ηεο καγηθήο ηνπο πξαθηηθήο ήηαλ ν εμεπκεληζκόο ησλ δσηθώλ ζεξακάησλ, ηα νπνία απνηεινύζαλ θεληξηθή πεγή ηξνθήο, κέζσ επίθιεζεο ζε θάπνην πλεύκα ην νπνίν πίζηεπαλ πσο ήιεγρε ηα δώα θαη ηα θαζηζηνύζε «πξόζπκα» λα «ζπζηαζηνύλ» γηα λα παξάζρνπλ θαγεηό ζηνπο αλζξώπνπο.

24 Πλεπκαηηζκόο Πλεπκαηηζκφο, κε ηελ επξεία έλλνηα, νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κε ην «πλεπκαηηθφ βαζίιεην» ή κε ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ. Πξνυπνζέηεη φηη έλα πλεπκαηηθφ κέξνο ηνπ αλζξψπνπ επηδεί κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ πιηθνχ ζψκαηνο θαη κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο δσληαλνχο, ζπλήζσο κέζσ θάπνηνπ κέληηνπκ. Ο πλεπκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληκηζκφ, ηε ζενπξγία θαη ηε λεθξνκαληεία. πλήζσο ν πλεπκαηηζκφο εκπεξηέρεη ή εκπεξηέρεηαη ζε θάπνην κνλνζετζηηθφ ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα, απαηηψληαο πίζηε ζηνλ Θεφ, κα φρη ζε θάπνηνλ αλζξσπφκνξθν ζεφ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε πεπνίζεζε φηη ηα πλεχκαηα ησλ λεθξψλ δηακέλνπλ ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν θαη έρνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ ηάζε λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο δσληαλνχο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ιάβεη κελχκαηα απφ πλεχκαηα, κα ε «επίζεκε» ζπλάληεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζσ «κέληηνπκ», πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαζαλάηηα δσή.

25 Ηζηνξία Ο πλεπκαηηζκφο αλαπηχρζεθε θαη έθηαζε ζην δελίζ ηνπ απφ ην 1840 κέρξη θαη ην 1920, θπξίσο ζε αγγιφθσλεο ρψξεο. Σν 1848 ε Κάηε Φνμ απφ ην Υάηληδβηι, ζε ειηθία 12 εηψλ, ηζρπξίζζεθε πσο είρε επηθνηλσλία κε ην πλεχκα ελφο δνινθνλεκέλνπ κέζσ ηεο ηππηνινγίαο,δειαδή ελφο αιθαβήηνπ πνπ ε ίδηα είρε εθεχξεη θη έηζη έγηλε ην πξψην κέληηνπκ ηεο λεψηεξεο επνρήο.σν 1897, ιεγφηαλ πσο είρε πάλσ απφ νθηψ εθαηνκκχξηα ππνζηεξηθηέο ζηηο Ζ.Π.Α θαη ηελ Δπξψπε, πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Ωο άηππε ζξεζθεπηηθή θίλεζε άλζηζε γηα κηζφ αηψλα ρσξίο θείκελα ή θάπνηα επίζεκε νξγάλσζε, κφλν κέζσ ησλ ππλσηηζηψλ, κέζσ ζπλαληήζεσλ θαη ηεξαπνζηνιηθήο δξάζεο κνξθσκέλσλ κέληηνπκ. Μεγάιν κέξνο ησλ εμερφλησλ πλεπκαηηζηψλ ήηαλ γπλαίθεο. Οη πεξηζζφηεξνη νπαδνί ππνζηήξημαλ πξννδεπηηθά θνηλσληθά αηηήκαηα ηεο πεξηφδνπ, φπσο ηελ απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηελ παξνρή εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζηηο γπλαίθεο. ην ηέινο ηνπ 1880, ε αμηνπηζηία ηνπ αλεπίζεκνπ απηνχ θηλήκαηνο κεηψζεθε, ιφγσ θαηεγνξηψλ γηα απάηε κεηαμχ ησλ κέληηνπκ θαη έηζη άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη επίζεκεο πλεπκαηηζηηθέο νξγαλψζεηο. Ο πλεπκαηηζκφο, ζήκεξα, αζθείηαη θπξίσο ζε ζξεζθεπηηθέο πλεπκαηηζηηθέο εθθιεζίεο ησλ Ζ.Π.Α θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.

26 Απόςεηο Οη θχξηεο θαη απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο πλεπκαηηζηέο απφςεηο είλαη νη εμήο: Ζ πίζηε ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηα πλεχκαηα. Ζ πίζηε πσο ε ςπρή ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη κεηά ην ζάλαην, ηελ απνζχλζεζε ηεο ζάξθαο. ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ αηφκνπ γηα θάζε θαηάζηαζε ζηε δσή. Αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαην, είλαη δπλαηφλ ε ςπρή λα κάζεη θαη λα βειηησζεί. Πίζηε ζηνλ Θεφ, ζπρλά αλαθεξφκελε σο Απέξαληε Ννεκνζύλε. Ο θπζηθφο θφζκνο ζεσξείηαη ε έθθξαζε ηεο παξαπάλσ λνεκνζχλεο. Οη πλεπκαηηζηέο πηζηεχνπλ ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηα πλεχκαηα ησλ λεθξψλ θαη πσο ε παξνπζία ησλ ηειεπηαίσλ εθδειψλεηαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν δηακέζνπ ελφο δψληνο «αγσγνχ». Πηζηεχνπλ πσο ηα κέληηνπκ είλαη άλζξσπνη πξνηθηζκέλνη σο ηέηνηνη αγσγνί θαη κεζάδνληεο, ζπλήζσο ζε ζπλαζξνίζεηο πλεπκαηηζηψλ (ζεάλο). Καη' νξηζκέλνπο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα γίλεη κέληηνπκ κέζσ ηεο κειέηεο θαη ηεο εμάζθεζεο. ηελ άπνςε γηα ηε κεηαζαλάηηα δσή, ηα πλεχκαηα γίλεηαη λα παξέρνπλ γλψζε γχξσ απφ εζηθά δεηήκαηα, φπσο γηα ην Θεφ θαη γηα ηελ ίδηα ηε δσή κεηά ην ζάλαην.

27 Ο πλεπκαηηζκόο ζηε λεώηεξε Διιάδα Σα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλίδεηαη κία παγθφζκηα αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ πλεπκαηηζκφ θαη ηα πλεπκαηηζηηθά θαηλφκελα. ηε λεψηεξε Διιάδα, νη πξψηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε κίαο πεηξακαηηθήο πλεπκαηηζηηθήο νκάδνο ππάξρνπλ ζηα «Απνκλεκνλεχκαηα» ηνπ θαζεγεηνχ ηεο Αξραηνινγίαο Αιέμαλδξνπ Ραγθαβή, ρξνλνινγνχκελεο απφ ην Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19νπ αηψλα ν Αιέμαλδξνο Ραγθαβήο κχεζε ζηνλ πλεπκαηηζκφ ηνλ Γεψξγην νπξή θαη δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο, νη φπνηνη ζπγθεληξψλνλην ηαθηηθά ζην πεξίθεκν ζαιφλη ηνπ νπξή φπνπ ειάκβαλαλ ρψξα πλεπκαηηζηηθέο ζπλεδξίεο (ζεάλο). Πλεπκαηηζηηθή θίλεζε παξαηεξήζεθε θαη ζε νξηζκέλεο επαξρηαθέο πφιεηο. ηελ Κέξθπξα ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1870 εγίλνλην πεηξακαηηζκνί απφ νκάδα κειεηεηψλ. Έρεη αλαθεξζεί απφ πεγέο ελαληησλφκελεο ζηνλ πλεπκαηηζκφ πσο δηδαζθαιίεο, θηινζνθηθνχ θαη ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ειήθζεζαλ πεξί ην έηνο 1893 απφ πλεπκαηηζηηθή νκάδα ζηνλ Πχξγν (Ζιείαο), επί θεθαιήο ηεο νπνίαο ήηαλ ν εηζαγγειεχο Πξσηνδηθψλ Αζαλάζηνο Αζαλαζηάδεο. Ωο κέληηνπκ ερξεζηκνπνηείην κία θνπέια εηψλ, ε νπνία έγξαθε ηα θείκελα κε κεγάιε ηαρχηεηα.

28 Πλεπκαηηζηηθέο ζπλεδξίεο έρνπλ αλαθεξζεί πσο έιαβαλ ρψξα ην ζην Ζξάθιεην, απφ νκάδα επηθεθαιήο ηεο νπνίαο ήηαλ ν ρεκηθφο Διεπζέξηνο Πιάησλ, κε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζηεκφλσλ. Ο ινγνηέρλεο Πνιχβηνο Γεκεηξαθφπνπινο, ν νπνίνο ππήξμε θαη κέληηνπκ, εθηφο απφ ηα κπζηζηνξήκαηα, ηξαγσδίεο, ζεαηξηθά έξγα θιπ., ζπλέγξαςε θαη έλα νγθψδεο έξγν κε ηίηιν: «Σν Μπζηηθφλ ηεο Εσήο» φπνπ εμεηάδεη θαη ηε θπζηνινγία ηνπ πλεπκαηηζκνχ. Σν έξγν απηφ δελ εθδφζεθε νιφθιεξν, παξά κφλνλ πεξηιεπηηθά, ζε κία ζεηξά 10 νκηιηψλ κε ηνλ ηίηιν: «Ο Πλεπκαηηζκφο. Εσή θαη επίδεζηο» (1919). Πεγέο: CE%B1 CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

29 Οι Μάπηςπερ ηος Ιεσωβά Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά απνηεινύλ επίζεκε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία κε πεξίπνπ νθηώ εθαηνκκύξηα κέιε ζε 239 ρώξεο. Βάζε ηεο πίζηεο ηνπο είλαη ε Αγία Γξαθή, αιιά ζε αξθεηά ζέκαηα δηαθέξνπλ από ηηο παξαδνζηαθέο Δθθιεζίεο ηνπ ρξηζηηαληθνύ θόζκνπ. Σν μεθίλεκα ησλ Μαξηύξσλ ηνπ Ηερσβά έγηλε πξηλ από 140 θαη πιένλ ρξόληα ζηηο ΖΠΑ θαη νη ίδηνη αμηώλνπλ όηη απνηεινύλ αλαβίσζε ηεο πξώηεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο. Ίζσο ην πην γλώξηκν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ην δεκόζην θήξπγκά ηνπο, ζπλήζσο από ζπίηη ζε ζπίηη, αιιά είλαη επίζεο γλσζηνί γηα ηελ άξλεζε ζηξάηεπζεο θαη ηελ άξλεζε ησλ κεηαγγίζεσλ αίκαηνο. Ζ βαζηθή ζεκαηνινγία ηνπ θεξύγκαηόο ηνπο είλαη όηη ζήκεξα ε άδηθε ηάμε πξαγκάησλ βξίζθεηαη ζηηο «έζραηεο εκέξεο» ηεο, θαζώο ζύληνκα ν Θεόο ζα αλαιάβεη δξάζε γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο άδηθνπο αλζξώπνπο θαη λα δώζεη αηώληα δσή ζηνπο δίθαηνπο ζε κηα παξαδεηζέληα γε.

30 Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά ζηελ Διιάδα. Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά άξρηζαλ ηε ζχγρξνλε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ Διιάδα γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Σν 1912 ππήξραλ 12 πνπδαζηέο ηεο Γξαθήο, φπσο ήηαλ γλσζηνί ηφηε νη Μάξηπξεο, νη νπνίνη εξγάδνληαλ δξαζηήξηα ζηελ Διιάδα. Απηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ εθηεηακέλα έληππε χιε, δηαλέκνληαο βηβιία θαη θπιιάδηα πνπ ήηαλ βνεζήκαηα γηα ηε κειέηε ηεο Αγίαο Γξαθήο. Ήξζαλ επίζεο ζε επαθή κε ρηιηάδεο Έιιελεο πνιίηεο κε ην λα νξγαλψλνπλ δεκφζηεο δηαιέμεηο. Αξγά θαη ζηαζεξά απηέο νη πξνζπάζεηεο άξρηζαλ λα παξάγνπλ θαξπνχο. Οη Μάξηπξεο άξρηζαλ λα απμάλνπλ ζηε Θεζζαιία, θαη θπξίσο ζε δχν ρσξηά, ζην Διεπζεξνρψξη θαη ζην Καιακάθη. Απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ θαηφπηλ ζηε Μαθεδνλία θαη ζηα λεζηά άκνο, Κέξθπξα θαη Κξήηε. Μηα απφ ηηο πην δχζθνιεο πεξηφδνπο άξρηζε ην 1936, φηαλ αλέβεθε ζηελ εμνπζία ε δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Οη λφκνη ελαληίνλ ηνπ πξνζειπηηζκνχ, πνπ ζεζπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηφηε θαη έπεηηα κε ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα ελαληίνλ ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά. Πνιινί Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά θπιαθίζηεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ ζηα μεξνλήζηα ηνπ Αηγαίνπ ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, καδί κε ρηιηάδεο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο. Καηά ηε γεξκαληθή θαηνρή θαη ακέζσο κεηά, ιφγσ ηεο πνιηηηθά νπδέηεξεο ζηάζεο πνπ ηεξνχζαλ νη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο επηβιήζεθαλ πνηλέο απφ 7 κέρξη 20 ρξφληα ελψ άιινη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ηζφβηα θπιάθηζε.

31 Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά αληηκεηψπηζαλ ζθιεξέο δηψμεηο εθείλε ηελ πεξίνδν. Οη απνβνιέο παηδηψλ απφ ηα ζρνιεία ηνπο έγηλε θάηη ην ζπλεζηζκέλν, ππήξμαλ απνιχζεηο απφ ηελ εξγαζία, θ.ν.θ. Οη πεγέο δείρλνπλ φηη νη Μάξηπξεο ήηαλ ζπρλά αληηθείκελν δηψμεσλ αιιά αθφκε θαη εθηέιεζεο αθνχ ιφγσ ηεο νπδέηεξεο ζέζεο ηνπο αξλνχληαη ηελ ζηξάηεπζε. Μεηά απφ ζνβαξή έξεπλα, ν δεκνζηνγξάθνο Σζαξνχραο Κψζηαο ζην βηβιίν ηνπ "Αληηξξεζίεο πλείδεζεο" εθδφζεσλ Διιεληθά Γξάκκαηα ηνπ 1996 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 30, παξέζεζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ην ζχλνιν ησλ πνηλψλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί νη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά ζηελ Διιάδα μεπεξλνχλ ηα ρξφληα, απφ ηα νπνία εθηίζεζαλ πξαγκαηηθά ρξφληα απφ θαηαδηθαζζέληεο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο (ηα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 κέρξη ην 1994). Δπίζεο, θαηαδηθάζηεθαλ ζε ηζφβηα 26 άηνκα, ζε ζαλαηηθή πνηλή 42 άηνκα ζε εμνξία 68 άηνκα, εθηειέζηεθαλ επίζεκα 2 άηνκα θαη βαζαλίζηεθαλ έσο ζαλάηνπ 5 άηνκα ζχκθσλα κε ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία. ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960, ηα πξάγκαηα βειηηψζεθαλ ζε θάπνην βαζκφ γηα ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά ζηελ Διιάδα. Καηφπηλ, ην 1967, αλέιαβε ηελ εμνπζία ε ρνχληα πνπ δηήξθεζε κηα εθηαεηία, θαη αλαζηάιζεθε ε ηζρχο άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ ειεπζεξία ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ηνπ ηχπνπ. Ζ θνπηά ήηαλ ην κφλν ζξεζθεπηηθφ πεξηνδηθφ ην νπνίν απαγνξεχηεθε αλάκεζα θαη ζε άιια έληππα πνπ βξίζθνληαλ ππφ απαγφξεπζε. Οη Μάξηπξεο, φπσο θαη ζην παξειζφλ, απιψο ζπλέρηζαλ ην έξγν θεξχγκαηνο ππφ ηελ επηθάλεηα. Παξ' φια απηά, εμαθνινχζεζαλ λα απμάλνπλ αικαησδψο ζε αξηζκνχο -απφ ην 1967 έθηαζαλ ηνπο ην 1974.

32 ηε δηάξθεηα ησλ ζρεηηθά ήξεκσλ εηψλ πνπ αθνινχζεζαλ, νη Μάξηπξεο ζπλέρηζαλ λα αθκάδνπλ παξά ηνλ ζπλερή πφιεκν πνπ έρνπλ δερηεί απφ ηελ Διιελνξζφδνμε Δθθιεζία. ηηο κέξεο καο έρνπλ πάςεη λα θπιαθίδνληαη γηα ιφγνπο ζηξάηεπζεο θαζψο εθηεινχλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία, κεηά απφ ηζρπξέο πηέζεηο πνπ δέρηεθε ε ειιεληθή Πνιηηεία απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2007, θαηφπηλ ηνπνζέηεζεο ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην επαλεμέηαζε θαη έθαλε ξηδηθέο δηνξζψζεηο ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηεο Β Λπθείνπ φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά. Πεποιθήζειρ και δοξαζίερ Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά πξνζδηνξίδνληαη σο Υξηζηηαλνί θαζψο ζεσξνχλ σο βάζε ηεο πίζηεο ηνπο ηελ Αγία Γξαθή θαη αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Γηνπ ηνπ Θενχ. Δληνχηνηο, νη δνμαζίεο ηνπο ζε πνιιά ζέκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ απηέο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ. Μηα πεξίιεςε ησλ δνμαζηψλ ηνπο είλαη ε εμήο: Ο Θεφο,Ο Γεκηνπξγφο ησλ πάλησλ, ε χςηζηε εμνπζία ηνπ ζχκπαληνο, ν κφλνο πνπ αμίδεη ιαηξεία, είλαη ν Θεφο πνπ, ζχκθσλα κε ηε Γξαθή, έρεη νλνκάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ Ηερσβά, ή αιιηψο Γηαρβέ. Σν φλνκά ηνπ ζηα Δβξατθά ζεκαίλεη «Απηφο θάλεη λα γίλεηαη» θαη ζεκαίλεη φηη ν ίδηνο γίλεηαη νηηδήπνηε ρξεηαζηεί ψζηε λα επηηειέζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ. Ο Ηερσβά πεξηγξάθεηαη ζηε Γξαθή σο ε πξνζσπνπνίεζε ηεο αγάπεο, ελψ άιιεο εμέρνπζεο ηδηφηεηέο ηνπ είλαη ε δηθαηνζχλε, ε ζνθία θαη ε δχλακε.

33 Ο Ηερσβά ελδηαθέξεηαη πξνζσπηθά γηα φια ηα πιάζκαηά ηνπ, κε κέγηζηε απφδεημε ηεο αγάπεο ηνπ ηελ πξνζθνξά ηεο ζπζίαο ηνπ κνλνγελνχο Τηνχ ηνπ, έρεη επέκβεη ζην ξνπ ηεο ηζηνξίαο θαη ζα ην μαλαθάλεη ππέξ ησλ αξρψλ ηνπ θαη ππέξ ηεο ζσηεξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ο λόγορ ηος Θεού Πποζωπική μελέηη ηηρ Βίβλος Ο Ηερσβά ρξεζηκνπνίεζε πνιινχο ηξφπνπο θαη εθπξνζψπνπο γηα λα κηιήζεη ζηνπο αλζξψπνπο, αιιά θξφληηζε ν ιφγνο ηνπ λα θαηαιήμεη θαη λα θαηαγξαθεί ζηελ Αγία Γξαθή πξνο φθεινο φισλ ησλ αλζξψπσλ, αθφκε θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Ζ Αγία Γξαθή γξάθηεθε ππφ ηελ έκπλεπζε θαη ηελ επηζηαζία ηνπ αγίνπ πλεχκαηνο, δειαδή ηεο ελεξγνχ δχλακεο ηνπ Θενχ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ε Γξαθή πεξηέρεη αλφζεπην ηνλ ιφγν θαη ηελ αιήζεηα ηνπ Θενχ, απαιιαγκέλν απφ αλζξψπηλεο ζεσξίεο θαη ζθάικαηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ηνπ Θενχ, ηεο Αγίαο Γξαθήο, ν Ηερσβά έπαςε λα ρξεζηκνπνηεί νξάκαηα ή άιινπ είδνπο ππεξθπζηθέο απνθαιχςεηο γηα λα θαζνδεγήζεη ηνλ ιαφ ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλαο δεχηεξνο αιιά έκκεζνο ηξφπνο πνπ κηιάεη ν Θεφο είλαη ηα έξγα ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θπζηθή δεκηνπξγία, απφ ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα δηδαρηεί πνιιά.

34 Ο Γηνο ηνπ Θενύ Μνινλφηη ε Γξαθή ιέεη φηη ν Θεφο έρεη πνιινχο γηνπο θαη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν πξσηφηνθνο,ηνλ ραξαθηεξίδεη επίζεο θαη "κνλνγελή". Απηφο ν ηίηινο απνδεηθλχεη ηε κνλαδηθή πηφηεηα πνπ απνιακβάλεη ν Ηεζνχο Υξηζηφο, θάηη πνπ ζπλίζηαηαη, θαηά ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, αθελφο ζην φηη είλαη ν κφλνο πνπ ν Θεφο έθεξε ζε χπαξμε απεπζείαο, ελψ αληηζέησο φινη νη άιινη γηνη ηνπ Θενχ ήξζαλ ζε χπαξμε κέζσ ηνπ Ηεζνχ, θαη αθεηέξνπ ζηελ απνθιεηζηηθή ζρέζε αγάπεο κε ηνλ Θεφ.Ο Γηαρβε Θεφο δηφξηζε ηνλ Γην Σνπ ππεχζπλν ζε φιν ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε, ηδίσο κε ζθνπφ λα απαιιάμεη φιε ηελ θηίζε απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ Θενχ. Ο Ηεζνχο Υξηζηφο, απφ κεγάιε αγάπε γηα ηνλ Παηέξα ηνπ θαη ηελ αλζξσπφηεηα,δέρηεθε λα αθήζεη ηελ έλδνμε νπξάληα ζέζε ηνπ ψζηε λα γίλεη άλζξσπνο θαη λα θαηαζέζεη ηελ ηέιεηα αλζξψπηλε δσή ηνπ σο ιχηξν έλαληη ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο. Αλαζηήζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη Παηέξα ηνπ σο αζάλαην πλεπκαηηθφ νλ θαη δηνξίζηεθε Βαζηιηάο ηφζν ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο φζν θαη νιφθιεξεο ηεο Γεο, κε ζθνπφ λα εθκεδελίζεη ηνπο ερζξνχο ηνπ Θενχ θαη λα νδεγήζεη ηελ αλζξσπφηεηα ζηελ ηειεηφηεηα πνπ έραζε ν Αδάκ θαη ε Δχα.

35 Ο ζκοπόρ ηος Θεού για ηη γη και ηον άνθπωπο Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηε γε θαη ηνλ άλζξσπν γηα λα ππάξρνπλ γηα πάληα. Έβαιε ηνλ άλζξσπν ζε έλαλ φκνξθν θήπν κε ζθνπφ λα γίλεη φιε ε γε παξάδεηζνο θαη λα γεκίζεη απφ επηπρηζκέλνπο θαη πγηείο αλζξψπνπο. Ζ ακαξηία ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δχαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αηέιεηα, ηα γεξαηεηά, ηηο αξξψζηηεο θαη ηνλ ζάλαην ζηνπο αλζξψπνπο. Αιιά παξ φηη ε απνζηαζία ησλ πξψησλ καο γνλέσλ θαζπζηέξεζε ηνλ ζθνπφ ηνπ Θενχ, δελ ηνλ άιιαμε. Απφ ηφηε ν Ηερσβά έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ρξνλνδηάγξακκα κε δηαδνρηθά βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο. Κεληξηθφ πξφζσπν ηεο ιχζεο ηνπ Θενχ είλαη ν ίδηνο ν Γηνο ηνπ. Ζ έιεπζε ηνπ Γηνπ ηνπ πξνεηνηκάζηεθε κε ηελ νξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Ηζξαήι. ηε ζπλέρεηα, ν Ηεζνχο Υξηζηφο ίδξπζε ηε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία. ηε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία, αθνχ πεζάλνπλ, αλαζηαίλνληαη σο νπξάληα, αζάλαηα φληα ψζηε λα γίλνπλ ζπκβαζηιείο κε ηνλ Υξηζηφ θαη ηεξείο γηα ρίιηα ρξφληα. θνπφο απηνχ ηνπ εηδηθνχ δηνξηζκνχ είλαη λα ζπκβάινπλ καδί κε ηνλ Υξηζηφ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηειεηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ράζεθε απφ ηνπο πξψηνπο καο γνλείο ζηνλ Κήπν ηεο Δδέκ. Απηή ε κειινληηθή ρηιηεηήο Βαζηιεία ηνπ Θενχ ζα θέξεη ηέιεηα πγεία, εηξήλε θαη επεκεξία ζην αλζξψπηλν γέλνο. Σφηε ζα γίλεη επίζεο γεληθή αλάζηαζε πξνθαλψο δηζεθαηνκκπξίσλ δηθαίσλ θαη αδίθσλ, ψζηε λα δνζεί θαη ζε απηνχο ε επθαηξία λα δνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ Θενχ λα πξαγκαηψλεηαη. Ζ Υηιηεηήο Βαζηιεία είλαη θνληά. Οη πξνθεηείεο δείρλνπλ φηη απφ ην 1914 δνχκε ζηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ πνλεξνχ θφζκνπ νη νπνίεο ζα θιείζνπλ κε ηνλ πφιεκν ηνπ Θενχ θαηά ησλ άδηθσλ αλζξψπσλ.

36 Σπλαζξνίζεηο θαη Σπλειεύζεηο Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά επηδεηθλχνπλ γεληθφηεξα ηδηαίηεξε πξνζήισζε ζηελ ζξεζθεία ηνπο, παξαθνινπζψληαο ζπλαζξνίζεηο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα (ζπλνιηθά ηξεηο ψξεο πεξίπνπ) ζηηο ηνπηθέο Αίζνπζεο Βαζηιείαο. Οξγαλψλνπλ κεγαιχηεξεο ζπλάμεηο (νη νπνίεο νλνκάδνληαη ζπλειεχζεηο ) ηξεηο θνξέο ηνλ ρξφλν ζε αίζνπζεο ζπλειεχζεσλ πνπ απνηεινχλ ηδηνθηεζία ή ζπληεξνχληαη απφ ηελ Δηαηξία θνπηά ή ζε δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ελνηθηάδνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα αζιεηηθά γήπεδα ή αίζνπζεο εθδειψζεσλ. Σα παγθφζκηα θεληξηθά γξαθεία ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά βξίζθνληαη ζην Μπξνχθιηλ ηεο Νέαο Τφξθεο. Τπάξρνπλ 91 Γξαθεία Σκήκαηνο ζε πνιιέο ρψξεο θαη πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφςεηο ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά γηα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο Καηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο νκάδαο, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, νη πνπδαζηέο ηεο Γξαθήο (φπσο νλνκάδνληαλ ηφηε νη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά) πίζηεπαλ φηη ε επηζηξνθή ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ζα ήηαλ έλα νξαηφ, δξακαηηθφ θαη ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο, κηα άπνςε πνπ είλαη θνηλή θαη ζε άιιεο Υξηζηηαληθέο νκάδεο. Πίζηεπαλ φηη ν "θαηξφο ηνπ ηέινπο" (πνπ νλνκάδεηαη θαη «ηειεπηαίεο (έζραηεο) εκέξεο») άξρηζε ην 1799 θαη φηη ην απνθνξχθσκα ηνπ Αξκαγεδδψλα ζα ζπλέβαηλε ην 1914

37 Γηα πάλσ απφ πελήληα πεξίπνπ ρξφληα πίζηεπαλ θαη δίδαζθαλ φηη ην 1874 ήηαλ ην έηνο ηεο ελζξφληζεο ηνπ Υξηζηνχ σο νπξάληνπ Βαζηιηά. Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ε νξγάλσζε ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά κεηαηφπηζε ηηο εκεξνκελίεο πξνο ηα εκπξφο, πηζηεχνληαο φηη ην μεθίλεκα ησλ Βηβιηθψλ "ηειεπηαίσλ εκεξψλ" θαη ηαπηφρξνλα ε ελζξφληζε ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ σο Βαζηιηά, είρε ήδε ζπκβεί ην έηνο 1914, θαη φηη ε παξνπζία ηνπ απφ ην 1914 ζα ήηαλ αφξαηε κε ηα θπζηθά κάηηα εθηφο απφ εθείλνπο πνπ ζα ηνλ έβιεπαλ «κε ηα κάηηα ηεο θαηαλφεζεο». Σα εδάθηα ηεο Αγίαο Γξαθήο πνπ ππνθηλνχλ ηνπο πηζηνχο λα είλαη άγξππλνη γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ Υξηζηνχ, ν νπνίνο «ζα έξζεη έηζη, κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνλ είδαηε λα πεγαίλεη ζηνλ νπξαλφ» (Πξάμεηο 1:11, ΜΝΚ) θαηαλννχληαη απφ ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά φηη αθνξνχλ ηελ αφξαηε παξνπζία ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Ζ θνπηά (1 Ηνπλίνπ 1990, ζει. 11) αλαθέξεη: «Οη καζεηέο ηνπ Ηεζνχ ήηαλ νη κφλνη πνπ ηνλ είδαλ λα αλαρσξεί, φπσο θαη νη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά είλαη νη κφλνη πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αφξαηε επηζηξνθή ηνπ». Πηζηεχνπλ φηη ε αφξαηε παξνπζία ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ σο Βαζηιηά ζηνλ νπξαλφ μεθίλεζε ην 1914 θαη φηη ζχληνκα πξφθεηηαη λα επεθηαζεί ε δξάζε απηήο ηεο Βαζηιείαο κε νξαηφ ηξφπν θαη ζηε γε θαζψο ν Ηεζνχο ζα ελεξγεί σο Κξηηήο θαη ζα θαηαζηξέςεη ηνπο πνλεξνχο ζηε κάρε ηνπ Αξκαγεδδψλα, πξάγκα πνπ ζα ζεκάλεη ην μεθίλεκα ηεο Υηιηεηνχο Βαζηιείαο ηνπ.

38 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πνιινί Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, έρνληαο ππνθηλεζεί απφ ζρεηηθά άξζξα πνπ εκθαλίδνληαλ ζηα έληππά ηνπο θαζψο θαη απφ νκηιεηέο κε ππεξβάιινληα δήιν ζηηο ζπλειεχζεηο ηνπο πξηλ απφ ην 1975, πίζηεπαλ θαη ήιπηδαλ φηη ν Αξκαγεδδψλ θαη ε ρηιηεηήο δηαθπβέξλεζε ηνπ Υξηζηνχ ζα μεθηλνχζαλ ην έηνο Ζ θνπηά 15 Ηνπλίνπ 1980, ζει. 17, 18, αλαθέξεη: «Με ηελ εκθάληζε ηνπ βηβιίνπ Εσή Αηψληνο Δλ ηε Διεπζεξία ησλ Τηψλ ηνπ Θενχ (Life Everlasting In Freedom of the Sons of God) θαη ηα ζρφιηα ηνπ γηα ην πφζν θαηάιιειν ζα ήηαλ λα είλαη ε ρηιηεηήο βαζηιεία ηνπ Υξηζηνχ παξάιιειε κε ηελ έβδνκε ρηιηεηεξίδα ηεο αλζξψπηλεο ππάξμεσο, εγέξζε ζεκαληηθή πξνζδνθία κε ην έηνο Έγηλαλ δειψζεηο θαη ηφηε θαη αξγφηεξα, ηνλίδνληαο φηη απηφ είλαη κφλν κηα πηζαλφηεηα. Αηπρψο, φκσο, καδί κ' απηή ηελ πξνεηδνπνηεηηθή πιεξνθνξία, ππήξμαλ θαη άιιεο δειψζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ θαη ππνλννχζαλ φηη κηα ηέηνηα πξαγκαηνπνίεζηο ησλ ειπίδσλ σο εθείλν ην έηνο ήηαλ κάιινλ κηα δπλαηφηεηα παξά κηα απιή πηζαλφηεηα. Δίλαη ιππεξφ φηη απηέο νη ηειεπηαίεο δειψζεηο επεζθίαζαλ πξνθαλψο ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο δειψζεηο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμη κηαο πξνζδνθίαο πνπ είρε ήδε αξρίζεη....[κε ηελ] πην πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ Γξαθψλ ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα... δηαπηζηψλνπκε φηη ην νπζηψδεο δελ είλαη ε ρξνλνινγία. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ππάξρεη κηα ηέηνηα εκέξα θαη πιεζηάδεη νινέλα πεξηζζφηεξν θαη ζ' απαηηήζε απφδνζη ινγαξηζκνχ απφ κέξνπο φισλ καο». ην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά Γηαγγειείο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ (ζει. 633), αλαθέξνπλ: «Απνδείρηεθαλ ζσζηέο νη πεπνηζήζεηο ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά γηα απηά ηα ζέκαηα; ίγνπξα δελ έζθαιιαλ πνπ πίζηεπαλ πσο ν Θεφο ζα εθπιήξσλε νπσζδήπνηε φ,ηη είρε ππνζρεζεί. Αιιά κεξηθνί ρξνληθνί ππνινγηζκνί ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ ζπλέδεζαλ κε απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνμέλεζαλ ζνβαξέο απνγνεηεχζεηο....σν 1975, ππήξμε απνγνήηεπζε φηαλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξνζδνθίεο νη ζρεηηθέο κε ηελ έλαξμε ηεο Υηιηεηίαο.

39 Ωο απνηέιεζκα, κεξηθνί εγθαηέιεηςαλ ηελ νξγάλσζε. Άιινη απνθφπεθαλ επεηδή πξνζπαζνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ πίζηε ζπλδνχισλ ηνπο. Αλακθίβνια έλαο παξάγνληαο ππήξμε ε απνγνήηεπζε γηα ηε ρξνλνινγία, αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ξίδεο ήηαλ βαζχηεξεο. Μεξηθά άηνκα ππνζηήξηδαλ επίζεο φηη δελ ρξεηαδφηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε δηαθνλία απφ ζπίηη ζε ζπίηη. Οξηζκέλνη δελ αθνινχζεζαλ απιψο ην δηθφ ηνπο δξφκν έγηλαλ επηζεηηθά ελάληηνη ζηελ νξγάλσζε κε ηελ νπνία ππήξμαλ ζπληαπηηζκέλνη θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ Σχπν θαη ηελ ηειεφξαζε γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Δληνχηνηο, ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ απνζθίξηεζαλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφο». Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά εδψ θαη δεθαεηίεο θεξχηηνπλ φηη ην παξφλ ζχζηεκα πξαγκάησλ ήδε απφ έηνο 1914 βξίζθεηαη ζηηο "ηειεπηαίεο εκέξεο" ηνπ, νη νπνίεο ζα απνθνξπθσζνχλ ζηνλ Αξκαγεδδψλα. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο δίδαζθαλ φηη "ε γεληά πνπ ήηαλ δσληαλή ην 1914 δελ ζα παξεξρφηαλ πξηλ έξζεη ν Αξκαγεδδψλ θαη αξρίζεη ην λέν ζχζηεκα ππφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Υξηζηνχ". Απηή ε θαηά γξάκκα εξκελεία ηνπ φξνπ «γεληά» ζην εδάθην Μαηζαίνπ 24:34 εγθαηαιείθζεθε απφ ηελ νκάδα απηή. Μνινλφηη δελ κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηελ αθξηβή δηάξθεηα απηήο ηεο γεληάο, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ππφςε νξηζκέλα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηε ιέμε «γεληά»: α)πλήζσο αλαθέξεηαη ζε αλζξψπνπο δηαθφξσλ ειηθηψλ ησλ νπνίσλ νη δσέο δηαζηαπξψλνληαη ρξνληθά ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, β)δελ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιεο δηάξθεηαο, θαη επίζεο γ)έρεη ηέινο. (Έμνδ. 1:6) Καηαλννχλ, ινηπφλ, ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ ζρεηηθά κε απηή ηε γεληά σο εμήο: ν Ηεζνχο πξνθαλψο ελλννχζε φηη νη δσέο ησλ ρξηζκέλσλ νη νπνίνη είδαλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκείνπ ην 1914 ζα δηαζηαπξψλνληαλ ρξνληθά κε ηηο δσέο άιισλ ρξηζκέλσλ νη νπνίνη ζα έβιεπαλ ηελ έλαξμε ηεο κεγάιεο ζιίςεο.

40 Απηή ε γεληά είρε αξρή, θαη αζθαιψο ζα έρεη ηέινο. Ζ εθπιήξσζε ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζεκείνπ δείρλεη θαζαξά φηη ε ζιίςε πξέπεη λα είλαη θνληά. Ζ άπνςε ησλ Μαξηχξσλ ζρεηηθά κε ην "ηέινο ηνπ θφζκνπ" δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο άιισλ ζξεζθεηψλ. Δλψ νη Μάξηπξεο πξάγκαηη πηζηεχνπλ φηη ην παξφλ ζχζηεκα πξαγκάησλ νδεχεη πξνο ην ηέινο ηνπ, δελ πηζηεχνπλ φηη ν πιαλήηεο πξφθεηηαη λα θαηαζηξαθεί ή φηη φιε αλζξσπφηεηα ζα εμαιεηθζεί. Αληίζεηα, πηζηεχνπλ φηη κφλν νη πνλεξνί άλζξσπνη (πεξηιακβαλνκέλσλ νξγαλψζεσλ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ςεχηηθεο ζξεζθείαο, καδί κε εθείλνπο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ) πξφθεηηαη λα θαηαζηξαθνχλ. Σελ πεπνηζεζε ηνπο απηή ηελ ζηεξίδνπλ κεζα απφ ηελ Αγία Γξαθή, ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ ζην εδαθην Απνθάιπςε 11:18, νπνπ αλαθεξεηαη κέζσ ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε: «Ήξζε ε νξγε ζνπ θαη ν πξνζδηνξηζκέλνο θαηξφο... γηα λα θαηαζηξέςεηο εθείλνπο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε γε».

41 Δκκληζία ηηρ Πενηηκοζηήρ Ζ Δθθιεζία Πεληεθνζηήο είλαη Υξηζηηαληθή Δθθιεζία. Δίλαη αλαγλσξηζκέλε ζε παγθφζκηα θιίκαθα σο Υξηζηηαληθή Δθθιεζία. Λεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα καο κε Άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Όξακά ηεο είλαη λα πηζηεχεη φπσο νη πξψηνη ρξηζηηαλνί. Οη Πεληεθνζηηαλνί θαινχληαη Υξηζηηαλνί γηαηί: Πηζηεχνπλ ζηα βαζηθά δφγκαηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο φπσο θαη νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, Σξηαδηθφο Θεφο, ηαπξηθή ζπζία - χκβνιν Πίζηεσο... Πηζηεχνπλ θη αθνινπζνχλ ηνλ Αξρεγφ Ηεζνχ Υξηζηφ ζαλ ηνπο καζεηέο Σνπ (Πξάμεηο ηα 26) Πηζηεχνπλ ζαλ ηε Μεηέξα ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπο απνζηφινπο Σνπ (Πξάμεηο α β θεθ.) Πηζηεχνπλ ζ' φιε ηελ Αγία Γξαθή πκκεηέρνπλ ζην Παγθφζκην πκβνχιην Δθθιεζηψλ φπσο ε Οξζφδνμε Δθθιεζία. ηελ ηειεπηαία πλέιεπζε ηνπ Π..Δ., πνπ έγηλε πξηλ 1 έηνο πεξίπνπ ζηελ Αζήλα, ζπκκεηείραλ Οξζφδνμνη, Πεληεθνζηηαλνί, Δπαγγειηθνί.

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα